SEBUTHARGA BAGI KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH BUMBUNG DAN KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI BAWAH

55  muat turun (0)

Tekspenuh

(1)

LEMBAGA PERUMAHAN DAN HARTANAH SELANGOR

DOKUMEN MEJA SEBUTHARGA

NO. SEBUTHARGA: LPHS/SH/K/20/13

UNTUK

SEBUTHARGA BAGI KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH BUMBUNG DAN KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI BAWAH

SKIM CERIA DI PANGSAPURI PALMA, BLOK J,

JALAN PALMA RAJA 3/KS6, BANDAR BOTANIK 41200 KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN

OKTOBER 2020

JA NGAN DIC ERA IKAN DO KU MEN INI

DOKUMEN

MEJA

TERKAWAL

(2)

LEMBAGA PERUMAHAN DAN HARTANAH SELANGOR

NO.

SEBUTHARGA : LPHS/SH/K/20/13

TAJUK KERJA : SEBUTHARGA BAGI KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH BUMBUNG DAN KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI BAWAH SKIM CERIA DI PANGSAPURI PALMA, BLOK J,

JALAN PALMA RAJA 3/KS6, BANDAR BOTANIK, 41200 KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN

JADUAL KANDUNGAN

BIL HURAIAN MUKASURAT

1 Kenyataan Sebutharga 1 – 2

2 Senarai Semakan Sebut Harga 3 – 5

3 Arahan Kepada Penyebut Harga 6 – 9

4 Syarat-Syarat Sebutharga Untuk Kerja 10– 18

5 Borang Sebut Harga 19

6 Surat Akuan Pembida(Wajib diisi) 20

7 Surat Akuan Pembida Berjaya 21

8 Ringkasan Sebutharga SUM/1

9 Senarai Kuantiti B1/1 - B2/3

10 Lampiran A - Latarbelakang Kontraktor(Wajib diisi) i - iv 11

12

Lampiran B - Senarai Semak(Wajib diisi) Lampiran C – Borang Jaminan Bank / Insurans

v - vi vii - viii

13 Lukisan Papan Tanda -

(3)

KENYATAAN SEBUTHARGA

SEBUTHARGA BAGI KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH BUMBUNG DAN KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI BAWAH SKIM CERIA DI PANGSAPURI PALMA, BLOK J, JALAN PALMA RAJA 3/KS6, BANDAR BOTANIK, 41200 KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN

(4)

- 1 -

LEMBAGA PERUMAHAN DAN HARTANAH SELANGOR

KENYATAAN SEBUTHARGA

Sebutharga adalah dipelawa kepada Kontraktor Bumiputera yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM), Memegang Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan, dan Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN) Selangor berminat dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja- kerja berikut:

SEBUTHARGA BAGI KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH BUMBUNG DAN KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI BAWAHSKIM CERIA DI PANGSAPURI PALMA, BLOK J,

JALAN PALMA RAJA 3/KS6, BANDAR BOTANIK, 41200 KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN

NO. SEBUTHARGA:LPHS/SH/K/20/13

A. Segala butir dan dokumen boleh didapati semasa waktu pejabat di:

LEMBAGA PERUMAHAN DAN HARTANAH SELANGOR Tingkat 5, Podium Utara

Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah 40503 Shah Alam

B. Dokumen Sebutharga hanya dikeluarkan kepada PEMILIK SYARIKAT YANG SAH MEMEGANG PERAKUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR DAN SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN yang dikeluarkan oleh LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM) dan UNIT PERANCANG EKONOMI (UPEN) SELANGOR.

C. Dokumen Sebutharga ini dijual dengan harga sebanyak RM 25.00 / naskah (wang tidak akan dikembalikan). Cara bayaran adalah dalam bentuk Wang Tunai.

D. Dokumen boleh diperolehi pada 13 Oktober 2020 hingga 19 Oktober 2020 pada waktu pejabat di :-

(5)

- 2 -

LEMBAGA PERUMAHAN DAN HARTANAH SELANGOR Tingkat 5, Podium Utara

Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah 40503 Shah Alam

E. Sebutharga ini akan ditutup pada 21 Oktober 2020 (Rabu). Dokumen Sebutharga hendaklah dimasukkan ke dalam peti tawaran di :-

LEMBAGA PERUMAHAN DAN HARTANAH SELANGOR Tingkat 5, Podium Utara

Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah 40503 Shah Alam

tidak lewat daripada jam 12.00 tengahari pada hari tersebut.

(6)

SENARAI SEMAKAN SEBUTHARGA

SEBUTHARGA BAGI KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH BUMBUNG DAN KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI BAWAH SKIM CERIA DI PANGSAPURI PALMA, BLOK J, JALAN PALMA RAJA 3/KS6, BANDAR BOTANIK, 41200 KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN

(7)

- 3 -

LEMBAGA PERUMAHAN DAN HARTANAH SELANGOR SENARAI SEMAKAN SEBUTHARGA

Nama Kerja : SEBUTHARGA BAGI KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH BUMBUNG DAN KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI BAWAH SKIM CERIA DI PANGSAPURI PALMA, BLOK J, JALAN PALMA RAJA 3/KS6, BANDAR BOTANIK, 41200 KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN

PERHATIAN

A. Senarai semakan ini adalah sebagai panduan kepada Penyebutharga untuk mengemukakan satu sebutharga yang lengkap tanpa sebarang kesilapan.

Penyebutharga adalah dinasihatkan supaya menggunakan senarai semakan ini bagi menyemak sebutharga mereka sebelum menyerahkan sebutharga masing-masing.

B. Segala usaha telah diambil untuk menyenaraikan perkara-perkara yang lazimnya perlu diambil tindakan oleh Penyebutharga dalam mengemukakan sebutharga. Walaupun begitu, adalah menjadi tanggungjawab Penyebutharga sepenuhnya bagi menentukan lengkapnya sesuatu sebutharga yang dikemukakan itu.

1.0 SEMAKAN AM

(a) Naskah salinan Dokumen Sebutharga yang diberikan kepada Penyebutharga hendaklah mengandungi butiran-butiran sepertimana yang disenaraikan. Sila semak dan pastikan supaya semua butiran-butiran ini terdapat pada Dokumen Sebutharga anda sebelum meninggalkan pejabat di mana Dokumen Sebutharga diperolehi.

(b) Adalah menjadi tanggungjawab seorang Penyebutharga untuk meneliti bahawa salinan-salinan itu adalah sebenarnya salinan-salinan dokumen yang termasuk dalam Naskah Meja Sebutharga. Jika terdapat apa-apa perbezaan atau percanggahan dalam mana-mana salinan yang diberi kepada Penyebutharga dengan salinan dalam Naskah Meja Sebutharga atau mana-mana dokumen yang temasuk di dalamnya maka adalah menjadi tanggungjawab Penyebutharga untuk memohon secara bertulis kepada pihak yang

(8)

- 4 -

mengeluarkan Dokumen Sebutharga tidak lewat dari tujuh (7) hari sebelum tarikh akhir yang ditetapkan dalam Notis Sebutharga bagi penyerahan Sebutharga supaya dibetulkan perbezaan atau percanggahan itu.

(c) Sila semak Dokumen Sebutharga anda dengan Naskah Meja Sebutharga yang dipamerkan bagi menentukan supaya tidak ada mukasurat yang tertinggal (missing pages) atau diberi lebih dari yang sepatutnya.

(d) Penyebutharga tidak dibenarkan membuat apa-apa perubahan atau penambahan kepada Borang Sebutharga atau mana-mana Dokumen Sebutharga yang lain yang boleh dianggap mengenakan had syarat atau perjanjian tambahan kepada syarat-syarat yang telah ditetapkan di dalam Dokumen Sebutharga oleh Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor (LPHS).

(e) Semua maklumat yang diisi oleh Penyebutharga hendaklah dengan menggunakan dakwat tidak mudah luntur. Jika terdapat sebarang kesilapan dalam mengisi maklumat, kesilapan tersebut hendaklah dibetulkan dengan cara memotong kesilapan tersebut dengan satu garisan bersih melintang dan ditandatangani ringkas oleh Pentender dan saksinya. Penggunaan getah pemadam atau kimia cecair adalah dilarang.

