• Tiada Hasil Ditemukan

PERANCANGAN GARIS PANDUAN IDENTITI KORPORAT BAGI SYARIKAT BINA MASYARAKAT PEDULI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "PERANCANGAN GARIS PANDUAN IDENTITI KORPORAT BAGI SYARIKAT BINA MASYARAKAT PEDULI"

Copied!
82
0
0

Tekspenuh

(1)MUHAMMAD FAISAL AKBAR. IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KREATIF DENGAN KEPUJIAN. FAKULTI TEKNOLOGI KREATIF DAN WARISAN UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN 2021. FYP FTKW. PERANCANGAN GARIS PANDUAN IDENTITI KORPORAT BAGI SYARIKAT BINA MASYARAKAT PEDULI.

(2) FYP FTKW Perancangan Garis Panduan Identiti Korporat bagi Syarikat Bina Masyarakat Peduli Oleh MUHAMMAD FAISAL AKBAR. (C17A0458) Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat Penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kreatif (KomunikasiVisual). FAKULTI TEKNOLOGI KREATIF DAN WARISAN UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN 2021.

(3) Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang setiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.. _____________________________ Tanda tangan Nama Pelajar : Muhammad Faisal Akbar No. Matrik. : C17A0458. Tarikh. : 02 Julai 2021. Disahkan oleh:. ______________________________ Tanda tangan Penyelia Nama Penyelia : Dr. Tengku Fauzan Binti Tengku Anuar Cop. :. Tarikh. :. FYP FTKW. PERAKUAN TESIS.

(4) Bismillahirrahmannirrahim… Assalamualaikum w.b.t, pertama sekali saya rasa sangat bersyukur ke atas hadrat Ilahi dengan limpah kurniaNya, di mana saya akhirnya dapat menyelesaikan Projek Penyelidikan ini dengan masa yang telah ditetapkan dengan baik. Walaupun, terdapat juga halangan dan dugaan semasa menyelesaikan projek penyelidikan, akan tetapi, akhirnya saya dapat mengatasi dan menyiapkannya dengan jayanya. Syukur, alhamdulilah. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua orang yang telah terlibat dalam membantu saya sepanjang Projek Penyelidikan yang dijalankan ini. Ucapan terima kasih ini juga dituju khas buat penyelia saya, iaitu Dr. Tengku Fauzan Binti Tengku Anuar kerana telah banyak membantu, membimbing dan memberi tunjuk ajar kepada saya dalam melaksanakan Projek Penyelidikan ini. Tidak lupa juga, ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada ibu bapa saya, Dewi Lukianti dan Muhammad Salahudin yang memberi sokongan moral dan bantuan dari segi kewangan kepada saya untuk menyelesaikan Projek Penyelidikan saya ini sehingga habis. Kemudian, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada buah hati dan rakan-rakan seperjuangan saya yang sedia membantu serta memberikan kata-kata semangat kepada saya untuk teruskan Projek Penyelidikan bagi semester ini. Akhir kata, saya tujukan ucapan terima kasih ini kepada pihak yang telah banyak membantu saya untuk mendapatkan maklumat secara langsung dan tidak langsung dalam penghasilan Projek Penyelidikan saya ini. Sekian, terima kasih.. FYP FTKW. PENGHARGAAN.

(5) MUKA SURAT. PENGAKUAN PENGHARGAAN KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI GAMBAR ABSTRAK ABSTRACT BAB 1 PENGENALAN 1.0 Pengenalan. 1. 1.1 Latar Belakang Kajian. 1. 1.2 Permasalahan Kajian. 4. 1.3 Persoalan Kajian. 6. 1.4 Objektif Kajian. 6. 1.5 Skop Kajian. 7. 1.6 Kepentingan Kajian. 8. 1.7 Kesimpulan. 9. FYP FTKW. ISI KANDUNGAN.

(6) 2.0 Pengenalan. 10. 2.1 Definisi Kajian. 10. 2.2 Pengertian Lembaga Swadaya Masyaraat. 12. 2.3 Identiti Korporat. 15. 2.4 Garis Panduan Identiti Korporat. 17. 2.5 Implementasi Identiti Korporat. 19. 2.6 Peranan Identiti Korporat Dalam. 20. Sesebuah Syarikat 2.7 Kesimpulan. 21. BAB 3 METODOLOGI KAJIAN 3.0 Pengenalan. 22. 3.1 Metodologi Kajian. 22. 3.1.1. Kaedah Kuantitatif 3.2 Pengumpulan Data. 22 23. 3.2.1 Soal Selidik. 23. 3.2.2 Pemerhatian. 23. 3.2.3 Sumber Internet. 24. 3.2.4 Perpustakaan. 24. FYP FTKW. BAB 2 SOROTAN KAJIAN.

(7) 25. 3.4 Rajah Gantt. 26. 3.5 Kesimpulan. 27. BAB 4 PEMBANGUNAN PRODUK / PROTOTAIP DAN PENILAIAN PRODUK AKHIR 4.1 Pendahuluan. 28. 4.2 Pembangunan Produk Akhir. 29. 4.2.1 Konsep Rekabentuk. 30. 4.2.2 Logo. 31. 4.2.3 Barangan Korporat / Corporate Items. 32. 4.2.4 Garis Panduan Korporat / Manual Guidelines. 36. 4.3 Penilaian Produk Akhir. 37. 4.3.1 Kaedah Soal Selidik. 37. 4.3.2 Dapatan Kajian Produk Akhir. 38. 4.4 Kesimpulan. 52. BAB 5 KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.1 Pendahuluan. 53. 5.2 Ringkasan dan Kesimpulan Keseluruhan Kajian. 53. 5.3 Cadangan Kajian. 55. FYP FTKW. 3.3 Carta Aliran Kajian.

(8) 56. LAMPIRAN. 57. FYP FTKW. RUJUKAN.

(9) BINA MASYARAKAT PEDULI. ABSTRAK. Di dalam penyelidikan ini, penyelidik ingin memberi fokus kepada perancangan identiti korporat untuk Syarikat Bina Masyarakat Peduli. Nama Bina Masyarakat Peduli diambil dari motto pengasas syarikat ini iaitu, En. Muhammad Salahudin Hakim. Walaupun syarikat ini sudah lama ditubuhkan, iaitu hampir 20 tahun, tetapi garis panduan identitinya amatlah kurang memuaskan. Oleh hal yang demikian, matlamat yang utama dalam penyelidikan ini adalah untuk melaksanakan garis panduan identiti korporat yang berkesan dan berkualiti pada Syarikat Bina Masyarakat Peduli. Antara objektif di dalam penyelidikan ini adalah melaksanakan garis panduan yang akan dibangunkan berdasarkan kekurangan yang terdapat di dalam Syarikat Bina Masyarakat Peduli terlebih dahulu dan sekali gus menjadikannya sebagai salah satu kelebihan pada syarikat ini. Garis panduan ini juga akan dibangun mengikut standard yang digunakan oleh syarikat-syarikat yang lain. Metodologi yang digunakan di dalam penyelidikan ini adalah secara kuantitatif. Pengumpulan data bagi Perancangan Garis Panduan Identiti Korporat bagi Syarikat Bina Masyarakat Peduli adalah melalui beberapa kaedah iaitu, kajian soal selidik, pemerhatian, sumber internet dan sumber kepustakaan. Oleh hal yang demikian, dengan menjalankan penyelidikan ini diharapkan ianya akan dapat membantu Syarikat Bina Masyarakat Peduli untuk menaikan taraf syarikat yang sedia ada dalam aspek nilai visual dan estetika dalam mempromosikan perkhidmatannya. Kata Kunci : Perancangan, Garis Panduan Identiti Korporat, Syarikat Bina Masyarakat Peduli.. FYP FTKW. PERANCANGAN GARIS PANDUAN IDENTITI KORPORAT BAGI SYARIKAT.

(10) MASYARAKAT PEDULI COMPANY. ABSTRACT. In this research, the researchers want to focus on corporate identity planning for Bina Masyarakat Peduli company. The name of Bina Masyarakat Peduli company is taken from the motto of the founder of this company, namely, En. Muhammad Salahudin Hakim. Although this company has been established for a long time, which is almost 20 years, but the identity guidelines of this company are very unsatisfactory. As such, the main goal of this research is to implement effective and quality corporate identity guidelines on Bina Masyarakat Peduli company. Among the objectives in this research is, to implement the guidelines that will be developed based on the shortcomings found in the company Bina Masyarakat Peduli first and at the same time, make it one of the advantages of this company. These guidelines will also be developed according to the standards used by other companies. The methodology used in this research is quantitative. Data collection for the Designing Identity Corporate Guidelines For Bina Masyarakat Peduli Company is through several methods, namely, survey, observation, internet resources and library resources. Therefore, by conducting this research, it is hoped that it will be able to help Bina Masyarakat Peduli Company to upgrade existing companies in terms of visual and aesthetic value in promoting its services. Keywords: Designing, Corporate Identity Guidelines, Bina Masyarakat Peduli Company.. FYP FTKW. DESIGNING IDENTITY CORPORATE GUIDELINES FOR BINA.

(11) FYP FTKW.

