INDUSTRI ASAS TANI

76  muat turun (0)

Tekspenuh

(1)

1

DOKUMEN A NO SIRI:

JABATAN PERTANIAN NEGERI SELANGOR

DOKUMEN TENDER

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJIGUNA MESIN DAN PERALATAN

INDUSTRI ASAS TANI

UNTUK

JABATAN PERTANIAN NEGERI SELANGOR

KOD BIDANG : 130101

RUJUKAN : PPN.SEL(T)04/2020

TARIKH IKLAN : 1 JUN 2020

TARIKH / MASA DITUTUP : 2 JULAI 2020 (SELASA) (JAM 12.00 TENGAHARI)

(2)

2

KENYATAAN TENDER

JABATAN PERTANIAN NEGERI SELANGOR

Tawaran adalah dipelawa kepada pembekal/kontraktor yang berdaftar dengan Tender Selangor (UPEN) dan Kementerian Kewangan di bawah Kod Bidang berkaitan dengan menggunakan Sistem Tender Selangor yang layak membuat tawaran Tender untuk pembekalan berikut:-

No. Tawaran Jenis Bekalan Kod

Bidang

Taraf

PPN.SEL.(T)04/2020

Membekal, menghantar dan memasang 64 unit meja kerja stainless steel ke Jabatan Pertanian Negeri Selangor

130101

Terbuka Kepada Pembekal Negeri Selangor Sahaja Membekal, menghantar,

memasang dan mengujiguna 3 unit oven gas 1 deck 2 tray c/w oven trolley ke Jabatan Pertanian Negeri Selangor

Membekal, menghantar, memasang dan mengujiguna 6 unit oven gas 2 deck 4 tray ke Jabatan Pertanian Negeri Selangor

Membekal, menghantar, memasang dan mengujiguna 3 unit oven gas 3 deck 6 tray ke Jabatan Pertanian Negeri Selangor

Membekal, menghantar, memasang dan mengujiguna 18 unit flour mixer B-30 ke Jabatan Pertanian Negeri Selangor

(3)

3

No. Tawaran Jenis Bekalan Kod

Bidang

Taraf

PPN.SEL.(T)04/2020

Membekal, menghantar, memasang dan mengujiguna 3 unit spiral mixer HS-50 ke Jabatan Pertanian Negeri Selangor

130101

Terbuka Kepada Pembekal Negeri Selangor Sahaja Membekal, menghantar,

memasang dan mengujiguna 4 unit horizontal semi auto continuous sealer with print ke Jabatan Pertanian Negeri Selangor

Membekal, menghantar, memasang dan mengujiguna 4 unit vertical semi auto continuous sealer with print ke Jabatan Pertanian Negeri Selangor

Membekal, menghantar, memasang dan mengujiguna 8 unit chiller 1 door ke Jabatan Pertanian Negeri Selangor

Membekal, menghantar, memasang dan mengujiguna 10 unit chiller 2 door ke Jabatan Pertanian Negeri Selangor

Membekal, menghantar, memasang dan mengujiguna 2 unit chiller 3 door ke Jabatan Pertanian Negeri Selangor

Membekal, menghantar, memasang dan mengujiguna 10 unit Chest Freezer Top Open Door (600L) ke Jabatan Pertanian Negeri Selangor

Membekal, menghantar, memasang dan mengujiguna 4 unit gas steamer 12 tray ke Jabatan Pertanian Negeri Selangor

(4)

4

No. Tawaran Jenis Bekalan Kod

Bidang

Taraf

PPN.SEL.(T)04/2020

Membekal, menghantar, memasang dan mengujiguna 19 unit cooling rack trolley 15 tray ke Jabatan Pertanian Negeri Selangor

130101

Terbuka Kepada Pembekal Negeri Selangor Sahaja Membekal, menghantar,

memasang dan mengujiguna 2 unit chili grinder ke Jabatan Pertanian Negeri Selangor

Membekal, menghantar, memasang dan mengujiguna 11 unit heavy duty blender ke Jabatan Pertanian Negeri Selangor

Membekal, menghantar, memasang dan mengujiguna 3 unit fermenting box (proofer) 1 door ke Jabatan Pertanian Negeri Selangor

Membekal, menghantar, memasang dan mengujiguna 5 unit stainless steel multipurpose cooker & mixer 80L ke Jabatan Pertanian Negeri Selangor

Membekal, menghantar, memasang dan mengujiguna 1 unit vegetable cutter ke Jabatan Pertanian Negeri Selangor

Membekal, menghantar dan mengujiguna 2 unit Multi peanut fryer ke Jabatan Pertanian Negeri Selangor

Membekal, menghantar dan mengujiguna 1 unit Egg tart mould cw compressor 25 liter ke Jabatan Pertanian Negeri Selangor

Membekal, menghantar dan mengujiguna 2 unit semi auto dough divider and rounder ke Jabatan Pertanian Negeri Selangor

(5)

5

No. Tawaran Jenis Bekalan Kod

Bidang

Taraf

PPN.SEL.(T)04/2020

Membekal, menghantar dan mengujiguna 1 unit semi auto dough divider ke Jabatan Pertanian Negeri Selangor

130101 Terbuka Kepada Pembekal Negeri Selangor Sahaja Membekal, menghantar dan

mengujiguna 1 unit dough sheeter ke Jabatan Pertanian Negeri Selangor

Membekal, menghantar dan mengujiguna 3 unit turbo fan electrical convection oven ke Jabatan Pertanian Negeri Selangor

Membekal, menghantar dan mengujiguna 1 unit pemotong tempe ke Jabatan Pertanian Negeri Selangor

Taklimat Tender akan diadakan pada 27 Mei 2019 jam 10.00 pagi di Bilik Mesyuarat Utama Jabatan Pertanian Negeri Selangor Tingkat 4, Bangunan Darul Eshan. Petender yang ingin menyertai Tender ini diwajibkan hadir taklimat dan sila bawa bersama Surat Asal Pendaftaran dengan Kementerian Kewangan.

Dokumen tender boleh dibeli melalui laman web selangor tender https:

//tender.selangor.my/ selepas sesi taklimat.

Tawaran di atas hendaklah dimasukkan ke dalam peti tender di : Jabatan Pertanian Negeri Selangor

Tingkat 4, Bangunan Darul Ehsan, No. 3 Jalan Indah, Seksyen 14,

40632 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan

sebelum atau pada 2 JULAI 2020 (SELASA) sebelum jam 12.00 tengah hari.

Tarikh Iklan : 1 JUN 2020

SENARAI SEMAK

(6)

6

Bil Dokumen Untuk Ditanda

Oleh Syarikat

Untuk Ditanda Oleh Jawatankuasa

Pembuka Tender

1 Salinan Sijil Akuan Pendaftaran dari Kementerian Kewangan

(Kod 130101) ( ) ( )

2 Borang Tender telah diisi dengan lengkap dan ditandatangani

(Lampiran I) ( ) ( )

3 Borang Jadual Harga (Diisi dengan lengkap)

(Lampiran II) ( ) ( )

4 Maklumat Tambahan petender (Lampiran III) ( ) ( )

5 Latar belakang Pembekal Utama (Lampiran IV) ( ) ( )

6 Surat Pengesahan dan Jaminan Kualiti dari Pembekal Utama

Bagi Setiap Item (Salinan Asal) ( ) ( )

7 Penyata Akaun Bank yang disahkan oleh Bank berkaitan

(3 bulan terakhir dan terkini) ( ) ( )

8 Surat Akuan Petender (Lampiran V) ( ) ( )

9 Salinan Sijil Akuan Pendaftaran dari Kementerian Kewangan/

SSM Pembekal Utama ( ) ( )

10 Katalog Produk bagi setiap item ( ) ( )

11 Surat Jaminan Produk selama 6 bulan daripada tarikh

penerimaan produk bagi setiap item ( ) ( )

Sekiranya ada tanda ( / ) Sekiranya tiada tanda ( × )

(7)

7

(Semua dokumen yang dikemukakan dalam bentuk salinan perlu disahkan oleh Pegawai Kerajaan dalam kategori Pengurusan dan Profesional)

PENGESAHAN OLEH SYARIKAT

Dengan ini saya mengesahkan bahawa saya telah membaca dan memahami semua syarat dan terma yang dinyatakan di dalam dokumen tender. Semua maklumat yang dikemukakan adalah benar. Saya juga faham bahawa sekiranya saya tidak mengemukakan maklumat ditetapkan seperti di atas tender saya ini tidak akan dipertimbang.

