• Tiada Hasil Ditemukan

JMK 315 - Karya Terpilih Kesusasterartn Afrika Moden

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "JMK 315 - Karya Terpilih Kesusasterartn Afrika Moden "

Copied!
3
0
0
Tunjuk Lagi ( halaman)

Tekspenuh

(1)

UNIVERSXTX SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik 2002/2003

FebruadMac 2003

JMK 315 - Karya Terpilih Kesusasterartn Afrika Moden

Sila pastikan kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA muka swat bertaip s e b e l m anda memulakan peperiksaan ini.

Gunakan Buku Jawapan yang disediakan, dan tuliskan angka giliran anda yang betul di atas borang kehadiran & ruang yang disediakan.

Anda perlu menjawab EMPAT (4) soalan kesemuanya.

Pilih dan jawab sekurang-kurangnya SATU (1) soalan daripada Bahagian A dan DUA (2) soalan daripada Bahagian B; dan soalan keempat boleh dipilih daripada rnana-mana Bahagian.

Anda dibenarkan rnembawa pulang kertas soalan ini di akhir tempoh Peperiksaan.

. .

.a-

(2)

- 2 - 3 [JMK 3151

JAWAB EMPAT (4) SOALAN KESEMUANYA.

Pilih dan jawab SATU (1) soalan daripada Bahagian A dan DUA (2) soalan daripada Bahagian B; soalan keempat boleh dipilih daripada mana-mana Bahagian.

Bahagian A

1. Berikan catatan atau nota ringkas bagi setiap perkara yang di bawah ini:

(a) Konsep White Man ’s Burden yang dipegang oleh penjajah (b) Corak Pendidikan dan Kemunculan Sastera Moden di Afkika (c) Sastera di Onitsha Market, Nigeria

(d) Gerakan Harlern Renaissance

(e) Manifesto Negritude yang disusun oleh Etienne Lero

(25 markah) 2. Para penyair golongan Francophone (generasi pertama) amat “patuh kepada

falsafah dan wadah perjuangan Negritude” sehingga wujud semacam ‘stereotype ’ dalam gaya pengucapan puisi mereka. Bincangkan pendapat ini dengan memberi contoh-contoh yang sewajamya.

(25 markah) 3. Dalam puisi yang dilahirkan oleh penyair golongan Anglophone (generasi pertama) terdapat gaya pengucapan dan pemikiran yang mempunyai kaitan dengan faktor-faktor ‘sumber ilharn’ dan ‘pendidikan formal penyair’.

Bincangkan pendapat ini dengan memberi contoh-contoh yang sewajamya.

(25 markah)

Bahaeian B

4. Wole Soyinka, yang telah memenangi NobeZ Prize untuk Kesusasteraan, lebih terkenal sebagai seorang Dramatist; beliau melahirkan karya-karya yang bertujuan merobah pemikiran khalayak pembacanya. Bincangkan pendapat ini dengan memberi contoh-contoh yang sewajarnya.

(25 markah) 3/-

(3)

[JMK315]

- 3 -

5. Bincangkan aspek-aspek atau unsur-msuf perlambangan dan teknik dalam novel The Beautyful (sic) Ones Are Not Yet Burn [terjemahannya berjudul Yang hdah Belum Menjelma Lagi] oleh Ayi Kwei Armah yang mewajarkan karya tersebut

ditanggapi sebagai sebuah 'satira politik'.

(25 markah)

6. Novel Things Fall Apart [terjemahannya berjudul Okonkwu] oleh Chinua Achebe boleh dianggap "gagal" dari segi nilai-nilai budaya orang Ibo atau Igbo, tetapi

"berjaya" dari segi penggunaan unsur-unsur pewarnaan setempat (local colour elements). Bincangkan.

(25 markah)

7. Novel A Grain of Wheat [terjemahannya berjudul Sebutir Gandum] oleh Ngugi Wa Thiong'O boleh dianggap "berjaya" dari segi teknik-teknik tertentu mahu pun dari segi perwatakan. Bincangkan.

