• Tiada Hasil Ditemukan

BAB IV NASKHAH-NASKHAH BERKENAAN MN

4.1 Gambaran Am Tradisi Penulisan

Setakat ini setidak-tidaknya telah tercatat dan dikenal pasti hampir seribu naskhah yang masih1 tersimpan di Minangkabau (Sumatera Barat), sama ada yang sudah tersimpan pada lembaga rasmi2 mahupun yang masih tersebar di tangan masyarakat sebagai koleksi peribadi. Sebahagian besar dari naskhah yang ditemukan merupakan naskhah-naskhah Islam yang tersimpan di surau-surau tarekat sebagai impak dari tradisi intelektualdalam kalangan ulama-ulama Minangkabau.

Pada perkembangannya, tradisi tulis tangan berkembang ke dunia cetakan bagi memenuhi keperluan umat, iaitu keperluan akan informasi, pengetahuan, ajaran, dan hiburan. Menariknya, kehadiran teknologi percetakan tidak menyebabkan para ulama tempatan meninggalkan tradisi tulis tangan. Tradisi ini hidup berdampingan dengan kemajuan mesin cetak dan bergandingan tangan dengan tradisi lisan yang juga cukup kental dimiliki kebudayaan Minangkabau. Sama ada naskhah salinan tangan ataupun salinan cetakan, dibacakan (bukan dibaca) kepada umat.

Tradisi intelektual yang ditandai dengan tradisi penulisandalam kalangan ulama-ulama Minangkabau—setidak-tidaknya mulai awal abad ke-20—tidaklah mungkin dilepaskan dengan keberadaan surau.3 Surau merupakan lembaga peribumi yang menjadi pusat pengajaran Islam dan menjadi titik tolak Islamisasi di Minangkabau. Di

1Kata “masih” bermakna bahawa sebahagian naskhah-naskhah Minangkabau sudah berada di luar negara, salah satunya di Leiden.

Dalam sepuluh tahun terakhir, iaitu dari inventarisasi yang dilakukan oleh peneliti tempatan diketahui bahawa ternyata naskhah-naskhah Minangkabau masih banyak “tertinggal” di kampungnya sendiri, bahkan lebih banyak jika dibandingkan yang sudah berada di luar wilayahnya.

2Lembaga rasmi yang menyimpan naskhah di Minangkabau ialah Muzium Adityawarman Provinsi Sumatera Barat di Padang, Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat di Padang, Labor Filologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas di Padang, Fakultas Adab, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol di Padang.

3Konsep surau dalam kebudayaan Minangkabau berbeza dengan masjid. Surau secara sosial-budaya Minangkabau memiliki fungsi melampaui masjid. Surau merupakan institusi tempatan yang digunakan tidak hanya urusan keagamaan, tetapi juga segala sesuatu yang berhubung kait dengan urusan sosial dan budaya. Selain itu, pada masanya surau juga digunakan sebagai tempat tidur bagi anak laki-laki yang telah akil baligh dan orang tua yang telah uzur. Hal ini berkaitan dengan ketentuan adat Minangkabau bahawa rumah gadang hanya diperuntukkan untuk anak perempuan sahaja. Akan tetapi, untuk saat ini tidak lah berlaku seperti itu, sama halnya telah berubah pula peran rumah gadang dalam kebudayaan Minangkabau saat ini. Untuk lebih jauh tentang konsep surau

samping itu, surau juga menjadi pusat Tarekat, seperti Tarekat Samaniyah, Naqsabandiyah dan Syattariyah. Sebagai pusat tarekat, surau juga menjadi benteng pertahanan Minangkabau terhadap berkembangnya dominasi kekuatan Belanda. Surau juga dijadikan tempat konsentrasi gerakan bagi masing-masing golongan yang sedang berpolemik tentang faham keislaman yang terjadi di Sumatera Barat pada akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20 (Azyumardi Azra, 2003:34).

