DOKUMEN SEBUT HARGA

40  muat turun (0)

Tekspenuh

(1)

DOKUMEN SEBUT HARGA

HARGA DOKUMEN : ……….

TARIKH TUTUP : ……….... (12 Tengah hari)

TARIKH LAWATAN TAPAK : ……….

Projek :

NO SEBUT HARGA: UPB/SUK/11/15

Kontraktor : (Cop kontraktor)

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR Bahagian Khidmat Pengurusan,

Tingkat 18,

Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, 40000 Shah Alam,

RM 30.00 30.0030..

1 JULAI 2015 -

PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN 14 (EMPAT BELAS) UNIT LIF SECARA KOMPREHENSIF DI KOMPLEKS IBU PEJABAT KERAJAAN NEGERI

SELANGOR

(2)

SENARAI KANDUNGAN

1. Arahan kepada kontraktor 2. Spesifikasi kerja

3. (Appendix I – Schedule of Service and Maintenance) 4. Maklumat Berkaitan Lif

5. Borang tawaran

6. Ringkasan tawaran (wajib diisi oleh kontraktor) 7. Maklumat kontraktor (perlu diisi dengan lengkap) 8. Senarai kerja yang sedang dilaksanakan

9. Senarai kerja yang telah dilaksanakan 10. Senarai peralatan yang dimiliki

11. Maklumat berkaitan dengan projek

(3)

1. ARAHAN KEPADA KONTRAKTOR 1.1 Kelayakan kontraktor

Kontraktor yang masih sah berdaftar seperti berikut : CIDB

Kelas G2

Kategori ME - M03 (Lif dan Eskalator) Atau

Kelas G3

Kategori ME - M03 (Lif dan Eskalator) Atau

Kelas G4

Kategori ME - M03 (Lif dan Eskalator) Atau

Kelas G5

Kategori ME - M03 (Lif dan Eskalator) Atau

Kelas G6

Kategori ME - M03 (Lif dan Eskalator)

* Pendaftaran GST (mulai 1 April 2015)

* Kontraktor mestilah mempunyai kepala atau kod bidang didalam skop kerja yang terlibat. Kontraktor yang tidak mempunyai kepala atau kod bidang tersebut, dokumennya akan ditolak.

* Mematuhi Perintah Gaji Minimum 2012 yang telah ditawarkan pada 16 Julai 2012 sebagai P.U.(A) 214/2012

* Firma penyelenggara lif perlulah berdaftar dengan Jabatan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Selangor(JKKP) yang telah diwartakan oleh Akta Kilang dan Jentera 1967(Akta139) dan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994(Akta 514).

(4)

1.2 Borang Tawaran Kepada Kontraktor

Kontraktor dikehendaki mengemukakan Dokumen Sebut harga dalam Sampul Surat bermetri (Sealed Envelope). Sudut kiri sampul surat hendaklah dicatit “Sebut harga Perkhidmatan Penyelenggaraan (14 Empat Belas) Unit Lif Secara Komprehensif Di Kompleks Ibu Pejabat Kerajaan Negeri Selangor.” dan dikembalikan ke dalam peti sebutharga di :-

Unit Pentadbiran,

Bahagian Khidmat Pengurusan, Tingkat 18, SSAAS,

40503 Shah Alam Selangor Darul Ehsan

Selewat-lewatnya pada jam 12.00 tengahari pada 1 JULAI 2015 (RABU)

Kontraktor-kontraktor dimestikan mengisi dengan sempurna borang-borang maklumat yang terdapat di dalam Sebut harga ini dan tidak dibenarkan untuk menceraikan borang-borang tersebut. Kegagalan berbuat demikian akan menyebabkan tawaran di tolak.

1.3 Dokumen Sebut harga

a) Dokumen sebut harga akan menjadi sebahagian daripada kontrak dan tiada pindaan akan dibuat pada mana-mana bahagian di dalam dokumen sebut harga ini melainkan mendapat kelulusan daripada Pengawai Penguasa.

b) Harga-harga dalam sebut harga hendaklah mengambil kira semua kos berkaitan bagi penyiapan kerja dengan sempurna.

c) Tiada sebarang tuntutan akan dilayan bagi pelarasan atau perubahan harga akibat daripada perubahan kos di dalam pasaran semasa.

1.4 Tawaran Dan Penolakan Sebut harga

Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor tidak terikat untuk menerima mana- mana tawaran dan tiada sebab akan diberi di atas penolakan mana-mana sebutharga tersebut.

(5)

1.5 Pemeriksaan Tempat Kerja

Kontraktor adalah dinasihatkan untuk memeriksa dan meneliti keadaan tempat kerja, persekitarannya, bentuk dan jenis keadaan, takat dan jenis kerja, bahan dan peralatan yang perlu bagi menyiapkan kerja, cara-cara laluan masuk/ keluar ketempat kerja dan hendaklah mendapat sendiri segala maklumat yang perlu tentang risiko, hal luar jangka dan segala hal keadaan yang boleh mempengaruhi dan menjejas tender. Sebarang tuntutan yang timbul akibat dari kegagalan kontraktor mematuhi kehendak ini tidak akan dipertimbangkan.

1.6 Memulakan Kerja

Kontraktor yang berjaya dikehendaki memulakan kerja pada tarikh seperti yang diarahkan secara bertulis oleh Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor.

Sekiranya kontraktor gagal memulakan kerja selepas 7 hari dari tarikh yang ditetapkan, Pegawai Penguasa berhak untuk membatalkan kontrak kerja ini.

1.7 Perubahan Kerja

a) Pegawai Penguasa boleh menurut budi bicaranya mengeluarkan arahan- arahan yang berkehendakkan sesuatu perubahan kerja dengan secara bertulis.

b) Semua perubahan kerja atau kerja tambahan yang dikehendaki oleh Pegawai Penguasa akan diukur dan dinilaikan mengikut kadar harga yang bersesuaian dan dipersetujui antara Pegawai Penguasa dan kontraktor.

