KAJIAN IDENTITI KORPORAT KEDAI CENDERAMATA D'KITAR

24  muat turun (0)

Tekspenuh

(1)

KAJIAN IDENTITI KORPORAT KEDAI CENDERAMATA D'KITAR

HAZLIN BINTI HALIM

Projek ini rnerupakan salah satu keperluan untuk Ijazah Sarjana Seni Gunaan dengan Kepujian

Teknologi Senireka Gratik

,

Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif UNIVERSITI MALAYSIA SARA WAK

2007

(2)

lSI KANDUNGAN Lampiran A

Lampiran B Penghargaan Lampiran C lsi Kandungan Abstrak

Abstract

Bab 1 Pendahuluan 1.1 Pengenalan

1.2 Penyataan Masalah 1.3 Skop Penyelidikan 1.4 Objektif Kajian 1.5 Definisi

1.5.1 Identiti Korporat 1.5.2 Jenama

Bab 2 Metodologi Penyelidikan 2.1 Pengenalan

2.2 Sumber Pengumpulan Data 2.3 Kajian Kes

2.4 Kaj ian Lepas

i ii

vii viii

1

2

4 5

6 7

8 8 9 11

~

(3)

Bab 3 Hasil Dapatan Kajian

3.1 Pengenalan 12

3.2 Dapatan Kajian 12

3.3 Langkah-langkah Kajian 13

Bab 4 Analisa Data

4.0 Pengenalan 14

4.1 Borang Soal Selidik 14

Bahagian A

4.1.1 Purata responden mengikut Jantina. 16 4.1.2 Purata responden mengikut Bangsa. 17

4.1.3 Purata responden mengikut Umur. 18

4.1.4 Purata responden mengikut Pekerjaan. 19 4.1.5 Purata responden mengikut Pendapatan. 20

Bahagian B

4.1.6 Purata responden berkunjung ke kedai cenderamata 21 Lovely Lace.

4.1.7 Kedai cenderamata yang sering dikunjungi. 22 4.1.8 Produk Lovely Lace yang Digemari. 23

(4)

,....-

....

,..~--

Bahagian C

4.1.9 Purata pendapat respond en tentang perlu wujudnya 24 kedai barangan cenderamata menggunakan

bahan kitar semula.

4.] .10 Barangan yang sesuai dijadikan cenderamata 25 dari bahan kitar semula.

4.1.11 Kaedah promosi yang berkesan kepada responden 26

Bahagaian D

4.1.12 Konsep Reka Bentuk Produk yang mempengaruhi 27 Responden.

4.1.13 Produk yang mempengaruhi Responden untuk 28 membuat pembelian.

4.2 Rumusan Kaj ian Soal Selidik 29

4.3 Kesimpulan 30

Bab 5 Cadangan

5.0 Pengenalan 31

5.1 Cadangan Identiti Korporat, Konsep dan Tema

5.1.1 Nama 32

5.1.2 Sasaran Pengguna 32

5.1.3 Konsep dan Tema 33

5.1.4 Cadangan Identiti Korporat 34

(5)

5.1.5 Promosi

5.2 Analisa Unique Selling Proposition (USP) 5.3 Analisa SWOT

5.3.1 Strenght ( Kekuatan ) 5.3.2 Weaknesses ( Kelemahan ) 5.3.3 Opportunity ( Peluang ) 5.3.4 Threat ( Ancaman )

Bab 6 Kesimpulan Kesimpulan

Bibliografi

39 Appendik

Appendik 1 6.0.1 Borang kaji Selidik (Bahagian Hadapan) 6.0.2 Borang kaji Selidik (Bahagian Hadapan) Appendik2 6.0.3 Perkembangan Idea 1

6.0.4 Perkembangan Idea 2 6.0.5 Perkembangan Idea 6.0.6 Perkembangan Idea 6.0.7 Perkembangan Idea 6.0.8 Perkembangan Idea 6.0.9 Perkembangan Idea

34 35 36 36 36 37 37

38

6.0.10 Perkembangan Idea

(6)

r- - , . - - I

Abstrak

Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengetahui tentang keberkesanan dan kelemahan identiti korporat serta peluang komersial bagi sesebuah kedai cenderamata. Oleh itu, wujudnya kedai cenderamata 'D 'Kitar', menggunakan bahan kitar semula sebagai cenderamata.

