• Tiada Hasil Ditemukan

CIRI-CIRI FIZIKOKIMIA TEPUNG UBI KElEDEK lINGGA, UNGU DAN PUTIH DI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "CIRI-CIRI FIZIKOKIMIA TEPUNG UBI KElEDEK lINGGA, UNGU DAN PUTIH DI "

Copied!
32
0
0
Tunjuk Lagi ( halaman)

Tekspenuh

(1)

CIRI-CIRI FIZIKOKIMIA TEPUNG UBI KElEDEK lINGGA, UNGU DAN PUTIH DI

SABAH

CINDY lOllY lAWATlN

~LRPUS1AlWt\

utttVERSlTI MALAYSIA SABA~

FAKUl TI SAINS MAKANAN DAN PEMAKANAN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

2014

(2)

CIRI-CIRI FIZIKOKIMIA TEPUNG UBI KElEDEK lINGGA, UNGU DAN PUTIH DI

SABAH

CINDY lOllY lAWATIN

fERPUSTAKAAN . UKlVERSlTI MAlAYSiA SABA II

LATIHAN IlMIAH INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SEBAHAGIAN SYARAT

MEMPEROlEHI DAZAH SARlANA MUDA SAINS MAKANAN DENGAN KEPUllAN

(TEKNOlOGI MAKANAN DAN BIOPROSES)

FAKUlTI SAINS MAKANAN DAN PEMAKANAN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

2014

(3)

PUMS 99: 1 UNlVERSITI MALAYSIA SABAH

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

SESI PENGAJIAN: Q 0 r~

1010'

4-

CtNt>'1 J'OLL'( 'J ",wAi'N

(HURUF BESAR)

gaku membenarkan tesis (I:PS1 Smjanal Dektoi Fatsafah) ini di simpan di Perpustakaan Universiti Malaysia Sal

;an syarat-syarat kegunaan seperti berikut:

1. Tesis adalah hakmilik Universiti Malaysia Sabab.

2. Perpustakaan Universiti Malaysia Sabah dibenarkan membuat salinan untuk tujuan pengaj ian sahaja.

3. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara institusi pengajian tingj 4. •• Sila tandakan (I)

SULIT

TERHAD

..; TIDAK TERHAD

(T~~PENUUS)

mat Tetap: 1'. 0 .£,~)C. SO ~o

::r {

'8<l=12 ~ (

f>utC\\Q() ,

s..~'oCl\'

.

ikh:

a.,

Ju l.A I 20 \4-

'A TAN: • Potong yang tidak berkenaan.

(Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan . atau kepentingan Malaysia seperti yang tennaktub di

dalam AKT A RAHSIA RASMI 1972)

(Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukakan oleh organisasilbadan di mana penyelidikan dijalankan)

Disahkan oleh

.·wHULAIN BINTIISMAIL

~ LIBRARIAN

uNIVERSITI MALAYSIA SABAH

(fANDATANGAN PUST AKA W AN)

Nama Penyelia

• Jika tesis ini SULrr atau TERHAD. sila lampiran surat daripada pihak berkuasa/organsasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT

danTERHAD, .

• Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah dan Sarjana secara penyelidikl

(4)

PENGAKUAN

Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan, ringkasan dan rujukan yang setiap satunya sudah saya nyatakan sumbernya.

18 JULAI 2014

aND~tJAWAllN

BN 10110031

(5)

PENGESAHAN

NAMA ONDY lOllY lAWATIN

NO. MATRIK BN 10110031

TAJUK ORI-ORI FIZIKOKIMIA TEPUNG UBI KElEDEK lINGGA, UNGU

DAN PUTIH YANG TERDAPAT DI SABAH.

UAZAH SARlANA MUDA SAINS MAKANAN DAN PEMAKANAN DENGAN KEPUlIAN (TEKNOlOGI MAKANAN DAN BIOPROSES)

DIPERAKUKAN OlEH

Tandatangan

1. PENYEUA

(DR. NOORAKMAR BINTI AB. WAHAB)

2.

PEMERIKSA 1

(DR. JOKO SUUSTYO SOETIKNO) I

3. PEMERIKSA 2 (DR. WOL YNA PINDI)

4. DEKAN

(PROF. MAOYA

DR.

SHARIFUOIN MD SHAARANI)

(6)

PENGHARGAAN

Saya sangat bersyukur kepada Tuhan dengan limpah rahmat dan kumia-Nya, akhimya saya berjaya menyiapkan projek penyelidikan ini.

Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih khasnya kepada Dr Noorakmar Binti Ab Wahab selaku penyelia projek saya yang banyak membantu dan meluangkan masa berbincang serta memberi pendapat dalam menyempumakan projek penyelidikan ini.

Saya juga ingin berterima kasih kepada kedua-dua pemeriksa saya iaitu Dr Joko Sulistyo dan Dr. Wolyna Pindi atas segala tunjuk ajar yang telah diberikan.

Setinggi-tinggi penghargaan juga diberikan kepada Dekan Fakulti Sains Makanan dan Pemakanan, Prof. Madya Dr. Sharifudin Shaarani kerana telah mengizinkan saya menggunakan peralatan-peralatan fakulti. Ribuan terima kasih juga diucapkan kepada semua pensyarah sekalian yang telah banyak membantu. Kepada semua pembantu makmal terutamanya En Wiley, En Fritzgerald dan En Sahirun, terima kasih kerana banyak membantu dan memberikan kerjasama.

Akhir sekali, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada keluarga tersayang yang sentiasa memberikan sokongan dan bantuan dari segi mental, fizikal dan kewangan serta kasih sayang yang tidak ternilai. Tidak lupa juga kepada senior saya, Nur Atikah binti Mohd Ridwan Lee yang telah banyak memberikan sokongan dan bantuan serta sanggup bersusah payah bersama-sama saya sepanjang projek penyelidikan ini. ucapan terima kasih juga ditujukan kepada semua kawan-kawan dan pihak lain telah ter1ibat secara lansung atau tidak lansung kerana tanpa pertolongan anda semua, projek ini tidak mungkin berjaya dilaksanakan.

andy Jolly Jawatin.

