JMS 212 - Sejarah Asia Tenggara Tradisional

Tekspenuh

(1)

WIVERSITI S A N S W A Y S I A Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik 2002/2003

FebruariMac 2003

JMS 212 - Sejarah Asia Tenggara Tradisional

Masa: 3

jam

Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka swat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.

Jawab mana-mana EMPAT soalan. Jika calon menjawab lebih daripada empat soalan hanya empat sodan pertama mengikut susunan dalam s h p jawapan akan diberi markah.

Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.

Setiap soalan

diperuntukkan

25 markah.

. .

.2/-

(2)

[JMS 2121 - 2 -

Jawab EMPAT soalan sahaja.

1, Bincangkan secara kritikal tentang jenis-jenis kepercayaan asli di Asia Tenggara.

(25 markah)

2. Proses pengindiaan (indimisation) di Asia Tenggara lebih banyak berlaku secara aktif, bukan secara pasif. Bahaskan.

(25 markah)

3. Bincangkan pengaruh India di Asia Tenggara dari segi agama menurut perspektif tradisi dan perubahan.

(25

markah)

4. Nilaikan pendapat yang manekankan bahawa proses pengislaman di Asia Tenggara cuma berlaku sejak abad ke- 13M.

(25 markah)

5. Kemunculan kerajaan-kerajaan awal bercorak Islam di Sumatera adalah

(25

markah)

dipengaruhi oleh aliran Syiah. Huraikan.

6 . Berdasarkan perspektif tradisi dan perubahan, sejauh manakah dapat dikatakan

yang pengaruh Islam dari segi kepercayaan dan kebudayaan telah memulakan suatu Zaman Baru di Nusantara?

(25 markah)

-

000 0 000 *

Figura

Updating...

Rujukan

Updating...

Tajuk-tajuk berkaitan :