• Tiada Hasil Ditemukan

di dalam

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "di dalam "

Copied!
5
0
0

Tekspenuh

(1)

Peperiksaan Semester Cuti Panjang Sidang Akademik 1 997/98

April 1998

.QK 122

.

MESIN ELEKTRIK

Masa : [2 jam]

Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi LIMA (51 mukasurat yang bercetak sebelum anda mulakan peperiksaan ini.

Jawab EMPAT (41

soalan.

Semua soalan mesti dijawab

di dalam

Bahasa Malaysia.

59

(2)

aQK 122

1. (a)

Lukis gambarajah litar setara yang lengkap bagi sebuah transformer

dan tandakan semua

parameter

dalam

gambarajah tersebut.

( Pe njel asa n u ntu k pa ra mete r- pa ra mete r te rse b ut tid a k di pe rl u ka n).

Apakah andaian yang dibuat untuk mendapatkan gambarajah litar setara hamoiran daripada gambarajah litar setara tersebut?

(b)

Sebuah transformer fasa-tunggal mempunyai perincian berikut:

KadarankVA = skVA

Nisbah

voltan =

23O|46OV

Rintangan

primer =

O.2O

Reaktans bocoran

primer =

0.5O

Rintangan

sekunder =

0.750

Reaktans bocoran sekunder

=

1.8O.

Beban pada transformer tersebut mengambil arus sebanyak 10A pada faktor kuasa 0.8, mendahului.

Lukis gambarajah fasor untuk transformer tersebut. Seterusnya, cari voltan terminal sekunder bagi transformer itu. Abaikan arus tanpa beban.

(30 + 70 markah)

2. (a)

Apakah sebabnya voltan terminal pada sebuah penjana arus terus ujaan asing, yang berputar pada kelajuan tetap, berkurang apabila arus beban bertambah?

(3)

(b)

Sebuah penjana ujaan asing mempunyai rintangan

angker sebanyak O.12O. D.g.e. (daya gerak elektrik) yang terjana bernilai 400V apabila penjana tersebut diputarkan pada

600

pusingan se minit. Kira voltan terminal penjana tersebut jika arus beban bernilai 20A.

Jika arus

beban bertambah kepada

30A pada

kelajuan apakah penjana

perlu

diputarkan untuk menghasilkan voltan terminal yang sama seperti di atas?

(20 + 80 markah)

Terangkan bagaimana sebuah perintang bolehubah

yang

disambung bersiri dengan lilitan medan dapat mengawal kelajuan sebuah motor arus terus jenis pirau.

Sebuah motor pirau arus terus berputar pada kelajuan

800 pusingan

se

minit dalam keadaan tanpa beban.

Voltan

bekalan bernilai 24OV

dan arus

angkernya

ialah 24.

Rintangan lilitan

medan dan lilitan angker masing-masing bernilai 160C) dan 0.4Q.

Kira nilai rintangan tambahan yang perlu disambung bersiri dengan lilitan medan supaya motor tersebut berputar pada kelajuan 950 pusingan se minit apabila mengambil arus angker sebanyak 30A.

Anggapkan bahawa voltan bekalan tidak berubah

dan nilai

fluks berkadar terus dengan arus medan.

(40 + 60 markah)

Lukiskan gambarajah litar setara bagi bahagian rotor dalam sebuah motor aruhan tiga fasa. Tandakan parameter-parameter dalam rajah tersebut.

3. (a)

(b)

4. (a)

61

(4)

(b)

aQK 122

Seterusnya, terbitkan ungkapan berikut untuk kuasa mekanik P'""1 yang terhasil pada rotor:

Pmer

= fl_-,q) Pn'

s

di mana s ialah nilai gelincir dan Pr.', ialah kehilangan tembaga rotor.

Juga terbitkan ungkapan untuk kuasa mekanik P-"r pada rotor dalam sebutan s dan kuasa input pada rotor Pinoul.

Sebuah motor aruhan tiga fasa berputar pada kelajuan

786 pusingan

se

minit. Kelajuan sinkronus motor tersebut

ialah

800 pusingan se minit. Kuasa input pada rotor ialah 50kW. Kira, bagi motor tersebut,

(i)

( ii)

( iii)

nilai gelincir

kuasa mekanik yang terhasil kehilangan tembaga rotor.

5

Abaikan kehilangan teras rotor.

(60 + 40 markah)

(a)

Motor sejagat (universal) sebenarnya ialah motor arus terus bersiri

yang

boleh beroperasi daripada bekalan

arus

ulangalik. Apakah sebabnya

tork

keluaran

bagi

motor tersebut

kurang apabila

ia beroperasi daripada bekalan arus ulangalik dibandingkan dengan tork keluarannya apabila beroperasi daripada bekalan arus terus;7

(5)

(b)

Sebuah motor sejagat mempunyai perincian berikut:

Rintangan

angker =

12A

Rintangan medan

siri =

36C)

Aruhan

angker =

0.3H

Aruhan medan

siri =

0.34H

Kuasa

input =

0.1kW.

Motor

tersebut disambungkan kepada bekalan urangarik 2oov, 50H2. Tentukan arus input dan kelajuan motor apabira tork beban

yang

dikenakan ialah 0.18Nm. Anggapkan bahawa

faktor

kuasa motor tersebut ialah 0.8. Abaikan kehilangan geseran dan teras.

(2O + 80 markah)

oooOOOooo

63

5

Rujukan

DOKUMEN BERKAITAN

(ii) Jika satu kapasitor mempunyai reaktans disambung selari dengan motor kira jumlah kuasa reaktif dan faktor kuasa bagi kedua-dua kapasitor dan motor.. If

Dengan mengganggap c boleh diabai, rumuskan julat kelajuan yang dibenarkan di dalam ksj bagi lori tersebut melalui jalan tidak rata itu supaya getaran yang terhasil tidak

(e) Sekiranya nilai rintangan input hie = 500 ohm, dengan mengambil litar hibrid yang hampir, kirakan nilai gandaan voltan dan gandaan kuasa amplifier

Apabila s-udut pemicuan penukar SCR tersebut dilaraskan kepada sifar, kelajuan motor adalah 1200 rpm, dan arus angker ialah 10 A.. A separatety excited dc motoris used to

(a) Jika penukar medan ujaan dioperasikan secara maksimum untuk arus ujaan dan tork yang terbentuk adalah 116 Nm pada kelajuan 900 rpm, tentukan sudut pelambatan daripada

Jika penukar medan ujaan dioperasikan secara maksimum untuk arus ujaan d-an tork yang terbentuk adalah 116 Nm pada kelajuan g00 rpm, tentukan sudut pelambatan

(a) Satu gegelung mempunyai rintangan 20 Ω dan induktor 0.0382 H disambung secara selari dengan litar yang mempunyai nilai kapasitor 150 μF bersiri dengan perintang 10 Ω..

Arus medan motor juga dikawal dengan menggunakan sebuah perubah tiga fasa jambatan penuh dan ianya diatur untuk suatu nilai maksimum yang mungkin.. Talian arus ulang alik