• Tiada Hasil Ditemukan

BahagianA-WAJIB 'i

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "BahagianA-WAJIB 'i"

Copied!
7
0
0
Tunjuk Lagi ( halaman)

Tekspenuh

(1)

Sidang Akademik 1996197 Aprif 1997

AAW311

-

PERAKAUNAN KEWANGAN PERTENGAHAN I

Masa:

[3 jam]

ARAHAN

Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TUJUH (71 muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan.

Jawab EMPAT (41 soalan sahaja. Soalan di Bahagian A adalah WAJIB dan jawab SATU

tll

soalan dari Bahagian B.

BahagianA-WAJIB 'i

Soalan 1

- :f,r:

Maju

Berhad

r;,:

:

.

lmbangan duga pada 31112/1996 Dt RM Akaun belum terima (peruntukan hutang

ragu,

RMS,OOO)

, .'7O,OOO

Akaun belum bayar

Bank

Inventori

8O,OOO

Patbn &

tandaniaga

48;OOO

Muhibbah

3O,OOO

Penyelidikan

& pembangunan

4O,OOO

Harta, hakmilik bebas

(kos)

EOO,OOO

Loji

&

mesin

(kos)

650,000

Perafatan (kos)

PeruirtUfan

su5utnilai:

:-'

I

Harta benda

u,, Loji

&

mesin

Peralatan

:

Cukai tertunda

Kt RM

30,ooo 10,ooo

200,ooo

150,OOO

50,ooo 80,0oo

r13

(2)

2-

Cukai belum bayar

1O% debentur boleh ditukar Untung sebelum cukai bagi tahun

A ka u n u ntu n g*Ei--u g i b aK T711 1.99-4--*

Saham biasa, RM 1 setiaP satu 14% saham keutamaan boleh tebus Premium saham-

Kutipan dari terbitan saham biasa

Bayaran bagi penebusan saham keutamaan

15,OOO

AAW311

120,000 320,OOO

80,ooo 700,000 200,ooo 1Qg@o

55,OOO 1 10,OOO

'Jo=t:'3o:

Maklumat tambahan:

(a)

Nilai realis bersih inventori akhir ialah RMTO,OOO'

2,O95,OOO

===:=

(b)

Untung sebelum cukai adalah selepas ditolak:

Dividen saham

keuntungan:

separuh tahun Dividen saham

biasa:

60/o

Pelunasan atas nilai buku

paten 2Oo/o, muhibbah 25o/o danpenyelidikan & pembangunan SQYo

Susutnilai ke atas:

Harta benda RM4O,OOO, loji RM65,OOO dan peralatan RM2S,OOO Faedah debentur bagi tahun ini.

(cl

Peruntukan Perlu dibuat bagi:

Anggaran caj cukai bagi tahun ialah RMTO,OOO dan dipindah kepada cukai teriunda ialah RM50,OOO. Peruntukan cukai bagi tahun lepas telah kurang sebanyak

RM15,OOO.

Kadar

cukai ialah 35o/o.

Yuran

juruaudit

ialah RMlO;OOO. Dividen dicadangkan atas saham biasa ialah 5olo dan separuh

tahun kedua bagi saham keutamaan.

Saham

biasa baru yang

tefah dikeluarkan

""p"n;ang

tahun tidak berhak menerima dividen bagi tahun ini.

(d) pada

g111211996, debentur telah ditukar kepada saham biasa pada kadar

1OO saham biasa bagi setiap RM 1 20 debentur'

(e)

Harta benda telah dinilai semula kepada RM1

juta

pada 3111211996 dan pihak pengarah bersetuju mengambilkira nilai ini ke dalam akaun.

of{

(3)

(f)

Seorang pekerja telah cedera semasa menjalankan tugas rasmi. Beliau telah membuat

tuntutan atas

kecederaan

dari

syarikat sebanyak RMlOO,OOO.

Perlindungan insuran tidak diambil oleh syarikat dan pendapat peguam ialah syarikat akan didapati kalah dalam kes

ini.

Tiada sebarang peruntukan telah

dibuat oleh syarikat

berhubung dengan

kes ini. Jabatan Cukai

akan membenarkan

butiran ini

sebagai belanja

yang

boleh

ditolak dari

cukai syarikat.

(g)

Pada 15t111996, seorang penghutang syarikat yang berhutang RM2O,OOO

telah melarikan

diri

ke luar negeri dan hutang beliau tidak mungkin dapat dikutip.

