Jawab EMPAT soalan sahaja

Tekspenuh

(1)

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Kursus Semasa Cuti Panjang

Sidang Akademik 2002/2003 April/Mei 2003

JMS 417 - Pensejarahan Barat dan Timur Masa: 3 jam

Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.

Jawab EMPAT soalan sahaja. Jika calon menjawab lebih daripada empat soalan hanya empat soalan pertama mengikut susunan dalam skrip jawapan akan diberi markah.

Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.

Setiap soalan diperuntukkan 100 markah.

(2)

Jawab EMPAT soalan sahaja.

2

1 . Mengapakah Herodotus terkenal dalam Pensejarahan Eropah ?

4. Apakah sebenarnya aliran Annales dan nyatakan ciri-cirinya ?

- 00o O 000 -

[JMS 417]

(100 markah) 2. Apakah sumbangan Ssu Ma Chien kepada Pensejarahan China Tradisional

sehingga beliau menjadi terkenal hingga kini ?

(l00 markah) 3. Mengapakah Ibn Khaldun dikenali sebagai sejarawan yang agung di kalangan

orang Barat dan Islam?

(100 markah)

(100 markah) 5 . Bincangkan tentang falsafah sejarah material yang diperjuangkan oleh KarlMarx.

(100 markah)

Figura

Updating...

Rujukan

Updating...

Tajuk-tajuk berkaitan :