• Tiada Hasil Ditemukan

AMALAN PEMBERIAN MAHAR DAN HANTARAN DALAM KALANGAN MASYARAKAT ISLAM DI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "AMALAN PEMBERIAN MAHAR DAN HANTARAN DALAM KALANGAN MASYARAKAT ISLAM DI "

Copied!
17
0
0

Tekspenuh

(1)

ii

AMALAN PEMBERIAN MAHAR DAN HANTARAN DALAM KALANGAN MASYARAKAT ISLAM DI

DAERAH PULAU BANGKA, INDONESIA

YUDI SAFITRAH

JABATAN FIQH DAN USUL AKADEMI PENGAJIAN ISLAM

UNIVERSITI MALAYA KUALA LUMPUR

2012

(2)

iii

AMALAN PEMBERIAN MAHAR DAN HANTARAN DALAM KALANGAN MASYARAKAT ISLAM DI DAERAH PULAU

BANGKA, INDONESIA

YUDI SAFITRAH

DISERTASI INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI KEPERLUAN BAGI IJAZAH

SARJANA SYARIAH BAHAGIAN II (SECARA BERKURSUS DAN DISERTASI)

JABATAN FIQH DAN USUL AKADEMI PENGAJIAN ISLAM

UNIVERSITI MALAYA KUALA LUMPUR

2012

(3)

iv

ABSTRAK

Amalan pemberian mahar dan hantaran sentiasa berhubung kait dengan budaya adat istiadat perkahwinan di sesuatu tempat. Daerah Pulau Bangka merupakan sebuah negeri terbaharu di Indonesia. Penduduknya yang berasal dari pelbagai daerah di Indonesia turut menyokong amalan pemberian mahar dan hantaran yang berbeza- beza. Selain itu, ketiadaan pedoman tertentu dalam pemberian mahar yang dituntut oleh Islam turut mempengaruhi amalan tersebut. Kajian ini cuba melihat dan menganalisis amalan mahar dan hantaran dalam kalangan masyarakat Islam daerah Pulau Bangka serta mengenal pasti apakah faktor-faktor yang mempengaruhi amalan tersebut. Selain kajian perpustakaan, analisis juga dilakukan berdasarkan maklumat daripada temu bual secara mendalam yang dilakukan terhadap penduduk Islam daerah Pulau Bangka bagi menjelaskan amalan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Kajian ini mendapati bahawa masyarakat mempunyai pelbagai jenis amalan dalam pemberian mahar dan hantaran. Beberapa faktor turut diambil kira dalam penentuan kadar mahar dan hantaran seperti adat istiadat, faktor ekonomi dan nilai emas semasa. Kajian ini mendapati bahawa faktor ekonomi lebih banyak mempengaruhi penentuan kadar mahar dan hantaran berbanding faktor-faktor yang lain. Kajian ini mencadangkan supaya pihak-pihak tertentu yang berpengaruh dan berkuasa memberikan pendedahan tentang asas-asas perkahwinan terutamanya dalam masalahan mahar dan hantaran yang banyak diamalkan dalam kalangan masyarakat Islam di daerah Pulau Bangka. Di samping itu, setiap individu daripada pelbagai lapisan masyarakat juga perlu meningkatkan kesedaran terhadap Islam supaya adat istiadat yang tidak bersesuaian dengan syariat Islam dapat diketepikan.

(4)

v

ABSTRACT

The practice of giving dower and hantaran is always related to the cultural rules in each place. Bangka island is the new state in Indonesia. The people who come from various parts and regions in Indonesia play the role in practicing the dower and various hantaran. Besides, no specific guidelines in giving dower according to Islam also influenced its practice. This study tries to look at and analyze the practice of giving dower and hantaran especially among the Muslim community of Bangka island and to identify the factors that influenced it. Beside the library research, the analysis is also done based on information from an in-depth interviews among the citizen to explain how the practice takes place in society. This study found that people have a variety of practices in the practice of giving dower and hantaran.

