Jawab EMPAT soalan sahaja

Tekspenuh

(1)

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik 2002/2003

Februari/Mac 2003

JMS 417 - Pensej arahan Barat dan Timur Masa: 3 jam

Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.

Jawab EMPAT soalan sahaja. Jika calon menjawab lebih daripada empat soalan hanya empat soalan pertama mengikut susunan dalam skrip jawapan akan diberi markah.

Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.

(2)

Jawab EMPAT soalan sahaja.

-2

1 . Bincangkan tentang Teori Gerak dalam sejarah dengan membandingkan antara falsafah sejarah Barat dengan Timur.

2. Bincangkan kedudukan Ssu-ma Chien sebagai seorang sejarawan dalam perkembangan pensejarahan Cina.

3 . Bandingkan peranan Herodotus dengan Thucydides dalam perkembangan pensejarahan Barat Zaman Mask

4. Bincangkan tentang konsep Sejarah Kebendaan (Historical Materialism) Marx dan pengaruhnya ke atas pensejarahan Barat.

5 . Bincangkan apakah yang dimaksudkan sebagai aliran Annales dan pengaruhnya dalam perkembangan pensejarahan kini.

6 . Bincangkan tentang aliran-aliran dalam pensejarahan Melayu moden dan kenal pasti aliran mana yang dominan daripada tahun 1900 -1930an.

(100 markah)

- 000 O 000 -

[JMS 417]

(100 markah)

(100 markah)

(100 markah)

(100 markah)

(100 markah)

Figura

Updating...

Rujukan

Updating...

Tajuk-tajuk berkaitan :