2.0 BORANG SEBUTHARGA

Borang Sebutharga hendaklah diisi dengan sepenuhnya dan sekiranya tidak lengkap, ianya dianggap tidak sah. Panduan mengisi borang salinan adalah seperti di bawah ini:-

(i) Isi nama dan alamat berdaftar yang lengkap Penyebutharga.

(ii) Isi dengan perkataan dan juga angka, amaun sebutharga (hendaklah sama dengan jumlah di Ringkasan Sebutharga).

(iii) Isi tempoh menyiapkan kerja mengikut unit HARI / MINGGU / BULAN.

(iiv) Isi tarikh, tandatangan Penyebutharga (hendaklah seorang yang sah dibenarkan di sisi undang-undang untuk menandatangani kontrak bagi pihak Syarikat Penyebutharga). Turunkan Cop Syarikat Penyebutharga. Isi maklumat dan tandatangan saksi.

(9)

- 5 -

3.0 LATAR BELAKANG PENYEBUTHARGA DAN MAKLUMAT MENGENAI KERJA

(a) Senaraikan 5 kerja terakhir termasuk yang diambil secara sub-kontrak.

(b) Penuhkan maklumat yang dikehendaki.

(c) Turunkan cop syarikat dan tandatangan di ruang yang diperlukan.

4.0 RINGKASAN SEBUTHARGA

(a) Semua item yang dijadualkan di Ringkasan Sebutharga mestilah dihargakan.

(b) Semak kiraan di Ringkasan Sebutharga dan pastikan jumlahnya betul sebelum ditulis pada Borang Sebutharga.

(c) Turunkan tandatangan dan cop kontraktor.

(d) Harga pada Ringkasan Sebutharga ini akan diselaraskan sebelum penyediaan Inden Kerja.

5.0 SENARAI KUANTITI

(a) Kontraktor perlu mengisi pada ruangan Kadar Harga di mana ia akan menentukan jumlah kontrak sebenar sekiranya terdapat kekurangan atau tambahan di dalam kontrak.

(b) LPHS akan mengisi kadar harga mengikut tafsiran pejabat sekiranya Kontraktor gagal memenuhi ruang tersebut.

(10)

SEBUTHARGA BAGI KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH BUMBUNG DAN KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI BAWAH SKIM CERIA DI PANGSAPURI PALMA, BLOK J, JALAN PALMA RAJA 3/KS6, BANDAR BOTANIK, 41200 KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN

ARAHAN KEPADA

PENYEBUTHARGA

(11)

- 6 -

LEMBAGA PERUMAHAN DAN HARTANAH SELANGOR ARAHAN KEPADA PENYEBUTHARGA

1. HAK LEMBAGA PERUMAHAN DAN HARTANAH SELANGORUNTUK MENERIMA / MENOLAK SEBUTHARGA

LPHS adalah tidak terikat untuk menerima sebutharga yang terendah atau mana-mana sebutharga atau memberi apa-apa sebab di atas penolakan sesuatu sebutharga.

Keputusan Jawatankuasa Sebutharga adalah muktamad.

2. CARA-CARA MELENGKAPKAN DOKUMEN SEBUTHARGA 2.1 Penyediaan Sebutharga

Penyebutharga adalah dikehendaki mengisi segala maklumat berikut dengan lengkap:-

a) Harga dan tandatangan Kontraktor / Pembekal di Ringkasan Sebutharga.

b) Harga, tempoh dan tandatangan dalam Borang Sebutharga c) Senarai kerja dalam tangan

d) Jadual Kerja Berserta Butiran Harga (jika ada) e) Butir-butir Spesifikasi (jika ada)

Jika berlaku kesilapan dalam mengisi maklumat-maklumat di atas Kontraktor / Pembekal hendaklah menandatangani ringkas semua pembetulan.

2.2 Penyerahan Dokumen Sebutharga

a) Dokumen Sebutharga yang telah diisi dengan lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri yang dicatatkan dengan bilangan sebutharga No. Siri: LPHS/SH/K/20/13 ( )serta tajuk sebutharga dan hendaklah dimasukkan ke dalam peti sebutharga pada masa dan tempat yang ditetapkan dalam Notis Sebutharga.

(12)

- 7 -

b) Jika Dokumen Sebutharga tidak diserahkan dengan tangan, Penyebutharga hendaklah menghantar Dokumen tersebut dengan pos supaya tiba pada atau sebelum masa dan di tempat yang ditetapkan.

c) Sebutharga yang diserahkan selepas masa yang ditetapkan, berbangkit dari sebarang sebab, tidak akan dipertimbangkan.

2.3 Penjelasan Lanjut

Sekiranya terdapat maklumat dalam Dokumen Sebutharga yang tidak jelas atau mencanggah, penyebutharga boleh menghubungi pejabat ini untuk penjelasan lanjut.

3. TEMPOH SIAP KERJA*

Kerja ini hendaklah disiapkan dalam tempoh maksimum Lapan (8) minggu.

4. BAYARAN DOKUMEN SEBUTHARGA+

Dokumen Sebutharga ini dijual dengan harga RM25.00 (Ringgit Malaysia: Dua Puluh Lima Sahaja).

5. PERBELANJAAN PENYEDIAAN DOKUMEN SEBUTHARGA

Semua perbelanjaan bagi penyediaan sebutharga ini hendaklah ditanggung oleh penyebutharga sendiri.

6. TEMPOH SAHLAKU SEBUTHARGA

Sebutharga ini sahlaku selama 90 hari dari tarikh tutup sebutharga. Penyebutharga tidak boleh menarik balik sebutharga sebelum tamat tempoh sahlaku sebutharga.

Pengesyoran tindakan tatatertib akan diambil sekiranya penyebutharga menarik balik tendernya sebelum tamat tempoh sah sebutharga.

(13)

- 8 - 7. ‘INTEGRITY PACT’

a) Penyebutharga wajib mengemukakan Surat Akuan Pembida di mana ia tidak menawar atau memberi rasuah kepada mana-mana individu lain sebagai sogokan untuk dipilih dalam tawaran ini. Wakil syarikat yang menandatangani Surat Akuan Pembida ini hendaklah juga melampirkan Surat Perwakilan Kuasa menandatangani bagi pihak Syarikat.

b) Surat Akuan Pembida tersebut adalah menjadi salah satu dokumen wajib dalam penilaian sebutharga peringkat pertama. Sekiranya pembida gagal mengemukakan Surat Akuan tersebut yang telah ditandatangani oleh pegawai Syarikat yang bertauliah, pembida tersebut akan dinilai sebagai gagal dalam penilaian peringkat pertama (gagal mengemukakan dokumen wajib) dan penilaian seterusnya tidak akan dilaksanakan.

c) Penyebutharga yang berjaya wajib mengemukakan Surat Akuan Pembida Berjaya beserta dengan Borang Perjanjian Inden Kerja yang telah ditandatangani di mana ia tidak akan memberi rasuah sebagai ganjaran kerana mendapatkan kontrak. Wakil syarikat yang menandatangani Surat Akuan Pembida ini hendaklah juga melampirkan Surat Perwakilan Kuasa menandatangani bagi pihak Syarikat. Surat Akuan ini akan menjadi sebahagian daripada Perjanjian Sebutharga.

8. DASAR KENAAN GST

a) Akta Cukai Barang dan Perkhidmatan 2014 (Akta GST 2014) telah dikuatkuasa mulai 1 April 2015. Oleh yang demikian, GST yang dikenakanakandibayarkepadaPenyebuthargaberdafatar GST.

b) Bagi tujuan sebutharga ini, Penyebutharga hendaklah menawarkan harga tawaran yang tidak ditambah nilai kenaan GST. Walaubagaimanapun, Penyebut Harga, sama ada berdaftar GST ataupun tidak, masih tanggungan untuk mengambil kira dalam hargatawaranapa-apakosberkaitandengankenaan GST yang perludibayarolehPenyebuthargakepadapihak-pihak yang membekalkankhidmatkepadanya.