2 Jun 2014

(7)

ABSTRAK

Ubi keledek (Ipomea batatas (L.) Lam) merupakan keluarga botani Convolvulcae dan merupakan tanaman ketiga terpenting di Sabah serta mempunyai pelbagai jenis wama yang berbeza. Kajian ini dijalankan untuk menentukan sifat-sifat kimia dan fizikal tepung ubi keledek jingga, ungu dan putih. Komposisi kimia ditentukan oleh analisis proksimat dan ciri-ciri fizikal seperti analisis warna (Hunterlab kolorimeter; Perkin Elmer, USA), anal isis kuasa pembengkakan dan keterlarutan, analisis kapasiti penyerapan air dan minyak, analisis penentuan saiz zarah, ketumpatan pukal dan pH telah ditentukan.

Hasilnya menunjukkan bahawa tepung ubi keledek jingga mempunyai kandungan protein yang lebih tinggi (p<O.OS) berbanding dengan tepung ubi keledek putih dan ungu. Di samping itu, tepung ubi keledek putih mempunyai karbohidrat yang tinggi (87.01 %) manakala terdapat perbezaan yang signifikan (p>O.OS) untuk kandungan lemak antara ketiga-tiga jenis tepung ubi keledek. Selain itu, terdapat perbezaan yang signifikan (p <0.05) pada nilai L *, a* dan b* bagi tepung ubi keledek jingga, ungu dan putih. Tepung ubi keledek jingga mempunyai kuasa pembengkakan dan keterlarutan yang lebih tinggi pada suhu 80°C berbanding tepung ubi keledek ungu dan putih.

Tepung ubi keledek jingga juga mengandungi kapasiti penyerapan air dan minyak yang lebih tinggi (p <0.05) dengan hasil masing-masing 1.92% dan 1.51%. Saiz zarah tepung ubi keledek jingga, ungu dan putih berada pada julat 33.33-33.34 pm. Tepung ubi keledek jingga adalah lebih berasid (p<0.05) berbanding tepung ubi keledek ungu dan putih. Kesimpulannya, sifat-sifat fizikokimia tepung ubi keledek jingga, ungu dan putih di Sabah telah ditentukan. Ciri-ciri fizikokimia adalah penting untuk menentukan potensi tepung ubi keledek untuk digunakan dalam produk makanan.

(8)

ABSTRACT

PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF ORANGE, PURPLE, AND WHITE SWEET POTATO FLOURS IN SABAH.

Sweet potato (Ipomea batatas (L.) Lam) is the botany family of Convolvulcae and the third most important in Sabah as well as has having many types of different colours.

This study was conducted to determine the physical and chemical properties of orange, purple and white sweet potato flours. Chemical composition is determined by proximate analysis and physical properties such as colour analysis (HunterLab Colorimeter; Perkin Elmer, U54), swelling power and solubility analysis, analysis of water and oil absorption capacity, analytical determination of particle size, bulk density and pH are determined.

The result showed that orange sweet potato flour has higher (p<0.05) protein content compared to white and purple sweet potato flours. In addition, the white sweet potato flour has high carbohydrates of 87.01% while there were no significant difference (p>0.05) of fat content between the three types of sweet potato flours. Moreover, there were significant difference (p<0.05) in L *, a* and b* values of orange, purple and white sweet potato flours. The orange sweet potato flour has higher swelling power and solubility at the temperature of 8(J'C compared to purple and white sweet potato flours.

The orange sweet potato flour also contains higher water and oil absorption capacity (p<0.05) with the result of

1.92%

and

1.51%,

respectively. The particle size of orange, purple and white sweet potato flours at range of 33.33-33.34 11m. The orange sweet potato flour is more acidic (p<0.05) than white and sweet potato flours. In conclusion,

the physicochemical properties of orange, purple and white sweet potato flours in Sabah were determined. These physicochemical properties are important to determine the potential of sweet potato flour to be use in food product.

(9)

SENARAIKANDUNGAN

Perkara TAlUK

PENGAKUAN PENGESAHAN PENGHARGAAN ABSTRAK

ABSTRACT

SENARAI KANDUNGAN SENARAIlADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN SENARAI SIMBOL SENARAI PERSAMAAN SENARAI LAMPIRAN

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan 1.2 Objektif

BAB 2 ULASAN KEPUSTAKAAN 2.1 Ubi Keledek

2.1.1 Taksonomi

2.2 Peri<embangan tanaman keledek di Malaysia 2.3 Kegunaan Ubi Keledek

2.3.1 Tepung Ubi Keledek

Halaman

ii iii iv v vi vii xi xii xiii xiv xv xvi

1

1

5

6 6

7

8

9 11

(10)

2.4 Faktor-faktor Mempengaruhi Ori-ciri Fizikokimia 2.4.1 JeniS Ubi Keledek

a) Ubi keledek putih b) Ubi keledek ungu c) Ubi keledek jingga 2.4.2 Keadaan agronomik 2.4.3 Pengendalian lepas tuai 2.5 Sifat Fizikokimia Tepung

2.5.1 Proksimat

a) Kandungan lembapan b) Protein

c) Serabut d) Karbohidrat e) Lemak

2.5.2 Kuasa Pembengkakan dan Keterlarutan 2.5.2 Wama

2.5.4 Granul Kanji dalam Tepung

BAB 3 BAHAN DAN KAEDAH 3.1 Bahan mentah 3.2 Kaedah

3.2.1 Penghasilan Tepung Ubi Keledek 3.3 Analisis tepung ubi keledek

3.3.1 Analisis proksimat a) Kelembapan b) Abu

13 13 15 16 16 17 18 20 20 20 21 22 22 23 23 23 24

25 25 25 25 27 27 27 28

(11)

c) Lemak d) Protein

e) Serabut kasar f) Karbohidrat 3.4.1 Analisis fizikal

a) Penentuan wama

b) Kuasa pembengkakan dan keterlarutan c) Kapasiti penyerapan air

d) Kapasiti penyerapan minyak e) Taburan saiz zarah

f) Ketumpatan pukal g) pH

3.5 Analisis Statistik

BAB 4 HASIL DAN PERBINCANGAN

4.1 Analisis proksimat 4.1.1 Kelembapan 4.1.2 Abu

4.1.3 Lemak

4.1.4 Serabut kasar 4.1.5 Protein 4.1.6 Karbohidrat 4.2 Analisis Rzikal

4.2.1 Wama

4.2.2 Kuasa pembengkakan dan keterlarutan 4.2.3 Kapasiti penyerapan air dan minyak

ix

29 31 32 34 34 35 35 36 36 38 38 39 39

40

41 42 42 43

44

45 45 45 48 51

(12)

