• Tiada Hasil Ditemukan

that this

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "that this "

Copied!
5
0
0
Tunjuk Lagi ( halaman)

Tekspenuh

(1)

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Second Semester Examination Academic Session 2OO4|200S

March 2005

PGT 313E Physics Teaching Methods

tl

(Kaedah Mengajar Fizik II)

Duration. 2 hours (Masa: 2 jam)

Please check

that this

examination paper consists

of

FIVE pages

of

printed material before you begin the examination.

[Sila

pastikan

bahawa

kertas peperiksaan

ini

mengandungi

L\MA muka

surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan inil.

INSTRUCTIONS:

Answer THREE (3) questions

only.

You can answer either

in

English or Malay language.

ARAHAN:

Jawab TIGA (3) soalan

sahaja.

Anda boleh menjawab datam Bahasa tnggeris atau Bahasa Malaysia.

(2)

I

PGr

313E I Answer THREE (3) question only.

1' a)

Give TWO (2) reasons why it is important for teachers to ascertain the

alternative framework that students have about certain

physics concepts.

(20 marks)

-2-

b)

State and explain THREE (3) techniques that can

to identify alternative framework of students. be used by teachers (30 marks)

State

one of the

common wrong preconceptions

on the

view

of

the relationship between velocity and force exerted on the body.

Explain how

a

physics teacher identifies

this

preconception

held

by pupils.

Suggest appropriate ways for the conceptual change.

(30 marks)

state

TWo

(2) common misconceptions of electricity that are found among secondary school students

(20 marks)

2' a) A

number of areas in physics rely upon the use and understanding of mathematics. Base on a topic or concept in physics, explain by giving examples

of

mathematical skills

that are

essential

in the

leaining o1

that topic or concept.

(40 marks)

b)

Many students

feel

anxious when

the

use

of

mathematical

ideas

is

required in physics. Give reasons why this happen.

(30 marks)

c)

d)

c)

Suggest THREE

(3)

steps

to

overcome mathematical learning of physics.

anxiety

in

the (30 marks)

...3t-

(3)

I PGr

313E I

3.

Problem solving ability is regarded as a core skill in the learning of physics.

a) Explain TWo (21 functions of problem solving in the

physics instruction.

(20 marks)

and novice

problem (20 marks) c

)

state

FouR (4)

important skiils required to solve physics problems.

(30 marks)

d)

suggest strategies for developing students' physics problem solving skills

(30 marks)

4. a)

There are two distinct meanings of the word ,energy,.

one

is used by physicists and the other is the meaning it has in everyday language.

Explain, each of the two meanings with examples.

(40 marks)

b)

Discuss how the topic 'energy' in the physics curriculum can be used

to assist

students

in

making informed lifestyles choices

which

will promote the aim of achieving environmental sustainability

(60 marks)

-oooOooo- -3-

b)

Discuss

TWO (2)

differences between expert solver in physics.

(4)

1.

a)

2.

a)

d) b)

c)

b)

c)

-4-

(TERJEMAHAN)

I

PGr

313E I

Nyatakan DUA

(2)

sebab pentingnya guru mengenal pasti kerangka alternatif yang ada pada pelajar tentang konsep-konsep fizik tertentu.

(20 markah) Nyatakan dan terangkan TIGA (3) teknik yang boleh digunakan oleh guru untuk mengenal pasti kerangka alternatif pelajar.

(30

markah) Nyatakan satu pra-konsep yang salah tentang hubungan antara halaju dan daya yang bertindak ke atas satu jasad.

Terangkan

bagaimana

seseorang

guru fizik

mengenal

pasti

pra- konsep tersebut yang ada pada pelajar.

cadangkan cara-cara yang sesuai untuk mencapai

perubahan konseptual.

(30 markah) Nyatakan DUA

(2)

miskonsepsi yang razim terdapat dalam kalangan pelajar sekolah menengah tentang tajuk elektrik.

(20 markah)

Beberapa bidang dalam

fizik

bergantung

kepada

penggunaan dan pemahaman

matematik.

Berdasarkan

satu topik fizik atau

konsep

fizik,

terangkan dengan memberi contoh kemahiran matematik yang diperlukan untuk pembelajaran topik atau konsep yang diberi.

(40 markah) Kebanyakan

pelajar berasa bimbang apabira perlu

menggunakan matematik dalam pembelajaran

fizik.

Beri sebab-sebab mengapa ini berlaku.

Cadangkan TIGA (3) langkah

untuk matematik dalam pembelajaran fizik.

(30 markah)

mengatasi

kebimbangan (30 markah)

...5t-

(5)

I

PGr

313E ]

3. Kebolehan

menyelesaikan

masalah dianggap sebagai satu

kemahiran utama dalam pembelajaran fizik.

a) Terangkan

DUA (2) fungsi penyelesaian masalah dalam pengajaran fizik.

(20 markah)

-5-

b)

Bincangkan DUA (2) perbezaan di

oleh pakar dan novis.

antara penyelesaian masalah fizik (20 markah)

c)

d)

Nyatakan EMPAT (4) kemahiran yang diperlukan untuk menyeresaikan masalah fizik.

(30 markah)

cadangkan strategi-strategi untuk memperkembangkan kemahiran pelajar dalam penyelesaian masalah fizik.

