JMS 411- Falsafah Sejarah

Tekspenuh

(1)

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Kursus Semasa Cuti Panjang

Sidang Akademik 2002/2003 April/Mei 2003

JMS 411- Falsafah Sejarah

Masa: 3 jam

Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan.

Pilih dan jawab EMPAT soalan sahaja.

Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.

Setiap soalan diperuntukkan 100 markah.

(2)

Jawab EMPAT (4) soalan sahaja

2

1 . Bincangkan konsep epistemologi sejarah menurut perspektif Barat.

2. Bidang cakupan atau ontologi sejarah sangat Was. Bincangkan.

3. Bahaskan tentang aliran-aliran gerak sejarah.

4. Bandingkan konsep Imam al-Mahdi dalam pandangan mazhab Syiah denganmazhab Sunnah.

5. Bahaskan konsep sebab-akibat (causality) dalam falsafah sejarah.

[JMS 411]

(100 markah) (100 markah) (100 markah)

(100 markah)

(100 markah)

6. Sejauh manakah benamya pemyataan "buat baik dibalas baik, buat jahat dibalas jahat" dalam konteks falsafah sejarah ?

(100 markah)

-0000 000-

Figura

Updating...

Rujukan

Updating...

Tajuk-tajuk berkaitan :