DOKUMEN SEBUTHARGA

27  muat turun (0)

Tekspenuh

(1)

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI SELANGOR BAHAGIAN PERKHIDMATAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL

DOKUMEN SEBUTHARGA

No. Sebutharga: JPS/N/ME/P01/11/2015(SH)

MEMBEKAL, MEMASANG WATER TYPE SWING CHECK VALVE, PADA PEMASANGAN SISTEM PAM SELAM HIDRAULIK SERTA KERJA-KERJA

BERKAITAN UNTUK PROJEK BEKALAN AIR KOLAM ALTERNATIF KL LARUT, BESTARI JAYA SELANGOR DARUL EHSAN

KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN

BAHAGIAN PERKHIDMAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN

NEGERI SELANGOR

(2)

Lampiran B SENARAI SEMAKAN

(BEKALAN / PERKHIDMATAN / KERJA)

Bil Perkara / Dokumen Untuk Di tanda

Oleh Syarikat

Untuk Di tanda Oleh Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga

1. Salinan Sijil Akuan Pendaftaran Dari Kementerian Kewangan (Bekalan / Perkhidmatan)

2. Salinan Sijil Akuan Bumiputera Dari Kementerian Kewangan (Bekalan / Perkhidmatan)

3. Salinan Sijil Akuan Pembuat Dari Kementerian Kewangan (Bekalan / Perkhidmatan)

4. Salinan Sijil Pendaftaran Dari Pusat Khidmat Kontraktor (Kerja)

5. Salinan Sijil Taraf Bumiputera Dari Pusat Khidmat Kontraktor (Kerja)

6. Salinan Sijil Pendaftaran Dari CIDB

7.

Borang Sebut Harga Telah Diisi Dengan Lengkap (termasuk nilai tawar dan tempoh siap) dan Ditandatangani

8. Borang Maklumat Penyebut Harga

9. Pematuhan Kepada Spesifikasi

10. Borang Penyerahan Contoh Dan Katalog (jika berkaitan)

11. Cadangan Penyelenggaraan / Penyenggaraan (jika perlu)

12. Senarai Kakitangan Teknikal (jika berkaitan)

Sila tandakan Bagi Dokumen-dokumen Yang Disertakan.√

(3)

Bil Perkara / Dokumen Untuk Di tanda Oleh Syarikat

Untuk Di tanda Oleh Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga

13. Salinan Penyata Bulanan Akaun Bank bagi Tiga (3) Bulan Terakhir

14.

Lain-lain Sekiranya Ada

...

PENGESAHAN OLEH SYARIKAT UNTUK KEGUNAAN JABATAN

Dengan ini saya mengesahkan bahawa saya telah membaca dan memahami semua syarat-syarat dan terma yang dinyatakan di dalam dokumen sebut harga. Semua maklumat yang dikemukakan adalah benar.

Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga mengesahkan penerimaa dokumen bertanda kecuali bagi perkara bil. ... (jika ada)

Tandatangan : Tandatangan :

Nama : Nama :

Jawatan : Jawatan :

Tarikh : Tarikh :

Tandatangan : Nama : Jawatan : Tarikh :

(4)

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI SELANGOR BAHAGIAN PERKHIDMATAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL

NO. SEBUTHARGA : JPS/N/ME/P01/11/2015(SH)

TAJUK KERJA :

MEMBEKAL, MEMASANG WATER TYPE SWING CHECK VALVE, PADA PEMASANGAN SISTEM PAM SELAM HIDRAULIK SERTA KERJA-KERJA

BERKAITAN UNTUK PROJEK BEKALAN AIR KOLAM ALTERNATIF KL LARUT, BESTARI JAYA SELANGOR DARUL EHSAN

JADUAL KANDUNGAN

Bil Butiran Muka Surat

1

2

3

4

5

6

7

Dokumen A- Arahan Kepada Pentender

Dokumen B- Borang Sebutharga

Dokumen C- Syarat-Syarat Sebutharga - Syarat-Syarat Khas Sebutharga

Dokumen D- Spesikasi

Dokumen E- Ringkasan Sebutharga

Dokumen F- Dokumen-Dokumen Sokongan a) Senarai kerja yang Telah Disiapkan b) Senarai kerja Dalam Tangan

