• Tiada Hasil Ditemukan

Penutup

In document Taburan Penduduk Sarawak (halaman 148-158)

148 pembentangan oleh Bujang Nor, tadbir urus yang cekap kesatuan oleh Abdul Taib Mahmud.226

Ketiga : Penulis mencadangkan pihak pertubuhan dakwah memikirkan dan membina jaringan dakwah global dalam rangka melakukan islah dan dakwah ke negara-negara yang masih memerlukan. Jaringan dakwah global amat perlu ke arah pembentukan daulah Islamiah ataupun mengembalikan khilafah Islamiah.

Tokoh ini membina hubungan dan mempelopori jaringan dakwah global dengan negara-negara luar seperti Libya, Arab Saudi, Moroko, Indonesia dan lain lagi. Bahkan tokoh ini adalah ahli seumur hidup pertubuhan Islam terbesar dunia iaitu Rabitah al-‘Alam al-Islami. Jaringan ini banyak memberi faedah kepada gerakan dakwah tokoh ini di Sarawak dterutamanya dari ari aspek kewangan dan tenaga pakar dalam berbagai bidang Islam.

Penulis mendapati gerakan dakwah kontemporari mempunyai hubungan dengan negara luar tetapi perlu disepadu dan diperkukuhkan lagi agar mencapai keputusan mega iaitu Islam sebagai rahmat kepada seluruh alam.

149 hormat terhadap usaha pihak tertentu dalam mengembangkan agama Islam yang ada, penulis menyatakan kejayaan usaha tersebut adalah kecil jika dibandingkan dengan sumbangan tokoh ini dalam dakwah di Sarawak..

Penulis membatasi kajian ini dan tidak menyentuh lebih lanjut sejauh mana keberkesanan impak daripada kejayaan gerakan dakwah tokoh ini terhadap umat Islam di Sarawak untuk jangka masa panjang. Oleh itu penulis mengalukan usaha dan kajian yang lebih lanjut mengenai aspek tersbut kepada pengakaji selanjutnya.

Boleh dibayangkan, seorang Abdul Rahman Ya’kub boleh memberi sumbangan besar seperti dinyatakan di atas, bagaimanakah pula sekiranya ada 10 orang yang memiliki kualiti seperti beliau.

Dakwah masih relevan dan penting di Sarawak bagi survival umat Islam yang minoriti jika dibandingkan kepada non-Muslim. Dakwah mengekalkan jati diri umat Islam bagi menempuh cabaran dan tentangan zaman kontemporari.

“Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku kerana Allah Tuhan sekelian alam” merupakan motto yang menjadi azimat kepada tokoh ini yang dijelmakan gerakannya bersama BINA. Azimat ini kemudiannya dijadikan acuan untuk mengisi jati diri umat Islam untuk berada di arus perdana dunia global tanpa sempadan. Allah itu kekal, agama Allah itu kekal tetapi manusia akan mati. Pada tarikh 10 Januari 2015, tokoh ini telah berpindah ke kampung barzakh menemui Pemiliknya. Beliau meninggal dunia di Hospital Pakar Normah Petra Jaya pada 9.30 malam setelah menjangkau usia 87 tahun.

150 Setiap manusia akan ditanya peranan dan sumbangannya untuk dakwah agama Allah yang kekal itu. Dakwah sepanjang hayat.

Semoga roh al-mahum Abdul Rahman bin Ya’kub ditempatkan disisi Allah SWT pada kedudukan yang selayaknya dan semoga ampunan serta redhaNya memayungi beliau. Amin.

151 BIBLIOGRAFI

Rujukan Kepada Buku.

