• Tiada Hasil Ditemukan

KAJIAN REKABENTUK RAK KASUT MULTIFUNGSI DI SURAU UMK MENGGUNAKAN SISA KAYU DI INDUSTRI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "KAJIAN REKABENTUK RAK KASUT MULTIFUNGSI DI SURAU UMK MENGGUNAKAN SISA KAYU DI INDUSTRI"

Copied!
84
0
0

Tekspenuh

(1)NUR FADHILA BINTI IBRAHIM C17A0218. Laporan ini dikemukakan sebagai keperluan untuk Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Rekabentuk Perindustrian). FAKULTI TEKNOLOGI KREATIF DAN WARISAN UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN 2021. FYP FTKW. KAJIAN REKABENTUK RAK KASUT MULTIFUNGSI DI SURAU UMK MENGGUNAKAN SISA KAYU DI INDUSTRI.

(2) Saya dengan ini mengesahkan bahawa kerja-kerja yang terkandung dalam laporan ini adalah hasil daripada penyelidikan asal dan tidak pernah digunakan untuk ijazah yang lebih tinggi kepada mana-mana universiti ini.. AKSES TERBUKA. SULIT. TERHAD. Saya bersetuju bahawa laporan saya akan dibuat segera sedia sebagai salinan keras atau tidak dapat dilihat dengan akses terbuka (teks penuh ) (Mengandungi maklumat sulit dibawah Akta Rahsia Rasmi 1972) (Mengandungi maklumat terhad yang telah ditentukan oleh organisasi di mana penyelidikan dijalankan. Saya mengaku bahawa pihak Universiti Malaysia Kelantan berhak seperti berikut : 1. Laporan ini adalah harta Universiti Malaysia Kelantan 2. Perpustakaan Universiti Malaysia Kelantan mempunyai hak untuk membuat salinan untuk tujuan pengajian sahaja 3. Perpustakaan mempunyai hak untuk pertukaran antara institusi pengajian Disahkan oleh :. Tandatangan Nama n:Nur Fadhila Bt Ibrahim. Nama:. Tarikh :. tarikh :. Tandatangan Penyelia. FYP FTKW. PERAKUAN.

(3) Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulilah syukur ke hadrat Allah SWT dengan izin dan limpah kurnianNya dapat saya menyiapkan tugasan projek penyelidikan ini. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada penyelia saya Dr. Darliana Binti Mohamad kerana beliau telah banyak memberi tunjuk ajar dan membantu saya dalam proses menyiapkan tugasan projek penyelidikan ini walaupun ianya berlangsung secara atas talian kerana masalah pandemik Covid-19 yang melanda. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada penyelia syarikat saya kerana banyak membantu dalam penghasilan rekabentuk dan tidak lupa juga kepada pihak pengurusan Fakulti Teknologi Kreatif dan para pensyarah khususnya pensyarah di jabatan Rekabentuk Perindustrian, Universiti Malaysia Kelantan. Setinggi-tinggi penghargaan saya ucapkan kepada kedua ibu bapa saya iaitu Ibrahim Bin Omar dan Noorashikin Binti Hassan kerana telah memberi dorongan dan sokongan kepada saya sepanjang menyiapkan tugasan ini. Terima kasih turut diucapkan kepada rakan-rakan seperjuangan saya kerana mereka banyak membantu saya dalam usaha menyiapkan tugasan projek penyelidikan ini.. i. FYP FTKW. PENGHARGAAN.

(4) KANDUNGAN. HALAMAN. PERAKUAN PENGHARGAAN. i. ISI KANDUNGAN. ii. SENARAI RAJAH. v. ABSTRAK. ix. ABSTRACT. x. BAB 1: PENGENALAN 1.1 Latar belakang kajian. 1. 1.2 Penyataan masalah. 2. 1.3 Persoalan kajian. 4. 1.4 Objektif kajian. 4. 1.5 Skop kajian. 5. 1.6 Struktur tesis. 6. ii. FYP FTKW. ISI KANDUNGAN.

(5) 2.1 Pengenalan. 7. 2.2 Jenis-jenis kayu di Malaysia. 9. 2.3 Jenis-jenis sisa kayu. 12. 2.4 Rekabentuk. 14. 2.5 Rekabentuk rak kasut sedia ada. 15. 2.6 Rekabentuk rak multifungsi. 17. BAB 3: METODOLOGI KAJIAN 3.1 Pengenalan. 20. 3.2 Kaedah pengumpulan data. 22. 3.2.1 Sumber primer. 22. 3.2.2 Sumber sekunder. 22. 3.3 Kaedah yang digunakan. 23. 3.3.1 Soal selidik. 23. 3.3.2 Rujukan internet. 23. 3.3.4 Pemerhatian. 24. 3.4 Kesimpulan. 25. BAB 4: DAPATAN DAN PERBINCANGAN 4.1 Pengenalan. 26. 4.2 Analisis pemerhatian. 27. 4.3 Analisis kaedah soal selidik. 30. 4.4 Proses rekabentuk. 48. 4.5 Lakaran idea awal. 49 iii. FYP FTKW. BAB 2: KAJIAN LITERATUR.

(6) 51. 4.7 Lukisan teknikal. 59. 4.8 Proses pembuatan mockup rak kasut multifungsi. 60. 4.9 Rumusan. 64. BAB 5: KESIMPULAN 5.1 Pengenalan. 65. 5.2 Cadangan kajian. 65. 5.3 Kekangan kajian. 66. 5.3.1 Individu. 66. 5.3.2 Masyarakat. 66. 5.4 Hasil kajian. 67. RUJUKAN. 69. LAMPIRAN. 71. A. carta gantt. B. panel. iv. FYP FTKW. 4.6 Perkembangan idea dan produk akhir.

(7) BIL. MUKA SURAT. Rajah 1.0. Keadaan di surau UMK pada bahagian meletakkan kasut. Rajah 2.1. Sisa kayu sekerap. 13. Rajah 2.2. Sisa kayu habuk papan. 13. Rajah 2.2. Sisa kayu bermasalah. 13. Rajah2.4. Perabot yang dihasilkan menggunakan sisa kayu. 14. Rajah2.5. Rak kasut gantung dua dalam satu. 15. Rajah 2.6. Rak kasut besi jenis bebas. 15. Rajah 2.7. Rak kasut moden. 16. Rajah 2.8. Rak kasut biasa. 16. Rajah 2.9. Rak dapur multifungsi. 18. Rajah 2.10 Rak seluar multifungsi. 18. Rajah 2.11 Rak kot multifungsi. 19. Rajah 2.12. Rak penyimpanan multifungsi. 19. Rajah 3.1. Carta alir metodologi. 21. Rajah 4.1. Keadaan tempat meletakkan kasut di surau UMK. 27. Rajah 4.2. Ruangan meletakkan kasut di surau UMK. 28. Rajah 4.3. Rak kasut sedia ada di surau UMK. 28. Rajah 4.4. Peratusan bilangan 50 orang responden mengikut jantina. 31. Rajah 4.5. Peratusan peringkat umur responden. 31. v. 3. FYP FTKW. SENARAI RAJAH.

(8) Peratusan responden mengikut pekerjaan. 32. Rajah 4.7. Peratusan responden tentang rekabentuk rak kasut di surau UMK. 33. memberi kemudahan untuk menyimpan kasut Rajah 4.8. Peratusan rekabentuk rak kasut yang sedia ada sesuai diletakkan. 34. di surau UMK Rajah 4.9. Peratusan rekabentuk rak kasut sedia ada perlunya penambahbaikan. 35. dari aspek ruangan menyimpan kasut. Rajah 4.10 Peratusan rekabentuk rak kasut sedia ada mempunyai ruangan. 36. mencukupi untuk meletakkan kasut dalam kuantiti yang banyak. Rajah 4.11 Peratusan responden bersetuju bahawa rak kasut adalah perabot yang. 37. perlu ada di surau UMK. Rajah 4.12. Peratusan responden ketiadaan rak kasut menyebabkan berlaku masalah. 38. Rajah 4.13. Peratusan responden masalah pengguna ketika ingin menyimpan. 39. dan memakai kasut Rajah 4.14 Peratusan responden ketiadaan ruangan tempat duduk. 40. menyukarkan pengguna untuk memakai kasut dalam keadaan selesa Rajah 4.15 Peratusan responden ruangan rak kasut sedia ada mencukupi. 41. untuk menyimpan kasut dalam kuantiti yang banyak Rajah 4.16. Peratusan responden keadaan manakah memberi keselesaan kepada mereka ketika memakai kasut. vi. 42. FYP FTKW. Rajah 4.6.

(9) 43. dapat mengelakkan berlaku pembaziran sisa kayu di industri Rajah 4.18. Peratusan responden rak kasut multifungsi dapat menjimatkan ruang. 44. di surau dan memudahkan pengguna untuk menggunakannya Rajah 4.19. Peratusan responden mengetahui bahawa sisa kayu mempunyai. 45. manfaat tersendiri dalam pembuatan perabot Rajah 4.20. Peratusan responden pernah menggunakan atau mempunyai. 46. perabot yang terhasil dari bahan sisa kayu. Rajah 4.21. Peratusan responden rekabentuk rak kasut multifungsi yang. 47. menjadi pilihan mereka. Rajah 4.22 Proses rekabentuk. 48. Rajah 4.23 Lakaran idea 1. 50. Rajah 4.24. Lakaran idea 2. 50. Rajah 4.25. Perkembangan idea 1. 51. Rajah 4.26. Perkembangan idea 1. 52. Rajah 4.27. Perkembangan idea 2. 53. Rajah 4.28. Perkembangan idea 2. 53. Rajah 4.29. Perkembangan idea 3. 54. vii. FYP FTKW. Rajah 4.17 Peratusan penggunaan sisa kayu dalam pembuatan rak kasut multifungsi.

(10) Perkembangan idea 3. 54. Rajah 4.31. Perkembangan idea 4. 55. Rajah 4.32. Perkembangan idea 4. 55. Rajah 4.33. Perkembangan idea 5. 56. Rajah 4.34. Perkembangan idea 5. 56. Rajah 4.35. Perkembangan idea 6. 57. Rajah 4.36. Lukisan teknikal. 58. Rajah 4.37 Pembangunan model 3D menggunakan perisian. 59. Solidwork Rajah 4.38. Model 3D diletakkan kemasan menggunakan perisian. 59. Solidwork Rajah 4.39. Proses memotong setiap bahagian rekabentuk rak. 60. Rajah 4.40. Penghasilan tempat duduk rak. 60. Rajah 4.41. Penghasilan dan percantuman rangka rak kasut. 61. Rajah 4.42. Percantuman dua bahagian rangka rak. 62. Rajah 4.43. Mockup rak kasut multifungsi. 63. viii. FYP FTKW. Rajah 4.30.

