JIB 214 - Anatomi Tumbuhan

Tekspenuh

(1)

UNIVERSITI

s m s

MALAYSIA Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik 2002/2003

Februari/Mac 2003

JIB 214 - Anatomi Tumbuhan

Masa :

Zjam

Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan

ini

rnengmdungi DUA muka swat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan

ini.

Jawab EMPAT soalan sahaja.

Setiap jawapan msti dijawab di &lam buku jawapan yang disediakan.

Setiap soalan banilai 25 rnarkah dan mask& subsodan diperlihatkan di penghujung subsodan itu.

,

.

*2l-

(2)

- 2 - [JR3 2141 1.

2.

3.

4.

5 .

Dengan bantuan gambarajah berlabel, jelaskan

dinding

sel tumbuhan dan struktur khas pada dinding sel.

(a) Dengan bantuan gambarajah, bezakan jenis-jenis sel tumbuhan.

(25 markah)

(1 5 markah)

(b) T m g k a n secara ringkas tentang tisu berikut:

(i) xilem (ii) floem

(10 markah) Dengan menggunakan gambarajah, jelaskan proses peluruhan dam.

(a) Lakarkan struktur satu biji benih dikotiledon dan jelaskan bahagian biji benih tersebut.

(25 mark&) fungsi setiap

(10 markah) (b) Dengan menggunakan

gambamjah,

termgkan pembentukan endosperma dan

pertumbuhan embrio.

(15 markah)

Bincangkan

kegunaan antomi tumbuhan dalm taksonorni.

(25 markah)

-

000 0 000

-

Figura

Updating...

Rujukan

Updating...

Tajuk-tajuk berkaitan :