‘Abd al-Aziz Mohd. Zin, Pengantar Dakwah Islamiah, Kuala Lumpur: Penerbitan Universiti Malaya, 1997

____________. Metodologi Dakwah, Kuala Lumpur: Penerbitan Universiti Malaya, 2001 ____________. Dakwah Islam di Malaysia, Kuala Lumpur: Penerbitan Universiti Malaya,

2006

‘Abd al-Karim Zaydan, Usul al-Da‘wah, Beirut Lubnan: Al-Resalah Publisher, 2000

Abdullah Hassan, Berdakwah Dengan Efektif : Teori dan Teknik Moden Mendorong Perubahan Tingkah Laku

Ahmad Deedat, The Choice Volume 1&2 Debat Islam & Kristian, Slangor: Briliant Publication, 2012

Awang Hasmadi Awang Mois dan Sanib Said, ed., Masyarakat Melayu Sarawak, Kuching:

Yayasan Budaya Melayu Sarawak, 1998

A. Hasjmy, Dustur Da’wah MenurutAl-quran, Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1974 D.G.E. Hall, History Of South-East Asia:Sejarah Asia Tenggara, terj. Dewan bahasa Dan

Pustaka, Kuala Lumpur:Percetakan Dewan Bahasa Dan Pustaka, 1987

Hasan al-Banna, Himpunan Risalah Imam Hasan al-Banna, terj. Salehan Ayub, Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2003

H.M Dahlan, Urbanisasi Alam Kejiwaan Sosial dan Pembangunan, Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 1997

152 H.M Tuah Iskandar, Abdul Rahman Ya’akub Kancil Sarawak, Kuala Lumpur: Dewan

Bahasa Dan Pustaka,1999

Idris Awang, Penyelidikan Ilmiah Amalan Dalam Pengajian Islam, Shah Alam: Kamil &

Shakir Sdn. Bhd, 2009

James Stoner, Charleh Wankel, Pengurusan Edisi Ketiga, terj. Yaakob Ibrahim,

Jasim ibn Muhhad Muhalhil al-Yasin, Li al-du‘at Faqat Da‘watu al-Ikhwan, Kuwait: Dar al-Da‘wah, 1986

Jawatankuasa Penyelidikan Sejarah Penerbitan dan Penerangan Perayaan 10 Tahun Angkatan Nahdatul Islam Bersatu (B.I.N.A), Sepuluh Tahun BINA 1969-1979 Singapore: Koon Wah Lithographer, t.t.

Jum‘ah Amin ‘Abd ‘Aziz, Al-Da‘wah, Qawa‘idu wa Usul, terj. ‘Abd al-Salam Masykur Solo: Citra Islami Press, 1997

Micheal H. Hart, Seratus Tokoh Yang Paling Berpengaruh, terj. H. Mahbub Djunaidi, Jakarta: Pustaka jaya, 1982

Mohd. Ismail et.al, “Pemetaan Dakwah di Negeri Johor: Kajian Lokasi, Metodologi &

Pengaplikasiannya di Skudai, Kulai, Pasir Gudang dan Johor Bahru”, Kajian, Pusat Pengajian Islam dan Pembangunan Sosial Universiti Teknologi Malaysia, 2006 Muhammad Nur Hafiz Suaid, Asas Membina Generasi Berkualiti, terj. Siti Saujah bte Hj.

Mashuri dan To‘at Amrullah bin Hj. T syarfi, cet. pertama, Batu Caves Selangor: Al-Hidayah Publication, 2010

Muhammad Rakawi Yusuf (1890-1936), Hikayat Sarawak ditransliterasikan dengan pengenalan oleh Nordi Ahcie, Kuala Lumpur: Penerbitan Universiti Malaya, 2011 M. Natsir, Fiqh Dakwah, ed. Ke-2. Singapura: Pustaka nasional Pte. Ltd, 1982

153 M.Z Azmie, Pengurusan dari Perspektif Solat, Kuala Lumpur: Utusan Publication &

Distributors Sdn Bhd, 2000

Nor Raudah Siren, Yusmini Mohd. Yusoff, Mahmudah Nawawi, ed., Dakwah Islam Semasa Konsep dan Pelaksanaan, Kuala Lumpur, Penerbitan Universiti Malaya, 2006

Rosman Majid, Koleksi Temuramah Tokoh-Tokoh, cet. pertama, Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors SDN. BHD,1985

Rozhan Othman, Pengurusan Dakwah, Selangor Darul Ehsan: Ummah Media Sdn. Bhd., 1990

Sarawak Makmur Dalam Malayia, “t.tp”

Suhaimi Mokhtar, Putera Kenyalang Satu Dekad Penuh Cabaran, Petaling Jaya Selangor:

Penerbitan Pena Sdn. Bhd, 1981

Taufiq al-Wa’iy, Dakwah Ke Jalan Allah Muatan, Sarana dan Tujuan, terj. Muhith M.