(11) Rak kasut merupakan sebuah perabot yang perlu ada di setiap rumah ibadat. Tujuan perlunya perabot ini disediakan untuk memudahkan pengguna menyimpan kasut dan untuk mengelakkan berlakunya masalah kehilangan kasut, kasut berselerak dan kasut menjadi kotor. Selain itu, tempat duduk turut perlu disediakan di rumah ibadat untuk keselesaan pengguna. Rekabentuk rak kasut sedia di surau Universiti Malaysia Kelantan (UMK) tidak memenuhi keselesaan pengguna. Ia berkaitan dari aspek ruangan tempat meletakkan kasut dan ketiadaan ruangan tempat duduk untuk pengguna gunakan apabila ingin memakai kasut. Objektif kajian ini ialah mengkaji rekabentuk rak kasut di surau sekitar Universiti Malaysia Kelantan (UMK). Kemudian pengkaji juga mengenalpasti masalah dari aspek penyimpanan dan pemakaian kasut yang dihadapi oleh pengguna di surau UMK. Seterusnya pengkaji dapat merekabentuk rak kasut multifungsi, di mana rak kasut tersebut boleh menyimpan kasut dan boleh duduk dalam masa yang sama untuk diletakkan di surau UMK. Data primer dan data sekunder telah digunakan dalam metodologi kajian ini untuk mengumpul data-data penting. Berdasarkan peratusan, sebanyak 96% responden mengalami masalah dari aspek penyimpanan dan pemakaian kasut dan sebanyak 90% responden mengalami masalah ketidakselesaan ketika memakai kasut kerana tiada penyediaan ruangan duduk. Kesimpulannya, rekabentuk rak kasut baharu ini akan memberi kemudahan dan keselesaan kepada pengguna di surau UMK.. ix. FYP FTKW. ABSTRAK.

(12) Shoe racks are a must -have piece of furniture in every synagogue. The purpose of this furniture is to make it easier for users to store shoes and to prevent the problem of losing shoes, scattering shoes and shoes becoming dirty. In addition, seating should also be provided in the synagogue for the convenience of users. The design of shoe racks available at the muslim prayer room of University Malaysia Kelantan (UMK) does not meet the comfort of users. It is related from the aspect of space where to put shoes and the lack of seating space for users to use when they want to wear shoes. The objective of this study is to study the design of shoe racks in muslim prayer room around University Malaysia Kelantan (UMK). Then the researcher also identified the problems from the aspect of storage and wearing of shoes faced by users in the UMK muslim prayer room. Next, the researcher can design a multifunctional shoe rack, where the shoe rack can store shoes and can sit at the same time to be placed in the UMK muslim prayer room. Primary data and secondary data were used in the methodology of this study to collect important data. Based on the percentage, as many as 96% of respondents experienced problems in terms of storage and wearing of shoes and as many as 90% of respondents experienced discomfort when wearing shoes because there is no provision of seating space. In conclusion, the new shoe rack design will provide convenience and comfort to users at the UMK muslim prayer room.. x. FYP FTKW. ABSTRACT.

(13) PENGENALAN. 1.1 Latar Belakang Kajian Rak kasut multifungsi ialah sebuah perabot yang direka untuk kegunaan pengguna. Rak ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan kasut dalam masa yang sama mempunyai tempat duduk untuk pengguna gunakan sewaktu ingin memakai kasut agar berada dalam kedudukan yang lebih selesa. Rak kasut ini dibuat untuk diletakkan di surau. Hal ini kerana, di surau- surau ada menyediakan rak kasut dan ada yang tidak disediakan. Rak kasut yang disediakan biasanya rekabentuk biasa yang hanya berfungsi untuk menyimpan kasut sahaja, dan bagi yang tiada rak kasut menyebabkan kasut-kasut berselerak. Oleh itu, rekabentuk rak kasut multifungsi ini dibuat untuk membantu dan memudahkan pengguna untuk menyimpan kasut apabila masuk ke surau sekaligus sewaktu memakai kasut seusai selesai urusan. Pengguna tidak perlu mencari tempat duduk yang jauh ketika ingin memakai kasut. Rekabentuk rak kasut akan dihasilkan dengan menggunakan bahan sisa kayu di industri. Pengkaji akan mengaplikasikan bahan sisa kayu dalam merekabentuk perabot ini. Hal ini demikian kerana, pengkaji ingin mengatasi masalah yang sering berlaku di industri iaitu masalah pembaziran bahan mentah kayu. Ramai orang tidak mengetahui bahawa sisa kayu banyak. 1. FYP FTKW. BAB 1.

(14) sempurna. Oleh itu, pengkaji ingin memanfaatkan sebaik mungkin bahan mentah ini.. 1.2 Penyataan Masalah Setiap produk atau perabot yang dihasilkan sudah pasti mempunyai fungsi tersendiri yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi ramai pengguna. Pelaksanaan penyelidikan ini dijalankan setelah pengkaji mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh warga UMK ketika menggunakan surau. Hal ini kerana, beberapa surau di sekitar UMK menyediakan kemudahan rak kasut namun, terdapat surau yang tidak menyediakan fasiliti ini. Selain itu, rak kasut yang sedia ada tidak mempunyai ruangan untuk duduk di mana pengguna boleh menyimpan kasut dalam masa yang sama pengguna boleh duduk ketika ingin memakai kasut dalam keadaan selesa. Keadaan ini menyebabkan, pengguna termasuk pengkaji sendiri mengalami masalah kasut beselerak. Kasut kotor kerana dipijak dan jika ingin memakai kasut perlu keluar dari surau untuk mencari tempat duduk. Selain itu, masalah pembaziran bahan sisa kayu di industri. Usaha pengkaji dalam mengatasi masalah ini dengan merekabentuk perabot rak kasut multifungsi menggunakan bahan mentah sisa kayu di industri. Di kilang penghasilan perabot-perabot menggunakan bahan mentah yang berkualiti tinggi, oleh itu hasil lebihan bahan mentah dari proses tersebut mungkin akan dibuang atau dihapuskan, maka keadaan ini akan membawa kepada masalah pembaziran bahan mentah. Ini kerana, meskipun ianya lebihan sisa kayu tetapi ia masih boleh dimanfaatkan dan digunakan untuk pembuatan produk atau perabot. Antara produk yang boleh dihasilkan dengan menggunakan sisa kayu ialah produk hiasan dalaman yang bersaiz kecil, manakala bagi perabot. 2. FYP FTKW. kegunaannya meskipun ia hanyalah lebihan yang terhasil daripada penggunaan kayu yang.

(15) kayu yang terdiri daripada pelbagai saiz dan rupa. penyelidikan ini dijalankan bertujuan untuk melakukan penambahbaikan di bahagian penyimpanan kasut untuk memberi kemudahan dan keselesaan kepada pengguna terutamanya warga UMK ketika ingin menggunakan surau sekaligus mengatasi masalah pembaziran bahan mentah sisa kayu di industri.. Rajah 1.0 keadaan di surau UMK pada bahagian tempat meletakkan kasut. 3. FYP FTKW. pula seperti meja kopi, bangku dan lain lain. Hal ini demikian kerana, terdapat banyak jenis sisa.

(16) Dalam penyelidikan ini terdapat 3 persoalan telah dikenal pasti. Antara persoalan tersebut ialah: 1) Apakah ciri-ciri rak kasut sedia ada di sekitar surau Universiti Malaysia Kelantan. 2) Apakah masalah yang dihadapi oleh pengguna di surau sekitar Universiti Malaysia Kelantan (UMK) dari aspek penyimpanan dan pemakaian kasut. 3) Bagaimana merekabentuk rak kasut menggunakan sisa kayu di industri.. 1.4 Objektif Kajian Berikut merupakan objektif kajian dilakukan bertujuan untuk mencapai beberapa perkara. 1) Mengkaji rekabentuk rak kasut di surau sekitar Universiti Malaysia Kelantan (UMK).. 2) Mengenalpasti masalah dari aspek penyimpanan dan pemakaian kasut yang dihadapi oleh pengguna di surau sekitar Universiti Malaysia Kelantan (UMK).. 3) Merekabentuk rak kasut multifungsi dengan menggunakan bahan sisa kayu di industri. 4. FYP FTKW. 1.3 Persoalan kajian.

(17) Skop kajian dibuat bertujuan untuk memastikan kajian yang dijalankan tertumpu sepenuhnya terhadap perkara yang ingin dikaji. Penyelidikan tentang rekabentuk rak kasut multifungsi di surau sekitar UMK ini bertujuan untuk mencapai objektif kajian. Skop kajian bertujuan untuk memudahkan pengkaji dalam menjalankan penyelidikan supaya pengkaji dapat memfokuskan apa yang diingini tanpa perlu mengambil kira perkara yang bukan atau tidak berkaitan sama sekali dengan penyelidikan yang dijalankan. Oleh itu, skop kajian sangat membantu pengkaji supaya tidak tersasar dan lebih fokus terhadap objektif kajian sahaja Selain itu, skop kajian juga membantu pengkaji untuk mencari idea-idea yang berfokuskan tujuan utama kajian ini sahaja. Hal ini kerana, tanpa skop kajian sesetengah pengkaji mungkin tidak fokuskan terhadap objektif utama kajian sebaliknya akan meneroka idea secara umum sehingga terkeluar dari tujuan utama penyelidikan. Skop kajian penyelidikan ini berkenaan tentang rekabentuk rak kasut multifungsi menggunakan sisa kayu di industri. Tujuan penyelidikan ini untuk menambahbaik tahap keselesaan dan kemudahan warga UMK yang menggunakan surau dari aspek penyimpanan kasut dan pemakaian kasut dalam keadaan selesa serta pengaplikasian penggunaan sisa kayu dalam rekabentuk untuk meyelesaikan masalah pembaziran bahan mentah. Penyelidikan ini hanya melibatkan warga UMK iaitu pelajar dan kakitangan-kakitangan UMK yang beragama Islam anggaran kasar seramai 700 orang yang berusia antara 20 tahun sehingga 60 tahun.. 5. FYP FTKW. 1.5 Skop Kajian.

(18) Tujuan struktur tesis dilakukan adalah untuk menjelaskan dengan lebih jelas berkaitan tentang keseluruhan proses kajian yang dilakukan. Keseluruhan kajian yang dijalankan ini mempunyai lima bab iaitu bab pengenalan kajian, kajian literatur, metodologi kajian, hasil kajian, rumusan dan cadangan, kesemua bab ini pengkaji perlu menjelaskan dengan lebih teliti dan jelas apa yang diperlukan. Dalam bab 1 pengenalan kajian pengkaji perlu menceritakan tentang latar belakang kajian, mengenal pasti dan membincangkan permasalahan kajian, objektif, persoalan serta skop kajian. Selain itu, bagi bab 2 kajian literatur, pengkaji membincangkan tentang beberapa topik kajian lepas yang berkaitan dengan tajuk utama kajian yang dijalankan iaitu rekabentuk rak kasut multifungsi menggunakan sisa kayu. Dalam bab ini, pengkaji mendapatkan sumber melalui pembacaan kajian teks seperti tesis-tesis terdahulu, jurnal, artikel dan lain-lain. Di samping itu, bagi bab 3 metodologi kajian pula, pengkaji akan menjalankan beberapa kaedah bagi mendapatkan maklumat tentang kajian yang dijalankan dengan lebih tepat dan sahih. Maklumat- maklumat yang diperolehi akan menyokong analisis yang dilakukan sekaligus dapat mengukuhkan lagi kajian pengkaji. Seterusnya bagi bab 4 hasil kajian iaitu keputusan dan perbincangan pula, pengkaji membincangkan berkaitan tentang kaedah analisis data yang telah diperolehi. Ini dapat mengukuhkan lagi sumber kajian yang dilakukan. Bab 5 ialah kesimpulan bahagian ini menyimpulkan tentang dapatan kajian yang diperoleh dan seterusnya pengkaji memberi cadangan bagi penambahbaikan akan kajian yang dijalankan di masa hadapan. 6. FYP FTKW. 1.6 Struktur Tesis.

