JIK 418 - Organologam/Kimia Takorganik Lanjutan

Tekspenuh

(1)

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik 2002/2003

Februari/Mac 2003

JIK 418 - Organologam/Kimia Takorganik Lanjutan

Man :

3

Jam

Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.

Jawab LIMA soalan sahaja.

Setiap jawapan mesti dijawab di dalam bukujawapan yang disediakan.

Setiap soalan bemilai 20 markah dan markah subsoalan diperlihatkan di penghujung subsoalan itu.

(2)

(a) (NL -Br)2 - [Mn(CO)4]2 (b)

(p-CH)2 - [Cp*Rh(CH3)]2 (c) [Cp(CO)2Mo,12

(d) [Cp(g-CO)(CO)Fe]2 (e) H20S3(CO)IO

[ Cp* --- pentametilsiklopentadiena Cp --- siklopentadiena ]

3. Huraikan dan bincangkan tindak balas-tindak balas berikut:

4. Namakan sebatian-sebatian berikut mengikut sistem IUPAC.

Me '--Me 1. Bincangkan perkara-perkara berikut:

cara-cara molekul H2 bertindakbalas dengan kompleks organologam.(a) Ikatanberbalik antara CO dengan logam peralihan.(b)

(a)

tindakbalas penyelitan (insertion)

(b) tmdak balas penambahan-pengoksidaan (oxidative-addition)

(20 markah) 2. Semua sebatian di bawah mematuhi hukum 18 elektron. Lukiskan struktur

sebatian-sebatian ini dankira bilangan ikatan logam-logam.

(20 markah)

(20 markah)

(a) Me3GeEt (b) BuBeH

(c) Me--, Me--,_

Me~ Me---v

(d) BuSnCIBr2

(3)

qFe CO

I "-'Et

PMe3

O/Fe

\

C PPh3

CO

OC-Fe-COlp

PPh2

I

u (CH2)2

Ph2

(4)

5. Ramalkan hasil (A hingga J) yang munasabahbagi tindak balas berikut:

(a)

(c) Cr(CO)6 + lpRe Ph3p I ~NO

CH3CN

Fe CO

\ I. CO CO

Mn(CO)4 + PPh3 ----t A

-4- [JIK418] $

PPh2H ---10. B

+ PPh3 Me3N0 , D

(e) MOC13(THF)3 + P(OMe)3

--~ E (berlebihan)

(20 markah)

(5)

J

-0000000-

(20 markah) 6. Nyatakan dan huraikan mengapa sebatian-sebatian logam peralihan adalah mangkin

yang agak baik di dalam industri kimia.

(20 markah) asid asetik

(fl NiCl2 + Ph2P(CH2)2PPh2 glasial

F

(9) M0(CO)6 + (PPh2)3CH G

0

(h) Ru3(CO)12 + PPh3 H

(berlebihan) (i) Mn2(CO)io Na/Hg

--" I CH2=CH-CH2C1

Figura

Updating...

Rujukan

Updating...

Tajuk-tajuk berkaitan :