Several factors which are considered in determining the rate of dower and hantaran such as customs or culture, economic factors and the current value of gold. But economic factors have more influence than other factors. This study suggests that certain parties are influential and powerful to expose on the basis of marriage, especially in the matters of dower and hantaran which is practiced in many Muslim societies of Bangka island. In addition, each individual of the society is to raise awareness about Islam, so then the tradition which is not compatible with Islamic law can be ignored.

(5)

vi

PENGHARGAAN

Alhamdulilah, setinggi-setinggi puji dan kesyukuran dipanjatkan ke hadrat Allah SWT, atas nikmat, rahmat, dan petunjuk yang diberikan kepada hambaNya.

Shalawat dan salam selalu terlimpahkan buat junjungan besar Nabi Muhammad S.A.W, keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikutnya sepanjang zaman.

Atas taufik dan hidayahNya pula pengkaji dapat menyelesaikan kajian ini.

Kekuatan dan kesabaran yang telah dikaruniakanNya memberi semangat kepada pengkaji untuk menyiapkan disertasi ini.

Dalam kajian ini pengkaji banyak mendapatkan bantuan, kemudahan, dorongan motivasi, doa, dan kerjasama yang baik dari pelbagai pihak. Oleh itu, sanggatlah patut kiranya jika pengkaji ucapkan sekalung penghargaan dan jutaan terimakasih kepada:

1. Prof Madya Dr Raihanah Binti Hj Azahari selaku penyelia disertasi ini yang telah banyak meluangkan waktunya, memberikan bimbingan, tunjuk ajar serta sokongan kepada pengkaji dalam menyiapkan kajian ini. Semoga kesihatan dan kemudahan serta kebahagiaan dunia dan akherat sentiasa Allah S.W.T curahkan kepada beliau dan keluarganya.

2. Penghargaan setinggi-tingginya kepada kedua orang tua penulis, ayahanda Abu Bakar Jalil dan ibunda Suharni, yang kasih sayang serta do’a tulusnya yang tidak pernah berhenti dipanjatkan kepada Allah untuk anak-anaknya, sangat berarti dalam menambah semangat dan mempermudah langkah pengkaji dalam penyelesaian thesis ini dan untuk ibu-bapak mertua H.

(6)

vii

Zulkifli AR dan Hj. Sukiyah, atas dorongan serta do’a dan besarnya harapan untuk dapat segera mengamalkan ilmu yang telah ada diladang perjuangan dan tak lupa ingatan setulus hati buat yang paling banyak memberikan bantuan sehingga terhasilnya thesis ini iaitu isteri tercinta Erna Puspita moga kebahagiaan dan kesabaran sentiasa menyertai hidupmu, serta untuk mujahid kecil penulis, Nabigh Ramadhan Alfareddy, yang dengan kehadirannya mampu menambah cerahnya hari-hari sehingga termotivasi untuk dapat segera menyelesaikan tesis ini.

3. Penulis aturkan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para al- Ustadz Pondok Modern Darul Abror, Kace, Bangka, al-Ustadz Sofyan Abu Yamin, al-Ustadz Syamsuddin, al-Ustadz Haris dan juga Al-Ustadz Yani Azhari, S.Ag, al-Ustadz Sarmili Zainuddin, S.Ag dan sahabat Marzuki yang telah menyokong untuk menyelesaikan penulisan karya tulis ini, beserta seluruh pengetua Kantor Urusan Agama di daerah pulau Bangka yang ikut memberikan informasi yang pengkaji perlukan.

4. Dalam kesempatan ini juga penulis sampaikan terima kasih kepada seluruh pensyarah mahupun staf di Jabatan Fiqh dan Usul di Universiti Malaya yang telah menjadi fasilitator dan motivator dalam memperoleh dan mengkaji ilmu pengetahuan dari pelbagai sumber asalnya.

5. Tidak lupa pula pengkaji ucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan IKPM Gontor di Malaysia dan kawan-kawan seperjuangan, Blok 21, Pantai Dalam, yang telah memberi pandangan dan buah fikir dalam kajian ini, terkhusus kepada sahabat Helly Sardi dan Syamsuri, semoga rahmat dan berkah selalu Allah S.W.T curahkan kepada mereka.

