• Tiada Hasil Ditemukan

(2) PIHAK BERKUASA DI JETI CLAN Oleh ii

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "(2) PIHAK BERKUASA DI JETI CLAN Oleh ii"

Copied!
153
0
0

Tekspenuh

(1)ABDUL iiAZIZ iiBIN iiMD iiSAAD C18A0002. IJAZAH iiSARJANA iiMUDA iiPENGAJIAN iiWARISAN iiDAN iiKEPUJIAN. FYP FTKW. NILAI KEPENTINGAN PEMELIHARAAN SEJARAH DAN BUDAYA OLEH PIHAK BERKUASA DI JETI CLAN.

(2) PIHAK BERKUASA DI JETI CLAN Oleh ii. ABDUL iiAZIZ iiBIN iiMD iiSAAD C18A0002. Laporan iiini iidihantar iiuntuk iimemenuhi iikehendak iiIjazah iiSarjana iiMuda iiPengajian iiWarisan iidan iiKepujian. Fakulti iiTeknologi iiKreatif iidan iiWarisan UNIVERSITI iiMALAYSIA iiKELANTAN. FYP FTKW. NILAI KEPENTINGAN PEMELIHARAAN SEJARAH DAN BUDAYA OLEH.

(3) Saya dengan ini memperakukan bahawa kerja yang terkandung dalam tesis ini adalah hasil penyelidikan yang asli dan tidak pernah dikemukakan oleh ijazah tinggi kepada mana-mana Universiti atau institusi.. TERBUKA. Saya besetuju bahawa tesis boleh didapati sebagai naskah keras atau akses terbuka dalam talian (teks penuh). SEKATAN. Saya bersetuju bahawa tesis boleh didapati sebagai naskah keras atau dalam talian (teks penuh) bagi tempoh yang diluluskan oleh Jawatankuasa Pengajian Siswazah. Dari tarikh _____________ hingga _____________. SULIT. (Mengandungi maklumat sulit di bawah Akta Rahsia Rasmi 1972)*. TERHAD. (Mengandungi maklumat terhad yang ditetapkan oleh organisasi di mana penyelidikan dijalankan)*. Saya mengakui bahawa Universiti Malaysia Kelantan mempunyai hak berikut: 1. Tesis adalah hak milik Universiti Malaysia Kelantan. 2. Perpustakaan Universiti Malaysia Kelantan mempunyai hak untuk membuat salinan tujuan pengajian sahaja. 3. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara institusi pengajian. Tandatangan Utama. ____________________ ABDUL AZIZ BIN MD SAAD. Tandatangan Penyelia. _______________________ ENCIK SAHRUDIN BIN MOHAMED SOM. Tarikh: 27/1/2021. Tarikh:. FYP FTKW. PERAKUAN STATUS TESIS.

(4) PENGHARGAAN Alhamdulillah, iisegala iipuji iibagi iiAllah iiSWT. iiyang iiMaha iipemurah iilagi iiMaha iipengasih iidengan iimemanjatkan iirasa iisyukur iikerana iidiberikan iikeizinan iiolehNya iidapat iisaya iisiapkan iiprojek iipenyelidikan iiini iiyang iimerupakan iisebahagian iikeperluan iiSarjana iiMuda iiPengajian iiWarisan iidan iiKepujian, iiUniversiti iiMalaysia iiKelantan. ii Dengan iikesempatan iiini, iisaya iiingin iimengucapkan iisetinggi-tinggi iipenghargaan iikepada iisemua iipihak iiyang iiterlibat iidalam iimelengkapkan iiprojek iipenyelidikan iiini iisecara iilangsung iidan iitidak iilangsung. iiPertama iisekali, iijutaan iiterima iikasih iidiucapkan iikepada iiEncik iiSahrudin iibin iiMohamed iiSom iiselaku iipenyelia iisepanjang iiprojek iiini iidijalankan iikerana iibanyak iimemberi iitunjuk iiajar iiserta iinasihat iiyang iitidak iiputus-putus iisehingga iiprojek iilengkap. iiSeterusnya, iipenghargaan iiini iijuga iisaya iiucapkan iikepada iiIbu iibapa iiyang iitercinta iikerana iimemberi iisokongan iimoral iidan iikewangan. ii Tidak iidilupakan iijuga iibuat iiresponden iidan iiinforman iiyang iimenjadi iipelengkap iikajian iisaya iikerana iimemberi iikerjasama iidan iimeluangkan iimasa iiyang iipenting iidalam iimemberikan iiinput-input iiberkaitan ii iikajian iiini. iiAkhir iisekali, iisaya iiingin iimendedikasikan iiucapan iiini iibuat iirakan iiseperjuangan iiyang iimembantu iimenyiapkan iiprojek iipenyelidikan iiini. iiSemoga iijasa iikalian iidibalas iioleh iiAllah iiSWT. Sekian, iiterima iikasih.. FYP FTKW. Nota* Sekiranya Tesis ini adalah SULIT atau TERHAD, sila kepilkan bersama surat daripada organisasi dengan menyatakan tempoh dan sebab-sebab kerahsiaan dan sekatan..

(5) iiBandar iiawal iidan iilama iidi iiMalaysia iimempunyai iipelbagai iikhazanah iiwarisan. iiContohnya iibandar iiGeorgetown iidi iiPulau iiPinang iisangat iiterkenal iidengan iikeindahan iialam iisemula jadi iidan iikeunikan iiwarisan iibudaya iisehingga iimenarik iiramai iipengunjung iidari iidalam iidan iiluar iinegeri. iJeti Clan, iiini iiberasal iidaripada iisebuah iiclan iiyang iiditubukan iioleh iibeberapa iipedagang iicina iiyang iiberkhidmat iibawah iiSultan iiKedah. iiJeti iiini iimempunyai iikhazanah iidan iibudaya iiberlainan iidaripada iibarat./Oleh itu, terdapat beberapa permasalahan yang timbul disebabkan pihak tertentu. Contohnya Pihak Berkuasa Tempatan atau pihak yang bertanggungjawab yang lain. Objektif kajian terhadap Jeti Clan ini melibatkan budaya dan sejarah serta usaha Pihak Berkuasa Tempatan. Pengumpulan maklumat juga penting dari segi kaedah yang betul. Dalam bahagian metodologi kaedah kualitatif menjadi pilihan kerana pengumpulan data dari kaedah kualitatif iiadalah iibersifat iifleksibel iiiaitu iidapat iimengubahsuai iimengikut iikeadaan iidan iisesuatu iisituasi.. Kata Kunci: Pedagang Cina, Sejarah dan Budaya, Pihak Berkuasa Tempatan, usaha dan Kaedah Kualitatif.. FYP FTKW. ABSTRAK.

(6) The early and old cities in Malaysia have various heritage treasures. For example, the city of Georgetown in Penang is very famous for its natural beauty and unique cultural heritage that attracts many visitors from within and outside the country. Clan Jetty, this comes from a clan founded by several Chinese traders who served under the Sultan of Kedah. This jetty has different treasures and culture from the west. Therefore, there are some problems that arise due to certain parties. For example, the Local Authority or other responsible party. The objective of this study on Clan Jetty involves culture and history, and as well as the effort of Local Authorities. Information gathering is also important in terms of proper methods. In the methodology, qualitative methods are preferred because the collection of data from qualitative methods is flexible, that is, it can modify according to the situation and a situation.. Keywords: Chinese Traders, History and Culture, Local Authorities, effort,and Qualitative Methods.. FYP FTKW. ABSTRACT.

(7) TAJUK HALAMAN Pengakuan Tesis.............................................................................................i Penghargaan.................................................................................................ii Abstrak............................................................................................................ Isi Kandungan............................................................................................ ....iv BAB 1 : Pendahuluan 1.1 Pengenalan…………………………………………………………………….1 1.2 Latar Belakang Kajian…………………………………………………………3 1.3 Permasalahan Kajian……………………………………………………........6 1.4 Objektif Kajian………………………………………………………………….8 1.5 Persoalan Kajian…………………………………………………………... ….8 1.6 Lokasi Kajian………………………………………………………………. ….9 1.7 Skop Kajian………………………………………………………………… ..10 1.8 Kepentingan Kajian……………………………………………………….. ..12 1.9 Rumusan Bab………………………………………………………………...13. BAB 2 : KAJIAN LITERATUR 2.0 Pengenalan…………………………………………………………………...14 2.1 Definisi Kawasan Bersejarah……………………………………………….15 2.2 Sejarah……………………………………………………………………......16 2.3 Kepentingan Warisan…………………………………………………..……17 2.4Kepentingan Budaya…………………………………………………………19 2.4.1 Warisan Budaya Ketara………………………………………………21 2.4.2 Warisan Budaya Tidak Ketara……………………………………….23. FYP FTKW. ISI KANDUNGAN.

(8) 2.6 Pihak Berkuasa Tempatan………………………………………………….28 2.7 Majlis Bandaraya Pulau Pinang…………………………………………….29 2.7.1 Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171)………………………….31 2.7.2 Akta Warisan Kebangsaan 2005 …………………………………….32 2.7.3 Enakmen 14 Pulau Pinang………………………………………..35 2.8 Jabatan Perancang Bandar Dan Desa Negeri Pulau Pinang……………36 2.8. 1 Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976 (Akta 172)……………37 2.9 Jabatan Konservasi Pulau Pinang……………………………………….…38 2.10. Pemuliharaan Dan Pemeliharaan………………………………………..41 2.11 Rumusan Bab……………………………………………………………….42 BAB 3 : METODOLOGI KAJIAN 3.1 Pengenalan………………………………………………………………… ..43 3.2 Pendekatan Kajian………………………………………………………......43 3.3 RekaBentuk Kajian…………………………………………………………..44 3.3.1.KaedahKualitatif………………………………………………………..44 3.4.Pengumpulan Data……………………………………………………….....45 3.5.Instrumen Kajian…………………………………………………………..…46 3.6 Data Primer………………………………………………………………..….49 3.6.1.Kajian Lapangan…………………………………………………..…...49 3.6.2 Pemerhatian…………………………………………………..………..50 3.7 Temubual………………………………………………………………...……51 3.7.1 Catatan…………………………………………………………………...52 3.7.2 Fotografi Dan Perakam Suara…………………………………………53 3.8 Data Skunder……………………………………………………………...….54 3.8.1 Sumber Perpuskataan………………………………………………....54 3.8.2 Sumber Internet………………………………………………………...55 3.9 Analisis Data………………………………………………………………….56 3.10 Rumusan Bab…………………………………………………………..…...58 BAB 4 : ANALISIS KAJIAN. FYP FTKW. 2.5 Pihak Berkuasa Tempatan Di Malaysia……………………………………25.

(9) 4.2 Sejarah Latar Belakang Jeti Clan…………………………………….......60 4.3 Nilai Kepentingan Warisan Di Jeti Clan……………………………………68 4.4 Nilai Budaya Tidak Ketara Di Jeti Clan….………………………………..69 4.5 Nama Tuhan Dan Nama Kuil………………….……………………………70 4.6Perayaan Thi Kong She………………………………………………………80 4.7PertandinganBot Naga……………………………………………………….81 4.8TarianSinga……………………………………………………………………83 4.9.BudayaMakanan……………………………………………………………..84 4.10JenisMakanan……………………………………………………………….86 4.11Budaya Berniaga…………………………………………………………….91 4.12Nilai Kepentingan Sejarah Jeti Clan……………………………………….92 4.13 Nilai Budaya Ketara Di Jeti Clan…………………………………………...94 4.14SeniBina……………………………………………………………………...96 4.15Panjang Dan Bentuk Jeti……………………………………………………97 4.16Struktur Rumah Dan Binaan Rumah……………………….……………104 4.17 Usaha Pihak Berkuasa Dalam Memelihara Dan Memulihara Jeti Clan……………………………………………….108 4.18 NgoLain…………………………………………………………………....124 4.19Kesimpulanya……………………………………………………………...127. BAB 5 PERBINCANGAN ,CANDANGAN DAN KESIMPULAN 5.1Pengenalan……………………………………………………………….…128 5.2 Perbincangan.……………………………………………………………...129 5.3 Cadangan…………………………………………………………………..133 5.4 Cadangan Kepada Pengkaji Berikutnya………………………………..135 5.5 Kesimpulanya…………………………………………………………..….136. 6.0 LAMPIRAN 7.0 RUJUKAN. FYP FTKW. 4.1 Pengenalan…………………………………………………………………..59.