Pada waktu itu, surau menjadi institusi penting dalam proses transmisi pengetahuan dan keterampilan, sama ada yang terkait dengan Islam mahupun kebudayaan tempatan. Dalam konteks transmisi pengetahuan agama Islam, di surau inilah para ulama dari masing-masing golongan tarekat membangun jaringan guru-murid sehingga tercipta saling-silang hubungan keilmuan yang sangat kompleks.

Seiring dengan persebaran faham keislaman di surau-surau tersebut, tradisi penulisan dan penyalinan serta kepengarangan dalam kalangan ulama Minangkabau pun tumbuh

‘bak cendawan di musim hujan’.

Para syeikh, ulama, buya, atau ungku yang mengajar di suatu surau, menyalin dan menulis naskhah. Di samping itu, para ulama itu juga membawa berbagai-bagai kitab sebagai ‘buah tangan’ ketika pulang kampung untuk selanjutnya menjadi guru pula di kampung halaman. Kitab-kitab tersebut selanjutnya digunakan sebagai bahan bacaan atau sumber pengetahuan yang penting bagi pengajaran di surau-surau yang baru. Di tempat yang baru, naskhah-naskhah tersebut juga sering kali disalin dan digubah oleh para murid. Tujuannya jelas ingin memiliki sendiri dan ingin lebih mempelajari isinya. Salinan ini pula yang nanti akan dibawa pulang kampung setelah menyelesaikan pendidikan di surau tersebut.

Ada kalanya penyalinan naskhah dilakukan oleh seorang syeikh kerana atas permintaan murid atau orang lain. Salah satunya contohnya seperti yang dilakukan oleh Syeikh Abdul Madjid4 (m. 1984). Dalam salah satu naskhah salinannya, yang bertajuk Anwâr Daqâiq dinyatakan latar belakang penyalinan naskhah tersebut kerana adanya

“permintaan”. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut:

“Telah tergerak hati hamba hendak mengarangkan satu risalah yang amat kecil lagi sedikit perkataan dan bicaranya, iaitu menerangkan ilmu dan amal atas jalan ilmu pengetahuan bagi ilmu Tarekat Naqsyabandiyah al ‘aliyah. Sebab banyak sekali kaum-kaum dan sanak saudara hamba berkehendak atau meminta kepada hamba agar menerbitkan sebuah karangan kitab, untuk menerangkan bagaimana mulanya itu ilmu dan bagaimana jalan mengamalkannya. Sepatutnya hamba ini belum lagi ahli bagi pengarang akan yang demikian itu, maka hamba mintak tolong kepada Allah SWT.yang akan menyempurnakan pintak dan tuntutannya kaum hamba itu. Tiada daya dan upaya hamba akan menyempurnakan akan yang demikian melainkan dengan tolongan dari pada Allah Ta’ala jua, wa mâ taufîqi illa billâhi al ‘aliyy al ‘adhîmi” (Syeikh Abdul Madjid, 1961: 2).

Proses penyalinan naskhah milik seorang syeikh biasanya dilakukan di mihrab5 sebuah surau. Mesejnya jelas, bahawa jika naskhah dibebaskan keluar dari tempat penyimpanannya, maka naskhah akan rosak dan bahkan boleh hilang. Oleh sebab itu, hanya murid yang sabar dan tekun sahaja yang mampu melakukan penyalinan naskhah tersebut. Selain itu, mesej daripada “aturan main” seperti ini boleh jadi juga strategi pembelajaran seorang syeikh di sebuah surau. Ketekunan dan kesungguhan untuk mengetahui isi kitab menjadi proses utama dalam mempelajari ilmu keislaman.

