• Tiada Hasil Ditemukan

TADBIR URUS

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "TADBIR URUS "

Copied!
154
0
0
Tunjuk Lagi ( halaman)

Tekspenuh

(1)
(2)
(3)

Tadbir Urus Canselor Pro-Canselor

Lembaga Pengarah Universiti Pegawai Utama Pengurusan Senat

Carta Organisasi

1 Fakulti & Program Yang Ditawarkan

2 Bahagian Pengajian Prasiswazah - Pengajaran dan Pembelajaran 4 Bahagian Pembangunan dan Pengurusan Sumber Manusia 7 Bahagian Hal Ehwal Antarabangsa

10 Bahagian Jaminan Kualiti 12 Bahagian Penerbitan

Pusat Khidmat Pelajar Pusat Pemajuan Pelajar Laporan Fakulti

Fakulti Ekonomi dan Perniagaan 25 Fakulti Kejuruteraan

28

31 Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif 34

37 40

43 Fakulti Sains dan Teknologi Sumber

46

48

Laporan Institut

50 Institut Pengajian Asia Timur Laporan Pusat

52 Pusat Pengajian Siswazah

54 Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi 56 Pusat Pemindahan Teknologi dan Perundingan 58 Pusat Pembelajaran Gunaan dan Multimedia

61 Pusat KhidmatTeknologi Maklumat dan Komunikasi 65 Pusat Khidmat Maklumat Akademik

67 Pusat Pengajian Bahasa

~~:tJlJN91'jf!~t\

Penerbitan 2009

r.

,Anugerah 2009

,

Laporan Kedudukan Kewangan 2009

ktiviti-aktiviti Utama Universiti Sepanjang Tahun 2009

I

Panel Penasihat Kebangsaan Panel P~nasihat Antarabangsa

•••••. r I ·'

ora ha

(4)

TADBIR URUS

CANSELOR

Tuan Yang Terutama Tun Datuk Patinggi . Abang Haji Muhammad Salahuddin

ii

I

u IMAS Laporan Tahunan 2009

(5)

PRO- CANSELOR

Yang Amat Berhormat Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud

Laporan Tahunan 20091 iii

(6)

AHLILEMBAGAPENGARAH

UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK

YBhg Tan Sri Datuk Amar Hj Bujang Mohd Nor

Pengerusi Eksekutif Harwood Timber Sdn Bhd

Ahli

YBhg Prof Dr Khairuddin Ab Hamid

Naib Canselor

Ahli

YB Datuk Amar Haji Mohd Morshidi bin Abdul Ghani

Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak

Ahli

YBhg Datu Stephen Wan Tet Kyung

Pengerusi Sebayor Holdings Sdn Bhd

Ahli

YBhg Dato' Sabri Ahmad

Pengerusi

Malaysia Palm Oil Board (MPOB)

Ahli

Setiausaha

YBhg Dato' Mahamed bin Hussain

Setiausaha Bahagian Bahagian Pembangunan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia

YBhg Dato' Peter Minos Pengerusi Eksekutif Bung Dorot Corporation SdnBhd

YBhg Encik Mat Omar bin Johari

Pegawai Kewangan

Pejabat Kewangan Persekutuan Negeri Sarawak

Encik Ahmad bin Katang Pendaftar

iv

I

UNIl\lAS Laporan Tahunan 2009

(7)

PE GAWAIUTAMA P ENGURUSAN

U N IVER SITI MALAYSIA SARAWAK

,\~ (iI ·.· J

~'\'

.

, ~ "

, ~~ ~ ' ~

~

. ..

.. ' . .~I

Prof Madya Mohd Fadzil bin Abdul Rahman

Timbalan Naib Canselor

(Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

Tuan Hj Mazlan Kiflie

Encik Ahmad bin Katang

YBhg Prof Dr Khairuddin Ab Hamid Naib Canselor

Prof Dr Fatimah Binti Abang 'ItI.

Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)

Prof Dr Peter Songan

Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inouasi)

Puan Margaret Simeng Ketua Pustakawan

Encik Humphrey Rayang J anang Pengarah Pembangunan

U:.IlMi Laporan Tahunan 20091 v

(8)

•• • ••

Abdul Rahman

Senat 2009

UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK

YBhg Prof Dr Khairuddin Ab Hamid Naib Canselor

Prof Dr Peter Songan Prof Dr Fatimah Binti Abang

Timbalan Naib Canselor Timbalan Naib Canselor

. (Penyelidikan dan Inovasi) (Akademik dan Antarabangsa)

Tan Sri Datu Prof Dr Prof Madya Mohd Fadzil bin

Hj Mohamad Taha Arif Dekan Fakulti Perubatan dan Timbalan Naib Canselor

Sains Kesihatan (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

Dr Shahren Ahmad Zaidi Prof Dr Wan Hashim

Adruce Wan Ibrahim

Dekan Fakulti Sains Kognitif Dekan Fakulti Kejuruteraan

dan Pembangunan Manusia

r '

I " . .

~

Prof Dr Shazali Abu Mansor Prof Dr Narayanan I '. Kulathuramaiyer Dekan Fakulti Ekonomi

Dekan Fakulti Sains Komputer

dan Perniagaan

- w ­

dan Teknologi Maklumat

Prof Madya Dr Spencer Prof Dr Shabdin Mohd Long

Empading Sanggin Dekan Fakulti Sains dan

Dekan Fakulti Sains Sosial Teknologi Sumber

Laporan Tahunan 2009 vi

(9)

Prof Dr Mary Jane Cardosa Dr Hasnizam Abdul Wahid

Dekan Fakulti Seni Gunaan dan Pengarah Institut Kesihatan dan

Kreatif Perubatan Komuniti

Setiausaha Rethinasamy

Encik Ahmad Bin Katang Dr Soubakeavathi

Dekan Pusat Pengajian Bahasa

Pendaftar

Ex-Officio

Dekan Pusat Pengajian Siswazah Tuan Hj Mazlan Kiflie Bendahari

Prof Dr Kopli Bujang

Prof Madya Dr Gabriel Ex-Officio

Tonga Noweg

Puan Margaret Simeng Dekan Pusat Pembelajaran

Gunaan dan Multimedia Ketua Pustakawan

Prof Madya Dr Andrew Alek Tuen

Pengarah Institut Kepelbagaian Biologi dan Pemuliharaan Alam Sekitar

Prof Datuk Dr Abdul Rashid Abdullah

Pengarah Institut Pengajian Asia Timur

Urusetia

Puan Saptuyah Hj. Mahmud

Ketua Bahagian

Unit Senat, Statistik dan Pengijazahan Bahagian Pengajian Prasiswazah

Urusetia

Puan Kamisah Ete

Penolong Pendaftar, Unit Peperiksaan

Bahagian Pengajian Prasiswazah

UNIMt\.9 Laporan Tahunan 20091 vii

(10)

Ketua Pustakawan Pusat Khidm.a.t Maklumat

Akademik Chief Librarian Centf"f! for Academic Informatwn

Seroices

Bahagian Pe.-ancangan &

Pembaogunan Pusat

Bahagian Pengurusan &

Perkhidmatan Maklumat

Uait Peroloha.b dao Bajat

PrOCUf<iml:/1.1 &

BlldL'tItUnu

Unit B.ayaran Paymetu Unu

Uait Kewantca.a Pelajar StuU'/\'~e

U.U

UnitGajidan Hull Payroll &-Rftlenue

U""

UnitAkau.n dllD Pe nguruli4D Met Account &Autl ,\Ia~m.pjt Urnl

Seo.at Sl!natc

I

Lembaga Pe.nga.rab Board of Directors

I

NaJb Can8stor Vice-Cha.ncellor

I

I

Pejabat Ntub Canselor Office of t~ ViCff-ChalU:ellor

I

I

Council of Deans Majlls Dekan

I

Bahagian Canselori Komunikas.i Korporat Corporar.e CommunicaJ.ion AudilD.alam

Jawatankuasa Pengurusan Management Committee

Bendahari Bursar

I

PendaJta.r Regi.Btror

Bahagia.o PenJ'Uruaan Aset .h::~,d .\/ana/!;m'f!nt

Division

Bahagian Petltadbiran Am da.o KeselamataD AdmllJ.uuolioll and

Securit)' VivulOn

Bahagian Pembanguna.o dan Pengurusan Sumber

Manullia Hu.n:tan. Ruourc(' [kll'-lop1J'iDl.tcu1(L .\I~mMl DiuiriOl'l

Unit Undang. ~

Und.a.ng &: Ke-utuban LqolClnit

BAha(iao Penpjiao Pruiliwar.ah Uru:lu6"Qti~tll~

S,u.dJ..tl>'~Wn

Inl..ernai Audil

Timbalan Naib Canselor Penyelidikan & Inovasi Deputy Vice-Chancellor Ruearch & Innovation

Pusa.t. Khidmat Tek.oologi M-..kIumat

dao Komuoikasi (AnJre {or In{orrruJtwn

and Commllnicalwn Tet.!hnowlJ.Y Sc-rlJicC$

lnJOtitut Ke.pelbapi.a.o Biologi dao Pemuliharaan Al.am

SelUtar instiJu.(e 0/ Biodil.-rr.uty &:

Enl!LronMlj!!"nJ ConM'.IlInJion

I

Timbala.c Naib Ca.cselor Akademik & Antarabangsa

Deputy VU!e-Chan-cellor Academic & International

FoclIl,y 0/ E'cor.omlCs

& Bu.siflU1J

I

Timbalaa Naib Caoselor Hal Ehwal Pelajar &

Alumni Deputy Vice-Chancellor Student A{faiN & Alumni

Fakulti Salnrt

&sial PaculQof~wJ

Sci4!/tOU

~:l!~~~~':;::: ~ ~

~=~

PUMt KhidtWlt

PelaJar Cr:nJrc /or StudenJ Seru~s

PUi'at Penguru$A.D Pellyelidikao &

Inov8lii RUftYch & InMrlOUOrl

MCJJtOBl)mt:nJetltvllf

I

I Fakulti ~

r--[-ns-"-'tu-'-K-.-!;ib-.-t.8.n-d-",,- - ' Ke~=;r:fan

&.,t""""",

Fuulti Seni Gun.aan daD KnAuf Faat.ltl of Applit:d aJtd CreuUt~.vt$

?usa, Perubatan Komuoiri Il"oSnlutt'lol HftliJJt. &

'-:======::::

r

Vimmlt/lilyM«lkilU!