4.2.4 Taburan saiz zarah

4.2.5 Ketumpatan pukal dan pH

BAB 5 KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.1 Kesimpulan

5.2 Cadangan

RU1UKAN LAMPIRAN

53

54

56 57

58

66

(13)

SENARAIlADUAL

ladual Muka Surat

Jadual2.1 Singkatan taksonomi ubi keledek 7

Jadual2.2 Keluasan bertanam dan pengeluaran tanaman

ladang/kontan mengikut jenis 2011-2013 9

Jadual4.1 Hasil keputusan anal isis proksimat tepung ubi keledek 40 Jadual4.2 Nilai L * I a* dan b* untuk tepung ubi keledek 46

Jadual4.3 Kapasiti penyerapan air dan minyak 51

Jadual4.4 Taburan saiz zarah tepung ubi keledek 53

Jadual4.5 Ketumpatan pukal dan nilai pH tepung ubi keledek 54

(14)

SENARAI RAJAH

Rajah Muka Surat

Rajah 3.1:

carta

aliran penghasilan tepung ubi keledek 26

Rajah 4.1: Tepung ubi keledek yang dihasilkan 46

Rajah 4.2: Kuasa pembengkakan tepung ubi keledek putih,ungu

dan jingga 49

Rajah 4.2: Keterlarutan tepung ubi keledek putih,ungu dan jingga

50

(15)

SENARAI SINGKATAN

ANOVA Analysis of Variance

SPSS Statistical Package

of

Social Science

AOAC

Association

of

Official Analytical Chemists

(16)

SENARAI SIMBOL

°c

Darjah celcius

% Peratus

9

Gram

mg Milligram

IJm Mikrometer

ml Mililiter

(17)

SENARAI PERSAMAAN

Halaman

Persamaan 3.1: Peratusan kandungan lembapan 28

Persamaan 3.2: Peratusan kandungan abu 29

Persamaan 3.3: Peratusan kandungan lemak 30

Persamaan 3.4: Peratusan kandungan protein 32

Persamaan 3.5: Peratusan serabut kasar 33

Persamaan 3.6: Peratusan karbohidrat 34

Persamaan 3.7: Kuasa pembengkakan dan keterlarutan 36

Persamaan 3.8: Kapasiti penyerapan air 37

Persamaan 3.9: Kapasiti penyerapan minyak 38

Persamaan 3.10: Ketumpatan pukal 38

(18)

SENARAI LAMPIRAN

Halaman

Lampiran A: Ujian ANOVA satu hala bagi proksimat tepung

ubi keledek

66

Lampiran B: Ujian ANOVA satu hala bagi kuasa pembengkakan

tepung ubi keledek

69

Lampiran C: Ujian ANOVA satu hala bagi kapasiti penyerapan

air dan minyak tepung ubi keledek

70

Lampiran 0: Ujian ANOVA satu hala bagi ketumpatan pukal tepung

ubi keledek

71

Lampiran E: Ujian ANOVA satu hala bagi analisis pH tepung

ubi keledek

71

Lampiran F: Ujian Tukey bagi analisis proksimat tepung ubi

keledek

72

Lampiran G: Ujian Tukey bagi analisis wama tepung ubi keledek

74

Lampiran H: Ujian Tukey bagi kuasa pembengkakan tepung

ubi keledek

75

Lampiran I: Ujian Tukey bagi taburan saiz zarah tepung ubi keledek

78

LampiranJ: Ujian Tukey bagi kapasiti penyerapan air dan minyak

tepung ubi keledek

80

Lampiran K: Ujian Tukey bagi ketumpatan pukal tepung ubi keledek

82

(19)

BABl

PENDAHULUAN

1.1 Pengenalan

Ubi keledek atau nama saintifiknya Ipomea Batatas (L.) Lam tergolong dalam keluarga botani Convolvulceae merupakan sumber karbohidrat yang penting untuk membekalkan tenaga dan dijadikan makanan yang penting di negara tropika (Uu et al, 2006). Ubi keledek adalah berbeza dari segi bentuk, saiz dan wama tertakhluk kultivar dan keadaan persekitaran ubi keledek tersebut ditanam (Antonio et al, 2011).

Secara umum, terdapat tiga kategori ubi keledek yang berbeza warna isi, iaitu putih, jingga serta ungu (Tan, 1998).

Ubi keledek termasuk dalam keluarga tanaman ladang/kontan (Jabatan Pertanian Semenanjung Malaysia, 2013). Ubi keledek biasanya ditanam dalam jangka masa 3 hingga 4 bulan dan penanaman ubi keledek di Malaysia meningkat dari 26,582 metrik tan pada tahun 2011 dengan keluasan bertanam 2,229 hektar ke 26,688 metrik tan pada tahun 2013 dengan keluasan bertanam 2,505 hektar (Jabatan Pertanian Semenanjung Malaysia (2013).

Menurut Jabatan Pertanian Kementerian Pertanian dan Industri Kota Kinabalu (2009), selepas ubi kayu dan jagung, ubi keledek merupakan tanaman jenis kontan ketiga yang terpenting di Sabah. Menurut Tokusoglu dan Yildrim (2012), kira-kira 120.6 million ubi keledek dihasilkan setiap tahun di seluruh dunia. Oi Sabah, ubi keledek juga dikenali sebagai ubi manis di kalangan penduduk tempatan dan biasanya

(20)

ditanam di banyak daerah di Sabah seperti Penampang, Ranau, Sipitang, Beaufort dan Papar.

