JKP 415 - Organisasi Antarabangsa

Tekspenuh

(1)

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik 2002/2003

Februari/Mac 2003

JKP 415 - Organisasi Antarabangsa

Masa: 3 jam

Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan.

Pilih dan jawab mana-mana TIGA soalan.

Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.

Setiap soalan diperuntukkan 100 markah.

(2)

2 [JKP 415

Jawab TIGA soalan.

1 . Tuliskan perbandifgan antara fahaman Fungsionalisme dengan Realisme.

(100 markah)

2 . Jelaskan kepentingan institusi antarabangsa dalam sistem politik dunia.

(100 markah)

3 . Terangkan dua fahaman yang diklasifikasikan sebagai aliran Dunia Ketiga.

4. "Konsep ASEAN + 3 tidak dapat diterima oleh kesemua anggota ASEAN kerana is akan menggugat kemajuan ekonomi negara-negara ASEAN sendiri."

Bincangkan pernyataan ini.

5. Jelaskan perbezaan dan persamaan antara Liga Bangsa-Bangsa dengan PBB . (100 markah)

-0000000-

(100 markah)

(100 markah)

Figura

Updating...

Rujukan

Updating...

Tajuk-tajuk berkaitan :