(7)

F P

Abstract

This research is to investigate the effectiveness and weakness of the corporate identity for a recycle product gift shop. Hence, creating a gift shop call 'D 'Kitar' that used recycle material as a souvenir.

(8)

Bab 1

Pendahuluan

1.1 Pengenalan

Kitar semula ialah proses mengitar semula yang melibatkan usaha mengumpul, memproses dan mengguna semula bahan-bahan yang pemah dianggap sebagai sampah untuk digunakan semula. Perlunya kita untuk mengitar semula untuk memelihara ruang hidup kita. Pada masa kini, berdasarkan maklumat yang diperolehi dari laman web, terdapat kira-kira 230 tapak pelupusan sampah di Malaysia. Setiap satunya berkeluasan antara 20 hingga 150 ekar, bergantung pada lokasi dan jumlah sampah yang dibuang. Sebaik sahaja sebuah tapak pelupusan sampah dipenuhi sampah, tapak baru akan dibuka. Lambat laun, tapak-tapak ini akan berkembang dan menular mencerobohi ruang hidup kita.

Menurut sumber petikan artikel utusan online, Di Malaysia setiap hari kita menghasilkan 15,000 tan sampah, keadaan ini membuatkan kita semakin kesempitan ruang untuk menampung segal a sampah-sampah di masa akan datang. Kapasiti tapak pelupusan sampah kini semakin terhad. Di masa yang sarna kita terpaksa menghabiskan jutaan ringgit untuk mengangkut dan melupuskan sampah. Lebih membimbangkan lagi, kini timbul rungutan ten tang pencemaran, resapan bahan kimia ke dalam sumber air bawah tanah dan isu isu keselamatan yang berkaitan.

Melalui proses kitar semula ini, ia dapat mengurangkan pencemaran, menjimatkan kos, menjimatkan sumber kita, menjimatkan tenaga, menyelamatkan

(9)

hutan serta untuk menjadikan persekitaran yang lebih sihat dan lebih bersih. Cara­

cara paling mudah untuk melaksanakan kitar semula hanyalah dengan mengasingkan sampah-sampah yang boleh di kitar semula dan yang tidak boleh di kitar semula dengan hanya menghantar barangan yang dikumpulkan untuk di kitar semula ke pusat kitar semula yang terdapat di seluruh negara.

Pusat kitar semula adalah tempat di mana anda boleh membawa sejumlah besar barangan yang boleh dikitar semula. Selain daripada pengumpulan barang­

barang yang dikitar semula, terdapat juga pusat-pusat jualan yang dibuka untuk membeli barangan terpakai, dan ini dikendalikan oleh beberapa NGO yang membantu mempromosikan program kitar semula inL Terdapat 4 jenis item yang disarankan kepada orang ramai untuk di kitar semula. Bahan-bahan tersebut adalah plastik, kertas, aluminium dan kaca.

Antara badan-badan yang terlibat dengan aktiviti kitar semula ini ialah sekolah-sekolah, pertubuhan bukan kerajaan, syarikat-syarikat konsesi, pengumpul bahan kitar semula, persatuan kitar semula, persatuan penduduk dan sektor awam.

,

1.2 Penyata masalah

Berdasarkan kajian yang dijalankan, terdapat pelbagai kelemahan yang didapati pada kedai cenderamata yang ada dipasaran sekarang. Antara kelemahan yang terdapat pada kedai yang sedia ada ialah dari segi promosi, ketidakseragaman jenama dan tidak mengaplikasikan jenama secara menyeluruh. Didapati kelemahan

(10)

f p

ini amat ketara pada kedai-kedai cenderamata. Oleh kerana kedai tersebut kurang mengadakan promosi untuk mempromosikan kedai mereka. Cara mereka mengadakan promosi ialah mereka hanyalah melekatkan perkataan 'sale' misalnya pada bahagian dalam dan luar kedai mereka selain itu mereka mempromosikan kedai mereka melalui internet. Hal ini menyebabkan kesukaran kepada pengguna untuk mengetahui tentang kedai tersebut. Dengan itu, promosi perlu dilakukan, antara promosi yang dijalankan adalah melalui media massa, iaitu media cetak dan media elektronik. Manakala melalui media elektronik pula akan dibuat melalui pengiklanan dalam televisyen dan laman web.