(19) KAJIAN LITERATUR. 2.1 Pengenalan Rak ialah para yang diperbuat daripada bahan kayu atau logam. Rak berfungsi untuk menyimpan barang-barang supaya tersusun dan kemas. Rak kasut merupakan sejenis para yang direka khas untuk kegunaan pengguna untuk menyimpan dan menyusun kasut. Multifungsi bermaksud sesuatu barang boleh digunakan dalam pelbagai fungsi dalam erti kata lain barang tersebut mempunyai fungsi lebih dari satu. Menurut Mohd Syafiq Ikhmal bin Salman, Wan Amirul Amin bin Wan Mohd Sayuti dan Muhammad Amirul Hakim. (2017), terdapat pelbagai jenis rak kasut seperti rak kasut gantung dua dalam satu, rak kasut besi jenis bebas, rak kasut moden, rak kasut biasa dan lain-lain. Rak kasut biasanya diletakkan di rumahrumah, rumah ibadat, sekolah pendidikan awal kanak-kanak dan di tempat-tempat di mana pengguna perlu menanggalkan kasut untuk masuk. Surau ialah rumah atau tempat ibadat untuk orang yang beragama islam menunaikan solat dan untuk belajar agama, surau dibangunkan dalam binaan yang kecil dan hanya mampu memuatkan sebahagian kecil individu. Surau berbeza dengan masjid, ia dapat dilihat daripada beberapa aspek seperti seni bina bangunan, keluasan ruangan dan untuk menunaikan solat wajib seperti solat jumaat, ia tidak boleh dilakukan di surau sebaliknya harus diadakan di masjid.. 7. FYP FTKW. BAB 2.

(20) dilakukan untuk membantu pengkaji memperoleh maklumat dan dalam menghasilkan produk akhir kajian ini. Bab 2 ini, pengkaji akan menggunakan beberapa cara untuk mendapatkan maklumat iaitu dengan melakukan rujukan melalui sumber-sumber bacaan kajian lepas yang berkaitan dengan kajian yang dijalankan iaitu penggunaan sisa kayu dalam pembuatan perabot. Kajian lepas amat penting bagi membantu pengkaji mendapatkan maklumat yang tepat dan benar untuk membuktikan kesahihan sesuatu perkara. Subtopik yang akan dibincangkan dalam bab ini ialah, jenis-jenis kayu di Malaysia, jenis-jenis sisa kayu, produk atau perabot dari sisa kayu, rekabentuk dan rekabentuk rak kasut sedia ada serta rekabentuk rak kasut multifungsi.. 8. FYP FTKW. Bagi memastikan penyelidikan yang dijalankan lengkap dan sempurna, kajian lepas perlu.

(21) Kayu merupakan bahan mentah yang penting dalam proses pembuatan dan pengeluaran perabot bukan sahaja di Malaysia,malah di seluruh dunia. Kayu merupakan bahan utama yang mempunyai nilainya yang tersendiri dalam pembuatan perabot. Oleh itu tidak hairanlah kayu mempunyai permintaan yang sangat tinggi dan menjadi pilihan utama pengguna dan pengeluar -pengeluar perabot. Malaysia mempunyai pelbagai jenis kayu untuk menghasilkan perabot-perabot yang berkualiti seperti meja kopi, meja sisi, kerusi dan lain-lain. Malaysia juga turut menjadi pembekal bahan mentah utama kepada syarikat luar negara Malaysia mempunyai pelbagai jenis kayu. Menurut ICT MTIB (2016), Malaysia mempunyai 3000 spesies pokok, majoriti kayu terdiri dari kumpulan kayu keras dan hanya 12 spesies dari kumpulan kayu lembut. 677 spesies kayu boleh mencapai 1.2meter (4 kaki) ukur lilit pada ketinggian paras dada. Terdapat 100 jenis kayu yang ada mempunyai potensi ke pasaran antarabangsa. Kayu-kayu ini terbahagi kepada 4 kategori iaitu kayu keras berat, kayu keras sederhana,kayu keras ringan dan kayu lembut. Kayu keras terdiri daripada agiosperma (dikotiledon), berdaun lebar dan mempunyai biji tersembunyi dalam kulit manakala, kayu lembut pula terdiri daripada gimnosperma/konifer iaitu pokok yang mengeluarkan kon, daun yang berbentuk jarum @ paku dan mempunyai biji yang terdedah.. 9. FYP FTKW. 2.2 Jenis – Jenis Kayu Di Malaysia.

(22) ketahanan yang lama berbanding kayu lain. Menurut ICT MTIB (2016), kayu keras berat mempunyai ketumpatan 800-1120 kg pada kandungan lembapan 15%, dari aspek daya ketahanan pula, ia memiliki daya ketahanan semulajadi kerana kandungan bahan toksik dalam tisu seperti alkaloid menjadi penghalang kepada berlakunya kerosakan pada kayu seperti buruk akibat dimakan serangga perosak. Kayu keras berat ini boleh digunakan dengan selamat walaupun tidak menjalankan proses pengawetan keatasnya. Antara kayu yang terdiri daripada jenis keras berat ini ialah balau, merbau, chengal, penaga dan lain-lain. Manakala,bagi jenis kayu keras sederhana pula, antara kayu dalam yang terdiri dalam kategori ini ialah kayu tualang, merawan, kempas, kandis dan banyak lagi. Kayu ini mempunyai ketumpatan sebanyak 720-880 kg pada kandungan lembapan 15%. Ia mempunyai daya ketahanan semulajadi yang sederhana di mana ia sesuai digunakan untuk pembinaan sederhana berat ke berat. Kayu jenis ini hanya tahan dalam iklim sederhana, hal ini kerana organisma perosak tidak aktif dalam iklim ini. Selain itu, bagi kayu keras ringan pula, seperti kayu keras berat dan kayu keras sederhana kandungan lembapan sama iaitu 15%, namun berbeza dari aspek ketumpatan iaitu 400-720 kg, daya ketahanan kayu jenis ini ialah semulajadi rendah dalam iklim tropika namun terdapat juga kayu ini yang tahan iklim sederhana. Kayu ini sedikit berbeza dengan kayu keras berat di mana kayu jenis ini perlu menjalankan proses pengawetan untuk mengelakkan daripada serangan serangga perosak ke atas kayu. Antara kayu terdiri dalam kategori ini ialah nyatoh, kayu getah, meranti, ketapang, jelutong dan sebagainya. Kayu keras ringan ini sangat sesuai digunakan untuk kerja- kerja penyambungan, pembuatan perabot dan panel hiasan kerana sifatnya yang kuat tetapi ringan.. 10. FYP FTKW. Kayu keras berat merupakan sejenis kayu yang mempunyai kepadatan dan memiliki.

(23) ialah kayu yang berasal daripada pokok yang secara botaninya merupakan tumbuhan konifer yang kebanyakannya berbentuk kon seperti daun berbentuk tirus dan berdaun sepanjang tahun. Di Malaysia terdapat tiga spesies kayu lembut iaitu damar minyak, podo dan sempilur, namun hanya kayu damar minyak sahaja yang mempunyai nilai komersial. Menurut ICT MTIB (2016), ketumpatan kayu ini sebanyak 385-735 kg sahaja. Kayu ini tidak seperti kayu lain kerana ia tidak mempunyai daya ketahanan semulajadi dalam iklim tropika kerana kewujudan trakeid yang berfungsi sebagai penguat. Kayu ini sesuai untuk dijadikan panel hiasan dan papan lapis. Kayu- kayu yang biasanya digunakan untuk membuat perabot ialah kayu getah, balau, merbau, meranti, pine di mana kayu ini terdiri daripada kategori kayu keras ringan dan lembut. Perabot yang dihasilkan seperti meja makan, meja kopi,meja sisi, kerusi, rak, bangku, dan lain-lain. kayu-kayu ini mempunyai kualiti ketahanan yang baik dan tahan lama untuk digunakan oleh pengguna. Kayu ini juga menjadi tarikan kerana urat kayunya cantik menyebabkan perabot yang dihasilkan dapat menaikkan lagi nilai estetik pada perabot tersebut.. 11. FYP FTKW. Seterusnya jenis kayu lembut, menurut Junaiza binti Ahmad Zaki (2010), kayu lembut.

(24) Sisa kayu ialah hasil lebihan kayu yang terhasil dari penggunaan kayu. Menurut “Federal Office for the Enviroment”(FOEN) (2019), terdapat empat jenis sisa kayu iaitu kayu semulajadi yang tidak dirawat, kayu sekerap, habuk kayu dan sisa kayu yang bermasalah. Sisa kayu yang terhasil dari aktiviti perhutanan yang dijalankan dan habuk papan dianggap sebagai kayu semulajadi dan juga kayu sisa dari kilang papan. Kayu sekerap ialah sisa kayu yang terhasil dari kilang papan atau kilang perabot. Sisa kayu yang bermasalah pula merangkumi kayu yang dirawat dengan menggunakan agen pelindung kayu, sisa kayu berlamina, campuran sisa kayu bermasalah dan lain-lain lagi. Sisa kayu semulajadi yang tidak dirawat ialah sisa kayu yang terhasil dari kayu yang mengalami kerosakan akibat tiada rawatan dijalankan keatasnya seperti proses pengawetan. Kayu ini telah mengalami kerosakan di bahagian dalam akibat gangguan agen perosak. Oleh itu, kebanyakan sisa kayu ini akan menyebabkan berlakunya pembaziran kerana ia tidak dapat digunakan meskipun penggunaan kayu yang tidak mendapatkan rawatan adalah lebih baik berbanding menggunakan kayu yang telah mendapat rawatan kerana ia bebas dari sebarang bahan pengawetan. Selain itu, sisa kayu sekerap merupakan sisa kayu yang datangnya dari lebihan potongan kayu. Keadaan ini sering berlaku apabila dalam proses pembuatan perabot di mana lebihan kayu ini akan dibuang kerana tidak digunakan atau diperlukan lagi kerana mungkin saiznya yang kecil, permukaan kayu yang tidak cantik atau pecah dan sebagainya. Namun begitu,sisa kayu ini masih boleh digunakan untuk menghasilkan perabot atau produk. Dalam proses pembuatan perabot juga terhasilnya sisa kayu habuk penggergajian,. 12. FYP FTKW. 2.3 Jenis – Jenis Sisa Kayu.

