• Tiada Hasil Ditemukan

PENGGUNAAN MAF ‘UL BIH DI KALANGAN PELAJAR MELAYU DI KOLEJ ISLAM PAHANG SULTAN AHMAD SHAH KUANTAN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "PENGGUNAAN MAF ‘UL BIH DI KALANGAN PELAJAR MELAYU DI KOLEJ ISLAM PAHANG SULTAN AHMAD SHAH KUANTAN"

Copied!
7
0
0

Tekspenuh

(1)

LAMPIRAN “A”

BORANG SOAL SELIDIK KAJIAN BIL: _____

___________________________________________

PENGGUNAAN MAF ‘UL BIH DI KALANGAN PELAJAR MELAYU

DI KOLEJ ISLAM PAHANG SULTAN AHMAD SHAH KUANTAN ___________________________________________

Assalamu‘alaikum wr. wb.

Saya Mohd Shupian bin Majid, pelajar sarjana di Fakulti Bahasa Dan Lingustik, Universiti Malaya ingin meminta jasa baik para responden untuk menjawab soal selidik ini yang berkaitan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab dalam kalangan pelajar Kolej Islam Pahang Sultan Ahmad Shah (KIPSAS) Kuantan, Pahang. Respon yang tepat dan lengkap daripada anda sekelian amatlah dihargai untuk memastikan kajian ini mencapai matlamatnya.

Tujuan Kajian ini bertujuan untuk mengkaji berkaitan dengan tahap kefahaman pelajar dalam menguasai pengajaran dan pembelajaran Maf’ul Bih dalam kalangan pelajar Kolej Islam Pahang Sultan Ahmad Shah (KIPSAS) Kuantan, disamping mengenal pasti pendekatan metode yang digunakan oleh tenaga pengajar dalam menjalankan proses P&P Bahasa Arab di KIPSAS Kuantan, Pahang serta ingin mencadangkan pendekatan metode yang difikirkan sesuai bagi P&P bahasa Arab di KIPSAS bagi mengatasi beberapa masalah yang dihadapi.

Arahan Borang soal selidik ini mengandungi 2 bahagian, Bahagian A dan Bahagian B.

Kedua-dua bahagian ini perlu dijawab. Saya amat berbesar hati jika dapat mengembalikan borang soal selidik yang telah lengkap diisi kepada:

Mohd Shupian bin Majid Jabatan Bahasa Arab,

Kolej Islam Pahang Sultan Ahmad Shah (KIPSAS), Kuantan, Pahang.

Bantuan Sebarang pertanyaan sila hubungi saya di:

No. Tel: 019-9648305

E-mail: mshupian@kipsas.edu.my

Kerahsiaan Anda tidak perlu mencatat sebarang pengenalan diri. Segala data yang diperolehi adalah sulit dan hanya digunakan untuk kajian ini sahaja.

(2)

BAHAGIAN A: (Soalan berkaitan latar belakang pelajar)

ARAHAN: Anda dikehendaki memilih satu jawapan sahaja bagi setiap soalan.

Sila tandakan () di ruangan yang disediakan.

1- Jantina

Lelaki [ ] Perempuan [ ] 2- Bangsa

Melayu [ ] India [ ]

Cina [ ] Lain-lain [ ]

Sila tuliskan jawapan anda pada ruang yang disediakan.

3- Umur :

……….

4- Pekerjaan bapa :

……….

5- Pekerjaan ibu :

……….

Sila tandakan () di ruangan yang disediakan.

6- Siapakah yang telah mendorong anda untuk memasuki sekolah aliran agama?

[ ] Ibu bapa

[ ] Guru-guru sekolah rendah [ ] Kawan-kawan / rakan-rakan [ ] Diri sendiri

7- Jika anda memilih [] Diri sendiri, nyatakan sumber dorongan tersebut:

[ ] Melalui pembacaan dan media massa [ ] Latar belakang keluarga

[ ] Ingin mendalami ilmu agama [ ] Ingin menguasai bahasa kedua

(3)

BAHAGIAN B (Soalan berkaitan Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa Arab)

Sila Sila tandakan () di ruangan yang disediakan. terhadap kenyataan-kenyataan di bawah ini.

1- Apakah tahap minat anda dalam mempelajari nahu Bahasa Arab [ ] Amat tinggi

[ ] Tinggi [ ] Sederhana [ ] Rendah

Sila nyatakan alasan anda:

...………...

………...

2- Jika anda memilih jawapan sederhana dan rendah kepada tahap minat anda dalam mempelajari nahu Bahasa Arab. Nyatakan alasan anda.