(7)

viii

Naungan rahmat Allah didoakan buat semua pihak sama ada secara langsung atau tidak langsung yang membantu dan menyumbangkan tenaga dalam menjayakan proses penulisan kajin ini, semoga budi dan jasa serta bantuan kalian mendapat ganjaran daripada Allah SWT. Amin ya rabbal ‘alamin.

Pengkaji sedari kajian ini masih banyak kekurangan, kerana itu saranan dan cadangan dari pelbagai pihak untuk menyempurnakan sangatlah diharapkan. Semoga kajian ini membawa manfaat bagi para pembacanya.

Yudi Safitrah Blok 21-7-4

Taman Bukit Angkasa Kampung Kerinchi Pantai Dalam Kuala Lumpur

(8)

ix

SENARAI JADUAL

Halaman JADUAL 3.1. Jumlah Penduduk Pulau Bangka Mengikut Jantina di

Semua Daerah Tahun 2010 74

JADUAL 3.2. Jumlah Perkahwinan penduduk yang Beragama Islam di Daerah Pulau Bangka dari Tahun 2006 Sehingga 2010

78

JADUAL 3.3. Umur Responden 82

JADUAL 3.4. Daerah Menetap Responden 82

JADUAL 3.5. Faktor-faktor yang Menentukan Kadar Mahar 95

(9)

x

SENARAI RAJAH

Halaman Rajah 1: Pecahan Penduduk Daerah Pulau Bangka Mengikut Etnik 76 Rajah 2 : Pecahan Penduduk Daerah Pulau Bangka Mengikut Agama 77

Rajah 3: Pecahan Status Perkahwinan Responden 83

Rajah 4: Faktor-faktor yang Mempengaruhi Amalan Mahar 92 Rajah 5: Faktor-faktor yang Mempengaruhi Amalan Hantaran 93

Rajah 6 : Cara Penentuan Pemberian Mahar 98

(10)

xi

SENARAI KEPENDEKAN

A.D : Anno Domini

a.s. : ‘Alaihissallam

B.T : Bujur Timur

Babel : Bangka Belitung BPS : Badan Pusat Statistik

C. : Cetakan

e. : Edisi

H : Hijriah

h. : Halaman

IAIN : Institut Agama Islam Negeri

Ibid : Ibidem

j. : Juz

Kemenag : Kementerian Agama

Kep. : Kepulauan

Kepres : Keputusan Presiden

KHI : Kompilasi Hukum Islam

Km : Kilo meter

KPK : Komisi Pemberantasan Korupsi

KUA : Kantor Urusan Agama

Lemhanas : Lembaga Pertahanan Nasional Op.cit : Opera citato

PA : Pengadilan Agama

Perpu : Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang

PP : Peraturan Pemerintah

Prov. : Provinsi

(11)

xii

r.a : RaÌiyallÉhu `anhu

RM : Ringgit Malaysia

Rp. : Rupiah

S.A.W : SallallÉhu ‘alaihi wa sallam S.W.T : SubÍÉnahu wa ta’ÉlÉ

SH : Serjana Hukum

t.t : Tanpa tarikh

t.t.p : Tanpa tempat dan penerbit

Terj. : Terjemah

TNI : Tentara Nasional Indonesia UBB : Universitas Bangka Belitung UGM : Universitas Gajah Mada

UUD : Undang-Undang Dasar

(12)

xiii

JADUAL TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan penelitian ini berdasarkan pada buku panduan penulisan Tesis/Disertasi Ijazah Tinggi Akademi Pengajian Islam di Universiti Malaya, yang secara garis besarnya dapat disenaraikan pedoman tersebut adalah seperti berikut:

1. Konsonan Huruf

Arab

Nama dan

Transkipsi

Huruf Arab Nama dan Transkipsi

ء،ا

a, ‘(Hamzah)