(25) bencana alam seperti pokok tumbang akibat tanah runtuh atau dipanah petir. Sisa kayu ini dibiarkan dalam masa yang lama menyebabkan berlakunya kerosakan pada dalaman kayu seperti mengalami pereputan sehingga kayu tersebut tidak dapat digunakan.. Rajah 2.1 sisa kayu sekerap. rajah 2.2 sisa kayu habuk papan. Rajah 2.3 sisa kayu yang bermasalah. 13. FYP FTKW. Seterusnya, sisa kayu yang bermasalah ialah sisa yang mengalami kerosakan akibat.

(26) Rekabentuk atau corak sesuatu yang direka, mereka bentuk sesuatu (kereta,rumah) atau perebentuk orang yang membuat rekabentuk (Kamus Pelajar Edisi Kedua). Menurut Mimi Habib (2013), rekabentuk juga boleh juga dapat didefinisikan sebagai satu cabaran untuk mendapatkan idea baru dan menyatukan benda dalam cara baru. Antara contohnya ialah corak baru, barangan pengguna,pembungkusan dan pakaian. Rekabentuk juga boleh juga boleh jadi suatu perbuatan iaitu kegiatan seni. Setiap perabot atau produk yang dihasilkan sudah pasti menggunakan kayu-kayu yang berkualiti untuk memastikan barangan tersebut tahan lama dan berkualiti. Namun begitu, ramai pengguna yang tidak mengetahui bahawa terdapat produk atau perabot yang dikeluarkan menggunakan bahan-bahan dari sisa kayu. Walau bagaimanapun perabotperabot ini juga mempunyai kualiti dan nilai estetikanya tersendiri, sama seperti perabot – perabot lain. Rekabentuk perabot yang terhasil dari penggunaan bahan sisa kayu ini juga sangat unik dan sangat berbeza dengan perabot sedia ada.. Rajah 2.4 perabot yang dihasilkan menggunakan sisa kayu. 14. FYP FTKW. 2.4 Rekabentuk.

(27) Rak kasut merupakan perabot yang tidak asing bagi semua pengguna, rak kasut boleh dikategorikan sebagai perabot wajib yang terdapat pada setiap rumah. Keadaan ini bertujuan untuk memastikan kasut-kasut penghuni rumah berada dalam keadaan teratur supaya rumah kelihatan bersih dan kemas. Terdapat pelbagai jenis rak kasut yang dipasarkan di pasaran yang terdiri daripada pelbagai saiz, rekabentuk, warna dan penggunaan bahan. Antara rak kasut terdapat di pasaran ialah rak kasut gantung dua dalam satu, rak kasut besi jenis bebas, rak kasut moden dan rak kasut biasa.. Rajah 2.5 rak kasut gantung dua dalam satu. Rajah 2.6 rak kasut besi jenis bebas. 15. FYP FTKW. 2.5 Rekabentuk Rak Kasut Sedia Ada.

(28) FYP FTKW Rajah 2.7 rak kasut moden. Rajah 2.8 rak kasut biasa. 16.

(29) Rak multifungsi merupakan perabot yang mempunyai banyak fungsi sama ada 2 atau lebih dari 2 fungsi. Terdapat banyak rak multifungsi di pasaran,bukan hanya rak kasut. Hal ini berkemungkinan kerana permintaan tinggi pengguna terhadap perabot tersebut. Penggunaan perabot multifungsi mempunyai banyak kelebihan kepada pengguna. Menurut Gabriella Febe W dan Crecila Mirella Mahasiswa Desain Interior Petra (2018), Antara kelebihan menggunakan perabot multifungsi ialah dapat menjimatkan ruang, lebih bergaya, menjimatkan kos dan rekabentuk yang unik. Bagi aspek menjimatkan ruang, bagi pengguna yang mempunyai ruang rumah yang agak sempit penggunaan perabot multifungsi dapat membantu mereka. Hal ini kerana perabot ini dapat diubah keadaanya mengikut cara kita ingin menggunakannya seperti melipat, menarik dan memutarkannya berdasarkan kesesuaian fungsinya. Sebagai contoh meja multifungsi, apabila ingin digunakan oleh ramai orang ia boleh dibesarkan menjadi meja kopi tetapi apabila selesai digunakan ia boleh dilipat menjadi meja sisi yang bersaiz kecil. Selain itu, aspek lebih bergaya pula, bagi mengatasi masalah ruang sempit, penggunaan perabot multifungsi juga mampu menggambarkan gaya rumah berkonsepkan minimalis kerana rekabentuknya yang ringkas tetapi mempunyai pelbagai fungsi. Seterusnya, menjimatkan kos, hal ini kerana jika dilihat dari mata kasar penggunaan perabot multifungsi memakan kos yang tinggi, namun begitu dalam jangka masa panjang, penggunaan perabot ini sebenarnya dapat menjimatkan kos dari segi penggunaan bahan.. 17. FYP FTKW. 2.6 Rekabentuk Rak Multifungsi.

(30) sudah pasti dapat menarik perhatian ramai orang. Keadaan ini dapat diterapkan dalam tempat tinggal pengguna itu sendiri. Pengguna tidak akan cepat bosan dengan keadaan ruang rumah mereka kerana perabot multifungsi dapat memberi ketrampilan yang berbeza- beza sesuai dengan fungsi yang ingin digunakan.. Terdapat beberapa rak. multifungsi yang terdapat dipasaran. Antara rak multifungsi ialah rak dapur, rak seluar, rak kot, dan rak penyimpanan.. Rajah 2.9 rak dapur multifungsi. Rajah 2.10 rak seluar multifungsi. 18. FYP FTKW. Bagi rekabentuk yang unik pula, perabot yang dapat diubah-ubah rekabentunya.

(31) FYP FTKW Rajah 2.11 rak kot multifungsi. Rajah 2.12 rak penyimpanan multifungsi. 19.

(32) METODOLOGI PENYELIDIKAN. 3.1 Pengenalan Menurut AJ Muhamad Fahmi (2012), metodologi kajian ialah meliputi cara, kaedah dan pendekatan yang digunakan untuk mencapai objektif dan matlamat kajian yang dijalankan. Metodologi kajian yang dijalankan akan lebih sistematik dan proses kajian menjadi lebih teratur dan lebih berfokuskan kepada objekif kajian. Dalam bab ini, pengkaji telah merancang dan Menyusun metodologi kajian bagi mendapatkan maklumat dan data yang lebih tepat melalui kaedah-kaedah yang tertentu. Dalam metodologi kajian terdapat dua kaedah iaitu kaedah kualitatif dan kuantitatif. Kaedah kualitatif merupakan kajian yang dijalankan dengan menggunakan maklumat, di mana maklumat dapat diperolehi dengan kaedah pemerhatian, perbuatan, analisis, pembacaan dan sebagainya. Kaedah ini menggunakan kaedah secara semulajadi dalam proses menjalankan penyelidikan. Manakala bagi kaedah kuantitatif pula, ia merupakan kaedah mendapatkan maklumat dan data melalui jumlah dan peratusan berdasarkan hasil soal selidik yang dijalankan berkaitan dengan penyelidikan. Oleh itu, pengkaji telah berpendapat untuk menggunakan kedua-dua kaedah iaitu kaedah kualitatif dan kuantitatif bagi mendapatkan maklumat dan data yang lebih tepat dan benar. Dalam penyelidikan yang dijalankan ini lokasi utama yang akan pengkaji fokuskan ialah di surau sekitar UMK dan pengguna surau yang merupakan pelajar dan kakitangan-kakitangan UMK yang beragama Islam iaitu dengan anggaran kasar seramai 700 orang.. 20. FYP FTKW. BAB 3.

(33) FYP FTKW. Mula. Penyelidikan literatur. Mengenal pasti masalah. Metodologi kajian. Data sekunder. Data primer. 1) Jurnal 2) Majalah 3) Buku. 1) Soal selidik. Selesai. Analisis data. Kesimpulan dan cadangan. Tamat. Rajah 3.1 Carta alir metodologi 21.

(34) Dalam pengumpulan terdapat dua kaedah iaitu sumber primer dan sumber sekunder.. 3.2.1 sumber primer Menurut NH Mohd Bisri (2003), sumber primer merupakan sumber di mana keadaanya masih asli dan belum ditafsir serta terdapat di institusi-institusi tertentu antaranya dokumen,surat, sama ada rasmi atau tidak, catatan dan sebagainya. Oleh itu sumber primer adalah sumber asli seperti alam semulajadi, persekitaran dan lain -lain. 3.2.2 sumber sekunder Menurut NH Mohd Bisri (2003), sumber sekunder ialah sumber dari kajian-kajian yang dilaksanakan oleh seseorang mahupun sesuatu kumpulan tentang sesuatu peristiwa,tokoh-tokoh dan sebagainya. Sumber ini juga merupakan tafsiran, keseluruhan kesimpulan dan andaian yang dibuat oleh pengkaji terhadap perkara yang dikaji. Sumber kedua ini juga biasanya turut digunakan oleh penyelidik lain sebagai rujukan, perbandingan bagi mengukuhkan lagi data yang diperolehi.. 22. FYP FTKW. 3.2 Kaedah Pengumpulan Data.

(35) 3.3.1 soal selidik Dalam kaedah soal selidik ini,pengkaji akan mengedarkan borang soal selidik kepada responden khususnya para pelajar dan kakitangan-kakitangan UMK yang sering menggunakan surau di sekitar UMK. Soal selidik adalah soalan-soalan yang disediakan oleh pengkaji yang berkaitan dengan tajuk kajian yang dibuat dan akan diagihkan kepada para responden. Tujuan borang soal selidik ini diedarkan adalah untuk mendapat dan mengumpul maklumat bagi membantu pengkaji dalam membuat analisis. Melalui kaedah ini persoalan kajian akan terjawab serta menjadikan maklumat yang diperoleh lebih tepat dan benar. 3.3.2 rujukan internet Penyelidikan internet sedikit sebanyak dapat membantu pengkaji dalam mengumpul maklumat data bagi melengkapkan kajian. Internet merupakan satu kaedah yang sangat penting dalam pengumpulan maklumat kajian. Hal ini kerana, penyelidikan di internet ini satu pencarian maklumat yang pantas dan mudah untuk dijalankan.. 23. FYP FTKW. 3.3 Kaedah Yang Digunakan.