...

(Tandatangan) Nama:

Jawatan:

Tarikh:

Cop / Meterai Syarikat:

UNTUK KEGUNAAN JABATAN

Jawatankuasa Pembuka Tender mengesahkan penerimaan dokumen bertanda kecuali bagi perkara bil...(jika ada)

...

(Tandatangan) Nama:

Jawatan:

Tarikh:

...

(Tandatangan) (Nama:

Jawatan:

Tarikh:

(8)

8

PERINGATAN MENGENAI KESALAHAN RASUAH

(S/K.KEW/PK/PP/1100/000000/10/31 JLD.26 SK.7 (3) – 28 FEBRUARI 2009)

1. Sebarang perbuatan atau percubaan rasuah untuk menawar atau memberi, meminta atau menerima apa-apa suapan secara rasuah kepada dan daripada mana-mana orang berkaitan perolehan ini merupakan suatu kesalahan jenayah di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694).

2. Sekiranya mana-mana pihak ada menawar atau memberi apa-apa suapan kepada mana-mana anggota pentadbiran awam, maka pihak yang ditawar atau diberi suapan dikehendaki membuat aduan dengan segera ke pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau balai polis yang berhampiran. Kegagalan berbuat demikian adalah merupakan suatu kesalahan di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694).

3. Tanpa prejudis kepada tindakan-tindakan lain, tindakan tatatertib terhadap anggota perkhidmatan awam dan menyenarai hitamkan kontraktor atau pembekal boleh diambil sekiranya pihak-pihak terlibat dengan kesalahan rasuah di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694).

4. Mana-mana kontraktor atau pembekal yang membuat tuntutan bayaran berkaitan perolehan ini walaupun tiada kerja dibuat atau tiada barangan dibekal mengikut spesifikasi yang ditetapkan atau tiada perkhidmatan diberi dan mana-mana anggota perkhidmatan awam yang mengesahkan tuntutan berkenaan adalah melakukan kesalahan di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694).

(9)

9

INTEGRITY PACK DALAM PEROLEHAN KERAJAAN

4.1 Perkara ini adalah merujuk kepada Surat Arahan Perbendaharaan (SAP) rujukan S/K.Kew/PK/PP/1100/000000/10/31 Jld 29 SK.2 (13) bertarikh 1 April 2010

4.1.1 Semua petender yang menghantar dokumen tender hendaklah menandatangani Surat Akuan Petender bahawa ia tidak akan menawar atau memberi rasuah sebagai sogokan untuk mendapatkan kontrak. Wakil syarikat yang menandatangani Surat Akuan Petender hendaklah juga melampirkan Surat Perwakilan Kuasa menandatangani bagi pihak syarikat sebagai tanda bahawa beliau ialah individu yang diberi kuasa untuk berurusan dengan pihak Kerajaan bagi urusan perolehan/perjanjian bagi perkara ini.

4.1.2 Petender yang berjaya dikehendaki menandatangani Surat Akuan Petender Berjaya bahawa ia tidak akan memberi rasuah sebagai ganjaran kerana mendapatkan kontrak. Wakil syarikat yang menandatangani Surat Akuan Petender Berjaya hendaklah juga melampirkan Surat Perwakilan Kuasa menandatangani bagi pihak syarikat.

(10)

10

DOKUMEN TENDER TENDER

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJIGUNA MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI ASAS TANI KE JABATAN PERTANIAN NEGERI

SELANGOR

No. Tender : PPN.SEL.(T)04/2020

A. ARAHAN KEPADA PETENDER

1. Tender adalah dipelawa kepada petender mesin, kelengkapan bengkel dan mesin pengeluaran IAT yang berkelayakan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia yang dikelaskan di bawah Kod 130101 bagi membekal dan menghantar mesin dan peralatan industri asas tani ke premis usahawan Jabatan Pertanian Negeri Selangor di daerah.

2. Petender hendaklah mengemukakan sesalinan Sijil Pendaftaran yang sah (untuk Kontrak Bekalan dan Perkhidmatan) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan dan salinan dokumen-dokumen berikut:

(a) Untuk Syarikat-Syarikat Perkongsian/ Pemilik Tunggal (i) Borang A - Pendaftaran perniagaan yang sah

Mengikut Akta Pendaftaran Perniagaan 1956.

(ii) Borang B - Perubahan Pendaftaran Perniagaan.

(iii) Borang D - Sijil Pendaftaran

(b) Untuk Syarikat-Syarikat Terhad/ Public Limited

(i) Memorandum and Articles of Association (mengikut Akta Syarikat 1965).

(ii) Borang 24 - Pembatalan Pembahagian Saham- Saham

(Return of Allotment of Shares).

(iii) Borang 49 - Senarai Ahli-Ahli Lembaga Pengarah.

(c) Untuk Organisasi Kooperatif/ Lembaga Pertubuhan (i) Undang-Undang Kecil Pertubuhan.

DOKUMEN A

(11)

11

3. Harga yang disebut ialah:-

(i) Di premis-premis usahawan bimbingan Jabatan Pertanian Negeri Selangor di daerah-daerah (SEPERTI DI LAMPIRAN V1)

(ii) Ringgit Malaysia.

4. Tempoh sah laku harga tender ialah 180 hari selepas tarikh tender ditutup.

5. Sekiranya petender menghadapi apa-apa keraguan kepada maksud dan tujuan dokumen ini, maka hendaklah semasa menyerahkan tender menerangkan di dalam suratnya akan tafsiran-tafsiran dan fahaman yang boleh menimbulkan keraguan.

6. Sekiranya mana-mana "Spesifikasi Umum" atau "Spesifikasi Khusus"

tidak dapat dipenuhi, petender hendaklah menyebut dan menjelaskan di dalam surat-surat yang dihantar bersama-sama dokumen tendernya.

7. Jabatan Pertanian tidak akan bertanggungjawab ke atas segala perbelanjaan atau kehilangan yang mungkin berlaku semasa penyediaan dan penyerahan tender. Jabatan Pertanian tidak terikat untuk menerima tender-tender termurah atau mana-mana tender serta mempunyai hak untuk memilih lebih dari satu petender.

Keputusan Jawatankuasa Tender adalah muktamad.

8. Anggaran keperluan Kelengkapan Bengkel dan Mesin Pengeluaran IAT bagi tempoh tender ini adalah seperti Jadual di bawah:-

bIL Jenis Kelengkapan Bengkel dan Mesin Pengeluaran IAT

Kuantiti yang diperlukan

1 Meja Kerja Stainless Steel 64

2 Oven Gas 1 Deck 2 Tray c/w Oven Trolley 3

3 Oven Gas 2 Deck 4 Tray 6

4 Oven Gas 3 Deck 6 Tray 3

5 Flour Mixer B30 18

6 Spiral Mixer HS-50 4

7 Horizontal Semi Auto Continous Sealer with

Print 4

8 Vertical Semi Auto Continous Sealer with

Print 4

9 Chiller 1 Door 8

10 Chiller 2 Door 10

11 Chiller 3 Door 2

12 Chest Freezer Top Open Door (600L) 11

13 Gas Steamer 12 tray 4

(12)

12

14 Cooling Rack Trolley 15 layer 19

15 Chili Grinder 2

16 Heavy Duty Blender 10L 11

17 Fermenting box (proofer) 1 door 4 18 Stainless Steel Multipurpose Cooker & Mixer

80L 5

19 Vegetable cutter 2

20 Multi peanut Fryer 2

21 Egg tart mould cw compressor 25 liter 1 22 Semi Auto Dough Divider & Rounder 2

23 Semi Auto Dough Divider 1

24 Dough sheeter 1

25 Turbo fan electrical convection oven 3

26 Pemotong Tempe 1

9. Jabatan Pertanian tidak terikat untuk membuat tawaran kesemua jumlah mesin, kelengkapan bengkel dan mesin pengeluaran IAT seperti dinyata di atas atau mana-mana bahagian dalam dokumen tender. Jabatan Pertanian berhak untuk membuat tawaran sebahagian daripada kuantiti sebagaimana dinyatakan di atas dan berhak memilih lebih dari satu petender.

