Geografi Ekonomi dan Pembangunan

Tekspenuh

(1)

UNIVERSITI S A N S MALAYSIA

Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik 2002/2003

FebruariMac 2003

JMG

316

-

Geografi Ekonomi dan Pembangunan

Masa: 3 jam

Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang bercetak sebelum anda mernulakan peperiksaan ini.

Jawab mana-mana EMPAT soalan. Jika calon menjawab lebih daripada empat soalan hanya empat soalan pertama mengikut susunan dalam skrip jawapan akan diberi markah.

Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalm.

Setiap soalan diperuntukkan 25 markah.

. .

.2/-

(2)

[JMG 3161 - 2 -

1. Sejauh manakah Rancangan Pembangunan Wilayah di bawah Dasar

(25 markah) Pembangunan Negara mempengaruhi ekonomi ruangan di Malaysia?

2. Sejauh manakah kewujudan isu-isu ekonomi semasa mencerminkan kepentingan perkembangan Geografi Ekonomi dalam pertalian di antara manusia dan alam sekitar?

(25 markah)

3. Kepentingan aspek pengangkutan dan pertaliannya dengan perancangan -

- - - - F

= - :

masalah kesesakan lalu lintas. Bincangkan.

(25 markah)

4. Sejauh manakah Dasar Tarikan Pelaburan mencerminkan kejasama serantau dalam menyelesaikan masalah ekonomi sejagat?

(25 markah)

5 . Sejauh manakah pengekspioitan terhadap sumber asli negara diagihkan hasil

pendapatannya rnengikut konteks pembangunan ruangan ekonomi yang seimbang ?

(25 markah)

6 . ‘Konsep globalisasi’ dan ‘isu keganasan’ merupakan agenda pakatan negara-

negara Barat dalam pengawaian ekonomi global. Bincangkan.

(25 rnarkah)

-

0000000

-

Figura

Updating...

Rujukan

Updating...

Tajuk-tajuk berkaitan :