(36) Menurut AJ Muhamad Fahmi (2012), pemerhatian merupakan satu cara pengumpulan data dengan mengkaji secara langsung terhadap responden dan keadaan sesuatu yang ingin dikaji. Kaedah ini sering digunakan oleh pengkaji bagi mendapatkan maklumat yang lebih sahih. Pemerhatian yang akan dijalankan di dalam penyelidikan ini ialah di surau-surau sekitar UMK,di mana pengkaji akan melakukan pemerhatian keadaan di surau-surau bagi rujukan merekabentuk rak kasut multifungsi. Selain itu, pengkaji turut melakukan pemerhatian terhadap pengguna-pengguna surau bagi mengumpul maklumat yang lebih tepat akan keadaan pengguna di sana. Keadaan ini akan membantu pengkaji memperoleh maklumat dan data dengan lebih kukuh.. 24. FYP FTKW. 3.3.3 Pemerhatian.

(37) Kaedah kajian memainkan peranan penting dalam penyelidikan yang dijalankan. Hal ini demikian kerana, melalu kaedah ini pengkaji akan mendapatkan data dan maklumat dengan lebih banyak, tepat dan kukuh kerana tidak hanya tertumpu kepada rujukan internet. Selain itu, kaedah kajian juga merupakan garis panduan kepada pengkaji serta memudahkan pengkaji dalam proses mendapatkan maklumat penyelidikan dengan lebih sahih tanpa mengalami masalah dengan mengikut perancangan yang telah dibuat. Oleh itu, setiap kaedah yang akan dijalankan dapat memudahkan pengkaji dan membantu dalam usaha menjayakan projek penyelidikan ini.. 25. FYP FTKW. 3.4 Kesimpulan.

(38) DAPATAN DAN PERBINCANGAN 4.1 Pengenalan Bab ini merupakan satu bab penting dalam menjalankan penyelidikan ini. Hal ini kerana dalam bab ini pengkaji akan menganalisis keputusan data soal selidik tentang tajuk kajian yang telah dijalankan, selain itu dalam bab ini juga akan membincangkan tentang keputusan akhir dan panduan utama dalam proses rekabentuk perabot yang akan dihasilkan. Pengkaji telah menggunakan 2 kaedah yang dalam proses kajian ini iaitu kualitatif dan kuantitatif. Kaedah kualitatif yang digunakan ialah pemerhatian dan rujukan internet, manakala kaedah kuantitatif yang digunakan ialah soal selidik. Hasil dari dapatan kajian ini, analisis data dapat dikumpul dan dijelaskan dalam bentuk rajah dan jadual bagi memudahkan pengkaji memahami keutamaan objektif kajian yang dijalankan ini. Dalam kajian ini pemilihan kaedah kajian sangat memainkan peranan penting bagi mendapatkan dan mengumpul hasil kajian yang terbaik. Ini juga dapat memudahkan pengkaji dalam usaha memastikan kesemua objektif utama kajian tercapai.. 26. FYP FTKW. BAB 4.

(39) kaedah kualitatif telah digunakan oleh pengkaji untuk mendapatkan hasil dapatan yang dalam analisis ini. Data telah diperolehi pengkaji melalui kaedah pemerhatian di tempat kajian. Tempat kajian pengkaji ialah di tempat meletak kasut di surau Universiti Malaysia Kelantan (UMK). Melalui pemerhatian yang dilakukan pengkaji mendapati bahawa keadaan tempat meletakkan kasut di surau UMK mempunyai kelemahan dari aspek penyimpanan dan aspek keselesaan semasa pemakaian kasut kepada pengguna surau.. Rajah 4.1 keadaan tempat meletak kasut di surau UMK. 27. FYP FTKW. 4.2 Analisis Pemerhatian.

(40) FYP FTKW Rajah 4.2 ruangan meletakkan kasut di surau UMK. Rajah 4.3 rak kasut sedia ada di surau UMK. 28.

(41) disediakan di kebanyakan surau UMK, terdapat satu surau yang menyediakan rak kasut namun ruangan meletakkan kasut sangat terhad untuk pengguna surau menyimpan kasut mereka ketika menggunakan surau. Keadaan ini menyebabkan bukan sahaja berlakunya masalah kasut berselerak, malah kasut menjadi kotor kerana dipijak dan ia akan menjadi lebih bermasalah jika dalam sesuatu masa surau menerima ramai pengguna. Di samping, pengkaji mendapati tiada penyediaan tempat duduk untuk pengguna surau bagi kegunaan pengguna ketika ingin memakai kasut. Keadaan ini menyebabkan pengguna perlu memakai kasut dalam keadaan berdiri atau pengguna perlu keluar dari surau bagi mencari tempat duduk untuk memakai kasut dalam keadaan yang lebih selesa.. 29. FYP FTKW. Selain itu, hasil pemerhatian menunjukkan tidak terdapat sebarang perabot rak kasut yang.

(42) Dalam soal selidik ini pengkaji menggunakan kaedah kuantitatif untuk mendapatkan data kajian bagi mengukuhkan lagi data kajian yang dilakukan. Pengkaji telah menggunakan responden seramai 50 orang yang terdiri daripada pelajar dan kakitangan Universiti Malaysia Kelantan (UMK) yang merupakan pengguna surau UMK. Pengkaji telah melakukan pengagihan borang soal selidik kepada responden secara atas talian melalui google form. Soalan soal selidik ini mempunyai 4 bahagian yang meliputi demografi responden, bahagian A berkaitan masalah dihadapi pengguna ketika menggunakan rak kasut di surau, bahagian B berkaitan masalah dihadapi pengguna di surau dan bahagian C berkaitan tentang rekabentuk rak kasut multifungsi menggunakan sisa kayu. Terdapat 15 soalan yang disediakan oleh pengkaji, setiap soalan responden perlu memilih ya atau tidak, jika responden bersetuju dengan soalan yang diberi mereka perlu memilih ya, manakala jika tidak bersetuju perlu memilih tidak.. 30. FYP FTKW. 4.3 Analisis Kaedah Soal Selidik.

(43) jantina. 34% Lelaki Perempuan 66%. Rajah 4.4: peratusan bilangan 50 responden mengikut jantina. Umur 4% 8%. 20 tahun -30 tahun 31 tahun - 40tahun 41 tahun - 50 tahun 51 tahun - 60 ke atas. 88%. Rajah 4.5: peratusan peringkat umur responden. 31. FYP FTKW. Demografi Responden.

(44) 12%. pelajar kakitangan. 88%. Rajah 4.6: peratusan responden mengikut pekerjaan Carta pai di atas menunjukkan peratusan demografi responden mengikut jantina, umur dan pekerjaan Peratusan ini terhasil dari 50 orang responden. Bagi carta mengikut jantina menunjukkan responden yang terdiri dari perempuan seramai 66% manakala responden lelaki seramai 34%. Daripada bilangan peratusan jantina tersebut,terdapat 4 kategori umur bagi responden iaitu 20 tahun - 30tahun menunjukkan peratusan sebanyak 88%, bagi umur 31 tahun – 40 tahun sebanyak 8% dan responden berumur 41 tahun – 50 tahun sebanyak 4%, namun bagi umur 51 tahun – 60 ke atas tidak mencatatkan sebarang responden. Kemudian carta pekerjaan pula menunjukkan sebanyak 88% merupakan pelajar manakala selebihnya sebanyak 12% merupakan kakitangan UMK,. 32. FYP FTKW. Pekerjaan.

(45) sekitar surau UMK.. 1. Adakah rekabentuk rak kasut sedia ada di surau sekitar UMK memberi kemudahan kepada anda untuk menyimpan kasut?. 36% Ya. tidak 64%. Rajah 4.7 : peratusan responden tentang rekabentuk rak kasut di surau UMK memberi kemudahan untuk menyimpan kasut. Rajah 4.7 menunjukkan carta bagi peratusan soal selidik berkaitan rekabentuk rak kasut yang sedia ada memberi kemudahan kepada pengguna untuk menyimpan kasut. Peratusan menunjukkan majoriti pengguna bersetuju seramai 64% bahawa rak kasut yang sedia ada di surau UMK memudahkan mereka untuk menyimpan kasut ketika ingin menggunakan kasut. Manakala seramai 36% responden pula tidak bersetuju akan kenyataan bahawa rak kasut sedia ada memberi kemudahan untuk pengguna menyimpan kasut. Oleh itu, ini menunjukkan bahawa rekabentuk rak kasut sedia ada di surau UMK memberi kemudahan kepada pengguna untuk menyimpan kasut.. 33. FYP FTKW. Bahagian A: Masalah yang dihadapi oleh pengguna ketika menggunakan rak kasut di.

(46) 32% ya tidak 68%. Rajah 4.8: peratusan rekabentuk rak kasut yang sedia ada sesuai diletakkan di surau UMK. Rajah 4.8 menunjukkan carta pai berkaitan peratusan rekabentuk rak kasut yang sedia ada sesuai diletakkan di surau UMK. Peratusan responden yang menyatakan ya pada soalan inisebanyak 68% manakala bagi responden yang menyatakan tidak sebanyak 32%. Peratusan ini menunjukkan bahawa pengguna bersetuju bahawa rekabentuk rak kasut sedia ada sesuai diletakkan di surau UMK.. 34. FYP FTKW. 2. Adakah rekabentuk rak kasut yang sedia ada sesuai diletakkan di surau sekitar UMK?.

(47) 3%. ya tidak. 97%. Rajah 4.9: peratusan rekabentuk rak kasut sedia ada perlunya penambahbaikan dari aspek ruangan menyimpan kasut. Carta pai di atas menunjukkan peratusan rekabentuk rak kasut sedia ada perlu atau tidak penambahbaikan dari aspek ruangan penyimpanan. Dapat dilihat majoriti responden bersetuju seramai 97% akan rak kasut sedia ada perlu dilakukan penambahbaikan dari aspek ruangan menyimpan manakala selebihnya seramai 3% responden tidak bersetuju agar rekabentuk rak kasut sedia ada perlunya penambahbaikan. Ini menunjukkan bahawa responden menginginkan penambahbaikan pada rak kasut sedia ada di ruangan menyimpan kasut.. 35. FYP FTKW. 3. Pada pendapat anda, adakah rekabentuk rak kasut sedia ada perlunya penambahbaikan seperti dari aspek ruangan menyimpan kasut?.

(48) 10%. ya tidak. 90%. Rajah 4.10: peratusan rekabentuk rak kasut sedia ada mempunyai ruangan mencukupi untuk meletakkan kasut dalam kuantiti yang banyak. Carta pai menunjukkan peratusan rak kasut sedia ada mempunyai ruangan yang mencukupi atau tidak bagi meletakkan kasut dalam kuantiti yang banyak. Sebilangan besar responden bersetuju iaitu 90% bahawa rekabentuk rak kasut yang tersedia di surau tidak mempunyai ruangan yang mencukupi untuk meletakkan kasut dalam kuantiti yang banyak. Manakala sebanyak 10% responden menyatakan ya akan kenyataan rekabentuk rak kasut tersedia mempunyai ruangan yang mencukupi bagi meletakkan kasut.. 36. FYP FTKW. 4. Adakah rekabentuk rak kasut sedia ada mempunyai ruangan yang mencukupi untuk meletakkan kasut dalam kuantiti yang banyak?.