(12) PENDAHULUAN. 1.0. PENGENALAN Bab ini menerangkan tentang latar belakang mengenai kajian tentang Perancangan. Garis Panduan Identiti Korporat bagi Syarikat Bina Masyarakat Peduli. Di dalam bab ini juga, pengkaji akan menerangkan tentang permasalahan kajian, persoalan kajian, objektif kajian, skop kajian, dan kepentingan kajian.. 1.1. LATAR BELAKANG KAJIAN Perkataan rancangan diambil daripada perkataan “design” di dalam Bahasa Inggeris,. manakala bagi perkataan perancangan pula merupakan hasil dari terjemahan perkataan “designing” yang diambil daripada Bahasa Inggeris. Oleh itu, definisi bagi perkataan perancangan adalah suatu proses yang bertujuan untuk menghasilkan atau membuat objek baru. Menurut Syifaun Nafisah (2003) perancangan adalah penggambaran, perancangan dan pembuatan lakaran atau susunan pelbagai elemen yang terpisah menjadi satu unit yang lengkap dan berfungsi. Disisi yang lain pula, secara am-nya perancangan ini merupakan salah suatu proses penggambaran, perancangan dan pembuatan lakaran atau susunan pelbagai elemen yang terpisah untuk menghasilkan atau membuat objek baru.. Seiiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, ianya secara tidak langsung telah membawa perkembangan sesuatu produk ataupun perkhidmatan untuk terus berinovasi. Dengan adanya perkembangan ini, maka sesebuah syarikat akan lebih dituntut untuk bersaing 1. FYP FTKW. BAB 1.

(13) Menurut buku yang ditulis oleh Veronica Napoles (1988, 19) “Corporate Identity Design”, identiti korporat adalah simbol yang mencerminkan bagaimana sesebuah syarikat tersebut ingin dipandang. Identiti korporat adalah rekaan visual imej syarikat yang terdiri daripada tanda simbolik bagi mencerminkan imej yang diinginkan. Sesebuah syarikat mestilah dapat menyampaikan imej yang bersesuaian dengan identitinya. Imej adalah kesan yang diberikan syarikat kepada masyarakat melalui produk, aktiviti, dan upaya pemasarannya. Suatu identiti korporat yang efektif harus mempunyai karakter. Berikut merupakan beberapa karakter yang harus dimiliki, iaitu: 1. Simbolisme yang sederhana namun jelas 2. Pencetus visual yang kuat 3. Memiliki identiti sebagai alat promosi dan pemasaran 4. Mudah diingat dan berkesan.. Justeru itu, di dalam penyelidikan ini, pengkaji telah memilih sebuah syarikat iaitu Bina Masyarakat Peduli. Bina Masyarakat Peduli merupakan sebuah “non govermental organization” (NGO) yang ditubuhkan pada 11 November 2001. Bina Masyarakat Peduli merupakan sebuah syarikat NGO yang bergerak pada bidang respon darurat (Emergency respond), air dan sanitasi (Water and sanitation) serta pendidikan kesihatan (Health Education). Nama Bina Masyarakat Peduli diambil dari motto pengasas syarikat ini iaitu En. Muhammad Salahudin Hakim yang berbunyi “Bersama Membantu Sesama”. Motto ini juga digunapakai dalam visi dan misi syarikat ini. Visi bagi syarikat ini adalah “Masyarakat tangguh yang mampu hidup layak, bermartabat yang berkeadilan”, manakala bagi misi pula adalah “Meningkatkan kapasiti masyarakat melalui bidang pendidikan, kesihatan dan peningkatan kesejahteraan”. Pada masa kini, Syarikat Bina Masyarakat Peduli berfokus kepada pendidikan 2. FYP FTKW. bagi menciptakan imej korporat yang baik dihadapan pelanggan ataupun “stakeholder”..

(14) Dalam penyelidikan ini, Syarikat Bina Masyarakat Peduli akan dijadikan sebagai subjek perancangan identiti korporat yang akan pengkaji laksanakan. Justeru itu, secara garis besarnya, penyelidikan ini memberi fokus kepada perancangan identiti korporat untuk Syarikat Bina Masyarakat Peduli.. 3. FYP FTKW. kesihatan kepada sekolah-sekolah di kawasan kerjanya yang meliputi 10 bandar di 3 negeri..

(15) PERMASALAHAN KAJIAN Pada awal syarikat ini ditubuhkan, Syarikat Bina Masyarakat Peduli sudah memiliki. logo yang bermakna menurut sang pemilik, tetapi logo tersebut sampai saat ini belum memiliki bentuk rekaan yang memuaskan. Maka dari itu sang pemilik mengubah rekaan logo tersebut serta menggunakan logo tersebut di beberapa media dan juga baju korporat. Menurut sebuah buku yang ditulis oleh Surianto Rustan (2011: 42) "Mendesain Logo", kriteria utama dalam sesebuah logo adalah, ia mestilah unik dan mestilah dapat menampung dinamika yang dialami oleh entiti selama mungkin. Ini bermaksud bahawa, logo mestilah dapat mencerminkan dan menaikkan imej entiti serta membezakannya dari yang lain serta logo mesti fleksibel dan tahan lama. Sementara itu, logo yang dimiliki oleh Syarikat Bina Masyarakat Peduli tidak sepenuhnya sesuai dengan kriteria dalam logo. Ini kerana, ianya dapat dilihat daripada rekabentuk logo Syarikat Bina Masyarakat Peduli. Tambahan pula, menurut buku yang ditulis oleh Veronica Napoles (1988:19) "Corporate Identity Design", tanda dagangan adalah sebahagian daripada program identiti korporat yang membantu syarikat dengan menghadirkan wajah, keperibadian dalam bentuk simbolik. Simbol ini dapat digambarkan sebagai identiti syarikat dan dapat membantu membentuk imej dengan cara yang positif. Menurut teori ini, Syarikat Bina Masyarakat Peduli mempunyai identiti korporat yang kurang baik. Hal ini kerana, mereka menjalankan syarikat tersebut dengan dua tanda dagang sehingga identiti menjadi lebih dari satu atau tidak konsisten. Ini boleh didapati dalam rekabentuk logo dalam baju korporat serta topi lapangan. Daripada permasalahan fenomena yang dialami oleh Syarikat Bina Masyarakat Peduli, dapat dilihat bahawa Syarikat Bina Masyarakat Peduli yang tidak konsisten. Hal ini kerana, melalui cap dagang dan identiti. 4. FYP FTKW. 1.2.

(16) identiti korporat bagi Syarikat Bina Masyarakat Peduli.. 5. FYP FTKW. korporat yang tidak konsisten. Berdasarkan permasalahan ini, pengkaji akan merancang.

(17) PERSOALAN KAJIAN Di dalam persoalan kajian ini, terdapat beberapa persoalan yang berkaitan dengan tajuk. penyelidikan yang ingin dinyatakan bagi mencapai objektif kajian. Berikut merupakan beberapa persoalan kajian dalam penyelidikan ini iaitu: 1. Apakah kekurangan perancangan garis panduan identiti korporat di Syarikat Bina Masyarakat Peduli yang menyebabkan syarikat ini tidak konsisten dalam penggunaan logo? 2. Apakah standard perancangan garis panduan identiti korporat yang bersesuaian serta menarik dalam membantu Syarikat Bina Masyarakat Peduli? 3. Bagaimanakah cara untuk membuat garis panduan identiti korporat yang berkesan pada Syarikat Bina Masyarakat Peduli?. 1.4. OBJEKTIF KAJIAN Kajian ini dilaksanakan adalah bertujuan untuk mengkaji tentang Perancangan Garis. Panduan Identiti Korporat bagi Syarikat Bina Masyarakat. Bagi mencapai matlamat tersebut terdapat tiga objektif kajian. Antaranya adalah seperti yang berikut,. 1. Mengenal pasti kekurangan perancangan garis panduan identiti korporat di Syarikat Bina Masyarakat Peduli. 2. Mengkaji standard perancangan garis panduan identiti korporat bagi sesebuah syarikat. 3. Menghasilkan garis panduan identiti korporat yang berkesan pada Syarikat Bina Masyarakat Peduli.. 6. FYP FTKW. 1.3.

(18) SKOP KAJIAN Skop kajian ini melibatkan Syarikat Bina Masyarakat Peduli sahaja. Syarikat ini. berasaskan kepada NGO (non govermental organization), lokasi syarikat ini terletak di Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia.. Skop kajian yang seterusnya adalah, hanya dengan mengfokuskan kepada perancangan garis panduan identiti korporat. Hal ini kerana, syarikat yang dikaji belum memiliki garis panduan identiti korporat secara keseluruhannya. Walaupun syarikat ini sudah lama ditubuhkan iaitu sudah hampir 20 tahun, tetapi garis panduan identitinya amatlah kurang memuaskan. Disebabkan itu, pengkaji ingin menaiktaraf akan syarikat ini agar menjadi lebih baik seiiring dengan perkembangan teknologi semasa. Ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penyelidik untuk memilih syarikat ini.. Kemudian, pengkaji juga akan mendapatkan maklumat daripada hasil tinjauan dan pemerhatian terhadap Syarikat Bina Masyarakat Peduli. Bagi mendapatkan maklumatmaklumat ini, pengkaji telah melakukan kaedah secara soal selidik dan menganalisis semula maklumat yang telah diperolehi.. 7. FYP FTKW. 1.5.

