• Tiada Hasil Ditemukan

JIM 315 - Pengantar Analisis

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "JIM 315 - Pengantar Analisis "

Copied!
4
0
0
Tunjuk Lagi ( halaman)

Tekspenuh

(1)

~- ~

UNIVERSITI SAWS MALAYSIA Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik 2002/2003

Februari/Mac 2003

JIM 315 - Pengantar Analisis

Masa : 3 jam

Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT muka swat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.

Jawab SEMUA soalan.

Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.

Setiap soalan diperuntukkan 100 markah.

.

.

.2/-

(2)

- 2 - [JIM 3151

1. (a) Berikan takrif berikut:

(i) titik pedalaman set A.

(ii) tit& had set A.

(iii) set A tertutup.

(iv) set A terbuka.

(20 markah)

(b) Andaikan S c

lR .

Tunjukkan set S adalah terbuka jika dan hanya jika Sp set tertutup.

(30 markah)

(c) Katakan B = {(-10,

O]

U (5, 7)) n

Q.

(i) Cari titik pedalaman

B.

(ii) Cari titik had B.

(iii) Tentukan sama ada B terbuka atau tertutup. Beri alasan anda.

(iv) Tentukan sama ada B padat. Ben alasan anda.

(v) Tentukan sama ada B terkait. Beri alasan anda.

(50 markah)

2. (a) Andaikan f selanjar pada

IR.

Bincangkan sama ada set {x:

I

f(x)

I

= 5 ) terbuka atau tertutup.

(20 markah)

(b) Andaikan f : C

+ IR

add& selanjar secara seragam pada C. Jika {c,} suatu jujukan Cauchy pada C, tunjukkan bahawa {f(c,)> ialah jujukan Cauchy.

(40 markah)

. .

.3/-

(3)

- 3 - [JIM 3153

(c) Tunjukkan fungsi Dirichlet f :

IR -+ IR

dengan

adalah tak selanjar pada setiap nombor.

(40 markah) 3. (a) Tunjukkanbahawa

F

0 , x = o

adalah selanjar pada 0 tetapi

tak

terbezakan pada 0,

(40 markah)

(b) Andaikan fungsi f :

IR + R

memenuhi syarat berikut:

(i)

(ii) f(0) = 1.

(iii) f terbezakan pada 0.

Tunjukkan f terbezakan pada setiap x E

R

dan f ‘(x) = f’(O)f(x)

.

f(a+ b) = f(a) f(b)

,

a, b E

IR.

(30 markah)

(c) Andaikan f‘(x) = 0 mtuk setiap x pada pedalaman selang S dan f selanjar pada S . Tunjukkan f adalah h g s i malar pada S .

(30 markah)

. .

.4/-

(4)

- 4 - [JlM 3151

4. (a) Pertimbangkanftmgsi f(x) = x2,

x

E [0, 13. Andaikan

P = { x , , x ~ , x 2 , x 3 } = { 0 , - ! - , ~ , l } . 4 2 DapatkanB(P; f) dan A(P; f).

(30 markah)

(b) Jika fungsi f selanjar, f(x) 2 0 pada [a, b] dan

f

f = 0 , tunjukkan

bahawa f = 0 pada [a, b].

(30 rnarkah)

(c) Dengan menggumkan Kriteria Riemann, tunjukkan f(x) = x3 terkamirkan P a d

[O,

11.

(40 markah)

Rujukan

DOKUMEN BERKAITAN

Anda dibenarkan menjawab soalan sama ada dalam Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris.. Baca setiap arahan dengan teliti

Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.. Bahagian A diperuntukkan 40 markah dan Bahagian B diperuntukkan

Baca soalan dengan teliti sebelum anda menjawab.. Bahagian A diperuntukkan 40 markah dan Bahagian B diperuntukkan

Anda dibenarkan menjawab soalan sama ada dalam Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris.. Baca setiap arahan dengan teliti

Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.. Keseluruhan soalan diperuntukkan

Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.. Setiap soalan diperuntukkan

Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.. Setiap soalan diperuntukkan

Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.. Setiap soalan diperuntukkan

Anda dibenarkan menjawab soalan sama ada dalam Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris.. Baca setiap arahan dengan teliti

Anda dibenarkan menjawab soalan sama ada dalam Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris.. Baca setiap arahan dengan teliti

Anda dibenarkan menjawab soalan sama ada dalam Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris.. Baca setiap arahan dengan teliti

Anda dibenarkan menjawab soalan sama ada dalam Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris.. Baca arahan dengan teliti sebelum anda

Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini. Jawab SEMUA

Kaum pribumi di Amerika telah mempunyai pencapaian tamadunnya yang tersendiri sebelum kedatangan bangsa Eropah?. Huraikan pencapaian tamadun olndian' Amerika Utara,

Anda dibenarkan menjawab soalan sama ada dalam Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris.. Baca setiap arahan dengan teliti

Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.. Setiap soalan diperuntukkan 100

(1 00 markah) Menurut Steams, Revolusi-revolusi 1 848 gaga1 kerana golongan liberal pada masa itu ‘Cuba mengendalikan satu revolusi politik tanpa satu revolusi sosial yang

Bincangkan Dasar Pemeliharaan (1757 - 1828) yang dijalankan oleh British, terutamanya yang berkaitan dengan sistem pendidikan tradisional di kalangan penganut Hindu

Nilaikan peranannya dalam sejarah m a t Islam di India, temasuk hubungan mereka dengan Empayar Turki ‘Uthmaniyyah selaku khilufuh (pusat pemerintahan khalifah) bagi umat

(b) Apakah sumbangan-sumbangan strategi industri kecil dan sederhana kepada pembangunan industri mana-man a negara.

Dalam merencanakan keberkesanan pengurusan sesuatu pasukan jurujual, ianya melibatkan tiga keputusan atau proses yang saling bergantungan. Bincangkan proses

Pada pendapat kamu, dengan mengambilkira harga yang ditawarkan dan permintaan kepada penyaman udara sekarang, apakah keyakinan ini

Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.. Setiap soalan diperuntukkan 100 markah dan markah subsodan diperlihatkm dipenghujung subsodan