1.8 Pematuhan Kepada Arahan Keselamatan Dan Peraturan

Kontraktor hendaklah mematuhi segala syarat-syarat berkaitan dengan keselamatan di tapak kerja semasa menjalankan kerja dan lain-lain peraturan di mana kerja sedang dilaksanakan.

1.9 Peraturan Membayar Selepas Siap

Bayaran penuh setiap bulan hanya akan dibayar setelah kontraktor menyiapkan kerja-kerja dengan sempurna pada bulan tersebut. Invois dan rekod kerja hendaklah dihantar sebelum atau pada 10 hari bulan berikutnya. Pengesahan dari penyelia mengenai kesempurnaan kerja hendaklah dihantar semasa membuat tuntutan.

1.10 Penamatan Kontrak

Pegawai Penguasa berhak pada bila-bila masa menamatkan kontrak ini dengan memberi satu (1) bulan notis kepada kontraktor. Kontraktor juga boleh berbuat demikian dengan cara bertulis 3 bulan sebelum ingin menamatkan kontrak.

(6)

1.11 Pemotongan Harga

Potongan harga akan dibuat berdasarkan ringkasan harga tawaran sekiranya,

a) prestasi kerja yang dijalankan tidak memuaskan Pegawai Penguasa atau wakilnya.

b) bilangan pekerja yang tidak mencukupi di tapak kerja seperti yang disyaratkan.

c) kehadiran pekerja tidak memuaskan di tapak kerja.

d) kerja tidak disempurnakan sepenuhnya.

e) tidak mematuhi perkara-perkara di dalam jadual harga dan skop kerja yang terlibat.

1.12 Tapak Kerja

i. Kompleks Ibu Pejabat Kerajaan Negeri Selangor - Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah - Bangunan Annex

- Bangunan Dewan Jubli Perak Sultan Abdul Aziz Shah 1.13 Waktu Bertugas

Isnin hingga Jumaat - 7.00 pagi hingga 6.00 petang

* Pihak Syarikat perlu menempatkan seorang pekerja (Juruteknik Lif) secara statik di tapak kerja

* sekiranya terdapat sebarang masalah kerosakan (breakdown) yang berlaku di luar waktu bekerja, kontraktor diminta bekerja (standby) bagi pelaksanaan kerja-kerja pembaikan kerosakan tersebut dan cuti ganti bolehlah diambil pada hari lain dan perlu diselaraskan oleh pihak kontraktor tanpa menggangu operasi harian, persiapan atau perlaksanaan majlis. Pelarasan ini perlu terlebih dahulu mendapat kelulusan bertulis daripada Pegawai Penguasa. Tiada pertambahan kos dibenarkan sekiranya pihak kontraktor bekerja di luar waktu bekerja biasa dan ia perlu dimasukkan ke dalam kos penyelenggaraan bulanan.

1.14 Maklumat Latar Belakang, Kewangan Dan Prestasi Kontraktor

a) Kontraktor hendaklah mengambil maklum bahawa sebut harga ini akan mengambil kira dan mementingkan keupayaan kontraktor untuk melaksanakan perkhidmatan, disamping kemunasabahan harga. Justeru itu keupayaan kontraktor akan dinilai semasa penilaian sebut harga. Penilaian ini akan dibuat berasaskan kedudukan kewangan, pengalaman kerja, tenaga kerja dan prestasi kerja semasa kontraktor.

(7)

b) Untuk membolehkan penilaian dibuat, kontraktor dikehendaki mengemukakan dokumen-dokumen yang berkaitan bersama-sama dokumen sebutharganya.

Dokumen-dokumen ini sangatlah penting untuk membolehkan penilaian keupayaan yang sewajarnya dibuat ke atas kontraktor. Sekiranya kontraktor tidak atau gagal untuk mengemukakan dokumen-dokumen yang berkaitan, dokumen sebut harganya akan ditolak dan tidak akan dipertimbangkan.

c) Sekiranya kontraktor gagal untuk mengemukakan salah satu atau sebahagian daripada dokumen-dokumen yang berkaitan, maklumat dan data- data yang tidak dapat disemak kerana ketiadaan atau ketidakcukupan dokumen tersebut penilaian keupayaan kontraktor dianggap tiada.

d) Semua borang-borang maklumat hendaklah diisi dengan maklumat yang benar dan data-data yang tepat.

e) Semua maklumat dan dokumen yang berkaitan hendaklah dikemukakan oleh kontraktor bersama-sama dokumen sebutharga sebelum tarikh tutup sebutharga dan kontraktor tidak dibenarkan mengemukakannya selepas itu.

Sebarang maklumat atau mana-mana dokumen yang diterima selepas sebutharga ditutup, tidak akan diambil kira dalam penilaian keupayaan kontraktor.

f) Sekiranya kontraktor didapati memberikan maklumat palsu atau sengaja menyorok (whithold) atau tidak memberikan mana-mana maklumat yang memberikan kesan negatif terhadap keupayaannya, dokumen sebutharganya akan ditolak dan tindakan tatatertib akan diperakukan terhadapnya.

1.15 Pematuhan Kepada Undang-Undang Dan Peraturan Kerajaan

Kontraktor adalah dikehendaki mematuhi segala akta, peraturan dan undang- undang Kerajaan Malaysia yang berkaitan dan yang berkuatkuasa semasa perlaksanaan kerja/ perkhidmatan. Kegagalan di dalam mematuhi segala akta, peraturan dan undang-undang tersebut sehingga dikenakan tindakan undang- undang, denda atau seumpamanya adalah di bawah tanggungjawab kontraktor sendiri.