(19) KEPENTINGAN KAJIAN Identiti korporat merupakan salah satu elemen yang penting bagi sesebuah syarikat. Hal. ini disebabkan oleh, identiti korporat merupakan aspek yang dapat membezakan antara satu syarikat dengan syarikat yang lain. Menurut Blauw dan Van Riel (1995: 30), identiti korporat dapat didefinisikan sebagai makna visual dan bukan visual keseluruhan yang digunakan oleh syarikat untuk menghadirkan diri kepada semua ahli kumpulan sasaran dalam rancangan identiti korporat. Tambahan pula, dengan menjalankan penyelidikan ini diharapkan akan dapat membantu Syarikat Bina Masyarakat Peduli untuk menaik tarafkan syarikat yang sedia ada dalam aspek nilai visual dan estetika dalam mempromosikan perkhidmatannya. Seterusnya kajian ini juga dijalankan bertujuan untuk mengkaji standard perancangan garis panduan identiti korporat yang boleh digunakan bagi membantu sesebuah syarikat untuk menambahbaik identiti visual yang dimiliki. Selain itu, kajian ini bertujuan untuk menghasilkan garis panduan identiti korporat yang berkesan pada Syarikat Bina Masyarakat Peduli.. 8. FYP FTKW. 1.6.

(20) KESIMPULAN Secara kesimpulannya, di bab 1 telah menerangkan secara keseluruhan tentang kajian. yang ingin dilakukan iaitu kajian Perancangan Garis Panduan Identiti Korporat bagi Syarikat Bina Masyarakat Peduli. Selain daripada itu, bab ini juga telah mengupas tentang permasalahan kajian yang menjadi isu untuk penyelidikan agar identiti korporat bagi Syarikat Bina Masyarakat Peduli dapat dinaiktarafkan. Persoalan kajian juga telah dinyatakan dalam bab ini begitu juga dengan objektif kajian bagi menjelaskan tujuan utama atau rasional penyelidikan yang akan dijalankan. Objektif kajian ini dirangka bagai mencapai matlamat yang utama dalam sesebuah kajian yang dikaji iaitu, mengenal pasti kekurangan perancangan garis panduan identiti korporat di Syarikat Bina Masyarakat Peduli, mengkaji standard perancangan garis panduan identiti korporat bagi sesebuah syarikat dan sekaligus menghasilkan garis panduan identiti korporat yang berkesan pada Syarikat Bina Masyarakat Peduli. Tambahan pula, skop dan kepentingan kajian juga di jelaskan dalam bab ini agar ianya dalam ruang lingkup dan dapat memberikan manfaat serta maklumat kepada Syarikat Bina Masyarakat Peduli.. 9. FYP FTKW. 1.7.

(21) SOROTAN KAJIAN. 2.0 PENGENALAN Dalam bab ini, pengkaji akan menerangkan tentang definisi penjenamaan semula, definisi logo, definisi badan bukan kerajaan (NGO), definisi garis panduan identiti korporat, identiti korporat, implementasi identiti korporat dan peranan identiti korporat. Hasil daripada bab ini juga terdiri daripada kajian lepas yang didapati dalam online artikel. 2.1 DEFINISI KAJIAN 2.1.1 Penjenamaan Semula Perkataan penjenamaan memberi maksud kepada sesebuah pemberian jenama yang melibatkan nama tertentu. Ianya diberi nama kepada sesuatu barang yang dihasilkan dan mengkhususkan kepada sesuatu barang tersebut. Perkataan semula merujuk kepada memperbaik atau memperelok atau memperbaharui atau memulihkan. Penjenamaan semula mendefinisikan kepada tindakan yang dilakukan untuk memperbaharui semula jenama yang ada kepada sesuatu jenama atau penghasilan yang lebih baik. Sesuatu jenama yang diperbaharui tidak akan mengubah secara keseluruhan dan masih mengekalkan tujuan utama. 2.1.2 Logo Kata logo diambil dari kata logotype yang pada awalnya digunakan pada tahun 1810 hingga 1840, dan mempunyai erti menulis nama entiti yang dibentuk secara khusus dengan menggunakan jenis huruf yang menarik. Biasanya, logo mengandungi. 10. FYP FTKW. BAB 2.

(22) mewujudkan sesebuah identiti. 2.1.3 Badan Bukan Kerajaan (NGO) Badan Bukan Kerajaan ataupun dikenali juga sebagai Non-Government Organization (NGO) merupakan sebuah subkumpulan organisasi yang diasaskan oleh warganegara, yang terdiri daripada kelab dan persatuan yang memberikan perkhidmatan kepada anggota mereka dan orang awam. Secara khususnya, NGO ini terbahagi kepada beberapa tahap orientasi iaitu badan amal, perkhidmatan penyertaan dan pemerkasaan. 2.1.4 Garis Panduan Identiti Korporat Garis panduan identiti korporat adalah sebuah perlaksanaan elemen imej dan identiti bagi keseluruhan sistem sesebuah syarikat untuk menepati peraturan atau garis panduan yang telah ditetapkan. Justeru itu, garis panduan ini penting dalam mewujudkan keseragaman yang khas dalam bidang visual dalam menghasilkan sebuah signature yang tersendiri.. 11. FYP FTKW. falsafah dan kerangka asas tertentu. dalam bentuk konsep yang bertujuan untuk.

(23) PENGERTIAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) Di Indonesia, Badan Bukan Kerajaan dikenali sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat. (LSM). Dalam makna yang lain, Lembaga Swadaya Masyarakat dikenali sebagai Ornop (Organisasi Non Pemerintah), NGO (Non-Goverment Organization), PVO (Private Voluntary Organization), SCO (Civil Society Organization), dan Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM), (Khrisna Anggara, 2008).. Pada awal abad ke 20, telah tercetusnya fenomena Lembaga Swadaya Masyarakat di negara Indonesia. Hal ini kerana, munculnya pengasas yang utama dalam organisasi badan bukan kerajaan,iaitu Boedi Oetomo pada tahun 1908 (Khrisna Anggara, 2008). Sejak itu, maka bermulanya organisasi-organisasi lain yang dijalankan secara peringkat tempatan mahupun antarabangsa. Menurut Dawam Rahardjo (2002), mengatakan bahawa Boedi Oetomo yang lahir pada tahun 1908 dijadikan sebagai tokoh yang pertama dalam Lembaga Swadaya Masyarakat di Indonesia. Aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh Boedi Oetomo dalam menaikkan imej Lembaga Swadaya Masyarakat adalah berkonsepkan kepada penkembangan modal untuk Industri Kecil Sederhana, mengembangkan industri dalam negeri, dan juga tertubuhnya kesatuan orang miskin. Namun, kecenderungan Boedi Oetomo dalam badan bukan kerajaan ini tidak bertahan lama, ia hanya mengambil masa sekitar enam bulan sahaja sejak penubuhannya. Kemudian, Boedi Oetomo diperintah pula oleh perkhidmatan awam dengan kecenderungan elitis. 12. FYP FTKW. 2.2.

(24) (2002), yang mengatakan bahawa sebenarnya Lembaga Swadaya Masyarakat yang pertama adalah Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) yang telah didirikan oleh Dr. Soetomo. Selain daripada Boedi Oetomo dan Persatuan Bangsa Indonesia, organisasi-organisasi bukan badan kerajaan atas latarbelakang keagamaan, ekonomi, sosial dan budaya juga telah didirikan.. Istilah Lembaga Swadaya Masyarakat telah dinyatakan dengan jelas dalam Arahan Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No. 8/1990, yang ditujukan khas kepada Menteri Besar di seluruh Indonesia mengenai Pembangunan Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat. Lampiran II Kementerian Dalam Negeri juga menyatakan bahawa Lembaga Swadaya Masyarakat adalah sebuah organisasi atau institusi yang anggotanya adalah terdiri daripada warganegara Republik Indonesia yang secara sukarela atau sendiri akan berniat dan terlibat dalam melakukan sesuatu aktiviti tertentu yang telah ditentukan oleh organisasi atau institusi sebagai bentuk penyertaan masyarakat dalam usaha untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.. Abdul Hakim Garuda Nusantara dalam Budairi (2002), mengatakan bahawa definisi Lembaga Swadaya Masyarakat memang sukar untuk dijelaskan, tetapi secara am-nya, ia boleh ditafsirkan sebagai sebuah gerakan yang berkembang berdasarkan nilai-nilai kemasyarakatan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesedaran dan kemandirian masyarakat, yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat. Oleh itu, di Indonesia terdapat beberapa ciriciri pengertian bagi Lembaga Swadaya Masyarakat, iaitu orientasi Lembaga Swadaya Masyarakat untuk memperkukuhkan kumpulan masyarakat. Kemudian, secara am-nya terdapat komitmen yang kuat terhadap aspirasi untuk masyarakat. Selain itu, mempunyai satu komuniti Lembaga Swadaya Masyarakat di Indonesia, dengan mempunyai banyak hubungan 13. FYP FTKW. Akan tetapi, terdapat perbezaan pandangan oleh Abdul Hakim Garuda Nusantara.

(25) pertukaran idea dan sumber daya.. 14. FYP FTKW. silang antara institusi dan institusi yang lain dan saling menyokong serta mempunyai.