Uolt PerliDdlW,an da.n Pengkomenilan

HaJU. Int.elek lrt.rd/b!tuai Pri:Jptf'f.Y C'<lmmunol1z.cItlOn&

ProttdWn Uml

BahAgiA» Penerbitan Publication Diuision.

lnstitut Pen,ajiUl AIIia Timur InstilU.(.e 01 Easl J\"ian.

Studit's

Pusat Pem1ndabAn Teknoloai da.n

PeruDdln,aJl

(A1ItnlorT~

1'ro'~/CT&~u.lt4II:()'

PUial-Kecemedanga.o & Pusu PenyeLidikan (lAn',.. of E;u;elknce &: Ruearch ~"tre):

-Puat Kocem(lrlan,pn UntaUt 1\n4U.iIIl~ dan T~

Sp;atW (CaVt"of E~tkfl« fOT l~AnoIYfUOTld SpoltoJ T«lIM~

-Pu.t KlUftI1e1an.gan Inform . . ! LuaJ' Ba.ndar (C .. ,wOJ ol RJ:Ot:/~ru:.e lOT Rural lnlormalicl»

· em."'w ot &CY1~ lor JU.MtiJab~1I; t:r.trD

· CA-nz,v of &:allllln.u ill Srntw\.dc Ter:hl\D~ o/ld Au,,,rtlUt.d R«aliry

· Pu.at Peny".ilidikan }"I:J:tntr (Th4 Malaria RtIHW'ch Com.tr.,) - PuMt. P<.'nyclidikM All' eThIl Cr.1tlTc lOT Wau-r &.:ucM

Fakuld Perubatan dan SaiDs Ke5ibataD Faculty 0/ Mtdil;:lM aNi. J/rollA ScUIICQ

Fakulri Saws dan Tek..ooloKi Sumbt:r FCK'ullY of Raol4rc.:

FakultiSaio.&

Komputer-d&.ll Tekoologi M..klw:oal }/OC"wity 01 Compal-ur

S-~OJld hl/ormaJ.ion TrchMM SdMUami Trdl1w/OI;Y

rl

PU.8'" Pen,ajian

:=======~ Crnl;eii:;~~

Fakulti Saw KOllJitifda.n ,-===r Sl=""='''==~

Pembangunan Manuaia FocuJIy 0/ Colfl1ifil.

Se~ondHUf!J(III, De~lopm(:nl

PUb t PembeWaran

G\UUl.8.Ddao Multimedia ('~nlTe /or Appl~d

UDrIlfl1S and Mulu~

PU»-Mt PeogAji.a.o.

ilahua CrAfn: for L4f14~

SJudin

Bahagia.a Hal

£b.wal Aat.:lTaban ....

lIlIeTIl4lJ,()MJ.~fai.r.

DWi.rioIl f···~·~~:····-···l

Pusat Pengajian Pra Unlve:rdti

Cen1rffru~ VlU.lM'rRtySt~

1 PeoJlljiao 1

~H

' : L ... ~~~~.~.~~; (ll\.dc~ P..,i,waooh ... .l 1 i

L - -_ _ _ _ - - '

Carta Organisasi UNIMAS

Bahagiao Jamina.o KuaUt.i

QuDlily _~rance

Dit.uwn

Pemajuan Pelajar Ct-ntn:/or SUleUfl.f Drc. ... lopmm!

Kolej Kediam.an

Pe\ajar Slu4DU CalUgt.s

, ... ..1. ... _ ...•

. Unit Penasihat , Unda"6-

UnOOng ugal Advi80ry

Unit

i .. _ _ _ . . . .

I

Pengoroh Pembongunan

DirecUtro{

Dewu,pment

Uoit Pera.nca.nga.n &

Pembaoj(\UI.ll.D Plan.llinJ.:&

DelJewpllle~ Ur.i!

UniL KOntTak Colllr~r Untl

(11)

Fakulti &

Program

Fakulti Ekonomi dan Perniagaan i. Ekonomi Indu tri

ii. Ekonomi Antarabangsa iii. Perna aran

i . Kewangan

Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia

I. Sains Kognitif

11. Pembangunan Sumber Manusia

Fakulti Kejuruteraan ivil

Ikwtenaan

Elektronik dan Telekomunikasi .ai1Inm:num Mekanikal dan Sistem Pembuatan

!lflJrutcmum

Elektronik dan Komputer IiUrutAmUJlD Kimia

Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat

1. Kejuruteraan Perisian

11. Pengkomputeran Rangkaian

111. Sistem Maklumat

IV. Pengkomputeran Multim v. Sains Komputan

Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan

i. Perubatan ii. Kejururawatan

I.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif

1. Sinematografi ii. Muzik iii. Seni Halus

iv. Teknologi Seni Reka v. Pengurusan Seni

Fakulti Sains dan Teknologi Sumber i. Sains dan

PClllgUl'-.l!1

II. Sain dan

Pel!P._

iii. Sains

dan PapitllllM

iv. Kimia Smnbclf v.

UNlMi Laporan Tahunan 200911

(12)
(13)

Ketua Bahagian

Puan Saptuyah Hj . Mahmud Penolong Pendaftar Puan Kamisah binti Hj. Ete

Pada tahun 2009, UNIMAS menawarkan 34 program prasiswazah melalui lapan Fakulti. Beberapa Fakulti menawarkan program Sarjana melalui kerja kursus di samping program pascasiswazah yang menawarkan ijazah Sarjana dan PhD melalui penyelidikan.

Bagi sesi 2009/2010, seramai 2078 orang pelajar baru prasiswazah mendaftar di UNIMAS. Ini telah meningkatkan jumlah enrolmen pelajar prasiswazah kepada 6543 orang iaitu pertambahan 1.80% (kepada 6425 orang) dari tahun 2008.

Pada tahun 2009, pengambilan pelajar antarabangsa prasiswazah ialah seramai 4 orang, iaitu dua (2) orang dari Korea Selatan, seorang dari China dan seorang lagi dari Kyrgyzstan dan masing-masing di Fakulti Ekonomi dan Pemiagaan. Manakala, program pertukaran pelajar antarabangsa prasiswazah hanya me1ibatkan seorang pelajar sahaja iaitu dari Australia dan pelajar tersebut sedang belajar di Fakulti Sains Sosial.

Pada MajJis Konvokesyen 2009, seramai 1792 orang graduan telah menerima ijazah masing-masing. Daripada angka ini, seramai 110 orang graduan telah menerima ijazah pascasiswazah. Seramai 1682 orang pula menerima ijazah Sarjana Muda dan masing-masing dari Fakulti seperti berikut:

UNIMAS Laporan Tahunan 200913

(14)
(15)

I I I I

I I ,

1

\

Ketua Bahagian Azeemah binti Ahmad

Pemangku Ketua Penolong Pendaftar (Unit Perjawatan) Salbiah Salleh

Penolong Pendaftar (Unit Perkhidmatan) Diana binti Marbawi

Penolong Pendaftar (Unit Cuti Belajar) Kartika bt Barmawi

Penolong Pendaftar (Unit Saraan) Noraini bt Mohamad Hipiny

Penolong Pendaftar Kanan (Unit Latihan & Penilaian) Alifah Adnan

Penolong Pendaftar (Unit Latihan & Penilaian) Rozita bt Nawi

Usaha untuk memantapkan sistem penyampaian perkhidmatan sumber manusia telah dipertingkatkan melalui penggunaan teknologi terutama dari aspek pembangunan sistem maklumat staf. Pembangunan beberapa modul baru seperti Modul hr-online yang membolehkan permohonan jawatan baru dan kenaikan pangkat dibuat secara talian telah memberi impak yang besar kepada kecekapan pengurusan maklumat terutamanya dari segi masa dan guna tenaga. Beberapa modu! lain seperti Modul My PTK (Penilaian Tahap Kecekapan), Modul My Appraisal (Laporan Nilaian Prestasi Tahunan) dan Modul Sistem E-Prestasi telah berjaya dibangunkan bersama-sama dengan Pusat Khidmat Teknologi Maklumat dan Komunikasi, UNIMAS sepanjang tahun 2009. Modul-modul ini dibangunkan untuk memantapkan lagi sistem penyampaian sumber manusia di UNIMAS terutama dalam aspek sistem maklumat staf.

