- Sejarah Politik Malaysia Tradisional

Tekspenuh

(1)

UNIVERSITI S A I N S MALAYSIA Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik 2002/2003

FebruariMac 2003

JMS

211

- Sejarah Politik Malaysia Tradisional

Masa: 3Jam

Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka swat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.

Jawab mana-mana E W A T soalan. Jika calon rnenjawab lebih daripada empat soalan hanya empat soalan pertama mengikut susman dalam skrip jawapan &an diberi markah.

Baca arahan dengan teliti sebelum anda rnenjawab soalan.

Setiap soalan dipemtukkan 100 markah.

. .

.2/-

(2)

[JMS 21 1 J - 2 -

Jawab EMPAT soalan sahaja.

1.

2.

3.

4.

5.

6 .

Bincangkan peranan institusi kesultanan dalam sejarah politik kesultanan Melaka.

(100 markah)

Nilaikan kesan tragedi Sultan M a h u d “Mangkat Dijulang” (1699) ke atas Kesultanan Johor.

(100 markah)

Sejauh manakah peranan kerajaan Siam dalam politik di negeri-negeri Melayu pada abad ke sembilan belas?

(1 00 markah)

Bincangkan peranan keluarga Temenggung dalam politik Johor, 1800 - 19 14.

(100 markah)

Bahaskan tahap-tahap perkembangan dan penguasaan kuasa politik keluarga Brooke di Sarawak.

( 100 markah)

Dengan merujuk kepada salah satu kaum di Tanah Melayu, bincangkan tentang kesedaran dan kegiatan politiknya antara 1900 - 194 1.

(1 00 markah)

- 000 0 000

-

Figura

Updating...

Rujukan

Updating...

Tajuk-tajuk berkaitan :