4Beliau ialah seorang syeikh tarekat Naqsabandiyah di Lubuk Landur, Pasaman Barat. Syaikh Abdul Madjid menyalin empat naskhah, yakni Anwâr Daqâiq, Jawâmi’ul Amal, Dairatul Wujud, dan Bayan Tajjalli. Tiga naskhah pertama merupakan salinan dari karya Syamsuddin bin Abdullah Sumatrani dan satu naskah yang terakhir merupakan salinan dari karya Syaikh Abdurrauf Singkel.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Beliau boleh dibaca Murkilim, “Pemikiran Tasawuf Syekh Abdul Madjid”, Tesis Master, (Padang : Program Pascasarjana IAIN Imam Bonjol, 2006).

5Imam Maulana Andul Manaf Amin al-Khatib (2011: 113) dalam tulisannya (dalam Jawi) yang bertajuk “Sejarah Ringkas Syaikh Paseban al-Syatari Rahimahulallahu Taala” mengisahkan bagaimana mihrab menjadi tempat penting dalam penyalinan naskhah.

Kutipannya sebagai berikut: “Di atas sudah kita terangkan bahawa, sesudah sekalian kitab, sudah dijemur, kemudian diletakkan kembali ke tempatnya di mihrab. Maka beliau beramanat ketika itu kepada orang banyak yang kata beliau “Siapa orang yang hendak kitab aku ini tidak boleh dilarang, tetapi isinya yang boleh diambil yang kitabnya tidak aku izinkan dan tidak aku ridhokan [relakan]

melampaui pintu muka.” Erti amanat beliau, siapa yang mahu kitab beliau itu salin lah di mihrab, tidak boleh dibawa ke luar. Oleh karena amanat beliau itu begitu bunyinya, maka muafakat lah pengurus supaya kitab ini terpelihara jangan berserak. Maka dibuat

Naskhah-naskhah yang dikarang oleh ulama-ulama Minangkabau di surau tidak hanya selalu berkaitan dengan pengetahuan keagamaan, tetapi juga berkenaan dengan adat, sastera, sosial-budaya, kitab tib, dan lain-lainnya. Menariknya, penulisan naskhah dalam kalangan ulama Minangkabau masih berlangsung hingga tahun 2000-an dan bahkan hingga kini. Semua naskhah yang ditulis menggunakan aksara Jawi dan Arab.

Dalam konteks ini dikenal beberapa ulama, seperti Syeikh H. Abdul Salam Imam6 (m.

2000), Imam Maulana Abdul Manaf Amin al-Khatib7 (m. 2006), Janius Ahmad Datuk Mali Puti Alam8 (m. 2008), Munas Katik Marajo9 (65 tahun), Abdul Muas Gelar Tantua Rajo Sutan10 (m. 2010) dan beberapa ulama lainnya. Ulama-ulama ini merupakan kumpulan ulama dalam golongan Kaum Tua, iaitu ulama yang menganut salah satu aliran tarekat. Masing-masing ulama ini pada masanya juga memiliki surau sebagai konsentrasi pengajaran faham keislaman mereka.

Di antara para penulis naskhah tersebut di atas, Imam Maulana Abdul Manaf Amin Al-Khatib adalah penyalin dan penulis naskhah yang produktif. Beliau telah menyalin dan menulis sebanyak 25 buah naskhah. Semua naskhah itu ditulis dengan aksara Jawi dan Arab dengan tulisan yang rapi. Semua karya Beliau itu tersimpan di Surau Surau Nurul Huda, Tabing, Koto Tangah, Padang. Salah satu karya Beliau akan dipilih untuk dibuat suntingan teksnya untuk kepentingan kajian ini, iaitu naskhah yang

6H. Abdul Salam Imam (w. 2000) adalah ulama tarekat Syattariyah pendiri Pesantren Tarbiyah Islamiyah yang terletak di Pulai, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya. Beliau menulis delapan naskhah yang berkaitan dengan faham tarekat Syattariyah dan syair-syair Islam. Naskhah-naskhah tersebut saat ini disimpan oleh isterinya yang bernama Hj. Syamsidar (65 tahun). Informasi terkait dengan deskripsi naskhah dapat dibaca dalam Yusri Akhimuddin dkk., “Penelusuran dan Katalogisasi Naskah-naskah Koleksi Pribadi di Kabupaten Dharmasraya”, Laporan Penelitian, (Padang : Balai Bahasa Padang, 2009).