Penggunaan modul-modul berkenaan temyata banyak membantu melancarkan saluran komunikasi di antara pihak Bahagian Pembangunan dan Pengurusan Sumber Manusia dengan staf dalaman dan juga, pelanggan luar. Pada tahun ini juga penggunaan Sistem Human Resource Management Information System (HRMIS) telah dipergiatkan di mana dua modul utama di dalam HRMlS telah digunakan oleh UNIMAS iaitu Modul Rekod Peribadi dan Modul Profil Perkhidmatan. HRMlS yang dilancarkan oleh kerajaan pada tahun 2005 bertujuan untuk membangunkan maklumat sumber manusia yang bersepadu dan kemaskini bagi meningkatkan keberkesanan perancangan sumber manusia dan dapat dicapai oleh kerajaan dan agensi-agensi di bawahnya secara real-time. Penggunaan HRMlS dijangka akan diperluaskan lagi pada tahun 2010 dan UNIMAS telah membuat persediaan awal untuk tujuan berkenaan.

Dari segi pengisian jawatan, sebanyak 1952 jawatan telah berjaya diisi dari sejumlah 2398 jawatan yang telah diluluskan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam. Untuk jawatan akademik sejumlah 704 jawatan telah diisi manakala selebihnya adalah dari kumpulan Pen gurus an dan Professional iaitu 154 jawatan dan 1094 jawatan adalah dari kumpulan Sokongan. Sepanjang tahun 2009 sebanyak 27 sesi temuduga pengambilan staf baru telah berjaya diadakan. Ini menjadikan pengisian jawatan pada tahun 2009 adalah sebanyak 81 %.

Pada tahun 2009, seramai 2 orang staf akademik telah dinaikkan pangkat ke jawatan Profesor, 5 orang dinaikkan pangkat ke jawatan Profesor Madya, manakala 24 orang pensyarah yang mempunyai PhD dan Sarjana Kepakaran telah dinaikkan pangkat ke gred DS/DU 52. Dalam kumpulan Pengurusan dan Profesional pula, seramai 21 orang telah dinaikkan pangkat ke gred 44 hingga 54. Manakala seramai 46 orang staf sokongan telah dinaikkan pangkat dari gred 4 hingga 32. Jumlah keseluruhan stafyang dinaikkan pangkat pada tahun 2009 adalah seramai 98 orang. Pada tahun ini juga kenaikan pangkat untuk 15 orang stafyang telah berkhidmat selama 15 tahun telah mula dilaksanakan melalui kaedah kenaikan pangkat secara Khas Untuk Penyandang (KUP).

UNlMAS Laporan Tahunan 200915

(16)

Dari aspek pembangunan staf akademik pula, seramai 22 orang staf akademik telah berjaya mendapat tawaran melanjutkan pengajian ke peringkat PhD iaitu 7 orang di dalam negara dan 15 orang di luar negara, 2 orang telah melanjutkan pengajian di peringkat Sarjana Kepakaran rnanakala 23 orang untuk pengajian peringkat Sarjana. Sehingga 3 I Disember 2009, seramai 8 orang staf akademik telah berjaya menamatkan pengajian di peringkat PhD dan 8 orang lagi telah beJjaya menamatkan pengajian di peringkat sarjana. Ini menjadikan pensyarah pemegang PhD dan Sarjana Kepakaran pada tahun ini adalah seramai 234 orang dan saIjana seramai 325 orang.

Dalam aspek pembangunan sumber manusia untuk staf bukan akademik pula sebanyak 114 kursus dan persidangan telah berjaya diadakan denganjumlah perbelanjaan sebanyak RMI,035,362.00. Beberapa komponen penting seperti program pembangunan pengurusan, program peningkatan kemahiran, program sistem maklumat, program kewangan, program keselamatan dan kesihatan pekerjaan dan program kemahiran bahasa telah diadakan pada tahun ini. Pada tahun ini juga buat pertama kalinya kursus berskala besar telah berjaya diadakan iaitu Kursus Kepimpinan dan Bina Insan ESQ yang melibatkan lebih kurang 400 orang staf pengurusan tertinggi, pengurusan, staf akademik dan sokongan.

Kursus ini memberikan penekanan kepada aspek emosi dan spritual yang menjadi intipati kepada pembentukan sahsiah individu yang cemerlang untuk kecemerlangan organisasi. Keseluruhan peratusan staf UNIMAS yang mengikuti latihan pada tahun 2009 telah meningkat kepada 83%.

Arahan kerajaan melalui Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil19 Tahun 2008 - Pengubahsuaian Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) telah dilaksanakan melalui kaedah Pusat Penilaian Kompetensi (PPK).

UNIMAS telah bersetuju untuk melaksanakan kaedah PPK memandangkan ianya melibatkan pelbagai aktiviti yang dapat membantu stafuntuk memperolehi pengetahuan baru di samping dapat meningkatkan kadar lulus di kalangan staf pengurnsan dan sokongan secara keseluruhannya. Pelaksanaan PTK ini mengambil masa selama lebih kurang dua bulan iaitu dari bulan September hingga Oktober di mana seramai 284 calon yang terdiri daripada stafbukan akademik dari gred 1-48 telah menduduki PTK pada tahun 2009. UNIMAS adalah di an tara IPTApertama yang berjaya melaksanakan PTK melalui kaedah baru ini. Modul baru ini juga turnt dilaksanakan kepada staf akademik.

Selaras dengan aspirasi pengurusan UNIMAS untuk meningkatkan keberkesanan tadbir urus, Lembaga Pengarah Universiti telah meluluskan sebanyak 40 Pekeliling Perkhidmatan, Surat Pekeliling Perkhidmatan dan Surat Edaran sepanjang tahun 2009. Secara amnya pelaksanaan pekeliling-pekeliling ini telah meningkatkan nilai tambah di dalam pengurusan sumber manusia di UNIMAS.

Pada tahun 2009 beberapa siri seminar dan bengkel pengurusan telah diadakan yang secara langsungnya telah mewujudkan ruang dan peluang kepada semua staf di pelbagai skim perkhidmatan untuk menyuarakan masalah dan pendapat mereka terutama yang melibatkan isu-isu di dalam pembangunan dan pengurusan sumber manusia. Di samping itu, pihak BPPSM juga mengambil kesempatan untuk menjelaskan halatuju universiti dan bagaimana sumbangan mereka menjadi signifikan ke arah UNIMAS yang gemilang. Selain daripada itu beberapa siri taklimat perkhidmatan turnt diadakan kepada semua staf yang terlibat antaranya adalah taklimat Penjumudan Skim Perkhidmatan dan Pemantapan Pengurusan Prestasi.

Sebagai tanda apresiasi pengurusan terhadap stafnya, beberapa anugerah pengurusan telah diwujudkan sebagai menghargai stafUNIMAS yang cemerlang di dalam pelbagai bidang akademik dan pengurusan.

Bagi staf yang setia bersama UNIMAS satu anugerah khas perkhidmatan setia telah diwujudkan di mana staf yang telah berkhidmat selama 15 tahun turut diperkenalkan. Kesemua penerima anugerah­

anugerah ini telah diraikan pada Malam Gemilang UNIMAS 2009 yang berlangsung pada 4 lulai 2009.

I

UNlMAS Laporan Tahunan 2009 6

(17)
(18)

i

Ii

j

Ketua Bahagian

Prof Madya Dr Kasing Apun Penolong Pendaftar Puan Sulian Alias

Bahagian Hal EhwalAntarabangsa (BHEA) telah ditubuhkan pada Ogos 2008, hasil penaiktarafan Unit Hubungan Antarabangsa. Bahagian Hal Ehwal Antarabangsa bertujuan untuk menerajui, menyelaras dan men gurus aktiviti pengantarabangsaan UNIMAS dan menjadi penghubung UNIMAS dengan negara luar dalam program antarabangsa, penyelidikan dan akademik. Pelbagai aktiviti yang berkaitan pengantarabangsaan telah dijalankan sepanjang tahun 2009 yang merangkumi skop tanggungjawab Bahagian Hal Ehwal Antarabangsa iaitu hubungan antarabang sa, program mobiliti antarabangsa, khidmat sokongan kepada pelajar antarabangsa dan aktiviti promosi.

Semenjak penubuhan UNIMAS, usaha untuk mengukuhkan lagi hubungan kerjasama dengan universiti luar negara telah giat dijalankan. Sehingga akhir tahun 2009, UNIMAS telah menjalin hubungan ketjasama dengan 17 buah negara luar, iaitu 68 rakan institusi dan universiti luar negara di merata dunia menerusi pemeteraian Memorandum Persefahaman dan Memorandum Petjanjian. Pada tahun 2009 juga, UNIMAS telah memeterai Memorandum Persefahaman dengan 10 buah institusi luar negara, iaitu, Dongseo University (Korea), Lincoln University (New Zealand), Manchester Metropolitan University, St George

s

University ofLondon (United Kingdom), Copenhagen University (Denmark), Koehl University (Jepun), K. J Somaiya Insitute ofManagement Studies and Research (India), Mayo Clinic (USA), University Mobility in Asia and the Pacific (Thailand) dan Graz University o.fTechnology (Austria). Secara ringkasnya, UNIMAS telah memeterai perjanjian persefahaman dengan negara mengikut benua seperti Negara Eropah, Negara Oceana, Negara Amerika, Negara Asia dan Negara Afrika.