(h)

Pada 31112t1996, saham keutamaan telah ditebus pada premium 1O% dan

5O,OOO saham biasa telah dikeluarkan bagi tujuan penebusan ini.

Premium atas penebusan harus dihapuskan.dari premium saham.

(i)

Syarikat mempunyai 1OO,0OO waran saham

yang

belum

ditukar

kepada saham baisa pada 3111211996.

Dikehendaki:

Sediakan penyata kewangan dalam bentuk yang sesuai diterbitkan.

[45

markahl Soalan 2

Maklumat berikut berhubung dengan aset tetap yang telah diperolehi dari buku Berjaya Berhad, sebelum penyediaan penyata kewangan bagi tahun 1998.

(a)

Baki awal:

RM'OOO

Amaun angkat kasar pada 1.1.98

Tanah

&

bangunan hakmilik bebas (rujuk nota di

bawahl 9,OOO

,

Alatan pejabat

- kos 5OO

',"

Kenderaan

- kos ' 3OO

i

Susutnilai terkumpula pada 1 .1 ,98 Bangunan hakmilik bebas

Alatan pejabat Kenderaan

300 200

120

',

...4t-

j

(4)

-4-

Al\w31

1 Nota: Tanah

&

bangunan hakmilik bebas terdiri daripada:

(i)

Tanah

A

dengan bangunan

di atasnya.

Ini dimiliki pada 1991 pada

jumlah kos RM4,000,000. la dinilai semula pada 1995

pada

RMS,OOO,OOO

yang terdiri dari

RMl,5OO,0OO

bagi tanah

dan

RM3,5OO,OOO bagi bangunan {bangunan dijanka mempunyai usiaguna selama 35 tahun pada masa penilaian ini dibuat).

(ii)

Tanah B yang dimiliki pada 1993 pada kos RMSOO,OOO dan dinilai semula pada 1996 pada RM1,0OO,OOO. Tanah B telah dicagarkan

kepada bank sebagai sekuriti bagi pinjaman bank

sebanyak

RMSOO,OOO,

dan

'' :j

{iii}

Tanah C yang dibeli pada 1994 dengan kos RM2,5OO,OOO dan dinilai semula Pada-1 997 Pada RM3,OO0,0OO.

(b)

Susutnilai:

Semua aset tetap, kecuali tanah hakmilik bebas, harus disusutnilai dengan kaedah garis lurus tanpa nilai sisaan. Bagi aset yang telah dibeli atau dijual, susutnilai bagi sepenuh tahun harus diperuntukan pada tahun belian dan susutnilai

tid;k

diperuntukan pada tahun

jualan.

Bagi aset

yang

dinilai semula pada tahun tersebut, susutnilai sepenuh tahun harus diperuntukkan berdasarkan amaun dinilai

semula.

Berikut ialah anggaran usiaguna bagi setiap kategori aset tetap:

Bangunan

40 tahun

Peralatan

pejabat

1O tahun

Kenderaan

1O tahun

Penilaian:

Tanan

A

dan bangunan dinilai semula pada

2

Januari

1998.

Laporan dari

firma

penilai profesional menunjukkan,

(i)

berdasarkan nilai pasaran bagi kegunaan semasa, tanah hakmilik bebas dinilai pada RM3 iuta dan bangunan Oinilai semula

pada

RM4

juta, and (ii)

berdasarkan

nilai

pasaran bagi kegunaan alternatif, tanah dan bangunan hakmilik bebas dinilaisemula pada nMS

luta.

Pengarah mempercayai bahawa penilaian semula adalah perlu untuk menyampaikan secara adil nilai tanah dan bangunan hakmilik bebas.

Penilaian semula akan direkod di dalam buku dengan penghapusan akaun susutnilaiterkumpul dan lebihan penilaian semula harus dipindah secara terus kepada akaun rizab penilaian semula. Bangunan dijangka mempunyai baki usiaguna selama 32 tahun selepas penilaian ini.

(cl

l6

(5)

(d)

AAW311

Penambahan:

Sekeping tanah hakmilik bebas'(Tanah D) telah dibeli sepanjang tahun pada, kos RM1,50O,OOO tunai.

Alatan pejabat baru pada kos RM2OO,OOO tunai juga telah dibeli sepanjang tahun.

(e)

Lori baru telah dibeli di bawah

Dua bulan

kemudian, sistem tersebut pada kos RM1O,O0O.

berjumfah RM8,OO0.