Ubi keledek mempunyai kelebihan dari segi kandungan karbohidrat yang tinggi dan kandungan lemak yang rendah, mengikut kajian yang telah dilakukan oleh Antonio

et

al, (2011). Menurut Kannall (2014), ubi keledek putih membekalkan 120-

130 kalori yang diperlukan dalam badan untuk menjana tenaga. Manakala bagi tepung ubi keledek ungu, ia mengandungi jumlah antocianin yang tinggi yang mana merupakan salah satu agen antioksida yang utama (Tokosuglu dan Yildirim, 2012).

Mengikut satu kajian yang telah dijalankan oleh Urn

et

al, (2013), antocianin yang terkandung dalam ubi keledek ungu mempunyai kesan untuk melindungi badan daripada kanser kolorektal, yang lebih dikenali sebagai kanser usus.

Ubi keledek oren pula mengandungi beta karotena (Tokusoglu dan Yildirim, 2012) yang mana beta karotena adalah salah satu sumber vitamin A, yang mana bermakna badan kita menukarkan ubi keledek yang dimakan kepada vitamin A dan ia memainkan peranan penting dalam penglihatan, pertumbuhan tulang dan fungsi imunisasi. Manakala untuk ubi keledek putih pula, menunjukkan aktiviti antidiabetik yang luar biasa • Ubi keledek putih juga dapat meningkatkan abnormaliti metabolisme glukosa dan lipid dengan mengurangkan rintangan insulin (Kusano

et ai,

2001).

Terdapat beberapa kegunaan ubi keledek yang boleh disenaraikan. Hampir kesemua bahagiannya adalah berguna kepada manusia. Pucuk ubi keledek dijadikan sayur di beberapa negara (Villareal, 1982) manakala isinya pula dijadikan sebagai makanan utama di negara-negara seperti Indonesia, Vietnam, China dan Papua New Guinea (Mac Kay, 1989). Selain itu, ubi keledek juga boleh dijadikan makanan ringan contohnya keledek goreng, rebus, boleh dimasukkan ke dalam ramuan kuih muih dan juga di dalam bubur seperti bubur caca serta pengat (Anon, 1994).

(21)

Ubi keledek berguna dalam industri pembuatan sirap berfruktosa tinggi, iaitu sebagai bahan pemanis di dalam industri minuman dan makanan dalam tin (Anon, 1994). Ubi keledek juga boleh dijadikan 50S (Khelikuzaman dan Saad, 1987), tepung dan kerepek, dan juga alkohol (Hsu, 1987). Bukan itu sahaja, menurut Anon (1994), ubi keledek juga boleh dijadikan pengganti kepada sebahagian tepung gandum di dalam roti, biskut dan juga kek.

Berdasarkan kajian yang dijalankan oleh Tan (1998), ubi keledek adalah terdiri daripada beberapa jenis dan mempunyai wama isi seperti putih, ungu dan jingga. Ubi keledek kebanyakannya mempunyai rasa yang manis (Russel dan William, 1995) keran ubi keledek mempunyai enzim p-amilase yang akan menukarkan kanji kepada maltose dan juga dekstrin yang mana menyebabkan ubi keledek menjadi maniS, khususnya setelah dimasak (Esminger, 1995).

Pelbagai bahagian dalam ubi keledek telah dilaporkan mengandungi pelbagai nutrien organik dan juga mineral termasuklah vitamin A dan C, zink, kalium (K), sodium, mangan, kalsium

(ca),

magnesium (Mg) dan zat besi (Fe) (Woolfe, 1992).

Menurut Wooife (1992) lagi, kalium merupakan mineral paling utama di dalam ubi keledek, diikiuti dengan fosforus (P),

ca,

Mg, Fe dan tembaga (Cu). Ubi keledek mengandungi karbohidrat sebanyak 25 hingga 30% yang mana 98% adalah mudah untuk dihadam (Antonio et al, 2011).

Jangka hayat ubi keledek adalah amat singkat. Menurut Antonio et al., (2011), ubi keledek biasanya akan dimakan tidak lebih dari dua minggu selepas ubi keledek dituai kerana sifat ubi keledek yang cepat rosak dan sukar untuk disimpan di ladang kerana ia akan cepat rosak dan berbau sekiranya menjadi buruk. Lanjutan untuk

(22)

memanjangkan hayat ubi keledek adalah amat diperlukan untuk menjadikan ubi keledek lebih bertahan untuk dikomersialkan dan menjamin keselamatan makanan serta juga dapat meningkatkan pendapatan petani yang menanam ubi keledek (Antonia

et

al., 2011).

Ubi keledek juga tidak mempunyai sebarang gluten, yang mana ini merupakan faktor yang penting apabila sumber karbohidrat dipertimbangkan (Aprianita

et

al, 2009). Dengan menggunakan ubi sebagai sumber karbohidrat dan bukannya gluten yang mengandungi karbohidrat, insiden penyakit seliak dan reaksi ala han lain dapat dikurangkan (Aprianita

et

al, 2009). Di Afrika, tepung ubi keleclek dihasilkan secara meluas dan digunakan dalam penghasilan produk bakeri (Akubor, 1997). Menurut Akubor (1997) lagi, tepung ubi keledek mengandungi kandungan lemak, kandungan protein dan kandungan beta-karotena yang tinggi.

Tepung biasanya mengandungi lebih banyak nutrien berbanding makanan terproses lain oleh kerana ia telah dikeringkan terlebih dahulu dan tepung ubi keledek pula mengandungi lebih banyak nutrien kerana ubi keleclek yang mentah adalah tinggi kandungan nutriennya (Bergman, 1995). Proses pengeringan tepung ini teJah mengeluarkan sebahagian besar air dan lemak yang mana telah membolehkan tepung boleh disimpan dalam jangka masa yang lebih lama dan tidak perlu disimpan di dalam peti sejuk. Kandungan kelembapan di dalam tepung biasanya diperolehi di dalam tepung adalah lebih kurang 5-15% (Esminger

et

al, 1995; SIRIM, 1988).