Bahagian Hal Ehwal Antarabangsa juga menyelaras aktiviti mobiliti pelajar yang dikategorikan di bawah 4 aktiviti berbeza, iaitu, pertukaran pelajar di institusi/universiti luar negara, penempatan klinikal (Elective) untuk pelajar Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan, forum pelajar dan Summer Youth Camp, iaitu, aktiviti tahunan anjuran Gangwon Province dan Gangneung-Wonju National University, Korea. Sepanjang tahun 2009, seramai 11 orang pelajar luar negara telah mengikuti program mobiliti di UNIMAS. Pada tahun yang sarna, seramai 5 orang pelajar UNIMAS telah berpeluang mengikuti program pertukaran pelajar di luar negara, iaitu, Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) dan Charles Darwin University (eDU), Australia. Manakala 20 orang pelajar UNIMAS telah mengikuti program mobiliti di Jepun, Taiwan, Korea dan Australia.

Bahagian Hal Ehwal Antarabangsa juga berperanan menyelaras program promosi UNIMAS ke luar negara dalam usaha mendedahkan program pengajian UNIMAS ke tahap antarabangsa. Pada tahun 2009, UNIMAS telah mengikuti 3 program promosi ke luar negara iaitu ke Jeddah, Arab Saudi pada 15 hinggal8 Mac 2009, Pontianak dan Kalimantan Barat, Indonesia pada 17 hingga 18 Mei 2009 dan Mumbai, India pada 20 hingga 26 Mei 2009.

Tahun 2009 juga telah menunjukkan peningkatan pelawat luar negara yang berkunjung ke UNIMAS berbanding tahun 2008 yang hanya menerima kunjungan pelawat seramai 53 orang. Seramai 88 orang pelawat dari beberapa institusiluniversiti dari dalam dan luar negara telah melawat UNIMAS bagi tujuan kerjasama penyelidikan, seminar, penyampaian syarahan dan lawatan program musim panas.

Antaranya ialah lawatan tokoh kehormat, Tuan Yang Terutama, Encik Masahiko Horie, Duta Besar Jepun, University of South Florida, (US.A), Bournemouth University, Hertfordshire University (UK), Kyoto University (Japan), dan Queensland University (Australia). Selain itu, BHEAjuga menyelaras lawatan universiti ke luar negara. Pada 19 hingga 22 Julai 2009, delegasi UNIMAS telah mengadakan lawatan ke tiga buah universiti luar negara di Jepun iaitu Meiji University. Kyoto University dan Waseda

r

University yang diketuai oleh YBhg Naib Canselor UNIMAS.

I

UNIMAS Laporan Tahunan 2009 I

8

(19)

Bahagian Hal EhwaJ Antarabangsa juga memainkan peranan aktif dalam menjayakan aktiviti di kampus. Pada 22 hingga 24 April 2009, UNIMAS telah menjadi tuan rumah dan Bahagian Hal Ehwal Antarabangsa pula telah dilantik selaku penyelaras untuk satu program yang dinamakan German Days telah diadakan di Teater Eksperimen, Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif. Antara lain, tujuan German Days ialah untuk mempromosikan pendidikan dan peluang perniagaan yang terdapat di Germany.

Selain itu, Pusat Pengajian Siswazah dengan kerjasama Bahagian Hal Ehwal Antarabangsa juga telah mengadakan International Nite untuk pelajar pascasiswazah pada 20 November 2009. Antara lain, tujuan International Nite ialah untuk merapatkan hubungan pelajar siswazah tempatan dan antarabangsa dari semua program pengajian. Oi samping itu, pelajar siswazah tempatan berpeluang menyaksikan persembahan kebudayaan pelajar siswazah luar negara pada malam tersebut.

Pada 4 hingga 6 Oisember 2009, Bahagian Hal Ehwal Antarabangsa dengan kerjasama Pusat Pengajian Siswazah sekali lagi telah menyelaras International Students Home Stay and Community Service 2009 Programme yang telah diadakan di Kampung Santubong, Kuching. Program tersebut bertujuan untuk mewujudkan satu ruang kepada pelajar antarabangsa UNIMAS bagi memberi khidmat kepada masyarakat setempat dan mendedahkan mereka kepada budaya masyarakat di Sarawak. Iajuga memberi peluang kepada pelajar antarabangsa untuk berinteraksi dan membina rangkaian tanpa mengira latar belakang budaya dan negara. Seramai 27 orang pelajar antarabangsa program pascasiswazah dari Bangladesh, Nigeria, Indonesia, Pakistan, India termasuk 2 orang pelajar dari Semenanjung Malaysia telah turut serta dalam program tersebut.

(20)
(21)

Ketua Bahagian Jaminan Kualiti Prof Madya Dr Hj Mohd Ibrahim Safawi Pegawai iPMO

Dr Siti Halipah Ibrahim Penolong Pendaftar Kanan Nasriman Abdul Rahman Pegawai Sistem Maklumat Flora Bungan Balang

Bahagian Jaminan Kualiti dengan ringkasnya BJK, telah ditubuhkan pada lOgos 2008. Objektif penubuhan adalah untuk mewujud dan memelihara pengurusan kualiti menyeluruh (TQM) di UNIMAS, membentuk budaya Continuous Quality Improvement (CQI) dan membuat perancangan strategik untuk menjadikan UNIMAS sebagai institusi contoh dari aspek pelaksanaan kualiti.

BJK juga berfungsi menyelaras kualiti akademik di UNIMAS terutama sekali berkenaan pengiktirafan program. Bengkel-bengkel penyelarasan serta klinik-klinik akreditasi adalah usaha ke arah peningkatan kualiti sistem penyampaian program-program yang ditawarkan oleh UNIMAS. Aspek utama di sini adalah pematuhan kepada semua standard dan gans panduan pihak stakeholders seperti Agensi Kelayakan Malaysia (MQA), Jabatan Pengajian Tinggi (JPT, KPT) dan Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA). Selain dari itu, BJK juga bertanggungjawab ke atas perancangan strategik UNIMAS ke arah pencapaian status (RU). Pendekatan yang digubal ke arah objektif ini ialah alat strategik Balance Scorecard (BSC). BJK sedang dalam proses meletakkan asas yang kukuh untuk menyediakan UNIMAS ke arah pencapaian objektif Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara (PSPTN).

BJK juga telah merancang beberapa inisiatif kualiti seperti KIK, 5S dan Quality Cost. Pembudayaan CQI melalui alat-alat kualiti di atas, merupakan satu tugasan mencabar dan perlu ditangani dengan perancangan yang rap!.

Pada tahun 2009, BJK telah menganjur beberapa aktiviti-aktiviti seperti berikut : Kursus Internal Auditor pada 5 hingga 6 Januari 2009

Bengkel Penyemakan MS ISO 9001 :2000 pada 23 hingga 24 April 2009

• Bengkel Penyelarasan Proses Pengajaran dan Pembelajaran pada 22 hingga 23 Jun 2009 Bengkel Persiapan Awal Lawatan Audit Luar MQA pada 2 hingga 3 November 2009 Seminar Kumpulan Inovatif & Kreatif (Ke-l) di PKMA pada 28 September 2009 Seminar Kumpulan Inovatif & Kreatif (Ke-2) di Bilik Mesyuarat Utama, Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia (FSKPM) pada 8 Oktober 2009

Seminar Pengenalan Kepada 7 Alat KIK di PKMA pada 15 Disember 2009

Untuk memperkasakan aktiviti-aktiviti tersebut di UNIMAS, BJK sedang merangka beberapa aktiviti untuk memberi pendedahan kepada semua staf akademik dan bukan akademik untuk meningkatkan lagi pencapaian yang tinggi dalam bidang akademik mahupun pentadbiran selaras dengan kehendak visi dan misi UNIMAS.

UNIMAS Laporan Tahunan 2009111

(22)
(23)

Ketua Bahagian Penerbitan Resni Mona Abdullah

Pegawai Penerbitan Rabiah Bujang Pereka

-

Angeline Lee Sing Ling

Dayanie Hashim

Bahagian Penerbitan telah ditubuhkan pada lulai 2008, hasil penaiktarafan Unit Penerbitan Akademik yang sebelumnya beroperasi di bawah Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi. Tujuan penubuhan Bahagian Penerbitan adalah untuk memantapkan dan mengembangkan aktiviti penerbitan ilmiah oleh UNIMAS. Visi Bahagian ini adalah untuk meneraju dan memangkin aktiviti penerbitan ilmiah dan menerbitkan bahan ilmiah untuk kegunaan para sarjana dan juga masyarakat umum. Ia berfungsi untuk menerajui, menyelaras dan mengurus aktiviti penerbitan ilmiah di UNIMAS.

Pada tahun 2009, Bahagian Penerbitan UNIMAS telah menerima kunjungan pihak audit dalam dan laporan penuh segala aktiviti penerbitan sejak tahun 2002 telah disediakan untuk menjawab beberapa perkara yang telah diutarakan hasil daripada kunjungan tersebut.

Buatjulung kalinya, beberapa aktiviti yang melibatkan usaha-usaha untuk menggalakkan aktiviti penerbitan ilmiah di UNIMAS telah diadakan oleh Bahagian Penerbitan dengan kerjasama Pusat Pembelajaran Gunaan dan Multimedia pada tahun 2009. Bengkel Pindah Tesis ke Buku telah diadakan pada lanuari dan April 2009 dan yang pertama untuk penyelidik Kemanusiaan dan Sains Sosial dan yang kedua untuk penyelidik Sains dan Teknologi. Seterusnya, Bengkel Penulisan Kreatiftelah diadakan pada lulai 2009 dan Bengkel Penulisan lumal pada November 2009.