10. Petender diwajibkan untuk menyediakan latihan dan tunjuk ajar pengunaan mesin / peralatan kepada penerima bagi setiap jenis item.

11. Pembekalan hendaklah dibekalkan dalam tempoh enam puluh (60) hari dari tarikh Pesanan Tempatan dikeluarkan.

12. Petender diwajibkan menyertakan panduan penggunaan dan manual penyelengaraan berkala bagi mesin / peralatan bagi setiap item.

13. Hanya petender yang berjaya sahaja akan dimaklum melalui surat.

Petender yang berjaya dikehendaki menandatangani kontrak perjanjian bagi pembekalan dengan Jabatan Pertanian.

14. Bon Perlaksanaan

(a) Petender hendaklah, sebagai syarat terdahulu sebelum memulakan pembekalan di bawah kontrak ini, mendepositkan dengan Jabatan Pertanian, suatu Bon Perlaksanaan dalam bentuk Jaminan Bank yang diluluskan yang senilai dengan lima peratus (5%) daripada Jumlah Harga Kontrak, sekiranya nilai kontrak melebihi RM500,000.00 dan 2.5% nilai kontrak RM500,000.00 ke bawah, bagi pematuhan dan pelaksanaan yang wajar untuk kontrak ini.

(b) Bon Perlaksanaan hendaklah meliputi keseluruhan tempoh kontrak yang diluluskan.

(c) Bon Perlaksanaan ini akan dikembalikan sesudah kontrak

(13)

13

disempurnakan dengan memuaskan tertakluk kepada apa-apa potongan yang dibuat oleh Jabatan Pertanian mengikut peruntukan dalam perjanjian yang akan dibuat oleh Jabatan Pertanian berhubung dengan apa-apa kegagalan melaksanaan perjanjian tersebut atau apa-apa pelanggaran syarat-syarat perjanjian yang akan dilakukan oleh Petender di bawah perjanjian tersebut.

15. Petender-petender dikehendaki mengisikan segala butir-butir yang diperlukan di dalam Borang Tender di Lampiran I dan Borang Jadual Harga di Lampiran II dengan lengkap dan sempurna. Tawaran dari petender-petender yang tidak lengkap akan ditolak.

16. Peraturan Mengisi Dan Mengirimkan Borang-Borang

(a) Semua borang hendaklah diisi dengan lengkap sebagaimana ditetapkan mengikut turutan senarai semak, kemas dan jelas. Jika ruangan yang disediakan tidak mencukupi petender dibenarkan menaip maklumat-maklumat itu di dalam kertas tambahan dan mestilah ditandatangani oleh petender-petender serta dicopkan dengan cop syarikat. Sebarang pindaan dan pembatalan di dalam borang hendaklah ditandatangani ringkas oleh petender dan bertarikh.

(b) Dokumen A (Dokumen Tender) dan Dokumen B (Perincian Teknikal Tender) hendaklah dimasukkan ke dalam sampul berasingan dan berlakri. Kedua-dua sampul Dokumen A dan Dokumen B yang dilakri hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul / bungkusan yang mana dibahagian kiri atasnya ditulis / dicatat nombor rujukan tender.

(c) Petender tidak dibenarkan mencatat nama petender dan harga pada dokumen Perincian Teknikal Tender (Dokumen B).

(d) Borang-borang tender yang perlu dikembalikan ke Jabatan ini ialah seperti berikut:-

(i) Borang Tender di Lampiran I.

(ii) Borang Jadual Harga di Lampiran II.

(iii) Salinan dokumen yang disahkan berkaitan dengan syarikat atau organisasi seperti di perkara A.2 di atas.

(iv) Maklumat Tambahan Petender seperti di Lampiran III.

(v) Perincian Teknikal Tender cadangan petender (Dokumen B). (Dokumen B hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berasingan dan berlakri).

(vi) Salinan asal surat pengesahan dan jaminan daripada pembekal utama.

(14)

14

(e) Sampul dokumen A dan sampul dokumen B hendaklah dimasukkan ke dalam satu bungkusan atau sampul yang berlakri dan ditanda dengan butir-butir berikut:

(i) Tender untuk bekalan mesin, kelengkapan bengkel dan mesin pengeluaran IAT

(ii) No. Tender : PPN.SEL(T)04/2020 dan dialamatkan kepada :

Pengarah Pertanian Negeri Selangor Tingkat 4, Bangunan Darul Ehsan,

No. 3 Jalan Indah, Seksyen 14, 40632 Shah Alam,

Selangor Darul Ehsan

(f) Borang tersebut hendaklah dimasukkan ke dalam peti tender yang telah disediakan oleh Jabatan Pertanian Negeri Selangor atau dihantar melalui pos.

(g) Tarikh tutup penerimaan borang-borang tender adalah pada 2 Julai 2020 tidak lewat dari jam 12.00 tengah hari.

(h) Borang-borang tender yang lewat diterima tidak akan diproses.

Penting: Dilarang menceraikan Buku Dokumen Tender. Petender dibenarkan untuk membuat salinan untuk simpanan.

B. PERATURAN-PERATURAN UMUM

1. Kegagalan Memenuhi Spesifikasi Kelengkapan Bengkel Dan Mesin Pengeluaran IAT

Sekiranya petender gagal mematuhi spesifikasi Kelengkapan Bengkel Dan Mesin Pengeluaran IAT yang ditetapkan maka Kerajaan adalah berhak untuk:-

a) menolak kelengkapan bengkel dan mesin pengeluaran IAT tersebut dan menamatkan perjanjian ini; atau

b) membeli kelengkapan bengkel dan mesin pengeluaran IAT yang dikehendaki itu daripada punca-punca lain dan membatalkan pesanan kelengkapan bengkel dan mesin pengeluaran IAT berkenaan yang telah dipesan daripada petender. Bagi hal yang demikian, jika kos memperoleh kelengkapan bengkel dan mesin pengeluaran IAT daripada punca yang lain adalah melebihi harga dalam perjanjian ini, petender adalah dikehendaki membayar amaun yang lebih itu sebagai pampasan kepada Kerajaan; atau

(15)

15

c) menolak kelengkapan bengkel dan mesin pengeluaran IAT dan petender perlu membayar gantirugi diatas kelewatan kepada Kerajaan berdasarkan nilai kelengkapan bengkel dan mesin pengeluaran IAT yang ditolak.

2. Pelanggaran Peraturan-Peraturan Kontrak

Petender-petender hendaklah mematuhi syarat-syarat tersebut di atas dan apa-apa peraturan sebagai petender yang dikenakan oleh Kementerian Kewangan. Setiap petender yang didapati melanggar peraturan kontrak akan diambil tindakan sepertimana disebutkan di dalam peraturan Tender ini dan juga dilaporkan kepada Kementerian Kewangan untuk tindakan selanjutnya.

3. Tempahan dan Penghantaran Kelengkapan Bengkel dan Mesin Pengeluaran IAT

Penghantaran kelengkapan bengkel dan mesin pengeluaran IAT hendaklah dilaksana berdasarkan tempahan yang akan dibuat oleh Jabatan Pertanian dengan menggunakan Pesanan Tempatan (L/O).