(23)

Tepung ubi keledek boleh menjadi sumber tenaga dan nubien kepada manusia kerana ia mengandungi karbohidrat, beta-karotena (provitamin A), mineral seperti kalsium (Ca), potasium (P), Ferum (Fe), dan Kalium (K). selain daripada itu, tepung ubi keledek juga boleh menambah kemanisan semula jadi, wama, rasa dan serat kepada produk makanan yang diproses (Sukcham, 2008).

Oleh kerana jangka hayat ubi keledek yang pendek, ia boleh diproses agar dapat menghasilkan sesuatu produk yang boleh bertahan dengan lebih lama dan tidak cepat rosak contohnya, diproses menjadi tepung dan boleh digunakan sebagai produk asas makanan. Dalam menentukan kesesuaian tepung ubi keledek untuk digunakan sebagai produk makanan, pengetahuan ciri-ciri fizikokimianya adalah penting.

1.2 OBJEKTIF

1. Menentukan komposisi kimia ubi keledek (Ipomea Batatas (L.) Lam) jingga, ungu dan putih di Sabah.

2. Menentukan beberapa ciri-ciri fizikal ubi keledek (Ipomea Batatas (L.) Lam) jingga, ungu dan putih di Sabah.

(24)

BAB2

ULASAN KEPUSTAKAAN

2.1 Ubi Keledek

Ubi keledek (Ipomoea batatas L) adalah tumbuhan dikotiledon yang tergolong dalam keluarga Convolvuceae (Abegunde et al.,2013) dan merupakan salah satu tanaman yang paling penting atau utama tanaman makanan di dunia (Akubor, 1997). Ubi keledek dipercayai mempunyai berasal dari tropika Amerika (Abegunde et al,2013).

Ubi keledek telah dibawa ke Eropah oleh Columbus dan kemudiannya diperkenalkan ke Afrika dan Asia oleh pedagang-pedagang dari Portugis dan Sepanyol (Salawu &

Mukhtar, 2008).

Walau bagaimanapun, ubi keledek senang diusahakan kerana asalkan mempunyai bekalan air yang mencukupi untuk menyokong pertumbuhannya, ubi keledek senang untuk bertumbuh (Abegunde et al,2013). Negara China menguasai kira-kira 90% daripada pengeluaran ubi keledek di seluruh dunia dengan pengeluaran tahunan sebanyak 117 juta tan (oP, 2011).

Ubi keledek telah memainkan peranan yang amat diperlukan sebagai sumber makanan di Asia dan Kepulauan Pasifik (Avula, 2005) setelah kajian yang dilakukan mendapati lebih daripada 9()OA, daripada ubi keledek di dunia dihasilkan di kawasan- kawasan ini. India, Indonesia, dan Filipina adalah antara negara yang mempunyai tanah terbesar yang menanam ubi keledek (Avula, 2005).

(25)

RU1UKAN

Abegunde, O.K., Mu, T.H. , Chen, J.W. , Deng, F.M. 2013. Physicochemical characterization of sweet potato starches popularly used in Chinese starch industry. Food Hydrocolloids. Volume 33 (2) Pages: 169-177

Abubakar, H.N, OIayiwola, 1.0., Sanni. S. A. and Idowu, M. A. 2010. Chemical composition of sweet potato (Ipomea batatas Lam) dishes as consumed in Kwara state, Nigeria. International Food Research Journal 17: 411-416

Adam, F. 1978. liming and fertilization of utisols and oxisols. In

CS

Andrew and E.], Kamprath (eds). Mineral Nutrition of Legumes in Tropical and Subtropical soils.

CSIRO, Melbourne, Australia.

Adebowale, K.O., Afolabi, T.A & lawai, L A. 2002. Isolation, chemical modification and physicochemical characterization of Bambarra ground nut (Voandzeia subterranean) starch and flour. Food Chemistry. 78:305-311.

Adeleke ,R.O. and Odedeji, J.O. 2010. Functional Properties of Wheat and Sweet Potato

flour

Blends. Pakistan Journal of Nutrition 9 (6): 535-538

Akta Makanan 1983 dan Peraturan-peraturan makanan 1985. 1997. Kuala Lumpur.

MOC Penerbit Pencetak Sdn. Bhd.

Akubor, P.I. 1997. Proximate Composition and Selected Functional Properties of African Breadfruit and Sweet Potato Flour Blends. Plant Foods for Human Nutrition

51:

53-60.

Altschul, A.M. & Wilde, A.L 1985. New protein food. Food Science and Technology, Orlando, FL Academic Press.

Anon. 1992. Panduan kawalan serangga perosak dan penyakit sayur-sayuran. Kuala lumpur. Jabatan Pertanian.

Anon. 1994. Penanaman ubi keledek. Serdang, Selangor. Bahagian Hortikultur,

MARDI.

Anon.

1999.

Ubi sumber terbaik karbohidrat Dewan kosmik, April:28-29

AntoniO,

G.c.,

Takeiti, C.

Y.,

Augustus De Oliveiri, R., Park, KJ. 2011. Sweet Potato, Production, Morphological & Physicochemical Characteristic & Technological Process. Global Sdence

Books.

Brazil.

(26)

AOAe.

2000.

Offia"al Methods of Analysis.

15

th edition. Washington, DC: Association of Official Analytical Chemists.

Apriniata,

A.,

Purwandari, U., Watson,

B.,

dan Vasiljevic, T.

2009.

Physicochemical Properties of Flours and Starches fivm selected commercial tubers available in Australia. International Food Research Journal

16: 507-520.

Avula, R. Y.

2005.

Rheological and functional properties of potato and sweet potato flour and evaluation of its application in some selected food products.

