• Tiada Hasil Ditemukan

Potensi Etilena Diamina Dilaurat Sebagai Agen Pengkupel Baru Di Dalam Komposit Getah Asli Dan Polipropilena

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "Potensi Etilena Diamina Dilaurat Sebagai Agen Pengkupel Baru Di Dalam Komposit Getah Asli Dan Polipropilena"

Copied!
59
0
0

Tekspenuh

(1)

POTENSI

ETILENA

DIAMINA DILAURAT SEBAGAI

AGEN

PENGKUPEL

BARU DI DALAM KOMPOSIT GETAH ASLI DAN

POLIPROPILENA

oleh

SU

RYADlANSYAH

Tesis yang

diserahkan untuk memenuhi

keperluan bagi Ijazah Doktor Falsafah

April 2007

(2)

PENGHARGAAN

AlhamduliIlahi Rabbil

a'lamin, segala puji bagi

Allah

dengan izinnya

dan

limpahan rahmatnya

serta

kurnianya dapatlah

saya

menyiapkan projek penyelidikan seperti

mana yang telah

dijadualkan.

Saya ingin mengambil kesempatan

ini untuk

mengucapkan

ucapan terima kasih yang tidak

terhingga kepada penyelia

utama

penyelidikan ini,

Profesor Hanafi Ismail di atas

segala bimbingan, tunjuk ajar

dan nasihat

kepada

saya selama

menjalankan projek penyelidikan

ini dan Prof.

Madya

Dr. Baharin

Azhari selaku

penyelia

bersama yang telah membantu dalam

menyelesaikan kajian

saya ini. Mereka berdua amat bermakna

bagi

saya dalam

menjayakan projek penyelidikan

ini. Tidak

lupa juga kepada

semua

pensyarah-pensyarah

di

bahagian polimer.

Setinggi-tinggi penghargaan ditujukan

khusus buat

pembantu-pembantu

makmal di Pusat

Pengajian Kejuruteraan

Bahan Dan Sumber

Mineral,

iaitu Encik

Segaran

all N. B

Dorai,

Encik Md Zandar Bin Md

Saman,

En. Mohamad Bin

Hassan,

En.

Syahrul

Ami Bin Zainal

Abidin,

En Kemuridan Md

Desa,

En.

Abdul

Rasyid Selamat,

Puan

Fong

Lee

Lee,

En.

Azam,

Puan Hasnah dan En.

Mohd

Sayuti

Bin Aziman yang telah

banyak

membantu saya di dalam

menjalankan kajian

ini.

Kepada

kedua orang yang amat

terpenting

di dalam

hidup

saya, iaitu isteri tercinta Dr. Ir. Salmah atas

dorongan, semangat, sokongan

dan

kesempatan

yang diberikan

kepada

saya untuk

melanjutkan pengajian sampai

ke

peringkat

PhD. Anakanda

tersayang Salahuddinsyah

yang

menjadikan semangat

di

11

(3)

dalam

hidup

saya. Rakaman terima kasih

juga ditujukan kepada

ahli

keluarga

saya ibu,

abang

dan adik.

Tidak

lupa

untuk kawan-kawan

ijazah tinggi,

Dr.

Supri,

Dr. Susantha,

Okti,

Husni,

Hariharan, Roshan,

Ou lan,

Bashree,

Saeid.

Gay Su,

Ah

Meng,

Mat

Awang. Hakimah,

Hamidah

Harahap, Yanti.

Zurina. Ainur, Siti Maznah, Zaiza,

Arjulizan,

Neoh Siew

Bee,

Teh Pe

Ling,

Lim Wei Lee, Nadras dan rakan­

rakan

ijazah tinggi

yang lain, saya

mengucapkan

terima kasih atas

kebersamaan kita di dalam

menjalankan projek.

Akhir sekali,

penghargaan kepada

Universiti Sains

Malaysia,

Pusat

Pengajian Kejuruteraan

Bahan dan Sumber Mineral dan Institut

Pengajian

Siswazah di atas

segala

kemudahan-kemudahan yang disediakan.