Tempahan dan penghantaran adalah secara berperingkat-peringkat.

4. Dokumen Perjanjian

Dokumen Tender ini hendaklah dijadikan sebahagian daripada syarat- syarat perjanjian kontrak dan petender dikehendaki membiayai kos stamping / duti setem.

(16)

16

LAMPIRAN I BORANG TENDER

TENDER UNTUK TENDER

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJIGUNA MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI ASAS TANI KE PREMIS USAHAWAN JABATAN

PERTANIAN NEGERI SELANGOR

Mengikut spesifikasi seperti di Dokumen ‘B’ dalam Dokumen Tender. Salinan- salinan Dokumen Meja Tender yang merangkumi Syarat-syarat Kontrak, Pelan- pelan dan Spesifikasi yang tersebut di atas dan Dokumen Tender yang lain boleh diperiksa di tempat yang dinyatakan dalam Notis Tender dalam masa waktu pejabat pada mana-mana hari bekerja hingga tarikh akhir yang ditetapkan bagi penyerahan tender.

Kepada :

Pengarah Pertanian Negeri Selangor Jabatan Pertanian Negeri Selangor Tingkat 4, Bangunan Darul Ehsan, No. 3 Jalan Indah, Seksyen 14, 40632 Shah Alam,

Selangor Darul Ehsan

Tuan

Di bawah dan tertakluk kepada syarat-syarat membuat tender, yang bertandatangan di bawah ini, adalah dengan ini membuat tender dan menawar untuk membekal dan menyerah hantar segala benda dari tiap-tiap jenis masing-masing disebut, ditunjuk, diperihal dan dimaksudkan dalam, atau yang diambil kesimpulan daripada Dokumen Tender untuk dibekal dan diserah hantarkan oleh pihak Kontraktor, sebagaimana yang diperihalkan di atas, dengan menepati Dokumen Tender tersebut bagi berbagai kadar harga yang telah ditetapkan oleh yang bertandatangan di bawah ini, dalam Borang Jadual Harga yang dikembalikan bersama-sama Tender ini.

2. Yang bertandatangan di bawah ini bersetuju menjadi terikat oleh dan tunduk kepada Syarat-syarat Kontrak dan Spesifikasi dan Jadual Harga-harga, dan bersetuju bahawa harga-harga didalamnya hendaklah menjadi asas bagi penilaian bayaran-bayaran bagi sesuatu butiran atau butiran-butiran bekalan yang dari semasa ke semasa dipesan oleh Pegawai Penguasa.

3. Yang bertandatangan di bawah ini selanjutnya bersetuju menyiapkan serah hantaran dalam tempoh 60 hari dari tarikh setujuterima tender atau dalam apa-apa tempoh lanjutan yang diperuntukkan dalam Syarat-syarat Kontrak.

4. Bahawasanya adalah diketahui bahawa Jabatan Pertanian sentiasa berhak menyetujuterima atau menolak Tender ini, namun demikian yang bertandatangan di bawah ini bersetuju yang Tender ini akan berterusan sah dan tidak akan menarik

(17)

17

balik dalam tempoh Satu Ratus Lapan Puluh (180) hari dari tarikh akhir bagi penyerahan tender dan bersetuju bahawa tiada apa-apa, syarat atau janjian lain akan dikenakan oleh yang bertandatangan di bawah selepas tarikh tersebut.

5. Yang bertandatangan di bawah ini selanjutnya bersetuju, jika Tender ini disetujuterima, mendeposit dengan Jabatan Pertanian Bon Pelaksanaan yang dinyatakan dalam Fasal 14 (a) Syarat-syarat Kontrak dan melaksanakan Perjanjian Kontrak yang formal sebaik sahaja ianya siap untuk ditandatangani.

6. Yang bertandatangan di bawah ini mengesahkan, selepas menyemak sendiri bahawa dokumen-dokumen yang digunakan oleh yang bertandatangan di bawah ini untuk menyusun Tender ini, adalah salinan-salinan sebenar dokumen-dokumen yang dimasukkan dalam Dokumen Meja Tender.

7. Yang bertandatangan di bawah ini jika sekiranya Tender ini disetujuterima, borang Tender berserta Surat Setujuterima Tender ini hendaklah menjadi Kontrak yang mengikat di antara Jabatan Pertanian dengan yang bertandatangan di bawah ini, walaupun Perjanjian Kontrak yang formal belum ditandatangani.

8. Yang bertandatangan di bawah ini bersetuju bahawa:

(a) Jika yang bertandatangan menarik balik Tender ini sebelum tamatnya tempoh sah Tender atau apa-apa tempoh lanjutan, atau

(b) jika yang bertandatangan di bawah ini mengenakan apa-apa had, syarat atau janjian tambahan kepada Tender ini selepas tarikh akhir yang ditetapkan bagi penyerahan, atau

(c) jika sekiranya Tender ini telah disetujuterima, yang bertandatangan di bawah ini enggan atau tidak melaksanakan Perjanjian Kontrak yang formal atau mendeposit Bon Pelaksanaan sebagaimana dikehendaki oleh Syarat-syarat Kontrak atau gagal untuk meneruskan pembekalan, maka dalam mana-mana hal itu, tanpa menyentuh apa-apa hak lain yang ada padanya Jabatan Pertanian sentiasa berhak mengambil tindakan tatatertib terhadap yang bertandatangan di bawah ini.

Bertarikh pada...haribulan...2020

………..

Tandatangan Petender

………..

(Nama Penuh)

No K.P……….

………..

Tandatangan Saksi

………..

(Nama Penuh)

No K.P……….

Pekerjaan………

(18)

18

Atas sifat

Yang diberi kuasa dengan sempurnanya Untuk menandatangani Tender ini untuk dan bagi pihak:

...

Metrai atau Cop Petender

Alamat

………

………

………

………

Alamat

………

………

………

………

(19)

19

LAMPIRAN II BORANG JADUAL HARGA

A. HARGA TAWARAN ADALAH DALAM HARGA BERSIH

Semua harga yang ditawarkan oleh petender hendaklah harga bersih tanpa kenaan GST di tempat penghantaran termasuk semua cukai yang dikenakan oleh kerajaan Malaysia, kos membekal, kos penghantaran dan sebagainya. Nilai harga hendaklah disebut dalam Ringgit Malaysia sahaja.

TENDER UNTUK TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJIGUNA MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI ASAS TANI KE PREMIS USAHAWAN JABATAN PERTANIAN NEGERI SELANGOR

Saya/kami yang bertandatangan di bawah ini telah membaca dan memahami segala arahan kepada bakal-bakal petender dan bersetuju menawarkan harga bersih tanpa kenaan GST membekal dan menghantar mesin dan peralatan industry asas tani berikut ke stor Jabatan Pertanian Negeri Selangor (Seperti di lampirkan) :

NAMA ITEM KUANTITI

HARGA SEUNIT

(RM)

JUMLAH HARGA (RM)

Meja Kerja Stainless Steel 64 Oven Gas 1 Deck 2 Tray c/w Oven

Trolley 3

Oven Gas 2 Deck 4 Tray 6

Oven Gas 3 Deck 6 Tray 3

Flour Mixer B30 18

Spiral Mixer HS-50 4

Horizontal Semi Auto Continous

Sealer with Print 4

Vertical Semi Auto Continous

Sealer with Print 4

Chiller 1 Door 8

Chiller 2 Door 10

Chiller 3 Door 2

Chest Freezer Top Open Door

(600L) 11

Gas Steamer 12 tray 4

Cooling Rack Trolley 15 layer 19

Chili Grinder 2

Heavy Duty Blender 10L 11

Fermenting box (proofer) 1 door 4 Stainless Steel Multipurpose

Cooker & Mixer 80L 5

Vegetable cutter 2

(20)

20

NAMA ITEM KUANTITI

HARGA SEUNIT

(RM)

JUMLAH HARGA (RM)

Multi peanut Fryer 2

Egg tart mould cw compressor 25

liter 1

Semi Auto Dough Divider &

Rounder 2

Semi Auto Dough Divider 1

Dough sheeter 1

Turbo fan electrical convection

oven 3

Pemotong Tempe 1

JUMLAH B. TEMPOH PENGHANTARAN

Permulaan penghantaran mesin dan peralatan industry asas tani bermula dari tarikh Pesanan Tempatan dikeluarkan dan tempoh penyempurnaan penghantaran adalah selama 60 hari dari tarikh Pesanan Tempatan dikeluarkan seperti dinyatakan dalam lampiran. Jadual dan lokasi penghantaran kuantiti mesin dan peralatan industry asas tani seperti di Lampiran VI.