7Imam Maulana Abdul Manaf Amin Al-Khatib (w. 2006) menulis belasan naskhah tentang sejarah dan ajaran tarekat Syattariyah.

Lebih jauh lihat Oman Fathurahman, “Tarekat Syattariyah di Dunia Melayu-Indonesia: Kajian Atas Dinamika dan Perkembangannya Melalui Naskah-Naskah di Sumatera Barat”, Disertasi Doktoral, (Depok : Pascasarjana UI, 2003); lihat juga Pramono, “Tradisi Penulisan dan Penyalinan Naskah-Naskah Islam Minangkabau: Kajian Atas Imam Maulana Abdul Manaf Amin Al-Khatib dan Karya-Karyanya”, Laporan Penelitian, (Padang : Lembaga Penelitian Unand, 2006).

8Janius Ahmad Datuk Mali Puti Alam (2008) menulis naskhah tentang ajaran tarekat Naqsabandiyah dan adat Minangkabau.

Semasa hidupnya beliau dan menjadi guru tarekat Naqsabandiyah di Surau Suluk, Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota. Gambaran tentang karya-karya beliau dapat dilihat lebih jauh dalam Pramono, “Tarekat Naqsabandiyah di Kabupaten Lima Puluh Kota: Studi Atas Dinamikanya Melalui Teks dan Konteks Naskah-naskah Karya Janius Ahmad Datuk Mali Puti Alam”, Laporan Penelitian, (Padang : Lembaga Penelitian Unand, 2009c).

9Munas Katik Marajo (65 tahun) tinggal di Jorong Lubuk Jaya Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai, Kabupaten Solok Selatan.

Selain menyalin naskhah yang berkenaan dengan tarekat Saman, beliau juga sampai saat sekarang menulis beberapa naskhah yang berisi syair dan ubat serta peramalan.

10Abdul Muas Gelar Tantua Rajo Sutan (71 tahun) tinggal di Jorong Pasar, Nagari Bidar Alam, Kecamatan Sangir Jujuhan,

berisi teks berkenaan MN. Huraian lebih lengkap berhubung kait dengan Beliau dan karyanya tersebut akan dihuraikan pada bahagian subbab 4.2.1.

Sebenarnya, jika dilihat ke belakang, tradisi penyalinan dan penulisan naskhah pernah marak dan subur dalam kalangan ulama Minangkabau. Terutama dalam era transmisi gagasan dan gerakan pembaharuan Islam yang dimulai pada paruh pertama kurun XIX. Dalam konteks itu, lahir dua macam golongan keagamaan, iaitu “Kaum Tua” atau “Kaum Tradisionalis” dan “Kaum Muda” atau “Kaum Moden” yang saling berpolemik. Dalam perkembangannya, dinamika polemik keislaman tersebut menjadi lebih kompleks. Kaum Tradisionalis yang juga penganut tarekat tidak hanya harus menerima “serangan” dari Kaum Moden, melainkan pada saat yang sama juga dihadapkan pada pertentangan antara sesama kumpulan Islam golongan penganut tarekat sendiri (Oman Fathurahman, 2003).

Lebih kompleks lagi, konflik keislaman juga terjadi di dalam tubuh satu penganut tarekat yang sama. Akan tetapi, justeru polemik keislaman itu memiliki impak positif terhadap suburnya tradisi penyalinan dan penulisan naskhah. Banyak ulama atau syeikh dari masing-masing golongan menulis dan menyalin naskhah untuk mendebat pendapat yang menurutnya tidak benar, tidak berdasar.11 Hal ini sekali gus memberikan gambaran bahawa surau bukan sekadar tempat belajar membaca al-Quran atau belajar adab, melainkan surau juga merupakan tempat yang digunakan sebagai pusat kecendekiaan (Suryadi, 2000; lihat juga Azyumardi Azra, 2003 dan Pramono, 2005).

