JKA 212 - Isu-Isu Sosiologi dan Antropologi

Tekspenuh

(1)

UNIVERSITI SANS MALAYSIA Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik 2002/2003

FebruariMac 2003

JKA 212 - Isu-Isu Sosiologi dan Antropologi

Masa: [Jjam]

Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka swat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan.

Jawab soalan SATU daripada Bahagian A dan DUA soalan daripada Bahagian B.

Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.

Bahagian A diperuntukkan 50 markah

dan

Bahagian B diperuntukkan 50 markah.

...

2/-

(2)

[JKA 2121 - 2 -

BAHAGIAN A (50 markah)

1. Dengan menggunakan contoh-contoh yang sesuai, huraikan LIMA daripada konsep berikut:

(a) Struktur sosial (b) Fakta sosial (c) Anomie (d) Urbanisasi (e) Ketidaksamaan

( f ) Globalisasi

(g) Kapitalisme

(50 markah)

BAHAGIAN B (50

markah)

Jawab hanya DUA soalan sahaja.

2.

3.

4.

5 .

Bandingkan dua ‘pendekatan integratif tentang isu-isu sosial.

(25 markah)

Bincangkan pengertian, perkaitan dan kepentingan teori, konsep dan model dalam analisis sosiologi.

(25 markah)

Dengan menggunakan contoh-contoh perubahan sosial yang sesuai bincangkan imp& teknologi komunikasi baru ke atas budaya masyarakat.

(25 markah)

Dengan

menggunakan salah satu masalah sosial di Malaysia, bezakan bagaimana pendekatan-pendekatan konflik dan fbngsionalis dapat menghuraikan kemunculan masalah sosial tersebut.

(25 markah)

-

0000000

-

Figura

Updating...

Rujukan

Updating...

Tajuk-tajuk berkaitan :