[ ] Tidak faham pengajaran

[ ] Sukar menguasai pengajian nahu Bahasa Arab [ ] Kurang berminat dengan pengajaran

[ ] Keliru dengan pembelajaran berkaitan [ ] Pengajaran guru kurang menarik [ ] Tiada dorongan belajar

3- Apakah pandangan anda dengan penyataan ini. “Penguasaan ilmu nahu yang baik amat membantu dalam memahami nas-nas agama (al-Quran dan hadis nabi) dengan tepat”.

[ ] Amat setuju [ ] Setuju [ ] Tidak setuju [ ] Amat tidak setuju

4- Apakah tahap penguasaan kemahiran membaca anda dalam Bahasa Arab?

[ ] Amat baik [ ] Baik [ ] Sederhana [ ] Lemah

(4)

5- Apakah tahap penguasaan kemahiran menulis anda dalam Bahasa Arab?

[ ] Amat baik [ ] Baik [ ] Sederhana [ ] Lemah

6- Apakah tahap penguasaan kemahiran mendengar anda dalam Bahasa Arab?

[ ] Amat baik [ ] Baik [ ] Sederhana [ ] Lemah

7- Apakah tahap penguasaan kemahiran bertutur anda dalam Bahasa Arab?

[ ] Amat baik [ ] Baik [ ] Sederhana [ ] Lemah

8- Apakah tahap minat anda dalam mempelajari tajuk Maf‘u:l Bih?

[ ] Amat tinggi [ ] Tinggi [ ] Sederhana [ ] Rendah

9- Anda berminat mempelajari tajuk Maf‘u:l Bih kerana … [ ] Boleh memahami Bahasa Arab dengan tepat dan baik [ ] Memahami buku berbahasa Arab dengan baik

[ ] Ikut kawan [ ] Tidak menjawab

10- Anda tidak berminat mempelajari tajuk Maf‘u:l Bih kerana ..…

[ ] Mengelirukan [ ] Sukar diingati [ ] Membosankan

(5)

11- Adakah anda merasakan penguasaan Maf ‘u:l Bih Bahasa Arab membantu komunikasi anda dengan orang yang berbahasa Arab?

[ ] Sangat perlu [ ] Perlu

[ ] Tidak perlu [ ] Tidak pasti

12- Pada pendapat anda, pembelajaran Maf‘u:l Bih.

[ ] Sangat senang dikuasai [ ] Senang dikuasai [ ] Susah dikuasai [ ] Sangat susah dikuasai

13- Pada pendapat anda, kesukaran mempelajari dan menguasai tajuk Maf‘u:l Bih adalah disebabkan oleh…

[ ] Sukar membezakan fe‘il al-muta‘addyy dan fe‘il al-la:zim dalam ayat

[ ] Sukar untuk mengenalpasti bilangan maf‘u:l bih yang ada dalam sesuatu ayat [ ] Keliru ketika ingin menentukan perkataan yang menjadi maf‘u:l bih dalam ayat [ ] Sukar untuk meletakkan perkataan yang sesuai untuk menjadi maf‘u:l bih dalam

ayat

14- Di bahagian manakah anda kerap melakukan kesilapan pada tajuk maf‘u:l bih?

[ ] Mengenalpasti fe‘il al-muta‘addy dan fe‘il al-lazim yang betul [ ] Menentukan maf ‘u:l bih dengan betul dalam ayat

[ ] Menentukan bilangan maf‘u:l bih yang terdapat dalam ayat

[ ] Membina ayat daripada sesuatu perkataan untuk dijadikan maf‘u:l bih

15- Adakah anda bersetuju bahawa kelemahan dalam memahami tajuk maf‘u:l bih adalah disebabkan faktor kemahiran dan pengalaman tenaga pengajar?

[ ] Amat setuju [ ] Setuju [ ] Tidak setuju [ ] Amat tidak setuju

(6)

16- Adakah anda bersetuju bahawa kelemahan dalam memahami tajuk maf‘u:l bih adalah disebabkan faktor alat bantu mengajar atau modul yang digunakan oleh tenaga pengajar?

[ ] Amat setuju [ ] Setuju [ ] Tidak setuju [ ] Amat tidak setuju

17- Adakah anda bersetuju bahawa kelemahan dalam memahami tajuk maf‘u:l bih adalah disebabkan faktor pelajar sendiri?

[ ] Amat setuju [ ] Setuju [ ] Tidak setuju [ ] Amat tidak setuju

Sila nyatakan sebab anda memilih jawapan [Tidak tahu] dengan menandakan () pada jawapan pilihan anda.

Soalan

Sebab tidak tahu

Tidak pernah belajar

Belajar, tapi tidak faham

Kurang buat latihan

Tidak

mengulangkaji Keliru Lain-lain.