Sebanyak 14 buah manuskrip telah diproses untuk tujuan penilaian pada tahun 2009. Sembi Ian (9) buah manuskrip telah diterima pada tahun yang sarna, manakala selebihnya daripada tahun-tahun yang terdahulu.

Sebanyak lapan (8) buah telah dinilai dan disunting sepenuhnya dan dua (2) buah manuskrip telah diterbitkan pada tahun 2009.

Di samping itu, untuk menyelaras aktiviti-aktiviti penerbitan ilmiah dan penerbitan am yang lain di UNIMAS, Bahagian Penerbitan telah menyediakan deraf Polisi Penerbitan UNIMAS, termasuk Garis Panduan Penerbitan Manuskrip dan Manual Penjenamaan Ul~IMAS. lanya telah diserahkan kepada lawatankuasa Penyelidikan dan Khidmat untuk penilaian dan kelulusan pertama.

Di samping penerbitan buku, Bahagian Penerbitan juga terlibat dalam penerbitan makalah am dan penyelidikan. Sebanyak empat (4) buah makalah penyelidikan diterbitkan pada tahun 2009 (Outreach Research Bulletin dan Research Update) dan enam (6) buah makalah am (Persada dan Buletin Penerbitan).

Bahagian Penerbitan juga bertanggungjawab mencetak dua (2) buah jumal penyelidikan UNIMAS yang diiktiraf dalam Scopus dan lSI: The International Journal ofBusiness and Society dan Journal of Universal Computer Science.

Pada masa yang sarna, Bahagian inijuga telah mengemaskinijumlah buku-buku yang dijual sejak penubuhan Unit Penerbitan Akademik pada tahun 2002 dan telah menguruskan pengeluaran cek royalti para penulis yang telah menyumbang kepada Penerbitan UNIMAS.

Sebagai ahli kepada Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia yang dinaungi oleh Kementerian Pengajian Tinggi, Bahagian Penerbitan selaku Penerbit UNIMAS juga turut terlibat dalam aktiviti yang dianjurkan oleh MAPIM, bertindak sebagai ahli jawatankuasa penganjuran Persidangan Kebangsaan Penerbitan Ilmiah Malaysia dan juga penganjuran Malam Anugerah Buku MAPIM yang dianjurkan sempena Pesta Buku Kuala Lumpur pada tahun 2009.

Bahagian Penerbitan UNIMAS, sebagai sebahagian usaha untuk mempromosi buku terbitan Penerbit UNIMAS, juga terl ibat sarna dalam aktiviti jualan yang diusahakan bersama dengan rakan penerbit universiti lain di bawah payung MAPIM pada Pesta Buku Kuala Lumpur 2009. Selain daripada itu, ia juga terlibat dalam beberapa aktiviti pameran lain di sekitar negara dan juga negeri dalam usaha untuk mempromosi buku terbitan Penerbit lJNIMAS di sepanjang tahun 2009.

UNIMAS Laporan Tahunan 2009113

(24)
(25)

Ketua Bahagian Zuraidah Abas

Pemangku Penolong Pendaftar Kanan Noonna Ismail

Penolong Pendaftar Siti Lydiawati Sahmat Penyelia Asrama Izrul [zwan Jemat

Ketua Unit Sukan & Rekreasi Zambari Hj Baijuri

Pegawai Kebudayaan & Kesenian Kanan Noor Azrul Mohd Ariff

Pegawai Kebudayaan & Kesenian Thomas Lamada

Pegawai Perubatanl Penyelaras KIin.

Dr Zabara Abd Manap

Pengurus Asrama Kolej Tun Ahmad ~aidi

Dayang Aluha Awang Ta gah

Pengurus Asrama Kolej Allamanda Muhd Arfan Hj Abdul Samad

Pengurus Asrama Kolej Bunga Raya Muhammad Ramlie Hassan Shaari Pengurus Asrama Kolej Sakura Irmah Dolban

Pen gurus Asrama Kolej Cempaka Dyg Zuliana Abg Abdul Rahman Pengurus Asrama Kolej Kenanga Nunong Tindin

Pengurus Asnma Kolej Seroja Sh Norsyam yo' a Wan M'ahli

jPer

UNIMAS Laporan Tahunan 2009\15

(26)

Tahun 2009 meninggalkan sejarah manis untuk Bahagian Hal Ehwal Pelajar dan Alumni apabiJa berlakunya pertukaran nama bagi Bahagian Hal Ehwal Pelajar & Alumni kepada Pusat Khidmat Pelajar (PKP) mulai lOgos 2009. Ianya selaras dengan fungsinya yang berfokus dalam memberi perkhidmatan kepada peJajar dalam pelbagai aspek termasuk penginapan, sukan dan rekreasi, kebudayaan, biasiswa dan pinjaman serta khidmat nasihat dalam pengurusan aktiviti pelajar. Pada bulan yang sarna juga, bersempena dengan sambutan Bulan Kemerdekaan ke-52 peringkat UNIMAS, Pejabat Am PKP telah memenangi tempat pertama dalam Pertandingan Keceriaan sebagai salah satu bukti komitmen pihak PKP dalam menyemai semangat patriotik dan menghargai erti kemerdekaan kepada staf dan peJajar.

Pusat Khidmat Pelajar (PKP) juga teJah membuktikan kemampuan dalam penganjuran Pertandingan Debat Perpaduan dan Integrasi Nasional 2009 yang telah berlangsung pada II hingga 16 Jun 2009 dengan jayanya. Sebanyak 27 buah IPT dan IPTS teJah mengambil bahagian dalam kejohanan yang berprestij ini. Majlis penutupan telah disempurnakan oleh Timbalan Menteri Pengajian Tinggi, YB Dato' Saifuddin Abdullah di Dewan UNIMAS, Kampus Timur.

Dalam bidang penerbitan puJa, BHEPA meJalui PKP telah maju setapak lagi apabiJa berjaya menerbitkan majalah setebal 82 muka surat yang mengandungi segala aktiviti yang dilaksanakan di bawah Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni. Majalah yang dinamakan MYHEP@UNIMAS juga mempunyai nombor siri ISSN yang turut diedarkan ke seJuruh Malaysia untuk memperkenalkan UNIMAS kepada bakaJ pelajar UNIMAS. Edaran tersebut termasuklah ke sekolah menengah, Pusat MatrikuJasi, IPTA, IPTS, Kementerian Pengajian Tinggi dan Jabatan-jabatan Kerajaan. Majalah yang diterbitkan dua kali setahun pad a bulan Jun dan Disember dilancarkan secara rasminya pada 10 Disember 2009 oJeh Prof Dr Khairuddin Ab Hamid, Naib Canselor UNIMAS. Bagi memastikan penerbitan yang bermutu, Unit Alumni dan Komunikasi, PKP telah menganjurkan Bengkel Asas Penulisan dan Fotografi pada 20 JuJai 2009 yang disertai oleh wakil staf dan pelajar.

Kalendar Unit Sukan dan Rekreasi di bawah PKP pada tahun 2009 ini bermula dengan aktiviti sukan peringkat UNIMAS, dengan penganjuran Kejohanan Sukan Air Antara JabatanlFakulti UNIMAS pada 31 Januari 2009. Kejohanan ini telah memperJihatkan penyertaan stafdari semuajabatanlfakulti daJam acara kayak dan bot getah.

Seterusnya Unit Sukan dan Rekreasi juga teJah menganjurkan Kejohanan Sukan Antara Kolej-Kolej Kediaman UNIMAS Sesi 2008/2009 yang telah berJangsung pada 7 Febuari hingga I Mac 2009.

Perasmian Kejohanan telah disempurnakan oleh Prof Madya Mohd. Fadzil Abd. Rahman, Timbalan Naib Canselor, Hal EhwaJ PeJajar dan AJumni di Stadium Mini, Kota Samarahan. Kejohanan yang berlangsung kira-kira 2 bulan ini teJah mempertandingkan 15 acara sukan iaitu Olahraga, Bola Sepak 11 Sebelah, Bola Jaring, Memanah Campuran, Badminton Campuran, Karom Campuran, Ping Pong Campuran, FutsaJ Lelaki, FutsaJ Wanita, Bola Keranjang Lelaki, Bola Keranjang Wan ita, Tarik Tali Lelaki, Tarik Tali Wanita, Bola Tampar Lelaki dan Bola Tampar Wan ita. Di akhir kejohanan, Kolej Bunga Raya telah membuktikan keunggulan apabila muncul sebagai juara keseluruhan.

