JKP 317 - Ideologi Dunia Ketiga

Tekspenuh

(1)

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik 200212003

FebruariMac 2003

JKP 317 - Ideologi Dunia Ketiga

Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini rnengandungi DUA muka swat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan.

Jawab mana-mana TIGA soalan.

Baca arahan dengan teliti sebelurn anda menjawab soalan.

Setiap soalan diperuntukkan 100 markah.

...

2/-

(2)

[JKP

3171 - 2 -

Jawab TIGA soalan.

1. Huraikan ciri-ciri ideologi politik. Kenapakah pengajian ideologi politik penting?

(1 00 markah)

2. Bincangkan bentuk ideologi politik yang diarnalkan oleh negara India.

(1 00 markah) Kenapakah demokratik sosialisme sesuai untuk negara ini?

3. Huraikan bentuk dan ciri-ciri nasionalisme. Jelaskan keberkesanan ideologi ini (100 m a r i ) dalam dunia yang berciri globalisasi.

4. Bincangkan prinsip-prinsip utama komunisme. Kenapakah ideologi ini mengalami perubahan besar masa kini?

(100 markah)

5 . “Dasar Berkecuali adalah tidak lagi sesuai dalam era pasca Perang Dingin.”

B incangkan

.

(1 00 markah)

-

0000000

-

Figura

Updating...

Rujukan

Updating...

Tajuk-tajuk berkaitan :