(10) 1.1PENGENALAN Bab iiini iimembincangkan iikajian iiyang iidijalankan. iiDi iibahagian iipengenalan iiia iimenceritakan iibahagian-bahagian iikandungan iikajian iicontohnya iilatar iibelakang, iipermasalah iikajian, iiobjektif iikajian, iipemasalahan iikajian ii, iilokasi iikajian ii, iiskop iikajian, iikepentingan iikajian iidan iirumusan iikajian. Di iiBahagian iiLatar iiBelakang iimenceritakan iisejarah iijeti iidan iibudaya. iiTerdapat iibudaya iidan iisejarah iiberbeza iikerana iikedatangan iiimigran iidaripada iitimur iipada iikurun iike -16. iiOleh iiitu iiterdapat iikepentingan iiwarisan iiyang iiperlu iidijaga iidan iidipulihara. iiPenceritaan iimengenai iitapak iiwarisan iiyang iitelah iidiisytiharkan iioleh iiUNESCO iiterhadap iibandar iiGeorgetown.Jeti iiClan iidianggap iisebagai iitempat iibersejarah iitetapi iitidak iidikenal. Sebaliknya iipihak iiberkuasa iitempatan iihanya iimengekalkan iitapak iitersebut. iiDi iiakhir iipenulisan, iipengkaji iiakan iimenyakinkan iikepada iipembaca iiterhadap iikepentingan iisejarah iidi iiJeti iiClan iitersebut. ii Permasalah iikajian iipula iimenceritakan iiisu-isu iiyang iiterdapat iiJeti iiClan iiseperti iipengawalan iipemeliharaan iidan iipemuliharaan iidi iijeti iitersebut iitidak iidiambil iitahu iioleh iiPihak iiBerkuasa iiTempatan iitentang iikerosakan iidan iikelemahan iikawasan iiberkenaan. iiSelain iiitu, iiisu iitentang iikawasan iitersebut iiberada iidi iikawasan iibersejarah ii( IiCore IiZone) iitetapi iisejarah iitidak iidikenali iioleh iiorang iiramai. ii Pembentukan ii iiutama iidalam iimembuat iikajian iiialah iiobjektif iikajian iidan iipersoalan iikajian. iiUntuk iimendapatkan iiobjektif iikajian iipersoalan iiharus iidikemukan. iiContohnya iimengenalpasti iisejauhmanakah iisejarah iiyang iiada iidi 1. FYP FTKW. PENDAHULUAN.

(11) Dalam iiobjektif iikajian, iikajian iiterhadap iisejarah iidan. iibudaya iididahulukan iidan iidi iiteruskan iidengan iipenelitian iiusaha iidan iikaedah iiyang iidibuat iioleh iipihak iiberkuasa iitempatan. ii ii ii Lokasi iiKajian iimenerangkan iidimana iitempat iiitu iiberada iidan iimenunjukkan iisedikit iipeta iidi iibahagian iikajian iiberkenaan, iimenceritakan iikeluasaan iikawasan ii, iidan iipersekitaran iiberkenaan. iiSkop iikajian iipula iimengandungi iipenceritaan iisedikit iisejarah ii iiyang iiringkas iidan iimenulis iitentang iipihak iiberkuasa iitempatan iiterhadap ii iikawasan iibersejarah. ii Kepentingan iiKajian iipula iimengandungi iisejarah iiyang iidipelilhara iidengan iibaik. iiPeranan iipengkaji iidalam iimenyakinkan iipembaca iidengan iipenulisan iiberkaitan iikepentingan iisejarah iisedia iiada. iiContohnya iikepentingan iipihak iiberkuasa iitempatan ii, iimasyarakat, iidan iimenerangkan iibudaya iidan iisejarah ii iikepada iigenerasi iiakan iidatang. Rumusan iibab iimenceritakan iiisu-isu iiyang iidibangkitkan iimengikut iibahagian-bahagian iiyang iidipecahkan iidi iidalam iibab iisatu. iiLebih iidikenali iisebagai iikesimpulan iikecil iiyang iidibuat iiuntuk iimenceritakan iipenuh iibahagianbahagian iitersebut. ii ii ii. 2. FYP FTKW. iiJeti iiClan iitersebut..

(12) Peranakan iCina iidan iiBaba iiNyonya iimerupakan iisebuah iiketurunan iidaripada iiakhir iitahun iiabad ii16 iidan ii15. ii iiNyonya iimerupakan ii iipanggilan iiuntuk iiperempuan iimanakala iiBaba iimerupakan iipanggilan iikepada iilelaki. iiOleh iiitu, iipenduduk iidi iiMelaka iimemanggil iimereka iisebagai ii“Nyonya iiBaba” iiselain iidaripada ii“Baba-Nyonya” iidi iitempat iilain. iiGeorgetown iijuga iidipisahkan iiseperti iiitu iicontohnya iitajung iidan iitown iioleh iimasyarakat iitempatan. iibandar iiini iimerupakan iibandar iimetropolitan iiPulau iiPinang iidan iiyang iitertua iiselepas iiMelaka. iiGeorgetown iidibuka iioleh iiFrancis iiLight iipada iitahun ii1786 iidan iidimodenkan iioleh iiDr. iiLim iiChong iiEu ii. iiBandar iiterbesar ii iidi iiwilayah iiutara. ii iiGeorgetown iijuga iidiumumkan iisebagai iiTapak iiWarisan iiDunia iidi iiMalaysia iioleh iiKetua iiMenteri iiPulau iiPinang. iiTumpuan iiutama iiselepas iidiumukan iisebagai iiTapak iiWarisan iiDunia iiialah iiKota iiCornwalis. iiKota iiini iidibina iioleh iiFrancis iiLight iipada iimulanya iimenggunakan iikayu iinibong iitanpa iibinaan iikekal. iiKota iiini iidibina iisemula iidengan iibatu iibata iipada iitahun ii1804 iidan iiberbentuk ii iiempat iibucu iiyang iidiletakkan iidi iitimur iilaut iiPulau iiPinang. ii Tujuan iikajian iimerupakan iisebuah iijambatan iilama iiyang iidibina iisebelum iikedatangan iiFrancis iiLight. iiJambatan iiini iidiberi iinama iisebagai iiJeti iiClan iiberada iiberdekatan iiPengkalan iiWeld, iiGeorge iiTown. iiPengkalan iiWeld iimerupakan iisebuah iijalan iidi iipesisir iisepanjang iipantai iitimur iiGeorgetown. iiNama iiini iidiberi iisempena iiPerdana iiMenteri iiNew iiZealand iidan iidihubungkan iidengan iiLebuhraya iiTun iiDr iiLim iiChong iiEu. iiTempat iidi iidiajdikan iisebagai iiprojek iitambak iitanah iisecara iibesar3. FYP FTKW. 1.2 LATAR BELAKANG.

(13) iiPengkalan iiWeld iimerupakan iisebuah iirumah iikepada iipelabuhan iiutama iiPulau iiPinang iidi iiTanah iiMelayu ii. iiOleh iiitu, iiPengkalan iiWeld iimenjadi iisebahagian iidaripada iiTapak iiWarisan iiDunia iidan iimenyebabkan iibeberapa iiperubahan iiseperti iihub iipengangkutan iiutama iicontohnya iiTerminal iiFeri iiRaja iiTun iiUda. Jeti iiini iimempunyai iisejarah iitersendiri iidan iimenjadi iitempat iiberlabuh iikapal-kapal iidagang iisekitar iitahun ii1900 iidan iimasih iidiwarisi iioleh iipenduduk iisekarang. iiJeti iiini iiterbahagi iikepada iibeberapa iijeti iicontohnya iiJeti iiKoay, iiJeti iiLee, iiJeti iiLim, iiJeti iiPeng iiAun, iiJeti iiTan, iiJeti iiYeoh iidan iiJeti iiClan iicampuran. iiJeti iiChew iimerupakan iijeti iiyang iiterbesar iidan iipanjang iiserta iidikenali iiramai iiorang, iimempunyai iilaluan iipenjalan iikaki iiyang iiterpanjang iidan iimempunyai iipaling iibanyak iirumah iiyang iidibina iidi iiatas iitiang iidalam iiair. Walaupun iiPulau iiPinang iidiambil iialih iioleh iipihak iiBritish ii, iiJetiiiClan imasih iilagi iidikekalkan iisehingga iisekarang. iiTetapi iijeti iiini iibukan iilagi iimenjadi iitempat perlabuhan iiuntuk iikapal-kapal iiberdagang. iiKebanyakkan iijeti iimenjadi iipusat iinelayan iidan iipelancongan ii iiserta iitidak iilagi iiasing iidi iirakyat iiPulau iiPinang. ii iiMaksud iijeti iiialah iibarisan iirumah-rumah iikayu iidi iiatas iitiang iisepanjang iilaluan iipenajalan iikaki iiatau iidikenali iisebagai iikampung iiair. iiJeti iiini iidijadikan iitumpuan iipelancongan iimemandangkan iikeadaanya iitidak iibanyak iiberubah iidan iimenyimpan iisejarah iiawal iiPulau iiPinang iidari iiaspek iibudaya iidan iikomuniti. iiHal iiini iimenyebabkan iikomuniti iijeti iimenerima iikunjungan iidari iipelancong iiluar iikerana iikeunikan iibangunan iidan iicara iihidup iibudaya. 4. FYP FTKW. besaran iipada iiakhir iiabad iike-19. ii iiPada iizaman iikegemilangan iibritish.

(14) iiJeti iiini iiunik iidari iisegi iiaktiviti iidan iipuak iicontohnya. iiAktitivti iitarian iisinga iidan iitarian iinaga iiuntuk iimenarik iiminat iipelancong. iiTerdapat iijuga iiperlumbaan iiperahu iinaga iicina iiyang iipertama iidi iiPulau iiPinang iiyang iidibuat iidi iiJeti iiChew iipada iitahun ii1956 iidan ii1852. Oleh iiitu, iisejarah iiJeti iiChew iiperlu iidijaga iikerana iiia iimerupakan iisebuah iikhazanah iiwarisan. iiKepentingan iisejarah iiini iiberupaya iimemberi iiimej iidan iiidentiti iipada iibandar iidan iibudaya iisetempat, iimempunyai iinilai iinostalgia,seni iibina, iiestetik,simbolik ii, iisejarah,sosial iidan iijuga iipolitik iiserta iirohani. iiLokasi iidan iikawasan iipersekitaran iikawasan ii iibersejarah iiberupaya iiuntuk iimenarik iiminat iipelancong iiseterusnya iimenyumbang iikepada iipembangunan iiindustri iipelancongan. Jeti iiClan iiberada iidi iikawasan iitapak iiwarisan. iiHal iiini iidisebabkan iigaris iipaduan iiyang iidibuat iioleh iiJabatan iiWarisan iiNegara (JWN) iiJeti iiClan iiterletak iidi iikawasan iiperlindungan iiwarisan iidan iidinyatakan iidi iidalam iiConvertion iiManagement iiPlan ii(CMP) iidan iiSpecial iiArea iiPlan( iiSAP). iiJeti iiClan iidinyatakan iisebagai iikategori iiyang iikedua, iisejarah iikawasan iitersebut iiakan iidikekalkan iidan iitidak iiakan iidiubahsuai iioleh iipihak iilain. Oleh iiitu, iimenjadi iikewajibpan iimasyarakat iidan iipihak iiberkuasa iitempatan iiuntuk iimemelihara iikawasan iiini. iiUsaha iimenjaganya iidapat iimengekalkan iinilai-nilai iiwarisan iibudaya iisebagai iilangkah iike iiarah iipembentukan iiidentiti iireka iibentuk iitempatan iidan iimengekalkan iinilai-nilai iisejarah iidan iikenangan iitentang iikewujudan iisebuah iibandaraya. iiUntuk 5. FYP FTKW. Kebanyakan iibangsa iiyang iimenetap iidi iiJeti iiClan iiialah iicina..