(14)

- 9 -

c) Sekiranya Penyebutharga berdaftar GST, Surat SetujuTerima /Inden Kerja berdasarkan harga tawaran dengan tambahan nilai kenaan GST akan dikeluarkan kepada Penyebutharga.

d) Sekiranya Penyebutharga tidak berdaftar GST, tiada tambahan nilai kenaan GST akan dimasukkan.

e) Sekiranya Penyebutharga berdaftar GST semasa kerja sedang berjalan, kontraktor hendaklah memaklumkan status pendaftaran dan memohon pelarasan bagi tambahan kenaan GST dan menuntut sebarang kenaan GST dengan syarat kerja semasa masih berkuatkuasa bagi baki perolehan yang belum disempurnakan.

(15)

SYARAT-SYARAT SEBUTHARGA UNTUK KERJA

SEBUTHARGA BAGI KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH BUMBUNG DAN KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI BAWAH SKIM CERIA DI PANGSAPURI PALMA, BLOK J, JALAN PALMA RAJA 3/KS6, BANDAR BOTANIK, 41200 KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN

(16)

- 10 -

LEMBAGA PERUMAHAN DAN HARTANAH SELANGOR SYARAT-SYARAT SEBUTHARGA UNTUK KERJA 1. PEMERIKSAAN TAPAK BINA

Kontraktor adalah dinasihatkan untuk memeriksa dan meneliti tapakbina dan sekitarnya, bentuk dan jenis tapak bina, takat dan jenis kerja, bahan dan barang yang perlu bagi menyiapkan kerja perkhidmatan, cara-cara perhubungan dan laluan masuk ke tapakbina dan hendaklah mendapatkan sendiri segala maklumat yang perlu tentang risiko, dalam dan luar jangkaan serta segala hal keadaan yang mempengaruhi dan menjejaskan sebutharganya. Sebarang tuntutan yang timbul akibat daripada kegagalan kontraktor mematuhi kehendak ini tidak akan dipertimbangkan.

2. INSURANS

2.1 Kontraktor hendaklah atas nama bersama LPHS dan kontraktor mengambil insuran Liabiliti Awam dan Insuran Kerja* (sekiranya dinyatakan di dalam butir- butir ringkasan Sebutharga) bagi tempoh pelaksanaan Kerja ini. Kontraktor juga hendaklah mengemukakan Nombor Kod Pendaftaran dengan PERKESO.

2.2 Kontraktor hendaklah mengemukakan kepada Pegawai Inden semua polisi insuran dan nombor kod pendaftaran dengan PERKESO yang tersebut di atas sebelum memulakan kerja. Bagaimanapun untuk tujuan memulakan kerja sahaja, nota-nota perlindungan dan resit-resit bayaran premium adalah mencukupi. Sekiranya kontraktor gagal mengemukakan semua polisi insuran selepas tempoh sah nota-nota perlindungan tanpa sebarang sebab yang munasabah, Pegawai Inden berhak mengambil tindakan seperti di bawah fasal 9 (d)

3. PERATURAN PERLAKSANAAN KERJA

3.1 Kerja-kerja yang dilaksanakan hendaklah mematuhi Spesifikasi, pelan-pelan, butir-butir dalam Ringkasan Sebutharga dan syarat-syarat yang dinyatakan dalam Dokumen Sebutharga ini dan arahan Pegawai Inden atau wakilnya.

(17)

- 11 -

*3.2 Kerja-kerja elektrik dilaksanakan disamping mematuhi kehendak di perenggan 3.1 di atas, hendaklah juga mematuhi semua peraturan dan pekeliling, undang- undang dan undang-undang kecil yang diluluskan oleh:

i. Suruhanjaya Tenaga

ii. Jabatan Keselamatan Pekerja dan Kesihatan

iii. Pemegang Lesen dan Pihak Berkuasa Bekalan Elektrik iv. Jabatan Bomba dan Penyelamat

v. Pihak Berkuasa Tempatan

4. KEGAGALAN KONTRAKTOR MEMULAKANKERJA

Sekiranya Kontraktor gagal memulakan kerja selepas empat belas (14) hari dari tarikh akhir tempoh mula kerja yang dinyatakan dalam Inden, tanpa sebab-sebab yang munasabah,Inden akan dibatalkan oleh Pegawai Inden dan tindakan tatatertib akan diambil terhadap Kontraktor.

5. SUB-SEWA DAN MENYERAH HAK KERJA

Kontraktor tidak dibenarkan mengsub-sewakan kerja kepada kontraktor-kontraktor lain.

Kontraktor tidak boleh menyerah hak apa-apa faedah di bawah Inden Kerja ini tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan bertulis daripada Pegawai Inden.

6. PENOLAKAN BAHAN, BARANG DAN KERJA OLEH PEGAWAI INDEN

6.1 Pegawai Inden atau Wakilnya berhak menolak bahan, barang dan mutu hasil kerja dari jenis piawaian yang tidak menepati seperti diperihalkan dalam spesifikasi.

Kontraktor hendaklah, apabila diminta oleh Pegawai Inden, memberi kepadanya baucar-baucar dan/atau perakuan ujian pengilang untuk membuktikan bahawa bahan-bahan dan barang-barang itu mematuhi Spesifikasi Bahan, barang dan kerja- kerja yang ditolak hendaklah diganti dan sebarang kos tambahan yang terlibat hendaklah ditanggung oleh Kontraktor sendiri.

6.2 Kontraktor hendaklah dengan sepenuhnya atas perbelanjaan sendiri menyediakan sampel bahan dan barang-barang untuk ujian.

(18)

- 12 -

6.3 Tiada penggantian untuk peralatan,bahan dan cara kerja yang telah ditentukan di dalam spesifikasi atau ditawarkan dan telah diterima,dibenarkan kecuali mendapat persetujuan daripada Pegawai Inden secara bertulis.

7. RINGKASAN SEBUTHARGA

7.1 Ringkasan Sebutharga hendaklah menjadi sebahagian daripada Borang Sebutharga ini dan hendaklah menjadi asas jumlah harga Sebutharga.

7.2 Harga-harga dalam Ringkasan Sebutharga hendaklah mengambil kira semua kos termasuk kos pengangkutan, cukai, duti bayaran dan caj-caj lain yang perlu dan berkaitan bagi penyiapan kerja dengan sempurnanya.

7.3 Tiada sebarang tuntutan akan dilayan bagi pelarasan harga akibat daripada perubahan kos buruh, bahan-bahan dan semua duti dan cukai kerajaan, sama ada dalam tempoh sahlaku Sebutharga atau dalam tempoh kerja.

7.4 Harga-harga dalam Ringkasan Sebutharga yang dikemukakan oleh Kontraktor hendaklah tertakluk kepada persetujuan sebelumnya daripada Pegawai Inden tentang kemunasabahannya. Persetujuan sebelumnya itu dan apa-apa pelarasan kemudiannya kepada harga-harga dalam Ringkasan Sebutharga hendaklah dibuat sebelum Inden Kerja dikeluarkan

7.5 Apa-apa pelarasan harga dalam Ringkasan Sebutharga menurut perenggan 7.4 tersebut di atas dan apa-apa kesilapan hisab dalam Ringkasan Sebutharga hendaklah dilaras dan diperbetulkan sebelum Inden Kerja dikeluarkan. Jumlah amaun pukal dalam borang Sebutharga hendaklah tetap tidak berubah.

7.6 Sekiranya sebutharga berasaskan senarai kuantiti sementara, pengukuran semula hendaklah dibuat dan harga sebutharga diselaraskan.

(19)

- 13 -

8. PERCANGGAHAN DALAM DOKUMEN SEBUTHARGA

8.1 Dokumen Sebutharga adalah dikira sebagai saling jelas-menjelas antara satu sama lain. Kontraktor hendaklah mengadakan segala yang perlu untuk melaksanakan kerja dengan sewajarnya sehinggalah siap mengikut tujuan dan maksud sebenar. Dokumen Sebutharga pada keseluruhannya samaada atau tidak tujuan dan maksud itu ada dinyatakan atau diperihalkan secara khusus, dengan syarat bahawa tujuan, maksud itu hendaklah difahamkan dengan munasabahnya dari Dokumen Sebutharga itu.

8.2 Jika Kontraktor mendapati apa-apa percanggahan dalam Dokumen Sebutharga, beliau hendaklah merujuk kepada Pegawai Inden untuk mendapatkan keputusan.