(8)

1.16 Tanggungjawab Kontraktor dan pekerja

i) Kontraktor bertanggungjawab bagi mengadakan pekerja, perkakasan seperti tangga, mesin-mesin dan lain-lain alat yang diperlukan bagi melaksanakan kerja dengan sempurna.

ii) Kontraktor adalah dianggap telah melawat tapak kerja dan mengetahui beban pekerjaan, jenis peralatan, keperluan mesin, dan lain-lain lagi bagi kesempurnaan kerja kerana tuntutan perbelanjaan tambahan di atas kecuaian pihak kontraktor tidak akan dipertimbangkan.

iii) Semua kerja yang dijalankan hendaklah memberi kepuasan kepada Pegawai Penguasa atau wakilnya. Sebarang perubahan skop kerja tidak dibenarkan kecuali atas kebenaran bertulis dari Pegawai Penguasa atau wakilnya.

iv) Kontraktor hendaklah bertanggungjawab sepenuhnya bagi semua kecederaan pekerja dan kerosakan kepada harta yang berlaku dari kecuaian kontraktor sendiri. Kontraktor perlu sentiasa memberitahu Pegawai Penguasa atau wakilnya terhadap sebarang tuntuan berbangkit dari penyempurnaan kontrak ini.

v) Kontraktor dikehendaki mengganti semua kerosakan harta Kerajaan Selangor yang disebabkan oleh kelalaian atau kemalangan semasa melaksanakan kerja tersebut di atas perbelanjaan sendiri. Kontraktor juga akan bertanggungjawab di atas sebarang kehilangan atau kecuaian yang berlaku semasa pekerja masih di dalam bangunan.

vi) Kontraktor hendaklah menyediakan jadual kerja dan perlu diserahkan kepada Pegawai Penguasa untuk semakan. Pegawai Penguasa atau wakilnya berhak mengubah atau meminda jadual kerja jika difikirkan perlu dengan tiada bayaran tambahan kepada kontraktor dan di mana perlu bagi kontraktor untuk melaksanakan kerja di luar waktu pejabat.

vii) Jumlah pekerja hendaklah sentiasa mencukupi dan kontraktor hendaklah menyelia bagi menentukan kerja-kerja dilaksanakan dengan sempurna.

Kontraktor dibenarkan menambah tenaga pekerjanya mengikut pertimbangannya tetapi tiada penambahan harga akan dibuat.

viii) Penggunaan peralatan atau mesin selain dari yang diluluskan oleh Pegawai Penguasa tidak dibenarkan. Peralatan atau mesin hendaklah dihantar kepada Pegawai Penguasa untuk diperiksa dan diuji sebelum dibenarkan penggunaannya. Peralatan tersebut hendaklah disediakan oleh pihak kontraktor dengan perbelanjaan sendiri.

ix) Setiap pekerja dikehendaki mempunyai kad kehadiran (punch card) yang perlu diketip setiap kali hadir bekerja dan selepas bekerja ( AMARAN Sesiapa yang didapati mengetik kad orang lain, tindakan tatatertib akan diambil ke atasnya). Jika kontraktor mendapati sukar menjalankan kerja di waktu bekerja biasa kerana beberapa hal yang di luar kemampuannya,

(9)

kontraktor adalah dibenarkan menjalankan kerjanya di luar waktu tersebut setelah mendapat kelulusan bertulis dari Pegawai Penguasa.

x) Kontraktor hendaklah menyediakan Penyelia untuk mengawasi kerja serta tatatertib pekerja-pekerja. Kerja penyelenggaraan ‘non comprehensive’ bagi sistem hawa dingin hendaklah sentiasa berfungsi dengan baik sepanjang masa. Kontraktor hendaklah sentiasa mematuhi arahan dari Pegawai Penguasa atau wakilnya semasa melakukan kerja.

xi) Cuti kakitangan perlu dimaklumkan 3 hari sebelum cuti diambil. Sekiranya tidak dimaklumkan, pemotongan bayaran bulanan akan dibuat.

Walaubagaimanapun, pengganti perlu disediakan untuk mengambilalih kerja yang perlu dilaksanakan.

xii) Kontraktor hendaklah memastikan tempat kerja di dalam keadaan yang bersih dan sempurna dari segala peralatan, mesin dan lain-lain sebelum meninggalkannya pada tiap-tiap hari tamat bekerja.

(vi) pekerja yang dilantik pula hendaklah mempunyai ilmu pengetahuan mengenai lif serta berpengalaman dalam penyelenggaraan lif. Kelayakan yang perlu ada pada setiap pekerja mestilah berumur 20 tahun ke atas dan memiliki sekurang-kurangnya sijil kemahiran daripada institusi kemahiran awam/swasta yang diiktiraf oleh kerajaan.

(vii) firma kompeten mesti melakukan penyelenggaraan berkala pada setiap bulan dan pemeriksaan sekali dalam tempoh 3 bulan

(viii) memastikan standard yang sempurna untuk pemeriksaaan, servis dan penyelenggaraan lif supaya ia berada dalam keadaan selamat dan dapat berfungsi dengan baik.

(ix) menggaji orang kompeten untuk menjalankan penyelenggaraan dan pemeriksaaan ke atas lif. Orang kompeten hendaklah mencatat segala butiran pemeriksaan dalam tempoh seminggu selepas pemeriksaan dijalankan seperti yang ditetapkan buku daftar lif seperti;

i. Butir-butir bagi setiap pemeriksaan, servis dan pelarasan;

ii. Butir-butir bagi pembaikan ke atas lif yang dijalankan oleh orang kompeten dan tarikh pembaikan tersebut;

iii. Butiran bagi sebarang kerosakan tali gantung, kegagalan mana-mana bahagian pada mesin lif, kereta lif yang melebihi had laju, samada gear keselamatan berfungsi atau tidak serta sebarang kejadian lain yang menyebabkan lif tidak dapat bergerak; dan

iv. Maklumat lain seperti yang diarahkan oleh Ketua Pemeriksa dari semasa ke semasa.