Se1ain itu, adalah masalah limitasi media atau media yang salah digunakan untuk mempromosikan kedai cenderamata. Hal ini juga merupakan satu masalah yang boleh berlaku. Melalui masalah ini juga pengguna sukar untuk mengetahui tentang kewujudan sesuatu kedai cenderamata tersebut.

Antara lain, ketidakseragaman atau keseluruhan jenama yang pelbagai dan berbeza juga menyebabkan pengguna sukar untuk menentukan sesuatu barangan atau jenama yang dikeluarkan oleh kedai tersebut. Jenama penting untuk sesuatu barangan, supaya pengguna mudah untuk membuat pilihan serta pengguna dapat membezakan kualiti sesuatu produk yang dikeluarkan oleh sesebuah kedai cenderamata.

Selain itu, kelemahan yang terdapat pada kedai cenderamata adalah melalui permasalahan dimana kedai cenderamata yang terdapat di pasaran sekarang tidak

(11)

mengaplikasikan strategi penjenamaan secara menyelurnh. Hal ini menyebabkan identiti korporat yang terdapat pada kedai cenderamata yang sedia di Malaysia adalah tidak beIjaya jika dibandingkan dengan kedai cenderamata yang terdapat di luar negara. Contohnya, dari segi reka letak, warna, pembungkusan dan lain-lain amat berbeza dengan kedai cenderamata yang terdapat di negara kita. Kebanyakan kedai cenderamata yang terdapat kini gagal menambat hati

pelanggan. Oleh itu, dalam penyata masalah ini mencadangkan satu identiti korporat yang barn akan diwujudkan untuk kedai cenderamata yang menggunakan bahan dari bahan kitar semula.

Hal ini dapat dilihat dengan jelas pada kedai-kedai yang berada di pasaran sekarang, ini menyebabkan terdapat banyak saingan antara kedai-kedai cenderamata yang lain. Oleh itu, identiti yang tersendiri memainkan peranan yang penting pada sesebuah kedai atau organisasi.

1.3 Skop penyelidikan

Lokasi yang dijalankan adalah bertumpu di dua bandaraya iaitu Kuala Lumpur dan Sarawak untuk menjalankan penyelidikan. Di Kuala Lumpur, Kedai Cenderamata Lovely Lace, One Utama Shopping Complex, telah menjadi pilihan kerana kedudukan kedai serta kedai tersebut merupakan salah satu kedai cenderamata yang beIjaya serta mempunyai identiti yang tersendiri.

Manakala di Sarawak ialah di sekitar Kuching, juga merupakan temp at pcnyelidikan dijalankan. Kedai-kedai cenderamata yang terdapat di kawasan­

(12)

kawasan ini dijadikan sebagai idea untuk menghasilkan kedai cenderamata yang mempunyai identiti yang tersendiri serta menggunakan bahan kitar semula.

Selain itu, kajian penyelidikan juga adalah berkaitan seperti promosl, perkhidmatan serta identiti korporat dan rekaan grafik secara umum. Ini juga tennasuklah perkembangan terkini yang berkaitan dengan tahap kesesuaian untuk membina jenama cenderamata barn serta menggunakan konsep yang tersendiri.

Kajian ini juga bertumpu kepada satu jenama produk cenderamata yang telah kukuh di pasaran sebagai produk sampel dan beberapa jenama lain yang dirasakan sesuai untuk membuat perbandingan.

Kajian dilakukan adalah berdasarkan penggunaan tipografi, reka letak, penggunaan wama yang sesuai serta penggunaan bahan yang sesuai dan penggunaan konsep identiti korporat yang sesuai untuk diterapkan dalam kedai cenderamata yang dihasilkan.

