JMG 319 - Geografi Bandar dan Petempatan Manusia

Tekspenuh

(1)

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik 2002/2003

FebruariNac 2003

JMG 319 - Geografi Bandar dan Petempatan Manusia

Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka swat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.

Jawab mana-mana EMPAT

soalan.

Jika calon menjawab lebih daripada empat soalan hanya empat soalan pertama mengikut suswan dalam skrip jawapan akan diberi markah.

Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab

soalan.

Setiap soalan chpenmtuMtan 25 markah.

. .

.21-

(2)

[JMG

3 191 - 2 -

1.

2.

3.

4.

5 .

6 .

Bagaimanakah keseimbangan petempatan luar bandar dan bandar dapat dipertingkatkan dalam usaha mencapai matlamat pembangunan negara?

(25 markah)

Bagaimanakah pengwujudan pelbagai pola petempatan di Malaysia dipengaruhi oleh dasar pembangunan wilayah?

(25 markah)

Bagaimanakah “ketamadunan” petempatan manusia dipengaruhi oleh pelbagai faktor mengikut dimensi masa dan ruangan?

i25 markah) . -

Perbezaan ciri di antara petempatan bandar dan luar bandar mencerminkan kepelbagaian penyesuaian yang perlu dilakukan oleh penggubal dasar dalam mencari keseimbangan pembangunan negara. Bincangkan.

(25 markah)

Bagaimanakah ciri-ciri keaslian petempatan luar bandar boleh dieksploitasikan menjadi sumber ekonomi negara?

(25 markah)

Sejauh manakah pertumbuhan petempatan bandar dapat memenuhi keperluan pembangunan negara pada masa hadapan?

(25 markah)

-

0000000

-

Figura

Updating...

Rujukan

Updating...

Tajuk-tajuk berkaitan :