11 Naskhah-naskhah yang disalin dan ditulis oleh para syeikh dari masing-masing golongan yang sedang berpolemik di Sumatera Barat jumlahnya puluhan. Naskhah-naskhah yang berisi perdebatan faham keislaman seperti (1) Risalah Naqsyabandiyah fi Asas istilah an-Naqsyabandiyah min Zikril Khafi wa Rabithah wal Muraqabah wa Daf’il i’tiradh bi zalika karya Syaikh Khatib Ali al-Minangkabawi; (2) Miftah as-Shadiqiyah fi Istilah an-Naqsyabandiyah karya Syaikh Khatib Ali al-Minangkabawi; (3) Irgham Unufil Muta’annitin fi Inkarihim Rabithatal Washilin karya Syeikh Muhammad Sa’ad Mungka; (4) Tanbih al-Awam ‘ala Taghrirat Ba’dhil Anam karya Syeikh Muhammad Sa’ad Mungka; (5) Burhanul Haq karya Syeikh Khatib Ali al-Minangkabawi; (6) Risalah al-Aqwalul Wasithah fi Zikri war Rabithah karya Syeikh Sulaiman ar-Rasuli Candung; (7) Tsamaratul Ihsan fi Wiladah Sayyidil Ihsan” karya Syeikh Sulaiman ar-Rasuli Candung; dan banyak lagi yang lain. Paparan yang luas tentang naskhah-naskhah yang

Kesan dari tradisi intelektual itu tampak dari berbagai-bagai pengetahuan yang terakam di dalam naskhah-naskhah yang boleh ditemui di surau-surau hingga kini.

Sebagaimana telah pun disebutkan di atas bahawa surau-surau yang menjadi skriptorium ialah surau-surau tarekat. Tarekat yang dimaksudkan di sini ialah tarekat yang ada dan pernah berkembang di Minangkabau, iaitu Tarekat Samaniah, Naqsabandiyah dan Syattariyah. Sebagai koleksi peribadi, kondisi naskhah-naskhah di surau-surau tersebut rentan terhadap kerosakan. Naskhah-naskhah yang kebanyakan ditulis pada sekitar abad XVII, XVIII dan XIX tersebut terbuat daripada kertas yang secara fizik tidak akan tahan lama. Sementara pemiliknya sendiri umumnya hanya mengandalkan pengetahuan tradisional untuk merawatnya, sehingga seringkali naskhah disimpan saling berlonggokan dengan benda lain, sehingga kertasnya menjadi lapuk, robek, dan akhirnya hilang pula pengetahuan yang tersimpan di dalamnya.

Kalaupun terawat, umumnya kerana naskhah-naskhah tersebut dianggap sebagai benda keramat yang harus disimpan rapi, walaupun isinya tidak pernah diketahui oleh penyimpannya. Beragam sikap pemilik naskhah membuat naskhah masih ramai yang belum dikenal pasti. Sudah beberapa kali dilakukan upaya inventarisasi dan pelestarian atas naskhah-naskhah tersebut. Namun, hingga kini naskhah-naskhah itu masih banyak yang belum didaftarkan dan dibuat deskripsi naskhahnya, apalagi tersusun dalam sebuah katalog naskhah. Bagi naskhah yang sudah tercatat, sering kali juga tidak boleh ditemui lagi di tempat asalnya. Hal ini kerana kadangkala naskhah sudah rosak, hilang, atau musnah kerana bencana alam. Jika naskhah yang sudah dilakukan pendigitalan, maka selamatlah isi kandungannya. Akan tetapi, jika naskhah belum sama sekali dibuat digitalnya, maka ketika rosak dan hilang, maka hilang pula isinya.