Suryadiansyah April

2007

111

(4)

JADUAL KANDUNGAN

PENGHARGAAN ii

JADUAL KANDUNGAN iv

SENARAI JADUAL x

SENARAIRAJAH xiii

SENARAI SIMBOL xxv

SENARAI SINGKATAN xxviii

ABSTRAK xxxi

ABSTRACT xxxiii

BAB1. PENGENALAN 1

1.1 Potensi

Pengunaan Agen Pengkupel Bagi Komposit

Getah Asli 1

1.2 Potensi

Pengunaan Agen Pengkupel Bagi Komposit Polipropilena

3

1.3

Objektif Penyelidikan

4

BAB 2. TINJAUAN LITERATUR 7

2.1

Komposit

7

2.1.1

Pengenalan

7

2.1.2

Pengelasan Komposit

8

2.1.3 Kelebihan

Komposit

10

2.1.4 Fasa Matrik

Bagi Komposit

11

2.1.5 Fasa

Pengukuhan

Dalam

Komposit

13

2.1.6 Antara Muka

Pengisi-Matrik

14

iv

(5)

2.1.7 Faktor-Faktor

Yang Mempengaruhi

Sifat Mekanik

Komposit

17

2.1.8 Ciri-Ciri

Pengisi

19

2.2 Getah Asli 23

2.2.1. SMR L 25

2.3 Faktor-Faktor

Yang Mempengaruhi

Sifat Vulkanizat 27 2.3.1

Reologi

Sebatian Getah Tak Tervulkan 27

2.3.2

Pematangan

Getah 28

2.3.3

Ketumpatan Sambung-silang

29

2.4

Jenis-jenis Pengisi

35

2.4.1

Pengisi

Putih 35

2.4.2 Hitam Karbon 42

2.5 Faktor-Faktor

Yang

Menentukan

Darjah Penguatan Pengisi

45

2.6 Kesan

Pengisi Terhadap

Vulkanizat Getah 47

2.6.1 Sifat-Sifat

Pematangan

50

2.6.2 Sifat-Sifat Mekanik 51

2.6.3

Morfologi

55

2.6.4

Pembengkakan

62

2.7

Penggunaan Agen Pengkupel

Di Dalam Getah Asli 62

2.7.1 Silana

(Si-69)

62

2.8 Pemvulkanan Sulfur 65

2.8.1 Pemvulkanan Sulfur

Terpecut

66

2.9

Polipropilena

69

2.7.1.

Pengenalan

Dan Sifat-Sifat

Polipropilena

69

2.7.2.

Komposit Polipropilena

70

2.10

Pengisi Sludge

Kertas

(SK)

73

v

(6)

2.10.1

Sludge

Kertas Dan

Komposit Sludge

Kertas

2.11

Agen Pengkupel

2.12 Analisis Terma

73

76

80

BAB 3. BAHAN DAN EKSPERIMEN 83

A.

Komposit

Getah 83

3.1 Bahan 83

3.2

Penyedian

etilena diamina dilaurat

(EDD)

84

3.3

Penyebatian Komposit getah

85

3.4 Pemvulkanan dan Pembentukan 87

3.5 Jenis-Jenis

Ujian

Untuk

komposit

Getah 88

3.5.1 Penentuan Sifat-Sifat

Pematangan

88

3.5.2

Ujian

Tensil 89

3.5.3

Ujian

Kekerasan 90

3.5.4

Ujian

Set

Mampatan

90

3.5.5

Ujian Pembengkakan

91

3.5.6

Ujian Morfologi

92

3.5.7

Ujian

Sinaran Infra Merah Fourier

(FTIR)

92

3.5.8

Ujian

Analisa

Termogravimetri (TGA)

92

B.

Komposit

Plastik

3.6 Bahan

3.6.1.

Polipropilena (PP)

3.6.2.

Pengisi

3.4.2.1.

Penyediaan Sludge

Kertas

(SK).

93

93

93 94 94

Vl

(7)

3.4.2.2. Silika 95 3.6.3. Maleik Anhidrida

Polipropilena (MAPP)

95

3.7.

Penyebatian Komposit

Plastik 96

3.8.

Pengacuanan Mampatan

98

3.9.

Jenis-jenis Ujian

99

3.9.1.

Ujian

Tensil 99

3.9.2.

Ujian

Hentaman 99

3.9.3.

Ujian

Fleksural 100

3.9.4.

Ujian Penyerapan

Air 100

3.9.5.

Ujian Morfologi

101

3.9.6.

Ujian

Sinaran Infra Merah Fourier

(FTIR)

101

3.9.7.

Ujian

Analisa

Termogravimetri (TGA)

102

3.9.B.

Ujian

Kalorimeter Imbasan Perbezaan

(OSC)

102

BAB 4. KESAN ETILENA DIAMINA DILAURAT

(EDD)

SEBAGAI AGEN

PENGKUPELBARU KE ATAS KOMPOSIT GETAH ASLI TERISI

SlUKA 104

4.1. Pendahuluan 104

4.2. Pencirian EDD 105

4.3. Kesan Ke Atas Sifat-Sifat

Pematangan

107

4.4. Kesan Ke Atas Sifat-Sifat Mekanik 113

4.5. Kelakuan

Pembengkakan (Interaksi

Getah -

Pengisi)

124

4.6.