(x) orang kompeten perlu melakukan pemeriksaan berkala pada lif sekurang- kurangnya sekali dalam tempoh 3 bulan dan perlu diservis dan dilaras sekali setiap bulan.

(10)

(xi) memaklumkan kepada pemilik untuk memberhentikan lif yang dipercayai merbahaya jika beroperasi dan memaklumkan perkara ini kepada JKKP dengan segera.

(xii) mengiringi dan membantu pemeriksa semasa melakukan pemeriksaan dan penyiasatan kemalangan lif.

(xiii) meletakkan pengadang keselamatan pada lif ketika melakukan kerja-kerja penyelenggaraan.

(xiv) memberi tindakan serta merta kepada kerosakan lif menjalankan operasi menyelamat dengan kadar segera.

(xv) menyediakan dan mengemaskini maklumat tentang keselamatan penggunaan lif kepada pemilik.

(xvi) memberitahu kepada Pegawai Penguasa jika terdapat kerja pembaikan lif yang rosak

(xvii) memastikan lif adalah selamat digunakan dan berfungsi dengan baik yang tidak terhad kepada:

i. Kelancaran operasi pintu lif;

ii. Kesempurnaan fungsi alat pembuka semula pintu lif seperti sisi keselamatan, alat peka cahaya(photocell) dan alat pengesan sinar (multi beam sensor);

iii. Alat kecemasan didalam lif berfungsi dengan baik seperti interkom, lampu kecemasan, loceng penggera, lampu lif dan kipas alih udara (ventilation fan);

iv. Butang dan penunjuk berfungsi dengan baik;

v. Pelarasan lantai kereta lif dengan lantai lataran yang baik; dan vi. Penanda keselamatan yang mencukupi.

(11)

2. SPESIFIKASI KERJA

2.1 The Contractor shall provide all labour, material, workmanship, tools and everything necessary for the comprehensive service and maintenance to the satisfaction of the S.O.

2.2 The Contractor shall make at least one inspection of each lift monthly and at the time of such inspection shall perform the normal servicing and maintenance as describe in the Appendix I – Schedule of Service and Maintenance.

2.3 The Contractor shall operate and maintain all machinery and equipment of the lift in accordance with the Maintenance Schedule in this specification and in accordance with the equipment manufacturers recommended schedule, whichever more stringent of the two, shall take precedence.

2.4 The Contractor shall lubricate all parts of the lift equipment according to the manufacturer’s rigid specification.

2.5 The Contractor shall keep in a clean and tidy condition:- a) Equipment machinery room;

b) Internal surfaces of the well enclosures including ledges, beams, sills, etc.;

c) Lift pits.

2.6 Replacement of Parts – The Contractor shall repair, adjust, replace or renew all parts of the lift equipment when conditions warrant such action as a result of fair wear and tear or of failure of any protection devices or of burning of any electrical wiring or due to the inadequacy of service and maintenance rendered by the Contractor; using only new and genuine parts this purpose.

2.7 Replacement of Equipment – The Contractor shall repair, replace or renew all equipment mentioned hereunder when conditions warrant such action as a result of fair wear and tear or of failure of any protection devices or of burning of any electrical wiring or due to the inadequacy of service and maintenance rendered by the Contractor; using only new and genuine equipments.

a) All mechanical equipment including;-

i) Brake system, gearboxes and sheaves.

ii) Governor system, safety gear and linkages.

iii) Cams hoistway doors and its ancillaries, car and counterweight buffers.

iv) Car door operators and its’ ancillaries.

v) Car door and hoistway door sills.

(12)

b) All hoisting wire ropes and its’ ancillary components as often as necessary to maintain adequate factor of safety.

c) All electrical equipment including:-

i) Control panel and its’ components therein, floor selector or its’

components therein and governor switches.

ii) Hoistway stopping switches, inductor vanes and inductor switches, hoistway door switches safety appliances and gongs.

iii) Door motors, car switches, car overload switches, alarm and travelling conductor cables.

iv) Car ventilation fans, indicators and car operational push buttons.

v) Landing hall indicators and landing hall operational push button.

vi) Motors, wiring and exiters.

2.8 Consumable Materials – The Contractor shall supply the following the consumable material as and when required for the service and maintenance of the lift equipments in accordance without any additional charges to the Government.

a) All oil and greases required for the lubrication of all bearings and all other moving parts.

b) All cloth waste, soap, detergent, aerosol cleaner and other cleaning materials required for the cleaning purposes.

2.9 Precaution While Doing Works – The Contractor shall provide notice boards or sign with the words ‘MERBAHAYA LIF SEDANG DIPERBAIKI SEGALA KESULITAN AMAT DIKESALI’ or appropriate wordings to the same effect clearly written and displayed at each entrance to the lift and not just at the ground floor entrance whenever an inspection, repair, maintenance or servicing is being carried to the lifts. Each sign should be of a minimum size 18”x 18”.

a) While carrying out servicing, inspection or repairs to the lift, except for the landing door of that particular floor where the lift car is parked, all other landing doors must remain closed.

b) If it is necessary that one of the landing doors has to be open for the purpose of servicing, inspection or repair to be carried out, then a suitable barricade should be placed right across the width of the landing door. The width of the barricade shall be wider than the width of the landing door by at least 1 ft. And the height should be about 3 ft.

c) An attendant should also be stationed at the particular entrance of the lift for the entire duration of time when the lift door has to remain opened for the purpose service, inspection or repairs have been completed, the particular landing doors

(13)

should be immediately closed. All necessary barricades will be provided by the Contractor at its own costs.

2.10 The Contractor shall provide and complete at intervals of three months or at such intervals as may be required a Register and Certificates of Fitness to be maintained on the premises in which the lifts are situated in accordance with the provision of any written law relating to the Lift Machinery for the time being in force.