1.4 Objektif Kajian

Kajian ini dijalankan adalah untuk mengkaji tentang konsep identiti korporat kedai cenderamata yang terdapat di pasaran sekarang. Melalui kaedah mengkaji kedai cenderamata yang sedia ada di pasaran, hal ini dijalankan bagi mengenalpasti elemen-elemen cenderamata yang terbaik untuk mewujudkan satu jenama produk cenderamata yang barn serta mempunyai konsep yang tersendiri.

(13)

Selain itu, kajian dijalankan untuk mengkaji promosi kedai cenderamata yang menggunakan bahan kitar semula. Kajian mendapati kedai yang menggunakan bahan kitar semula yang terdapat dipasaran adalah kurang dan tidak mempunyai jenama yang kukuh. Kajian ini juga dijalankan bagi mencadangkan identiti korporat kedai cenderamata dari bahan kitar semula diwujudkan serta diperkenalkan. Identiti korporat ini akan dipastikan mampu memberi impak yang besar serta mampu bersaing di pasaran dengan jenama-jenama produk lain yang telah kukuh dipasaran.

1.5 Definisi

1.5.1 Identiti Korporat

Identiti korporat mengandungi tiga element iaitu reka bentuk korporat, komunikasi korporat dan corporat behaviour atau gelagat atau tabiat korporat. Reka bentuk korporat ialah typo, pembungkusan, papan tanda, logo, wama, uniform, interior dan sebagainya. Komunikasi korporat pula mengandungi promosi, business card, business letter, public relation, informasi komersial dan iklan. Selain itu, corporal behaviour pula adalah mengandungi misi, visi, objektif, polisi dan sebagainya.

Selain itu, Identiti korporat menurut buku 'Corporal Identity making bussiness strategy visible through design' oleh Wally Olins didefinisikan sebagai, untuk menjadikan sesebuah organisasi lebih efektif, organisasi itu perlu

(14)

" p

menunjukkan maksud atau tujuan yang jelas kepada pengguna agar pengguna atau audien memahami apa yang ingin disampaikan oleh organisasi tersebut. Se1ain itu, sesebuah organisasi memerlukan kekuatan dan keunikan serta identiti yang ingin ditonjolkan hendaklah berdasarkan organisasi yang tersendiri seperti personaliti, keistimewaan dan kekuatan sesebuah organisasi itu sendiri.

'Identiti adalah bermaksud watak tersendiri atau keperibadian,' Joyce M.

Hawkins (1991) Kamus Dewibhasa Oxford Fajar Cetakan ke-12 1995: Fajar Bakti Sdn. Bhd.

1.5.2 Jenama

"Jenama adalah satu idea yang berkesan dalam pemiagaan sesebuah syarikat akan bertindak untuk mengawal dan mengubah jenama mereka. Jenama juga dianggap sebagai satu gambaran, emosi yang rasional dan garnbaran kepada sesebuah budaya yang berkaitan dengan syarikat dan produk mereka". (Duanne E.

Knapp (1976) The Brand Mindset. United State of Amerika: Quebecor.)

Melalui jenama pengguna dapat rnembezakan produk yang ada di pasaran.

Jenama penting untuk melengkapkan sesuatu barangan. Melalui jenama dan konsep yang tersendiri yang diwujudkan dapat membezakan produk tersebut dengan produk yang lain.

(15)

p

Bab 2

Metodologi Penyelidikan

2.1 Pengenalan

Dalam penyelidikan ini, kaedah yang akan digunakan untuk mengumpul data primer serta data sekunder adalah melalui kajian kuantitatif dan kajian kualitatif.

Melalui kaedah pengumpula data tersebut, data yang telah diperolehi dapat dijadikan bahan untuk mengukuhkan kajian ini.

2.2 Sumber Pengumpulan Data

Kajian kualitatif yang dijalankan ialah melalui borang soal selidik atau

"Questionnaire". Selepas mendapat data me1alui pandangan dan pendapat dari borang soal selidik, data akan dianalisis. Keputusan daripada data analisis dapat menunjukkan pendapat responden tentang identiti korporat bagi kedai cenderamata yang menggunakan bahan kitar semula mengenai permintaan serta kedudukan pasaran kedai tersebut.