(25 markah)

- ooo 0 ooa

-

Rujukan

DOKUMEN BERKAITAN

Terapi kerohanian yang diterapkan dalam pendekatan psikospiritual Islam mempunyai beberapa faktor pelindung yang dilihat dapat mengatasi faktor risiko dalam golongan

Ia penting untuk memahami dan mengkaji faktor kegagalan komunikasi pembujukan dalam pengucapan awam yang berkaitan dengan (i) kredibiliti sumber komunikasi, (ii)

Yang agak asing dan jauh berlainan daripada sajak-sajak penyair lain ialah ciri bentuk sajak-sajak yang dilahirkan adalah jauh berbeza dan menyimpang dari teras puisi

Dengan merujuk kepada krisis-krisis yang berlaku, bincangkan faktor utama yang membawa kepada berlakunya krisis berkenaan.. Krisis Perlembagaan 1983 mempunyai kaitan rapat

Bincangkan pemikiran yang cuba diungkapkan oleh penyair dalam puisi “Anak Jiran Tionghua” (Rujuk Lampiran).. Pada pendapat anda mengapakah watak Haji Manaf, Dahalan dan

(b) Huraikan situasi rakyat di bawah pemerintahan komunis di negara China yang digambarkan melalui watak Tong Guhan dan keluarganya dalam cerpen “Alive”, karya Ha Jin.. Dalam

Berdasarkan puisi yang disertakan dalam lampiran, ulaskan mesej yang ingin disampaikan oleh penyair... …4/-

Bincangkan tema tradisi dan perubahan silang budaya dalam masyarakat moden negara China seperti yang dilakarkan dalam cerpen terpilih dalam A Thousand Years of Good Prayers,

Berdasarkan puisi Seribu Rumah karya Hilmi Rindu, pada pendapat anda, adakah gaya bahasa yang dipilih penyair itu bersesuaian dengan isu yang hendak disampaikan dalam

Berdasarkan sebuah teks Kesusasteraan Asia klasik yang telah anda kaji dan sebuah teks daripada Kesusasteraan Asia Moden yang dikaji dalam kursus ini, huraikan

Oleh itu, hipotesis nol (Ho1) yang menyatakan tidak terdapat sumbangan yang signifikan oleh pemboleh ubah bebas faktor pengaruh persekitaran terhadap gaya kognitif

Oleh itu, pengkaji menyimpulkan bahawa antara faktor gaya hidup yang mempunyai perkaitan dengan komposisi badan adalah seperti pengambilan rokok dan pengambilan e-rokok

Terdapat lima faktor utama yang menjadi faktor penghalang penglibatan golongan OKU dalam menceburi sukan iaitu alatan sukan, masa, kesihatan, fasiliti dan

Menurut Zaliza (2017) antara faktor penyumbang berlakunya kesalahan penggunaan gaya bahasa adalah ber- kaitan dengan sikap dan persepsi penulis tersebut terhadap bahasa Melayu. Oleh

Kematian watak-watak yang ingin mencari kehidupan baru dalam novel Men In The Sun,karya Ghassan Kanafani membayangkan perjuangan rakyat Palestin yang tiada

Things Fall Apart ialah sebuah novel tentang watak dan persekitaran

Di samping faktor agama Islam, faktor pendidikan moden yang diterima oleh generasi muda dan usaha pihak kerajaan menggalakkan mereka menggunakan perubatan moden

Beliau juga mencadangkan diwujudkan satu perbadanan seni (art council) seperti yang wujud di United Kingdom. Ia bagi menyelaraskan semua persatuan seni visual agar semua

Dari aspek faktor karakteristik pertubuhan sukarela (dimensi kepimpinan dan pengurusan pertubuhan) yang mempunyai hubungan dengan tahap penglibatan golongan awal

Sitti Nurbaya karya Marah Rusli membicarakan bagaimana adat dimanupulasi oleh golongan-golongan oportunis dan rnembelenggu golongan-golongan yang berpendidikan

(a) Pilih satu watak penting dalam novel Season of Migration to the North oleh Tayyib Salih dan bincangkan dengan jelas mengenai pandangannya tentang kehidupan ini..

dari pintu ke sebuah pintu di jalanan kampung apabila kereta-emasmu nampak muncul dari jauh bagai mimpi yang indah dan kau bertanya. pada diriku sendiri siapakah kiranya raja

Apakah anda fahamkan dengan pandangan bahawa puisi adalah pengucapan hati penyair dari renungannya yang mendalam terhadap kehidupan2. Berdasarkan sajak Dylan Thomas bertajuk