2.11 The Contractor shall ensure that the provisions of the Factories and Machineries Act 1967 or of any law relating to the Lift Machinery for the time being in force are complied with so far as they apply to the work to be executed under this contract.

2.12 Response Time And Duration Of Repair Work

Response time shall start immediately after receiving complaints by the Contractor via telephone calls, complains forms fax, email. The response time shall be attended immediately after receiving complaints and not more than 30 minutes after receiving the complaints.

2.13 Item Include/ Coverage During Comprehensive Maintenance Contract Item Coverage of Comprehensive Maintenace Contract

Lift Motor Room

i. All Parts & Component in Traction Machine ii. All Parts & Components in Control Panels iii. Governors Sheave & Governor Ropes iv. Intercom Headset

v. Emergency Battery Operated Power Supply (EBOPS)

Lift Hoistway

i. All Printed Circuit Boards in the hoistway for Hall Fixtures (Button

& Indicators)

ii. Counterweight Guide Shoed/ Rollers iii. Safety Edge

iv. All Switches in Lift Hoistway v. Posidetectors & Levelling Devices vi. Alarm Bells

vii. Hanger Rollers viii. Door Shoes

Lift Hoistway

i. Landing Door Spring ii. Landing Door Wire Ropes iii. Landing Door Interlocks iv. Travelling Cables

v. Main Hoist Ropes

(14)

Item Coverage of Comprehensive Maintenace Contract

Lift Car

i. Potentiometers

ii. All switches in Lift Cars iii. Car Guide Shoes/ Rollers iv. Photo Sensors

v. Car Chime

vi. All Printed Circuit Boards (PCB) vii. Intercoms

viii. Door Motors ix. Cushion Rubbers

x. Car Buttons xi. Car Door Shoes xii. Car Door Rollers xiii. Car Door Clutch xiv. Car Door Panels

xv. Door Sills Landing

Fixtures

i. Hall Buttons ii. Hall Indicators Lift Pit

i. Lift Pit Buffers & Lubrications ii. All Switches

iii. Governor Pulley Others i. Load Calibration

(15)

3.0 SCHEDULE OF SERVICE AND MAINTENANCE The contractor shall perform the followings:

3.1 General

a. See the S.O representative for comments. Report the number of yesterday’s break down on the form provided.

b. Ride in each lift car observing starting, stopped, floor levels, operation of doors and gates, etch. Adjust if necessary. Check and adjust passenger protection device if required.

c. Check position indicator lamps,

- Check hall direction lamps and gongs.

- Put out “Lift Out Of Services” notices.

- Check alarm bells for operation.

- Check C.O.P buttons, tell-tale light damage jewels etc.

- Check level of lubricant in oil bearings and geared machines.

- The machine room will be cleaned as required.

- Check lighting vertical equipment in the lift car.

d. Register attention to Work Code Area on machine log book/card Note material required. Note for reporting any item on repair. Return to the S.O representative any replace part/equipment.

e. Important

Shut down any elevator in a dangerous condition. Report immediately to the S.O representative and the competent person.

3.2 Directional Work

The examiner is to use his special knowledge of the unit being serviced to do additional work in maintaining components which are not included in other code areas.

This work period is also to be used for completing any other work specified by maintenance Supervisors.

The Annual Equipment Survey is also to be including in this work code.

The Supervisor is to mark on Machine Card that he has carried out the survey.

APPENDIX I

(16)

3.3 Hoistway Door And Locks

Check operation of hoistway doors all floors Check door lock adjustment

Check hangers Check up-thrusts

Check closer chain, weight, etc. for wear.

Check door guides

Check door lock arms for bearing seizure and free play

Check sight guard for rattles, missing screw and free movement Check air-cord adjustment

Adjust, repair or replace as necessary.

3.4 Car Doors–Operator Check car door hangers

Check condition of flexes, safety shoes, detector or light rays Check operator arm, linkages and buffers

Check up-thrusts

Check air-cord adjustment

Check door guide. Make adjustment as the above check dictate Adjust, repair or replace as necessary

3.5 Controller Circuits Controller

Check controller voltage

Replace broken resistance tube. Renew condenser as required Clean as necessary

Check alignment and air gaps of relays and switches Clean overloads

Check for tightness or contacts and connections Check and clean fuse and holders

Check connections

Check relay and switch connectors for tightness and flexibility

APPENDIX I

(17)

Adjust or replace parts as necessary

3.6 Selector (Or Hoistway Stopping Switch) Clean down, lube as required

Clean gear and guides for wear and alignment

Check lift levelling rings. Strips clean and adjust panel magnet Check cord of levelling ring contacts

Check effectiveness of tape wipers 3.7 Well Switches

Check switches for correct operation Check roller for condition of operation Check condition of contacts

Check condition of nylon blocks inside switches Check that cam is not loose

Adjust, repair or replace as necessary 3.8 Machine & Breakes-Geared & Gearless

Grease bearing as directed

Check for correct level of lubrication ingear case Check for oil leaks

Check gland packing for effectiveness Check brake for alignment and correct lift

Inspect lining and couplings for wear. Ensure legs and fixing bolt are secure. Ensure lining are free from lubricants.

Remove paints from brake pins

Check to see if machine has excessive endplay in worm shaft Check clearing between motor armature and field coils

Check electrical connections Check oil level in motor bearing

Check to see if machine sheave is tight of spider

Check conditions of rope grove for wear and sign of rope slip Check condition of deflector sheaves

APPENDIX I

(18)

Check level of lubricant

3.9 Governor & Generator LUBRICATE

Check for free movement of pins and linkages Check for excessive clearances

Check for objectionable noises

Check for operation of switches. Clean governor Check and replenish lubricant in bearing

Check electrical connections

Check condition of brushes brush and gear Check condition of commutator

Check rotor and armature clearance with feeler gauges 3.10 Pit

Clean and lubricate compensating sheave Check switch setting on compensating sheave Check clearance between counterweight and buffer Clean and lubricate governor pit sheave

Clean and lubricate tape pit sheave. Make sure that tape wiper effective. Lubricate tape

Clean tape for cracks

Check condition of travelling cables Check oil levels in buffers

Compress both car and counterweight buffer and ensure that they return to their original position.