16

I

UNIMAS Laporan Tahunan 2009

(27)

- -

Atlit-atlit UNIMAS juga telah menyertai kejohanan-kejohanan luar iaitu Grand Prix Olahraga MASUM 2009 di UPM, Serdang pada 13 hingga 15 Mac 2009 danjuga telah menyertai Karnival Sukan MASUM 2009 pada 13 hingga 31 Mei 2009 di UUM dan Putrajaya. Pencapaian atlit-atlit UNIMAS adalah seperti di bawah:

Grand Prix Olahraga MASUM 2009

-

c- ----;::::--0=-

--

--=-- -'""=-~~--~r-- II

- -:"--~'~--.::~--= ----. ... - -=--'- ~ I I

-

Lister Lanius George

1. 400 M Berpagar Gangsa

Dhamindra all Manoharan

2. 5000M Gangsa

3. Rosdi b. Japar 10 KM Jalan Kaki Gangsa

4. Benjamin Nathan Sebastian 1500 M Gangsa

Karnival Sukan MASUM 2009

1. Affendi b. Saharani/Silat Kelas D (60-65 KG) Gangsa

2. Pasukan Bola Keranjang Liga Kumpulan Peringkat

Suku Akhir

3. Pasukan Boling Peringkat

Kumpulan 4. Nangku Ngendang & Synthia ak. SawllKayak WTK2 1000 M Emas

5. Harold ak. Mamat/Kayak MKI 500 M Emas

6. Bryiann ak. LugumiKayak MTKI 1000 M Peringkat

Akhir 7. Albern ak. Tomek & Jonnathan MK2 500 M Peringkat

Farrel ak. Dominic/Kayak Akhir

8. Mariana Indit & Jane ak. Patrick! WTK2 500 M Peringkat

Kayak Akhir

9. Nasyitah Ahmad KamallKayak WTKI 1000 M Peringkat

Akhir

10. Yip Juh Ling, Willy Yun, Timothy M4 Peringkat

Hendry, Mathew ak. Jenang/ Sepanlh

Mendayung Akhir

Selain itu, unit ini juga telah menganjurkan Kursus Asas Renang dan Asas Menyelamat Kelemasan pada 19 hingga 21 Jun 2009 untuk staf dan pelajar yang berminat. lni diikuti dengan Kamival Sukan Air antara Kolej-kolej Kediaman pada 18 Julai 2009. Unit ini juga telah menganjurkan Larian Amal dan Kesihatan yang berJangsung pada 28 Oktober 2009 di Dataran Canselori, Kampus Barat. Larian ini telah berjaya mengumpul penyertaan seramai 400 orang. Selain dapat bersama-sama di dalam aktiviti larian, warga UNIMAS turut dapat melakukan amal melalui yuran yang telah dikenakan.

Kejohanan KOSMO! Satu Malaysia Varsiti Futsal yang diterajui oleh Unit Sukan dan Rekreasi telah berJangsung pada 7 hingga 8 Ogos 2009 di Stadium Tertutup, Kota Samarahan dengan penyertaan daripada 26 buah pasukan lelaki dan 6 pasukan wanita. Kejohanan ini diilhamkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) dan ditaja olehAkhbar KOSMO! dan SyarikatTelekomunikasi DIG!. Juara bagi kedua-dua kategori lelaki dan wanita telah mewakili UNIMAS ke peringkat Grand Final di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Bangi . Pada tarikh 29 November 2009, Unit Sukan telah menganjurkan Karnival Sepak Takraw Piala TNC HEPA.

UN I MAS Laporan Tahunan 2009117

(28)

-

Sukan IPT Borneo telah berlangsung di Universiti Malaysia Sabah (UMS) pada I hingga 6 Disember 2009 dan turut disertai oleh Kontijen UNIMAS. UNIMAS telah menghantar penyertaan seramai 47 orang atIit mengikut acara masing-masing. Daripada jumlah tersebut, kontijen ini telah mengikuti 4 acara yang dipertandingkan, iaitu, Bola Sepak Lelaki, Bola Jaring, Futsal Wanita dan Olahraga.

Kontijen ini berjaya merangkul pingat untuk kesemua acara yang dipertandingkan. Keseluruhan IPT yang bertanding adalah sebanyak 14 pasukan. UNIMAS antara pasukan yang telah berjaya memberikan cabaran apabila 3 acara berpasukan yang dipertandingkan, iaitu, Bola Sepak Lelaki, Bola Jaring dan Futsal Wanita berjaya menempatkan diri ke peringkat akhir. Walau bagaimanapun, pasukan-pasukan ini kurang bernasib baik untuk merangkul emas. Namun peserta olahraga iaitu Alexander Joseph Dessin telah berjaya meraih emas melalui acara 1500m lelaki dan betjaya menewaskan jaguh em as sukan MASUM.

Selain daripada aktiviti dan pencapaian dalam bidang sukan, tahun 2009 juga telah menyaksikan penglibatan, penganjuran dan pencapaian Unit Kebudayaan dan Kesenian dalam mengadakan persembahan dalam dan luar universiti. Antara pencapaian yang paling membanggakan adalah:­

sebagai wakil Malaysia mengadakan persembahan di 1st International Dance Festival di Manila dan Dumaguetee City Oriental Negros, Filipina pada 24 April hingga 4 Mei 2009 atas jemputan pihak Tourism Malaysia. Kontijen Badan Kebudayaan UNIMAS (BAYU) adalah seramai

10 orang telah dihantar untuk mewakili Malaysia.

• Unit Kebudayaan dan Kesenian juga dilantik sebagai ketua penyelaras persembahan sempena Majlis Jamuan Teh Di-Raja di Hotel Four Points By Sheraton Kuching pada 28 Julai 2009. Seramai 6 orang pemuzik, 20 orang penari, 15 orang pemain gamelan dan 3 orang penyanyi BAYU telah terlibat dalam persembahan tersebut.

Sepanjang tahun 2009, Pusat Kesihatan Pelajar UNIMAS telah mengadakan beberapa program dan ceramah kesihatan dengan ketjasama pihak Persatuan Wanita UNIMAS (MASNITA) seperti Ceramah Penjagaan Kulit dan Kesan Matahari pada 22 Januari 2009, Kempen Kesihatan dan Ceramah Penyakit Darah Tinggi pada 17 Jun 2009, Kempen Pap Smear dan Ceramah Kanser Servik dan Immunisasi Kanser Servik pada 19 November 2009. Kehadiran peserta pada kempen-kemp en tersebut amatlah menggalakkan.

Selain dari aktiviti kesihatan, satu aktiviti khidmat sosialjuga telah dijalankan oleh pihak Pus at Kesihatan Pelajar iaitu penganjuran Kempen Derma Darah bersama Unit Tabung Darah, Jabatan Patologi, Hospital Umum Sarawak. Aktiviti ini hanya dapat dijalankan sekali sahaja iaitu pada 15 Januari 2009 kerana berlakunya penularan wabak penyakit berjangkit yang membuat keadaan tidak sesuai untuk mengadakan Kempen Derma Darah ini untuk kali yang ke-2.

Pada tahun 2009, Pusat Kesihatan Pelajar juga telah melangkah setapak kehadapan dengan mengadakan pengurusan rawatan berkomputer sepenuhnya. Perancangan untuk penggunaan sistem pengurusan klinik berkomputer telah mula digunakan pada akhir tahun 2007. Dengan bantuan ketjasama pihak CICTS serta syarikat pembekal EnCoral dan Kumpulan Kompakar, maka lahirlah sistem berkomputer Klinik UNIMAS yang dinamakan UNIMAS Clinic Management System (UCMS). Dengan adanya sistem ini, maka semua pengurusan dari mula pendaftaran pesakit sehingga menerima rawatan, mengambil ubat-ubatan, adalah diuruskan menggunakan sistem berkomputer sepenuhnya. Dengan adanya sistem berkomputer ini juga, diharapkan dapat menambahbaik proses pentadbiran dan pengurusan klinik agar lebih teratur dan kemas. Ianya telah dilancarkan secara live pada 23 Mac 2009.

Pada pertengahan tahun 2009, UNIMAS seperti universiti-universiti yang lain mendapat dugaan yang besar bila berlakunya penularan wabak Influenza A di dalam kampus. Berbagai langkah telah diambil oleh pihak klinik bagi membendung penyakit tersebut. Langkah-Iangkah seperti membuka 'Khemah Demam' untuk saringan mereka yang mempunyai gejala-gejala penyakit Influenza A, menggalakkan penggunaan topeng muka (face mask), menyediakan hand sanitizer untuk kegunaan pesakit yang berkunjung ke klinik, mengadakan blok kuarantin untuk pengasingan pelajar yang disyaki dan penyebaran maklumat serta kesedaran seperti brosur, banner dan ceramah awam telah dapat memberi kesedaran dan membendung wabak ini dari menular di Kampus UNIMAS.

18

I

UNlMAS Laporan Tahunan 2009

(29)

Tahun 2009 juga telah menyaksikan aktiviti sambutan kemerdekaan disambut secara besar-besaran melalui Program Sambutan Kemerdekaan Ke-52 yang melibatkan kerjasama semua kolej-kolej kediaman UNIMAS. Program ini berlangsung pada 15 Julai hingga 31 Ogos 2009, dan sebanyak sembilan (9) aktiviti pengisian yang bercirikan 'Islamic Contemporary ' telah dilaksanakan bersempena dengan kedatangan bulan Ramadhan pada waktu tersebut.

Aktiviti-aktiviti pengisian yang telah dilaksanakan adalah seperti berikut:­

---.- -

" ~

- --

---1-. - . .

r

I,. " " I _._ _L .~.:.. - ' . ~ ~,

1. Pelancaran Sambutan Kemerdekaan Ke 52 12 Ogos 2009

2. Pertandingan Fotografi Kemerdekaan IS Julai - 20 Ogos 2009 Pertandingan Esei Kemerdekaan

3. 31 Julai - 20 Ogos 2009

4. Pertandingan Dekorasi dan Pameran Kemerdekaan 15 - 31 Ogos 2009 5, Teater Kemerdekaan (Antara Kolej) 17 Ogos 2009

Keceriaan Kampus dan Pertandingan Keceriaan PTJ

6. 17 Ogos - 16 September 2009

7, Forum Kemerdekaan 19 Ogos 2009

Jejak Jiwa Merdeka (Community Outreach)

8. 29 Ogos 2009

Ambang Kemerdekaan 2009 30 Ogos 2009

9.