ط

Ï

ب

B

ظ

Ð

ت

T

ع

ث

Th

غ

gh

ج

J

ف

f

ح

Í

ق

q

خ

Kh

ك

k

د

D

ل

l

ذ

Dh

م

m

ر

R

ن

n

ز

Z

و

w

س

S

ـه

h

ش

Sh

ي

y

ص

Î

ة

h

ض

Ì

(13)

xiv

2. Vokal

Vocal Pendek Transliterasi contoh Transliterasi

- (fathah) A َتَنَق qanata

- (Kasrah) I َ لِ َ salima

- (Dammah) U َ لِ جُ ju’ila

Vocal Panjang Transliterasi contoh Transliterasi ى

/

ا É ٌباَب /ىَرْبجُك bÉb/kubrÉ

ي Ê ٌ ْ لِكَو wakÊl

و Ë ٌةَر ْ جُ sËrah

Diftong:

Diftong Transliterasi contoh Transliterasi

و_َ Aw ٌل ْ َق qawl

ي Ay ٌرْ َ khayr

وّو_َ Uww ٌةوَّ جُق Quwwah

-

وّي iy/i ٌّيلِبَرَع ‘Arabiy/Ê

(14)

xv

KANDUNGAN

1 Abstrak Bahasa Melayu iii

2 Abstrak Bahasa Inggeris iv

3 Penghargaan v

4 Lembar pernyataan viii

5 Senarai Jadual ix

6 Senarai kependekaan x

7 Jadual Transliterasi xiii

8 Kandungan xv

BAB SATU PENDAHULUAN

1.1. Pendahuluan 1

1.2. Masalah Kajian 2

1.3. Soalan Kajian 4

1.4. Objektif Kajian 4

1.5. Kepentingan Kajian 5

1.6. Skop Kajian 6

1.7. Kajian Lepas 6

1.8. Metodologi Kajian 13

1.9. Sistematika Pengkajian 18

(15)

xvi

BAB DUA:

KONSEP MAHAR DAN HANTARAN MENURUT ISLAM

2.1. Pendahuluan 20

2.2. Definisi Mahar 21

2.3. Sebab – sebab diwajibkan Mahar 28

2.4. Pembahagian Mahar 33

2.5. Syarat-syarat Mahar 37

2.6. Kadar Mahar 40

2.7. Cara Pembayaran Mahar 44

2.8. Hikmah Disyariatkan Mahar 46

2.9. Pengertian Hantaran 50

2.10. Hantaran dalam Kalangan Masyarakat Indonesia 51 2.11. Hantaran dalam Peraturan Perundangan Perkahwinan Indonesia 55 2.12. Pandangan beberapa fuqaha dalam permasalahan hantaran 60 2.13. Perbezaan di Antara Mahar, Hantaran dan Hadiah 62

2.14. Kesimpulan 63

(16)

xvii

BAB TIGA:

PENGAMALAN MAHAR DAN HANTARAN DALAM KALANGAN MASYARAKAT ISLAM DAERAH PULAU BANGKA

3.1. Pendahuluan 65

3.2. Kepulauan Bangka Belitung Secara Umum 65

3.2.1. Sejarah Ringkas Daerah Pulau Bangka 68

3.2.2. Status Asas Kualiti Hidup di Pulau Bangka 70

3.3. Latar Belakang Responden 80

3.3.1 Umur dan Daerah Menetap Responden 81

3.3.2 Status Perkahwinan Responden 83

3.4. Dapatan Kajian 83

3.4.1. Amalan Mahar dan Hantaran Dalam Perkahwinan 84 3.4.2. Pemahaman mengenai mahar dan hantaran 88 3.4.3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengamalan mahar dan

hantaran

90

3.4.4. Kriteria yang diambil kira dalam penetapan mahar dan hantaran

93

3.4.5. Bentuk dan kadar mahar serta hantaran yang diamalkan 96 3.4.6. Pembayaran mahar dan hantaran yang diamalkan 101

3.5. Kesimpulan 103

(17)

xviii

BAB EMPAT PENUTUP

4.1. Rumusan 104

4.2. Saranan dan Cadangan 108

4.3. Penutup 110

BIBLIOGRAFI 112

LAMPIRAN

Rujukan

DOKUMEN BERKAITAN

Kedua, kajian ini melihat kepada keadaan berwakaf tunai dalam kalangan Muslim Pulau Pinang iaitu untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi niat dalam tingkah

Kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti pengaruh dan hubungan faktor keluarga terhadap tabiat dan minat membaca dalam kalangan murid Tahap 2 di SJK(T), Daerah Kulim, Kedah