9. KEGAGALAN KONTRAKTOR MENYIAPKAN KERJA DAN PENAMATAN PERLANTIKAN KONTRAKTOR

Pegawai Inden berhak membatalkan Inden Kerja sekiranya Kontraktor berada dalam keadaan berikut dan setelah menerima surat amaran daripada Pegawai Inden.

a) Sekiranya Kontraktor masih gagal menyiapkan kerja dalam tempoh masa yang telah ditetapkan;

b) Kemajuan kerja terlalu lembap tanpa apa-apa sebab yang munasabah

c) Penggantungan perlaksanaan seluruh atau sebahagian kerja, tanpa apa-apa sebab yang munasabah;

d) Tidak mematuhi arahan Pegawai Inden tanpa apa-apa alasan yang munasabah;

dan

e) Apabila Kontraktor diisytiharkan bankrap oleh pihak yang sah

10. BAYARAN KEMAJUAN

Pegawai Inden dibenarkan membuat bayaran interim sehingga kerja-kerja siap dilaksanakan.

(20)

- 14 - 11. KERJA PERUBAHAN

11.1 Pegawai Inden boleh menurutbudi bicaranya mengeluarkan arahan-arahan yang berkehendakkan sesuatu perubahan kerja dengan secara bertulis. Tiada apa- apa perubahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Inden atau yang disahkan kemudian oleh Pegawai Inden boleh membatalkan sebutharga ini.

11.2 Semua kerja perubahan dan/atau tambahan yang diluluskan oleh Pegawai Inden dikur atau dinilai dengan menggunakan kadar harga yang ada dalam Senarai Kuantiti/Ringkasan Sebutharga . Jika tidak terdapat sebarang kadar harga yang bersesuaian, kadar harga yang dipersetujui oleh Pegawai Inden dan kontraktor hendaklah digunakan.

12. TEMPOH TANGGUNGAN KECACATAN (DLP)

12.1 Tempoh Tanggungan Kecacatan bagi sebut harga hendaklah sekurang- kurangnya enam (6) bulan dari tarikh kerjadiperakukan siap.Bagi kerja-kerja mekanikal dan elektrikal dimana tempoh waranti keatas alat-alat dan loji-loji adalah dua belas (12) bulan dan dalam kes-kes tertentu oleh kerana jenis dan kerumitan kerja, tempoh tanggungan kecacatan yang lebih lama daripada enam ( 6 ) bulan boleh dikenakan.

12.2 Kontraktor dipertanggungjawabkan untuk membaiki kecacatan, ketidaksempurnaan, kekecutan atau apa-apa jua kerosakan lain yang mungkin kelihatan dan yang disebabkan olehbahan atau barang atau mutu hasil kerja yang tidak menepati sebutharga ini apabila diarahkan oleh Pegawai Inden dan dalam masa yang berpatutan. Kontraktor hendaklah membaiki kecacatan, ketidaksempurnaan, kekecutan atau apa-apa jua kerosakan lain atas kos Kontraktor sendiri.

12.3 Sekiranya Kontraktor gagal membaiki kecacatan, ketidaksempurnaan, kekecutan atau apa-apa jua kerosakan lain seperti yang diarahkan, Pegawai Inden berhak memotong kos membaiki dari baki wang yang akan dibayar kepada kontraktor atau, jika baki itu tiada tidak mencukupi,mengeluarkan surat pengesyoran kepada Pusat Khidmat Kontraktor untuk menggantungkan

(21)

- 15 -

pendaftaran Kontraktor, dan menghantar salinan-salinan surat tersebut kepada Pengarah Kerja Raya Negeri/Ketua Jabatan, Bahagian Pembangunan Bumiputera, Kementerian Kerja Raya dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan. Bagikerja-kerja elektrik/mekanikal, salinan surat hendaklah dihantar kepada Pengarah Cawangan Kerja Elektrikal / Pengarah Cawangan Kerja Mekanikal.

13. PERATURAN MEMBAYAR SELEPAS SIAP

Bayaran sepenuhnya hanya akan dibayar setelah kontraktor menyiapkan kerja dengan sempurna dan Perakuan Siap Kerja dikeluarkan. Kontraktor hendaklah mengembalikan Borang Inden Asal iaitu Borang Perjanjian Inden Kerja JKR 58 dan Borang Pengesahan Penyiapan Inden Kerja JKR58A kepada Pegawai Inden.

14. PERAKUAN SIAP KERJA

Pegawai Penguasa hendaklah mengeluarkan Perkuan Siap Kerja sebaik sahaja kerja disiapkan dengan sempurna dan memuaskan. Tarikh siap kerja ini bermulanya Tempoh Tanggungan Kecacatan.

15. PERAKUAN SIAP MEMPERBAIKI KECACATAN

Pegawai inden hendaklah mengeluarkan Perakuan Siap Membaiki Kecacatan sebaik sahaja kontraktor telah membaiki kecacatan, ketidaksempurnaan, kekecutan atau apa- apajua kerosakan lain.

16. PEMATUHAN KEPADA UNDANG-UNDANG OLEH KONTRAKTOR

Kontraktor hendaklah mematuhi segala kehendak undang-undang kecil dan Undang- undang Berkanun dalam Malaysia semasa perlaksanaan kerja. Kontraktor tidak berhak menuntut sebarang kos dan bayaran tambahan kerana pematuhannya dengan Syarat- syarat ini.

(22)

- 16 -

17. PENOLAKAN BAHAN, BARANG DAN KERJA OLEH PEGAWAI INDEN

17.1 Pegawai Inden atau Wakilnya berhak menolak bahan, barang dan mutu hasil kerja dari jenis piawaian yang tidak menepati seperti diperihalkan dalam spesifikasi.

Kontraktor hendaklah, apabila diminta oleh Pegawai Inden, memberi kepadanya baucar-baucar dan/atau perakuan ujian pengilang untuk membuktikan bahawa bahan-bahan dan barang-barang itu mematuhi Spesifikasi.Bahan, barang dan kerja- kerja yang ditolak hendaklah diganti dan sebarang kos tambahan yang terlibat hendaklah ditanggung oleh Kontraktor sendiri

17.2 Kontraktor hendaklah dengan sepenuhnya atas perbelanjaan sendiri menyediakan sampel bahan dan barang-barang untuk ujian.

17.3 Tiada penggantian untuk peralatan,bahan dan cara kerja yang telah ditentukan di dalam spesifikasi atau ditawarkan dan telah diterima,dibenarkan kecuali mendapat persetujuan daripada Pegawai Inden secara bertulis.

18. BON PERLAKSANAAN

18.1 Bagi kerja yang kosnya melebihi RM 200,000.00,kontraktor perlu menyediakan Bon Perlaksanaan sebanyak 5% dari harga Sebutharga dan Kontraktor dibenarkan memilih cara-cara penyediaan seperti berikut:-

i. Dalam bentuk Jaminan Bank / Insuran yang diluluskan – yang disenaraikan (contoh borang Jaminan Bank / Insuran dilampirkan).

ii. Menyediakan wang tunai / Bank Deraf, 5% dari jumlah Sebutharga.

18.2 Bon perlaksanaan hendaklah ditetapkan sah dan terus sah dan berkuatkuasa bagi tempoh sehingga dua belas (12) bulan selepas tamat Tempoh Liabiliti Kecacatan.

18.3 Jika kontraktor tidak melaksanakan Kontrak atau melakukan apa-apa perlanggaran terhadap obligasinya di bawah Kontrak ini, LPHS atau Pegawai Inden bagi pihak LPHS boleh menggunakan dan membuat bayaran dengan

(23)

- 17 -

membuat potongan daripada Bon Perlaksanaan tersebut atau mana-mana bahagian daripadanya mengikut terma-terma kontrak ini.

18.4 Bon Perlaksanaan (atau apa-apa bakinya yang masih ada untuk Kredit Kontraktor) hendaklah dilepaskan atau dipulangkan kepada kontraktor apabila siap membaiki semua kecacatan, kekecutan atau kerosakan-kerosakan lain yang mungkin kelihatan semasa Tempoh Liabiliti Kecacatan dan setelah diberi Perakuan Siap Membaiki Kecacatan bagi seluruh kerja.

