JIB 312 - Genetik

Tekspenuh

(1)

U"'ERSIT1

S A I N S MALAYSIA Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik 2002/2003

Februari/Mac 2003

JIB 312 - Genetik

Masa : 3jam

Sila pastikan bahawa kertas pepen.ksaan ini mengandungi TIGA muka swat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan

ini.

Jawab LIMA soalansahaja.

Setiap jawapan mesti dijawab di dalam buku jawapan yang disediakan.

Setiap soalan bernilai 20 markah dan markah subsoalan diperlihatkan di penghujung subsoalan itu.

. .

.2/-

(2)

- 2 - [JIB 3121

1. Keputusan untuk satu kajian yang dijalankan adalah seperti berikut: 121 adalah pokok rendah berbunga merah, 26 add& pokok rendah berbunga putih, 405 adalah pokok tinggi berbunga merah, dan 149 adalah pokok tinggi berbunga putih.

(a) arakanx2.

(b) Lukiskan c o r k pewdsannya.

(1 5 markah) (5 markah)

2. Apakah ciri-ciri yang harus ada pada bahan genetik dan bagaimana ianya (20 markah) berperanan?

3. Huraikan dengan terperinci tiga peringkat penghasilan protein.

(20 mark&) 4. Jelaskan maksud mu-i penindas dan hwaikan jenis-jenisnya.

(20 markah)

5 . Hasil daripada kajiannm Mendel telah merumuskan beberapa cadangan berkaitan

pewarisan. Jelaskan cadangan-cadangan tersebut.

(20 mxkah)

6 . Jelaskan maksud mutasi “nonsense” dan ciri-ciri fenotip yang membawa mutasi ini.

(20 markah)

(3)

- 3 - [Lampiran

JIB

3121

2 t

4 3 6 1 7 ' 8 9 10 11 I2 43 14

IS I6 17 I8 16 19

21 22 23 24 25 16 ?a

.2% 24

#

Figura

Updating...

Rujukan

Updating...

Tajuk-tajuk berkaitan :