Jualan:

perjanjian sewa beli pada harga RM8Q,OOO.

hawa dingin telah

dipasang

di dalam

lori Sepanjang tahun, caj servis bagi kenderaan

Sepanjang tahun, Tanah C telah dijual secara RM4 juta

tunai.

Syarikat tiak jual tanah yang lain.

Alatan pejabat yang telah dibelipada 1995 pada kos RMlOO,OOOtelah dijual secara RM6O,OOO tunai.

Lori yang telah dibeli pada

1991

pada kos RMSO,OOO telah dijual secara RM30,OOO tunai.

Dikehendaki:

(i)

Sediakan jurnal bagi tahun 1998 untuk merekod urusniaga di atas.

(ii)

Tunjukkan bagaimanakah maklumat berhubung dengan aset

tetap

harus didedahkan di penyata kewangan Berjaya Berhad pada 1998.

[20

markah]

tr

...6t-

(6)

-6-

AAW311

Soalan 3

(a)

Pada

1.1.91, H

Bhd. memulakan penyelidikan bagi

satu

barangan baru.

Setelah membelanjakan RMTO,OOO dan RMSO,OOO {tidak termasuk susutnilai sesuatu mesin yang telah dibeli dengan harga RMl,OOO,OOO pada 30.6.91

bagi tujuan

pembgngunan

dan

pengeluaran barangan),

H Bhd,

berjaya mengeluarkan barangan baru yang dinamakan

ABC.

Paten telah didapati pada

31.12.91

pada kos RM1O,00O. Paten mempunyai usiaguna

di

sisi undang-undang selama 17 tahun tetapi anggaran usiaguna ialah 1O tahun.

Pengeluaran.secara komersial bagi barangan ABC bermula pada Jan. 1992.

Dalam tahun 1994, pesaing telah mengeluarkan barangan yang

serupa.

H

Bhd. telah membelanjakan RM 1 0,OOO untuk mendakwa percerobohan paten tetapitidak berjaya. H Bhd. memutuskan supaya menghentikan pengeluaran ABC mulai

31.12.94.

Mesin terus akan diguna bagi pengeluaran barangan lain.

Kos pembangunan yang memenuhi kriteria Piawai Perakaunan Antarabangsa No.9 tentang perakaunan bagi Aktiviti Penyelidikan dan Pembangunan, harus

dipermodalkan .dan dilunaskan berdasarkan usiagunanya

harus disusutnilaikan

dengan

menggunakan

kaedah garis lurus

berdasarkan penghapusan kos perasaskan tempoh 1O tahun.

Dikehendaki:

Sediakan catatan jurnal bagi perakaunan aset tak ketara H Bhd. dari tdhun 1991 sehingga 1994.

[15

markahl

ib

...7t-

(7)

AAW311

Bahagian B

Pilih dan jawab SATU (11 soalan sahaja.

Soalan 4

Tulis nota ringkas daripada 8 perkara di bawah:

(a)

kematanan.

(b)

rizab penilaian semula.

(c)

kehadan nisbah perakaunan untuk mengukur prestasi syarikat.

(d)

butiran luara biasa.

(e)

perolehan per syer tercair habis {fully diluted earnings per share}.

(f)

operasi dihentikan.

(gl

nilai realis berish.

(h)

rizab modal.

{i}

rizab hasil.

(j)

perbelanjaan modal.

(k)

perbelanjaan hasil.

(l)

kejadian selepas tarikh kunci kira-kira.

(m)

prinsip perakaunan diterima umum di Malaysia.

[20

markahl

Soalan 5

Sebuah syarikat berhad awam boleh mempunyai 3 jenis nzab berkanun tak diagih.

Dikehendaki:

(al

Kenalpasti 3 jenis rizab di atas.

(b)

Bagaimanakah setiap rizab

di

(a) boleh timbul.

(c)

Kenalpasti kegunaan setiap rizab di atas.