Kondisi tersebut semakin teruk kerana kebiasaan para peneliti naskhah kuno di Indonesia yang sampai saat ini hanya mementingkan telaah teks. Beberapa hal yang berkaitan dengan pemuliharaan naskhah diabaikan. Padahal, sumber naskhah hanya boleh digunakan apabila sumber itu telah dipelihara. Dengan kata lain, penelitian terhadap naskhah baru boleh dilakukan apabila kondisi manuskrip, sama ada kondisi fizik mahupun tulisannya tidak rosak. Bagaimanapun juga naskhah-naskhah merupakan kekayaan budaya bangsa yang sangat penting maknanya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah dan ilmu pengetahuan (Robson, 1994:4).

Melalui naskhah-naskhah karya ulama Minangkabau, akan mudah dilihat jaringan suatu surau dengan surau yang lainnya. Bisanya melalui salasilah guru-berguru dalam suatu tarekat, boleh ditemui surau-surau yang memiliki koleksi naskhah. Hal ini kerana tradisi penulisan dan penyalinan naskhah pada suatu surau mengikut kebiasaan yang telah dihuraikan di atas. Masing-masing surau tarekat juga memiliki beragam corak yang khas dan perbezaan naskhah yang dimiliki, sama ada kualiti dan kuantitinya.

Semua itu bergantung pada kadar intelektual seorang syeikh yang pernah memimpin suatu surau. Semakin tinggi intelektual seorang syeikh, maka semakin ramai pula naskhah yang ditinggalkan. Mudah saja ditafsirkan, jika seorang syeikh yang terkenal mestilah akan ramai orang yang datang di surau yang dipimpinnya. Semakin ramai orang yang belajar, maka semakin ramai pula kitab yang diperlukan dan ramai pula proses penulisan dan penyalinan naskhah, sama ada yang dilakukan oleh para murid mahupun syeikh yang mengajar di surau itu. Untuk sekadar contoh, berikut ini disenaraikan beberapa surau Tarekat Syattariyah (Jadual 4.1) dan Tarekat Naqsabandiyah (Jadual 4.2). Tarekat Syattariyah dan Naqsabandiyah merupakan tarekat yang pernah berkembang dan masih ada hingga kini di Minangkabau.

Jadual 4.1: Persebaran naskhah yang tersimpan di surau-surau Tarekat Syattariyah di Minangkabau No. Nama Surau Jumlah

Naskhah

Keterangan

1. Surau Nurul Huda 25 buah Di Batang Kabung, Tabing, Padang;

Buya Imam Maulana Abdul Manaf (w.

2006).

2. Surau Paseban 23 buah Di Ikua Koto, Koto Tangah, Padang;

Syeikh Paseban.

3. Surau Gadang Ampalu 22 buah Di Nagari VII Koto, Kecamatan Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman; Syeikh Tuanku Khali.

4. Surau Ampalu Tinggi 25 buah Di Ampalu Tinggi, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman 5. Surau Gadang Tandikek 7 buah Di Nagari Tandikek, Kecamatan

Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman; Syeikh Madinah.

6. Surau Lubuk Ipuh 82 buah Di Kuraitaji, Kabupaten Padang Pariaman; Syeikh Lubuk Ipuh.

7. Surau Bintungan Tinggi 36 buah Di Kuraitaji, Kabupaten Padang Pariaman; Syeikh Bintungan Tinggi.

8. Surau Tuo Syeikh Imam Pasang

5 buah Di Dusun Pasar Ampalam, Jorong Kamumuan, Nagari Kuranji Hilir, Sungai Limau, Padang Pariaman;

Syeikh Imam Pasang.

9. Surau Mato Aia 17 buah Di Jorong Sarang Gagak, Nagari Pakandangan, Padang Pariaman;

Syeikh Aminullah atau Syeikh Mato Aia.