C. TEMPOH PERJANJIAN

Tempoh perjanjian ini berkuatkuasa Sembilan Puluh (90) hari sehingga __________ bermula dari tarikh Surat Setuju Terima daripada pihak Petender. Perjanjian ini boleh dilanjutkan kepada satu tempoh yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Permohonan bagi melanjutkan perjanjian ini boleh dibuat oleh kedua-dua pihak.

Saksi:

Tandatangan: __________________

Nama: ________________________

No K.P: _______________________

Pekerjaan: ____________________

Tarikh: ________________________

Petender:

Tandatangan:__________________

Nama:________________________

No K.P: _______________________

Jawatan: ______________________

Pekerjaan: ____________________

Cop: _________________________

(21)

21

LAMPIRAN III

MAKLUMAT TAMBAHAN PETENDER

1. Rekod Tender / Sebut harga berkaitan Yang Diperolehi Oleh Syarikat dari Agensi-Agensi Dalam Tahun 2017, 2018 dan 2019

(Salinan surat tawaran daripada Agensi berkenaan wajib disertakan untuk mengesahkan syarikat menerima tender / sebut harga tersebut di atas)

Nama Agensi

Jenis mesin dan

peralatan IAT / lain-

lain berkaitan

Jumlah Nilaian (RM)

Tempoh Tender / Sebut Harga

Mulai Tamat

Nota: Sila lampirkan keterangan yang berasingan sekiranya ruangan yang disediakan tidak mencukupi.

2. Kewangan:

Kemukakan penyata bank bagi 3 bulan terakhir dan terkini (disahkan oleh Bank berkaitan).

Penting: Penyata Bank yang tidak disahkan tidak akan diterima dan dianggap tidak dikemukakan.

Nama: ……… Tandatangan: ………...

Jawatan: ………. Cop Syarikat: ………

(22)

22

3. Tenaga Pekerja:

Senarai kakitangan Syarikat

Bil Nama No. Kad

Pengenalan Jawatan * Kelulusan/

Pengalaman

* Sila nyatakan kelulusan, kemahiran dalam bidang tertentu, pengalaman dan lain-lain berkaitan.

Maklumat tambahan petender ini hendaklah disahkan dan dikemukakan bersama- sama borang tender berkenaan.

Nama: ……… Tandatangan: ………...

Jawatan: ………. Cop Syarikat: ………

(23)

23

LAMPIRAN IV

LATAR BELAKANG PEMBEKAL UTAMA (PRINCIPAL) 1. (a) Nama Penuh Pembekal Utama (Principal):

________________________________________________________

2. Kilang Pengeluaran Mesin dan Kelengkapan Bengkel IAT untuk pembekal utama

Tempat, alamat dan pemilik kilang pengeluaran bagi syarikat kami ialah:

Jenis Mesin dan Peralatan Pertanian

Tempat dan Alamat Kilang

Pengeluaran Produk

Pengeluaran Maksimum (Buah/Hari)

Pemilik Mesin Memproses Sama Ada Milik Sendiri, Disewa dan Diuruskan Oleh

Petender Atau Diberi Kontrak Pengeluaran Produk Oleh Petender

NOTA:

(a) Sila kemukakan dokumen sokongan untuk perkara 1 - 4 seperti laporan kewangan syarikat terakhir (2018/2019) atau lain-lain dokumen hendaklah disahkan oleh Pegawai Atasan Syarikat sama ada Pengurus Besar / Pengarah Kewangan Syarikat berkenaan.

(b) Maklumat latar belakang pembekal utama ini hendaklah dikemukakan oleh petender bersama-sama tender berkenaan. Sekiranya ada sila sertakan salinan dokumen kebenaran untuk mengimport peralatan kelengkapan bengkel dan mesin pengeluaran IAT.

(24)

24 LAMPIRAN V

SURAT AKUAN PETENDER Bagi

TENDER UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJIGUNA MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI ASAS TANI KE PREMIS USAHAWAN JABATAN

PERTANIAN NEGERI SELANGOR KE PREMIS USAHAWAN JABATAN PERTANIAN NEGERI SELANGOR

Tender No. : PPN.SEL(T)04/2020

Saya, …...nombor K.P…………...yang mewakili

Nombor pendaftaran ... dengan ini mengisytiharkan saya atau mana-mana individu yang mewakili syarikat ini tidak akan menawar atau memberi rasuah kepada mana-mana individu dalam Jabatan Pertanian Negeri Selangor atau mana- mana individu lain, sebagai sogokan untuk dipilih dalam sebut harga seperti di atas.

Bersama-sama ini dilampirkan Surat Perwakilan Kuasa bagi saya mewakili syarikat seperti tercatat di atas untuk membuat pengisytiharan ini.

2. Sekiranya saya atau mana-mana individu yang mewakili syarikat ini didapati bersalah menawar atau memberi rasuah kepada mana-mana individu dalam Jabatan Pertanian Negeri Selangor atau mana-mana individu lain sebagai sogokan untuk dipilih dalam sebut harga seperti di atas, maka saya sebagai wakil syarikat bersetuju tindakan- tindakan berikut diambil:

i. Penarikan balik tawaran kontrak bagi tender diatas; atau ii. Penamatan kontrak bagi tender di atas ; dan

iii. Tindakan-tindakan tatatertib lain mengikut peraturan perolehan Kerajaan.

3. Sekiranya terdapat mana-mana individu cuba meminta rasuah daripada saya atau mana-mana individu yang berkaitan dengan syarikat ini sebagai sogokan untuk dipilih dalam sebut harga seperti di atas, maka saya berjanji akan dengan segera melaporkan perbuatan tersebut kepada pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) atau balai polis berhampiran.

Yang Benar,

…...

Nama : No. KP : Jawatan :

Cop Syarikat : No. Telefon :

...

(Nama Syarikat)

(25)

25

LAMPIRAN VI JADUAL PENGHANTARAN, PEMASANGAN DAN MENGUJIGUNA MESIN DAN

PERALATAN INDUSTRI ASAS TANI KE PREMIS USAHAWAN JABATAN PERTANIAN NEGERI SELANGOR

1. Jenis Peralatan : Meja Kerja Stainless Steel Kuantiti : 64 unit

Jumlah Lokasi : 26 lokasi

BIL NAMA DAERAH KUANTITI LOKASI

PEMATUHAN PENGHANTARAN (TIDAK MELEBIHI 60

HARI DARI TARIKH PESANAN TEMPATAN

DIKELUARKAN) YA TIDAK

1 KUALA SELANGOR 16

Suziyana binti Sirat Maju D Nana Shop Batu 8 ijok Dalam 45600 Batang Berjuntai Selangor

Tel : 019-2305146 Kuantiti : 2 unit

Siti Rohaya binti Tantan Damia Syafirah Enterprise Lot 3103, Lorong 6/2, Surau 3, Kg Sungai Yu

45500 Tanjung Karang Selangor

Tel : 019-3460520 Kuantiti : 3 unit

Farah Nabila binti Azman No.8 Jalan Meranti 1/1, Taman Malawati Jaya, 45000 Kuala Selangor, Tel : 017-8297505 Kuantiti : 2 unit