Kajian Morfologi

Permukaan Rekahan 127

4.7.

Kajian Terhadap

Sifat-Sifat Terma 130

V11

(8)

BAB 5. KESAN ETILENA DIAMINA DILAURAT

(EDD)

KE ATAS

KOMPOSIT GETAH ASLI TERISI HITAM KARBON 132

5.1. Pendahuluan 132

5.2. Kesan Ke Atas Sifat-Sifat

Pematangan

133

5.3. Kesan Ke Atas Sifat-Sifat Mekanik 137

5.4. Kesan Kelakuan

Pembengkakan (Interaksi

Getah -

Pengisi)

144

5.5.

Kajian Morfologi

Permukaan Rekahan Tensil dan

Spesimen

147

5.6.

Kajian Tehadap

Sifat-Sifat Terma 152

BAB 6. KESAN ETILENA DIAMINA DILAURAT

(EDD)

SEBAGAI AGEN

PENGKUPEL BARU KE ATAS KOMPOSIT POLIPROPILENA

(PP)

TERISI SLUDGE KERTAS

(SK)

154

6.1. Pendahuluan 154

6.2. Kesan

Terhadap Perkembangan

Tork 155

6.2. Kesan Ke Atas Sifat-Sifat Mekanik 161

6.3. Kesan

Terhadap Penyerapan

Air 169

6.4.

Kajian Morfologi

Permukaan Rekahan 173

6.5.

Kajian Terhadap

Sifat-Sifat Termal 177

VlII

(9)

BAB 7. KESAN ETILENA DIAMINA DILAURAT

(EDD)

SEBAGAI AGEN

PENGKUPEL BARU KE ATAS KOMPOSIT POLIPROPILENA

(PP)

TERISI SILI.KA

(SiI)

184

7.1. Pendahuluan 184

7.2. Kesan Ke Atas Sifat-Sifat Mekanik 185

7.3. Kesan

Terhadap Penyerapan

Air 193

7.4.

Kajian Moriologi

Permukaan Rekahan 197

7.5.

Kajian Terhadap

Sifat-Sifat Termal 199

BAB 8. KESIMPULAN DAN CADANGAN KAJIAN LANJUTAN B.1.

Kesimpulan

8.2.

Cadangan Kajian Lanjutan

207 207

210

RUJUKAN

LAMPIRAN

(Kertas Penyelidikan Yang

Telah

Dibentangkan

Dalam

Persidangan)

212

226

IX

(10)

SENARAI JADUAL

Muka surat

Jadual 2.1

Komposisi

dalam

getah kering

dan lateks 24

Jadual 2.2 Getah

terperinci-teknikal

berdasarkan

pemiawaian

26

Malaysia

Jadual 2.3 Sifat fizik yang

dipengaruhi

oleh

ketumpatan sambung-

34

silang

Jadual 2.4

Kandungan

kimia di dalam kaolin 36

Jadual 2.5

Kandungan getah

terikat

bagi

silika dan hitam

karbon,

39

N 550

Jadual 2.6 Jenis hitam karbon dan ciri 42

Jadual 2.7 Sistem penamaan ASTM 43

Jadual 2.8 Kesan

perubahan

saiz

partikel

dan struktur

bagi

hitam 47

karbon

terhadap

sifat mekanik vulkanizat

getah

SBR

Jadual 2.9

Hubungan

antara saiz zarah

dengan

penguatan

getah

56

Jadual 2.10

Hubungan

saiz

partikel

dan luas

permukaan

hitam 56

karbon

pada

50

bsg dengan

sifat-sifat fizikal SBR

Jadual 2.11 Silika dan silikat di dalam

getah

asli 57

Jadual 2.12 Nilai-nilai

tipikal komposisi

kimia dalam hitam karbon 58 Jadual 2.13 Kesan

struktur,

saiz

partikel

dan

pembebanan terhadap

59

sifat vulkanizat SBR

Jadual 2.14 Sulfur dan

pemecut bagi pelbagai

sistem

pemvulkanan

66

Jadual 2.15 Sifat-sifat vulkanizat terhasil

pelbagai

sistem 68

pemvulkanan

Jadual 3.1 Bahan mentah yang

digunakan

dalam

penyelidikan

83

Jadual 3.2 Sifat-sifat fizikal

bagi

silika dan hitam karbon 83 Jadual 3.3

Spesifikasi

Palmac 98-12

(asid

laurik -

98%)

yang 84

digunakan

dalam

penyediaan

EDD

Jadual 3.4 Formulasi

daripada kandungan

agen

pengkupel

yang 86 berbeza

bagi komposit getah

asli terisi silika

pada

x

(11)

pembebanan pengisi

yang

tetap (30 bsg)