(15) iidiperlukan iiterlebih iidahulu. iiTujuan iiutama iipengkaji iimegenalpasti iisejarah iidan iibudaya iiserta iiusaha iipihak iiberkuasa iiuntuk iimengekalkan iikawasan iibersejarah iiberkenaan. ii. 1.3 PERMASALAHAN KAJIAN Permasalahan iikajian iiialah iimengenal iipasti iisituasi iiyang iiboleh iidijadikan iisebagai iipermulaan iiuntuk iimembuat iisuatu iipenyelidikan. iiSetiap iikawasan iibersejarah iilebih-lebih iilagi iiyang iimempunyai iinilai iipada iikawasan. iitersebut. iipastinya. iiterdapat. iitarikan. iitersendiri. iikepada. iipengunjung iiyang iihadir. iiTetapi iipersoalannya iiadakah iipengunjung iimendapat iipengalaman iiyang iiberguna iiapabila iimelawat iidi iitempat iitersebut iisehingga iimereka iimerasa iikagum iiterhadap iiwarisan iisejarah iiatau. iimerasakan. iimonumen. iitersebut. iihanya. iimenjadi. iitempat. iipersinggahan iiuntuk ii“bergambar” iiyang ii iitidak iimempunyai iinilai iipada iimasyarakat. Penyenggaraan iisecara iiasasnya iimerupakan iiamalam iiterbaik iidalam. ii. iipengekalan. iikawasan. iiwarisan.. iiWalaubagaimanapun,. iipersoalanya iidi iisini,mengapa iiamalan iiini iisering iidiabaikan iidan iijika iidilaksanakan iimengapa iiimplikasinya iiseringkali iiberubah-ubah. iiMengikut iiDann iidan iiCantell (2017), iikunci iiutama iikepada iipermasalah iiini iiterbahagi iikepada iibeberapa iipihak iiberkuasa. iiContohnya iiMajlis iiPembandaran iiPulau iiPinang ii(MPPP) iimemilih iiuntuk iibertangguh iidaripada iimenjalankanipenyenggaraan iisecara iiberterusan iidan iihanya iibertindak iiapabila iiberlaku iisesuatu iikerosakan. iiDalam iierti iikata iilain 6. FYP FTKW. iimemelihara iikawasan iiberkenaan iikeyakinan iidan iikesedaran iimasyarakat.

(16) iidilakukan iisehingga iikerosakan iiitu iibenar-benar iimenganggu iidan iiterdapat iijustifikasi iidaripada iisesetengah iipihak iiberanggapan iibahawa iiamalan iipenyenggaraan iitidak iimembawa iisebarang iifaedah iidan iimanfaat iidalam iikawasan iisejarah. iiSikap iiini iidipercayai iidipengaruhi iioleh iipasaran iihartanah iiyang iidilihat iigagal iiuntuk iimemberikan iipenekanan iiterhadap iikelemahan iipenyenggaraan iisebagai iipenting iidalam iimenentukan iinilai iipasaran. Kedua iiialah iiJabatan iiKonservasi iiWarisan iiPulau iiPinang iimemerlukan iiperbelanjaan iiserta iitidak iimudah iiuntuk iidiuruskan iidan iiamalan iipenyenggaraan iiitu iisendiri iisecara iitradisinya iidilihat iisebagai iiprofession iiyang iiberstatus iirendah iidan iitidak iipopular. iiWalaupun iipenyenggaraan iiitu,merupakan iisalah iisatu iicabang iidi iidalam iibidang iipengekalan iidan iipemuliharaan iibangunan iinamun iiianya iimasih iibelum iidapat iimerubah iipersepsi iiini. iiJeti Clan iimerupakan iisebuah iitumpuan iipelancongan iidan iilokasi iibersejarah. iiTempat iitersebut iisedikit iitersorok iidengan iiarus iipembangunan iimoden iidi iiGeorgetown. iiLokasinya iiberada iidi iitepi iilaut iimudah iidijumpai iidan iimenerima iikunjungan iisetiap iihari. iiOleh iiitu, iipenambahbaikan iiharus iidilakukan iioleh iipihak iiberkuasa iijika iibelakunya iikerosakan. iiDi iisamping iiitu, iisejarahnya iitidak iidikenali iioleh iipelancong iiluar iikerana iiGeorgetown iihanya iiterkenal iidengan iikedatangan iibarat iimeninggalkan. iikesan. iiseperti. iipembinaan. ii. iikubu,. iigereja. iidan. iisebagainya. iiWalaupun iikedatangan iirakyat iiChina iilebih iiawal iidaripada iibarat iidan iimendapat iiperlindungan iioleh iiSultan iiKedah iitetapi iiia iitidak 7. FYP FTKW. iiyang iimudah, iitidak iiada iisebarang iitindakan iipenyenggaraan iiakan.

(17) iiyang iidilakukan iioleh iipihak iiberkuasa iitempatan iidalam iimemelihara iijeti iitersebut iitidak iidijustifikasi iiwalaupun iikawasan iiberkenaan iitertulis iididalam iiConservation iiManagement ii iiPlan ii( iiCMP) ii iitetapi iihanya iimengekalkan iiwarisan iibukan iiuntuk iimembaikpulih iikawasan iiberkenaan. ii 1.4 PERSOALAN KAJIAN 1. iiApakah iikepentingan sejarah dan budaya yang iiterdapat iidi iiJeti iiClan? 2. Mengenalpasti nilai kepentingan warisan di Jeti Clan? 3. Sejauhmanakah iiusaha iipihak iiberkuasa ii iidalam iimemelihara iidan iimemulihara iiJeti Clan? 1.5 OBJEKTIF KAJIAN Terdapat iitiga iiobjektif iipada iikajian iiini: 1. Merungkai latar belakang sejarah di Jeti Clan. 2. Mengenalpasti nilai kepentingan warisan di Jeti Clan. 3.Menyiasat iiusaha iipemeliharaan iidan iipemuliharaan iioleh iipihak iiberkuasa iitempatan ii iike iiatas ii iiJeti iiClan.. 8. FYP FTKW. iidikenali iiramai. iiOleh iiitu, iipermasalahan iikajian iiini iimenyiasat ii iiusaha.

(18) Lokasi iikajian iiyang iidilakukan iibertumpu iidi iiGeorgetown, iiPulau iiPinang. iiKajian iiini iiberdekatan ii iidengan iiPengkalan iiWeld iiyang iimenjadi iitumpuan iipelancongan iidari iisegi iipengangkutan iikerana iimempunyai iiferi iidan iibas. iiJeti iiClan ii iiberhampiran iidengan iilaut iidan iiberhampiran iidengan iibandar iipelancongan iibersejarah iiiaitu iiGeorgetown. iiLokasi iiini iimenjadi iisebagai iipenempatan iinelayan iiyang iidikekalkan iidari iidahulu iilagi. ii Jeti iiini iimenjadi iikeluaran iimodal iibagi iipenempatan iisebagai iinelayan iisejak iidari iiawal iikedatangan iiBritish iidi iiPulau iiPinang. ii iiPada iizaman iiKesultanan iiMelayu iiKedah iibeberapa iipedagang iidari iiChina iidatang iiuntuk iimenetap iidi iiPulau iiPinang iidengan iiberkhidmat iibawah iiSultan iiKedah, iidan iimendapat iijaminan iiperlindungan. iiMaka iitertubuh iibeberapa iiclan iidi iibeberapa iibuah iijeti iiserta iimenjadi iiperlabuhan iipertama iidi iiPulau iiPinang.. Rajah ii1.1: iiPeta iiLokasi iiJetty iiClan Sumber ii: iiGoogle Images. 9. FYP FTKW. 1.6 LOKASI KAJIAN.

(19) Skop iikajian iiadalah iibatasan iiatau iihad iiyang iiditetapkan iiuntuk iimelaksanakan iisesuatu iipenyelidikan. iiSkop iiboleh iidinilai iidari iisegi iipembolehubah, iisampel, iiinstrumentasi iidan iigeneralisasi. iiSkop iiini iijuga iiberfungsi iisupaya iikajian iiyang iidilakukan iitidak iiterpesong iidan iiselari iidengan iitopik iiyang iisebenar. iiKajian iiterhadap iisejarah dan iibudaya iiyang iiterdapat iidi ii iiJeti iiClanii. ii iiSelain iiitu, iiMengenalpasti iiusaha iidan iikaedah iikerajaan iinegeri iidalam iimemelihara iidan iimemulihara Jeti iiClan iijuga iiberada iidalam iiskop iikajian. Majlis iiBandaraya iiPulau iiPinang iimerupakan iisatu iikawasan iipentadbiran iitempatan iidi iikawasan iiPulau iidan iiBandaraya iiGeorgetown. iiPada ii15 iiDisember ii1976, iiLembaga iiPergurus iiKerajaan iiTempatan iiPulau iiPinang iitelah iidigantikan iidengan iipenguatkuasa iiAkta iiKerajaan iiTempatan ii1976. iiPihak iiBerkuasa iiNegeri iiPulau iiPinang iitelah iibersetuju iipada ii25 iiJun ii2010 iiagar iiMajlis iiPerbandaran iiPulau iiPinang iidinaiktaraf iikepada iiMajlis iiBandaraya iiPulau iiPinang iiberpandukan iiperuntukan iibawah iiseksyen ii4(2), iiAkta iiKerajaan iiTempatan ii1976 ii( iiAkta ii171). iiSehubungan iidengan iiitu, iiMajlis iiMesyuarat iiKerajaan iimeluluskan iicadangan iipersempadanan iibaru iikawasan iiMajlis iiPerbandaran iiPulau iiPinang. Majlis iiBandaraya iiPulau iiPinang iimerupakan iisatu iikawasan iipentadbiran iitempatan iidi iikawasan iiPulau iidan iiBandaraya iiGeorgetown. iiPada ii15 iiDisember ii1976, iiLembaga iiPergurus iiKerajaan iiTempatan iiPulau iiPinang iitelah iidigantikan iidengan iipenguatkuasa iiAkta iiKerajaan. 10. FYP FTKW. 1.7 SKOP KAJIAN.