Department of Fruit and Vegetable Technology Central Food Technological Research Institute, University of Mysore, Mysore, India.

Bergman, E.F.

1995.

Human geography, cultures, connections amd landscapes. New Jersey,

USA.

Prentice Hall Inc.

BeMiller, J.N. & Whisler, R.L

1985.

carbohydrate. In Fennem, O.R (Eds.), Food Chemistry. Marcel Decker: New York.

Boggess, T.S., Marion, J.E., Woodroof,

lG.

and Dempsey, A.H.

1967.

Changes in lipid Composition as Affected by Controlled Storage. Journal of Food Science.

32:306

Bolivar A.C.C & Luis C.z.

2004.

Stability of anthocyanin-based aqueous extracts of Andean purple

com

and red-fleshed sweetpotato compared to synthetiC and natural colorants. Food Chemistry

86:

pp.

69-77.

Bouwkamp, J.e.

1985.

Processing of sweet potatoes-canning, freezing, dehydrating.

In Bouwkap, J.C.(eds). Sweet potato products: A natural resource for the tropiCS.

Boca

Raton, FL: CRC Press, Inc., hIm.

185-203

Coillins, W.W. & Walter, Jr.

1985.

Fresh roots for Human consumption. DIm sweet potato products: a natural resource for the tropiCS. John Bouwkamp (Pnyt.).

Florida.: CRC Press.

153-173

OP. (2011).

International Potato Centre. http://www.cipotato.org!sweetpotato!

Considine,

D.M.,

Glenn, P.E & Considine,

D. 1982.

Foods and food production ecydopedia. New York: Van Nostrand Reinhold Company Inc

Esmiger, A.H.

1995.

The Consice encyclopedia offoods and nutrition.

USA.

CRC Press

Incorporate.

Fasasi 0.5. , Adeyemi I.A. and Fagbenro O.A. (tidak dinyatakan tahun).

Physicocflemical properties of maize-tJ1apia flour blends. Nigeria.

(27)

Henneberg & Stohnam. 1860. Analytical Technology in Agriculture Research.

Germany.

Huda,

N., Yap, H.

5.,

Yong,

L H.

& Dewi, R. S. 2010. Ingredients, Proximate Com{XJsitia7, Colour and Textural Properties of Commercial Malaysian Fish Balls. Pakistan Journal of Nutrition. 9(12): 1183-1186.

Hsu, A. 1987. Commercial scale processing amd utilization of sweet {XJtato for food, feed and industrial purposes. Paper presented at the International seminar- workshop on sweet potato for small farmers - and Asean Perspective, ViSCA, Philippines, 20-24tn May, 1987.

Ikegwu, O.J., Okechukwu, P.E, dan Ekumankana. 2010. Physico-chemical and pasting properties of flour ans starch from Achi Brachystegia eurycoma seed. Journal of

Food

Technology.

8(2):

58-66

Iwe,

M.O. and

Ngoddy,

P.O.

1998. Proximate composition and some functional properties of extrvsioncooked soybean and sweet {XJtato blends. Plant Foods for Human Nutrition

53:

121-132.

Jabatan Pertanian Semenanjung Malaysia. 2013. Statistik Tanaman (Sub Sektor Tanaman Makanan).

Jabatan Pertanian Kementerian Pertanian dan Industri Makanan Kota Kinabalu, Sabah.

2009. Laporan Keluasan dan Pengeluaran Tanaman Buah-buahan, Sayur- sayuran, Kontan, Rempah dan Lain-lain Tahun 2009.

Jabatan pertanian semenanjung Malaysia.

1998.

Pakej Teknologi Tanaman

Ubi

Keledek. No terbitan Jp/BK 05-D3/12.98/1-2R.

Jennifer, A.W. 1992. Nutritive value of sweet {XJtato an untapped food resource. New York. University of Cambridge.

Kannall, E. 2014. Nutrition of White and Sweet Potato. livestrong Foundation.( Tidak dinyatakan negara)

Keran, H., Salkic, M., Odobasic, A., Jasic, M., Ahmetovic, N., dan Sestan, I. 2009. The importance of determination of some physical - chemical propertiesof wheat and flour. Agriculturae Conspectus Scientifictus Volume 74 No 3: 197-200.

Khelikuzaman & Saad, M.S. 1987. Sweet {XJtato cultivation and research in Malaysia.

Paper presented at the International Seminar-Workshop on sweet potato for small farmers-An Asean Perspectives ViSCA. Philippines, 20-24tt1 May 1987.

(28)

Kim, J.M., Park, S.J., Lee, C.S., Ren, C., Kim, 5.5., and Shin, M. 2011. Functional properties of different korean sweet potato varieties. Food Science Biotechnol.

20(6):1501-1507

Kusano, 5., Abe, H., and Tamura, H. 2001. Isolation of Antidiabetic Components from White-Skinned Sweet Potato. Biosci Biotechnol Bioch. 65:109-114.

U, L1982. Breeding for increased protein content in sweet potataoes. In: Proc.First international Symposium. Villareal R.L and T.D Griggs. Eds.AVRDC. Taiwan:

345-354

Um,

5.,

Xu,

J.,

Kim, J., Chen, T.Y., Su, X., Standard, J., Carey, E., Griffin, J., Herndon, B., Katz, B., Tomich,

J.,

Wang, N. 2013. Role of Anthocyanin- Enriched Purple- Fleshed Sweet Potato P40 in Colorectal Cancer Prevention. Mol Nutr. Food Pes.

57 (11) 1908-17

Uu,

Q.,

Donner, E., Yin, Y., Huang, R.L and Fan, M.Z. 2006. The physicochemical properties and in vitro digestibility of selected cereals,

tubers,

and legumes grown in China. Food Chemistry

99:

470-477

Lund

D. E and Smoot J. M .. 1982. Content of Some Tropical Fruits and Vegetables. J.

Agric. Food Chem. 30: 1123-1127.

Mac Kay, K. T. 1989. Sweet potato, small farmers and need for coorperative research.