Ishaq, Jakarta: Robbani Press, 2010

Yusuf al-Qaradawi, Thaqafah al-Da‘yah, Beirut: Mua’asasah al-Risalah, 1978

Awang Sudjai Hairul et al., Kamus Lengkap, cet. pertama, Petaling Jaya: Pustaka Zaman, 1977

Rujukan Kepada Kitab Tafsir

Hamka, Tafsir al-Azhar, Jilid 13-14, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983 Ibn Kathir, Tafsir Ibn Kathir, Jilid 4, Lubnan, Beirut: al-Andalus, 1983

Muhammad al-Amin bin Muhammad al-Mukhtar, Adhwa’ al-Bayan, t.tmpt: Matba‘ al Madaniy, 1967

154 Rujukan Kepada Kitab Hadith

Muslim, Sahih Muslim bi Syarh Imam Nawawi, Beirut, Lubnan: Dar Kutub al-Ilmiyah Jilid 1, tt

Tirmizi, Sunan al-Tirmizi

Rujukan Kepada Kamus

Ibn Manzur, Lisan al-‘Arab, Lubnan, t.t.

Ibrahim Unais et. al, al-M ‘jam al-Wasit, cet. Ke-2, Tehran-Iran, tt, 1972 Al-Munjid Fi al-Lughah, Cet. 26

Kamus Dewan Edisi Baru, cet. Ke-2, Kuala Lumpur: dewan bahasa Dan Pustaka, 1991 Dewan Bahasa dan Pustaka, Kamus Dewan Edisi Ketiga, cet. ke-3, Kuala Lumpur:

Penerbitan Dewan bahasa Dan Pustaka, 1997

A S Hornby, Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Sally Wehmeier et.al (Ed.), UK:

Oxford University Press,2005

Rujukan Kepada Ensiklopedia

Van Hoeve, Ensiklopedia Islam, cet. Ke-3, Jakarta: PT Ichtiar Baru, 1994

Rujukan Kepada Projek / Desertasi / Tesis

Abdul Razak Abdul Kadir, “Sejarah Dan Perkembangan Majlis Islam Sarawak Dalam Pendidikan Dan Zakat (1955-1991)” (tesis kedoktoran Jabatan Sejarah Dan Tamadun Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2011

155 Juanda Jaya, “Dakwah Islamiah Di Sarawak: Kajian Terhadap Pengurusan Dakwah Secara Organisasi, tesis kedoktoran, Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan malaysia, Kuala Lumpur, 2003

Ahmad Nasir Bin Mohd. Yusoff, “Islam Di Kalangan Masyarakat Penan Di Bahagian Bintulu Sarawak Dan Peranan Badan-Badan Dakwah”, tesis kedoktoran, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, 2010

Kipli Yassin, “Datuk Haji Abdul Kadir Hassan: Pemikiran dan Sumbangannya Dalam Perkembangan Islam di Kuching, Sarawak”, desertasi sarjana, Jabatan Sejarah, Akademi Islam Universiti Malaya, 2005

Habid’s Buhigiba Bin Muhammad Bustamam, “Perkembangan Islam di Sarawak 1945-1991”, Latihan Ilmiah Jabatan Sejarah Fakulti Sains Kemasyarakatan Dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia, 1994/95

Azhar Bin Ahmad, “Masyarakat Bidayuh Di Bahagian Pertama Sarawak : Satu Kajian Mengenai Proses Pengislaman Dan Amalan Ajaran Islam Di Kalangan Mereka”, Latihan Ilmiah Jabatan Usuluddin Dan Falsafah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia, 1987/88