(20) iipada ii25 iiJun ii2010 iiagar iiMajlis ii Perbandaran iiPulau iiPinang iidinaiktaraf iikepada iiMajlis iiBandaraya iiPulau iiPinang berpandukan iiperuntukan iibawah iiseksyen ii4(2), iiAkta iiKerajaan iiTempatan ii1976 ii( iiAkta ii171). iiSehubungan iidengan iiitu, iiMajlis iiMesyuarat iiKerajaan iimeluluskan iicadangan iipersempadanan iibaru iikawasan iiMajlis iiPerbandaran iiPulau iiPinang. Dewan iiBandar iiRaya iiialah iijumlah iipenduduk iitidak ii500000 iiorang iidan iihasil iitahunan iiPBT iihendaklah iimelebihi iiRM ii100 iijuta. iiMajlis iipembandaran iilebih iitertumpu iikepada iibandar iijika iidibandingkan iidengan iiMajlis iiDaerah iidan iimempunyai iipenduduk iidan iihasil iimelebihi iiMajlis iiDaerah ii. iiKriteria ii iibagi iiMajlis iiPerbandaran iiialah iijumlah iipenduduk iiyang iimelebihi ii150 ii000 iiorang iidan iihasil iitahunan iimelebihi iiRM ii2 iijuta. Majlis iiBandaraya iiPulau iiPinang iimerupakan iisatu iikawasan iipentadbiran iitempatan iidi iikawasan iiPulau iidan iiBandaraya iiGeorgetown. iiPada ii15 iiDisember ii1976, iiLembaga iiPergurus iiKerajaan iiTempatan iiPulau iiPinang iitelah iidigantikan iidengan iipenguatkuasa iiAkta iiKerajaan iiTempatan ii1976. iiPihak iiBerkuasa iiNegeri iiPulau iiPinang iitelah iibersetuju iipada ii25 iiJun ii2010 iiagar iiMajlis iiPerbandaran iiPulau iiPinang iidinaik taraf iikepada iiMajlis iiBandaraya iiPulau iiPinang iiberpandukan iiperuntukan iibawah iiseksyen ii4(2), iiAkta iiKerajaan iiTempatan ii1976 ii( iiAkta ii171). iiSehubungan iidengan iiitu, iiMajlis iiMesyuarat iiKerajaan iimeluluskan iicandangan iipersempadanan iibaru iikawasan iiMajlis iiPerbandaran iiPulau iiPinang.. 11. FYP FTKW. iiTempatan ii1976. iiPihak iiBerkuasa iiNegeri iiPulau iiPinang iitelah iibersetuju.

(21) Kajian iiini iidilakukan iiuntuk iimemperoleh iidapatan iiterbaharu iihasil iidari iiselepas iipenyelidikan iidan iiobjektif iiyang iidicipta iidengan iiazam iiyang. iikukuh.. iiKajian. iiini. iidilakukan iiadalah. iibertujuan ii iiuntuk. iimendapatkan iimaklumat iiberkenaan iinilai iiwarisan iiyang iiterdapat iipada iiJeti iiClan supaya iimasyarakat iilebih iimenghargai iikhazanah iiyang iiditinggalkan iioleh iimasyarakat iidahulu. iiHal iiini iidikatakan iidemikian iikerana iikedatangan iiimigran iicina iipada iiZaman iiKesultanan iiMelayu iiKedah iimenunjukkan iibukti iidi iiPulau iiPinang. iiHal iiini iikerana iijeti iiini iimasih iilagi iiwujud iibagi iimembuktikan iisejarah iitersebut. iiTerdapat iikepentingan iikajian iiyang iiboleh iididapati iidalam iikajian iiantaranya ii:. 1) Mengubah iipandangan iimasyarakat iiberkenaan iikepentingan iimemelihara iijeti iibersejarah iiseperti ii iiJeti iiClan iibagi iitujuan iipendidikan iikepada iigenerasi iiakan iidatang. iiHal iiini iidisebabkan iisejarah iiyang iidibawa iiboleh dijadikan iisebagai iisumber iipembangunan iiekonomi,sosial, iibudaya iidan iisebagainya. 2) Membantu iipihak iikerajaan iidalam iimengambil iilangkah iitertentu ii ii iiterhadap iiJeti iiClan iisupaya iimenjadi iidestinasi iipelancongan iiterpilih ii. iiJeti iidimasukan iisekali iidengan iikawasan ii iibersejarah, iiwalaupun iitidak iidikategori iidalam iikandungan iipertama, iikedatangan iiimigran iiCina iike iitanah iiPulau iiPinang iiharus iidiketahui iilebih iiterperinci ii 3) Menerangkan iibudaya iilama iiJeti iiClan ii iiyang iidikekalkan iisehingga iisekarang iisebagai iipenempatan iibersejarah ii iiyang iimaju. iiHal iiini iidikatakan iidemikian iikerana iikawasan iibersejarah iiJeti iiClan iiperlu 12. FYP FTKW. 1.8 KEPENTINGAN KAJIAN.

(22) iikepada iigenerasi iisekarang iidan iiseterusnya. Ii. 1.9 RUMUSAN BAB Jeti Claniimenjadi iilokasi iipilihan iidalam iimelakukan iikajian iimengenai. iitahap. iisejarah. iiyang. iiterdapat. iidi. iisitu. iisehingga. iimempengaruhi iikehadiran iipengunjung. iiHal iiini iidapat iidilihat iikepentingan iikawasan iiwarisan iibukan iisahaja iisebagai iitempat iiuntuk iimengenal iisejarah iitempatan iimalah iimenjadi iipunca iidaya iitarikan iisektor iipelancongan iike iinegeri iiPulau iiPinang iimelalui iikehadiran iipengunjung iidari iipelbagai iilatar iibelakang. iiPengunjung iiyang iihadir iipastinya iimahukan iipengetahuan ii iiyang iibelum iidipelajari ii ii iisekiranya iidatang iimelawat. iike. iitempat. iibersejarah.. iiOleh. iiitu,. iipihak. iiyang. iibertanggungjawab iiperlu iimeningkatkan iikualiti iidalam iimenjaga iitempat iiberkenaan iipengunjung.. iidengan iiKajian. ii. iimemberi iiini. iikemudahan. iidiharapkan. iidapat. iiyang. iiselesa. iimembantu. iibagi iipihak. iiberkepentingan iidalam iimewujudkan iisatu iiinisiatif iidalam iibentuk iifizikal iimahupun iitidak iidalam iimemberi iikesedaran iikepada iipengunjung iiterhadap iimenjaga iiwarisan iiyang iimenjadi iiidentiti ii iisesuatu iibangsa.. 13. FYP FTKW. iidipelihara iiagar iibudaya iilama iidapat iidirekodkan iidan iiditerangkan.

(23) KAJIAN iiLITERATUR 2.0 PENGENALAN. iiKajian iipenyelidikan iiadalah iikaedah iiakademik iiyang iiditerapkan iidi iidunia iidalam iimenyelesaikan iimasalah iiberkaitan iidengan iimasyarakat. iiProses iipenyelidikan iidalam iimencapai iiobjektif iikajian iiakan iimempunyai iikerangka iiyang iilengkap iitermasuk iimetodologi. iiTinjauan iiliteratur iimengutamakan iiproses iiperencanaan iiyang iimelibatkan iireka iibentuk iikajian iiyang iidapat iidibahagikan iikepada iieksperimen iiboleh iidikategorikan iike iidalam iikajian iieksperimental iisebenar iidan iisepara iieksperimen. iiKajian iibukan iieksperimental iiboleh iidibahagikan iikepada iitinjauan iieksperimental,kajian iilapangan, iikajian iikes, iikajian iitindakan iidan iikajian iisejarah. iiKajian iiliteratur iilebih iikepada iiproses iipengumpulan iidata iipada iimasa iisebelum iisemasa iidan iiselepas iisehingga iitidak iiakan iimelibatkan iisebarang iimasalah, iikesalahan iidan iikecerobohan. iiKajian iiliteratur iiialah iisatu iibentuk iipengumpulan iimaklumat iiyang iidiperolehi iidari iisumber iisekunder iiseperti iibuku, iisurat iikhabar, iimajalah iidan iisumber iilain iiyang iisesuai. iiMaklumat iiini iimengandungi iifakta-fakta iiatau iikajian iiyang iitelah iidihasilkan iioleh iiorang iilain iiberkaitan iidengan iitopik iitertentu iisahaja. iiDalam iikajian iiliteratur iiini iipengkaji iiingin iimenekankan iimengenai iisejarah, iibudaya iidan iiusaha iiyang iidiambil iioleh iipihak iiberkuasa iidalam iimemelihara iijambatan iibersejarah Jeti Clan. iiBab iiini iijuga iimenerangkan iikajian. iikeatas. iikepentingan. iisejarah. iidan. iibudaya. iimempengaruhi iikepuasan iipengujung iike Jeti Clan.. 14. iiyang. iiboleh. FYP FTKW. BAB 2.

(24) Kawasan iibersejarah iimerupakan iiciri iifizikal iiyang iiterdiri iidaripada iitinggalan-tinggalan iidari iitamadun-tamadun iiyang iilepas. iiIa iimeliputi iisenibina,landskap, arkeologi iidan iiartifak iiyang iimasih iibertahan iisehingga iike iihari iiini. iiTempat-tempat iiyang iimempunyai iikaitan iisejarah, iiagama iidan iiupacara iimistik iiadalah iisumberjaya iibersejarah iiwalaupun iikaitan iisejarah,agama iimistik iiadalah iisumberjaya iibersejarah iiwalaupun iiberubah iisecara iifizikal iidan iitiada iilagi iitinggalan-tinggalan iibersejarah iidi iisitu. iiDi iiMalaysia, iibeberapa iitempat iitinggalan iibersejarah iippopular iimeliputi iiLembah iiBujang ii(Kedah), iiGeorgetown ii( iiPulau iiPinang),Taiping ii(Perak) iidan iiBandar iiLama ii(Melaka), iimenjadi iitumpuan iipelancong iisetiapitahun. iiKedatangan iimendapatkan. iipelancong. iike. iitempat-tempat. iiilmu iipengetahuan. iidan. iiini. iimelihat. iibertujuan. iiuntuk. iitinggalan-tinggalan. iibersejarah iiyang iiunik iihasil iipenjajah iizaman iikolonial iidahulu. iiKemasukan. iiramai. iipelancong. iiterhadap. iidestinasi. iimenyumbangkan. iimeliputi. iipenjanaan. iipelbagai. iiimpak. iipeluang-peluang. iiekonomi,peningkatan iikualiti iikemudahan iidan iiperkhidmatan,pemeliharaan ii iiterhadap iitinggalan iibersejarah iidan iisebagainya. ii. 15. FYP FTKW. 2.1 DEFINISI KAWASAN BERSEJARAH:.

(25) Sejarah. iisebagai. iiilmu,. iimembawa. iilangkah-langkah. iidalam. iipenelitian iisejarahnya iisehingga iisejarah iisebagai iiilmu iiyang iisifat iiilmiah. iiObjek iisejarah iisebagi iisebuah iiilmu iisama iidengan iiilmu iisosial iiyang iilainya. iimanusia. iidan. iimasyarakat. iiyang. iimebawa. kepadaiperubahan,proses,iwaktu,itempat iidan iibersifat iidiakronik iisehingga iimembezakan iiilmu iisejarah iidengan iiilmu iisosial iiyang iilain. iiIlmu iisejarah iibersifat iidiakronik iiberdasarkaniwaktu iipada iimasa iilampau.Ilmu iisejarah iilebih iimenfokuskan iipada iiproses iisedangkan iiilmu iisosial iilainya iiberfokus iipada iistrukturnya. Pendukung iisejarah iisebagai iiilmu, iisebagai iipengikut iimempunyai iiobjek, iigenerasi dan iisejarah iimempunyai iimetode iiseperti iiilmu-ilmu iilainya.. iiSejarah. iiberupaya. mejelaskan. iikebenaran,keadaan. iiyang. iisebenarnya iimelalui metodologinya. iiApabila iisejarah iidibandingkan iidengan iiilmu iilain iimaka iitidak idapat iikerana iimempunyai iiparadigma. ii Maksud iisejarah iidalam iiDewan iiBahasa iiDan iiPustaka ii, iisejarah iiialah iiasal-usul,salasilah ii,peristiwa iiyang iibenar-benar iiberlaku iipada iiwaktu iiyang iilampau,kisah,riwayat. iiCerita iiyang iiyang iidisangka iidongeng iimanjadi iifakta iisetelah iidijumpai iibukti-bukti iiyang iimengesahkan. iiIlmu iidan iikajian iiatau iipengetahuan iimengenai iiperistiwa-peristiwa iiyang iitelah iilalu. iiSelain iiitu iiia iibersifat iiumum iimengenai iiseluruh iidunia, iimenayakan iiasal iiusul iidan iimengandungi iisejarah. iiContohnya iiMelaka iiialah iisebuah iibandar iiyang iimengisahkan ii,sejarah tentang iiwatak iiperwira iiHang iiTuah iidilukiskan iidengan iiamat iiterbatas iisekali iisesuai iidengan iisejarah iiMelayu. 16. FYP FTKW. 2.2 SEJARAH.