Shahrul Ashar bin Sharuddin PT 3112, Jalan Pakat 2, Batu 8 Ijok,

45600 Bestari Jaya

Tel : 013-2575038 | 03-32792898 Kuantiti : 2 unit

Muhammad Effendi bin Hamidi 13, Jalan PPAJ 2/2,

Pusat Perdagangan Alam Jaya, 42300 Bandar Puncak Alam, Tel : 012-2808996

Kuantiti : 3 unit

(26)

26 Norazian binti Salleh

Kedai PLB, (Bersebelahan Pej MPKK Sg Terap) Batu 4 Sg Terap, 45500 Tg Karang

Tel : 019-3673661 Kuantiti : 2 unit

Siti Aisyah bt Naman CAFÉ DONUTSVILLAGE, No 2A, Jalan 1/1,

Taman Malawati Jaya, 45000 Kuala Selangor, Sel Tel : 019-3673661

Kuantiti : 2 unit

2 KLANG 4

Norhasimah bt. Ahmat Nikal SGI Barokah Enterprise

Jalan Sg Jati, Kampung Jawa 41000 Klang, Selangor

019-6415379 / 019-2332630 Kuantiti : 2 unit

Ju Anisha Bt. Ibrahim

Arjuna Frozen & Bakery Enterprise

Lot 3740-A, Jalan Kopi,

Kampung Bukit Kapar, 42200 Klang Selangor

Tel : 019-2662540 Kuantiti : 2 unit

3 KUALA LANGAT 12

Noraisah bt Ahmad Lot 3604A, Jln Selaseh, Batu 7, Sijangkang

42500 Telok Panglima Garang Selangor D.E.

010-4322 600 Kusntiti : 6 unit

Nor Amni Farhah bt Azizee Lot 206, Jln Sg. Arak, Kg. Kelanang

42700 Banting Selangor D.E.

011-1088 3105 Kuantiti : 3 unit

Syuhaidah binti Samsi

Lot 666 Jalan Pusara, Kg.

Sijangkang

42500 Telok Panglima Garang Selangor

019-603 8783 Kuantiti : 3

4 SABAK BERNAM 16

Rozanita Bt Tanwir 850114-10-5144 Jalan Haji Hassan, Kg Sg Apong 45100 Sabak 019-2273415

Kuantiti : 2 Unit

(27)

27 Che`Su Binti Saad

No 7 Parit 2 Timur 45300 Sg Besar Selangor 019-6335734

Kuantiti : 3 Unit

Norizan Binti Yusof Lot 5531 Jln Hj Yusof Sg Limau 45300 Sg Besar 017-2029297

Kuantiti : 2 Unit

Rogaya Bano Bt Faridul Huq 690614-10-1969

Batu 7 1/2 Jln Besar 45300 Sg Besar 017-6527883 Kuantiti : 1 Unit Nurhasna Bt Nasrul Lot 9183 Jln Besar Sg Hj Dorani

45300 Sg Besar Selangor 014-7161097/011-36267446 Kuantiti : 2 unit

Nurul Azrein Binti Ibnu Kg Sg Apong 45100 Sabak Bernam Selangor 010-3671997

Kuantiti : 4 unit

Muhammad Zakieyuddin Bin Mat Nor

Lot 1826 Jln Besar Kg Teluk Ru 45200 Sabak

018-6669156 Kuantiti : 2 unit

5 SEPANG 2

Mohamed Zairul Bin Mohd Yunus

(Premium Bubble Cafe –) No 18, Jln Desa Kundang 2, Taman Desa Kundang, 48050 Rawang, Selangor 013-3301156

Kuantiti : 2 Unit

6 HULU LANGAT 7

Mohd. Muzamir bin Mustaffa.

820226-06-5329

No.21, Jalan Kajang Impian ½, Taman Kajang Impian,

43000 Kajang Tel: 019-3342620 Kuantiti : 2 unit

(28)

28 Mohd. Khafiz bin Zainy

No. 99, Jalan Utama Kg.

Rinching Hilir, 43500 Semenyih

Tel: 019-6031350 Kuantiti : 1 unit

Faiq Muhamad Assiddiq bin Mohd. Safwan

No. 35, Jalan 2/9C, Bandar Rinching Semenyih,

43500 Semenyih Tel: 011-10995973 Kuantiti : 2 unit Salbiah Bin Basir

60 Jalan BM 4/1 Seksyen 4, Bukit Mahkota, Bangi

43000 Kajang, selangor Tel: 012-336 6390 Kuantiti : 2 unit

7 HULU SELANGOR 7

Muhammad Sulaiman B.

Sumery @ Alwi

No. 17b, Kampung Jawa 44100 Kerling

Hulu Selangor 013-6615578 Kuantiti : 1 unit

Norsyzana Binti Kadir

No. 21, Jalan Ros 1e/1, Bukit Sentosa

48300 Rawang, Selangor 019-9559334

Kuantiti : 6 unit

JUMLAH 64

Nota: Sebarang perubahan kuantiti penghantaran tertakluk kepada pesanan tempatan (LO) yang akan dikeluarkan.

(29)

29

LAMPIRAN VI JADUAL PENGHANTARAN, PEMASANGAN DAN MENGUJIGUNA MESIN DAN

PERALATAN INDUSTRI ASAS TANI KE PREMIS USAHAWAN JABATAN PERTANIAN NEGERI SELANGOR

2. Jenis Peralatan : Oven Gas 1 Deck 2 Tray c/w Oven Trolley Kuantiti : 3 unit

Jumlah Lokasi : 3 lokasi

BIL NAMA DAERAH KUANTITI LOKASI

PEMATUHAN PENGHANTARAN (TIDAK MELEBIHI 60

HARI DARI TARIKH PESANAN TEMPATAN

DIKELUARKAN) YA TIDAK

1 KUALA SELANGOR 1

Suziyana binti Sirat Maju D Nana Shop Batu 8 ijok Dalam 45600 Batang Berjuntai Selangor

Tel : 019-2305146

2 SABAK BERNAM 2

Che`Su Binti Saad No 7 Parit 2 Timur

45300 Sg Besar Selangor 019-6335734

Rogaya Bano Bt Faridul Huq

690614-10-1969 Batu 7 1/2 Jln Besar 45300 Sg Besar 017-6527883

JUMLAH 3

Nota: Sebarang perubahan kuantiti penghantaran tertakluk kepada pesanan tempatan (LO) yang akan dikeluarkan.

(30)

30

LAMPIRAN VI JADUAL PENGHANTARAN, PEMASANGAN DAN MENGUJIGUNA MESIN DAN

PERALATAN INDUSTRI ASAS TANI KE PREMIS USAHAWAN JABATAN PERTANIAN NEGERI SELANGOR

3. Jenis Peralatan : Oven Gas 2 Deck 4 Tray Kuantiti : 6 unit

Jumlah Lokasi : 6 lokasi

BIL NAMA DAERAH KUANTITI LOKASI

PEMATUHAN PENGHANTARAN (TIDAK MELEBIHI 60

HARI DARI TARIKH PESANAN TEMPATAN

DIKELUARKAN) YA TIDAK

1 SABAK BERNAM 3

Norizan Binti Yusof Lot 5531 Jln Hj Yusof Sg Limau 45300 Sg Besar 017-2029297

Rozanita Bt Tanwir Jalan Haji Hassan, Kg Sg Apong 45100 Sabak 019-2273415

Siti Rohaya binti Tantan Damia Syafirah Enterprise Lot 3103, Lorong 6/2, Surau 3,Kg Sungai Yu, 45500 Tanjung Karang, Selangor Tel : 019-3460520

2 KLANG 1

Nor’ainon Binti Saroni (Ainons Cakes & Pastries) 36G Blok C, Plaza Jelutong,V37,Medan Selera Mps, Jalan Sungai Pusu, 53100 Gombak, Selangor 012-9791000

3 SEPANG 2

Marhana Binti Daud

Lot 1285,Jln Punai Utara, Kg Bukit bangkong, 43900 Sepang

Marhana Daud Enterprise 017-2481686

(31)

31 Raja A'aini Binti Raja

Hassan

Lot 10, Medan Selera Salak, Pekan, Salak Sepang,43900 Sepang

OSIXA Trding & Service 013-3941644

JUMLAH 6

Nota: Sebarang perubahan kuantiti penghantaran tertakluk kepada pesanan tempatan (LO) yang akan dikeluarkan.

