JKP 417 - Politik Asia Tenggara

Tekspenuh

(1)

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik 2002/2003

Februari/Mac 2003

JKP 417 - Politik Asia Tenggara

Masa: 3 jam

Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan.

Jawab mana-mana TIGA soalan.

Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.

Setiap soalan diperuntukkan 100 markah.

(2)

Jawab TIGA soalan

2

1 . Bincangkan isi pokok JKP 417. Huraikan relevannya bagi seorang pelajar politik dan sains politik.

2 . Ekonomi Politik Asia Tenggara menyarankan lima isu analisa. Pilih satu isu dan huraikan perkembangannya dalam satu kategori negara-negara Asia Tenggara.

(100 markah)

3 . Pilih satu kategori negara-negara Asia Tenggara dan buatkan analisa menggunakan tema 'Ekonomi Politik Asia Tenggara: Pergantungan Metropolitan- Periphery, Peningkatan Pengeluaran Kapitalis-Buruh dan Reformasi

Pemerintahan'.

atau:

Pilih dua kategori negara-negara Asia Tenggara dan buatkan analisa perbandingan menggunakan tema 'Ekonomi Politik Asia Tenggara: Pergantungan Metropolitan-Periphery, Peningkatan Pengeluaran Kapitalis-Buruh dan Reformasi Pemerintahan'.

4. "Satu tren dalam beberapa negara Asia Tenggara ialah pengurangan kuasa politik dalam tangan tentera dengan impak dan reaksi yang fundamental."

Bincangkan pernyataan di atas menggunakan contoh-contoh tertentu.

(100 markah)

5 . "Pembesaran kelas menengah dalam kalangan negara-negara Asia Tenggara menjanjikan peningkatan proses demokrasi."

Bincangkan pernyataan di atas.

- 0000000 -

[JKP 417]

(100 markah)

(100 markah)

(100 markah)

(100 markah)

Figura

Updating...

Rujukan

Updating...

Tajuk-tajuk berkaitan :