In: sweet potato for small farmers- (Mac Kay, K.T., Palomer, M.K and Sinica R. T) Laguna, Philippines: SEAMED-SEARCA : 32-42

Mais, A. 2008. Utilization of sweet potato starch, flour and fibre in bread and biscuits:

Physico-chemical and nutritional charadenStics. New Zealand. Massey University.

McConnell, R. Y., Truong, V.D., Walter, W.M.Jr. and McFreeters, R.F. 2005. Physica~

chemical and miaobial changes in shredded sweet potatoes. Journal of Food Processing and Preservation.

29.

246-267

Masri,

N., Mamat, H.,

Lee,

J.

5,

Shaarani

s.

Md, Abu Bakar M.F. and Hani,

N.

M. 2012.

Proximate Composition, Mineral Content and Functional Properties of Sabah Tarap {Artocarpus Odoratissimus} Flour • UMT 11th International Annual Symposium on Sustainability Science and Management 09th - 11th July 2012, Terengganu, Malaysia

(29)

Mazlina, O. 1995. Penilaian kandungan pemakanan kebolehwarisan bagi beberapa varieti tanaman keledek (Ipomea Batatas (L.) Lam). Serdan, Selangor. Fakulti Pertanian Universiti Pertanian Malaysia.

Mirkin, G.

2009.

Add/Alkaline Theory of Disease in Nonsense. www.quackwatch.org Nielsen, S. S. 2010. Food Analysis

4h

edition. New York. Springer.

Noorakmar, A. W., Cheow, C. 5., Norizzah, A. R., Mohd zahid, A. & Ruzaina, I. 2012.

Effect of Orange Sweet Potato (Ipomoea batatas) Flour on the Physical Properties of Fried Extruded Rsh Crackers. International Food Research Journal.

19(2):

657-664.

Nitisewojo, P. 1995.Prinsip Analisis Makanan. Bangi. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Oke, O.L 1990.

Utilization of tropical food: roots and tubers. In Roots, Tubers, Plantains and Bananas in human nutrition.l990. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nation (FAO).

Ohous. 2010.MoistureAna/yzer. Cook Book. www.ohaus.com

Osundahunsi, O. F., Fagbemi, Tayo N., Kesseiman,E. , and Shimoni, EI. 2003.

Comparison of the Physicochemical Properties and Pasting Characteristics of flour and Starch from Red and White Sweet Potato Cultivars. Journal of Agrirultural and

Food

Chemistry (51): 2232-2236

Pendak,

Y., Eng,

L, &

Gumbek, M. (tiada dinyatakan tahun). Penanaman ubi keledek.

Picha, D.H. 1987. Carbohydrates changes in sweetpotatoes during curing and storage.

Journal Amer.

Soc.

Hart. Sci.

112(1):

89-92.

Popper, L,

Schafer, W., dan Freund, W. 2006. Future of Dour. AgriMedia GmbH.

Radley, l.A. 1976. Examination and analysis of starch and its derivatives. London:

Applied Science Publishers Ltd.

Ridley, S.c., Um, M., Heenan, Sam. And Bremer, P. 2005. Evaluation of sweet potato cultivars and heating methods for rontrol of maltose production, viscocity and sensory quality. Journal of Food Quality.

28:191-204.

Robinson C.H, dan lawler, M. 1980. Normal and therapeutic Nutrition. Macmillan Co

Ltd.,

New Yark.

(30)

Rose, I. M. and Vasanthakaalam, H. 2011. Comparison of the nutrient composition of four sweet potato varieties cultivated in Rwanda. American Journal Of Food

And

Nutrition.

Russel, PJ

& Williams, A. 1995. The nutrition and health dictionary. New York.

Chapman and Hall.

Saad,

M.S. & Yap, T.e. 1985. Genetics variabilities of

sweet

fX)tato (IfX)mea BAtatas (L) Lam) in Malaysia. International symfX)nium on

South

East Asean plant genetics resource, (eed. Mhra, K.L and Sastrapradja S). Bogor. Indon Lembaga Biologi Natioanal. UPI: 17-22

Saad, M.S. 1994 Sweet fX)tato breeding in Malaysia. Tuber crop production and utilization: 103-119.

Sahadevan, N. 1987. Green fingers. N9. Sahadevan Publication Sdn Bhd

Salawu, I.S., Mukhtar ,A.A. 2008. Reducing the dimension of the growth and yield characters of

sweet

fX)tato (IfX)mea batatas L) varieties as affected by varying rates of organiC/inorganic fertilizer. Asian Journal of Agricultural Research, pp:

41-44

Sarwono,B., dan Bujang, M. 2008. Penanaman Ubi Keledek. Kuala Lumpur.

Nightingale.

Shen,

M.e. and Sterling,

C.

1981. Changes in starch and other carbohydrates in baking Ipomea Batatas, Starch. 33, 261.

Singh

J.,

Kaur, L and Singh, N. 2004. Effect of acetylation on some properties of com and potato starches. Starch/Starke. 56:586-601

SoIeha, et

al. 1993. Kimia Makanan J,lid

1.

Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan Malaysia.

Standard Pengeluaran Tepung Gandum. 1998. Sabah. SIRIM Kota Kinabalu. M5:85

Steed

LE. dan Truong V.D. 2008. Anthocyanin content, antioxidant activity, and

selected physical properties of flowable purple-fleshed sweet fX)tato purees.

Journal of Food Science 73:5215-5221.

Steirvnetz K. A., dan Potter

J.D. 1996.

Vegetables, fivit, and cancer prevention: A review.

J. Am

Diet Association.

96:

1027-1039.

63

(31)

Sukhcham, S., Riar, C.S and Sarena, D.C. 2008. Effect of Incorporating Sweet Potato Flour

to

Wheat Flour on The Quality Charaderistics of Cookies. Afican Joumal of

Food

Science. Volume (2) pp 065-072.

Tan, S.L 1998. Diam-diam Ubi Berisi. Agromedia, bil. 4: 52-56.