Selain itu, kajian kualitatif dijalankan menerusi temu ramah kepada pemilik­

pemilik kedai, pengguna, pemerhatian, fotografi dan analisis data sekunder iaitu dari buku dan juga internet. Data primer pula dikumpulkan melalui temu ramah terhadap kedai cenderamata yang dijadikan kajian kes.

(16)

P""" p

2.3 Kajian Kes

Kajian kes yang dijalankan adalah mengenai kedai cenderamata Lovely Lace

TM Sumber kajian yang diperolehi daripada dapatan kajian tersebut akan diaplikasikan untuk mewujudkan kedai cenderamata yang menggunakan bahan kitar semula yang kukuh serta mantap supaya setanding dengan kedai cenderamata yang telah wujud kini.

Lovely Lace ™ telah ditubuhkan pada tahun 1993. Lovely Lace ™ terletak di Rawang dan Selangor. Lovely Lace ™ lebih sinonim dengan barangan untuk perhisan rumah dan juga sebagai hadiah. Perkataan Lovely Lace ™ lahir dari perkataan 'All things lovely and lacey', kemudian wujudnya perkataan tersebut sebagai Lovely Lace TM.

Lovely Lace ™ mendapat cetusan idea dalam mengeluarkan produk berdasarkan ilham persekitaran Inggeris luar Bandar. Kebanyakkan produk yang dikeluarkan oleh Lovely Lace ™ adalah mempunyai identiti yang tersendiri dan unik. Lovely Lace™ adalah berkonsepkan 'gift concept stores' serta mempunyai koleksi yang unik. Kebanyakkan design Lovely Lace ™ adalah original dan dari idea yang tersendiri.

Lovely Lace ™ mempunyai 18 buah kedai di seluruh Malaysia iaitu Jpoh, 10hor, Kedah, Selangor, Penang, Shah Alam, PutraJaya, Genting Highland dan Kuala Lumpur. Kuala Lumpur mempunyai 7 cawangan iaitu di Suria KLCC, Mid Valley Megamall, Sungei Wang Plaza, Alpha Angle, Wangsa Maju, Maju Junction,

(17)

Jusco Maluri dan Queens Park Retail Center Cheras. Selangor pula mempunyai 3 cawangan iaitu di One Utama, Giant Hypermarket dan Aeon Taman Equine Shopping Centre Seri Kembangan.

Di luar Negara Lovely Lace ™ mempunyai cawangan di Indonesia, Hong Kong SAR, China, Beijing, Republic of China, Arab Saudi, Egypt, Jakarta, Chengdu, Shanghai, Xi-An, Gui Yang dan Kunming. Antara barangan yang terdapat di Lovely Lace ™ ialah Pot Pourri, fragrance gifts, ceramik, lace creations, wedding gifts dan teddy bears. Motto Lovely Lace ™ ialah " Enter with a Happy Heart ".

(18)

,..

r

I

2.4 Kajian Lepas

I

\

Kajian Iepas pula adalah berkaitan warna. Warna memainkan peranan penting dalam sesuatu rekaan. Ini kerana warna sesuatu produk mampu menarik perhatian pengguna untuk membeli. Menurut Tom Goss (1991), " For the packages, bright colours relevant to the product categories were choosen to provide maximum impact on the store shelves. For seed oils, this moment golden yellow; for honey, brighter, sunny yellow; and for the fruit juices, bright oranges and deep green ", Dengan menggunakan warna yang terang dan sesuai pada produk sudah dapat membantu pengguna cepat mengenali jenis produk.

(Tom Goss, Print Case Book 9. The Best In Packaging),

Selain itu, menurut David Herzbun (1997), berdasarkan buku beliau yang bertajuk Copywriting by Design: Bringing Ideas to life with words and images.

Berbunyi " one picture, married to a few of the right words is better than a thousand words or a hundred pictures". Melalui gambar, membawa banyak maksud yang tersirat dan membawa makna yang mendalam dari beratus perkataan. Oleh itu, gambar memainkan peranan penting untuk menarik perhatian pengguna.

( David Herzbun, Copywriting by Design: Bringing Ideas to life with words and images ).