(26) iipenyiasatan. iiadalah. iipenemuan,pengumpulan,. iipegurusan. iidan. iipersembahan iimaklumat iiterhadap iiperistiwa iisilam iiatau iilampau. iiIa iijuga iibermaksud iitempoh iimasa iilalu iiselepas iicatatan iipenulisan iitelah iidicipta. iiIlmuan iiyang iimenulis iimengenai iisejarah iidipanggil iisejarawan. iiIa iijuga iiada iisatu iimedan iipenyelidikan iiyang iimenggunakan iisuatu iinaratif iiatau iipengisahan iiuntuk iimemeriksa iidan iimenganalisa iiturutan iiperistiwa ii iidan iikadangkala iiia iicuba iiuntuk iimenyiasat iisecara iiobjektif iicorak-corak iisebab iidan iiakibat iiyang iimenilai iiperistiwa.. 2.3 KEPENTINGAN WARISAN Terdapat iipelbagai iidefinisi iidigunakan iiuntuk iimenerangkan iimengenai iiwarisan. iKefahaman iiamat iiperlu iidalam iimemahami iiistilah iiyang iidigunakan iidalam imenerangkan iimaksudnya. iiKamus iiDewan iiBahasa iidan iiPustaka iiEdisi iKeempat(2007) iitelah iimenerangkan iidefinisi iiwarisan iisebagai iisesuatu iiyang iditerima iisecara iiturun-menurun iioleh iisesorang iidengan iisesuatu iikelompok imasyarakat iidaripada iigenerasi iiterdahulu. iiIni iibermaksud iisetiap iiperilaku iidan ikreativiti iimereka iiperlu iidimiliki iidan iiditerima iioleh iisetiap iimasyarakat iitanpa imengenai iigenerasi iiterdahulu. Definisi iiini iijuga iidisokong iioleh iiAkta iiHarta iiBenda iiPurba,1976 iiyang imenyatakan iiapa iijua iitinggalan iiturun iimenurun iisama iiada iiia iibuatan iiatau isemual iijadi iiyang iialih iiatau iitidak iialih iidan iiyang iinampak iiatau iitidak iinampak. iWarisan iiini iidimaksudkan iihasil iiyang iiperbuatan iiterdahulu iiyang iimenjadi ikegunaan iimasyarakat iikini iidan iimenjadi iisebahagian iialatan iikehidupan iimereka idalam iimeneruskan iikehidupan. 17. FYP FTKW. Sejarah iibermaksud iiilmu iiyang iidiperolehi iimelaui iipekara.

(27) iipenambahan iimaksud iidefinisi iiyang iimengikut iiAkta iiHarta iiBenda iiPurba ii1976 iiseperti iidinyatakan iidi iidalam iiAkta iiWarisan iiKebangsaan ii2005. iiAkta iiini iimenjelaskan iiwarisan iiadalah iiseperti iiwarisan iikebangsaan, iimana-mana iitapak iiwarisan,objek iiwarisan, iiwarisan iikebudayaan iibawah iiair iiatau iimana-mana iiorang iihidup iidiisytiharkan iisebagai iiwarisan iikebangsaan.Maksud iiini iiterkandung iidi iiSeksyen ii67, iiAkta iiWarisan iiKebangsaan. ii ii Ketiga-tiga iidefinisi iiitu iimenjelaskan iibahawa iiwarisan iiadalah iisatu iipeninggalan generasi iiterdahulu iikepada iigenerasi iikini iimelalui iihasil-hasil iiperbuatan iitangan, iipemikiran,falsafah iidan iikreativiti iimereka. iiIni iiyang iimenggambarkan iiwarisan iiadalah iicara iikehidupan iimasyarakat iimeneruskan iikehidupan iidan iimengubah iisuai iimengikut iisituasi iidana iicabaran iihidup. Kepentingan iimemelihara iiwarisan iikebangsaan iiadalah iimenjadi iidaya iitarikan iipelancong iisama iiada iipelancong iidomestik iimahupun iiantarabangsa. iiPengekalan iibahan-bahan iitinggalan iipenjajah iitelah iimenarik iihati iipara iipelancong iiuntuk iimelihat iikeunikan iiciptaan iimasyarakat iiterdahulu. iiHal iiini iidapat iidibuktikan iimenerusi iipeningkatan iibilangan iipelancong iidi iibandar iiwarisan iiseperti iiGeogetown,Melaka iidan iiKota iiBaharu iiyang iiamat iiketara iidalam iitempoh ii1990 iihingga ii1997. iiIni iibermakna,warisan iikebangsaan iimerupakan iisalah iisatu iipenyebab iiutama iiindustri iipelancongan iibegitu iirancak iisekaligus iimenyumbang iikepada iipeningkatan iiekonomi iinegara.. 18. FYP FTKW. Selain iiitu, iiterdapat iijuga iidefinisi iilain iiyang iidikemukakan iidengan.

(28) Budaya iimerupakan iitamadun,peradaban,kemajuan iifikiran,akal iibudi iimenurut iiDewan iiBahasa iiDan iiPustaka. ii iiBersifat iibudaya iiyang iimengenai iikebudayaan iisudah iimaju. iiIlmu iiantropologi iiialah iisebuah iiilmu iibarat iiyang iidianggap iimempunyai iiunsur-unsur iiburuk iiatau iinegetif. iiContohnya iicerita iirakyat,adat, iipakaian iitingkah iilaku iiyang iidiwarisi iioleh iisesuatu iimasyarakat iiatau iibangsa,budaya,memiliki iicara iiberfikir iidengan iiakal iibudi iiyang iisudah iimaju. iiBudaya iimenjadi iiialah iisebuah iikebiasaan iiatau iikezaliman. iiDi iinegara iiini iimembudayakan iiialah iimengajar iidan iimendidik iisesorang iisupaya iiberbudaya, iiberfikir iisecara iiilmiah iibertujuan iiuntuk. iimasyarakat. iimembiasakan. iisesuatu. iiperbuataniiyang. iibaik.. iiContohnya iiMelaka iimerupakan iipusat iimelayu iisebelum iikedatangan iiorang iibarat,pembudayaan iiproses iiatau iicara iimembudayakan iisesuatu iipemikiran. Warisan. iibudaya. iidi. iiMalaysia. iiterdiri. iidaripada. iipelbagai. bentuk,falsafah, iidan iilambang iibudayanya. iiIni iimewujudkan iikeunikan iiyang iidimiliki iioleh iinegara iiMalaysia. iiKeunikan iiini iiperlu iidipelihara iidan iidijagai iioleh iisetiap iibangsa iiatau iietnik iiyang iimendiami iibumi iiMalaysia. iiIni iikerana iisetiap iibudaya iiitu iimerupakan iiidentiti iisesuatu iibangsa iidan iietnik. iiWarisan iibudaya iiboleh iiditakrifkan iisebagai iiwarisan iiketara iidan iitidak iiketara. iiPertejemahan iiistilah iiini iimerujuk iikepada iiperistilahan iiyang iidikemukakan iioleh iiUNESCO iidalam iimenerangkan iimaksud iiwarisan iibudaya iiketara iidan iitidak iiketara ii(UNESCO,1972).. 19. FYP FTKW. 2.4 KEPENTINGAN BUDAYA.

(29) iiterdapat iibeberapa, iiakta iiyang iiberhubung iidengan iiwarisan iibudaya. iiIni iikerana iisetiap iiakta iiyang iiada iiitu iiberdasarkan iikepada iikepentingan iiorganisasi iiatau iibertanggungjawab iiyang iimenyelia iidan iimengawal iiwarisan iibudaya. iiIni iimenyebabkan iisetiap iiakta iitersebut iihanya iidikuatkuasakan iidan iidilaksanakan iisecara iiberasingan. iiAkta-akta iiitu iimerujuk iikepada iibidang iikuasa iiPihak iiBandaran iidan iiTempatan(PBT) iiatau iikerajaan. iiIni iihanya iiatau iikerajaan. iiIni iihanya iipandukan iiterhadap iihak iipenyelia iidan iikawalan iike iiatas iiwarisan iibudaya iiitu.Namun, iiapabila iiakta iiyang iisedia iiada iidipakai iimaka iiakta iiyang iidiwartakan iioleh iiPBT iidan iikerajaan iiini iidimansuhkan iidan iitidak iiboleh iiditerimapakai. iiIa iimasih iiterdapat iikelemahan iidan iikekurangan iidalam iimelindungi iidan ii iimengekalkan iiwarisan iibudaya. iiAkta iiyang iisedia iiada iiitu iimasih iidalam iibentuk iiyang iikurang iijelas iimengenai iiwarisan iibudaya iitidak iiketara. ii iiWarisan iibudaya iiitu iitidak iidinyatakan iisecara iijelas iidan iitidak iidirangkumkan iidi iidalam iiakta iitersebut. iiMalah iiia iijuga iibertindan iidan iiberlakunya iipertindihan iidalam iibidang iikuasa iidan iiperlaksanaanya.. 20. FYP FTKW. Sebelum iidalam iiAkta iiWarisan iiKebangsaan ii2005 iidiwartakan.

(30) Menurut iiAkta iiWarisan iiKebangsaan ii iiwarisan ii iibudaya iiketara iiboleh iiditerjemahkan iisesuatu iibenda iiyang iiboleh iiditurun-temurunkan iikepada iigenerasi iiakan iidatang iidengan iitambah iinilai iisendiri. iiIa iiterdiri iidaripada iigunung, iisungai, iimasjid, iicandi, iibangunan, iimonumen, iipekan, iimakam, iipantai, iimanuskrip, iikarangan-karangan iilama iidan iibaru iidiberi iinilaian iitinggi iioleh iimasyarakat, iiartifak iisejarah iidan iipemuziuman iiyang iitergolong iidalam iiwarisan iitapak. iiIni iisemua iitergolongan iidalam iikelompok iiKawasan,monument iidan iibangunan. Budaya iiketara iiatau iijuga iibudaya iibersifat iibenda iimerupakan iiantara iiwarisan iibudaya iiyang iidapat iidilihat iidengan iipancaindera iitermasuk iiobjek,butiran,artifak,struktur iipembentukan iiyang iipaling iipenting iidari iisegi iisejarah iiatau iisemasa iisama iiada iiwujud iidi iiatas iitanah iiatau iidibawah iiair iitetapi iitidak iitermasuk iidalam iiwarisan iisemula iijadi ii. Warisan Budaya Ketara iidisifatkan iisebagai iiwarisan iiyang iistabil,statik iidan iimempunyai iiciri ii-ciri iitulen. iiNilai iiketulenan iiyang iiterdapat iidalam iibudaya iiketara iiialah iibukti iidalam iibahan-bahan iiberasaskan iinilai-nilai iifizikal iiatau iikesetiaan iikepada iiobjek. Ketulenan iiini iijuga iidapat iidilihat iimelaui iiciri-ciri iivisual iiyang iiterdapat iidalam iibudaya iiketara. iiCiri-ciri iitersebut iimenjadi iiikon iiidentiti iidan iimempunyai iinilai iisejarah iiyang iitersendiri. iiTambahan iipula, iiunsur iibudaya iiyang iiditonjolkan iimenjadi iisumber iiasas iidalam iimemahami iiperhubungan iiatau iikaitan iikompleks iiantara iiwarisan,memori iidan iiidentiti. iiSelain iiitu, iiwalaupun iibudaya iiketara iiboleh iiditiru,dipalsukan iiatau iidibina iisemula iimenggunakan iibahan-bahan iibaru, iinamun iiidentiti iidan iientiti 21. FYP FTKW. 2.4.1 WARISAN BUDAYA KETARA.

