• Tiada Hasil Ditemukan

dalam unit cm3s-’ seperti yang dicadangkan oleh Schols adalah seperti berikut: Qc

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "dalam unit cm3s-’ seperti yang dicadangkan oleh Schols adalah seperti berikut: Qc"

Copied!
5
0
0
Tunjuk Lagi ( halaman)

Tekspenuh

(1)

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2001/2002

September 2001

KIT 253 - Termodinamik Kejuruteraan Kimia

Masa : (3 jam)

Sila pastikan bahawa kertas ini mengandungi LIMA muka surat sebelum anda memulakan peperiksaan ini.

Jawab sebarang LIMA soalan.

Jika calon menjawab lebih daripada lima soalan, hanya lima soalan pertama mengikut susunan dalam &rip jawapan akan diberi markah.

Jawab tiap-tiap soalan pada muka surat yang bar-u.

1. (4

Satu persamaan untuk mengira kadar aliran minyak kritikal, QC. dalam unit cm3s-’ seperti yang dicadangkan oleh Schols adalah seperti berikut:

Qc = [ 1 k, re AP

l-b

Q

CD (1)

k

: kebolehtelapan minyak; r, : jejari penyaliran;

Ap : perbezaan ketumpatan minyak

QcD:

kadar aliran minyak kritikal tanpa dimensi dan CL, : kelikatan minyak

Persamaan (1) digunakan untuk mengira kadar aliran minyak krikal bagi sesebuah model takungan. Apabila seseorang ingin mengira kadar aliran minyak yang sebenar bagi sesebuah takungan, beliau mestilah memasukkan pemalar penukaran di dalarr persamaan (1).

Sekiranya kadar aliran minyak disukat dalam unit tong/hari, k, dalam unit milidarcy (md), re dalam unit kaki, p dalam unit g cme3 dan p,

dalam unit cp:

. ../2-

(2)
(3)
(4)
(5)

Rujukan

DOKUMEN BERKAITAN

Justeru, objektif kajian ini ialah seperti berikut: (1) menganalisis kecenderungan pilihan aliran pendidikan antara aliran akademik dengan aliran kemahiran dalam kalangan asnaf

(b) Meter Venturi digunakan untuk mewujudkan kadar aliran air dalam saluran paip mendatar yang mempunyai 50 mm diameter seperti Rajah 1.. Garis pusat kerongkong Venturi

Terbitkan persamaan keselanjaran bagi bendalir dengan mengambil kira keseimbangan jisim aliran masuk dan keluar bagi isipadu kawalan seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 2[c]... [i]

Model ujian akan dilakukan bagi kajian aliran melalui injap yang mempunyai garis pusat salur masuk 0.6m dan air mengalir pada kadar aliran 10m 3 /s. Bendalir bekerja di dalam

(ii) Kira nilai sekarang bagi aliran pendapatan dijangka pada kadar faedah 12% terkumpul setiap tahun dalam tujuh tahun yang mendatang.. (iii) Andaikan harga minyak

Adakalanya dalam keadaan tertentu, seseorang yang ingin memahami sesebuah hadis perlu juga meneliti hadis yang membicarakan topik lain bagi mendapatkan kefahaman yang tepat

Jadual 1 menunjukkan nilai ketumpatan sebenar bagi setiap partikel sampel yang digunakan di dalam kajian ini. Nilai ketumpatan ini adalah penting untuk mengira kekuatan tegangan

Persamaan Reynold digunakan untuk menentukan parameter-parameter pelinciran untuk aliran di antara dua permukaan yang bergerak seperti yang terdapat pada galas jurnal..

Kehilangan turus bagi aliran atas dan aliran bawah sesekat untuk tangki pengelompokan adalah 0.51 apabila kadar alir keluar adalah 25 juta liter sehari (MLD) pada suhu 22

[c] Apakah peratusan penurunan dalam aliran air yang bersesuaian bagi menurunkan separuh jumlah kadar pemindahan haba pada masa sama mengekalkan aliran minyak

Kirakan luas keratan rentas untuk air dan minyak, kadar aliran isipadu air dan minyak, kadar aliran jisim air dan minyak, kadar pemindahan haba, suhu alur masuk air sejuk dan

Kadar faedah untuk setiap firma dalam pasaran tetap dan terapung adalah seperti berikut:.. Pasaran kadar tetap Pasaran

tbl Suatu reaktor aliran palam digunakan untuk menentukon hubungan kadar bagi suatu tindakbalas kimia tertib pertama yang diwakili

Contohnya terdapat persamaan metode dan pendekatan sepertimana yang telah digunakan Imam Malik, seperti dalam kes kadar menyapu tangan untuk bertayamum, air mengalir yang

Contohnya terdapat persamaan metode dan pendekatan sepertimana yang telah digunakan Imam Malik, seperti dalam kes kadar menyapu tangan untuk bertayamum, air mengalir yang

Tahap intelektualisme hukum sesebuah masyarakat adalah dipengaruhi oleh aliran pendidikan dan pemikiran hukum yang dikuti oleh masyarakat tersebut.Berasaskan fakta

Manakah daripada berikut TIDAK merujuk kepada peratran-peraturan yang berkaitan dengan sistem pertukaran asing antarabangsa.. Yang manakah menerangkan tentang kadar

Dave menjangka pelaburan asal dan aliran tunai positif bersih untuk 3 tahun bagi setiap mesin adalah seperti yang ditunjukkan dalam jadual yang berikut. Andaikan

Terbitkan persamaan kadar aliran gas (Tips: aliran boleh dikira daripada persamaan keselanjaran), persamaan seentropi dan halaju gas dimuncung);. Jelaskan tekanan

Ciri-ciri lalu lintas bagi kenderaan yang mengikuti lori sampah tersebut adalah seperti berikut:. Ketumpatan lalu lintas = 65 kend/km Aliran lalu lintas =

Sodium tetraborate Sociirrm borgte Sodiura broaicie Sodium cgrbonote Sociium carbo ^re Sodium bi:srbon!.te Sociium chlorete Fociium ,:hloncie Sociium cyaaide Sodium

Cadangan A memerlukan pelaburan modal sebanyak 5 juta ringgit dan menghasilkan aliran tunai masuk bersih tahunan sebanyak 1 juta ringgit selama 10

Maklumat aktiviti, kos pemandu (driver), kadar belanjawan bagi 1998, dan unit pemandu (driver) digunakan setiap kilogram kek adalah seperti berikut:-.