(49) 3%. ya tiak. 97%. Rajah 4.11: peratusan responden bersetuju bahawa rak kasut adalah perabot yang perlu ada di surau UMK. Rajah 4.11 menunjukkan carta peratusan responden berkaitan rak kasut merupakan perabot yang perlu ada di setiap surau UMK. Sebanyak 97% responden bersetuju bahawasanya rak kasut merupakan perabot yang perlu disediakan di surau-surau UMK. Manakala seramai 3% responden tidak bersetuju rak kasut merupakan perabot wajib yang perlu disediakan di surau. Ini menunjukkan bahawa rak kasut diperlukan oleh responden ketika menggunakan surau untuk menyimpan kasut.. 37. FYP FTKW. 5. Adakah anda bersetuju bahawa rak kasut merupakan perabot yang perlu ada di setiap surau sekitar UMK?.

(50) FYP FTKW. Bahagian B: masalah yang dihadapi oleh pengguna di surau UMK.. 1. Adakah ketiadaan rak kasut di surau menyebabkan berlakunya masalah seperti kasut berselerak, kehilangan kasut dan kasut menjadi kotor? 6%. ya tidak. 94%. Rajah 4.12: peratusan responden ketiadaan rak kasut menyebabkan berlaku masalah. Rajah 4.12 menunjukkan responden berkaitan ketiadaan rak kasut di surau menyebabkan berlakunya masalah kasut berselerak,kehilangan kasut dan kasut menjadi kotor. Ramai responden bersetuju seramai 94% bahawa ketiadaan rak kasut menyebabkan berlakunya masalah yang dinyatakan. Manakala selebihnya iaitu 6% tidak bersetuju akan kenyataan ketidaan rak kasut menyebabkan berlakunya kasut berselerak, kehilangan kasut dan kasut menjadi kotor.. 38.

(51) 4%. ya tidak. 96%. Rajah 4.13: peratusan responden masalah pengguna ketika ingin menyimpan dan memakai kasut Carta pai pada rajah 4.13 menunjukkan peratusan tentang adakah responden pernah mengalami masalah ketika ingin menyimpan dan memakai kasut. Peratusan menunjukkan bahawa seramai 96% responden mengakui mereka pernah mengalami masalah ingin menyimpan dan memakai kasut apabila menggunakan surau. Namun sebilangan kecil iaitu seramai 4% responden menyatakan tidak pernah mengalami masalah seperti yang dinyatakan. Ini mennunjukkan bahawa masalah dari aspek menyimpan dan memakai kasut merupakan satu masalah yang sering terjadi kepada pengguna surau.. 39. FYP FTKW. 2. Sebagai pengguna surau, adakah anda pernah mengalami masalah ketika ingin menyimpan dan memakai kasut?.

(52) 10%. ya tidak. 90%. Rajah 4.14: peratusan responden ketiadaan ruangan tempat duduk menyukarkan pengguna untuk memakai kasut dalam keadaan selesa. Carta pai di atas menunjukkan majoriti responden iaitu 90% bersetuju bahawa ketiadaan tempat duduk di surau menyukarkan mereka untuk memakai kasut dalam keadaan selesa. Manakala selebihnya 10% responden menyatakan mereka selesa memakai kasut meskipun tiada tempat duduk disediakan. Dapat disimpulkan bahawa sememangnya ruangan tempat duduk amat diperlukan di surau untuk memberi keselesaan yang lebih baik kepada pengguna apabila ingin memakai kasut.. 40. FYP FTKW. 3. Menurut anda, adakah ketiadaan ruangan tempat duduk menyukarkan anda untuk memakai kasut dalam keadaan selesa?.

(53) 36% ya tidak 64%. Rajah 4.15: peratusan responden ruangan rak kasut sedia ada mencukupi untuk menyimpan kasut dalam kuantiti yang banyak. Rajah 4.15 menunjukkan peratusan responden berkaitan adakah ruangan menyimpan kasut pada rak kasut sedia ada mencukupi untuk menyimpan kasut dalam kuantiti yang banyak. Peratusan responden menyatakan ya ialah sebanyak 36%, manakala sebanyak 64% menyatakan tidak. Oleh itu,sebilangan besar responden bersetuju akan ruangan rak kasut sedia di surau UMK tidak boleh menyimpan kasut dalam kuantiti yang banyak.. 41. FYP FTKW. 4. Adakah ruangan rak kasut sedia ada di surau UMK mencukupi untuk menyimpan kasut dalam kuantiti yang banyak?.

(54) 14%. Berdiri Duduk. 86%. Rajah 4.16: peratusan responden keadaan manakah memberi keselesaan kepada mereka ketika memakai kasut Carta pai menunjukkan peratusan sebanyak 85% responden menyatakan ya bahawa mereka lebih selesa memakai kasut dalam keadaan duduk, manakala selebihnya 14% responden menyatakan dalam keadaan berdiri lebih selesa memakai kasut. Ini menunjukkan bahawa dalam keadaan duduk memberi lebih keselesaan kepada pengguna apabila ingin memakai kasut.. 42. FYP FTKW. 5. Dalam keadaan manakah anda lebih selesa memakai kasut, dalam keadaan duduk atau berdiri?.

(55) 1. Adakah penggunaan sisa kayu dalam pembuatan rak kasut multifungsi dapat mengelakkan berlakunya pembaziran sisa kayu di industri? 8%. ya tidak. 92%. Rajah 4.17: peratusan penggunaan sisa kayu dalam pembuatan rak kasut multifungsi dapat mengelakkan berlaku pembaziran sisa kayu di industri. Carta pai di atas memaparkan peratusan bagi respnden menyatakan ya ialah seramai 92% akan penyataan bahawa penggunaan sisa kayu dalam pembuatan rak kasut multifungsi dapat mngelakkan berlakunya pembaziran sisa kayu di industri. Manakala, hanya 8% responden menyatakan tidak bahawa penggunaan sisa kayu dalam pembuatan rak kasut dapat mengelakkan berlakunya pembaziran sisa kayu. Majoriti responden bersetuju akan penyataan penggunaan sisa kayu dalam pembuatan rak kasut dapat mengelakkan berlaku pembaziran sisa kayu di industri.. 43. FYP FTKW. Bahagian C: Rekabentuk rak kasut multifungsi menggunakan sisa kayu di industri..

(56) 8%. ya tidak. 92%. Rajah 4.18: peratusan responden rak kasut multifungsi dapat menjimatkan ruang di surau dan memudahkan pengguna untuk menggunakannya Peratusan pada carta pai di atas menunjukkan bahawa sebanyak 92% responden bersetuju akan rak kasut multifungsi dapat menjimatkan ruang di surau dan memudahkan pengguna untuk menggunakannya, namun, 8% responden menyatakan tidak bersetuju bahawa penggunaan rak kasut multifungsi dapat menjimatkan ruang surau dan memudahkan pengguna. Oleh itu, ramai responden bersetuju akan penyataan penggunaan rak kasut multifungsi dapat menjimatkan ruang dan memudahkan pengguna.. 44. FYP FTKW. 2. Adakah rak kasut multifungsi dapat menjimatkan ruang di surau dan memudahkan pengguna untuk menggunakannya?.

(57) ya. 48% 52%. tidak. Rajah 4.19: peratusan responden mengetahui bahawa sisa kayu mempunyai manfaat tersendiri dalam pembuatan perabot Rajah di atas menunjukkan sebanyak 52% responden mengetahui bahawa sisa kayu mempunyai manfaatnya tersendiri dalam pembuatan perabot, namun hanya membezakan beberapa peratus sahaja iaitu 48% responden tidak mengetahui akan sisa kayu mempunyai manfaat dalam pembuatan perabot. Oleh itu, ia menunjukkan bahawa majoriti responden mempunyai pengetahuan tentang penggunaan sisa kayu.. 45. FYP FTKW. 3. Adakah anda mengetahui bahawa sisa kayu mempunyai manfaatnya tersendiri dalam pembuatan perabot?.

(58) 42% ya tidak 58%. Rajah 4.20: peratusan responden pernah menggunakan atau mempunyai perabot yang terhasil dari bahan sisa kayu. Peratusan responden mencatatkan sebanyak 58% pernah menggunakan dan mempunyai perabot yang terhasil dari bahan sisa kayu, manakala sebanyak 42% responden tidak pernah menggunakan atau mempunyai perabot menggunakan bahan sisa kayu. Ini menunjukkan ramai responden sudah mempunyai pengalaman menggunakan perabot dari bahan sisa kayu.. 46. FYP FTKW. 4. Adakah anda pernah menggunakan atau mempunyai perabot yang terhasil dari bahan sisa kayu?.

(59) 22% 38% rekabentuk 1 rekabentuk 2 rekabentuk 3. 40%. Rajah 4.21: peratusan responden rekabentuk rak kasut multifungsi yang menjadi pilihan mereka. Carta pai menunjukkan seramai 22% responden memilih rekabentuk 3, 38% rekabentuk 1 dan 40% memilih rekabentuk 2. Keadaan ini menunjukkan ramai responden memiih rekabentuk rak kasut multifungsi 2 sebagai pilihan utama mereka. Hal ini kerana, rekabentuknya yang menarik dan mudah tapi mampu memuatkan banyak kasut dalam satu masa.. 47. FYP FTKW. 5. Berikut merupakan antara rekabentuk rak kasut multifungsi, antara berikut yang manakah menjadi pilihan anda?.

(60) proses 1. proses 2 proses 3 proses 4 proses 5 proses 6. • Lakaran idea • Perbincangan idea • Lakaran perkembangan idea • Menentukan keputusan rekaan akhir • Membuat rekaan model 3D menggunakan perisian 3D. • menghasilkan mockup model • pembentangan projek akhir. Rajah 4.22: Proses rekabentuk. 48. FYP FTKW. 4.4 Proses Rekabentuk.

(61) Merekabentuk rak kasut multifungsi dengan menggunakan sisa kayu merupakan obejktif ketiga pengkaji dalam kajian yang dijalankan ini. Oleh itu, bagi memastikan objektif tersebut dicapai, pengkaji telah melakukan langkah pertama iaitu membuat lakaran idea untuk menampakkan atau menggambarkan secara keseluruhan rekaan yang pengkaji ingin hasilkan pengkaji telah membuat lukisan secara ringkas terlebih dahulu. Hal ini demikian kerana, dengan melakukan lakaran ringkas ini dapat membantu pengkaji melihat gambaran kasar beberapa rekabentuk rak kasut multifungsi yang ingin dipilih dan diperkembangkan lagi. Selain itu, dalam rekaan akhir ini pengkaji akan menerangkan tentang fungsi rekabentuk rak kasut yang dihasilkan.. 1) Lakaran idea Dalam lakaran idea ini pengkaji akan menentukan ciri-ciri rekabentuk perabot yang akan dihasilkan. Bagi lakaran idea ini pengkaji telah membuat lakaran dalam bentuk thumbnail sebanyak 30 rekabentuk dalam bentuk 2D. Tujuan lakaran ini dibuat untuk menggambarkan rekabentuk sesuatu perabot dan fungsinya. Ia juga bertujuan menampakkan konsep yang akan pengkaji hasilkan. Lakaran idea ini dilukis secara ringkas dan pantas. Antara 30 lakaran yang dibuat, 4 rekabentuk akan dipilih untuk diperkembangkan lagi rekaannya.. 49. FYP FTKW. 4.5 Lakaran Idea Awal.

