• Tiada Hasil Ditemukan

JIK 318 - Kimia Koordinatan

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "JIK 318 - Kimia Koordinatan"

Copied!
4
0
0
Tunjuk Lagi ( halaman)

Tekspenuh

(1)

Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.

Jawab SEMUA soalan.

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Kursus Semasa Cuti Panjang

Sidang Akademik 2002/2003 April/Mei 2003

JIK 318 - Kimia Koordinatan

Masa : 3 jam

Setiap jawapan mesti dijawab di dalam buku jawapan yang disediakan.

Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.

Setiap soalan bemilai 20 markah dan markah subsoalan diperlihatkan di penghujung subsoalan itu.

(2)

1 . (a) Namakan (sistem tatanama IUPAC) dan kira nombor atom berkesan setiap kompleks yang berikut:

(i) Na2[TiF6]

(ii) [FeI2(CO)4]

(iii) [Ni(CH3)2(P(C6Hs)3)2]

(iv) [CrCI(NH3)(en)2]SO4

3 . (a) Tulis nota ringkas tentang empat daripada perkara yang berikut:

(i) kompleks lengai dan kompleks labil (ii) siri spektrokimia

(iii) kestabilan termodinamik dan kestabilan kinetik untuk sebatian koordinatan

(iv) ciri-ciri logam peralihan

Teori Koordinatan Werner(v)

(vi) kelemahan Teori Sidgwick

(10 markah) Apakah yang dimaksudkan dengan `kesan trans' dalam sebatian koordinatan?

Tunjukkan bagaimana anda boleh menyediakan isomer cis dan trans [PtC12(NH3)2].

Cadangkan bagaimana kedua-dua isomer di atas dapat dibezakenali.

(10 markah) 2. (a) Spektrum ultralembayung-temampakkan untuk kompleks Na3[CrF6]

menunjukkan tiga penyerapan maksimum pada 671 .1, 440.5 dan 290.7 nm.

Sediakan suatu gambar paras tenaga untuk menunjukkan peralihan-peralihan yang berkenaan.

Terangkan kenapa keamatan ketiga-tiga jalur di atas adalah rendah.

(10 markah) Huraikan faktor-faktor yang menunukkan sama ada sesuatu kompleks itu memilih geometris oktahedral atau tetrahedral.

(10 markah)

(10 markah)

(3)

Bincangkan sama ada pengukuran kemagnetan boleh digunakan untuk membezakenali antara pengkoordinatan oktahedral dan tetrahedral bagi kompleks-kompleks kobalt(II). Gunakan Teori Ikatan Valens.

(10 markah) 4. (a) Huraikan mekanisme tindak balas yang paling mungkin untuk setiap tindak

balas yang berikut:

[CO(NH3)6]3+ + [C"(H2O)6]2+ -~ hasil (ii) [COCI(NH3)5]2+ + [Cr(H20)6]2+ --) hasil

Jelaskan kenapa tindak balas (i) berlaku lebih perlahan daripada tindak balas (ii).

[Mn(H20)6](CI04)3 (ii) K2[MnC14]

(iii) K3[Mn(CN)6]

-3- [JIK 318]

(10 markah) Sediakan gambarajah pecahpindahan yang jelas dan kira tenaga penstabilan medan hablur (dalam unit Akt) untuk kompleks yang berikut:

(10 markah) 5. (a) Sediakan suatu gambarajah paras tenaga orbital molekul yang lengkap untuk

kompleks [Ni(H20)6]SO4.

(6 markah) Gunakan Teori Medan Hablur untuk menjelaskan kenapa kobalt(III) membentuk kompleks bergeometri oktahedral (contohnya [CO(NH3)6]3+) tetapi kobalt(II) membentuk kompleks bergeometri tetrahedral (contohnya [Co(SCN)4]2-)-

(6 markah) Bincangkan keisomeran geometris dan keisomeran optis yang mungkin untuk(c) kompleks jenis M(AB)2, M(AA)2 dan M(AB)CD, yang mana AA mewakili ligan bidentat bersimetri, AB mewakili ligan bidentat takbersimetri dan C serta D mewakili ligan monodentat.

(8 markah)

(4)

-4- [Lampiran JIK 318]

T2(g)

E(

dl , d6 tet ( -- Dq --) dl , d6 okt d4 , d9 okt d4 , d9 tet

Gambarajah ringkas paras tenaga bagi spesies dl , d4 , d6 dan d9 di dalam medan oktahedral dan tetrahedral.

d2 , d7 tet F-- Dq -~ d2 , d7 okt d3 , d' okt d3 , d8 tet

Gambarajah ringkas paras tenaga bagi spesies d2 , d3 , d7 dan d8 di dalam medan oktahedral dan tetrahedral.