(26) IDENTITI KORPORAT Menurut Cornelissen dan Elving (2003), identiti korporat ini merujuk kepada sesebuah. syarikat yang menitikberatkan tentang persembahan diri syarikat, dalaman dan luaran, berdasarkan terhadap falsafah yang dipersetujui, matlamat syarikat, dan imej tertentu yang diinginkan. Hal ini kerana, sesebuah identiti korporat adalah hasil gabungan dengan kehendak yang menggunakan instrumen dari syarikat sebagai satu unit yang ingin dicapai melalui tingkah laku, komunikasi dan perlambangan. Sesebuah syarikat korporat, telah berusaha dalam merealisasikan misi penyataan sebagai sebuah falsafah yang telah dipersetujui seperti yang telah digariskan sebelumnya. Oleh hal yang demikian, sesebuah syarikat sangat berhemah untuk mencapai apa yang telah ditetapkan dalam mengumpulkan alat dan cara untuk menyampaikan identiti kepada masyarakat. Sesebuah syarikat juga telah menganggap bahawa penghasilan identiti korporat adalah sebagai salah satu prasyarat yang penting dalam menjalinkan hubungan komersial dengan kumpulan sasaran atau masyarakat.. Di dalam penghasilan identiti korporat, Bahtiar, Hassan & Nik Adzrieman (2007) telah menggariskan empat peringkat dalam membina sesebuah identiti korporat, iaitu penyiasatan, analisis dan cadangan strategik yang dilaksanakan secara dalaman untuk menentukan apa yang harus diwakili oleh entiti korporat. Identiti korporat yang utama adalah seperti logo. Pembuatan logo adalah merupakan sebahagian daripada identitinya dalam proses pembinaan bagi sesebuah syarikat yang ingin dibangunkan. Oleh itu, dalam merancang gaya visual, sesebuah syarikat menggunakan pelbagai warna dalam logo. Hal ini kerana, logo adalah lambang simbolisme dalam mengemukakan idea utama syarikat dengan impak, jangka pendek dan segera.. 15. FYP FTKW. 2.3.

(27) sub-konstrak untuk mengukur identiti korporat atau organisasi termasuk komunikasi dan visual identiti iaitu seperti tingkah laku, budaya korporat, dan pasaran syarat. Hal ini kerana, keempatempat sub-konstrak itu haruslah dapat menyesuaikan dengan pelbagai disiplin pendekatan dalam analisis identiti korporat. Ia juga menyatupadukan psikologi, reka bentuk grafik, pemasaran dan paradigma dalam perhubungan awam dengan identiti korporat.. 16. FYP FTKW. Walau bagaimanapun, Melewar dan Jenskin (2002) telah dapat mengenal pasti empat.

(28) GARIS PANDUAN IDENTITI KORPORAT Garis panduan identiti korporat terdapat dalam pelbagai bentuk dan ukuran, tetapi. komponen teras atau yang utama dari manual identiti dan tujuan untuk menghasilkannya adalah sama untuk setiap organisasi. Dalam hasil buku yang bertajuk Membangunkan Garis Panduan Identiti Korporat oleh Susan Gunelius (2021), telah menerangkan tentang semua cara untuk membuat manual jenama korporat sehingga jenama sesuatu syarikat berjaya dihasilkan. Garis panduan identiti jenama korporat adalah sebuah manual bertulis yang menerangkan bagaimana jenama harus digunakan secara dalaman dan luaran. Hal ni kerana, logo sesebuah syarikat yang dihasilkan akan kelihatan sama sekali berbeza di antara satu syarikat dengan syarikat yang lain. Justeru tu, jelas menunjukan bahawa identiti jenama korporat ini dapat menarik perhatian dari segi pemikiran pengguna dengan adanya penggunaan logo dan janji jenama (brand promise), Susan Gunelius (2021).. Garis panduan identiti jenama korporat ini dapat memberikan arahan yang sangat spesifik tentang bagaimana elemen ketara dari jenama harus digunakan dalam semua bentuk komunikasi yang berjenama seperti kad bisnes sehingga iklan, pembungkusan sehingga papan tanda, dan semua yang ada di antara kedua-duanya. Oleh hal yang demikian, dengan mengikuti garis panduan identiti jenama korporat yang tertentu, sesebuah jenama yang dihasilkan akan dapat meninggalkan impak yang positif kepada masyarakat awam.. Garis panduan identiti jenama korporat yang komprehensif juga merangkumi daripada penggunaan warna, fon, dan susun atur. Selain itu, ia juga merangkumi bahagian komunikasi luar talian, komunikasi dalam talian, komunikasi dalaman, komunikasi luaran, dan komunikasi bersama. Komunikasi ini merangkumi semua bentuk pemasaran, iklan, dan komunikasi yang 17. FYP FTKW. 2.4.

(29) nama jenama dan logo adalah salah sebuah bentuk komunikasi berjenama yang harus mengikuti standard garis panduan identiti jenama korporat yang telah ditetapkan.. 18. FYP FTKW. berjenama. Malah, dalam penghasilan rekabentuk identiti jenama korporat yang menggunakan.

(30) IMPLEMENTASI IDENTITI KORPORAT Menurut Cenadi (1999:77-78), tahap terakhir proses rekabentuk identiti korporat. adalah tahap implementasi. Pada peringkat ini, seseorang pereka komunikasi visual mestilah memahami implementasi yang penting dan berkesan untuk program identiti korporat ini, sama ada implementasi dalam alat tulis perniagaan, katalog, senarai harga, bangunan syarikat, bahkan kenderaan syarikat. Tujuan tahap ini adalah untuk mewujudkan sistem komunikasi visual yang berkesan dan bersatu. Berunding dengan pelanggan juga sangat penting pada tahap ini, kerana ianya setakat pelanggan telah berurusan dengan sesebuah syarikat dan mengetahui yang terbaik mengenai syarikat dan apa yang syarikat perlukan. Terdapat banyak implemetasi identiti korporat yang sering digunakan, termasuklah seperti yang berikut: 1. Alat Tulis Perniagaan (kepala surat, sampul surat, memo, kad nama, borang, resit, dan lain lagi). 2. Iklan 3. Poster 4. Brosur dan katalog 5. Sistem papan tanda 6. Bangunan syarikat 7. Laporan tahunan 8. Buletin (buletin syarikat) 9. Kenderaan syarikat. 19. FYP FTKW. 2.5.

(31) PERANAN IDENTITI KORPORAT DALAM SESEBUAH SYARIKAT Identiti korporat mempunyai beberapa fungsi pemasaran yang menjadikannya sebagai. komponen penting dalam pembangunan dan promosi syarikat. Komponen yang utama ialah identifikasi organisasi. Slogan, logo dan elemen identiti korporat lain diperlukan untuk memastikan pengguna dengan cepat dan mudah memahami produk pengeluar di hadapan mereka. Lebih-lebih lagi, pengiktirafan harus berlaku dalam persepsi mana-mana komponen identiti korporat, dan juga bahagiannya.. Selain sebagai identiti syarikat, identiti korporat juga mempunyai beberapa fungsi yang lain: 1. Sebagai penanda aras keseluruhan program strategik syarikat. Identiti korporat yang baik harus selalu sesuai dengan rancangan syarikat. Ini disebabkan kerana, ia adalah cerminan yang ingin dibentuk oleh sebuah syarikat dalam pemikiran pengguna, ia harus mewarnai strategi penjenamaan, pemasaran atau sosial yang dibuat pada masa sekarang dan masa depan. 2. Sebagai asas sistem operasi syarikat. Hal ini kerana, identiti korporat adalah imej yang ingin dibentuk dalam fikiran pengguna sehingga semua kakitangan mesti dapat menjalankannya, terutama ketika menjalankan operasi syarikat setiap hari. 3. Sebagai pilar jaringan (network) yang baik untuk syarikat. Imej syarikat yang baik dan positif akan memudahkan syarikat mendapatkan pelabur, pinjaman atau rakan kongsi dari pelbagai tempat, sehingga ia dapat memudahkan hubungan dengan pemerintah atau kerajaan seperti mengatur izin.. 20. FYP FTKW. 2.6.

(32) Identiti korporat adalah alat penjualan yang sangat penting bagi syarikat untuk produk atau perkhidmatan yang sedia ada mahupun yang akan dikembangkan. Ia disebabkan oleh, imej positif syarikat akan membuat pengguna percaya dan merasa selesa di syarikat itu dan juga meyakinkan pengguna bahawa produk yang dihasilkan oleh syarikat adalah produk berkualiti terbaik.. 2.7. KESIMPULAN Secara kesimpulannya, di dalam bab 2 ini telah menerangkan secara keseluruhan. tentang sejarah identiti korporat, implementasi identiti korporat dan peranan identiti korporat. Kajian yang terdahulu ini amat penting untuk dijadikan sebagai rujukan kepada pengkaji untuk melakukan penyelidikannya. Dengan adanya sumber-sumber, rujukan serta kajian terdahulu, ia dapat membantu pengkaji dalam mendapatkan pertambahan maklumat berkenaan penyelidikan yang dilaksanakannya. Selain itu, ia juga untuk menghindarkan daripada berlakunya sebarang pertindihan kajian yang sama seperti tajuk kajian atau skop kajian yang sama dan sebagainya, oleh pengkaji yang lain atau yang sudah ada.. 21. FYP FTKW. 4. Alat penjualan dan promosi..