Surat Akuan Pembida

A/1 – A/2

B/1

C/1 – C/3 C/4

D/1 – D/5 E/1 – E/2

F/1 F/2

Lampiran A1

(5)

DOKUMEN A

Arahan Kepada Pentender

(6)

ARAHAN KEPADA PENTENDER

1.0 Hak Kerajaan Untuk Menerima / Menolak Sebutharga

Kerajaan adalah tidak terikat untuk menerima Sebutharga yang terendah atau mana- mana Sebutharga atau memberi atau apa-apa sebab di atas penolakan sesuatu Sebutharga. Keputusan Jawatankuasa Sebutharga adalah muktamad.

2.0 Cara-cara Melengkapkan Dokumen Sebutharga 2.1 Penyediaan Sebutharga

Pentender adalah dikehendaki mengikut arahan yang telah ditetapkan :-

a) Borang Sebutharga perli diisi dengan menyatakan harga secara pukal (Lump Sum), kuantiti atau tempoh masa yang diperlukan untuk melaksanakan kerja. Borang ini perlu ditandatangani oleh petender dan saksinya.

b) Syarat-syarat Sebutharga perlu dibaca serta ditandatangani oleh pentender dan saksinya.

c) Pematuhan Spesifikasiperlu diisi sepenuhnya dan ditandatangani oleh pentender dan saksinya.

d) Ringkasan Sebutharga perlu diisi sepenuhnya dan ditandatangani oleh pentender dan saksinya.

e) Senarai Kerja Yang Telah Disiapkan perlu diisi. (Pengalaman kerja) f) Senarai Kerja Dalam Tanganperlu diisi.

g) Surat Akuan Pembida perlu diisi sepenuhnya dan ditandatangani.

h) Penyata Bank (3 bulan terkini)

Jika berlaku kesilapan dalam mengisi maklumat-maklumat di atas, Pentender hendaklah menandatangani ringkas semua pembetulan. Sekiranya terdapat kekurangan dalam penyediaan sebutharga, pihak jabatan tidak akan menilai sebutharga anda.

2.2 Penyerahan Dokumen Sebutharga

a) Dokumen Sebutharga yang telah diisi dengan lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri yang dicatatkan dengan bilangan Sebutharga JPS/N/ME/P01/11/2015(SH) serta Tajuk Sebutharga dan hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga pada masa dan tempat yang ditetapkan dalam Kenyataan Sebutharga.

b) Jika Dokumen Sebutharga tidak diserahkan dengan tangan, Kontraktor hendaklah menghantar Dokumen tersebut dengan pos supaya tiba pada atau sebelum masa dan di tempat yang ditetapkan.

c) Sebutharga yang diserahkan selepas masa yang ditetapkan atas sebab apa sekalipun, tidak akan dipertimbangkan.

A/1

(7)

2.3 Penjelasan Lanjut

Sekiranya terdapat maklumat dalam Dokumen Sebutharga yang tidak jelas atau bercanggah, Pentender boleh menghubungi Bahagian Perkhidmatan Mekanikal Dan Elektrikal, Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Selangor untuk penjelasan lanjut.

3.0 Ringkasan Sebutharga

3.1 Ringkasan Sebutharga hendaklah menjadi sebahagian daripada Borang Sebutharga ini dan hendaklah menjadi asas Jumlah Harga Sebutharga.

3.2 Harga-harga dalam Ringkasan Sebutharga hendaklah mengambil kira semua kos termasuk kos pengangkutan, cukai, duti, bayaran dan caj-caj lain yang perlu dan berkaitan bagi penyiapan kerja dengan sempurnanya.