Program ini telah memperlihatkan kerjasama yang padu dan penglibatan yang menyeluruh dari semua kolej-kolej kediaman dan unit-unit di bawah Hal Ehwal Pelajar & Alumni. Pada tahun inijuga, Minggu Penghayatan Islam 2009 turut dilancarkan bermula pada 7 hingga 11 Mac 2009 dengan pengisian yang padat dengan aktiviti-aktiviti berunsurkan keislaman seperti Pameran Kesenian Islam, Pertandingan Tilawah AI-Quran dan Hafazan, Diskusi Ilmiah, Pertandingan Nasyid dan Malam Sejuta Keinsafan.

Selain itu, dua lagi aktiviti yang julung-julung kali diadakan, iaitu, Ekspo Sains dan Teknologi dan Citrawama UNIMAS. Ekspo Sains dan Teknologi telah dianjurkan oleh Majlis Perwakilan Pelajar UNIMAS dengan kerjasama persatuan-persatuan pelajar fakulti (FSTS, FSKTM dan FK) berlangsung pada 9 hingga 10 April 2009 di Kampus Barat dengan dirasmikan oleh VB. Tn. Hj Fadilah Yusof, Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) Malaysia, Citrawama UNIMAS juga merupakan aktiviti gilang-gemilang dan wama wami yangjulung kali diadakan sempena Pesta Konvo 2009 di Kampus Timur dengan penyertaan kesemua lapan buah kolej kediaman UNIMAS,

Tahun 2009 juga menyaksikan 52 program telah dijalankan dengan kelulusan Jawatankuasa Kegiatan Pelajar di bawah BHEPA. Jumlah ini tidak termasuk aktiviti-aktiviti yang dijalankan setiap minggu oleh persatuan, kelab dan sekretariat serta Kolej Kediaman yang menggunakan wang kelab, persatuan, sekretariat dan kolej atau inisiatif mereka sendiri.

UNIMAS Laporan Tahunan 2009119

(30)
(31)

Dekan

Prof Madya Dr Othman Bojo Pensyarah

Prof Datin Napsiah Mahfoz Tuan Haji Ahmad Sabu Tuan Haji Abd Azizir Yahya Pegawai Perhubungan Industri Tuan Haji Sapi'ee Hanapi Pegawai Kaunselor Kanan Tuan Haji Sa'aidin Sulaiman Pegawai Kaunselor

Fauziah Bee Mohd Salleh Debra Adrian

Penolong Pendaftar Siti Mariani Haslin

Pusat Pemajuan Pelajar (PPP) telah menjalankan banyak program dan aktiviti sepanjang tahun 2009. Program dan aktiviti yang berasaskan kepada kecemerlangan akademik dan pembangunan sahsiah pelajar telah diberi penekanan.

Penawaran kursus Keterampilan Diri (KD) serta penglibatan pelajar dalam aktiviti kelab dan persatuan, diharap dapat membantu meningkatkan kualiti Kemahiran Insaniah (KI) di kalangan para pelajar. Sebanyak 251 kuliah KD dari berbagai modul yang berasaskan kepada 7 elemen KI telah dilaksanakan sepanjang tahun 2009. Hampir 11,000 orang pelajar telah melibatkan diri dalam kuliah KD tersebut.

Dalam tahun 2009 juga, Unit Kaunseling PPP telah mengambillangkah proaktif untuk mempromosikan fungsi dan perkhidmatan yang ditawarkan kepada semua lapisan masyarakat kampus khususnya para pelajar. Program Promosi Kaunseling Bergerak pula telah dijalankan dengan kerjasama 6 buah kolej kediaman pelajar. Selain menjalankan tugas hakiki dengan memberi perkhidmatan kaunseling kepada para pelajar, Unit ini juga menjalankan beberapa program pembangunan sahsiah, termasuklah Bengkel Pemantapan Diri, Journey Through Life dan Campus Survival.

Unit Kaunseling turut tidak ketinggalan dalam usaha untuk memberi sumbangan kepada masyarakat luar kampus.

Inijelas menunjukkan apabila Unit ini telah 9 kali bekerjasama dengan Unit Komunikasi Korporat UNIMAS dalam menjayakan Program Khidmat Masyarakat.

Unit Khidmat Kerjaya dan Pembangunan Keusahawanan Siswa pula telah menyaksikan 7 program keusahawanan dan 4 Program Khidmat Kerjaya yang diadakan sepanjang tahun 2009. Antara Program Kerjaya berikut adalah Seminar Peluang Keusahawanan Dalam Sektor-Sektor Strategik yang telah berlangsung pada 8 Ogos 2009 dan UNIMAS telah dilantik menjadi tuan rumah untuk seminar tersebut. Seminar tersebut telah dianjurkan bersama Unit Pembangunan Usahawan Bumiputera, Jabatan Ketua Menteri Sarawak dan telah dihadiri oleh seramai 300 orang pelajar IPTA lain termasuk 115 orang pelajar UNIMAS sendiri.

Pada bulan Mac 2009 pula, PPP telah menganjurkan Programme Finishing School untuk 100 orang pelajar tahun akhir UNIMAS sebagai persediaan kepada mereka sebelum menempuhi alam pekerjaan. Pada 3 Oktober 2009, PPP dengan kerjasama Fakulti Ekonomi dan Perniagaan, telah mengadakan ceramah bertajuk Economies and Capital Markets I: Forces Shaping Global Markets sebagai usaha untuk mendedahkan pelajar kepada bidang keusahawanan.

Dalam tahun 2009, PPP juga telah berjaya mendapat peruntukan dari Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia untuk menjalankan 2 program pembangunan sahsiah. Program Minggu Seni Budaya dan Warisan pula telah berjaya dijalankan dengan kerjasama Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif dalam bulan Oktober 2009. Program Kembara Kepimpinan IPT pula telah berjaya dijalankan pada bulan Disember 2009. Kedua-dua program tersebut telah melibatkan hampir semua IPTA dan beberapa IPTS. Program Kepimpinan Kembara IPT juga telah diiktiraf oleh hampir semua peserta sebagai antara Program Terbaik Kepimpinan yang pernah diadakan.

UNIMAS Laporan Tahunan 2009121

(32)

22

I

UN) 1AS Laporan Tahunan 2009

(33)
(34)

Fakulti Ekonomi dan Pemiagaan (FEP) Universiti Malaysia Sarawak (lTNIMAS) mempunyai misi untuk menawarkan Kesarjanaan Ekonomi, Pemiagaan dan Keusahawanan yang menjadi pilihan utama bagi golongan pelajar dan Akademik melalui strategi pengajaran, pembelajaran, penyelidikan dan perundingan yang cemerlang.

Untuk merealisasikan mlSI berkenaan, pelbagai usaha telah dijalankan seperti mengadakan Bengkel Pengemaskinian Dokumen laminan Kualtiti bagi setiap program Prasiswazah yang telah diadakan pada 31 lulai hingga 2 Ogos 2009 di Hotel Grand Margherita, Kuching.

Bengkel yang sarna untuk Program Pascasiswazah turut diadakan pada 23 hingga 25 Oktober 2009 di Hotel Merdeka Palace, Kuching, Sarawak.

Program prasiswazah yang ditawarkan oleh FEP bagi sesi 2009/2010 dibahagikan kepada dua program, iaitu, Program Ekonomi dan Program Pengurusan Pemiagaan dalam pengkhususan berikut:

Ijazah Sarjana Muda Ekonomi dengan Kepujian (Ekonomi Industri)

Ijazah Sarjana Muda Ekonomi dengan Kepujian (Ekonomi Antarabangsa)

Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Pemiagaan dengan Kepujian (Pemasaran)

Ijazah Sarjana Muda Kewangan dengan Kepujian­

Program baru yang ditawarkan oleh fakulti berrnula sesi 2008/2009 dengan jumlah pelajar seramai 71 orang.

FEP turut menawarkan Program Sarjana Pentadbiran Perniagaan Korporat (Corporate Master in Business Administration - CMBA). FEP akan menawarkan semula Ijazah Sarjana Muda dengan Kepujian (Pelancongan)

Pembinaan bangunan baru FEP yang be Ogos 2008 kini dalam peringkat akhir pe ban dan dijangka siap sepenuhnya pada Apr' 2010. ad 25 November 2009, Majlis Penyempuma truk r Bangunan telah disempumakan oleh Nai

UNIMAS dan Dekan FEP.

Fakulti Ekonomi dan Pemiagaan telah mener

Ekobiz untuk memaparkan aktiviti dan peristiwa yang berlaku di Fakulti. Sepanjang tahun 2009,

penerbitan dan makalah staf akademik F diterbitkan dan diindeks di dalam Scopus.