19. WANG TAHANAN

Sejumlah 5% daripada Nilai Harga Kontrak akan dipegang sehingga tamat Tempoh Liabiliti Kecacatan (9 bulan 14 hari) untuk menjamin /membiayai kecacatan dan kerosakan yang timbul sepanjang tempoh tersebut. (sekiranya perlu)

20. GANTI RUGI YANG DITENTUKAN DAN DI TETAPKAN (LAD)

20.1 Kerugian atau ganti rugi yang dialami oleh Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor akan diperolehi semula daripada Kontraktor melalui Ganti Rugi Tertentu dan Ditetapkan.

20.2 Apabila penyiapan kerja didapati telah terlambat dan kontraktor tidak layak untuk mendapat lanjutan masa serta tidak menunjukkan kemampuan untuk meneruskan kerja sehingga siap, maka tindakan Penamatan Pengambilan Kerja Kontraktor hendaklah diambil. Walau bagaimanapun, sekiranya kontraktor tidak layak untuk mendapatkan lanjutan masa tetapi menunjukkan kemampuan untuk meneruskan dan menyiapkan kerja dalam masa yang munasabah, maka Perakuan Kerja Tidak Siap hendaklha dikeluarkan untuk mengenakan Ganti Rugi Tertentu dan Ditetapkan.

20.3 Kadar Ganti Rugi Ditentukan dan Ditetapkan (LAD) seperti berikut :-

Jumlah Sebutharga x BLR(%) = RM _________

365 Hari

(Akan dimaklumkan kemudian)

(24)

- 18 - 21. LANJUTAN MASA

21.1 Penyiapan kerja telah ditetapkan semasa permulaan projek dan adalah menjadi tanggungjawab kontraktor memastikan projek dapat disiapkan menurut tempoh yang dibenarkan dalam kontrak. Semasa kerja sedang dilaksanakan, kemajuannya mestilah dipantau agar sebarang penyimpangan dari jadual dapat diketahui. Apabila nyata penyiapan kerja akan tergendala, maka adalah perlu untuk mengkaji sebab- sebab timbulnya kelambatan tersebut.

21.2 Syarat-syarat kontrak ada menyatakan sebab-sebab yang membolehkan kontraktor mendapat lanjutan masa. Secara amnya kontraktor akan diberikan lanjutan masa sekiranya dibuktikan bahawa Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor telah menyumbang terhadap kelewatan penyiapan kerja kontraktor atau sebab-sebab kelambatan adalah diluar kawalannya. Lanjutan tempoh penyiapan diluluskan melalui Perakuan Kelambatan dan Lanjutan Masa.

21.3 Sekiranya kontraktor didapati layak untuk mendapat lanjutan masa, maka Pegawai Inden perlulah meluluskan lanjutan masa itu sebelum berakhirnya tarikh penyiapan yang dibenarkan. Sekiranya Pegawai Inden gagal berbuat demikian, maka adalah dikhuatiri masa bukan lagi menjadi teras kepada kontrak tersebut dan kontraktor hanya bertanggungan untuk menyiapkan kerja dalam tempoh yang munasabah.

* Potong jika tidak diperlukan

(25)

SEBUTHARGA BAGI KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH BUMBUNG DAN KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI BAWAH SKIM CERIA DI PANGSAPURI PALMA, BLOK J, JALAN PALMA RAJA 3/KS6, BANDAR BOTANIK, 41200 KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN

BORANG SEBUTHARGA

(26)

- 19 -

LEMBAGA PERUMAHAN DAN HARTANAH SELANGOR BORANG SEBUTHARGA

Pembekal/Kontraktor : ………...

Alamat : ………...

………...………...

Tuan,

No. Sebutharga : LPHS/SH/K/20/13

Sebutharga untuk : SEBUTHARGA BAGI KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH BUMBUNG DAN KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI BAWAH SKIM CERIA DI PANGSAPURI PALMA, BLOK J, JALAN PALMA RAJA 3/KS6, BANDAR BOTANIK, 41200 KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN

Di bawah dan tertakluk kepada Arahan Kepada Penyebut Harga Syarat-syarat Am Sebutharga, Spesifikasi Kerja dan pelan-pelan, saya yang bertandatangan di bawah ini adalah dengan ini menawarkan untuk melaksanakan dan menyiapkan kerja-kerja tersebut bagi jumlah harga pukal sebanyak Ringgit Malaysia: ...

...(RM)...

2. Saya bersetuju menyiapkan kerja-kerja ini dalam masa ... minggu dari tarikh akhir tempoh mula kerja seperti yang diarahkan oleh Pegawai Inden.

Bertarikh pada...haribulan...20...

... ...

Tandatangan kontraktor Tandatangan Saksi

Nama Penuh:... Nama Penuh...

No. K/P:... No. K/P:...

Alamat:... Alamat:...

... ...

... ...

Jawatan:...

...

Meterai atau Cop Kontraktor

(27)

SURAT AKUAN PEMBIDA

SEBUTHARGA BAGI KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH BUMBUNG DAN KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI BAWAH SKIM CERIA DI PANGSAPURI PALMA, BLOK J, JALAN PALMA RAJA 3/KS6, BANDAR BOTANIK, 41200 KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN

(28)

- 20 -

SURAT AKUAN PEMBIDA Bagi

SEBUTHARGA BAGI KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH BUMBUNG DAN KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI BAWAH SKIM CERIA DI PANGSAPURI PALMA, BLOK J, JALAN PALMA RAJA 3/KS6, BANDAR BOTANIK, 41200 KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN

NO. SEBUTHARGA :LPHS/SH/K/20/13

Saya, _______ nombor K.P _______________ yang mewakili

___________________ _______ _ nombor Pendaftaran ____ __

dengan ini mengisytiharkan bahawa saya atau mana-mana individu yang mewakili syarikat ini tidak akan menawar atau memberi rasuah kepada mana-mana individu dalam Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor atau mana-mana individu lain, sebagai sogokan untuk dipilih dalam tender/sebut harga* seperti di atas. Bersama-sama ini dilampirkan Surat Perwakilan Kuasa bagi saya mewakili syarikat seperti tercatat di atas untuk membuat pengisytiharan ini.

2. Sekiranya saya atau mana-mana individu yang mewakili syarikat ini didapati bersalah menawar atau memberi rasuah kepada mana-mana individu dalam Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor atau mana-mana individu lain sebagai sogokan untuk dipilih dalam tender/sebut harga* seperti di atas, maka saya sebagai wakil syarikat bersetuju tindakan-tindakan berikut diambil :

2.1 penarikan balik tawaran kontrak bagi tender/sebut harga* di atas; atau 2.2 penamatan kontrak bagi tender/sebut harga* di atas; dan

2.3 lain-lain tindakan tatatertib mengikut peraturan perolehan Kerajaan.

3. Sekiranya terdapat mana-mana individu cuba meminta rasuah daripada saya atau mana-mana individu yang berkaitan dengan syarikat ini sebagai sogokan untuk dipilih dalam tender/sebut harga* seperti di atas, maka saya berjanji akan dengan segera melaporkan perbuatan tersebut kepada pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) atau balai polis yang berhampiran.

Yang Benar,

__________________________

Nama : __________________________

No K.P : __________________________

Cop Syarikat :

Catatan : * Potong mana yang tidak berkaitan

(29)

SEBUTHARGA BAGI KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH BUMBUNG DAN KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI BAWAH SKIM CERIA DI PANGSAPURI PALMA, BLOK J, JALAN PALMA RAJA 3/KS6, BANDAR BOTANIK, 41200 KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN

SURAT AKAUN PEMBIDA BERJAYA

(30)

-21-

SURAT AKUAN PEMBIDA BERJAYA Bagi

SEBUTHARGA BAGI KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH BUMBUNG DAN KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI BAWAH SKIM CERIA DI PANGSAPURI PALMA, BLOK J, JALAN PALMA RAJA 3/KS6, BANDAR BOTANIK, 41200 KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN

NO. SEBUTHARGA :LPHS/SH/K/20/13

Saya, _____________________________________ nombor K.P __________________

yang mewakili ____________________________________________________ nombor Pendaftaran ____________________________ dengan ini mengisytiharkan bahawa saya atau mana-mana individu yang mewakili syarikat ini tidak akan menawar atau memberi rasuah kepada mana-mana individu dalam Lembaga Perumahan Dan Hartanah Selangor atau mana-mana individu lain, sebagai ganjaran mendapatkan tender/sebut harga* seperti di atas. Bersama-sama ini dilampirkan Surat Perwakilan Kuasa bagi saya mewakili syarikat seperti tercatat di atas untuk membuat pengisytiharan ini.