(19)

,...

p

Bab3

Hasil Dapatan kajian

3.1 Pengenalan

Hasil kajian yang dijalankan dengan menggunakan kaedah pengedaran borang kaji selidik dan temuramah, hal ini dapat mendedahkan banyak perkara dan elemen yang berkaitan dengan identiti korporat serta promosi untuk mendapatkan maklumat.

3.2 Dapatan Kajian

Melalui kajian yang dijalankan, didapati bahawa identiti korporat bagi kedai cenderamata yang menggunakan konsep bahan kitar semula adalah kurang dapat dilihat di mana-mana. Keadaan ini menyebabkan pengetahuan atau keinginan pengguna terhadap barangan kitar semula kurang mendapat perhatian jika dibandingkan dengan pengguna dari luar negara. Identiti korporat bagi kedai cenderamata yang kukuh adalah dad segi konsep serta mempunyai elemen yang tersendiri.

(20)

.. r

3.3 Langkah-Langkah Kajian

Proposal dan penyelidikan

Pengumpulan maklumat

Analisa data

Pemilihan konsep senireka

Menentukan konsep senireka

Menyediakan elemen-elemen senireka yang ditetapkan

Mereka Identiti korprat yang ditetapkan

(21)

p '"

:

Bab4

Anatisa Data

4.0 Pengenalan

Kajian ini dijalankan dengan menggunakan kaedah temuramah dan dengan mengedarkan borang soal selidik. Kedua-dua kaedah pengumpulan data ini dijalankan untuk mendapatkan hasH perbandingan data bagi memastikan data yang diperolehi adalah tepat.

4.1 Borang Soal Selidik

Melalui kajian serta analisa dapatan kajian dari borang soal selidik, sebanyak 100 borang kaji selidik telah diedarkan kepada responden. Borang kaji selidik kebanyakkannya telah diedarkan di sekitar Kuala Lumpur dan selebihnya te1ah diedarkan di sekitar kawasan di Sarawak. Melalui pendapat-pendapat responden tersebut, kajian serta analisis telah dibuat untuk mendapatkan maklumat bagi menghasilkan kajian ini. Me1alui hasH dapatan tersebut dapat memperkuatkan matlamat dan objektifkajian untuk mendapatkan impak yang terbaik terhadap kajian 1m.

(22)

'"

r

Soalan-soalan yang disediakan dalam borang soal selidik dibahagikan kepada 4 bahagian iaitu bahagian A, B, C dan D. Bilangan soalan yang disediakan adalah sebanyak 20 soalan iaitu 4 dari bahagian A, 8 dari bahagian B, 4 dari bahagian C serta 4 dari bahagian D. Soalan dari bahagian A melibatkan tentang maklumat peribadi responden. Ciri demografi seperti jantina, bangsa, umur serta pekerjaan dan pendapatan diperlukan bagi mengenalpasti golongan yang menjadi sasaran pengguna kedai cenderamata. Bahagian B, C dan d melibatkan persoalan yang berkaitan dengan topik iaitu identiti korporat, pandangan, pemasaran dan promosl.

(23)

Bahagian A : Latar Belakang Responden

4.1.1 Purata responden mengikut jantina .

Lelaki

o Perempuan

Carta pai tersebut menunjukkan tentang purata responden mengikut jantina yang berkunjung ke kedai cenderamata Lovely Lace. 26 % responden mengatakan mereka tidak pemah berkunjung ke kedai cenderamata Lovely Lace. Manakala 34 % mengatakan mereka pemah berkunjung ke kedai cenderamata Lovely Lace.

(24)

4.1.2 Purata responden mengikut bangsa.

8 Orang 3 Orang

22 Orang

o

Melayu DCina

. India

27 Orang

Lain-lain

Carta pai tersebut menunjukkan tentang purata pendapat responden mengikut bangsa. 22 orang responden adalah daripada bangsa melayu. Manakala 27 orang adalah daripada bangsa cina. 8 orang adalah daripada bangsa india dan 3 orang adalah daripada lain-lain bangsa.

Figura

Updating...

Rujukan

Tajuk-tajuk berkaitan :