(62) FYP FTKW. Lakaran idea 1. Rajah 4.23: lakaran idea 1. Lakaran idea 2. Rajah 4.24: lakaran idea 2. 50.

(63) Perkembangan idea ini dibuat setelah pengkaji selesai pada proses lakaran idea. Perkembangan idea ini dibuat bertujuan untuk kembangkan lagi idea yang telah dipilih pada proses lakaran idea, hal ini untuk membantu pengkaji mendedahkan lagi idea – idea rekabentuk yang menarik dalam penghasilan rekabentuk perabot rak kasut multifungsi. Pemilihan rekabentuk akhir juga dipilih pengkaji untuk menghasilkan produk akhir. Pada bahagian ini, setiap 1 lakaran idea pengkaji akan membuat 2 perkembangan idea. Pemilihan bahan yang baik sangat dititikberatkan agar pengkaji dapat menghasilkan produk yang mempunyai ketahanan dan fungsi produk yang berkualiti.. Perkembangan idea 1. Rajah 4.25: perkembangan idea 1. 51. FYP FTKW. 4.6 Perkembangan Idea Dan Produk Akhir.

(64) FYP FTKW Rajah 4.26: perkembangan idea 1 Gambar di atas merupakan perkembangan lakaran idea pertama pengkaji. Berdasarkan lakaran berikut, pengkaji ingin menunjukkan rekabentuk rak kasut multifungsi di mana ia boleh digunakan untuk menyimpan kasut dan sebagai tempat duduk kepada pengguna dalam masa yang sama. Rekabentuk ini direka dengan menyediakan dua ruangan tempat duduk dan membolehkan penyimpanan kasut sebanyak 10 hingga 15 pasang kasut.. 52.

(65) FYP FTKW. Perkembangan idea 2. Rajah 4.27: perkembangan idea 2. Rajah 4.28: perkembangan idea 2 Rajah di atas menunjukkan perkembangan lakaran idea kedua. Rekabentuk ini juga mempunyai rekaan dua tempat duduk pada bahagian kiri dan kanan serta boleh meletakkan kasut dalam kuantiti 10 hingga 12 pasang kasut. 53.

(66) FYP FTKW. Perkembangan idea 3. Rajah 4.29: perkembangan idea 3. Rajah 4.30: perkembangan idea 3 Rajah 4.29 dan 4.30 di atas menunjukkan perkembangan lakaran idea ketiga pengkaji. Pada perkembangan ini juga pengkaji masih menggunakan konsep yang sama di mana rekabentuk rak kasut ini menyediakan dua ruangan tempat duduk, namun rekabentuk rak kasut pada gambar atas boleh menyimpan kasut dalam kuantiti yang agak banyak. Selain itu, pada gambar bawah pula, pengkaji meletakkan elemen herringbone pada kedua-dua tempat duduk untuk menampakkan lagi nilai estetik dan kelainan pada rekabentuk tersebut. 54.

(67) FYP FTKW. Perkembangan idea 4. Rajah 4.31: perkembangan idea 4. Rajah 4.32: perkembangan idea 4 Rajah 4.31 dan 4.32 menunjukkan perkembangan lakaran idea empat, perkembangan idea 4 ini turut mempunyai persamaan dari aspek ruangan tempat duduk iaitu memuatkan dua orang pengguna untuk duduk, ruangan tempat menyimpan kasut yang boleh meletakkan kasut dalam kuantiti antara 10 hingga 15 pasang dan penggunaan elemen herringbone pada permukaan tempat duduk.. 55.

(68) FYP FTKW. Perkembangan idea 5. Rajah 4.33: perkembangan idea5. Rajah 4.34: perkembangan idea 5 Rajah 4.33 dan 4.34 menunjukkan perkembangan idea 5, dua rekaan ini mempunyai fungsi yang sama iaitu untuk menyimpan kasut dan boleh diduduki dalam masa yang sama oleh pengguna. Namun terdapat perubahan rekabentuk pada gambar bawah di mana pengkaji merekabentuk rak kasut yang hanya mempunyai satu tempat duduk sahaja. 56.

(69) FYP FTKW. perkembangan idea 6. Rajah 4.35: perkembangan idea 6 Lakaran pekembangan idea 5 pada rajah 4.35 merupakan rekaan rak kasut multifungsi yang diperkembangkan dari lakaran perkembangan idea 3. Ia mempunyai fungsi yang sama seperti lakaran idea sebelum ini tetapi rekabentuk ini lebih mudah dan memberi keselesaan kepada pengguna.. 57.

(70) FYP FTKW. 4.7 Lukisan Teknikal. Rajah 4.36: Lukisan teknikal Rajah 4.36 menunjukkan lukisan teknikal rekabentuk rak kasut multifungsi yang telah dipilh. Lukisan teknikal merupakan bahagian yang paling penting dalam menghasilkan sesuatu rekabentuk. Dalam lukisan teknikal ini, pengkaji telah menggunakan empat pandangan iaitu pandangan atas, pandangan hadapan, pandangan tepi dan pandangan isometrik, ini bertujuan untuk menampakkan rekabentuk produk dari pelbagai pandangan yang berbeza secara menyeluruh. Pengkaji turut memasukkan ukuran saiz utama produk seperti tinggi dan lebar.. 58.

(71) FYP FTKW. 4.7 Model 3D. rajah 4.37: pembangunan model 3D menggunakan perisian Solidwork. Rajah 4.38: model 3D diletakkan kemasan menggunakan perisian Solidwork Pada peringkat penghasilan rekabentuk produk akhir pengkaji telah menggunakan perisian Solidwork untuk menghasilkan model 3D dan meletakkan kemasan pada model 3D tersebut. Pengkaji meletakkan kemasan seperti bahan kayu untuk menampakkan lagi model 3D tersebut seakan-akan produk sebenar.. 59.

(72) Rajah 4.39: proses memotong setiap bahagian rekabentuk rak Pada proses ini, pengkaji menjalankan proses memotong setiap bahagian rak yang diiginkan mengikut saiz tinggi, panjang dan ketebalan. Proses ini dibuat dengan merujuk saiz yang telah ditetapkan oleh pengkaji. Proses penghasilan model rak kasut multifungsi ini menggunakan bahan kayu balsa wood.. Rajah 4.40: penghasilan tempat duduk rak Pengkaji telah menghasilkan bahagian tempat duduk bagi model rak kasut multifungsi mengikut saiz lebar, kedalaman dan ketebalan. 60. FYP FTKW. 4.8 Proses Pembuatan Mockup Rak Kasut Multifungsi.

(73) FYP FTKW Rajah 4.41: penghasilan dan percantuman rangka rak kasut Seterusnya, seusai selesai proses pemotongan setiap bahagian rak yang diiginkan, pengkaji telah menjalankan proses penghasilan rangka rak kasut multifungsi. Proses pencantuman rangka ini dibuat mengikut satu bahagian ke satu bahagian untuk memastikan keadaan kedua-dua rangka bahagian kiri dan kanan berada dalam keadaan baik. Pengkaji juga cuba meletakkan tempat duduk pada rangka ini untuk memastikan ia juga berada dalam keadaan baik.. 61.

(74) FYP FTKW Rajah 4.42: Percantuman dua bahagian rangka rak Proses percantuman ini dihasilkan setelah memastikan kedua – dua rangka pada bahagian kiri dan kanan berada dalam keadaan stabil. Hal ini kerana, ia bertujuan untuk mengelakkan berlakunya masalah ketidakseimbangan apabila pengkaji meletakkan tempat duduk.. 62.

(75) FYP FTKW Rajah 4.43: mockup rak kasut multifungsi Proses pembuatan mockup rak kasut multifungsi telah selesai pengkaji jalankan. Rajah di atas merupakan gambaran mockup keseluruhan rekabentuk rak kasut multifungsi yang berjaya dihasilkan dengan menggunakan bahan kayu balsa. Dalam pembikinan produk sebenar pengkaji akan menggunakan bahan sisa kayu sebagai bahan utama penghasilan produk ini. Produk ini sepenuhnya menggunakan bahan kayu dan tiada percampuran bahan dilakukan.. 63.

(76) Kesimpulannya, bab ini menerangkan tentang proses analisis data kajian yang dilakukan. Proses dalam bab ini merupakan proses yang penting dalam menghasilkan penyelidikan. Hal ini kerana dengan adanya proses ini dapat mengukuhkan lagi dapatan pengkaji, setiap kaedah digunakan memainkan peranan penting. Pengkaji akan mengolah hasil dapatan yang diperolehi dalam menghasilkan produk akhir, hal ini kerana setiap dapatan berdasarkan objektif kajian. Produk yang dihasilkan adalah untuk menyelesaikan masalah pengguna.. 64. FYP FTKW. 4.9 Rumusan.

(77) KESIMPULAN. 5. 1 Pengenalan Pada bab ini, pengkaji akan meenjelaskan secara keseluruhan tentang kajian yang dijalankan dan membuat kesimpulan akan dapatan hasil kajian yang diperolehi. Selain itu, pengkaji juga akan memberi cadangan bertujuan untuk penambahbaikan produk yang dihasilkan bagi memenuhi kehendak dan keselesaan pengguna.. 5.2 Cadangan kajian Berdasarkan hasil kajian yang telah dikaji, pengkaji telah mengenalpasti cadangan untuk penambahbaikan bagi perabot yang dihasilkan. Cadangan yang ingin pengkaji aplikasikan ialah menambahkan ruangan tempat duduk supaya lebih ramai pengguna boleh duduk dalam sesuatu masa. Hal ini kerana, surau juga biasanya menjadi tempat untuk pengguna berehat atau menunggu, dan kebiasaannya ruangan tempat duduk menjadi tumpuan mereka. Namun begitu, pengkaji perlu meminimumkan saiz rekabentuk rak kasut multifungsi ini untuk menjimatkan ruang pada bahagian meletakkan kasut di surau. Kekangan kajian yang dihadapi dalam. 65. FYP FTKW. BAB 5.