2. Sekiranya saya atau mana-mana individu yang mewakili syarikat ini didapati bersalah menawar atau memberi rasuah kepada mana-mana individu dalam Lembaga Perumahan Dan Hartanah Selangor Atau mana-mana individu lain sebagai ganjaran mendapatkan tender/sebut harga* seperti di atas, maka saya sebagai wakil syarikat bersetuju tindakan-tindakan berikut diambil :

2.1 penarikan balik tawaran kontrak bagi tender/sebut harga* di atas; atau 2.2 penamatan kontrak bagi tender/sebut harga* di atas; dan

2.3 lain-lain tindakan tatatertib mengikut peraturan perolehan Kerajaan.

3. Sekiranya terdapat mana-mana individu cuba meminta rasuah daripada saya atau mana-mana individu yang berkaitan dengan syarikat ini sebagai ganjaran mendapatkan tender/sebut harga* seperti di atas, maka saya berjanji akan dengan segera melaporkan perbuatan tersebut kepada pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) atau balai polis yang berhampiran.

Yang Benar,

__________________________

Nama : __________________________

No K.P : __________________________

Cop Syarikat :

Catatan : * Potong mana yang tidak berkaitan

(31)

RINGKASAN SEBUTHARGA

SEBUTHARGA BAGI KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH BUMBUNG DAN KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI BAWAH SKIM CERIA DI PANGSAPURI PALMA, BLOK J, JALAN PALMA RAJA 3/KS6, BANDAR BOTANIK, 41200 KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN

(32)

RINGKASAN SEBUTHARGA

BIL PERIHAL MUKA SURAT JUMLAH (RM)

1 KERJA-KERJA AWALAN 11,302.58

2 KERJA - KERJA MEMBAIKPULIH BUMBUNG (Provisional Quantity)

381,832.39

TEMPOH SIAP KERJA :

RINGGIT MALAYSIA :

Tandatangan Kontraktor Tandatangan Saksi

Nama : Nama :

Jawatan : Jawatan :

Alamat : Alamat :

Tarikh : Tarikh :

KERJA - KERJA MEMBAIKPULIH BUMBUNG DAN KERJA - KERJA YANG BERKAITAN DI BAWAH SKIM CERIA DI PANGSAPURI PALMA, BLOK J, JALAN PALMA RAJA 3/KS6, BANDAR BOTANIK, 41200 KLANG, SELANGOR

B1/4

B2/3 370,529.81

JUMLAH KESELURUHAN

( ) BULAN

SUM/1

(33)

SEBUTHARGA BAGI KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH BUMBUNG DAN KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI BAWAH SKIM CERIA DI PANGSAPURI PALMA, BLOK J, JALAN PALMA RAJA 3/KS6, BANDAR BOTANIK, 41200 KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN

SENARAI KUANTITI

(34)

Harga Jumlah

(RM) (RM)

Prosedur Permulaan (Start-Up Procedure)

a i) LS 5,557.95

b ii) LS 444.64

c iii) Salinan Polisi Keselamatan Pekerja LS -

d iv) LS -

e v) LS -

f LS 500.00

Papan Tanda (Signage)

g LS 1,200.00

JUMLAH DIBAWA KE JUMLAH TERKUMPUL 7,702.58

Pihak kontraktor diminta mengemukakan segala dokumen- dokumen berikut setelah menerima Surat Setuju Terima.

Bon Pelaksanaan (Performance Bond) atas nama Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor dalam jumlah yang dipersetujui oleh Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor bagi kerja melebihi RM200,000 (Bayaran Premium)

Sijil-sijil polisi insurans sepertiInsurance of Works,Public Liability Insurance dan Contractor All Risk (CAR)

Perincian Jadual dan senarai lukisan termasuk 'shop drawing' yang disahkan oleh Jurutera Bertauliah (sekiranya ada)

Senarai nama pekerja di tapak yang mana perlu dipenuhi mengikut kehendak pihak berkuasa

Program Kerja (Work Programme)

Selepas satu (1) minggu selepas menerima Surat Setuju Terima Sebutharga pihak kontraktor diwajibkan menghantar program kerja sebanyak dua (2) salinan yang lengkap dan terperinci berkenaan dengan perlaksanaan kerja.

Carta program kerja hendaklah menunjukkan perbandingan secara terperinci secara mingguan di antara program kerja yang dirancangkan dengan jadual kerja sebenar di tapak.

Carta Program kerja tidak boleh diubah kecuali mendapat kebenaran Pegawai Penguasa (P.P.).

Program kerja hendaklah diserahkan dan diluluskan oleh P.P.

atau wakil P.P. Penyerahan butir-butir itu hendaklah tidak melepaskan kontraktor dari mana-mana kewajipan dan tanggungjawab di bawah kontrak ini.

Pihak kontraktor mendirikan dan menyenggara papan tanda seperti yang diarahkan oleh Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor. Papantanda hendaklah didirikan di tempat yang nyata di tapak bina sepertimana format yang disediakan oleh pihak pentadbiran.

KERJA - KERJA MEMBAIKPULIH BUMBUNG DAN KERJA - KERJA YANG BERKAITAN DI BAWAH SKIM CERIA DI PANGSAPURI PALMA, BLOK J, JALAN PALMA RAJA 3/KS6, BANDAR BOTANIK, 41200 KLANG, SELANGOR

BIL NO. 1 - KERJA-KERJA AWALAN

Bil Keterangan Kerja Unit Kuantiti

B1/1

(35)

Harga Jumlah

(RM) (RM)

KERJA - KERJA MEMBAIKPULIH BUMBUNG DAN KERJA - KERJA YANG BERKAITAN DI BAWAH SKIM CERIA DI PANGSAPURI PALMA, BLOK J, JALAN PALMA RAJA 3/KS6, BANDAR BOTANIK, 41200 KLANG, SELANGOR

BIL NO. 1 - KERJA-KERJA AWALAN

Bil Keterangan Kerja Unit Kuantiti

Pengurusan Trafik di Tapak (Traffic Menagement)

a LS 500.00

b LS 300.00

c LS 500.00

Laporan Kemajuan Kerja & Gambar Kemajuan Kerja

d LS 500.00

JUMLAH DIBAWA KE JUMLAH TERKUMPUL 1,800.00

Contoh Bahan Material (Sample)

Kontraktor hendaklah atas pembiayaan sendiri menghantar sampel atau contoh bahan/material yang dicadangkan untuk digunakan dalam kerja ini bersama-sama dokumen teknikal sokongan untuk memastikan saiz dan kualiti mengikut spesifikasi dan kualiti yang telah ditetapkan serta mendapat kelulusan daripada Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor.

Sampel, contoh bahan, material yang ditunjukkan mestilah ditandakan nama jenamanya, nama kontraktor atau sub- kontraktor, nama projek dan mengikut spesifikasi atau lukisan yang dicadangkan.

Diari Projek

Pihak kontraktor mestilah menyimpan diari harian projek yang merekodkan segala kerja harian, cuaca, senarai pekerja yang digunakan mengikut kemahiran, senarai peralatan major yang digunakan dan model, lokasi dan keterangan aktiviti-aktiviti di tapak. Kontraktor diminta menggunakan format Diari Projek yang disediakan oleh pihak pentadbiran.

Pihak kontraktor dimestikan menghantar salinan diari projek setiap hujung minggu atau permulaan hari pada minggu seterusnya kepada wakil Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor.

Pihak kontraktor diminta untuk mengemukakan Laporan Kemajuan Kerja Bulanan di tapak bina beserta Gambar Kemajuan Kerja sebanyak tiga (3) salinan mengikut tempoh kerja dimana 1 laporan untuk 2 minggu atau 4 minggu mengikut kehendak Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor.