4.0 Tempoh Sah Sebutharga

Sebutharga ini sah selama 180 hari dari tarikh tutup Sebutharga. Pentender tidak boleh menarik balik Sebutharga sebelum tamat tempoh sah. Pengesyoran tindakan tatatertib akan diambil sekiranya Pentender manarik balik Sebutharganya sebelum tamat tempoh Sebutharga.

5.0 Peringatan Mengenai Kesalahan Rasuah

5.1 Semua Penyebutharga adalah diingatkan supaya tidak terlibat dalam aktiviti jenayah rasuah berkaitan dengan perolehan ini. Sehubungan dengan itu para penyebutharga diberi peringatan seperti berikut:

a) Sebarang perbuatan atau percubaan rasuah untuk menawar atau memberi, meminta atau menerima apa-apa suapan secara rasuah kepada dan daripada mana-mana orang berkaitan perolehan ini merupakan suatu kesalahan jenayah dibawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694).

b) Sekiranya mana-mana pihak ada menawar atau membari apa-apa suapan kepada mana-mana anggota pentadbiran awam, maka pihak yang ditawar atau diberi suapan dikehendaki membuat aduan dengan segera ke pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau balai polis yang berhampiran. Kegagalan berbuat demikian adalah merupakan suatu kesalahan di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694).

c) Tanpa prejudis kepada tindakan-tindakan lain, tindakan tatatertib terhadap anggota perkhidmatan awam dan menyenaraihitamkan kontraktor atau pembekal boleh diambil sekiranya pihak-pihak terlibat dengan kesalahan rasuah di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694).

d) Mana-mana kontraktor atau pembekal yang membuat tuntutan bayaran berkaitan perolehan ini walaupun tiada kerja dibuat atau tiada barangan dibekal mengikut spesifikasi yang ditetapkan atau tiada perkhidmatan diberi dan mana-mana anggota perkhidmatan awam yang mengesahkan tuntutan berkenaan adalah melakukan kesalahan di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009 (Akta 2009).

A/2

(8)

DOKUMEN B

Borang Sebutharga

(9)

BORANG SEBUTHARGA

No. Sebutharga :

JPS/N/ME/P01/11/2015(SH)

Bahagian Perkhidmatan Mekanikal Dan Elektrikal

Jabatan Pengairan Dan Saliran Negeri Selangor Jalan Sepat 17/57, Seksyen 17,

40000 Shah Alam, Selangor.

Tuan,

Sebutharga Untuk :

MEMBEKAL, MEMASANG WATER TYPE SWING CHECK VALVE, PADA PEMASANGAN SISTEM PAM SELAM HIDRAULIK SERTA KERJA-KERJA

BERKAITAN UNTUK PROJEK BEKALAN AIR KOLAM ALTERNATIF KL LARUT, BESTARI JAYA SELANGOR DARUL EHSAN

Di bawah dan tertakluk kepada Arahan Kepada Pentender, Syarat-syarat Sebutharga, Spesifikasi Kerja dan pelan-pelan, saya yang bertandatangan di bawah ini adalah dengan ini menawarkan untuk melaksanakan dan menyiapkan kerja-kerja tersebut bagi jumlah harga pukal

sebanyak Ringgit Malaysia ………

(RM………..)

2. Saya bersetuju menyiapkan kerja-kerja ini dengan sempurna dan memuaskan dalam masa ……… minggu dari tarikh mula kerja seperti yang ditetapkan di bawah Fasal 2 Borang Inden Kerja.

Bertarikh pada ………haribulan ………..20………

……….. ………..

(Tandatangan Pentender) (Tandatangan Saksi) Nama Penuh:……… Nama Penuh:………

No. K/P :……….. No. K/P :……….

Alamat:……… Alamat:………

………. ………...

Atas sifat:………. ………...

