JKP 418 - Ekonomi Politik Malaysia

Tekspenuh

(1)

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik 2002/2003

Februari/Mac 2003

JKP 418 - Ekonomi Politik Malaysia

Masa: 3 jam

Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan.

Jawab mana-mana TIGA soalan.

Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.

Setiap soalan diperuntukkan 100 markah.

(2)

Jawab TIGA soalan.

2

1 . Apakah penekanan teori dan empiris JKP 418? Sejauh manakah is membantu menambah/meningkat pemahaman anda tentang perkembangan politik Malaysia?

2. Metodologi ekonomi politik mencadangkan lima respons politik Malaysia dalam menghadapi tekanan akibat hubungan kapitalis metropolitan-kapitalis periphery.

Pilih satu respons dan ulas perkembangannya .

3 . Ekonomi Politik Korporat: Pilih satu unit bisnes kapitalis dan huraikan lima responsnya terhadap tekanan akibat hubungan kapitalis metropolitan-kapitalis periphery di Malaysia.

4 . Ekonomi Politik Jabatan Awam: Pilih satu unit jabatan awam dan huraikan lima responsnya terhadap tekanan akibat hubungan kapitalis metropolitan-kapitalis periphery di Malaysia.

5 . Ekonomi Politik Kesatuan Buruh: Pilih satu unit kesatuan buruh dan huraikan lima responsnya terhadap tekanan akibat hubungan kapitalis metropolitan- kapitalis periphery di Malaysia.

6 . Pilih satu respons kapitalis periphery Malaysia terhadap tekanan akibat kedudukan dominan kapitalis metropolitan. Bandingkan respons ini dengan respons sebuah negara kapitalis periphery lain.

-0000000 -

[JKP 418

(100 markah)

(100 markah)

(100 markah)

(100 markah)

(100 markah)

(100 Markah)

Figura

Updating...

Rujukan

Updating...

Tajuk-tajuk berkaitan :