-0000000-

Rujukan

DOKUMEN BERKAITAN

APPENDIX B13 - THE GRAPH OF C*ab AGAINST DAYS FOR AGAR SAMPLE UNDER UV-A EXPOSURE.. C*ab against days 45 Agar

Rajah 6 menunjukkan sebuah kerangka yang dikenakan momen tumpu sebanyak 10 kNm di titik B dan beban teragih seragam 5 kN/m di sepanjang rentang AB.. Guna kaedah kerja

Bagi setiap ligan yang diberikan, tandakan atom/atom-atom penderma dan lukiskan struktur semua isomer geometris yang mungkin untuk kompleks yang dibentuk dengan logam

Sebuah rasuk selanjar keluli dua-rentang seperti ditunjukkan dalam Rajah 2 menyokong beban teragih seragam 15 kN/m sepanjang rentang AB dan satu beban tumpu 50 kN di C..

Diberikan AB dan CD merupakan kord-kord yang melalui M (dengan A dan C berada pada bahagian bulatan yang sama yang ditentukan oleh PQ), sedemikian hingga

Satu rasuk keluli selanjar dua-rentang seperti ditunjukkan dalam Rajah 2 menyokong dua beban teragih seragam sebanyak masing-masing 30 kN/m dan 20 kN/m sepanjang rentang AB dan

(a) Tunjukkan gelombang bagi keadaan yang berlainan untuk setiap flip-flop bersiri 4- bit dalam siri / beralih ke kanan / keluar peralihan mendaftar untuk bentuk

(a) Rajah 6 menunjukkan satu rasuk yang membawa beban teragih seragam 20kN/m bertindak di sepanjang rentang AB, beban segitiga berubah dari 0 ke 10 kN/m di rentang CD dan beban

(a) Rajah 6 menunjukkan satu rasuk yang membawa beban teragih seragam 20kN/m bertindak di sepanjang rentang AB, beban segitiga berubah dari 0 ke 10 kN/m di rentang CD dan beban

.(vi) Setengah-kutubtunggal yang bersendirian t yang merupakan penyeiesaian C dan juga penyelesaian simetri secara paksi apabila m=1/2 and6.

Jika buburan di atas dituras dalam penekan plat-dan-kerangka yang mempunyai 30 kerangka dan luas per kerangka 0.873 m 2 pada kejatuhan tekanan yang sama 46.2 kN/m 2

(8 markah) Kombinasi ion-ion kobalt(Il!, natrium, nitrit serta molekul ammonia boleh menghasilkan suatu siri sebatian yang mengandungi tujuh kompleks yang

(ii) Ion Co(IIf bertindakbalas dengan tiga ligan etilenadiamina untuk membentuk kompleks koordinatan?. Lukiskan struktur

Sukacita saya sekiranya dapat tuan membantu mereka dengan maklumat- maklumat yang berkaitan untuk menjayakan projek kajian mereka.. Segala maklumat yang diperolehi

untuk tindak balas redoks yang berikut dan senaraikan langkah-langkah yang terlibat di dalam turutan tindak balas. [coffir)u13* + lFe(c].i)r(oHr)13- _____+ co2*1ur) +

(ii) Beri struktur bagi isomer-isomer sebatian hijau tua itu dan nyatakan sama ada isomer-isomer pilihan anda itu mempamer keaktifan opiir. (iii) Apakah struktur yang

Apakah persamaan pergerakan bagi suatu mah yang berada pada 6 m dari sumber pertama dan 4 m dari sumber kedua seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1.. (20 markah) (c)

(a) Kira nombor atom berkesan untuk kompleks yang berikut dan tunjukkan bagaimana kaedah ini boleh digunakan untuk meramalkan formula yang betul untuk kompleks (ii)

(b) Keisomeran geometi tidak mungkin bagi kompleks tetrahedron tetapi berlaku dalam kompleks oktatredron berformula Mubz dan kompleks segiempat sama satah berformula

Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.. Jawab LIMA daripada ENAM soalan yang

Jika kedudukan AB dan panel CD seperti yang ditunjukkan dalam Gambarajatr 4.2, kirakan halaju teranrh pada titik tengah CD pada arah normal akibat punca dari

Dengan menggunakan rumus paras tenaga Bohr dan kaedah peralihan Bohr, maka terbitkan ungkapan frekuensi peralihan sinaran bagi atom hidrogen dan berikan takrifan

Enam ligan berdasarkan pirimidina; 2-N-etilaminopirimidina (L1), 2-N-anilinopirimidina (L2), 2-N-(p-metilanilino)pirimidina (L3), 2-N-(m-metilanilino)pirimidina (L4),