Jadual 3.5 Formulasi

daripada pembebanan

penqrsi yang 86 berbeza

bagi komposit getah

asli terisi silika

pada

kandungan

agen

pengkupel

yang

tetap (2 bsg)

Jadual 3.6 Formulasi

daripada kandungan

EDD yang berbeza 87

bagi komposit getah

asli terisi hitam karbon

pada pembebanan pengisi

yang

tetap (30 bsg)

Jadual 3.7 Formulasi

daripada pembebanan pengisi

yang berbeza 87

bagi komposit getah

asli terisi hitam karbon

pada kandungan

EDD yang

tetap (2 bsg)

Jadual 3.8

Spesifikasi Polipropilena

Titan Pro

(6331)

93

Jadual 3.9 Sifat-sifat fizikal

daripada sludge

kertas

(SK)

94

Jadual 3.10

Komposisi

kimia

sludge

kertas

(SK)

95

Jadual 3.11 Formulasi

daripada kandungan

bahan

pengserasi

yang 96

berbeza

bagi komposit polipropilena

terisi SK

pada pembebanan pengisi

yang

tetap (30 bsg

Jadual 3.12 Formulasi

daripada pembebanan pengisi

yang berbeza 97

bagi komposit polipropilena

terisi SK

pada kandungan

bahan

pengserasi

yang

tetap (2 bsg)

Jadual 3.13 Formulasi

daripada kandungan

bahan

pengserasi

yang 97 berbeza

bagi komposit polipropilena

terisi silika

pada

pembebanan pengisi

yang

tetap (30 bsg)

Jadual 3.14 Formulasi

daripada pembebanan pengisi

yang berbeza 97

bagi komposit polipropilena

terisi silika

pada kandungan

bahan

pengserasi

yang

tetap (2 bsg)

Jadual 3.15 Turutan

penyebatian

di dalam

setiap komposit

98

Jadual 3.16 Keadaan pemposesan pengacuanan

mampatan

Jadual 4.1

Hubungan

suhu

perosotan

dan

jumlah kehilangan

berat 131

bagi komposit getah

asli terisi silika

Jadual 5.1

Hubungan

suhu

perosotan

dan

jumlah kehilangan

berat 152

bagi komposit getah

asli terisi hitam karbon

Jadual 6.1 Sifat-sifat termal TGA

bagi komposit

PP/SK

tanpa

agen 181

pengkupel

dan

dengan

EDD atau MAPP

Xl

(12)

Jadual 6.2 Parameter termal DSC

bagi komposit

PP/SK

tanpa

183

agen

pengkupel

dan

dengan

EDD atau MAPP

Jadual 7.1 Sifat-sifat termal TGA

bagi komposit

PP/SiI

tanpa

agen 204

pengkupel

dan

dengan

EDD atau MAPP

Jadual 7.2 Parameter termal DSC

bagi komposit

PP/Sil

tanpa

agen 206

pengkupel

dan

dengan

EDD atau MAPP

xu

(13)

SENARAIRAJAH

Muka surat

Rajah

2.1

Pengelasan komposit

9

Rajah

2.2 Mekanisme

penjerapan

dan

pembasahan

15

Rajah

2.3 Mekanisme resapan 16

Rajah

2.4 Mekanisme

daya

tarikan elektrostatik 16

Rajah

2.5 Mekanisme

pengikatan

kimia 17

Rajah

2.6 Mekanisme

pengikatan

mekanik 17

Rajah

2.7 Skematik

bagi

struktur

partikel, agregat

dan

aglomerat

22

Rajah

2.8

Pengelasan pengisi

23

Rajah

2.9 Struktur asas

bagi getah

asli 24

Rajah

2.10 Perubahan sifat fizik

dengan pematangan, Eb;

29

pemanjangan pada

takat

putus, Ts;

kekuatan tensil dan

M300; modulus

pada pemanjangan

300%.