(33) METODOLOGI KAJIAN. 3.0. PENGENALAN Metodologi kajian adalah satu kaedah yang digunakan di dalam sesuatu penyelidikan. untuk mendapatkan data-data dengan tepat. Justeru itu, di dalam bab ini, pengkaji akan menerangkan mengenai metodologi kajian, pengumpulan data, carta aliran kajian serta kesimpulan kajian.. 3.1. METODOLOGI KAJIAN Metodologi kajian adalah kaedah atau proses yang dilakukan untuk mendapatkan data. dan menjawab pertanyaan yang muncul. Sebagai sebahagian daripada kajian, pengkaji akan menggunakan beberapa kaedah termasuk proses pengumpulan dan analisis data. Menurut Creswell (2014), metodologi kajian adalah proses dan langkah yang digunakan bagi mendapatkan pengesahan terhadap sesebuah andaian serta kebolehpercayaan fungsi terhadap sesuatu kaedah yang terperinci melalui proses pengumpulan data, analisis, dan tafsiran.. 3.1.1. KAEDAH KUANTITATIF. Kaedah kuantitatif adalah merupakan suatu kaedah yang menggunakan pendekatan data statistik bagi menjimatkan masa dan sumber semasa proses pemerolehan data. Bryman (2001), menyatakan bahawa kajian yang menggunakan pendekatan kuantitatif adalah merupakan sejenis kajian yang menekankan aspek nombor dan angka di dalam hasil analisis datanya. 22. FYP FTKW. BAB 3.

(34) PENGUMPULAN DATA Pengumpulan data amat penting di dalam sesuatu penyelidikan yang dilakukan oleh. pengkaji. Oleh itu, pengumpulan data adalah salah satu cara menyelesaikan permasalahan kajian atau menjawab persoalan kajian. Dalam kajian ini, pengkaji akan menggunakan empat kaedah iaitu kaedah soal selidik, kaedah pemerhatian, sumber internet dan sumber perpustakaan. Bagi kaedah soal selidik, pengkaji akan menyediakan sebanyak 18 soalan dalam soal selidik tersebut dan pengkaji telah mensasaran seramai 50 orang responden dalam penyelidikan ini. 3.2.1. SOAL SELIDIK Borang kajian soal selidik ini dilakukan oleh pengkaji melalui kaedah atas talian. menggunakan Google Form yang bertujuan untuk mengumpul data dan analisis pendapat masyarakat mengenai penjenamaan semula Syarikat Bina Masyarakat Peduli bagi memastikan kajian yang sedang dilakukan ini berkesan dan mendapat sokongan daripada masyarakat awam di Malaysia. Kajian ini terbuka kepada semua lapisan masyarakat. 3.2.2. PEMERHATIAN Kaedah pemerhatian juga turut digunakan di dalam penyelidikan ini. Pengkaji akan. melawat ke kawasan kajian. Pengkaji telah melaksanakan pemerhatian secara langsung terhadap Syarikat Bina Masyarakat Peduli untuk mendapatkan informasi dan maklumat yang bersesuaian dengan objekif kajian. Dengan melaksanakan kaedah ini, ia secara tidak langsung dapat membantu pengkaji dalam membuat identiti korporat.. 23. FYP FTKW. 3.2.

(35) SUMBER INTERNET Pengkaji juga telah menggunakan sumber internet. Hal ini kerana, sumber internet ini. senang didapati dan dapat menjimatkan kos dan masa pengkaji. Ia juga dapat membantu pengkaji dari segi mendapatkan maklumat melalui jurnal-jurnal terdahulu dan sebagainya. 3.2.4. SUMBER PERPUSTAKAAN Di dalam sumber perpustakaan, terdapat rujukan yang berkaitan dengan penyelidikan. yang dijalankan, iaitu seperti buku, jurnal dan tesis. Dengan adanya sumber perpustakaan ini, ia secara tidak langsung dapat membantu pengkaji mengetahui dengan lebih mendalam tentang identiti korporat. Selain itu, ia juga untuk menyokong tajuk kajian dan menjadikannya sebagai salah satu kajian yang lepas. Hal ini kerana, kajian yang dilakukan oleh seseorang pengkaji tidak mengulangi kajian-kajian yang lepas.. 24. FYP FTKW. 3.2.3.

(36) FYP FTKW. 3.3. CARTA ALIRAN KAJIAN. (Sumber: Penyelidik, 2021) Rajah 3.1: Carta Aliran Kajian. 25.

(37) FYP FTKW. 3.4. RAJAH GANTT. 26.

(38) KESIMPULAN Kesimpulannya, di dalam bab 3 ini, ia telah menerangkan tentang rekabentuk kajian. dan kaedah penyelidikan yang digunakan, cara pengumpulan data, carta aliran kajian yang digunakan semasa menjalankan penyelidikan Perancangan Garis Panduan Identiti Korporat bagi Syarikat Bina Masyarakat Peduli. Hal ini kerana, ia merupakan salah satu aspek yang terpenting di dalam memperolehi maklumat secara lebih terperinci dan bersistematik yang berkaitan dengan penyelidikan ini.. 27. FYP FTKW. 3.5.

(39) PEMBANGUNAN PRODUK / PROTOTAIP DAN PENILAIAN PRODUK AKHIR 4.1 Pendahuluan Dalam bab ini akan tertumpu kepada perkembangan, pembangunan dan analisis data yang dijalankan terhadap rekabentuk identiti korporat Syarikat Bina Masyarakat Peduli dimana, pengkaji akan menerangkan tentang proses-proses yang dilakukan sepanjang usaha penjenamaan semula ini dijalankan. Akan tetapi, sebelum penjenamaan semula rekabentuk identiti korporat ini dijalankan, pengkaji telah membuat sebuah pemerhatian di Syarikat Bina Masyarakat Peduli. Hasil daripada pemerhatian, pengkaji tidak menemukan sebarang garis panduan korporat yang digunakan dalam syarikat tersebut, sehingga menyebabkan Syarikat Bina Masyarakat Peduli tidak konsisten dalam menyelaraskan identiti korporat mereka. Justeru itu, proses penjenamaan semula identiti korporat yang dilakukan ini, terbahagi kepada dua bahagian utama, iaitu “Logo” dan “Corporate items” dimana aspek visual akan ditekankan pada kedua-dua bahagian ini. Oleh hal yang demikian, dalam bab ini akan dinyatakan secara terperinci perbincangan mengenai pembangunan produk mengikut turutan proses yang dilakukan bermula dengan proses analisis, mencari bahan rujukan, konsep visual dan rekabentuk produk akhir.. 28. FYP FTKW. BAB 4.

(40) FYP FTKW. 4.2 Pembangunan Produk Akhir. Rajah 4.1: Mockup buku garis panduan korporat Syarikat Bina Masyarakat Peduli. 29.

(41) Konsep Rekabentuk Pengkaji telah membuat beberapa lakaran awal dalam pemilihan penghasilan logo baharu untuk Syarikat Bina Masyarakat Peduli. Proses lakaran ini dibantu oleh pensyarah dalam membentuk sebuah logo yang sesuai dengan syarikat yang berasaskan NGO ini.. Rajah 4.2:Lakaran awal penjenamaan semula logo Syarikat Bina Masyarakat Peduli Selepas membuat lakaran serta memilih lakaran yang akan dijadikan logo baru Syarikat Bina Masyarakat Peduli, pengkaji menyediakan logo tersebut dengan menggunakan Grid System. Ini disebabkan kerana, pengkaji ingin menyediakan logo yang konsisten serta dapat digunakan di pelbagai media. Dalam penggunaan warna pula pengkaji menggunakan warna korporat asal Syarikat Bina Masyarakat Peduli iaitu Navy Blue.. 30. FYP FTKW. 4.2.1.

(42) FYP FTKW Rajah 4.3: Proses penyediaan logo dengan menggunakan Grid System 4.2.2. Logo Logo merupakan salah satu elemen penting yang perlu dititik beratkan dalam sesebuah. syarikat yang berjaya. Hal ini disebabkan kerana, logo dapat mencerminkan dan menaikkan imej entiti serta dapat membezakannya daripada yang lain. Oleh itu, penggunaan rekabentuk yang menarik akan memiliki impak yang besar bagi meraih perhatian individu mahupun rakan kerja pada pandangan pertama terhadap syarikat tersebut.. Rajah 4.1: Rekabentuk logo selepas penjenamaan semula.. 31.

(43) Barangan Korporat / Corporate Items Corporate items atau dalam Bahasa Melayu lebih dikenali sebagai barangan korporat,. merupakan sebuah media untuk implementasi rekabentuk dan konsep identiti korporat. Dalam dunia rekabentuk corporate items dapat diertikan sebagai peralatan pejabat yang memuat identiti korporat dan dapat mencerminkan identiti syarikat. Dalam implementasi ini, identiti korporat bukan sahaja berperanan sebagai simbol bahkan, identiti korporat dapat menjadi sebuah item yang memiliki sesuatu fungsi. Secara ringkasnya, corporate items dapat diertikan sebagai perlengkapan fungsional yang biasa di guna pakai dalam pejabat, serta mengandungi identiti syarikat seperti logo, slogan, komposisi warna korporat serta hal-hal lain yang mencerminkan identiti syarikat tersebut. Oleh hal yang demikian, corporate items biasanya terdiri daripada kepala surat, sampul surat, memo, kad nama, borang, resit, dan lain lagi.. Rajah 4.5: Rekaan baju korporat selepas penjenamaan semula. 32. FYP FTKW. 4.2.3.