24 11.INlMA.' Laporan Tahunan 2009

(35)
(36)
(37)

(FK)

telah mencatatkan kemasukan 330 , iaitu, 125 orang pelajar untuk n Sivil, 101 orang pelajar Program

& Pembuatan, 43 orang pelajar

Elektronik & Telekomunikasi ar Program Kejuruteraan Elektronik telah menempa sejarah pertama kali Program Kejuruteraan Kimia dengan pelajar sulungnya seramai 29 orang.

baru ini sekaligus menjadikan

an~tan:bera ar di fakulti seramai 1105 orang. Sementara bergraduat pada tahun 2009 adalah g. Bilangan pelajar pascasiswazah pula

I 67 orang, iaitu 59 orang pelajar Sarjana pelajar PhD. Bilangan ini termasuk 20 orang iswazah yang telah melapor diri pada tahun 6 orang pelajar Sarjana dan 4 orang pelajar

menerima lantikan 9 orang staf akademik

"'..."'nt"ra seramai 7 orang staf telah melanjutkan masing-masing ke peringkat PhD dan 3 orang Sarjana. Jumlah staf akademik fakulti adalah seramai 102 orang, iaitu 93 orang n tetap dan 9 orang lagi kontrak. Nisbah pelajar

fJU~,ul~/",ngajar adalah 10 : 1. Seramai 5 orang pensyarah dinaikkan pangkat kepada Professor Madya (2 dan Pensyarah Kanan (3 orang).

telah berjaya menganjurkan International ium in Electrohydrodynamic (ISEHD 2009)

_ .... r-.--. 25 hingga 27 Mac 2009 di Auditorium PKMA,

. Persidangan ini telah berjaya menarik lebih daripada 16 buah negara.

tahun yang sarna, Fakulti Kejuruteraan telah menyiapkan Manual Kualiti bagi pengendalian program­

pr gram akademik di Fakulti Kejuruteraan. Melalui p laksanaan Manual Kualiti tersebut, semua aktiviti a ademik di Fakulti Kejuruteraan dapat dijalankan dengan lebih efektif dan teratur.

fakulti juga telah mendapat kelulusan dari Kementerian engajian Tinggi untuk menawarkan program berbentuk kerja kursus sepenuh masa Master of Engineering dalam Kejuruteraan Sivil. Program ini akan ditawarkan pada sesi kemasukan 2010/20 II nanti.

Fakulti Kejuruteraan juga telah berjaya mengendalikan 22 kursus-kursus Kejuruteraan di bawah program rangsangan ekonomi dari Kerajaan bagi tujuan meningkatkan kemah iran kakitangan-kakitangan profesional dan sokongan di Sarawak, dalam bidang keperluan koridor pembangunan SCORE.

UNIMAS e-journal in Civil Engineering juga telah berjaya diterbitkan di Fakulti Kejuruteraan.

Ramai pelajar Fakulti Kejuruteraan juga telah mengharumkan nama UNIMAS dengan memenangi pelbagai kategori hadiah dalam aktiviti-aktiviti dan pertandingan di peringkat kebangsaan yang telah disertai oleh pelajar. Antaranya, Cik Norliza Asian Joe memenangi pingat emas dalam Pertandingan Penyelidikan dan Inovasi Peringkat Kebangsaan (NRIC) 2009 anjuran Universiti Sains Malaysia sementara Cik Dyg AzwaAbg Adenan memenangi tempat ketiga dalam IBSIMC Student Writing Competition anjuran CIDB.

Selain itu, pasukan pelajar Kejuruteraan Sivil juga telah dianugerahkan Persembahan Kumpulan Terbaik dalam 7th Bridge Model Competition 2009 anjuran Universiti Teknologi Malaysia. Sementara dalam DiGi Deep Green Challenge 2009 pula, pasukan FK telah berjaya ke Peringkat Akhir pertandingan tersebut. FK juga turut menghantar pasukan untuk pertandingan Intervarsity Concrete Frisbee Competition 2009 anjuran Universiti Teknologi Petronas dan On Spot Build and Break Competition 2009 anjuran Universiti Tenaga Nasional.

Penerbitan pelajar Sarjana Kejuruteraan Sivil di bawab Encik Lau See Hung telah berjaya disenaraipendekkan sebagai an tara 10 kertas kerja terbaik di The Hong Kong Institute of Engineers Outstanding Paper Award for Young Engineers/Researchers 2009.

Sebagai usaha mengiktiraf kakitangan fakulti yang telah banyak memberikan khidmat yang cemeriang kepada fakulti, Fakulti Kejuruteraan telah pertama kalinya memberi Anugerah Cemerlang dalam kategori penyelidikan, kategori akademik dan kategori sokongan sebagai penghargaan kepada staf-staf di FK. Seramai 20 orang kakitangan Fakulti Kejuruteraan telah berjaya menerima anugerah-anugerah tersebut.

Semua program telah mendapat lawatan dan pemeriksa luar yang sentiasa memberikan input-input yang bemas untuk menambahbaik program-program yang ditawarkan. Bagi memantapkan hubungan dengan industri luar dan memastikan hasil pembelajaran adalah relevan dengan kehendak industri, panel-panel penasihat industri juga telah dilantik dan telah mengadakan beberapa mesyuarat di peringkat jabatan.

Fakulti juga tidak ketinggalan untuk menyumbang kepada komuniti setempat apabila ramai kakitangan akademik dan sokongan turut terlibat dalam menjayakan program untuk komuniti seperti pembinaan beberapa projek mikro-hidro yang telah berjaya memberikan kuasa elektrik kepada komuniti pendalaman.

NtM Laporan Tahunan 2009127

(38)

28

I

UNThlA Laporan Tahunan 2009

(39)

Rujukan

DOKUMEN BERKAITAN

Dalam objektif ini, pengkaji akan menerangkan tentang bahagian yang telah ditambah dan juga bahagian diubah yang berlaku pada Masjid Kampung Tuan.. Penambahan ruang ini disebabkan

Antara soalan yang dikemukakan oleh pengkaji termasuklah “Bagaimanakah proses atau prosedur pewartaan Masjid Lama Kampung Tuan ini dijalankan?”, “Adakah pihak tuan mengetahui

Sementara itu, misi penubuhannya pula adalah untuk menjadi sebuah universiti bertaraf antarabangsa yang menyediakan program pengajian, penyelidikan dan pembinaan

Beliau mentakrifkan ilmu dengan menggunakan takrif yang digunapakai oleh Fakhruddin Al-Razi dalan bentuk yang telah diubah suai dan ditambah baik, iaitu, “Apabila merujuk

Sarjana Muda Pengurusan Hal Ehwal Antarabangsa dengan Kepujian 520 Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan Antarabangsa dengan Kepujian 775 Pusat Pengajian Ekonomi, Kewangan

Selaras dengan objektif ini, Bahagian Pengurusan Banduan (Seksyen Pemulihan dan Rawatan), JPM telah melaksanakan program yang dinamakan sebagai Program Pembangunan

Selain itu, tadbir urus juga mempunyai perkaitan dengan prinsip-prinsip yang telah diterangkan di atas seperti, penyertaan dan konsultasi masyarakat, kebebasan badan kawal

Sekalipun reaksi yang tinggi diberikan oleh pekerja sektor perhotelan terhadap kandungan dan kebolehan tenaga pengajar dalam skim latihan yang diluluskan oleh

Menurut Timbalan Presiden (Kerjasama dan Hal Ehwal Antarabangsa) UL, Profesor Karl Tombre, pelbagai bidang lain dapat diterokai bersama pada masa akan datang dan

Saya yakin warga Bendahari akan lerus memberi komitmen untuk memastikan warga universiti mengamalkan perbelanjaan berhemat, namun dalam pada itu, pihak Bendahari juga perlu

Anda telah dilantik sebagai seorang jurutera pemprosesan di sebuah logi memproses pasir pantai dan diberi tanggungjawab untuk merekabentuk satu helaian aliran yang sesuai

Ketidakmampuan perusahaan perikanan memenuhi permintaan sumber perikanan dan kebergantungan Brunei kepada sumber perikanan import dari negara luar menjadi permasalahan utama

Setelah Flash diperkenalkan oleh Macromedia pada tahun 1997, Flash telah menjadi semakin menonjol dan kini merupakan salah satu program utama yang digunakan dalam

Dipercayai bahawa perubahan anatomi yang terlibat dalam perpindahan haiwan akuatik ke daratan berlaku pada kadar dan darjah yang berbeza-beza ataupun secara mozek (mosaic

Firma audit anda mempunyai pengalaman di dalam sistem perakaunan berkomputer dan telah membuat keputusan bahawa pengauditan penyata 'kewangan Syarikat Barangan Elektrik

Oleh yang demikian, melalui model struktur kerangka kerja tadbir urus shariah yang telah diperkenalkan oleh BNM kepada semua institusi kewangan islam di Malaysia,

Pada 21 Ogos 2019, Jemaah Menteri sekali lagi telah bersetuju dengan memorandum daripada Kementerian Hal Ehwal Ekonomi untuk menstrukturkan semula tadbir urus MHM dengan

Komposit magnet lembut juga mempunyai batasan: pada satu bahagian ia memiliki kebolehtelapan dan aruhan magnet yang maksimum berbanding keluli berlapis, tetapi pada satu bahagian

Kaedah penggunaan botol terpakai sebagai pengukuh tebing sungai ini telah dimulakan pada Bulan April 2011.dengan persetujuan dan komitmen sepenuhnya dari Tuan Jurutera Daerah

Syarikat anda telah dilantik sebagai perunding kepada syarikat perlombongan itu dan diberikan tanggungjawab untuk merekabentuk satu litar pemprosesan mineral yang boleh

Sehubungan dengan itu, sukacita kami sekiranya pihak tuan/puan dapat membekalkan apa-apa maklumat atau bahan yang diperlukan oleh mereka seperti brosur, risalah dan

Antara objektif kajian ini adalah untuk melihat kecekapan kaedah lokalisasi yang telah dijalankan dari aspek tadbir urus zakat terutamanya LZS Cyberjaya, menilai

Pelbagai program dan aktiviti telah diadakan dari 1 hingga 31 Julai untuk sambutan Bulan Membaca pada tahun ini, antaranya pameran buku, jualan buku dan majalah ,