---oooO00ooo---

[20

markahl

Rujukan

DOKUMEN BERKAITAN

78 Choong Lean Keow, Asas Penyelidikan Tindakan Untuk Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Selangor: Kumpulan Budiman Sdn.. 80 Pengkaji telah menggunakan

Pada keseluruhan pendapatan Universiti bagi tahun 2000 berbanding dengan perbelanjaan telah menunjukkan lebihan perbelanjaan sebanyak RM 20,683 juta berbanding tahun 1999 di

Che Rose, berkata, pada tahun ini UMK telah menggariskan beberapa agenda utama bagi mengukur pencapaian dan kejayaan Universiti untuk menjadi penyumbang utama kepada

Bagi Kawasan B, jumlah kekerapan kejadian banjir tertinggi secara keseluruhannya adalah pada suku tahun pertama dan suku tahun keempat (musim peralihan monsun barat daya ke

Bilangan peserta yang mengikuti semua aktiviti yang terlibat di Wetland Putrajaya pada tahun 2008 adalah sebanyak 4057 orang peserta dan jumlah ini telah memadai bagi

Perolehan sebelum susut nilai, faedah, dan cukai dijangka akan menjadi RM70,000 untuk setiap bagi 3 tahun yang akan datang dengan mesin lama dan RM110,000 bagi tahun

Justeru, kepentingan mengenal pasti instrumen yang sesuai bagi mengukur kesediaan belajar kanak-kanak berumur 6 tahun semasa berada pada akhir tahun di prasekolah

Bilangan gangguan bekalan elektrik bagi setiap 1,000 pengguna yang berlaku pada sistem pembekalan SESB di Sabah pada tahun 2013 telah berkurang daripada 55.9 gangguan pada tahun

Pada tahun 2012, jumlah keseluruhan gangguan bekalan elektrik bagi setiap 1,000 pengguna yang berlaku pada sistem pembekalan TNB di Semenanjung Malaysia

Pada asalnya 8 pemenang utama sahaja yang akan dipilih untuk menerima hadiah, namun demikian, setelah Suruhanjaya Tenaga melihat banyak aktiviti dan usaha yang dilakukan oleh

Berpandukan pelan transformasi ST yang memberi penekanan kepada inisiatif continuous improvement dalam memenuhi keperluan semasa dan masa depan sektor tenaga

(ii) Kira nilai sekarang bagi aliran pendapatan dijangka pada kadar faedah 12% terkumpul setiap tahun dalam tujuh tahun yang mendatang.. (iii) Andaikan harga minyak

Berdasarkan perbincangan di atas, muncul satu permasalahan yang akan dibincangkan dalam kajian ini iaitu, “Bagaimanakah akhbar Waspada dan Analisa mewacanakan

4) Beberapa kredit m:m9 yang diproseskan dan dicatatkan pada hujung tahun adalah berhubung dengan jualan dan akaun belum terima bagi tahun 199g. Kesemua butiran ini

Kunci kira-kira Syarikat Cumi pada 31 Disember 1998 dan penyata pendapatan dan aliran tunai bagi tahun berakhir yang sama telah tidak diauditkan oleh kami. Walau

Jikalau anda diberi peluang untuk menentukan tugas-tugas yang ,.p.,urny., apakah tugas-tugas yang anda akan keluarkan dari senarai tugas yang- lazim dijalankan oleh

Justeru, kepentingan mengenal pasti instrumen yang sesuai bagi mengukur kesediaan belajar kanak-kanak berumur 6 tahun semasa berada pada akhir tahun di prasekolah

Pengambilan pelajar bagi kampus Shah Alam sepanjang tahun 1989 adalah seramai 366 orang dan enrolmen pada akhir tahun ialah 1,004 orang. D'zulHaimiMd.Zain 'RagamHias Dan Makna

Dalam kaedah yang dicadangkan, kita menggunakan taburan bagi vektor harga aset pada suatu masa hadapan t untuk menentukan nilai “penting” dari vektor harga aset

Pada setiap awal tahun, Ujian Diagnostik akan dijalankan bagi mengenal pasti murid Tahun 2 hingga Tahun 6 yang keciciran dalam menguasai kemahiran Jawi dan memulihkan mereka

Za'ba juga menetapkan bahawa pendekatan yang paling penting dilakukan oleh orang Melayu untuk melakukan perubahan adalah menerusi penguasaan pelbagai disiplin ilmu menerusi

Penyelidik wajib untuk memilih salah satu NPA, salah satu Kluster Penyelidikan dan salah satu Domain Penyelidikan bagi setiap permohonan geran penyelidikan pada tahun 2020

limpah dan kurnianya kita dibedkan kesihatan untuk bertemu dan menguatkan ikatan ukhuwwah yang sedia ada pada hari yang mulia ini' Melalui laporan Mesyuarat Agung ini