(44) FYP FTKW Rajah 4.6: Rekaan kepala surat (Letter Head) selepas penjenamaan semula. Rajah 4.7: Rekaan sampul surat (Envelope) selepas penjenamaan semula. Rajah 4.8: Rekaan kad bisnes (Business Card) selepas penjenamaan semula. 33.

(45) FYP FTKW Rajah 4.9: Rekaan lanyard & kad pengenalan (Lanyard & ID Card) selepas penjenamaan semula. Rajah 4.10: Rekaan Tote Bag selepas penjenamaan semula. Rajah 4.11: Rekaan Paper Bag selepas penjenamaan semula. 34.

(46) FYP FTKW Rajah 4.12: Rekaan botol air (Tumbler) selepas penjenamaan semula. Rajah 4.13: Rekaan pita perekat (Adhesive Tape) selepas penjenamaan semula. 35.

(47) Garis Panduan Korporat / Manual Guidelines Selain daripada melakukan penjenamaan semula pada identiti korporat Syarikat Bina. Masyarakat Peduli melalui rekaan logo dan barangan korporat, pengkaji juga telah menghasilkan sebuah buku garis panduan korporat. Buku ini menerangkan secara lengkap tentang garis panduan visual yang boleh digunakan dan tidak boleh digunakan. Buku ini juga menggunakan ilustrasi sebagai rujukan penggunaan identiti korporat yang baik. Buku ini dihasilkan bertujuan untuk menyediakan garis panduan yang boleh digunakan oleh pihak-pihak tertentu yang mungkin memerlukan panduan dalam penggunaan logo Syarikat Bina Masyarakat Peduli. Hal ini kerana, secara tidak langsung terdapat segelintir masyarakat yang masih menganggap elemen visual bukanlah sesuatu yang perlu dititikberatkan dalam penggunaan identiti korporat yang konsisten dalam pelbagai media.. 36. FYP FTKW. 4.2.4.

(48) Bagi memastikan bahawa kajian ini mampu menjawab persoalan kajian, pengkaji telah menjalankan kaji selidik untuk mengetahui tahap keberhasilan penjenamaan semula bagi Syarikat Bina Masyarakat Peduli. Dengan ini, pengkaji dapat mengetahui tentang persepsi masyarakat awam terhadap rekaan yang dihasilkan selepas penjenamaan semula dijalankan. 4.3.1. Kaedah Soal Selidik Kajian soal selidik yang telah dijalankan oleh pengkaji adalah secara atas talian dengan. menggunakan platform daripada Google Form. Kajian soal selidik ini berhasil meraih seramai 50 orang responden yang terdiri daripada golongan remaja dan orang dewasa, dimana setiap seorang daripada mereka diberikan peluang untuk memilih jawapan mengikut citarasa dan kegemaran mereka.. 37. FYP FTKW. 4.3 Penilaian Produk Akhir.

(49) FYP FTKW. 4.3.2. Dapatan Kajian Produk Akhir a) Soalan 1 : Jantina. Rajah 4.2: Hasil carta pai bagi soalan mengenai jantina responden. Soalan di atas merujuk kepada jantina para responden yang menjawab kajian soal selidik ini. Hasil carta pai ini menunjukkan bahawa, majoriti responden terdiri daripada perempuan iaitu seramai 36 orang (72%) manakala responden lelaki seramai 24 orang (28%). b) Soalan 2 : Umur. Rajah 4.3: Hasil carta pai bagi soalan mengenai umur responden.. 38.

(50) soal selidik ini. Hasil menunjukkan bahawa majoriti responden terdiri daripada individu sekitar umur 21-24 tahun iaitu seramai 38 orang bersamaan dengan 76%, diikuti pula oleh responden berumur 25-30 tahun iaitu seramai 9 orang dengan 18%, kemudian, yang berumur 31 tahun ke atas adalah seramai 2 orang sahaja iaitu hanya 4%, dan akhir sekali ialah berumur 17-20 tahun seramai 1 orang dengan hanya 2%. c) Soalan 3 : Pekerjaan. Rajah 4.4: Hasil carta pai bagi soalan mengenai pekerjaan responden Soalan di atas merujuk kepada status pekerjaan para responden yang menjawab kajian soal selidik ini. Hasil menunjukkan bahawa majoriti responden adalah terdiri daripada golongan pelajar dengan memperolehi sebanyak 78%, diikuti oleh sektor swasta iaitu 12%, kerajaan sebanyak 8%, dan lain-lain adalah hanya 2% sahaja.. 39. FYP FTKW. Soalan di atas merujuk kepada purata umur para responden yang menjawab kajian.

(51) memegang peranan penting dalam sesebuah syarikat?. Rajah 4.5: Hasil carta bar mengenai kepentingan garis panduan identiti korporat dalam sesebuah syarikat Soalan di atas merujuk kepada pandangan para responden mengenai kepentingan garis panduan identiti korporat dalam sesebuah syarikat. Hasil menunjukkan bahawa majoriti responden sangat bersetuju iaitu seramai 27 orang (54%), diikuti oleh responden bersetuju seramai 21 orang (42%), dan responden yang tidak berpihak seramai 2 orang (4%).. 40. FYP FTKW. d) Soalan 4 : Adakah anda bersetuju bahawa garis panduan identiti korporat.

(52) korporat dalam sesebuah syarikat akan menghasilkan penggunaan identiti korporat yang konsisten?. Rajah 4.6: Hasil carta bar mengenai penggunaan garis panduan identiti korporat dalam menghasilkan penggunaan identiti korporat yang konsisten Soalan di atas merujuk kepada pandangan para responden mengenai penggunaan garis panduan identiti korporat dalam menghasilkan penggunaan identiti korporat yang konsisten. Dengan hasil ini, ia jelas menunjukkan bahawa, majoriti responden sangat bersetuju seramai 28 orang (56%), diikuti oleh responden bersetuju seramai 19 orang (38%), dan responden yang tidak berpihak seramai 3 orang (6%).. 41. FYP FTKW. e) Soalan 5 : Adakah anda bersetuju jika penggunaan garis panduan identiti.

(53) yang menarik mampu membantu meningkatkan imej bagi sesebuah syarikat?. Rajah 4.7: Hasil carta bar mengenai garis panduan identiti korporat yang menarik mampu membantu meningkatkan imej bagi sesebuah syarikat Soalan di atas merujuk kepada pandangan para responden mengenai garis panduan identiti korporat yang menarik mampu membantu dalam meningkatkan imej bagi sesebuah syarikat. Hasil ini jelas menunjukkan bahawa, majoriti responden sangat bersetuju seramai 26 orang bersamaan dengan 52%, diikuti pula dengan responden yang bersetuju iaitu seramai 21 orang bersamaan dengan 42%, dan responden yang tidak berpihak hanya seramai 3 orang dengan 6% sahaja.. 42. FYP FTKW. f) Soalan 6 : Adakah standard perancangan garis panduan identiti korporat.

(54) membuat garis panduan identiti dan identiti korporat yang baharu?. Rajah 4.8: Hasil carta bar mengenai pembuatan garis panduan baharu untuk syarikat Bina Masyarakat Peduli Soalan di atas merujuk kepada pandangan para responden mengenai pembuatan garis panduan baharu untuk Syarikat Bina Masyarakat Peduli. Hasil menunjukkan bahawa, majoriti responden sangat bersetuju seramai 26 orang dengan 52%, diikuti pula oleh responden yang bersetuju iaitu seramai 19 orang bersamaan dengan 38%, responden yang tidak berpihak seramai 4 orang iaitu hanya 8%, dan responden yang tidak bersetuju adalah 1 orang dengan peratusannya sebanyak 2% sahaja. h) Soalan 8 : Rekaan logo asal. 43. FYP FTKW. g) Soalan 7 : Adakah anda bersetuju sekiranya Syarikat Bina Masyarakat Peduli.

(55) Syarikat Bina Masyarakat Peduli Soalan di atas merujuk kepada pandangan para responden mengenai rekaan logo sebelum penjenamaan semula Syarikat Bina Masyarakat Peduli. Hasil menunjukkan bahawa majoriti responden tidak berpihak iaitu seramai 25 orang (50%), diikuti dengan responden yang bersetuju seramai 14 orang (28%), responden yang tidak setuju seramai 5 orang (10%), responden yang sangat tidak bersetuju seramai 4 orang (8%), dan responden yang sangat bersetuju seramai 2 orang (4%) sahaja. i) Soalan 9 : Rekaan logo selepas diubah suai. Rajah 4.10: Hasil carta bar mengenai rekaan logo Syarikat Bina Masyarakat Peduli selepas penjenamaan semula Soalan di atas merujuk kepada pandangan para responden mengenai rekaan logo selepas penjenamaan semula Syarikat Bina Masyarakat Peduli. Hasil telah menunjukkan bahawa majoriti responden sangat bersetuju dengan logo yang baharu, iaitu seramai 31 daripada 50 orang dengan mencatatkan peratusan sebanyak. 44. FYP FTKW. Rajah 4.9: Hasil carta bar mengenai rekaan logo sebelum penjenamaan semula.

