. . . , , .” Waj arkah penilaian ini ? Beri ulasan lanjut.

Tekspenuh

(1)

UNIVERSITI S A I N S W A Y S I A Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik 2002/2003

Februari/Mac 2003

,€MS 313 - Sejarah Eropah Moden

Masa: 3jam

Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka swat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.

Pilih dan jawab EMPAT soalan sahaja.

Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.

Setiap soalan CliperuntUMcan 100 markah.

...

21-

(2)

[JMS 3131 2 -

Jawab EMPAT soalan sahaja.

1.

2.

3.

4.

5 .

6 .

Menurut Palmer dan Colton, “pemikiran Enlightenment adalah sekular sepenuhnya.” Nilai ketetapan tanggapan ini dan kaitannya dengan pencetusan Revolusi Perancis.

(1 00 markah) Tentang Napoleon Bonarparte, A. Cobban menegaskan, “dari segi politik, kecenderungannya ialah kepada despotisme..

. . .

, ,

.”

Waj arkah penilaian ini ? Beri ulasan lanjut.

(1 00 markah)

Menurut Stearns, Revolusi-revolusi 1848 gaga1 kerana para liberal pada masa itu,

“Cuba mengendalikan satu revolusi politik tanpa satu revolusi politik tanpa satu revolusi sosial yang menyelumh.” Bincangkan.

(1 00 markah) Telitikan bagaimana prinsip Machiavellian atau realpolitik diaplikasikan oleh Bismarck dalam dasar luarnya sebelum 1872.

(1 00 markah) Menurut pandangan anda, dapatkah tindakan Lenin memansuhkan keputusan pilihanraya umum November 1917 dibela ? Beri ulasan lanjut.

(I 00 markah)

Pada pandangan anda, kenapakah tidak terdapat penentangan yang berkesan dalam Negara Jerman terhadap kemunculan dan pemerintahan Hitler ?

(1 00 markah)

-

0000000

-

Figura

Updating...

Rujukan

Updating...

Tajuk-tajuk berkaitan :