………

Meteri atau Cop Syarikat

B/1

(10)

DOKUMEN C

Syarat- Syarat Sebutharga & Syarat-

Syarat Khas Sebutharga

(11)

SYARAT-SYARAT SEBUTHARGA

1.0 Pemeriksaan Tapakbina

1.1 Kontraktor adalah dinasihatkan untuk memeriksa dan meneliti tapakbina dan sekitarnya, bentuk dan jenis tapakbina, takat dan jenis kerja, bahan dan barang yang perlu bagi menyiapkan Kerja, cara-cara perhubungan dan laluan masuk ke Tapakbina dan hendaklah mendapatkan sendiri segala maklumat yang perlu tentang risiko, luar jangkaan dan segala hal-keadaan yang mempengaruhi dan menjejas Sebutharganya. Sebarang tuntutan yang timbul akibat daripada kegagalan Kontraktor mematuhi kehendak ini tidak akan dipertimbangkan.

2.0 Insurans dan Perkeso

2.1 Bagi Sebutharga yang bernilai melebihi RM50,000.00, Kontraktor hendaklah mengemukakan perkara-perkara berikut:-

(i) Insurans Tanggungan Awam atas nama bersama Kerajaan dan Kontraktor bagi tempoh pelaksanaan Kerja termasuk Tempoh Liabiliti Kecacatan. Nilai minimum hendaklah sebanyak RM25,000.00 bagi setiap kemalangan untuk kerja di bawah RM100,000.00. Bagi kerja diantara RM100,000.00 hingga RM200,000.00, nilai minimum hendaklah sebanyak RM50,000.00 bagi setiap kemalangan.

(ii) Nombor Kod Pendaftaran dengan PERKESO.

2.2 Bagi Sebutharga yang tidak melebihi RM50,000.00 Kontraktor hanya perlu mengemukakan Nombor Kod Pendaftaran dengan PERKESO.

Walaubagaimanapun, Kontraktor hendaklah menanggung rugi Kerajaan sekiranya terdapat sebarang tuntutan atas sebab kemalangan oleh mana-mana pihak.

2.3 Kontraktor hendaklah mengemukakan kepada Pegawai Inden semua polisi insurans dan Nombor Kod Pendaftaran dengan PERKES0 yang tersebut di atas sebelum memulakan Kerja. Bagaimanapun untuk tujuan memulakan Kerja sahaja, Nota-nota perlindungan dan resit-resit bayaran premium adalah mencukupi. Sekiranya Kontraktor gagal mengemukakan semua polisi Insurans selepas tempoh sah Nota-nota Perlindungan tanpa sebarang sebab yang munasabah, Pegawai Inden berhak mengambil tindakan seperti di bawah fasal 8.1(e) Syarat-syarat ini.

3.0 Peraturan Pelaksanaan Kerja

3.1 Kerja-kerja yang dilaksanakan hendaklah mematuhi Spesifikasi, Pelan-pelan, Butir-butir Kerja dalam Ringkasan Sebutharga, Syarat-syarat yang dinyatakan dalam Dokumen Sebutharga dan Arahan Pegawai Inden atau Wakilnya.

C/1

(12)

4.0 Sub-Sewa Dan Penyerahan Hak

4.1 Kontraktor tidak dibenarkan mengsub-sewakan kerja kepada kontraktor- kontraktor lain. Kontraktor tidak boleh menyerahhak apa-apa faedah di bawah Inden Kerja ini tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan bertulis daripada Pegawai Inden.

5.0 Penolakan Bahan, Barang Dan Kerja Oleh Pegawai Inden.

5.1 Pegawai Inden atau Wakilnya berhak menolak bahan, barang dan kerja-kerja yang tidak menepati Spesifikasi. Bahan, barang dan kerja-kerja yang ditolak hendaklah diganti dan sebarang kos tambahan yang terlibat hendaklah ditanggung oleh Kontraktor sendiri.