(78) 5.3.1 Individu Kajian yang dijalankan memfokuskan tentang rekabentuk rak kasut multifungsi yang dihasilkan untuk memberi keselesaan dan memudahkan pengguna. Oleh itu pengkaji perlu berfikir secara kreatif dan rasional cara terbaik untuk merekabentuk rak kasut yang dapat memberi keselesaan kepada pengguna sekaligus menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pengguna. 5.3.2 Masyarakat Kajian ini dapat membantu meningkatkan kemahiran berfikir secara logik dan cara untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi pengguna berkaitan dengan kelemahan rak kasut sedia ada agar dapat meningkatkan tahap keselesaan para pengguna apabila menggunakan perabot yang dihasilkan.. 66. FYP FTKW. 5.3 Kekangan Kajian.

(79) Berikut merupakan hasil dapatan yang diperolehi berdsarkan 3 objektif utama kajian yang dijalankan. 1) Mengkaji rekabentuk rak kasut di surau sekitar Universiti Malaysia Kelantan (UMK). Ciri- ciri rak kasut multifungsi yang direka oleh pengkaji telah memenuhi keperluan pengguna di surau. Hal ini demikian kerana, pengkaji telah merekabentuk rak kasut yang mempunyai ruangan tempat duduk berserta tempat menyimpan kasut, di mana ia memberi kemudahan kepada pengguna surau untuk duduk ketika memakai kasut. Jika sebelum ini, rak kasut sedia ada hanya menyediakan ruangan menyimpan kasut dan tidak menyediakan tempat duduk kepada pengguna menyebabkan pengguna.. 2) Mengenalpasti masalah dari aspek penyimpanan dan pemakaian kasut yang dihadapi oleh pengguna di surau sekitar Universiti Malaysia Kelantan (UMK) Rak kasut merupakan sebuah perabot yang perlu ada pada setiap surau. Hal ini demikian kerana, surau merupakan tempat yang dikunjungi ramai pengguna, kita mengetahui bahawa bukan semua pengguna mempunyai sifat bertanggungjawab seperti meletakkan kasut dalam posisi teratur dan tidak memijak kasut lain apabila ingin menggunakan surau. Oleh itu, ketiadaan rak kasut boleh mendatangkan masalah seperti kasut berselerak, kasut kotor akibat dipijak dan masalah kasut hilang. Pengkaji telah mengenalpasti rak kasut sedia ada di surau tidak menepati keselesaan pengguna. Masalah yang dihadapi pengguna ialah ruangan penyimpanan kasut sempit dan tiada ruangan untuk duduk ketika ingin memakai kasut. Oleh itu, pengkaji telah 67. FYP FTKW. 5.4 Hasil Kajian.

(80) kasut berserta duduk jika ingin memakai kasut dalam masa yang sama. Rak kasut ini direka untuk memuatkan dua orang pengguna pada ruangan duduk dan membolehkan penyimpanan kasut dalam kuantiti yang lebih dari rak kasut sedia ada.. 3) Merekabentuk rak kasut multifungsi dengan menggunakan bahan sisa kayu di industri Melalui kajian yang dijalankan, rak kasut multifungsi ini dihasilkan untuk memenuhi keselesaan pengguna surau untuk duduk dan menyimpan kasut dalam masa yang sama. Rekabentuk rak kasut ini dapat menjimatkan ruangan surau pada tempat meletakkan kasut kerana ia telah direka mempunyai dua fungsi iaitu untuk duduk dan meletakkan kasut, oleh itu, pihak universiti tidak perlu menyediakan dua perabot yang mempunyai saiz berbeza dalam satu ruangan kerana ia boleh menyebabkan lagi ruangan yang sedia ada bertambah sempit. Penghasilan rak kasut multifungsi ini menggunakan bahan sisa kayu. Jika sebelum ini pengguna hanya berpendapat bahawa sisa kayu merupakan bahan buangan yang tidak diperlukan, namun dengan penghasilan rekabentuk rak kasut dengan menggunakan bahan ini telah memberi pendedahan kepada pengguna bahawa sisa kayu mempunyai manfaat dan kelebihannya yang tersendiri. Selain itu, pengkaji juga dapat mengetahui lebih terperinci tentang lebihan kayu yang terdapat di industri FRIM, antaranya sisa kayu potongan hujung kayu (off cut), kulit kayu dan habuk penggergajian.. 68. FYP FTKW. merekabentuk rak kasut multifungsi di mana rak ini boleh digunakan untuk menyimpan.

(81) Federal Office for the Enviroment(FOEN). (2019). Waste Wood, Retrieved Jun 27, 2019, from. https://www.bafu.admin.ch/bafu/en/home/topics/waste/guide-to-waste-a-. z/biodegradable-waste/types-of-waste/wood-waste.html. Gabriella Febe W dan Crecila Mirella Mahasiswa Desain Interior Petra. (2018). Keuntungan Menggunakan Perabot Multifungsi. http://homediarymagazine.com/4-keuntungan-menggunakan-perabotmultifungsi/. ICT MTIB. (2016). Pengelasan Kayu Kayan Malaysia. https://prezi.com/g4igbfprwsvq/bab-1-pengelasan-kayu-kayan-malaysia/. Junaiza binti Ahmad Zaki. (2010). Sifat-Sifat Anatomi dan Kimia Kayu Getah Junevil (HEVEA BRASILIENSIS) Klon Lateks Balak Rrim 2009 dan Rrim 2024. Malaysian Journal of Analytical Science. 7. Kamus Pelajar Bahasa Malaysia, Edisi Kedua, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2008. Mohd Syafiq Ikhmal bin Salman, Wan Amirul Amin bin Wan Mohd Sayuti & Muhammad Amirul Hakim. (2017). Rak Kasut SWAR. Latihan Ilmiah. Politeknik Malaysia Sultan Haji Ahmad Shah.. 69. FYP FTKW. RUJUKAN.

(82) https://www.scribd.com/doc/138408688/Konsep-Reka-Bentuk. Muhamad Fahmi bin Abd Jalil. (2012). Penguasaan Pelajar Stam Terhadap Imbuhan Kata Bahasa Arab. University of Malaya,2012. 138. Nurul Huda binti Mohd Bisri. (2003). Peranan Kesultanan Melayu-Bugis Terhadap Perkembangan Islam Di Selangor: Suatu Kajian Sejarah. Universiti Malaya.. 70. FYP FTKW. Mimi Habib (2013). Konsep Reka Bentuk..

(83) Carta gantt pelan pelaksanaan projek penyelidikan SEM 7/2020. 71. FYP FTKW. LAMPIRAN A.

(84) FYP FTKW. LAMPIRAN B Panel. 72.

(85)

Rujukan

DOKUMEN BERKAITAN

Terdapat banyak jenis kaedah/proses yang digunakan untuk merawat sisa industri berbahaya dan sisa industri tak berbahaya. (a) Terangkan secara ringkas kaedah pemilihan

Dengan menggunakan pendekatan yang sistematik, terangkan potensi penghasilan tenaga bio daripada biojisim pepejal yang dihasilkan daripada industri kelapa sawit di Malaysia

mendapat kembali bahan berguna dari aliran sisa. i) Bincang sebarang TIGA(3) kemudahan yang digunakan dalam pemisahan dan pemprosesan bahan sisa di MRFs. ii) Berikan sebarang

(4 markah) Menggunakan satu contoh yang sesuai, jelaskan kaedah yang digunakan dalam pengolahan sisa buangan industri pemfermentasian menggunakan sistem aerob dan anaerob.

Oleh itu, bersesuaian dengan kajian perpustakaan yang dilakukan dalam kajian ini, penulis menggunakan metode dokumentasi di mana semua dokumen yang berbentuk bahan-bahan

Pembuatan kasut manik merupakan salah satu seni sulaman halus 100% buatan tangan yang menarik dan juga unik yang diusahakan oleh masyarakat Baba Nyonya ketika berada di

Dari pcrmasalahan inilah, kajian ini telah dibuat untuk melihat sistem pengurusan sisa pepejal dan menilai keberkesanan pengurusan sisa pepejal di Pasar Besar Kota Kinabalu

Dalam kajian ini tiga asas terjemahan oleh John Dryden (1697) dijadikan kayu ukur untuk menilai setiap terjemahan yang dihasilkan oleh responden kajian ini untuk

Kajian ini dijalankan berdasarkan tiga objektif utama iaitu jumlah sisa pepejal yang diperolehi daripada tiga jenis tong sampah kitar semula, jenis-jenis sisa pepejal di dalam

Kutipan data sekunder yang diperlukan adalah data jumlah dan berat sisa dari unit penimbang sampah di Tapak Pelupusan Kayu Madang DBKK, data jumlah sisa yang

syarikat Pebble3D Sdn Bhd itu sendiri dimana rak untuk meletakkan contoh jenis bahan dan risalah-risalah berkaitan mesin pencetak 3D yang sedia ada adalah tidak sesuai sama

Kajian ini dilakukan bertujuan untuk mencipta satu rekabentuk meja kanak-kanak yang akan digunakan di tadika dengan menggunakan bahan epoksi.. Bagi mengetahui rekabentuk meja

1998 kaedah konsep dan ciri-ciri ergonomik yang perlu digunakan dalam proses pembangunan reka bentuk perabot sofa kerana konsep ergonomik dalam reka bentuk produk akan dapat

Hasil daripada temubual yang dilakukan, mendapati bahawa dari segi penggunaan alatan untuk menghasilkan produk dan perabot yang menggunakan bahan daripada lebihan potongan hujung

Dari data soal selidik, antara cadangan yang dikemukakan adalah menghasilkan kasut yang ringan tetapi berprestasi tinggi seperti menggunakan bahan yang digunakan dalam

Analisis komposisi dalam kajian ini dijalankan dengan menggunakan pembahagian komposisi seperti yang digunakan dalam Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam

Kajian ini dijalankan untuk menggunakan sisa makanan yang diambil daripada E-Idaman, Kedah, untuk penghasilan tenaga elektrik dengan memfokuskan kesan perbezaan tahap

Kajian ini dijalankan untuk menggunakan sisa makanan yang diambil daripada E-Idaman, Kedah, untuk penghasilan tenaga elektrik dengan memfokuskan kesan perbezaan tahap

Hal ini kerana penghasilan selulosa fosfat dalam kajian ini menggunakan biojisim daripada kelapa sawit sebagai bahan mentah bagi menggantikan sumber kayu yang semakin kritikal... 4

- Dalam sesuatu proses pengawetan, walaupun bahan awet dapat menembusi sel-sel kayu dengan sempurna, ini tidak bermaksud bahan awet tersebut dapat menetap di dalam sel-sel kayu

Kajian ini dijalankan untuk mendapatkan hubungan kekuatan saiz berskala penuh dengan berskala kecil kerana ujian terhadap kayu bersaiz skala penuh memerlukan kos yang tinggi di

Bagi pensyarah yang melakukan penyelidikan, bahan kirnia hendaklah diletakkan di dalam stor mengikut kelas serta dilabel mengikut nama ketua penyelidik agar tidak bertukar dengan

Cadangkan unit-unit rawatan fizikal dan kimia bersepadu yang perlu digunakan dalam loji rawatan air sisa lengkap bagi merawat air sisa industri dengan ciri-ciri seperti di