10. Surau Tanjung Medan 21 buah Di Tanjung Medan, Padang Pariaman.

11. Surau Lintang 26 buah Di Jorong Koto Padang, Nagari Sialang Gaung, Dharmasraya.

12. Surau Parak Pisang 22 buah Di Jalan Lintas Sumatera-Jawa, Nagari Sumani, X Koto Singkarak, Solok;

Syeikh Parak Pisang 13. Surau Parak Laweh/

Surau Pariangan

33 buah Di Pariangan, Kabupaten Tanah Datar.

14. Surau Tanjung Limau Sundai

23 buah Di Nagari Ampek Koto Hilia, Batang Kapeh, Pesisir Selatan.

15. Surau-surau di Malalo 79 buah Di daerah Malalo, Kabupaten Solok.

16. Surau Darussalam 5 buah Di Nagari Batagak, Sungai Puar, Agam.

17. Surau Koto Tuo 12 buah Di Koto Tuo, Agam; Syeikh Aluma Koto Tuo.

18. Surau Syeik Yasin 20 buah Di Tanjung Ampalu, Koto VII, Sijunjung.

19. Surau Calau 99 buah Di Jorong Subarang Sukam, Nagari Muaro, Sijunjung; Syeikh Abdul Wahab atau Syeikh Calau.

Dari jadual 4.1 tampak bahawa surau-surau Tarekat Syattariyah lebih banyak ditemui di wilayah Padang Pariaman (nombor 3-10). Hal ini kerana wilayah tersebut merupakan asal mula Tarekat Syattariyah tumbuh dan berkembang di Minangkabau, iaitu yang kali pertama dikembangkan oleh Syeikh Burhanuddin Ulakan (1646·1699 M). Surau-surau Tarekat Syattariyah yang tersebar di Minangkabau didirikan oleh murid-murid dari para syeikh Tarekat Syattariyah, sama ada murid langsung Syeikh Burhanuddin Ulakan ataupun murid dari murid Beliau. Di surau-surau ini pula, hingga kini masih diselenggarakan perayaan MN dengan meriah. Perayaan MN bagi penganut Tarekat Syattariyah di Padang Pariaman sudah menjadi institusi sosial-budaya masyarakatnya. Waktu perayaannya telah menjadi ingatan masyarakatnya sebagai ingatan bersama secara sosial dan budaya. Huraian tentang ini dijelaskan secara mendalam pada Bab VII.

Jadual 4.2: Persebaran naskhah yang tersimpan di surau-surau Tarekat Naqsabandiyah di Minangkabau No. Nama Surau Jumlah

Naskhah

Keterangan

I II III IV

1. Surau Simpang 7 buah Di Jorong Ampek Surau, Nagari Matua Hilie, Kecamatan Matur, Agam.

2. Surau Tuo Taram 7 buah Di Jorong Cubadak, Nagari Taram, Kecamatan Harau, Limapuluh Kota; Syeikh Ibrahim Mufti atau dikenal juga dengan Beliau Taram.

3. Surau Gadang Ampalu

22 buah Di Nagari VII Koto, Kecamatan Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman; Syeikh Tuanku Khali.

4. Surau Suluk 9 buah Di Nagari Katinggian, Kecamatan Harau, Limapuluh Kota; Dt. Mali Putih Alam.

5. Surau Syeikh Abdurrahman

11 buah Di Akabiluru, Limapuluh Kota; Syeikh Abdurrahman.

6. Surau al-Amin 3 buah Di Nagari Kinali, Pasaman Barat.

7. Surau Lubuk Landur 101 buah Di Lubuk Landur, Pasaman Barat; Syeikh Muhammad Bashir

8. Surau [sekarang masjid] Syeikh Said Bonjol

16 buah Di Bonjol, Pasaman Timur; Syeikh Said Bonjol.

9. Surau Tinggi 3 buah Di Nagari Kumpulan, Pasaman Timur;

I II III IV 10. Surau Lamo Tuanku

Mudiak Tampang

32 buah Di Mudiak Tampang, Rao, Pasaman Timur;

Syeikh Mudiak Tampang.