Nyatakan…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

(7)

Soalan

Sebab tidak tahu

Tidak pernah belajar

Belajar, tapi tidak faham

Kurang buat latihan

Tidak

mengulangkaji Keliru Lain-lain.

Nyatakan…

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Soal Selidik Tamat

TERIMA KASIH ATAS KERJASAMA ANDA.

Rujukan

DOKUMEN BERKAITAN

Matlamat kajian ini adalah untuk menilai tahap kesedaran dan kesediaan dalam kalangan pelajar semester dua di Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Politeknik Sultan Salahuddin Abdul

Fokus kajian ini adalah untuk mengenalpasti pengetahuan pelajar berhubung alam sekitar, mengenalpasti amalan kitar semula di kalangan pelajar Kolej Komuniti Bandar

Latihan penulisan ini menggunakan gambar bersiri sebagai bahan perangsang untuk mengkaji kematangan penulisan karangan narratif di kalangan pelajar-pelajar dalam penggunaan

Penggunaan Information and Communication Technology (ICT) telah dapat menarik minat pelajar- pelajar di Eropah terhadap pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan (Lee Bih Ni,

Kajian ini bertujuan untuk melihat penggunaan strategi belajar bersama-sama rakan dalam kalangan pelajar dalam konteks kemahiran lisan bahasa Arab di UiTM.. Ia

Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji faktor yang mempengaruhi niat penggunaan berterusan terhadap dompet digital dalam kalangan pelajar politeknik di Utara

Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti tahap penggunaan strategi terjemahan dalam pembelajaran bahasa Arab dalam kalangan pelajar universiti. Kajian ini mensasarkan

Kajian ini bertujuan; (1) untuk mengenal pasti tahap kemahiran kefahaman bacaan teks bahasa Arab dalam kalangan pelajar melalui Ujian Kefahaman Bacaan Taksonomi; dan (2) untuk

Kajian ini bertujuan mengkaji (1) tahap penggunaan bahasa Arab lisan dalam kalangan pelajar UiTM, (2) hubungan korelasi antara penggunaan bahasa Arab lisan dengan

Tujuan kuasi eksperimen dalam kajian ini adalah untuk melihat perbezaan dalam proses pengajaran dan pembelajaran dan kesannya terhadap pencapaian pelajar di mana pengajaran

Kajian ini bertujuan menilai tahap pengetahuan, sikap dan amalan pelajar dalam menghadapi risiko yang terdapat di bengkel kejuruteraan dan juga persekitaran kolej

Kajian yang dijalankan ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap penguasaan strategi pembelajaran bahasa Melayu (SPBM) bagi kemahiran membaca dalam kalangan pelajar Institut

Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji penggunaan program pembelajaran bahasa berbantukan komputer (ELLIS) di Kolej Universiti dalam meningkatkan prestasi bahasa pelajar

Penulis juga berharap kepada para pengkaji agar turut memberi perhatian kepada kajian ini agar penggunaan bahasa Arab terutamanya dalam al-Quran dapat dihayati

Fokus kajian adalah untuk (a) mengenal pasti tahap penggunaan strategi komunikasi dalam kalangan pelajar Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) di Jakarta, (b)

Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji hubungan antara penglibatan aktiviti fizikal dengan tahap kecergasan fizikal semasa pandemik COVID-19 dalam kalangan pelajar Kolej

Justeru, kajian ini akan melihat aspek tekanan yang dihadapi kalangan pelajar Kolej Komuniti negeri Johor dalam mendepani fasa kesulitan melalui proses

Dalam kajian ini pengkaji mengenalpasti akan kebenaran penggunaan reka bentuk geometri Islam di setiap Masjid Negeri Sultan Ahmad Shah, Pahang, iaitu dari sudut

Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti pedagogi peningkatan kualiti intelektual (PPKI) pelajar dalam kalangan pensyarah di sebuah kolej prauniversiti matrikulasi di

Bagi tujuan tersebut, objektif kajian ini adalah untuk mengenalpasti tahap kemahiran dan penggunaan teknologi dalam kalangan pelajar dan mengenalpasti keperluan

Justeru itu, hal ini membuktikan bahawa pentingnya kreativiti saintifik dalam proses pembelajaran fizik dalam kalangan pelajar dan kajian ini dilakukan adalah untuk mengkaji

Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti, kesesuaian persekitaran pembelajaran, tahap interaksi guru-pelajar, komitmen belajar dan keselesaan pembelajaran dalam kalangan

Melalui kajian ini juga, dapat memberikan kesedaran agar faktor-faktor yang wujud yang mana terbukti mempunyai hubungan yang signifikan dengan niat keusahawan dapat dilakukan