(30 markah)

Perkataan

'tenaga'

mempunyai

dua

maksud

yang berbeza.

Satu digunakan oleh ahli

fizik

dan satu

lagi

maksud yang terdapat dalam

bahasa harian.

Terangkan kedua-dua maksud berkenaan dengan memberi contoh yang sesuai.

(40 markah)

Bincangkan bagaimana

tajuk 'tenaga' dalam kurikulum fizik

boleh digunakan untuk membantu pelajar membuat pllihan corak kehidupan bermaklumat bagi mempromosi tujuan pemeliharaan aram sekitar.

(60 markah)

-oooOooo-

4.

a)

b)

Rujukan

DOKUMEN BERKAITAN

Fizik Gunaan merupakan bidang yang mengkaji kedua-dua fizik klasik dan fizik moden serta menggabungkannya untuk aplikasi terkini. Ia merupakan sains yang membolehkan

Sifat-sifot fizik sesuatu minyak makan boleh diubahsuai dengan kaedah fizik atau kimia. Hurai dan terangknn DUA kaedah

a) Huraikan dengan menggunakan contoh yang sesuai, ENAM (6) peringkat teori pembelajaran matematik yang dicadangkan oleh Dienes (1967).?. b) Pilih satu konsep matematik

Apakah jumlah masa yang akan diambil oleh atur cara selari tersebut jika ia dilarikan pada komputer SIMD yang mempunyai 1000 pemproses.. Nota, 20% dari arahan atur cara

Adalah menjadi harapan saya bahawa penulis mengambil satu langkah ke belakang daripada pendekatan sempit mereka sama ada dalam topik ini atau topik-topik yang lain untuk menimbang

(ii) Kenal pastikan satu maklumat utama yang boleh dijana oleh artifak tersebut berdasarkan contoh data yang diberi. (iii) Bina dan terangkan satu pengetahuan utama yang

Neils Bohr telah menngunakan konsep fizik kuantum yang diutarakan oleh Max Planck untuk menjelaskan susun-atur elektron orbit di sekeliling suatu nukleus.. Bagaimanapun,

Matlamat kursus ini ialah untuk memperkenalkan pelajar kepada konsep asas hukum fizik yang boleh diaplikasikan dalam bidang kejuruteraan.. Topik-topik meliputi sains bahan,

*Nota: Terdapat rujukan yang diterbitkan melebihi 5 tahun terkini diperlukan untuk penjelasan teori atau konsep kursus... Senarai Hasil

Matlamat kursus ini ialah untuk memperkenalkan pelajar kepada konsep asas hukum fizik yang boleh diaplikasikan dalam bidang kejuruteraan.. Topik-topik meliputi sains bahan,

Matlamat kursus ini ialah untuk memperkenalkan pelajar kepada konsep asas hukum fizik yang boleh diaplikasikan dalam bidang kejuruteraan.. Topik- topik meliputi sains

Fizik Gunaan merupakan bidang yang mengkaji kedua-dua fizik klasik dan fizik moden serta menggabungkannya untuk aplikasi terkini. Ia merupakan sains yang membolehkan

Keadaan ini menjadikan pelajar lelaki dapat menerima secara langsung pengajaran fizik yang disampaikan dalam bentuk formula matematik dan konsep yang abstrak tanpa perlu

Pada penghujung pembelajaran, pelajar diharapkan dapat menguasai konsep-konsep dalam topik bioteknologi dan kemahiran abad ke-21 (era literasi digital, inventif dan

Persamaan ” Apa yang perlu saya tahu untuk membolehkan saya menyiapkan tugasan ini...” merujuk kepada maklumat mengenai topik atau konsep yang telah diterangkan semasa

Selain daripada itu, guru juga perlu memastikan pembelajaran yang berjalan tidak berulang pada topik yang sama atau cara pengajaran yang sama supaya pembelajaran

Kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) merupakan kemahiran yang amat penting untuk dikuasai oleh guru dan pelajar dalam meningkatkan tahap pendidikan negara di

Berdasarkan hasil-hasil kajian ini yang melibatkan topik-topik matematik, maka pengkaji juga mengenal pasti sama ada terdapat perbezaan skor pencapaian antara pelajar lelaki

Komunikasi yang berkesan diperlukan oleh guru dengan menggunakan pendekatan yang sesuai untuk merangsang pembelajaran MMP sekaligus memberi kefahaman tentang konsep

Murid akan menggunakan kaedah Pendaraban Cepat untuk meningkatkan kemahiran pengiraan mental matematik sekaligus minat dan pencapaian dalam topik Pendaraban2. Kaedah

Bagi menguji kesahan soalan, beberapa kriteria ditetapkan iaitu soalan (i) memfokus kepada satu konsep fizik sahaja, (ii) berbentuk kualitatif, iaitu pelajar tidak

Artikel-artikel tersebut adalah seperti; Penggunaan Perisian ‘Model Vision’ dalam Pembelajaran Topik Penjelmaan III Matematik Tingkatan 5, Imej Konsep Murid Terhadap

Berdasarkan tinjauan kajian tersebut, didapati pengkaji yang terdahulu juga telah memilih satu alat untuk mengkaji kesukaran murid terhadap pembelajaran konsep sains seperti