(32)

32

LAMPIRAN VI JADUAL PENGHANTARAN, PEMASANGAN DAN MENGUJIGUNA MESIN DAN

PERALATAN INDUSTRI ASAS TANI KE PREMIS USAHAWAN JABATAN PERTANIAN NEGERI SELANGOR

4. Jenis Peralatan : Oven Gas 3 Deck 6 Tray Kuantiti : 3 unit

Jumlah Lokasi : 3 lokasi

BIL NAMA DAERAH KUANTITI LOKASI

PEMATUHAN PENGHANTARAN (TIDAK MELEBIHI 60

HARI DARI TARIKH PESANAN TEMPATAN DIKELUARKAN)

YA TIDAK

1 KUALA SELANGOR 1

Siti Hajar Binti Sarsi

Lot 225-2, Jalan Tanjung Karang,Batu 5 1/2, Kg Sg Gulang-Gulang, 45500 Tanjung Karang

Tel : 017-6619525

2 GOMBAK 2

Muhammad Effendi bin Hamidi

13, Jalan PPAJ 2/2,

Pusat Perdagangan Alam Jaya,

42300 Bandar Puncak Alam, Tel : 012-2808996

Mohamed Zairul Bin Mohd Yunus

(Premium Bubble Cafe –) No 18, Jln Desa Kundang 2, Taman Desa Kundang, 48050 Rawang, Selangor 013-3301156

JUMLAH 3

Nota: Sebarang perubahan kuantiti penghantaran tertakluk kepada pesanan tempatan (LO) yang akan dikeluarkan.

(33)

33

LAMPIRAN VI JADUAL PENGHANTARAN, PEMASANGAN DAN MENGUJIGUNA MESIN DAN

PERALATAN INDUSTRI ASAS TANI KE PREMIS USAHAWAN JABATAN PERTANIAN NEGERI SELANGOR

5. Jenis Peralatan : Flour Mixer B30 Kuantiti : 18 unit

Jumlah Lokasi : 14 lokasi

BIL NAMA DAERAH KUANTITI LOKASI

PEMATUHAN PENGHANTARAN (TIDAK MELEBIHI 60

HARI DARI TARIKH PESANAN TEMPATAN DIKELUARKAN)

YA TIDAK

1 SABAK BERNAM 6

Che`Su Binti Saad No 7 Parit 2 Timur 45300 Sg Besar Selangor 019-6335734

Kuantiti : 1 Unit

Norizan Binti Yusof Lot 5531 Jln Hj Yusof Sg Limau 45300 Sg Besar 017-2029297

Kuantiti : 1 Unit

Rogaya Bano Bt Faridul Huq 690614-10-1969

Batu 7 1/2 Jln Besar 45300 Sg Besar 017-6527883 Kuantiti : 1 Unit Nurhasna Bt Nasrul Lot 9183 Jln Besar Sg Hj Dorani

45300 Sg Besar Selangor 014-7161097/011-36267446 Kuantiti : 1 unit

Nurul Azrein Binti Ibnu Kg Sg Apong 45100 Sabak Bernam Selangor 010-3671997

Kuantiti : 1 unit

Siti Zabedah Bt Rahmat

(34)

34 Lot 2301 Parit 2

Sg Hj Dorani 45300 Sg Besar 016-9977166 Kuantiti : 1 unit

2 KUALA SELANGOR 4

Suziyana binti Sirat Maju D Nana Shop Batu 8 ijok Dalam 45600 Batang Berjuntai Selangor

Tel : 019-2305146 Kuantiti : 1 unit

Siti Rohaya binti Tantan Damia Syafirah Enterprise Lot 3103, Lorong 6/2, Surau 3, Kg Sungai Yu

45500 Tanjung Karang Selangor

Tel : 019-3460520 Kuantiti : 2 unit

Siti Hajar Binti Sarsi

Lot 225-2, Jalan Tanjung Karang,Batu 5 1/2, Kg Sg Gulang-Gulang, 45500 Tanjung Karang

Tel : 017-6619525 Kuantiti : 1 unit

3 SEPANG 3

Baharudin bin Abdullah No 1 tingkat 1 Jalan Mawar Jingga, Kg. Sg. Lang Tengah 760221 14 5759

019 696 8498 Kuantiti : 1 unit

Noraisah bt Ahmad Lot 3604A, Jln Selaseh, Batu 7, Sijangkang

42500 Telok Panglima Garang Selangor D.E.

010-4322 600 Kuantiti : 2 unit

4 HULU SELANGOR 1

Muhammad Sulaiman B.

Sumery @ Alwi

No. 17b, Kampung Jawa 44100 Kerling

Hulu Selangor 013-6615578 Kuantiti : 1 unit

JUMLAH 14

Nota: Sebarang perubahan kuantiti penghantaran tertakluk kepada pesanan tempatan (LO) yang akan dikeluarkan.

(35)

35

LAMPIRAN VI JADUAL PENGHANTARAN, PEMASANGAN DAN MENGUJIGUNA MESIN DAN

PERALATAN INDUSTRI ASAS TANI KE PREMIS USAHAWAN JABATAN PERTANIAN NEGERI SELANGOR

6. Jenis Peralatan : Spiral Mixer HS-50 Kuantiti : 4 unit

Jumlah Lokasi : 4 lokasi

BIL NAMA DAERAH KUANTITI LOKASI

PEMATUHAN PENGHANTARAN (TIDAK MELEBIHI 60

HARI DARI TARIKH PESANAN TEMPATAN DIKELUARKAN)

YA TIDAK

1 SABAK BERNAM 1

Siti Zabedah Bt Rahmat Lot 2301 Parit 2

Sg Hj Dorani 45300 Sg Besar 016-9977166

2 KUALA SELANGOR 1

Shahrul Ashar bin Sharuddin PT 3112, Jalan Pakat 2,

Batu 8 Ijok,

45600 Bestari Jaya

Tel : 013-2575038 | 03- 32792898

3 KLANG 1

Ju Anisha Bt. Ibrahim

Arjuna Frozen & Bakery Enterprise

Lot 3740-A, Jalan Kopi,

Kampung Bukit Kapar, 42200 Klang Selangor

Tel : 019-2662540

4 SEPANG 1

Zurinah Binti Sahari

No 11,Jalan ST1c/6, Medan 88,Bandar Baru Salak Tinggi Sepang.

Zurina Rahmat Enterprise 019-3782206

JUMLAH 4

Nota: Sebarang perubahan kuantiti penghantaran tertakluk kepada pesanan tempatan (LO) yang akan dikeluarkan.

(36)

36

LAMPIRAN VI JADUAL PENGHANTARAN, PEMASANGAN DAN MENGUJIGUNA MESIN DAN

PERALATAN INDUSTRI ASAS TANI KE PREMIS USAHAWAN JABATAN PERTANIAN NEGERI SELANGOR

7. Jenis Peralatan : Horizontal Semi Auto Continuous Sealer with Print

Kuantiti : 4 unit Jumlah Lokasi : 4 lokasi

BIL NAMA DAERAH KUANTITI LOKASI

PEMATUHAN PENGHANTARAN (TIDAK MELEBIHI 60

HARI DARI TARIKH PESANAN TEMPATAN DIKELUARKAN)

YA TIDAK

1 KUALA SELANGOR 2

Siti Hajar Binti Sarsi

Lot 225-2, Jalan Tanjung Karang,Batu 5 1/2, Kg Sg Gulang-Gulang, 45500 Tanjung Karang

Tel : 017-6619525 Kuantiti : 1 unit

Norazian binti Salleh

Kedai PLB, (Bersebelahan Pej MPKK Sg Terap) Batu 4 Sg Terap, 45500 Tg Karang Tel : 019-3673661 Kuantiti : 1 unit

2 GOMBAK /

PETALING 1

Dayang Mastura Binti Awang Hamid

35g Blok C, Plaza Jelutong, Persiaran Gerbang Utama, Bukit Jelutong,

40150 Shah Alam, Selangor 019-8143003

Kuantiti : 1 unit

3 HULU SELANGOR 1

Muhammad Sulaiman B.