Karia Bin Haji Rahmat, “Pemerintahan Negeri Sarawak Zaman Datuk Patinggi Haji Abdul Rahman Ya’kub: Satu Analisa Dari Perspektif Islam”, Kertas Projek, Fakulti Syariah Akademi Islam, Universiti Malaya, 1994

Afida Helmi, “Metode Dakwah Di kalangan Masyarakat Dayak : satu kajian Di Bahagian Pertama”, Latihan Ilmiah Fakulti Usuluddin, Akademi Islam Universiti Malaya, 1991 Sophian Bin Rambli, “Perkembangan Islam Di sarawak (Tinjauan Historis Tentang Peranan Organisasi HIKMAH dan JAIS Dalam Islamisasi di kuching, Sarawak,

156 Malaysia 1989-2004), Skripsi, Fakultas Adab, Jurusan Sejarah Dan Peradaban Islam, Institut Agama Islam Negeri, 2005

Rujukan Kepada Prosiding

Farid Mat Zain et al (eds.), “Perkembangan Islam di Sarawak dan Majlis Islam Sarawak,”

dalam, Prosiding Nadwah Ulama Nusantara II Sumbangan Ulama dan Tokoh Agama Borneo, Putit Matzen Datu Haji Putit Matzen, Bangi: Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia, 2003

___________ (2003), “Borneo Sebelum Penjajahan Barat: Kajian dari Sudut Penguasaan Politik” dalam Prosiding Nadwah Ulama Nusantara II Sumbangan Ulama dan Tokoh Agama Borneo, Izziah Suryani Arshad et al., Bangi: Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia, 2003

Rujukan Kepada Temubual

Abdul Rahman Ya’kub (Mantan Ketua Menteri Sarawak dan mantan Presiden BINA), dalam temubual dengan penulis pada 6 Julai 2011

Fathi Duet, mantan Setiausaha Agung BINA), temubual, 24 September 2013 Abdul Rahman Fadzail, Mantan Naib Presiden BINA, temubual, 14 Julai 2013 Suhai Hashim, Mantan Pengerusi HIKMAH Belaga, temubual, 24 Januari 2012

Mohammad Sayed, Mantan Penghulu Kampung Darul Islam Belimbing Pedawan, temubual, 1 Mei 2014

Bahruddin Mansur, Kakitangan BINA/HIKMAH, temubual, 12 November 2012 Abdul Rahman Ahmat, Pengurus Dakwah HIKMAH, temubual November 2012

157 Ali Fathullah Harun, Mantan Pengurus Dakwah HIKMAH, Pengasas Madrasah al-Qur’an

Bintulu Sarawak dan Pendakwah Bebas di Bintulu, temubual, 26 September 2013 Su’udi Arof, Mantan Setiausaha Kerja BINA, temubual, Disember 2012

Rujukan Kepada Video

Sepuluh Tahun BINA, PFN, Video, 1979

Rujukan Kepada Laman Sesawang

http://en.wikipidea.org/wiki/Abdul_Rahman - 24 Jun 2011 http://ms.wikipidea.org/wiki/Pokok_Belian - 21 Ogos 2011

http://ami26chan.wordpress.com/2011/03/31/pengertian-metode-ilmiah/ - 15 Mac 2012 http://www.history-centre.gov.bn/sultanbrunei - 10 Oktober 2012

158 LAMPIRAN 1

Rajah menunjukkan lonjakan kewangan MIS pada tahun 1960-1965 RM42,270.00 kepada RM620,780.00. Abdul Rahman Ya’kub memperkasakan kewangan MIS sejak menjadi Ketua Menteri Sarawak pada tahun 1970 hingga tahun 1981.

1955-1959 1960-1965 1966-1970 1971-1975 1976 1977 1978 1979 1980 RM 0 42,273.00 43,916.00 235,400.00 261,309.00 350,038.00 567,350.00 592,100.00 620,780.00 -100000

0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000

In document Taburan Penduduk Sarawak (halaman 148-158)