Kajian analisis faktor amalan bersedekah dalam kalangan mahasiswa Islam yang dijalankan melalui kaedah Fuzzy Delphi mendapati kesepakatan pakar yang tinggi terhadap

Dalam kajian ini terdapat lima faktor utama yang dikenal pasti sebagai penyebab berlakunya perlanggaran tatasusila agama dalam kalangan umat Islam di negara ini iaitu

Tujuan kajian ini adalah untuk mengukur tahap kepuasan pekerjaan serta mengenal pasti faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja di kalangan kakitangan Lembaga

Kajian ini dilaksanakan dalam kalangan guru baharu, terutamanya untuk mengenal pasti pengaruh faktor sosialisasi organisasi dan tingkah laku proaktif terhadap keterlibatan

Kajian ini adalah berkaitan faktor-faktor kejayaan perniagaan dalam kalangan usahawan Muslim di dalam Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) dengan pengaruh amalan agama

Disebabkan faktor agama Islam dan keinginan mereka untuk berasimilasi dalam masyarakat Melayu, maka dialek Melayu Pulau Pinang digunakan sebagai bahasa ibunda dan dialek

Skop kajian ini ialah untuk mengenal pasti dan menganalisis penentu pemilihan terhadap pelaburan Dana Amanah Islam (DUAI) dalam kalangan pelabur Muslim di Kelantan..

Dalam fasa pertama, kajian ini bertujuan menentukan tahap pengetahuan, sikap dan amalan terhadap TB sistem saraf pusat dalam kalangan pekerja penjagaan kesihatan dan juga faktor

Oleh itu, kajian ini akan melihat amalan jenaka yang berlaku dalam kalangan guru pelatih dan pandangan mereka serta murid terhadap amalan jenaka semasa sesi

Kajian ini memberi tumpuan dalam kalangan remaja Malaysia yang belajar di sebuah sekolah swasta, dan kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti dan menganalisis

Justeru, kajian ini bertujuan menjelaskan kedudukan mahar menurut Islam dan masyarakat Melayu, falsafah di sebalik pensyaritan mahar dengan memfokuskan kepada potensi

kalangan masyarakat Islam daerah Pulau Bangka. Rentetan hal tersebut, beberapa pihak perempuan meminta pelbagai hantaran serta wang dalam kadar yang tinggi daripada

Untuk mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan amalan mahar dan hantaran perkahwinan dalam kalangan masyarakat Islam daerah Pulau Bangka, maka pengkaji menggunakan kaedah

Malah amalan pemberian mahar dan hantaran merupakan amalan yang tidak dapat dielakkan daripada kalangan masyarakat Islam, sedikit sebanyak telah dipengaruhi oleh

Mohd Yazid Najmi Muhammad Ali, (1999/2000), Mahar dan hantaran : konsep dan realiti pengamalannya di Kelantan dan Kedah suatu perbandingan (Kertas projek, Jabatan Fiqh dan

Justeru, kajian ini cuba menganalisis dan membincangkan amalan penetapan kadar mahar menurut pandangan perundangan Islam yang diamalkan oleh masyarakat Islam di

Hasil temu bual yang dilakukan, pengkaji mendapati majoriti responden seramai 18 orang dan masyarakat daerah ini secara umumnya memahami hukum memberi mahar sepertimana

Antara faktor tersebut ialah penolakan Islam sebagai agama rasmi, penyebaran Islam dalam kalangan masyarakat pribumi Sabah yang belum menganut sebarang agama dan dilema

Antara yang jelas dapat diperhatikan adalah amalan-amalan berikut yang kini mula menjadi norma dalam kalangan masyarakat Islam di Malaysia iaitu, amalan menyalakan api

Dapatan kajian menunjukan faktor motivasi dalam amalan pembelajaran hafazan al-Quran dalam kalangan pelajar adalah di tahap yang tinggi (min = 3.64), dan secara

Makalah ini bertujuan mengenal pasti perspektif tempatan melalui amalan dan kepercayaan masyarakat Kadazandusun yang tinggal di kawasan banjaran gunung Kinabalu dalam