(31) iimenunjukkan iibahawa iibudaya iiketara iimerupakan iiwarisan iidari iimasa iilalu iiyang iikekal iihingga iikini. iiHal iiini iikerana iibudaya iiketara iitersebut iiditentukan iioleh iipemahaman iimaklumat iiluaran iisumber-sumber iitersendiri iidengan iibukti iipenemuan iiyang iidijumpai.(Henry iiCleere, ii1984: ii4-5). Sementara iiitu, iipembahagian iibudaya iiketara iimenurut iiWorld iiHeritage iiConvention ii(UNESCO,1995), iibudaya iiketara iistatik iiterbahagi iikepada ii3 iikategori, iiiaitu iimonument,kelompok iibangunan iidan iikawasan iibersejarah. iiPembahagian iimonument iidalam iikonteks iiini iimerupakan iihasil iikarya iitukang iiseni,patung,lukisan iimonumen,elemen iiatau iistruktur iitinggalan iiarkeologi,,gua iitempat iitinggal, iidan iikombinasi iiciri-ciri iitertentu iiyang iimempunyai iinilai iisejarah iibudaya iidan iiilmu iipengetahuan. iiKelompok iibangunan iipula iimempunyai iinilai iisejarah iibudaya iidan iiimu iipengetahuan. iiKawasan iisejarah iipula iiadalah iihasil iikarya iimanusia iiatau iigabungan iikarya iimanusia iidengan iialam,wilayah iiyang iimempunyai iilokasi iidan iimengandungi iitinggalan iiarkeologi iiyang iimempunyai iinilai iipenting iikepada iiaspek iipenghijrahan,budaya iidan iiilmu iipengetahuan. iiKawasan iisejarah iiyang iidikategorikan iisebagai iibudaya iiextra iipula iimerupakan iikawasan iiyang iimenempatkan iiobjek iiatau iiproduk iibudaya iiketara iitersebut ii(UNESCO,1995). Pemilihan iifokus iihanya iitertumpu iikepada iibudaya iiketara iidisebabkan iiterdapat iikeistimewaan iidan iikelebihan iiyang iiterkandung iidi iisebalik iiwujudnya iitersebut. iiDalam iipembinaan iisesebuah iiperadaban, iielemen iimaterial iidan iinilai iimoral iiadalah iisangat iipenting. ii(Wan iiHashim iiWan iiThe,2001 ii: ii72). 22. FYP FTKW. iifizikal iitidak iidapat iidipalsukan. iiPada iimasa iiyang iisama, iihal iiini.

(32) Warisan ii iibudaya iitidak iiketara iiboleh iidijelaskan iisebagai iiaspek iiBahasa iidan iiperbahasaan,nyanyian,iitradisi iidan iicerita iilisan iirakyat. Warisan iibudaya iitidak iiketara iiyang iidiperolehi iidaripada iikajian iilebih iibanyak iiberkaitan iidengan iiadat iiresam iidan iipatang iilarang iidalam iipelbagai iietnik iidi iiMalaysia. iiDi iiantara iiwarisan iibudaya iiyang ii iiterhasil iidaripada iibudaya iidan iikerpercayaan iiwalaupun iiberbeza iiantara iimereka iiseperti iipuja iibuka iikampung,puja iisemangat iipadi,puja iipantai,ritual iisemasa iikelahiran, iiperkhawinan iidan iikematian, iiritual iipengubatan iidan iitolak iibala.Di iikalangan iimasyarakat iiMelayu iimenganuti iiajaran iiislam iimasih iiterdapat iimereka iimengamalkan iikepercayaan iiwarisan iiseperti iipuja iisemangat iipadi (Mohd iiTaib iiOsman,1988: iiWilliam iiR, iiRoff ii1974 ii& iiHanapi iiDollah iidan iiLokman iimohd iiZen,1995). iiMereka iiyang iiberkerja ii iidi iisawah iipadi iimasih iimenggunakan iibeberapa iiamalan iiatau iipetua iiyang iidiwarisi iisupaya iimemperoleh iihasil iituaian iipadi iiyang iibanyak. iiBegitu iijuga, iietnik iiperibumi iiSarawak iidan iiSabah iimempunyai iipelbagai iiamalan iiyang iiberkaitan iidengan iisemangat iipadi. iiMereka iipercaya ii,semangat iipadi iidapat iimemberi iikesuburan iidan iimenjamin iikeselamatan iidaripada iikemusnahan iidan iikerosakan iipadi. Kehidupan iiharian iimasyarakat iiMelayu iijuga iimasih iimenggamalkan iiamalan iidan iipatang iilarang iiiaitu iiadat iimelenggang iiperut iihanya iidilaksanakan iikepada iiwanita iihamil iipertama iikali iiyang iibertujuan iimenentukan iikedudukan,jantina iidan iimenghindar iibayi iidaripada iisegala iiperbuatan iiberkaitan iidengan iigangguan ii( iiZainal iiAbidin iiBorhan,1996). iiMasyarakat iiMelayu iimasih iimengamalkan iiritual iimemotong iirambut iibayi 23. FYP FTKW. 2.4.2 WARISAN BUDAYA TIDAK KETARA.

(33) iisebenar iibayi iiatau iiselepas iitujuh iihari iikelahiran iibayi iidi iidalam iikeluarga iiitu. iiBegitu iijuga iimasyarakat iiIndia, iiwanita iihamil iiperlu iimenjalani iiupacara iiritual iimelenggang iiperut iipada iihamil iitujuh iibulan iiuntuk iimenghindari iiibu iidan iianak iidaripada iisemangat iijahat iiyang iidisebut iiValaikappu iidan iiCimanthan ii(Hood iiSalleh, ii2006). iiOleh iiitu,Masyarakat iiIndia iiturut iimelakukan iiupacara iiritual iicukur iirambut. iiRitual iidijalankan iiselepas iibayi iiberumur iisebulan iidengan iitumbuh iirambut iipertama iiuntuk iidi iipersembahkan iikepada iiDewa iiGanesha iidan iiSembilan iibulan ii( Navagragam). Warisan iibudaya iitidak iiketara iijuga iiberkaitan iidengan iiperayaan iidisambut iimengikut iikepercayaan iiyang iidiamalkan iioleh iiperlbagai iietnik iiperibumi iidan iigolongan iiimigran iidi iiMalaysia. iiPerayaan iibesar iiatau iikecil iibergantung iikepada iikepentingan iiperistiwa iiatau iikejadian iiyang iiberlaku iidalam iimasyarakat. iiMasyarakat iiMelayu iimenyambut iikedua-dua iiperayaan iibulan iiIslam iiiaitu iiHari iiRaya iiPuasa ii( iiAidilfitri ii) iidan iiHari iiRaya iiHaji ii( iiAidiladha) iisebagai iitanda iikebesaran iikepada iiAllah iiS.W.T iidengan iimengadakan iimajlis iisecara iiserdahana iiserta iinikmat iiyang iidiberikan ii( iiMohammad iiAnwar iiOmar iiDin, ii2008 i). iiImigran iicina iiturut iimengadakan iiperayaan iimengikut iikepercayaan iimereka iiseperti iiperayaan iiTahun iiBaharu iiCina, iimembersihkan iikubur, iiHari iiWesak, iiperayaan iiHantu iiLapar iidan iiperayaan ii iiKuih iiBulan ii( iiAbu iiTalib iiAhmad,2012) iiMasyarakat iiCina iimasih iimengamalkan iiperayaan iimengikut iiadat ii iikepercayaan iiwarisan iidiperturunkan iisehingga iikini iidan iidinikmati iigenerasi iimudanya. iiImigran iiIndia iisehingga iikini iimasih iimerayakan 24. FYP FTKW. iiatau iidikenali iisebagai iimencukur iijambul iisebelum iidiberikan iinama.

(34) perayaan iibersifat iikecil iidisambut iidi iikuil-kuil iidan iirumah. 2.5 PIHAK BERKUASA TEMPATAN DI MALAYSIA Sistem iikerajaan iitempatan iiyang iidiamalkan iidi iiMalaysia iitelah iidiwarisi iidaripada iiBritish iiyang iimemerintah iiTanah iiMelayu iiselama iilebih ii2 iikurun. iisebelum. iikemerdekaan. iidicapai. iipada. ii31. iiOgos. ii1957.. iiMaka,kerajaan iitempatan iiyang iiditubuhkan iipada iipermulaanya iiadalah iibermodelkan sistem iiyang iiwujud iidi iiBritain. ii iiDalam iikaji iiselidik iiyang iilebih iimendalam iitelah mendapati bahawa iikebanyakan iiundang-undang iidan iiperaturan iiyang iiwujud iiketika iitu hampir sama dengan iiundangundang iiinggeris. iiTetapi iidalam iiperedaran iimasa,ciri-ciri iiunik iiyang iimencerminkan iisosio-budaya iitempatan iimula iimempengaruhi iiperjalanan iikerajaan iitempatan iidi iiMalaysia. Sebuah iibadan iiyang iidipanggil iiMajlis iiPenilai iitelah iiditubuhkan iidi iiPulau iiPinang iipada iitahun ii1801. iiMajlis iiini iidiberi iiperanan iimerancang. iidan. iimelaksanakan. iipembangunan. iibandar.. iiHal. iiini. iiseterusnya iimembawa iikepada iipenubuhan iikerajaan iitempatan iidi iinegara iiini. iiMajlis-majlis iitempatan iikemudianya iidibentuk iidi iiMelaka, iidiikuti iidengan iinegeri-negeri iiMelayu iiyang iilainya iisehingga iiSabah iidan iiBorneo iiUtara. iiBagi iimelaksanakan iipenubuhan iiini idan menganjurkan iipilihan iiraya iikerajaan iitempatan, iipihak iibritish iitelah iimemperkenalkan iipelbagai iiperundangan. iiSebagai iicontoh, iiOrdinan iiPilihan iiRaya iiKerajaan iiTempatan ii1950 iimemberi iikuasa iikepada iimajlis-majlis iitempatan iiuntuk iimenganjurkan iipilihan iiraya. iiSelain iiitu, iiOrdinan iiKerajaan iiTempatan ii1952 iipula iimemberi iikuasa iikepada iipenduduk25. FYP FTKW. iiperayaan iiseperti iiDeepavali iidan iiThaipusam iidi iisamping iiperayaan-.

(35) iiPada iipenghujung iiera iipenjajahan iiBritish ii, iiterdapat iisejumlah ii289 iimajlis iitempatan iidi iiTanah iiMelayu. iiSelepas iikemerdekaan iidicapai iipada iitahun ii1957, iikuasa iike iiatas iikerajaan iitempatan iidiletakkan iike iidalam iisenarai iinegeri. Pada ii60-an iipasca-Merdeka iimerupakan iizaman iiyang iiamat iimencabar iibagi iimajlis-majlis iitempatan. iiPemasalahan iidalaman iiberkaitan iipentadbiran iidan iipolitik iiyang iidihadapi iioleh iiKerajaan iiTempatan iidan iiKonfrontasi iiIndonesia iiterhadap iipenubuhan iiMalaysia iipada iitahun ii1963, iitelah iimemaksa iipenggantungan iipilihan iiraya iikerajaan iitempatan. Masalah-masalah iiyang iidialami iioleh iikerajaan iitempatan iipada iitahun ii1960-an iitelah iidiburukkan iilagi iidengan iikewujudan iipelbagai iijenis iimajlis iitempatan iidan iijuga iidengan iikerumitan iipenguatkuasaan iipelbagai iiordinan, iienakmen, iiundang-undang iikecil iidan iiperaturan iiyang iiberbezabeza. iiSehingga iiawal iidekad ii ii70-an, iipertambahan iiunit-unit iikerajaan iitempatan iiini iimenyaksikan iiwujudnya iientiti iiyang iimentadbir iikawasan iisetempat iidalam iijumlah iiyang iiagak iibanyak. iiDi iiSemenanjung iiMalaysia iisahaja iiterdapat iisebanyak ii374 iibuah iimajlis iitempatan. iiMaka iikerajaan iimerasakan iiwujudnya iikeperluan iimengkaji iisemula iidan iimerombak iisistem iikerajaan iitempatan iidi iiMalaysia iibagi iimemperbaiki iigerak iikerjanya. iiSebuah iiSuruhanjaya iiSiasatan iiDiraja iike iiatas iiperjalanan iiKerajaan iiTempatan iidi iiMalaysia iiBarat, iiyang iipertama iiseumpamanya iitelah iiditubuhkan iipada iitahun iiJun ii1965. iiSuruhanjaya iiini iitelah iimengadakan iipelbagai iimesyuarat iidan iiperbincangan, iidi iisamping iimenerima iiperlbagai iimemorandum iidaripada iibanyak iipihak iidan iitelah 26. FYP FTKW. penduduk iisetempat iimembentuk iimajlis-majlis iitempatan iidi iimana iiperlu..