Rajah

2.11 Kekuatan tensil gam vulkanizat

getah

asli melawan 30

ketumpatan sambung-silang bagi pelbagai

sistem

pemvulkanan

Rajah

2.12 Kesan

pembebanan pengisi

hitam karbon

kepada

31

nilai

pemanjangan pada

takat

putus bagi pemvulkanan

lazim dan

cekap

Rajah

2.13 Permukaan kimia

bagi

silika 40

Rajah

2.14 Sifat

pematangan

vulkanizat

getah (a)

masa

skorj

dan 41

(b)

masa

pematangan

Rajah

2.15

Kumpulan berfungsi pada permukaan

hitam karbon 45

Rajah

2.16 Mekanisme

pengukuhan, (a)

model

gelinciran

molekul 49

yang berlaku

pada

keadaan

asal, (b)

kesemua rantai

mengalami

regangan

sepenuhnya

dan

(c) selepas

kesemua rantai kembali

kepada panjang asal,

rantai

berlingkaran

di antara

partikel-partikel

Rajah

2.17 Kesan

kandungan pengisi terhadap

kekuatan tensit 53 vulkanizat

getah

Xl11

(14)

Rajah

2.18 Kesan

penambahan pengisi kepada pemanjangan

54

pada

takat

putus

dalam sebatian

getah

asli

Rajah

2.19

Jenis-Jenis permukaan penjerapan; (a) permukaan

59 hitam karbon asal

dengan

kedudukan aktif A, B dan C

mempunyai tenaga penjerapan

yang

tinggi, VA. VB

dan

Vc (b)

hitam karbon yang dilakukan

penggrafitan

dan

(c) penjerapan

diatas

tapak

tetap

Rajah

2.20 Mekanisme tindak balas

getah-silika

dalam kehadiran 64 agen

pengkupel

Si-69

Rajah

2.21 Struktur

rangkaian getah bagi pemvulkanan

sulfur 67

terpecut

Rajah

2.22 Struktur molekul

polipropilena

69

Rajah

2.23 Struktur molekul selulosa 74

Rajah

2.24 Struktur 3

-aminopropiltrietoksilana (3-APE)

77

Rajah

2.25 Strukturagen

pengkupel

titanat

(LiCA 12)

78

Rajah

2.26 Struktur

organotitanat

dan peranannya dalam 78

pengkupelan Rajah

3.1

Rajah

4.1

Rajah

4.2

Rajah

4.3

Rajah

4.4

Rajah

4.5

Rajah

4.6

Tindak balas

penghasilan

EDD

daripada

asid laurik 85

dan etilena diamina

Spektrum tipikal

FT-I R EDD 106

DSC

termogram Tipikal

EDD 106

Kesan

pembebanan pengisi

yang berbeza

terhadap

108

masa

skorj (t52) bagi komposit getah

asli terisi silika

dengan kandungan

EDD atau Si-69 yang

tetap (2 bsg)

Kesan

pembebanan pengisi

yang berbeza

terhadap

108

masa

pematangan (t90) bagi komposit getah

asli

terisi silika

dengan kandungan

EDD atau Si-69 yang

tetap (2.0 bsg)

Kesan

kandungan

agen

pengkupeJ

yang berbeza 109

terhadap

masa

skorj (t52)

dan masa

pematangan (t90) bagi komposit getah

asli terisi silika

dengan pembebanan pengisi

yang tetap

(30 bsg)

Kesan

pembebanan pengisi

yang berbeza 111

terhadap

tork maksimum

(MH) bagi komposit getah

XIV

(15)

asli terisi silika

dengan kandungan

EDD atau Si-69

yang

tetap (2.0 bsg).

Rajah

4.7 Kesan

pembebanan pengisi

yang berbeza

terhadap

111

perbezaan

tork

( MH

-

ML) bagi komposit getah

asli

terisi silika

dengan kandungan

EDD atau Si-69 yang

tetap (2.0 bsg)

Rajah

4.8 Kesan

kandungan

agen

pengkupel

yang berbeza 112

terhadap

tork maksimum

(MH) bagi komposit getah

asli terisi silika

dengan pembebanan pengisi

yang

tetap (30 bsg)

Rajah

4.9 Kesan

kandungan

agen

pengkupel

yang berbeza 112

terhadap perbezaan

tork

( MH

-

ML ) bagi komposit

getah

asli terisi silika

dengan pembebanan pengisi

yang

tetap (30 bsg)

Rajah

4.10 Kesan

pembebanan pengisi

yang berbeza

terhadap

115

kekuatan tensil

bagi komposit getah

asli terisi silika

dengan kandungan

EDD atau Si-69 yang

tetap (2.0 bsg)

Rajah

4.11 Kesan

kandungan

agen

pengkupel

yang berbeza 116

terhadap

kekuatan tensil

bagi komposit getah

asli

terisi silika

dengan pembebanan pengisi

yang

tetap (30 bsg)

Rajah

4.12

Spektrum

FTIR

bagi komposit getah

asli terisi sllika 116

dengan pembebanan pengisi

30

bsg: (a) tanpa

agen

pengkupel, (b) dengan

EDD 2.0

bsg,

dan

(c) dengan

Si-69 2.0

bsg

Rajah

4.13

Kemungkinan

mekanisme tindak balas antara silika- 117

EDD-getah

asli

Rajah

4.14 Kesan

pembebanan pengisi

yang berbeza

terhadap

118

pemanjangan pada

takat

putus (Eb) bagi komposit

getah

asli terisi silika

dengan kandungan

EDD atau Si-

69 yang

tetap (2.0 bsg).

