(2)- 2 - [JIB 2151 1

Tekspenuh

(1)

UNnrERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Ksdua Sidang Akademik 2002/2003

FebruadMac 2003

JIB

215

- Histologi

Masa: 2jam

Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi IWAM mwka swat yang bercetak sebelum anda rnemulakan peperiksaan ini.

Jawab EMPAT soalan sahaja.

Setiap jawapan mesti dijawab di dalam buku jawapan yang disediakan.

Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.

Setiap sodan bernilai 25

markah

dan mark& subsoalan diperlihatkan di penghujung subsoalan itu.

(2)

- 2 -

[JIB

2151

1. (a) Tuliskan nota ringkas mengemi

langkah-langkah

(steps) penyediaan slaid (1 0 markah) di makmal.

(b) Tuliskan dengan ringkas mengenai cardalatan yang digunakan dalam kajian histoIogi dan kegunaannya.

(1 5 markah) 2. (a) Apakah kepentingan bidang histologi bagi kehidupan manusia seharian.

( 5 markah) Berikan contoh-contoh yang sesuai.

(b) Senaraikan hormon-honnon yang mengesankan organ-organ berikut dan berikan kesan-kesannya.

0)

(ii) testes (iii) kulit (iv) tiroid (v) ovari.

(15 markah) (c) Dengan bantuan gambaajah jelaskan bagaimana manusia dapat membeza antara suara kuat dan perlahan. Jawapan anda sehanrsnya dibuat dari sudut pandangan histologi,

(5 markah)

.3/-

(3)

- 3 -

[JIB

2151

3. Labelkm bahagian yang ditmdakan

dan

tuliskan nota ringkas rnengenai h g s i stmktur ini.

(25 markah)

. .

.4/-

(4)

I

- 4 - [ J B 2151

4. Labelkan gambarajah A dan

B

berikut dan bezakan antara keduanya. Nyatakan fungsinya dan di mana ianya terdapat.

. .

.5/-

(5)

n IA N d

1 Irr

I

",

.M n v 3 .s w

I

/f

1

+-. . I

(6)

- 6 -

5 . Labelkan (a - j) dan (i - iv). Terangkm mengenai gambarajah ini.

[JIB 2151

(25 markah)

-

000 0 000

-

Figura

Updating...

Rujukan

Updating...

Tajuk-tajuk berkaitan :