Tengku Ariff TA 1994. The market for sweet potato in Malaysia. Progress report.

SPPRAO.

Tattiyakul, J., Naksriarpom, T., Pradipasena, P. and Miyawaki,

o.

2006. Effect of Moisture on hydrothermal modification of Yam Dioscorea hispida Dennst Starch. Starch/Staerke

58:

170-176.

Truong, V.D., Biermann, C.J. & Marlett, J.A. 1986. Simple Sugar, Oligosaccharides and stard7 concentrations in raw and cooked sweet potato. Journal Agriculture

Food

Chemistry. USA. 34 (3): 421-425.

Truong, V.D., &

Del RosariO, EJ. 1986.

Processing of sweet potato for food and nutrition uses. Philippine Root Crops Informative Service and the Phillipines Council for agriculture and Resources research and development. State of art:

Sweet potato research.

PCARRD.

Los Banos, Laguna, Phi iii pines. Crops research Series~, 65.

Tokosuglu,

0.,

dan Yildirim ,

Z.

2012. Effects of Cooking Methods on the Anthocyanin Levels and Antioxidant Activity of A Local Turkish Sweetpotato (Ipomea Batatas (LJ Lam] Cultivar Hatay Kirmizi: Bolling, Steaming and Frying Effects.

Turkish Journal

of

Field Crops, 17(1):87-90

Villareal, R.L

1982.

Sweet potato, small farmers and need for coorperative research.

In: sweet potato for small farmers- (Mac

Kay, K.

T., Palomer, M.K and Sinica R. T) Laguna, Philippines: SEAMED-SEARCA : 33-42

WOOfe, l. A.

1992.

Sweet potato: An untapped food resource. cambridge University Press and International Potato Centre (OP), cambridge, UK 634-643.

WOOfe, l.A. 1993. Sweet potato: an untapped food resource 43-55

Wills, R.B.H., McGlasson, W.B., Graham, D., Lee, T.H., dan Hall, E.G.

1989.

Postharvest:

An

introduction to the physiology and handling of fruit and vegetables. Australia. New

South

Wales University Press.

Zhang,

P., Whistler, R.L, BeMiller, l.N. & Hamaker, B.R. 2005. Banana Starch:

Production, phusicochemical properties, and digestibility - A review.

carbohydrate Plymers. 59:443-458

(32)

Zhang, L, Wang, Q., Uu, Q., and Wang, Q. 2009

Sweetpotato in China. In:

Loebenstein ~ Thottappilly G The sweetpotato: Springer. pp. 325-358.

Rujukan

DOKUMEN BERKAITAN

Oleh itu, kajian awalan (pre-.. liminary) ini dijalankan untuk menentukan ciri-ciri fizikokimia, aktiviti antioksida dan indeks glisemik produk minuman berasaskan buah-buahan

Pada keseluruhannya, kaedah penyahbauan menggunakan karbon teraktif (F kar ) didapati berpotensi kerana keberkesanan dan tidak menyebabkan perubahan signifikan pada ketulenan

This study is related to the research of a city’s soul to answer questions regarding how knowledge of the soul’s city will be used as well as to analyse the type of

Kepingan ubi keledek disalut dengan lapisan filem boleh makan yang terdiri daripada 0.045 g/mL selulosa metil ( MC ), 0.045 g/mL selulosa hidroksipropil metil ( HPMC ) dan 0.16 g/mL

Keputusan kajian ini menunjukkan bahawa nilai pH, keasidan tertitrat, jumlah kandungan fenolik dan aktiviti antioksida ekstrak mengkudu mengalami perubahan yang

CIRI-CIRI FIZIKOKIMIA DAN KESAN PENYIMPANAN TERHADAP SIFAT SERBUK ‘MASAK LODEH’

In this proposed project application, due to the current technologies in the year of 2019, most of the augmented reality application is not considered mature and it

Table 5.3 Sample marked area as potential object position - 1 Colour histogram comparison Template image.. Search

Faculty of Information and Communication Technology (Perak Campus), UTAR INTERACTIVE LEARNING APPLICATION FOR COMPUTER.. PROGRAMMING

Therefore, this study was undertaken to determine the rate of NH 3 -N volatilization from surface applied area as affected by varying rates of S 0 application

In this research, the researchers will examine the relationship between the fluctuation of housing price in the United States and the macroeconomic variables, which are

Community awareness related to transmission, treatment and prevention of malaria in aboriginal and rural endemic areas, Peninsular Malaysia. Acute oral toxicity and

Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk dalam sembahyangnya, dan mereka yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang

The researcher achieved the aims of study based on an investigation of Isma c īl Zhang‟s intellectual background, and elaboration of his controversial views

On the auto-absorption requirement, the Commission will revise the proposed Mandatory Standard to include the requirement for the MVN service providers to inform and

8.4.4 Three (3) months after the receipt of the Notice of Service Termination from the MVN service provider, the Host Operator shall ensure that the unutilised

This study describes the contamination of heavy metals (Cu, Zn, Mn, Pb and Fe) and their effect on K, Ca and Mg availability in oil palm cultivated areas affected by bauxite

This article reviews the potential of oil palm trunk (OPT) for SA production, from bioconversion aspects such as biomass pretreatment, enzymatic saccharification, and fermentation,

The purpose of this study was to conduct an experimental investigation on the efficiency of such a machine for palm mesocarp separation from the palm kernels with the

The studies are limited to the exploration of crime pattern over space and understanding of the influence of spatial forms at neighbourhood level of analysis, ignoring the role

(a) Sila tuniukkan bagaimana suatu bahagian zon setengah kala daripada muka depan gelombang sfera yang dapat dianggap sebagai suatu konfigurasi

Secondly, the methodology derived from the essential Qur’anic worldview of Tawhid, the oneness of Allah, and thereby, the unity of the divine law, which is the praxis of unity

This randomized, placebo-controlled and parallel designed study used sixteen male guinea pigs of 300-400 g body weight and the results showed that the resistant starch