(56) dengan 34%, dan responden yang tidak berpihak seramai 2 orang dengan 4% sahaja. j) Soalan 10 : Cadangan rekaan kepala surat (Letter Head). Rajah 4.11: Hasil carta bar mengenai cadangan rekaan kepala surat (Letter Head) Soalan di atas merujuk kepada pandangan para responden mengenai cadangan rekaan kepala surat (Letter Head) Syarikat Bina Masyarakat Peduli. Hasil menunjukkan bahawa majoriti responden sangat bersetuju seramai 32 daripada 50 orang dengan peratusan sebanyak 64%, diikuti oleh responden bersetuju seramai 14 orang bersamaan dengan 28%, dan yang selebihnya adalah responden yang tidak berpihak iaitu seramai 4 orang dengan 8%.. 45. FYP FTKW. 62%, diikuti pula dengan responden bersetuju iaitu seramai 17 orang bersamaan.

(57) Rajah 4.12: Hasil carta bar mengenai cadangan rekaan sampul surat (Envelope) Soalan di atas merujuk kepada pandangan para responden mengenai cadangan rekaan sampul surat (Envelope) Syarikat Bina Masyarakat Peduli. Hasil menunjukkan bahawa majoriti responden sangat bersetuju dengan nilai peratusan yang tertinggi iaitu sebanyak 72% bersamaan dengan 36 orang dan yang selebihnya, iaitu 28% pula adalah responden yang bersetuju iaitu bersamaan dengan 14 orang. l) Soalan 12 : Cadangan rekaan kad bisnes (Business card). Rajah 4.13: Hasil carta bar mengenai cadangan rekaan kad bisnes (Business Card). 46. FYP FTKW. k) Soalan 11 : Cadangan rekaan sampul surat (Envelope).

(58) rekaan kad bisnes (Business Card) Syarikat Bina Masyarakat Peduli. Hasil menunjukkan bahawa majoriti responden sangat bersetuju iaitu seramai 35 orang (70%), diikuti oleh responden yang bersetuju seramai 14 orang (28%), dan responden yang tidak berpihak hanya 1 orang (2%) sahaja. m) Soalan 13 : Cadangan rekaan lanyard dan kad pengenalan (Lanyard & ID Card). Rajah 4.14: Hasil carta bar mengenai cadangan rekaan lanyard dan kad pengenalan (Lanyard & ID Card) Soalan di atas merujuk kepada pandangan para responden mengenai cadangan rekaan lanyard dan kad pengenalan (Lanyard & ID Card) untuk Syarikat Bina Masyarakat Peduli. Hasil data yang dilaksanakan, menunjukkan bahawa majoriti responden sangat bersetuju iaitu seramai 36 orang dengan mencatat peratusan yang tertinggi iaitu sebanyak 72%, diikuti pula dengan responden yang bersetuju iaitu seramai 12 orang dengan 24%, responden yang tidak berpihak dan tidak setuju masing-masing mencatatan hanya 1 orang sahaja dengan hanya menyumbang kepada 2% sahaja.. 47. FYP FTKW. Soalan di atas merujuk kepada pandangan para responden mengenai cadangan.

(59) Rajah 4.15: Hasil carta bar mengenai cadangan rekaan baju korporat (Polo Shirt) Soalan di atas merujuk kepada pandangan para responden mengenai cadangan rekaan baju korporat (Polo Shirt) untuk Syarikat Bina Masyarakat Peduli. Hasil ini menunjukkan bahawa majoriti responden sangat bersetuju iaitu seramai 29 orang (58%), diikuti oleh responden yang bersetuju iaitu seramai 16 orang (32%), responden yang tidak berpihak adalah seramai 3 orang (6%), responden sangat tidak setuju dan tidak bersetuju masing-masing mencatatkan seramai 1 orang sahaja dengan hanya 2%.. 48. FYP FTKW. n) Soalan 14 : Cadangan rekaan baju korporat (Polo Shirt).

(60) Rajah 4.16: Hasil carta bar mengenai cadangan rekaan “Tote Bag” Soalan di atas merujuk kepada pandangan para responden mengenai cadangan rekaan “Tote Bag” bagi Syarikat Bina Masyarakat Peduli. Hasil menunjukkan bahawa majoriti responden sangat bersetuju iaitu seramai 33 orang (66%), diikuti oleh dengan responden bersetuju seramai 12 orang (24%), responden yang tidak berpihak seramai 3 orang (6%), dan responden tidak setuju seramai 2 orang (4%). p) Soalan 16 : Cadangan rekaan "Paper Bag". Rajah 4.17: Hasil carta bar mengenai cadangan rekaan “Paper Bag”. 49. FYP FTKW. o) Soalan 15 : Cadangan rekaan "Tote Bag".

(61) rekaan “Paper Bag” untuk Syarikat Bina Masyarakat Peduli. Hasil ini menunjukkan bahawa, majoriti responden sangat bersetuju iaitu seramai 34 orang dengan nilai peratusan sebanyak 68%, diikuti pula oleh responden yang bersetuju iaitu seramai 12 orang bersamaan dengan 24%, responden yang tidak berpihak seramai 3 orang dengan 6%, dan responden tidak setuju seramai 1 orang dengan hanya 2% sahaja. q) Soalan 17 : Cadangan rekaan botol air (Tumbler). Rajah 4.18: Hasil carta bar mengenai cadangan rekaan botol air (Tumbler) Soalan di atas merujuk kepada pandangan para responden mengenai cadangan rekaan “Tumbler” Syarikat Bina Masyarakat Peduli. Hasil menunjukkan bahawa, majoriti responden sangat bersetuju iaitu seramai 34 orang (68%), diikuti oleh responden yang bersetuju iaitu seramai 12 orang (24%), dan responden yang tidak berpihak seramai 4 orang (8%) sahaja.. 50. FYP FTKW. Soalan di atas merujuk kepada pandangan para responden mengenai cadangan.

(62) Rajah 4.19: Hasil carta bar mengenai cadangan rekaan pita pelekat (Adhesive Tape) Soalan di atas merujuk kepada pandangan para responden mengenai cadangan rekaan “Adhesive Tape” untuk Syarikat Bina Masyarakat Peduli. Hasil menunjukkan bahawa majoriti responden sangat bersetuju iaitu seramai 31 orang dengan nilai peratusan sebanyak 62%, diikuti oleh responden bersetuju iaitu seramai 17 orang dengan 34%, responden yang tidak berpihak dan tidak bersetuju hanya 1 orang sahaja dengan nilainya sebanyak 2%.. 51. FYP FTKW. r) Soalan 18 : Cadangan rekaan pita pelekat (Adhesive Tape).

(63) Berdasarkan hasil analisis kajian, dapat dilihat bahawa secara amnya para responden bersetuju bahawa kaedah ini cukup untuk mencapai objektif kajian dan dapat menjawab semua persoalan kajian. Tidak dapat dinafikan lagi bahawa, ada juga responden yang tidak setuju, tetapi jumlahnya sangat kecil. Secara keseluruhannya, melalui tinjauan soal selidik yang dilakukan, pengkaji dapat mengenal pasti dan mengkaji secara terperinci tentang penjenamaan semula identiti korporat yang dilakukan pada Syarikat Bina Masyarakat Peduli. Hasil keseluruhan tinjauan soal selidik ini juga dapat menyimpulkan bahawa kebanyakan orang bersetuju bahawa aspek visual adalah salah satu faktor penting yang menghasilkan identiti syarikat yang berjaya.. 52. FYP FTKW. 4.4 Kesimpulan.

(64) KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.1 Pendahuluan Pada bab ini pengkaji akan merumuskan secara keseluruhan mengenai kajian penyelidikan yang telah dijalankan memandangkan penjenamaan semula identiti korporat telah berjaya dihasilkan serta diaplikasikan pada Syarikat Bina Masyarakat Peduli. Diharapkan melalui kajian yang telah dijalankan ini, masyarakat akan lebih menitikberatkan kepentingan aspek visual dalam kehidupan seharian kita terutamanya dalam menyampaikan serta mempromosikan sesuatu produk dan perkhidmatan. 5.2 Ringkasan dan Kesimpulan Keseluruhan Kajian Sepanjang kajian ini dijalankan, pengkaji telah memperoleh pelbagai pengalaman dan pengetahuan yang amat berharga. Hal ini kerana topik kajian yang berkaitan dengan penjenamaan semula identiti korporat dimana bidang ini adalah merupakan sesuatu yang baru bagi pengkaji itu sendiri. Pada fasa penyelidikan dan pengumpulan data, pengkaji telah mempelajari pelbagai kemahiran dimana ianya, diaplikasikan secara optimum bagi mendapatkan hasil carian yang boleh menyokong objektif dan tujuan utama kajian ini dijalankan. Selain itu, pengkaji juga memperoleh pelbagai pengetahuan mengenai penjenamaan semula identiti korporat sepanjang proses pengumpulan data dijalankan, di mana ianya menjadi titik penting kepada keberhasilan projek penjenamaan semula identiti korporat ini.. 53. FYP FTKW. BAB 5.