Kontraktor hendaklah menyediakan pegawai lalulintas (sekiranya perlu) mengikut arahan P.P termasuk menyediakan peralatan keselamatan tapak bina seperti papan tanda, barricade tape, kon keselamatan dan peralatan keselamatan sepanjang tempoh kontrak, contoh: AWAS! PEMBINAAN SEDANG DIJALANKAN, DILARANG MASUK, HARAP MAAF SEGALA KESULITAN ANDA AMAT DIKESALI, UTAMAKAN KESELAMATAN (SAFETY FIRST)[Rujukan'Temporary Sign' keluaran Jabatan Kerja Raya (JKR)]

B1/2

(36)

Harga Jumlah

(RM) (RM)

KERJA - KERJA MEMBAIKPULIH BUMBUNG DAN KERJA - KERJA YANG BERKAITAN DI BAWAH SKIM CERIA DI PANGSAPURI PALMA, BLOK J, JALAN PALMA RAJA 3/KS6, BANDAR BOTANIK, 41200 KLANG, SELANGOR

BIL NO. 1 - KERJA-KERJA AWALAN

Bil Keterangan Kerja Unit Kuantiti

a LS 800.00

b LS -

c LS -

i) Dua (2) set di dalam bentuk "hardcopy"

ii) Satu set di dalam bentuk "softcopy"- dalam bentuk CD

d LS 1,000.00

Penyeliaan, Pemeriksaan dan Ujian

e LS Termasuk

JUMLAH DIBAWA KE JUMLAH TERKUMPUL 1,800.00

Sebagaimana kemajuan kerja, pihak kontraktor perlu sentiasa merekodkan secara tepat sebarang perubahan kerja.

Kesemua rekod, lukisan dan skematik yang mana telah dipersetujui dan menjadi kerja-kerja yang telah dibina di tapak bina perlulah dikemukakan.

Semua Lukisan Terbina hendaklah di dalam tiga (3) salinan kepada wakil Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor.

Kerja-Kerja Pembersihan

Kerja-kerja pembersihan perlulah dijalankan dari semasa ke semasa sehinggalah projek siap sehingga pemeriksaan akhir dilakukan. Pihak kontraktor diminta membersihkan segala sampah sarap dan sisa-sisa binaan, mengalihkan segala bahan, material dan peralatan tapak bina.

Pihak kontraktor diminta menyediakan pasukan penyeliaan yang diketuai oleh penyelia berpengalaman yang akan bertanggungjawab untuk kerja-kerja penyeliaan dan pemantauan tapak, mengawal kualiti, ujian dan sebagainya.

Semua nota, pengiraan dan keputusan ujian perlu diserahkan kepada pihak pentadbiran mengikut kemajuan kerja di tapak.

Lukisan Terbina (As-Built Drawing) Penyediaan Dokumen Kontrak

Pihak kontraktor diminta menyediakan tiga (3) set Dokumen Kontrak 'Hard Binding' termasuk satu Dokumen Asal bagi kontrak yang telah dipersetui kepada Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor.

Shop Drawing

Shop Drawing bermaksud illustrasi, jadual, carta kemajuan, katalog, lukisan atau apa-apa data suatu maklumat bertulis yang diperlukan dalam dokumen kontrak atau dirasakan perlu oleh wakil Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor.

B1/3

(37)

Harga Jumlah

(RM) (RM)

KERJA - KERJA MEMBAIKPULIH BUMBUNG DAN KERJA - KERJA YANG BERKAITAN DI BAWAH SKIM CERIA DI PANGSAPURI PALMA, BLOK J, JALAN PALMA RAJA 3/KS6, BANDAR BOTANIK, 41200 KLANG, SELANGOR

BIL NO. 1 - KERJA-KERJA AWALAN

Bil Keterangan Kerja Unit Kuantiti

Item Pelbagai (Miscellaneous)

a LS

i) ... LS ii) ... LS iii) ... LS iv) ... LS v) ... LS

JUMLAH DIBAWA KE JUMLAH TERKUMPUL -

JUMLAH TERKUMPUL

Dari Muka Surat B1/1 7,702.58

Dari Muka Surat B1/2 1,800.00

Dari Muka Surat B1/3 1,800.00

Dari Muka Surat B1/4 -

JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUTHARGA 11,302.58 Pihak kontraktor diminta menghargakan item-item yang terlibat

atau bersangkutan dengan projek ini yang mana kerja-kerja awalan (preliminaries) tersebut tidak disebutkan di atas.

Kegagalan kontraktor menghargakan item ini akan menyebabkan tiada tuntutan dibenarkan selepas ini. Jika item tersebut dirasakan perlu oleh pihak pentadbiran, ia tertakluk kepada budi bicara wakil pihak Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor.

B1/4

(38)

Harga Jumlah

(RM) (RM)

Removal Works

a. Existing roof finishing M2 4073 10.00 40,726.20

b. Existing roof structure M2 407 10.00 4,072.62

c. Existing old fascia board M 457 8.00 3,657.60

d. Existing gutter M 457 8.00 3,657.60

e. Existing rainwater downpipes M 172 8.00 1,372.00

f. Existing external and internal asbestos ceiling M2 27 8.00 214.94 Installation Works

ROOF TRUSSES

g. M2 407 45.50 18,530.42

ROOF FINISHES

h. Roof covering at 25 degree pitch M2 4073 60.00 244,357.20

316,588.59 Carefully remove and dismantle all existing

works at main roof and all necessary works of related works where indicated and properly stack and store where directed and including make good revelas to match existing, make good all works disturbed and remove all debris to contractor's own dumping ground

Supply and install wrot pressure treated Grade 'B' timber roof structure including all neccesary fixing accessories (damage area only)

Supply and install standard 0.48mm thick approved colour metal decking roof finishes or approved equivalent laid and fixed on and including all necessary ridge caping 12" (width), flashing 12" (width) at party wall, hip (every house) and accessories at every course all in accordance with the manufacturer's instruction

JUMLAH DIBAWA KE JUMLAH TERKUMPUL

KERJA - KERJA MEMBAIKPULIH BUMBUNG DAN KERJA - KERJA YANG BERKAITAN DI BAWAH SKIM CERIA DI PANGSAPURI PALMA, BLOK J, JALAN PALMA RAJA 3/KS6, BANDAR BOTANIK, 41200 KLANG, SELANGOR

BIL NO. 2 - KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH BUMBUNG (Provisional Quantity)

Bil Perihal Unit Kuantiti

B2/1

(39)

Harga Jumlah

(RM) (RM)

KERJA - KERJA MEMBAIKPULIH BUMBUNG DAN KERJA - KERJA YANG BERKAITAN DI BAWAH SKIM CERIA DI PANGSAPURI PALMA, BLOK J, JALAN PALMA RAJA 3/KS6, BANDAR BOTANIK, 41200 KLANG, SELANGOR

BIL NO. 2 - KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH BUMBUNG (Provisional Quantity)

Bil Perihal Unit Kuantiti

Installation Works (Cont'd) ROOF FINISHES

a. M 457 35.00 16,002.00

ROOF ACCESSORIES

b. M 457 60.00 27,432.00

c. M 172 55.00 9,432.50

OTHER WORKS

d. M2 27 40.00 1,074.72

100 mm Diameter rainwater downpipes fixed to wall or concrete columns and floor including holderbats, bends and other accessories

Wrot pressure treated Grade 'B' timber as described including all necessary fixing accessories and painting to all exposed surface of timber

250 mm x 20 mm Thick fascia board fixed to end of of trusses and including painting works

230 mm wide UPVC gutter complete with bracket and all necessary accordance with the UPVC rainwater downpipes and fittings as specified fixed and jointed all in accordance with the manufacturer's instructions including bends

Suspended ceiling as specifed asbestos free cement ceiling sheet with concealed frame including all timber beading fixed as per manufacturer's details and specifications

600mm x 600mm including painting and framing horizontal (damage area)

JUMLAH DIBAWA KE JUMLAH TERKUMPUL 53,941.22

B2/2

(40)

Harga Jumlah

(RM) (RM)

KERJA - KERJA MEMBAIKPULIH BUMBUNG DAN KERJA - KERJA YANG BERKAITAN DI BAWAH SKIM CERIA DI PANGSAPURI PALMA, BLOK J, JALAN PALMA RAJA 3/KS6, BANDAR BOTANIK, 41200 KLANG, SELANGOR

BIL NO. 2 - KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH BUMBUNG (Provisional Quantity)

Bil Perihal Unit Kuantiti

JUMLAH TERKUMPUL

Dari Muka Surat B2/1 316,588.59

Dari Muka Surat B2/2 53,941.22

JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN

SEBUTHARGA 370,529.81

B2/3

(41)

SEBUTHARGA BAGI KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH BUMBUNG DAN KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI BAWAH SKIM CERIA DI PANGSAPURI PALMA, BLOK J, JALAN PALMA RAJA 3/KS6, BANDAR BOTANIK, 41200 KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN

LAMPIRAN A

LATAR BELAKANG KONTRAKTOR

(42)

i

LAMPIRAN A LEMBAGA PERUMAHAN DAN HARTANAH SELANGOR

1.0 LATAR BELAKANG KONTRAKTOR Bahagian A

1. Nama : ………

2. Alamat : ………….………

………

……….