6.0 Ringkasan Sebutharga

6.1 Ringkasan Sebutharga hendaklah menjadi sebahagian daripada Sebutharga ini.

6.2 Harga-harga dalam Ringkasan Sebutharga yang dikemukakan oleh Kontraktor hendaklah tertakluk kepada persetujuan Pegawai Inden tentang kemunasabahannya.

Apa-apa pelarasan kepada harga dan apa-apa kesilapan hisab dalam Ringkasan Sebutharga hendaklah dilaraskan dan diperbetulkan sebelum Inden Kerja dikeluarkan. Jumlah amaun yang dilaraskan hendaklah sama dengan jumlah harga pukal dalam Borang Sebutharga. Amaun jumlah harga pukal dalam Borang Sebutharga hendaklah tetap tidak berubah.

6.3 Tiada sebarang tuntutan akan dilayan atau pelarasan harga dibuat akibat daripada perubahan kos buruh, bahan-bahan, duti dan cukai Kerajaan, sama ada dalam tempoh sah Sebutharga atau dalam tempoh kerja.

7.0 Percanggahan Dalam Dokumen Sebutharga

7.1 Jika Kontraktor mendapati apa-apa percanggahan dalam Dokumen Sebutharga dia hendaklah merujuk kepada Pegawai Inden untuk mendapatkan keputusan.

8.0 Penamatan Perlantikan Kontraktor

8.1 Pegawai Inden berhak membatalkan Inden Kerja sekiranya Kontraktor berada dalam keadaan berikut dan setelah menerima surat amaran daripada Pegawai Inden:

a) Sekiranya Kontraktor gagal memulakan kerja selepas 7 hari dari tarikh akhir tempoh mula kerja yang dinyatakan dalam Inden Kerja, tanpa sebab yang munasabah.

b) Sekiranya Kontraktor gagal menyiapkan Kerja pada tarikh siap kerja atau dalam tempoh lanjutan masa yang diberikan.

C/2

(13)

c) Kemajuan Kerja terlalu lembap tanpa apa-apa sebab yang munasabah.

d) Penggantungan perlaksanaan keseluruhan atau sebahagian Kerja, tanpa apa-apa sebab yang munasabah.

e) Tidak mematuhi arahan Pegawai Inden tanpa apa-apa alasan yang munasabah; dan

f) Apabila Kontraktor diisytiharkan bankrap oleh pihak yang sah.

8.2 Sekiranya perlantikan Kontraktor ditamatkan, tindakan tatatertib akan diambil terhadap Kontraktor.

9.0 Kerja Perubahan

9.1 Pegawai Inden boleh mengeluarkan arahan-arahan yang berkehendakkan sesuatu perubahan kerja dengan secara bertulis. Tiada apa-apa perubahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Inden boleh membatalkan Sebutharga ini.

9.2 Semua kerja perubahan dan/atau tambahan yang diluluskan oleh Pegawai Inden akan diukur atau dinilai dengan menggunakan kadar harga yang ada dalam Senarai Kuantiti/Ringkasan Sebutharga. Jika tidak terdapat sebarang kadar harga yang bersesuaian, kadar harga yang dipersetujui oleh Pegawai Inden dan kontraktor hendaklah digunakan.

10.0 Tempoh Liabiliti Kecacatan

10.1 Bagi kerja yang bernilai RM20,000.00 hingga RM200,000.00, Tempoh Liabiliti Kecacatan ialah selama enam (6) bulan dari tarikh kerja diperakukan siap. Pada bila-bila masa di dalam Tempoh Liabiliti Kecacatan, Kontraktor hendaklah

membaiki sebarang kecacatan, ketidaksempurnaan, kekecutan atau apa-apa kerosakan lain yang disebabkan oleh bahan, barang atau mutu hasil kerja yang tidak menepati spesifikasi di atas perbelanjaannya sendiri setelah dimaklumkan oleh Pegawai Inden.