Adjust, repair or replace necessary

3.11 Safety Gear And Under Car Clean down underside of car

Check car guide shoes and safety blocks for corrects clearance to guide rails

Check car safety link arms and moving parts attached to car frame for lubrication and freedom of movement

Check car enclosure steady plates or roller and platform location blocks. With wedge lamp safety ensure the safety rope and that there is not slack rope

APPENDIX I

(19)

Check plungers on load weight switch for free movement Check travelling cable attachment

3.12 Rope Inspection Definitions

Wire rope is made up of number of strands (usually eight in elevator) which are twisted around a core, usually of hemp fibres.

Each stand is made up of 19 or more individual wires twisted together. The wires are held to an exact size within about 001” and made of special steel combining relative lightness with great strength.

A wire rope lay is the distance measured along the length of a rope within which the spiral strands complete one turn about the axis. It may be considered as a selection of rope approximately 6.5 times the diameter of the rope. This would be about 82 mm for 13 mm rope and about 102 mm for 16 mm

Report to the S.O if any of the following occur:

1. Any small piece of wire rope appear near machine 2. If any rope or ropes show sings of :

a. Corrosion (red dust)

b. Excess wear on individual wires in any strand.

c. Unequal rope groove wear d. Excessive rope groove wear.

e. Rifling on rope groove.

APPENDIX I

(20)

3.13 Inspection Procedure Material Required 1. Cleaning cloth

2. Small amount of white spirit 3. Effective torch or hand lamp Position

From top of life car.

Procedure

Stop life car every 2 meter of travel. Clean small section of each rope. Check for breaks in rope strands. Report to the S.O. if any of following is observed.

i. A sudden increase in the number of broken wires

ii. If the breaks are unequally distributed in the different rope lays.

iii. If small places of rope are missing from any strand.

iv. If the lubricant on the ropes has come hard dry or non-effective. A simple test for effective lubricant is to run your finger along a rope groove. A smear of oil should appear on the finger, if not notify tour supervision.

v. If rust is starting to came out of the rope 3.14 Guides And Rails

 Check guide inserts for wear. Replace if necessary

 Check for free play in car guides at main lobby.

 Check tension hoist at compensating cables.

 Check condition of deflector sheaves.

 Check condition of travelling cables and hitch.

 Check roller guides for flat sport on roller and noisy bearing.

Check car and counterweight for rattles and other objections. Rectify and problem that the above check highlight.

APPENDIX I

(21)

4.0 MAKLUMAT BERKAITAN LIF

Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah 1. Menara.

Bilangan : 4 Unit Manufacturer : Schindler

Contract Load: 1,600 Kg (23 Penumpang) Contract Speed: 4m/s

Model : Miconic 10

Tingkat : 24 Tingkat – 1 Unit

21 Tingkat – 3 Unit

Serial No. : PMA 101036

PMA 101037

PMA 101038

PMA 101039

2. Podium.

Bilangan : 4 Unit Manufacturer: Schindler

Contract Load: 1,360 Kg (20 Penumpang) Contract Speed: 1.5m/s

Model : Micro Processor Control Tingkat : 6 Tingkat – 2 Unit

5 Tingkat – 2 Unit Serial No. : PMA 10172

PMA 10173 PMA 111327 PMA 111328 Bangunan Annex

1. Bilangan : 3 Unit

Manufacturer: Sigma Elevator

Contract Load: 900 x 2 Kg (13 x 2 Penumpang) Contract Speed: 1.0m/s

Tingkat : 4 Tingkat

Serial No. : Dil-PA13-C060 (Lift A & B) Dil-PA15-C060 (Lift C)

(22)

Bangunan Dewan Jubli Perak Sultan Abdul Aziz Shah 1. Bilangan : 3 Unit

Manufacturer: Schindler

Contract Load: 1,565 Kg (23 Penumpang) Contract Speed: 1.75m/s

Model : Dynatron 2 Tingkat : 7 Tingkat

Serial No. : PL01 - PMA 25359 PL02 – PMA 25360 PL03 – PMA 25361

(23)

5.0 BORANG TAWARAN

PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN LAPAN (8) UNIT LIF SECARA ‘COMPREHENSIVE’ DI KUARTERS KERAJAAN NEGERI SELANGOR, JALAN DAWAI 16/2, SEKSYEN 16, SHAH ALAM.

BIL PERKARA UNIT KUANTITI

KADAR SEBULAN

(RM)

KADAR SETAHUN

(RM)

KADAR 2 TAHUN

(RM)

A

1

2

3

KERJA PERMULAAN

Menyediakan Insurans Perlindungan Pekerja

(PERKESO), kerosakkan harta benda awam dan lain-lain insurans berkaitan serta penyediaan dokumen kontrak.

Menyediakan pakaian seragam bagi semua pekerja.

Meyediakan seorang pekerja (Juruteknik Lif) secara tetap di Tapak Kerja

HB

HB

BIL

HB

HB

1

-

-

...

...

...

...

...

...

...

JUMLAH A ... ...

(24)

No. Description Frequency Monthly Price

M RM Sen

b.

1.

PERKHIDMATAN LIF

Perkhidmatan penyelenggaraan satu (1) unit lengkap lif mengikut spesifikasi kerja yang telah ditetapkan termasuk pekerja, pengangkutan, peralatan dan lain-lain sehingga sempurna.