3. No. Telefon : ……… No. Fax : ……….………

4. Pendaftaran : ………

Kelas : ………. Tarikh Daftar : ……….…

Tajuk/Tajuk Kecil: ………...

Tarikh Luput : ……….…… Tarikh Tamat : ………..…….….

5. Jika berdaftar Bumiputera, nyatakan :

Tarikh Kuatkuasa : ………..… Tarikh Tamat : ………..……..

6. Bagi Syarikat Sdn. Bhd. / Perkongsian nyatakan :

i) Modal dibenarkan : RM ………

ii) Modal berbayar : RM ………

7. Ahli-ahli Syarikat:

i) Ahli-ahli Lembaga Pengarah / Perkongsian

Nama Tawaran Saham / Modal Dipegang

ii) Ahli-ahli Pengurusan / Kepala-kepala / Pekerja-pekerja

Nama Jawatan Kelulusan / Pengalaman /

Pengkhususan

(43)

ii

2.0 DATA-DATA KEWANGAN

LAPORAN BANK / INSTITUSI KEWANGAN

MENGENAI KEDUDUKAN KEWANGAN PENYEBUTHARGA

(Borang ini hendaklah dilengkapkan oleh pihak bank atau institusi kewangan lain dan diserahkan kepada pentender dalam satu sampul berlakri untuk disertakan bersama-sama tendernya sekiranya pentender mempunyai kemudahan kredit dengan Bank/Institusi Kewangan yang berkenaan).

Kepada : PEGAWAI EKSEKUTIF

LEMBAGA PERUMAHAN DAN HARTANAH SELANGOR Tingkat 5, Podium Utara

Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah 40503 Shah Alam

Nama Penyebutharga : ………

Projek: ………..………...

………..………...……

………..………...……

(A) Kemudahan Kredit yang boleh digunakan untuk pelaksanaan Projek :

Kemudahan Kredit yang telah lulus dan kemudahan kredit tambahan minimum yang layak diperolehi oleh penyebutharga adalah seperti berikut :

Bentuk Kemudahan Baki daripada yang Tambahan Minima Kredit telah diluluskan yang akan diluluskan

______________ ______________ _______________ ____________

(i) Overdraf RM RM RM

(ii) Overdraf bercagar RM RM RM

(iii) Talian Kredit RM RM RM

(iv) Pinjaman Tetap yang akan/layak diperolehi untuk projek

(v) ……… RM RM RM

_______________ _______________ ____________

Jumlah RM RM RM

_______________ _______________ ____________

(* Jika Projek diawardkan kepada Penyebutharga) Ulasan-ulasan mengenai kedudukan kewangan dan akaun penyebutharga :

...

Tandatangan untuk dan bagi pihak bank : ………

Bank : ……… Nama Pegawai : ………

Jawatan : ………

Tarikh : ………

(44)

iii

3.0 REKOD PENGALAMAN KERJA

(Senarai Semua Kerja Yang Disiapkan Dalam 5 Tahun Lepas)

BIL NAMA KONTRAK/PROJEK DAN SKOP KERJA+

NILAI KONTRAK

(RM)

NILAI PENYEBUTHARGA*

BERTANGGUNGJAWAB

TEMPOH KONTRAK

**

TARIKH MILIK TAPAK

TARIKH SIAP NAMA DAN ALAMAT PEGAWAI INDEN/

JURUTERA PERUNDING

NAMA DAN ALAMAT MAJIKAN KONTRAK SEBENAR

+ Salinan Perakuan/Pengesahan Siap Kerja bagi setiap kerja yang disenaraikan hendaklah disertakan

* Hanya perlu diisi sekiranya penyebutharga melaksanakan kerja sebagai ahli Syarikat gabungan

** Tempoh kontrak hendaklah termasuk Lanjutan Masa yang diluluskan

(45)

iv

4.0 SENARAI KERJA KONTRAK SEMASA

(Senarai Semua Kerja Di dalam Tangan/Sedang Berjalan Dan Belum Siap Termasuk Kontrak Yang Baru Diaward)

BIL NAMA

KONTRAK/PROJEK +

NILAI KONTRAK

(RM)

NILAI PENYEBUTHARGA * BERTANGGUNGJAWAB

TEMPOH KONTRAK

**

TARIKH MILIK

TARIKH SIAP KONTRAK

KEMAJUAN KERJA NAMA DAN ALAMAT JURUTERA

PROJEK

NAMA DAN ALAMAT MAJIKAN IKUT

JADUAL (RM)

SEBENAR DICAPAI

(RM)

* Hanya perlu diisi sekiranya penyebutharga melaksanakan kerja sebagai ahli syarikat gabungan

* * Tempoh kontrak hendaklah termasuk lanjutan masa yang diluluskan

+ Peringatan Penting

Sila kembarkan lampiran sekiranya jadual di atas tidak mencukupi. Kontraktor digalakkan memberi maklumat-maklumat lain selain di atas dan atau kembaran yang berkaitan bagi menerangkan pengalaman mereka.

Maklumat tersebut di atas disahkan.

Tandatangan & Cop Kontraktor : ………

(46)

SEBUTHARGA BAGI KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH BUMBUNG DAN KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI BAWAH SKIM CERIA DI PANGSAPURI PALMA, BLOK J, JALAN PALMA RAJA 3/KS6, BANDAR BOTANIK, 41200 KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN

LAMPIRAN B

SENARAI SEMAK

(47)

v

LAMPIRAN B SENARAI SEMAKAN (BEKALAN / PERKHIDMATAN / KERJA)

Sila tandakan / bagi dokumen-dokumen yang disertakan (Dokumen Wajib)

Bil. Perkara/Dokumen Kategori

(B/P atau/dan K)

Untuk Di tanda Oleh Syarikat

Untuk Di tanda Oleh Jawatankuasa Pembuka

Sebutharga

1. Salinan Sijil Pendaftaran Suruhanjaya

Syarikat Malaysia B/P & K

2. Salinan Sijil Akuan Pendaftaran Dari

Kementerian Kewangan B/P

3. Salinan Sijil Akuan Bumiputera Dari

Kementerian Kewangan B/P

4. Salinan Sijil Akuan Pembuat Dari

Kementerian Kewangan B/P

5. Salinan Sijil Pendaftaran Kontraktor

Dari CIDB K

6. Salinan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan

Dari CIDB K

7. Salinan Sijil Pendaftaran dengan JKKP

(Firma Kompeten Berdaftar) B/P atau K

8.

Borang Sebut Harga Telah Diisi Dengan Lengkap (termasuk nilai tawaran dan tempoh siap) dan Ditandatangani

B/P & K

9. Surat Akuan Pembida (Wajib diisi) B/P & K

10. Borang Maklumat / Latar Belakang

Penyebutharga (Wajib diisi) B/P & K

11. Pematuhan Kepada Spesifikasi B/P & K

12. Borang Penyerahan Contoh Dan

Katalog (jika berkaitan) B/P & K

Figura

Updating...

Rujukan

Tajuk-tajuk berkaitan :
Outline : SENARAI KUANTITI