11.0 Pematuhan Kepada Undang-Undang

11.1 Kontraktor hendaklah mematuhi segala kehendak Undang-Undang Kecil dan Undang-Undang Berkanun dalam Malaysia semasa pelaksanaan kerja.

Kontraktor tidak berhak menuntut sebarang kos dan bayaran tambahan akibat pematuhan syarat ini.

C/3

(14)

SYARAT-SYARAT KHAS SEBUTHARGA

1.0 Kerja-kerja konkrit, penyambungan besi, piping, support bracket dan sebagainya hendaklah sempurna (tepat, kukuh dan kuat).

2.0

Pemeriksaan dan pengujian peralalatan akan dilaksanakan oleh pihak jabatan bersam- sama dengan pihak kontraktor setelah kerja-kerja penggantian siap sempurna

dijalankan

.

3.0 Sebarang pertanyaan mengenai tawaran ini bolehlah dirujuk kepada Juruteknik, (En. Muhammad Khairil B. Zulkapli) di BPME, JPS Selangor pada waktu rasmi pejabat (Tel: 03-55199022).

C/4

(15)

DOKUMEN D

Spesifikasi

(16)

SPECIFICATION

MEMBEKAL, MEMASANG WATER TYPE SWING CHECK VALVE, PADA PEMASANGAN SISTEM PAM SELAM HIDRAULIK SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK PROJEK BEKALAN AIR KOLAM

ALTERNATIF

KL LARUT, BESTARI JAYA SELANGOR DARUL EHSAN

FOR

BAHAGIAN PEKHIDMATAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI SELANGOR

D/1

(17)

Lampiran B SPECIFICATION

MEMBEKAL, MEMASANG WATER TYPE SWING CHECK VALVE, PADA PEMASANGAN SISTEM PAM SELAM HIDRAULIK SERTA KERJA-KERJA

BERKAITAN UNTUK PROJEK BEKALAN AIR KOLAM ALTERNATIF KL LARUT, BESTARI JAYA SELANGOR DARUL EHSAN

COMPLIANCE WITH SPECIFICATION

The tenderer must indicate whether his offer complies with the specification by answering “YES”

or “NO” against the respective item of specification as set out below. If the answer is “NO”

comments must be given.

SPECIFICATION COMPLIANCE

1.0 GENERAL

1.1 The contractor shall supply all necessary labour, parts, tools and equipments as in accordance to the site and specifications.

1.2 Tenderers must complete the Schedule of Prices. The Schedule of Technicals Details and enclose with the quotation, otherwise it would not be considered.

2.0 SCOPE OF WORK

2.1 The contractor shall supply all necessary labour, tools and equipments for the installation of:-

2.1.1 Ten (10) unit cast iron water type swing check valve c/w necessary components.

2.2 The contractor shall supply and complete related works according to specification for the installation of :-

2.2.1 One (1) unit axial piston fixed motor for hydraulic pump

2.2.2 Ten (10) sets hydraulic hose for 20Qsec pump and Two (2) sets hydraulic hose for 10Qsec pump

2.3 The contractor should supply all the necessary labour, parts, tools and equipments to install necessary

components

(18)

D/2

SPECIFICATION COMPLIANCE

3.0 TOOLS AND EQUIPMENTS SPECIFICATION

3.1 Check Valve

The check valve specification wherever stated in the Tender shall deem to refer to the following

specifications:-

a) Material

The material of the check valve should be cast iron

b) Hinge

The hinge of the check valve should be heavy duty type

c) Pressure

The maximum pressure should be less than 250psi

d) Temperature

The maximum operating temperature should be more than 120deg

e) Exterior coating

The exterior coating of the check valve should be universal primer

f) Size

The size of the check valve should be 400mm

3.2 Bolt and Nut

The bolt and nut specification wherever stated in the Tender shall deem to refer to the following

specifications:-

a) Material

The material of bolt should be Mild Steel Galvanised

b) Size

Bolt n nut size shoud be approximately 24mm x 200mm

D/3

(19)