Sumery @ Alwi

No. 17b, Kampung Jawa 44100 Kerling

Hulu Selangor 013-6615578 Kuantiti : 1 unit

(37)

37

JUMLAH 4

Nota: Sebarang perubahan kuantiti penghantaran tertakluk kepada pesanan tempatan (LO) yang akan dikeluarkan.

LAMPIRAN VI JADUAL PENGHANTARAN, PEMASANGAN DAN MENGUJIGUNA MESIN DAN

PERALATAN INDUSTRI ASAS TANI KE PREMIS USAHAWAN JABATAN PERTANIAN NEGERI SELANGOR

8. Jenis Peralatan : Vertical Semi Auto Continuous Sealer Kuantiti : 4 unit

Jumlah Lokasi : 4 lokasi

BIL NAMA DAERAH KUANTITI LOKASI

PEMATUHAN PENGHANTARAN (TIDAK MELEBIHI 60

HARI DARI TARIKH PESANAN TEMPATAN DIKELUARKAN)

YA TIDAK

1 KUALA SELANGOR 1

Shahrul Ashar bin Sharuddin PT 3112, Jalan Pakat 2,

Batu 8 Ijok,

45600 Bestari Jaya

Tel : 013-2575038 | 03- 32792898

2 KUALA LANGAT 1

Nor Amni Farhah bt Azizee Lot 206, Jln Sg. Arak,

Kg. Kelanang 42700 Banting Selangor D.E.

011-1088 3105

3 SEPANG 1

Mohd Rashdan Bin Abu Razak

No 3, Jln Kerayong, Kg Bukit Bangkong 43950 Sepang Kerepek Warisan Bawang Ent 019-3295022

4 HULU LANGAT 1

Alkazarina bt. Ab Kadir No. 43, Jalan BM 4/3, Bandar Bukit Mahkota,

43000 Kajang Tel: 013-3913439

JUMLAH 4

Nota: Sebarang perubahan kuantiti penghantaran tertakluk kepada pesanan tempatan (LO) yang akan dikeluarkan.

(38)

38

LAMPIRAN VI JADUAL PENGHANTARAN, PEMASANGAN DAN MENGUJIGUNA MESIN DAN

PERALATAN INDUSTRI ASAS TANI KE PREMIS USAHAWAN JABATAN PERTANIAN NEGERI SELANGOR

9. Jenis Peralatan : Chiller 1 Door Kuantiti : 8 unit

Jumlah Lokasi : 8 lokasi

BIL NAMA DAERAH KUANTITI LOKASI

PEMATUHAN PENGHANTARAN (TIDAK MELEBIHI 60

HARI DARI TARIKH PESANAN TEMPATAN

DIKELUARKAN) YA TIDAK

1 SABAK BERNAM 4

Rozanita Bt Tanwir 850114-10-5144 Jalan Haji Hassan, Kg Sg Apong 45100 Sabak 019-2273415

Siti Rohaya binti Tantan Damia Syafirah Enterprise Lot 3103, Lorong 6/2, Surau 3, Kg Sungai Yu

45500 Tanjung Karang Selangor

Tel : 019-3460520

Siti Zabedah Bt Rahmat Lot 2301 Parit 2

Sg Hj Dorani 45300 Sg Besar 016-9977166

Norizan Binti Yusof Lot 5531 Jln Hj Yusof Sg Limau 45300 Sg Besar 017-2029297

2 KUALA SELANGOR 1

Suziyana binti Sirat Maju D Nana Shop Batu 8 ijok Dalam 45600 Batang Berjuntai Selangor

Tel : 019-2305146

(39)

39

3 KUALA LANGAT 1

Syuhaidah binti Samsi

Lot 666 Jalan Pusara, Kg.

Sijangkang

42500 Telok Panglima Garang Selangor

019-603 8783

4 SEPANG 1

Zurinah Binti Sahari

No 11,Jalan ST1c/6, Medan 88,

Bandar Baru Salak Tinggi Sepang.

Zurina Rahmat Enterprise 019-3782206

5 HULU LANGAT 1

Salbiah Bin Basir

60 Jalan BM 4/1 Seksyen 4, Bukit Mahkota, Bangi

43000 Kajang, selangor Tel: 012-336 6390

JUMLAH 8

Nota: Sebarang perubahan kuantiti penghantaran tertakluk kepada pesanan tempatan (LO) yang akan dikeluarkan.

(40)

40

LAMPIRAN VI JADUAL PENGHANTARAN, PEMASANGAN DAN MENGUJIGUNA MESIN DAN

PERALATAN INDUSTRI ASAS TANI KE PREMIS USAHAWAN JABATAN PERTANIAN NEGERI SELANGOR

10. Jenis Peralatan : Chiller 2 Door Kuantiti : 10 unit

Jumlah Lokasi : 10 lokasi

BIL NAMA DAERAH KUANTITI LOKASI

PEMATUHAN PENGHANTARAN (TIDAK MELEBIHI 60

HARI DARI TARIKH PESANAN TEMPATAN

DIKELUARKAN) YA TIDAK

1 SABAK BERNAM 3

Nurul Azrein Binti Ibnu Kg Sg Apong 45100 Sabak Bernam Selangor 010-3671997

Kuantiti : 1 unit

Muhammad Zakieyuddin Bin Mat Nor

Lot 1826 Jln Besar Kg Teluk Ru 45200 Sabak

018-6669156 Kuantiti : 2 unit

2 KUALA SELANGOR 3

Farah Nabila binti Azman No.8 Jalan Meranti 1/1, Taman Malawati Jaya, 45000 Kuala Selangor, Tel : 017-8297505 Kuantiti : 1 unit

Norazian binti Salleh

Kedai PLB, (Bersebelahan Pej MPKK Sg Terap) Batu 4 Sg Terap, 45500 Tg Karang

Tel : 019-3673661 Kuantiti : 1 unit

Siti Aisyah bt Naman CAFÉ DONUTSVILLAGE, No 2A, Jalan 1/1,

Taman Malawati Jaya,

(41)

41 45000 Kuala Selangor, Sel

Tel : 019-3673661 Kuantiti : 1 unit

3 KLANG 2

Norhasimah bt. Ahmat Nikal SGI Barokah Enterprise

Jalan Sg Jati, Kampung Jawa 41000 Klang, Selangor

019-6415379 / 019-2332630 Kuantiti : 1 unit

Ju Anisha Bt. Ibrahim

Arjuna Frozen & Bakery Enterprise

Lot 3740-A, Jalan Kopi,

Kampung Bukit Kapar, 42200 Klang Selangor

Tel : 019-2662540 Kuantiti : 1 unit

4 HULU SELANGOR 1

Norsyzana Binti Kadir

No. 21, Jalan Ros 1e/1, Bukit Sentosa

48300 Rawang, Selangor 019-9559334

Kuantiti : 1 unit

5 HULU LANGAT 1

Mohd. Khafiz bin Zainy 721027-10-5049

No. 99, Jalan Utama Kg.

Rinching Hilir 43500 Semenyih Tel: 019-6031350

JUMLAH 10

Nota: Sebarang perubahan kuantiti penghantaran tertakluk kepada pesanan tempatan (LO) yang akan dikeluarkan.

Figura

Updating...

Rujukan

Tajuk-tajuk berkaitan :