(36) belok iioperasi iikerajaan iitempatan iidi iiSemenanjung iiMalaysia. ii Kesemua iisaranan iiSuruhanjaya iiDiraja iiitu iitidak iiditerima, iikebanyakan iipenemunya iitelah iidijadikan iiasas iiuntuk iimenyusun iisemula iikeseluruhan iisistem iikerajaan iitempatan iidi iiMalaysia. iiBertunjangkan iicadangan. iiSuruhanjaya. iiDiraja. iitersebut,. iipengubalan. iidan. iipenguatkuasaan iiundang-undang iibaru iimentadbir iihal-ehwal iikerajaan iitempatan iiyang iidiberi iinama iiAkta iiKerajaan iiTempatan iidilakukan iidengan iiberperingkat-peringkat. iiMenteri iiPerumahan iidan iiKerajaan iiTempatan. ii. iimemulakan. iipenyusunan. iisemula. iiitu. iidengan. iimemperkenalkan iiAkta iiKerajaan iiTempatan ii1973. ii Akta iiini iimemberi iiperuntukan iiperlembagaan iisementara iikepada iikerajaan iiPersekutuan iiuntuk iimengkaji iisemua iiundang-undang iiberkaitan iikerajaan iinegeri. iHasilnya iiterbentuk iitiga iiundang-undang iibaharu iiseperti ii iiAkta iiJalan, iiParit ii iidan iiBangunan ii1974, iiAkta iiKerajaan iiTempatan ii1976 iidan iiAkta iiBandar iidan iiDesa ii1976. I iOleh iiitu iiterdapat iiperuntukan iiundang-undang iidi iiPerlembangaan iidan ii iiAkta iiParlimen. iiPerlembangaan iiPersekutuan iiMalaysia iimeletakkan iikuasa ii iimentadbir iikerajaan iitempatan iikepada iikerajaan iinegeri. iiBagi iikerajaan iitempatan iidi iiWilayah iiPersekutuan iipula ii, iihak iieksklusif iiini iidiberikan iikepada iikerajaan iipersekutuan. iiNamun iibegitu, iipindaan iiperlembangaan iipada iitahun ii1960 iitelah iimemperuntukkan iipenubuhan iisebuah iijawatankuasa iiperunding iiyang iidiberi iinama iiMajlis iiNegara iibagi iiKerajaan iiTempatan. iiKeahlian iidi iidalam iimajlis iiini iiterdiri iidaripada. 27. FYP FTKW. iiberjaya iimenyiapkan iisatu iikaji iiselidik iiyang iimenyeluruh iitentang iiselok-.

(37) iidan iijuga iiwakil-wakil iikerajaan iiPersekutuan. Akta iiparlimen iipula iitelah iidigubal iibagai iimengawal iioperasi iiKerajaan iiTempatan iidi iiMalaysia. iiAkta iiyang paling iiberpengaruh iiialah iiAkta iiKerajaan iiTempatan ii1976. iiAkta iiini iimenggariskan iibentuk, iistruktur iiorganisasi, iitugas iidan iitanggungjawab iikerajaan iitempatan iisecara iimenyeluruh. iiPada iimasa iiyang iisama, iiAkta iiPerancangan iiBandar iidan iiDesa ii1976 iijuga iidigubal iibagi iimengatasi iikelemahan iiperancangan iiguna iitanah iidi iikawasan iitempatan. ii. 2.6 PIHAK BERKUASA TEMPATAN Majlis iiatau iiDewan iiBandar iiRaya iiialah iiMajlis iiPerbandaran iiyang iidinaik-taraf iikepada iibandar iiraya iisetelah iimemenuhi iikriteria iitertentu. iiDi iiantara iikriteria iibagi iiMajlis iiatau iiDewan iiBandar iiRaya iiialah iijumlah iipenduduk iitidak ii500000 iiorang iidan iihasil iitahunan iiPBT iihendaklah iimelebihi iiRM ii100 iijuta. iiMajlis iipembandaran iilebih iitertumpu iikepada iibandar iijika iidibandingkan iidengan iiMajlis iiDaerah iidan iimempunyai iipenduduk iidan iihasil iimelebihi iiMajlis iiDaerah ii. iiKriteria iibagai iiMajlis iiPerbandaran iiialah iijumlah iipenduduk iiyang iimelebihi ii150 ii000 iiorang iidan iihasil iitahunan iimelebihi iiRM ii2 iijuta. iiMajlis iiDaerah iilebih iitertumpu iikepada iiluar iibandar ii. iiKriteria iibagi iiMajlis iiDaerah iiialah iijumlah iipenduduk iikurang iidaripada ii150 000 iiorang iidan iihasil iitahunan iikurang iidaripada ii20 iijuta. iiDi iiMalaysia iiterdapat iisebanyak ii149 iibuat iiPBT iiaitu 12 iibuah iiDewan iiBandaraya ii,39 buah iiMajlis iiPerbandaran iidan 98 buah. 28. FYP FTKW. iiseorang iiMenteri iipersekutuan iiselaku iipengerusi, iiwakil iikerajaan iinegeri.

(38) iiSabah. 2.7 MAJLIS BANDARAYA PULAU PINANG Majlis iiBandaraya iiPulau iiPinang iimerupakan iisatu iikawasan iipentadbiran iitempatan iidi iikawasan iiPulau iidan iiBandaraya iiGeorgetown. iiPada ii15 iiDisember ii1976, iiLembaga iiPergurus iiKerajaan iiTempatan iiPulau iiPinang iitelah iidigantikan iidengan iipenguatkuasa iiAkta iiKerajaan iiTempatan ii1976. iiPihak iiBerkuasa iiNegeri iiPulau iiPinang iitelah iibersetuju iipada ii25 iiJun ii2010 iiagar iiMajlis iiPerbandaran iiPulau iiPinang iidinaiktaraf iikepada iiMajlis iiBandaraya iiPulau iiPinang iiberpandukan iiperuntukan iibawah iiAkta iiKerajaan iiTempatan ii1976 ii( iiAkta ii171). iiSehubungan iidengan. iiitu,. iiMajlis. iiMesyuarat. iiKerajaan. iimeluluskan. iicadangan. iipersempadanan iibaru iikawasan iiMajlis iiPerbandaran iiPulau iiPinang. Pada ii28 iiMac ii2013 iiPihak iiBerkuasa iiNegeri iidi iibawah iiAkta iiKerajaan iiTempatan ii1976 iidengan iiberunding iidengan iiMenteri iidan iiSetiausaha iiSuruhanjaya iiPilihan iiRaya iisecara iipemberitahuan iimelalui iiwarta iibahawa iisempada iikawasan iiMajlis iiPerbandaran iiPulau iiPinang iidiubah iidengan iimenambah iikawasan iitebus iiguna. iiSelaras iidengan iiitu, iipihak iiKerajaan iiNegeri iitelah iimembentangkan iikepada iiJawatankuasa iiPemandu ii iiSaiz iiPerkhidmatan iiAwam iipada ii9 iiApril ii2014 iimengenai iipenambahan iisemapadan ii(tebus iiguna) iikawasan iiMajlis iiPerbandaran iiPulau iiPinang iiiaitu iisebanyak ii8.773 iikm iipersegi iimejadikan iikeluasan iiMajlis iikini ii30.577.3 iikm iipersegi ii. iiPembentangan iitersebut iijuga iimerangkumi iipenambahan iijawatan iisebanyak ii388, iimenjadikan iijumlah iiperjawatan iikini iisejumlah ii3964. 29. FYP FTKW. Majlis Daerah. iiTerkini iiialah iiMajlis iiDaerah iiPutatan. iiMajlis iiDaerah iiPitas,.

(39) iipenambahan iiempat iijabatan iibaru iiiaitu iiJabatan iiLandskap, iiJabatan iiWarisan, iiJambatan iiPenguatkuasa iidan iiJabatan iiPengurusan iiSisa iiPepejal. iiJusteru, iiMesyuarat iiJemaah iiMenteri iibertarikh ii7 iiNovember ii2014 iitelah iibersetuju iidengan iicandangan iiKerajaan iiNegeri iiPulau iiPinang iiuntuk iimengubah iisempadan iiMPPP iidan iiseterusnya iimenaik iitaraf iiMPPP iike iiMBPP iiberkuatkuasa ii1 iiJanuari ii2015 iipada ii10 iiMac ii2015. ii ii. 30. FYP FTKW. Pengiktirafan iiMajlis iiBandaraya iiPulau iiPinang iimemperlihatkan.

(40) Akta iiKerajaan iiTempatan ii1976 iidalam iiAkta ii171 iihanya iiterhad iidigunapakai iidi iisemenanjung iiMalaysia iibukan iidi iiSarawak iidan iiSabah. iiAkta iiini iiwujud iiakibat iipenyusun iisemula iidan iimenyatukan iiundangundang iiberhubung iidengan iikerajaan iitempatan. iiAkta iiini iimempunyai ii16 iibahagian iidan iidibahagikan iikepada ii166 iiseksyen iiyang iimeliputi iipelbagai iihal iiberkaitan iidengan iifungsi iidan iiperanan iikerajaan iitempatan. iiNamun iibegitu, iibeberapa iiperuntukan iimengenai iiharta iikhazanah iidiperuntukkan.. iiBeberapa. iiperuntukan. iiyang. iiberkaitan. iiseperti. iipengecualian iiundang-undang iikecil iitermaktub iipada iiSeksyen ii102 iimembolehkan iidari iisemasa iike iisemasa iimembuat,pindaan. iidan. iimembatalkan iiundang-undang iikecil iimengenai iisegala iiperkara iiyang iiperlu. iiatau. iidiingini. iiuntuk. iimemelihara. iikesihatan,. iikeselamatan. iipenduduk i iiuntuk iimengadakan iiaturan iidan iipengelolaan iiyang iibaik iibagi iikawasan iipihak iiberkuasa iitempatan iidan iikhususnya iimengenai iisegala iimana-mana iidaripada iimaksud iiberikut. iiPeruntukan iiSeksyen ii102 iijelas iimenyatakan iikerajaan iitempatan iiboleh iimengadakan iiperuntukan iibagi iipenubuhan, iiperaturan iidan iipengurusan iimana-mana iitaman iiawam, iijalan iibersiar-siar,taman iireaksi, iikebun iibunga,kolam iirenang, iitasik ii, iistadium ii, iitempat iiatau iibangunan iibersejarah. Kerajaan iitempatan iijuga iidiberikan iiperuntukan iiseksyen ii101 ii(1) iimengenai iikuasa iitambahan iibagi iikerajaan iitempatan. iiKerajaan iitempatan iimempunyai iihak iimelakukan iipelbagai iiaktiviti dalam iikawasan iipentadbiranya. iiTidak iiada iipihak iiyang iiboleh iimenghalang iikerana iiperuntukan iiundang-undang iiitu iijelas iimenyatakan iikuasa iitambahan 31. FYP FTKW. 2.7.1 AKTA KERAJAAN TEMPATAN 1976 (AKTA 171).