SPECIFICATION COMPLIANCE 3.3 Gasket

The gasket specification wherever stated in the Tender shall deem to refer to the following specifications:-

a) Material

The material of the gasket should be rubber/EPDM type

b) Size

The size of the gasket should be approximately 400mm

3.4 Axial Piston fixed Motor

a) To supply and install axial piston fixed motor for hydraulic power pack c/w necessary catalogue

3.5 Hydraulic Hose

The gasket specification wherever stated in the Tender shall deem to refer to the following specifications:-

a) To supply hydraulic hose (genuine parts) for 10 Qsec hydraulic pumps

i. Pressure Hose : 1 ¼ inch ii. Return Hose : 1 ½ inch iii. Drain Hose : ¾ inch

b) To supply hydraulic hose (genuine parts) for 20 Qsec hydraulic pumps

i. Pressure Hose : 2 inch ii. Return Hose : 2 inch iii. Drain Hose : ¾ inch

4.0 GUARANTEE

4.1 The successful tenderer must ensure five (6) years warranty period after Testing and Commisioning of the check valve and any other component manufactured from material and workmanship defects.

4.2 Should any defect be found on or after the installation

of the check valve, the contractor shall make good on

site at his own cost or replaces any defective part.

(20)

D/4

SPECIFICATION COMPLIANCE

5.0 INSPECTION

5.1 The SO or his representative reserves the rights to make any necessary inspection from time to time on the installation work carried out by the contractor.

6.0 DELIVERY PERIOD

6.1 Delivery period for the above mentioned work shall be one (1) weeks from the date of receipt of the required official order from BPME, JPS Selangor.

7.0 SAFETY

7.1 The tenderer shall be responsible for all safety aspects based on AKTA KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN 1994 (AKTA 514).

……….. ………..

(Tandatangan Pentender) (Tandatangan Saksi) Nama Penuh:……… Nama Penuh:………

No. K/P :……….. No. K/P :……….

Alamat:……… Alamat:………

………. ………...

Atas sifat:………. ………...

………

Meteri atau Cop Syarikat

(21)

D/5

DOKUMEN E

Ringkasan Sebutharga

(22)

MEMBEKAL, MEMASANG WATER TYPE SWING CHECK VALVE, PADA PEMASANGAN SISTEM PAM SELAM HIDRAULIK SERTA KERJA-KERJA

BERKAITAN UNTUK PROJEK BEKALAN AIR KOLAM ALTERNATIF KL LARUT, BESTARI JAYA SELANGOR DARUL EHSAN

RINGKASAN SEBUTHARGA : JPS/N/ME/P01/11/2015(SH)

Bil Perkara Unit Kuantiti Kadar Harga

1. Preliminaries

(a) Insurance of work

(b) Picture (before, during and after of work)

L/Sum

L/Sum

2. The contractor shall supply all necessary labour, tools

and materials for the following works :-

(a) Supply and deliver all the necessary labour, parts, tools and equipments to install the check valve components.

(b) Fabricate, flange adjustment on site accordance to specification.

RELATED WORKS :-

(c) Supply and install axial piston fixed motor for hydraulic power pack

Brand : REXROTH Model : A2FM

(d) Supply 10 Cusec drain hose, pressure hose and return hose for hydraulic pumps

(e) Supply 20 Cusec drain hose, pressure hose and return hose for hydraulic pumps

L/Sum

L/Sum

Nos

Set

Set

1

2

10

3. To supply all the tools accordance to the specification :-

a) Bolt and Nut

b) Gasket

Nos

Nos

160

20

4. Testing and Comissioning (T&C) L/Sum 5. Others (please specify)

……….

……….