Motor Room

a. Inspect motor room cleanliness.

b. Inspect for correct labeling.

c. Inspect emergency light.

d. Inspect ventilation system.

e. Inspect condition of door.

f. Inspect light intensity.

g. Inspect circuit diagram (Laminated &

framed) are up to date.

h. Inspect layout diagram (Laminated &

framed) are up to date.

i. Inspect portable fire extinguisher (CO2).

j. Inspect for abnormal noise and vibration. Determine source, adjust, repair or replace as necessary.

k. Inspect gearbox oil level, condition, leaks, play and backlash. Adjust , repair or replace as necessary.

l. Inspect and lubricate bushes or bearings. Replace as necessary.

m. Inspect leakage from traction machine cover gaskets, oil seals. Repair or replace as necessary.

n. Inspect brake action and adjust as necessary.

o. Inspect brake lining and brake spring.

Replace as necessary.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

(25)

Jumlah kecil

b.

2.

Description Frequency Monthly Price

M RM Sen

p. Inspect main sheaves and beam pulley.

Repair or replace as necessary.

q. Inspect over speed governor for abnormal noise and vibration. Clean, repair/ replace as necessary.

r. Inspect function of recall control switch operation. Reset or replace as necessary.

s. Inspect controller cooling fan operation.

Replace as necessary.

t. Inspect condition of fans, relays, contactors and contacts inside the controller. Clean, repair or replace as necessary.

u. Inspect fuses and tighten terminal wires. Repair and replace as necessary.

v. Inspect the operation of inverter. Inspect operation of system, repair and replace as necessary.

w. Inspect EBOPS – battery/ condition and emergency light/ fan operation. Replace as necessary.

x. Clean governor machine.

y. Clean traction machine.

z. Clean lift controller.

Hoist Way

a. Inspect cleanliness of car top.

b. Inspect control switches and lighting. Repair or replace as necessary.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Jumlah Kecil

(26)

b. Description Frequency Monthly Price

M RM Sen

c. Inspect tightness of electrical connection in terminal box. Retighten as necessary.

d. Inspect and adjust car top safety gear linkage.

e. Inspect and lubricate car top pulley as necessary.

f. Inspect condition and clean ventilator fan.

g. Inspect and adjust door pane (door self closer).

h. Inspect anti crime device.

i. Inspect hoist way limit and safety switches. Adjust, repair orreplace as necessary.

j. Inspect operation of load compensating device. Adjust, repair or replace as necessary.

k. Inspect operation of overload device/ buzzer.

Repair or replace as necessary.

l. Inspect car guide shoes/ rollers oil level and flow of automatic lubricators. Top-up as necessary.

m. Inspect counter weights guide shoes/ rollers oil level and flow of automatic lubricators. Top-up as necessary.

n. Inspect wear on linings for car guide shoes/ rollers and counter weights guide shoes/ rollers. Replace as necessary.

o. Inspect for abnormal noise. Determine source, a d j u s t , repair or replace as necessary.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Jumlah Kecil

(27)

- 27 -

b.

3.

Description

Frequency Monthly Price

M RM Sen

p. Inspect wire ropes, governor ropes condition and tension. Retension, replace as necessary.

q. Inspect conditions of guide rails.

Replace as necessary.

r. Inspect traveling cable alignment.

Adjust, replace as necessary.

s. Inspect and tighten all hoist way bolts and nuts.

t. Inspect and clean smoke detectors.

Lift Car

a. Inspect riding comfort, abnormal noise, vibration and leveling. Adjust as necessary.

b. Inspect, alarm bell/ intercom/ voice synthesizer. Repair and replace as necessary.

c. Inspect buttons, Braille features, switches and indicators condition. Repair and replace as necessary.

d. Inspect emergency light and fan.

Repair and replace as necessary.

e. Inspect floor height measurement (clearance). Adjust as necessary.

f. Inspect condition of suspension roller, track and doors.

Repair and replace as necessary.

g. Inspect door sill and sliding shoes.

Repair and replace as necessary. Check clearance.

h. Inspect door contact and check alignment. Adjust as necessary.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Jumlah Kecil

(28)

- 28 - b.

4.

5.

Description

Frequency Monthly Price

M RM Sen

i. Inspect function of car door safety device (safety edge/

photocell/ full height sensor). Repair and replace as necessary.

j. Inspect tiling/ wall panel, repair and replace as necessary.

Entrance

a. Inspect landing door contact, check alignment. Repair and replace as necessary.

b. Inspect landing door lock switch. Repair and replace as necessary.

c. Inspect suspension rollers and track.

Repair and replace as necessary.

d. Inspect landing sill & shoes. Repair and replace as necessary. Check clearance.

e. Inspect indicators, hall lanterns, call buttons and Braille features. Repair and replace as necessary.

Lift Pit

a. Inspect pit cleanliness and lighting.

b. Ensure lift pit is in dry condition.

c. Inspect oil and spring buffer. Top-up, repair and replace as necessary.

d. Inspect alignment of buffer strike plates.

Repair and replace as necessary.

e. Inspect, adjust and lubricate/ grease tension pulley.

f. Inspect safety catch or stop switches.

Adjust, repair / replace as necessary.

g. Inspect clearance compensating pulley.

Adjust as necessary.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

(29)

Jumlah Kecil

b.

6.

7.

Description Frequency Monthly Price

M RM Sen

h. Inspect oil compensating pulley and compensating ropes/

chain. Top-up as necessary.

i. Inspect plunger and buffer casing. Clean as necessary.

Automatic Rescue Device (ARD) a. Inspect ARD operation.

b. Inspect battery electrolyte level, top up as necessary.

c. Inspect battery, grease terminals.

Repair and replace as necessary.

d. Inspect equalizing charge. Replace if defective.

Building Control Room

a. Inspect operation of master intercom.

Repair and replace as necessary.

b. Inspect operation of key switches.

Repair and replace as necessary.

c. Inspect operation of indicators. Repair and replace as necessary.

d. Inspect operation of TV monitor, CPU and keyboard.