(41) iiyang iitidak iibercanggah. iiPeruntukan iiSeksyen ii101 ii(1) ii iimengatakan iikuasa iitambahan iidiberikan iikepada iikerajaan iitempatan iiitu iiiaitu iimenyenggara iiatau iimemberi iisumbangan iikepada iipenyenggaraan iibangunan iiatau iitempat iibersejarah iidan iimemperoleh iimana-mana iitanah, iibersama iidengan iibangunan iiatau iitidak ii, iibagi iimaksud iiatau iiberkaitan iidengan iimengadakan iitaman iiawam,kebun iibunga, iitaman iireaksi, iipadang iipermainan iidan iipusat iimasyarakat iiatau iibagi iimaksud iiatau iiberkaitan iidengan iimenyenggara iibangunan iidan iitempat iibersejarah.. 2.7.2 AKTA WARISAN KEBANGSAAN 2005 Akta iiWarisan iiKebangsaan ii2005 ii(Akta ii645) iitelah iidigubal iipada iiJanuari ii ii2005 iisebagai iiAkta iiHarta iiBenda iiPurba1976 ii(Akta ii168) iidan iiAkta iiHarta iiKarun ii1957 ii(Akta ii524). iiIni iibermakna iiAkta ii168 iidan iiAkta ii542 iitidak iiboleh iiditerima iipakai iikerana iitelah iidimansuhkan. iiOleh iiitu, iisemua iiyang iimembabitkan iiakta-akta iiterdahulu iitidak iisah iidan iiboleh iidipertikaikan iikesahihannya. iiSelain iiitu, iiAkta iiKerajaan iiTempatan ii1976 ii(Akta ii171) iidan iiAkta iiPerancangan iiBandar iidan iiDesa ii1976 ii( iiAkta ii172) iiyang iimempunyai iihubungan iidengan iiwarisan iimasih iiberkuatkuasa. Akta ii645 iijelas iimenyatakan iitanggungjawab iidan iiperananya iidalam iibidang iipemuliharaan iidan iipemeliharaan iiwarisan. iiSelain iiitu, iiAkta ii645 iimerupakan iiundang-undang iiyang iiboleh iimenjana iipenyelidikan iidan iipromosi iipelbagai iiaspek iiberkaitan iiharta iiwarisan ii ii(Abdul iiAziz iiHussain ii2011). iiBidang iipemuliharaan iidan iipemeliharaan iiharta iiwarisan iimeliputi ii iisemua iiyang iiberkaitan iidengan iiwarisan iiseperti iiwarisan 32. FYP FTKW. iiyang iimembolehkan iimelakukan iisegala-segalanya iimengikut iimana-mana.

(42) iiwarisan iidi iibawah iiair iidan iitokoh iiorang iihidup iiyang iiberkaitan iidengan iiwarisan.. Akta iiWarisan iiKebangsaan ii2005 ii( iiAkta ii645) iijuga iimemberi iibidang. iikuasa. iikepada. iiPesuruhjaya. iiuntuk. iimendaftar. iiwarisan.. iiPesuruhjaya iidibolehkan iimenentukan iisesuatu iiwarisan iiyang iiboleh iidiangkat iisebagai iiWarisan iiKebangsaan iiseperti iidinyatakan iipada iiperuntukan iiseksyen ii23(1). iiPada iiSeksyen ii23 iimenyatakan iidengan iijelas iitugas iidan iitanggungjawab iiPesuruhjaya iiuntuk iimewujudkan iiDaftar iiWarisan iidan iimenyenggarakan iisesuatu iidaftar iisebagaimana iiyang iiditetapkan. iiyang. iimenggandungi. iisenarai. iibutiran. iiwarisan. iiyang. iididaftarkan. Keunikan iiAktan iiWarisan iiKebangsaan ii2005( iiAkta ii645) ii iiadalah iidiperuntukan. iisatu. iiseksyen. iiyang. iiberkaitan. iidengan. iikawasan. iipemuliharaan iibagi iimelinduungi iitapak iiwarisan iidaripada iidiceroboh iidan iidimasuki iisecara iiharam. iiKawasan iipemuliharaan iitelah iidiperuntukan iikeapda iipihak iiberkuasa iitempatan iiuntuk iimenentukan iitapak iiwarisan. ii iiSeksyen ii459 iitelah iihendak iidipulihara iidan iipelihara iiperlu iimengikut iipelan iipengurusan iipemuliharaan iidengan iimengadakan iizon iipenampan iidi iisekeliling iisuatu iipusat iiutama iiatau iidi iisekeliling iitapak iiyang iitelah iiditetapkan iisebagai ii iitapak iiwarisan. Akta iiWarisan iiKebangsaan ii2005 ii( iiAkta ii645) iitelah iimemberi iikuasa iikepada iiMenteri iiuntuk iimengistiharkan iimana-mana iitapak iiwarisan iiobjek, iiwarisan iikebudayaan iidi iibawah iiair ii iiatau iimana-mana iiorang iisebagai iisuatu iiWarisan iiKebangsaan. iiPengisytiharaan ii iioleh 33. FYP FTKW. iibudaya iiketara,warisan iibudaya iitidak iiketara, iiwarisan iisemula iijadi ii,.

(43) iisesuatu iiyang iiamat iisesuai iidan iibernilai iiyang iidapat iimemberi iisumbangan iikeapda iinegara. iiPengisytiharran iiwarisan ii iikebangsaan iidilakukan iimelalui iiWarta iiKerajaan iiyang iidisenaraikan ii iipada iiDaftar iiWarisan. iiNamun iibegitu, iiMenteri iiboleh iimembuat iipertimbangan iisebelum iimengisytiharkan iiWarisan iiKebangsaan, iibeberapa iikepentingan iiyang iiperlu iidilihat iidan iidiambil iiperkiraan. iiContohnya iidalam iiSeksyen ii67 iimembuat iipengisytiharaan iidi iibawah iisubseksyen ii(1) iiMenteri iiboleh iimenimbangkan. iikepentingan. iisejarah,hubungan. iidengan. iiatau. iiperhubungan iidengan iisejarah iiMalaysia, iiciri-ciri iireka iibentuk iiatau iiestetik,pembaharuan iiatau iipencapaian iisaintifik iiatau iiteknikal, iihubungan iisosial iiatau iikebudayaan, iipotensi iiuntuk iimendidik, iimenjelaskan iiatau iimenyediakan iikebudayaan. iipenyiasatan iiMalaysia. iidan. iilanjut. iiberhubung. iikepentingan. iidengan. iidalam. iiwarisan. iimempamerkan. iikekayaan, iikepelbagaian ii iiatau iiintegrasi iibentuk iiyang iiluar iibiasa. Akta iiWarisan iiKebangsaan ii2005 ii( iiAkta ii645) iijuga iitegas iidalam iimemberi iilesen iiatau iipermit iikepada iiindividu iiatau iikumpulan iiuntuk iipenggalian iiobjek iiwarisan ii. iiPenerimaan iilesen iihanya iiyang iilayak iidan iiberdaftar iidengan iijabatan iisebelum iimemohon iipenggalian iiobjek iiwarisan iikawasan iitapak iiwarisan. iiKetegasan ii iiuntuk iimemberi iipermit iidan iilesen iidapat iimelindungi iikawasan iipenggalian iiatau iitapak iiwarisan iidaripada iidicerobohi iioleh iipihak iitidak iibertanggungjawab ii. iiIni iidapat iimenghalang iiobjek iiwarisan iidilindungi iisecara iiperundangan iiundang-undang.. 34. FYP FTKW. iimenteri iiboleh iitelah iimengangkat iikedudukan iiharta iiwarisan iisebagai.

Rujukan

DOKUMEN BERKAITAN

Jika ditinjau dalam konteks politik di Sabah, isu pembangunan merupakan fokus utama yang sering dilaungkan oleh pihak yang ingin berkuasa untuk dijadikan umpan agar dapat

Beliau mentakrifkan ilmu dengan menggunakan takrif yang digunapakai oleh Fakhruddin Al-Razi dalan bentuk yang telah diubah suai dan ditambah baik, iaitu, “Apabila merujuk

Usaha dakwah sesuai mengadaptasi konsep pemasaran dalam pemilihan strategi dakwah kerana ia menekankan kepuasan pelanggan, menentukan kehendak pelanggan terlebih dahulu

“Mereka itu adalah orang-orang yang rahsia hatinya diketahui Allah swt, kerana itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada

11 See in: Vinay, Jean-Paul, & Darbelnet, Jean, Comparative Stylistics of French And English, translated by Juan C... Lalu Dia bersemayam di

Computer Assisted Language Learning Journal TESL-EJ. The Internet TESL Journal Internet Journal Of e-Language Learning

(2) Mana-mana orang perempuan yang melakukan persetubuhan dengan orang lelaki yang bukan suaminya yang sah adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan

Oleh itu jika takrifan al-Zarnuji sama dengan tuntutan umum dalam Islam maka tidak terserlah kelebihan sifat wara‟ yang merupakan satu sifat istimewa yang dianjurkan

Melalui pertemuan dan perkumpulan dengan mereka yang mempunyai matlamat yang sama iaitu mempertajam iman dan memperbaiki amal, ia juga berperanan dalam menjadikan individu

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa orang yang mempersekutukanNya dengan sesuatu (Apa jua), dan akan mengampunkan yang lain daripada kesalahan (syirik)

Sejarah pendidikan qirā’at al-Qur‟an bermula pada zaman Rasulullah s.a.w kerana baginda s.a.w terlibat dengan proses penurunan dan penyampaian wahyu daripada Allah s.w.t

disampaikan oleh pihak MARA menarik. MARA menyampaikan maklumat yang mudah dan ringkas.. 314 dihadapi oleh peserta. ii) MARA sentiasa memantau perkembangan

Berdasarkan huraian terhadap sorotan kajian terdahulu ini juga didapati masih tiada lagi sebarang kajian yang telah dijalankan bagi mengenalpasti kelebihan dan

Jawatankuasa Akaun Amanah Dana Kecemerlangan Pendidikan (JKDKP) UiTM Bagi tahun 2019, JKDKP telah menerima 105 permohonan dari pelbagai jabatan, di mana 66 permohonan telah

Penguatkuasaan yang dijalankan oleh badan autoriti adalah pihak berkuasa yang menjalankan mekanisme untuk memantau dan mengawal pematuhan halal seperti memastikan tiada isu

Oleh itu, kajian ini cuba melihat kepada pelaporan maklumat kewangan sukarela pihak berkuasa tempatan di internet kerana ianya secara tidak langsung dapat menggambarkan kepada

Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi ENAM muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.. Setiap jawapan mesti dijawab di dalam buku jawapan

Katakan rantau genting ujian ini diberikan oleh X >-11 .316, dapatkan kebarangkalian-kebarangkalian ralatjenis I clan II bagi ujian ini. (ii) Katakan rantau genting ujian

[b] Berdasarkan Data 4 [i], [ii], [iii] clan [iv] yang berikut tentukan maksim pertuturan yang telah dilanggar clan implikatur anda terhadap perbualan tersebut.

Dalam kajian ini pengkaji akan melihat bentuk pengurusan dan pentadbiran yang dijalankan, aktiviti taman, kemudahan awam dan landskap, penyelenggaraan taman serta

Pelaporan' akauntabiliti yang rendah ini mungkin dapat dijustijikasikan oleh ketiadaan sebarang bentuk kehendak statutori terutamanya daripada Kementerian Perumahan dan

Examples of agroforestry hedge planting design suitable for rubber, timber species, fruit trees and short term crop combinations are shown in Figure 8....

Ti-50Al alloy with (a./y) phase has the highest oxidation rate due to the phases of alloy have high oxygen permeability which lead to inability of alloys to fonn a protective