JKP 416 - Dasar Awam

Tekspenuh

(1)

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Kursus Semasa Cuti Panjang

Sidang Akademik 2002/2003 April/Mei 2003

JKP 416 - Dasar Awam

Masa: 3 jam

Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan.

Pilih dan jawab mana-mana TIGA soalan.

Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.

Setiap soalan diperuntukkan 100 rnarkah.

(2)

Jawab TIGA soalan.

2

1 . Bagaimanakah parti politik dapat mempengaruhi penggubalan dasar awam sesebuah negara?

2. Jelaskan enam dari batasan-batasan/penghalang bagi amalan Sains Polisi atau Dasar.

3. Terangkan tiga kumpulan dasar yang telah kerajaan Malaysia laksanakan dan berikan contoh-contohnya.

(100 markah)

4. Jelaskan ciri-ciri teori elit dan bincangkan satu dasar kerajaan yang menepati teori tersebut sebagai contoh.

5 . "Model Kumpulan dan Incrementalisme dapat menerangkan perkembangan Dasar Belia Negara kita". Bincangkan pemyataan ini.

(100 markah)

- 0000000 -

[JKP 416]

(l00 markah)

(100 markah)

(100 markah)

Figura

Updating...

Rujukan

Updating...

Tajuk-tajuk berkaitan :