Rajah

4.15 Kesan

kandungan

agen

pengkupel

yang berbeza 118

terhadap pemanjangan pada

takat

putus (Eb) bagi komposit getah

asli terisi silika

dengan pembebanan pengisi

yang

tetap (30 bsg)

Rajah

4.16 Kesan

pembebanan pengisi

yang berbeza

terhadap

120

modulus tensil

(M100) bagi komposit getah

asli terisi silika

dengan kandungan

EDD atau Si-69 yang

tetap (2.0 bsg)

xv

(16)

Rajah

4.17 Kesan

pembebanan pengisi

yang berbeza

terhadap

120

modulus tensil

(M300) bagi komposit getah

asli terisi

silika

dengan kandungan

EDD atau Si-69 yang

tetap (2.0 bsg)

Rajah

4.18 Kesan

pembebanan pengisi

yang berbeza

terhadap

121

kekerasan

bagi komposit getah

asli terisi silika

dengan kandungan

EDD atau Si-69 yang

tetap (2.0 bsg)

Rajah

4.19 Kesan

pembebanan pengisi

yang berbeza

terhadap

121

modulus tensil

(M100

dan

M300) bagi komposit getah

asli terisi silika

dengan kandungan

EDD atau Si-69

yang

tetap (2.0 bsg)

Rajah

4.20 Kesan

kandungan

agen

pengkupel

yang berbeza 122

terhadap

kekerasan

bagi komposit getah

asli terisi

silika

dengan pembebanan pengisi

yang

tetap (30 bsg)

Rajah

4.21 Kesan

pembebanan pengisi

yang berbeza

terhadap

set 123

mampatan bagi komposit getah

asli terisi silika

dengan kandungan

EDD atau Si-69 yang

tetap (2.0 bsg).

Rajah

4.22 Kesan

kandungan

agen

pengkupel

yang berbeza 124

terhadap

set

mampatan bagi komposit getah

asli terisi

silika

dengan pembebanan pengisi

yang

tetap (30 bsg)

Rajah

4.23 Kesan

pembebanan pengisi

yang berbeza

terhadap

126

Qf/Qg bagi komposit getah

asli terisi silika

dengan

kandungan

EDD atau Si-69 yang

tetap (2.0 bsg)

Rajah

4.24 Kesan

kandungan

agen

pengkupel

yang berbeza 126

terhadap QflQg bagi komposit getah

asli terisi silika

dengan pembebanan pengisi

yang

tetap (30 bsg)

Rajah

4.25 Imbasan elektron

mikroskop (SEM) bagi komposit

128

getah

asli terisi silika

dengan pembebanan pengisi

30

bsg

dan

tanpa

agen

pengkupel

Rajah

4.26 Imbasan elektron

mikroskop (SEM) bagi komposit

128

getah

asli terisi silika

dengan pembebanan pengisi

30

bsg

dan

dengan kandungan

EDD 2.0

bsg.

Rajah

4.27 Imbasan elektron

mikroskop (SEM) bagi komposit

129

getah

asli terisi silika

dengan pembebanan pengisi

30

bsg

dan

dengan kandungan

Si-69 2.0

bsg.

xvi

(17)

Rajah

4.28 Imbasan elektron

mikroskop (SEM) bagi komposit

129

getah

asli terisi silika

dengan pembebanan pengisi

30

bsg

dan

dengan kandungan

EDD 3.0

bsg.

Rajah

4.29 Imbasan elektron

mikroskop (SEM) bagi komposit

130

getah

asli terisi silika

dengan pembebanan pengisi

30

bsg

dan

dengan kandungan

Si-69 3.0

bsg.