Jumlah di bawa ke Borang Sebutharga

E/1

(23)

MEMBEKAL, MEMASANG WATER TYPE SWING CHECK VALVE, PADA PEMASANGAN SISTEM PAM SELAM HIDRAULIK SERTA KERJA-KERJA

BERKAITAN UNTUK PROJEK BEKALAN AIR KOLAM ALTERNATIF KL LARUT, BESTARI JAYA SELANGOR DARUL EHSAN

RINGKASAN SEBUTHARGA : JPS/N/ME/P01/11/2015(SH)

Catatan :

Jika ada butiran dikehendaki dalam Spesifikasi dan Skop Kerja tidak termasuk di dalam Ringkasan Sebutharga ini, harga butiran tersebut hendaklah dimasukkan ke dalam salah satu butiran dalam Ringkasan Sebutharga.

( Ringgit Malaysia ) : ...

...

Tempoh kerja disiapkan : ... Minggu.

………. ………

(Tandatangan Pentender) (Tandatangan Saksi)

Nama Penuh :……… Nama Penuh :………

No. K/P :……….……… No. K/P :………...….

Alamat :……….….… Alamat :………..………

………..……. ………...

………..……. ………

Atas sifat :……….

………

Meteri atau Cop Syarikat

E/2

(24)

DOKUMEN F

Dokumen-Dokumen Sokongan

(25)

SENARAI KERJA YANG TELAH DISIAPKAN

Nama Projek

Jabatan/Agensi yang Mengawasi

Projek

Harga Tempoh Tarikh Siap Sebenar

F/1

(26)

SENARAI KERJA DALAM TANGAN

Nama Projek

Jabatan/Agensi yang Mengawasi

Projek

Harga Tarikh Mula Tarikh Siap

F/2

(27)

LAMPIRAN A1 SURAT AKUAN PEMBIDA

MEMBEKAL, MEMASANG WATER TYPE SWING CHECK VALVE, PADA PEMASANGAN SISTEM PAM SELAM HIDRAULIK SERTA KERJA-KERJA

BERKAITAN UNTUK PROJEK BEKALAN AIR KOLAM ALTERNATIF KL LARUT, BESTARI JAYA SELANGOR DARUL EHSAN

NO SEBUTHARGA : JPS/N/ME/P01/11/2015(SH)

Saya, ... nombor K.P. ... yang mewakili ... nombor Pendaftaran ... dengan ini mengisytiharkan bahawa saya atau mana-mana individu yang mewakili sysrikat ini tidak akan menawar atau memberi rasuah kepada mana-mana individu dalam

Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Selangor atau mana-mana individu lain,

sebagai sogokan untuk dipilih dalam tender/sebut harga* seperti di atas. Bersama-sama ini dilampirkan Surat Perwakilan Kuasa bagi saya mewakili syarikat seperti tercatat di atas untuk membuat pengisytiharan ini.

2. Sekiranya saya atau mana-mana individu yang mewakili syarikat ini didapati menawar atau memberi rasuah kepada mana-mana individu dalam

Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Selangor atau mana-mana individu lain sebagai sogokan untuk dipilih dalam tender/sebut harga*

seperti di atas, maka saya sebagai wakil syarikat bersetuju tindakan-tindakan berikut diambil:

2.1 Penarikan balik tawaran kontrak bagi tender/sebut harga* di atas; atau 2.2 Penamatan kontrak bagi tender/sebut harga* di atas; dan

2.3 Lain-lain tindakan tatatertib mengikut peraturan perolehan Kerajaan.

3. Sekiranya terdapat mana-mana individu cuba meminta rasuah daripada saya atau mana-mana individu yang berkaitan dengan syarikat ini sebagai sogokan untuk dipilih dalam tender/sebut harga*

seperti di atas, maka saya berjanji akan dengan segera melaporkan perbuatan tersebut kepada Suruhanjaya Perkhidmatan Rasuah Malaysia (SPRM) atau balai polis yang berhampiran.

Yang Benar,

...

(Tandatangan)

Nama : ...

No. KP : ...

Cop Syarikat :

Catatan : * Potong mana yang tidak berkaitan

Figura

Updating...

Rujukan

Tajuk-tajuk berkaitan :