11. Surau Ongga 5 buah Di Padang Besi, Padang; H. Ismail Rahmat.

Sayangnya, banyak surau tarekat Naqsabandiyah tidak lagi menyimpan naskhah kerana sudah rosak dan hilang. Selain itu, banyak naskhah juga tidak lagi berada di tempat asal kerana diperdagangkan oleh pihak-pihak tertentu. Maknanya, naskhah dijual, sama ada di dalam negara mahupun ke luar negara. Surau Tarekat Naqsabandiyah di Batusangkar misalnya, tidak lagi boleh ditemui naskhah-naskhahnya kerana rosak dan sebahagiannya (sangat mungkin) “diselamatkan” oleh pedagang barang antik. Praktik perdagangan ini pun masih terus berlaku hingga kini.12 Lebih teruk lagi, kondisi naskhah yang dulu ditemukan masih bagus, belum tentu saat ini boleh ditemui masih bagus pula. Hal ini kerana iklim dan kurangnya pengetahuan pemilik naskhah tentang cara pemuliharaan fizik naskhah.

Selain tersimpan di surau, naskhah-naskhah yang berasal dari kegiatan intelektual dalam kalangan ulama Syattariyah dan Naqsabandiyah juga ada yang disimpan dan dimiliki secara perseorangan. Berbagai-bagai latar belakang menyebabkan naskhah tersebut disimpan sebagai milik peribadi. Ada kalanya orang yang menyimpan naskhah itu ialah keturunan dari syeikh yang memiliki dan atau juga menulis naskhah tersebut. Ada kalanya juga ia menyimpan naskhah kerana untuk menyelamatkannya dari kemusnahan, sama ada kerana surau tempat asal naskhah rosak mahupun bencana alam.

Informasi keberadaan naskhah yang terdapat pada jadual 4.1 dan 4.2 belumlah seluruh surau Tarekat Syattariyah dan Naqsabandiyah yang ada di Minangkabau. Selain

12Berkenaan dengan fenomena perdagangan naskhah baca lebih jauh Pramono, “Fenomena Jual Beli Naskah dan Upaya

itu juga, sangat disayangkan, belum semua naskhah didaftarkan dan disusun katalognya.

Namun demikian, upaya mengenal pasti naskhah-naskhah yang tersebar di berbagai-bagai surau masih terus diusahakan oleh para pengkaji tempatan. Upaya pendigitalan naskhah juga sudah dilakukan, meskipun belum banyak. Sangat dikhuatirkan jika dalam waktu mendatang ramai naskhah yang lenyap, sama ada kerana rosak ataupun dijual, maka akan lenyap juga pengetahuan masa lampau yang terakam di dalamnya.

Fakta di atas sudah membuktikan bahawa tradisi intelektual dalam kalangan ulama Minangkabau telah menyumbang terhadap warisan kebudayaan tertulis berupa naskhah-naskhah. Hal yang menarik pula bahawa naskhah-naskhah itu lahir sebagai impak positif dari dinamika polemik keislaman tempatan di Minangkabau. Sudah tentu bahawa ulama yang mengambil bahagian dalam perdebatan dan polemik keislaman tersebut telah menunjukkan kebolehan mereka dalam ilmu-ilmu keagamaan. Hal ini mengisyaratkan bahawa penguasaan akan kitab dan model pendidikan surau telah melahirkan ramai ulama yang memiliki kemampuan keagamaan yang luar biasa. Dan, yang ingin ditegaskan kembali bahawa naskhah-naskhah berkenaan MN karya ulama-ulama Minangkabau lahir dari wacana Islam tempatan seperti itu. Oleh sebab itu, dari naskhah-naskhah tersebut boleh dilihat dinamika wacana MN di Minangkabau, terutamanya melalui teks dan konteksnya.