Rajah

4.30

Perbandingan lengkungan Termogravimetri (TGA) bagi

131

komposit getah

asli terisi slllka

dengan

atau

tanpa

agen

pengkupel

Rajah

5.1 Kesan

pembebanan pengisi

yang berbeza

terhadap

134

masa

skorj (ts2)

dan masa

pematangan (t90) bagi komposit getah

asli terisi hitam karbon

(HK) dengan kandungan

EDD yang

tetap (2 bsg)

Rajah

5.2 Kesan

kandungan

EDD yang berbeza

terhadap

134

masa

skorj (ts2)

dan masa

pematangan (t90) bagi komposit getah

asli terisi HK

dengan pembebanan pengisi

yang

tetap (30 bsg)

Rajah

5.3 Kesan

pembebanan

penqisr yang berbeza 136

terhadap

tork maksimum

(MH) bagi komposit getah

asli terisi HK

dengan kandungan

EDD yang

tetap (2.0 bsg)

Rajah

5.4 Kesan

pembebanan pengisi

yang berbeza

terhadap

136

perbezaan

tork

(

MH - ML

) bagi komposit getah

asli

terisi HK

dengan kandungan

EDD yang

tetap (2.0 bsg)

Rajah

5.5 Kesan

kandungan

EDD yang berbeza

terhadap

137

tork maksimum

(MH)

dan

perbezaan

tork

(MH

-

ML) bagi komposit getah

asli terisi HK

dengan pembebanan pengisi

yang

tetap (30 bsg)

Rajah

5.6 Kesan

pembebanan pengisi

yang berbeza

terhadap

138

kekuatan tensil

bagi komposit getah

asli terisi HK

dengan kandungan

EDD yang

tetap (2.0 bsg)

Rajah

5.7 Kesan

kandungan

EDD yang berbeza

terhadap

139

kekuatan tensil

bagi komposit getah

asli terisi HK

dengan pembebanan pengisi

yang

tetap (30 bsg)

Rajah

5.8 Kesan

pembebanan pengisi

yang berbeza

terhadap

140

pemanjangan pada

takat

putus (Es) bagi komposit

getah

asli terisi HK

dengan kandungan

EDD yang

tetap (2.0 bsg)

XVII

(18)

Rajah

5.9 Kesan

kandungan

EDD yang berbeza

terhadap

140

pemanjangan pada

takat

putus (Eb) bagi komposit

getah

asli terisi HK

dengan pembebanan pengisi

yang

tetap (30 bsg)

Rajah

5.10 Kesan

pembebanan pengisi

yang berbeza

terhadap

142

modulus tensil

(M100

dan

M300) bagi komposit getah

asli terisi HK

dengan kandungan

EDD yang

tetap (2.0 bsg).

Rajah

5.11 Kesan

pembebanan pengisi

yang berbeza

terhadap

142

kekerasan

bagi komposit getah

asli terisi silika

dengan kandungan

EDD yang

tetap (2.0 bsg)

Rajah

5.12 Kesan

pembebanan pengisi

yang berbeza

terhadap

143

modulus tensil

(M

100 dan

M300) bagi komposit getah

asli terisi HK

dengan kandungan

EDD yang

tetap (2.0 bsg).

Rajah

5.13 Kesan

kandungan

EDD yang berbeza

terhadap

143 kekerasan

bagi komposit getah

asli terisi HK

dengan

pembebanan pengisi

yang

tetap (30 bsg)

Rajah

5.14 Kesan

pembebanan pengisi

yang berbeza

terhadap

set 145

mampatan bagi komposit getah

asli terisi HK

dengan

kandungan

EDD yang

tetap (2.0 bsg).

Rajah

5.15 Kesan

kandungan

EDD yang berbeza

terhadap

set 145

mampatan bagi komposit getah

asli terisi HK

dengan

pembebanan pengisi

yang

tetap (30 bsg)

Rajah

5.16 Kesan

pembebanan pengisi

yang berbeza

terhadap

146

Qf/Qg bagi komposit getah

asli terisi HK

dengan

kandungan

EDD yang

tetap (2.0 bsg)

Rajah

5.17 Kesan

kandungan

EDD yang berbeza

terhadap Qf/Qg

147

bagi komposit getah

asli terisi HK

dengan pembebanan

pengisi

yang

tetap (30 bsg)

Rajah

5.18 Imbasan elektron

mikroskop (SEM) bagi permukaan

148

rekahan tensil

komposit getah

asli terisi HK

dengan pembebanan pengisi

30

bsg dengan tanpa

EDD

(kawalan)

Rajah

5.19 Imbasan elektron

mikroskop (SEM) bagi permukaan

149

rekahan tensil

komposit getah

asli terisi HK

dengan pembebanan pengisi

30

bsg dengan kandungan

EDD

1.0

bsg

Rajah

5.20 Imbasan elektron

mikroskop (SEM) bagi permukaan

149

XVlll

(19)

rekahan tensil

komposit getah

asli terisi HK

dengan pembebanan pengisi

30

bsg dengan kandungan

EDD

2.0

bsg

Rajah

5.21 Imbasan elektron

mikroskop (SEM) bagi permukaan

150

spesimen komposit getah

asli terisi HK

dengan

pembebanan pengisi

30

bsg

dan

tanpa

EDD

(kawalan)