(65) yang diperolehi digunakan sebaik mungkin oleh pengkaji bagi menghasilkan sebuah penjenamaan semula yang lebih berkualiti dan menarik. Sepanjang proses pembangunan produk dijalankan, pengkaji dapat mengenal pasti bahawa segala informasi dan maklumat yang ingin disampaikan perlulah diberi perhatian yang terperinci iaitu dengan menghasilkan sebuah produk yang mempunyai elemen visual yang baik serta mudah untuk difahami, memandangkan ianya bertujuan untuk membantu dalam memberi garis panduan tentang kepentingan sesebuah elemen visual kepada individu atau golongan masyarakat yang lain. Pada akhir kajian ini, pengkaji berharap agar hasil yang diperoleh daripada kajian ini dapat digunakan bagi memberi pencerahan seterusnya gambaran yang jelas kepada mana-mana individu bercadang untuk membuat penjenamaan semula bagi sesebuah syarikat, mengenai kepentingan mengaplikasikan elemen visual yang berkesan dalam menghasilkan sebuah penjenamaan semula yang lebih baik dan juga berjaya.. 54. FYP FTKW. Disamping itu, pada fasa rekabentuk dan pembangunan produk, segala data dan hasil.

(66) Pada masa yang akan datang, pengkaji berharap agar kajian ini dapat diteruskan lagi dengan mengaplikasikan identiti korporat pada rekabentuk antara muka di platform media sosial dan webiste rasmi Syarikat Bina Masyarakat Peduli. Hal ini kerana, dengan menggunakan rekaan yang sama dan sekata pada kesemua platform media sosial dan website ianya secara tidak langsung seperti mewujudkan sebuah jenama atau identiti terhadap Syarikat Bina Masyarakat Peduli. Selain itu, pengkaji juga bercadang sekiranya kajian ini dapat dilanjutkan dengan menjalankan penjenamaan semula rekabentuk identiti korporat yang berasaskan kepada syarikat yang lain seperti syarikat start-up atau e-commerce. Hal ini kerana, syarikat-syarikat seperti start up dan e-commerce memerlukan penggunaan identiti korporat yang dapat memberikan kesan yang kuat bagi menarik minat serta mampu menyampaikan tujuan syarikatsyarikat tersebut secara lebih berkesan.. 55. FYP FTKW. 5.3 Cadangan Kajian.

(67) A. Krishna. (2008). Pemberdayaan Lembaga Swadaya Masyarakat, Universitas Indonesia. Bryman, A. (2001). Social Research Methods. New York: Oxford University Press. Budairi, Rahardjo Dawam. (2002) Masyarakat Sipil dan Demokrasi, Dialektika Negara dan LSM ditinjau dari Perspektif Politik Hukum E-law Indonesia, Yogyakarta. Cenadi, Christine Suharto. Corporate Identity, Sejarah dan Aplikasinya Nirmana 1.2 (Juli 1999) : 71- 79 Cornelissen, J. and Elving, W.J.L. (2003). Managing corporate identity: an integrative framework of dimensions and determinants. Corporate Communications: An International Journal. Vol. 8 (2). pp 114-120. Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Method Approaches (4th ed.). California: SAGE Publications, Inc. G. Susan. (2021). What are brand identity guidelines? daripada laman sesawang https://aytm.com/blog/developing-brand-identity-guidelines-part-1/ M. Bahtiar, A.B Hassan & A.R Nik Adzrieman. (2007). Relationship between corporate identity and corporate reputation: A case of a Malaysian higher education sector. Melewar, T.C. dan Jenskins, E. (2002). Defining the corporate identity construct. Corporate Reputation Review. Vol 5 (1). pp 76-91. N. Syifaun. (2003). Grafika Komputer ,Yogyakarta: Graha Ilmu. Napoles Veronica. (1988). Corporate Identity Design. New York : Van Nostrand Reinhold. R. Dawam. (2002). Pemikiran R. Surianto. (2009). Mendesain Logo. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. Van Riel, Cees B.M. (1995). Principles of Corporate Communication. Prentice Hall.. 56. FYP FTKW. RUJUKAN.

(68) 57. FYP FTKW. LAMPIRAN.

(69) 58. FYP FTKW.

(70) 59. FYP FTKW.

(71) 60. FYP FTKW.

(72) 61. FYP FTKW.

(73) 62. FYP FTKW.

(74) 63. FYP FTKW.

(75) 64. FYP FTKW.

(76) 65. FYP FTKW.

(77) 66. FYP FTKW.

(78) 67. FYP FTKW.

(79) 68. FYP FTKW.

(80) 69. FYP FTKW.

(81) 70. FYP FTKW.

(82) 71. FYP FTKW.

(83)

Rujukan

DOKUMEN BERKAITAN

Oleh yang demikian, di sini perlunya satu garis panduan piawai yang boleh menjadi rujukan kepada pengguna dan pereka ruang dapur dalam menghasilkan reka bentuk kabinet

Garis panduan ini bertujuan untuk memberi panduan kepada kakitangan yang dilantik sebagai Jawatankuasa Penyediaan Spesifikasi, Jawatankuasa Penilaian

Garis Panduan Pelaksanaan Dasar Inklusif Orang Kurang Upaya di Institusi Pendidikan Tinggi (Garis Panduan) ini telah di sediakan oleh Kementerian Pendidikan

Aspek penting yang ditekankan adalah bagaimana etika dan moral dan akhlak dapat memberikan garis panduan kepada manusia untuk hidup dalam keadaan yang diterima oleh

Tujuan model ini digunakan dalam kajian ini adalah untuk menjadi garis panduan kepada proses pembinaan rubrik yang lebih sistematik dan berfokus bagi membina rubrik penilaian

Pada masa dahulu, adat beburung merupakan garis panduan yang harus diikuti oleh masyarakat Iban dalam menjalankan sesebuah perkara seperti ekspedisi ngayau dan penanaman

Antara tokoh sejarah yang menyokong penggunaan bekam sebagai salah satu cara rawatan termasuklah Galen (seorang doktor yang terkenal dan ahli falsafah Roman berasal

8.1.2 Ketua Projek dan semua ahli perlu mematuhi Garis Panduan MyLAB sepanjang tempoh projek mengikut carta perbatuan aktiviti dan tahun yang telah

10.5 Bagi penyelidikan yang akan menghasilkan pelajar Doktor Falsafah dengan menggunakan Pembantu Penyelidik Siswazah (GRA), tempoh penyelidikan adalah semaksimum

Objektif utama kajian ini adalah untuk meneliti kaedah yang digunakan oleh kedua-dua syarikat tersebut dalam membina identiti syarikat masing-masing agar mereka

PENDAHULUAN 1.1 PENGENALAN Bab ini akan menceritakan tentang serba sedikit pengenalan dan latar belakang tentang identiti korporat di sesebuah syarikat iaitu di syarikat Kicks

Kajian literatur adalah penerangan maklumat mengenai jenama dan penjenamaan, penjenamaan korporat, identiti korporat, reka bentuk logo, kesedaran jenama dan jenis item identiti

Berdasarkan kajian soal selidik yang telah dijalankan ke atas 100 orang responden mengenai maklumbalas masyarakat terhadap cadangan rekabentuk item-item identiti korporat bagi

Pada bab ini juga perbincangan tentang penjenamaan semula identiti korporat syarikat Quantum Printing S.d.n B.h.d telah melalui dalam lima tahap proses iaitu penyelidikan

Graf 4.1: Skala Pengetahuan Responden Terhadap Penjenamaan Identiti Korporat Graf 4.2: Skala Pemahaman Responden Terhadap Elemen Yang Terdapat Dalam Identiti Korporat Graf 4.3:

Ramai yang tidak menyedari wujudnya garis panduan bagi melaporkan kes gangguan seksual seperti yang digariskan dalam Kod Amalan Untuk Mencegah Dan Membasmi Gangguan

Bahagian ini bertujuan untuk mendapatkan maklumbalas berkenaan kualiti garis panduan berdasarkan elemen kebolehlihatan yang diterapkan di dalam pembangunan garis panduan ini

Tujuan utama garis panduan ini adalah untuk membantu pereka bentuk untuk melaksanakan aktiviti–aktiviti dalam proses pembangunan Penceritaan Digital mengikut prosedur

Meneliti garis panduan keluaran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, bilangan 2 tahun 2015 yang bertajuk Garis Panduan Pembuatan, Pengendalian, Penjualan dan

Bertitik-tolak daripada situ, pembinaan garis panduan syariah ini dibina adalah untuk memberi panduan kepada ibu bapa dan rujukan untuk guru, masyarakat dan pihak yang

Berhubung dengan ini juga, garis panduan yang betul untuk mencapai dua bentuk matlamat tersebut telah dibentangkan kepada para pelajar iaitu; para pelajar perlu memastikan

Pendekatan strategi positive ini telah dilaksanakan oleh syarikat korporat yang dikaji dengan cara memberi peluang kepada komuniti untuk terlibat sama dalam kumpulan

Penyelidikan ini bertujuan untuk melihat faktor kearifan tempatan yang mempengaruhi pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Korporat (CSR) dengan memilih kajian kes di syarikat