Repair and replace as necessary.

e. Inspect operation of system.Repair and replace as necessary.

f. Arrange and attend to Department of Occupational Safety and Health inspections, mandatory checks, tests and paying the necessary fees.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

As

Required ... ...

Jumlah Kecil JUMLAH KESELURUHAN (b)

(30)

Bil PERKARA KUANTIT I

KADAR/ UNIT SEBULAN = JUMLAH (b)

(RM)

KADAR SEBULAN

(RM)

KADAR SETAHU N (RM)

KADAR 2 TAHUN

(RM) B PERKHIDMATAN

Perkhidmatan penyelenggaraan lif lengkap mengikut spesifikasi kerja ditetapkan termasuk pekerja, pengangkutan, peralatan dan lain-lain sehingga sempurna;

i) Bangunan SSAAS a. Menara

b. Podium ii) Bangunan Annex

iii) Bangunan Dewan Jubli Perak Sultan Abdul Aziz

4 unit 4 unit 3 unit 3 unit

...

...

...

...

...

...

...

...

...

. ...

. ...

...

...

..

...

..

...

.

...

.

JUMLAH KESELURUHAN B ... ...

.

...

..

(31)

4. RINGKASAN TAWARAN

Berikut adalah tawaran harga pihak saya/ kami bagi perkhidmatan yang tersebut di atas bagi tempoh selama ___2___hari/ minggu/ bulan/ tahun.

BIL RINGKASAN HARGA SEBULAN HARGA SETAHUN HARGA 2 TAHUN

A.

B.

C.

KERJA PERMULAAN

PERKHIDMATAN

PERUNTUKAN SEMENTARA - 20,000.00 40,000.00

JUMLAH

GST (6%) -

JUMLAH KESELURUHAN

Jumlah Ringgit : ___________________________________________

_________________________________________________________________

Bertarikh pada _____hb___________20____

_______________________ _______________________

Tandatangan Kontraktor Tandatangan Saksi Nama penuh : ____________ Nama penuh : ____________

No.K/P : _________________ No.K/P : _________________

Atas Sebagai : _______________ Pekerjaan : ______________

________________________ ________________________

Cop Syarikat Cop Syarikat

(32)

Alamat : _________________ Alamat : _________________

________________________ ________________________

________________________ ________________________

(33)

5. MAKLUMAT KONTRAKTOR

MAKLUMAT AM LATAR BELAKANG KONTRAKTOR

(Maklumat perlu diisi dengan lengkap. Lampiran hanya dibenarkan apabila ruangan tidak mencukupi sahaja) 1. Nama : ...

2. Alamat : ..……...…

..……...…..

No. Telefon : ……… No. Fax : ………

3. Pendaftaran dengan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dan/ atau Kementerian Kewangan (Sertakan Salinan Pendaftaran)

(i) No. Pendaftaran : ..……...…..

(ii) Tarikh Daftar : ..……...…..

Sah hingga : ..……...…..

(iii) Kelas dan Tajuk/ Tajuk Kecil : ……….

………...………..

(iv) Taraf (Bumiputera/ Bukan Bumiputera) : ……….

(vi) Jika Bumiputera, tempoh sah taraf : Dari ……... Hingga ….…..

4. Bagi Syarikat Sdn. Bhd. nyatakan :

(i) Modal dibenarkan : RM ………..

(ii) Modal dibayar : RM ……….

5. Perniagaan Utama lain, jika ada :

(a) ………..… sejak ………

(b) ………..… sejak ………

6. Ahli-ahli syarikat :

(i) Ahli-ahli lembaga pengarah :

NAMA JAWATAN SAHAM MODAL DIPEGANG

(34)

(i) Ahli-ahli lembaga pengarah (sambungan)

NAMA JAWATAN SAHAM MODAL DIPEGANG

(35)

(i) Ahli-ahli pengurusan

NAMA JAWATAN KELULUSAN AKEDEMIK

(36)

6. SENARAI KERJA YANG SEDANG DILAKSANAKAN

(Maklumat perlu diisi dengan lengkap. Lampiran hanya dibenarkan apabila ruangan tidak mencukupi sahaja)

Nama Projek

Jabatan/ Agensi/

Perunding yang mengawas projek

Harga

Kontrak Tempoh Peratusan Kemajuan Semasa

(37)

7. SENARAI KERJA YANG TELAH DISIAPKAN

(Maklumat perlu diisi dengan lengkap. Lampiran hanya dibenarkan apabila ruangan tidak mencukupi sahaja)

Nama Projek Jabatan/ Agensi/ Perunding yang mengawas projek

Harga

Kontrak Tempoh Tarikh Siap Sebenar

(38)

8. SENARAI PERALATAN YANG DIMILIKI

(Maklumat perlu diisi dengan lengkap. Lampiran hanya dibenarkan apabila ruangan tidak mencukupi sahaja)

BIL JENIS PERALATAN JUMLAH

(39)

9. MAKLUMAT BERKAITAN DENGAN PROJEK

(Maklumat perlu diisi dengan lengkap. Lampiran hanya dibenarkan apabila ruangan tidak mencukupi sahaja)

BIL PERKARA

(40)

Senarai Semak Dokumen

BIL PERKARA SEMAK

1 Salinan lesen Pusat Khidmat Kontraktor/ Kementerian Kewangan/ CIDB (mana berkenaan)

2 Harga tawaran diisi dengan lengkap dan ditandatangani 3 Maklumat kontraktor diisi dengan lengkap

4 Senarai kerja yang sedang dilaksanakan diisi dengan lengkap 5 Senarai kerja yang telah dilaksanakan diisi dengan lengkap 6 Senarai peralatan diisi dengan lengkap

7 Maklumat berkaitan dengan projek diisi dengan lengkap 8 Lampiran yang berkenaan disertakan

Figura

Updating...

Rujukan

Tajuk-tajuk berkaitan :