Rajah

5.22 Imbasan elektron

mikroskop (SEM) bagi permukaan

151

spesimen komposit getah

asli terisi HK

dengan

pembebanan pengisi

30

bsg

dan

dengan kandungan

EDD 1.0

bsg

Rajah

5.23 Imbasan elektron

mikroskop (SEM) bagi permukaan

151

atas

komposit getah

asli terisi HK

dengan pembebanan pengisi

30

bsg

dan

dengan kandungan

EDD 2.0

bsg

Rajah

5.24

Perbandingan lengkungan Termogravimetri (TGA) bagi

153

komposit getah

asli terisi HK

dengan

atau

tanpa

EDD

Rajah

6.1

Hubungan

masa

terhadap lengkungan

tork ke atas 156

pembebanan pengisi

yang berbeza

bagi komposit

PP/SK

tanpa

bahan

pengkupel (kawalan)

Rajah

6.2

Hubungan

masa

terhadap lengkungan

tork ke atas 157

pembebanan pengisi

yang berbeza

bagi komposit

PP/SK

dengan kandungan

EDD yang

tetap

2.0

php

Rajah

6.3

Hubungan

masa

terhadap lengkungan

tork ke atas 157

pembebanan pengisi

yang berbeza

bagi komposit

PP/SK

dengan kandungan

yang

tetap

MAPP 2.0

php

Rajah

6.4 Kesan

pembebanan pengisi

yang berbeza ke atas 158 kestabilan tork

bagi komposit

PP/SK

tanpa

agen

pengkupel (kawalan)

atau

dengan kandungan

EDD

atau MAPP yang

tetap (

2.0

php)

Rajah

6.5

Hubungan

masa

terhadap lengkungan

tork ke atas 159

kandungan

EDD yang berbeza

bagi komposit

PP/SK

dengan pembebanan pengisi

yang

tetap

30

php

Rajah

6.6

Hubungan

masa

terhadap lengkungan

tork ke atas 160

kandungan

MAPP yang berbeza

bagi komposit

PP/SK

dengan pembebanan pengisi

yang

tetap

30

php

Rajah

6.7 Kesan

kandungan

agen

pengkupel

yang berbeza ke 160 atas kestabilan tork

bagi komposit

PP/SK

dengan

pembebanan pengisi

yang

tetap (30 php)

XIX

(20)

Rajah

6.8 Kesan

pembebanan pengisi

yang berbeza ke atas 162 kekuatan tensil

bagi komposit

PP/SK

tanpa

bahan

pengkupel (kawalan)

atau

dengan kandungan

EDD

atau MAPP yang

tetap (

2.0

php).

Rajah

6.9 Kesan

pembebanan pengisi

yang berbeza ke atas 163 Modulus

Young bagi komposit

PP/SK

tanpa

bahan

pengkupel (kawalan)

atau

dengan kandungan

EDD

atau MAPP yang

tetap (

2.0

php).

Rajah

6.10 Kesan

pembebanan pengisi

yang berbeza ke atas 164

pemanjangan pada

takat

putus (Eb) bagi komposit

PP/SK

tanpa

agen

pengkupel (kawalan)

atau

dengan kandungan

EDD atau MAPP yang

tetap (2.0 php)

Rajah

6.11 Kesan

kandungan

agen

pengkupel

yang berbeza ke 164 atas kekuatan tensil

bagi komposit

PP/SK

dengan

pembebanan pengisi

yang

tetap (30 php).

Rajah

6.12 Kesan

kandungan

agen

pengkupel

yang berbeza ke 164 atas modulus

Young bagi komposit

PP/SK

dengan

pembebanan pengisi

yang

tetap (30 php)

Rajah

6.13 Kesan

kandungan

agen

pengkupel

yang berbeza ke 165

atas

pemanjangan pada

takat

putus (Eb) bagi komposit

PP/SK

dengan pembebanan pengisi

yang

tetap (30 php)

Rajah

6.14 Kesan

pembebanan pengisi

yang berbeza ke atas 166 kekuatan hentaman

bagi komposit

PP/SK

tanpa

agen

pengkupel (kawalan)

atau

dengan kandungan

EDD

atau MAPP yang

tetap (

2.0

php)

Rajah

6.15 Kesan

pembebanan pengisi

yang berbeza ke atas 166

kekuatan fleksural

bagi komposit

PP/SK

tanpa

agen

pengkupel (kawalan)

atau

dengan kandungan

EDD

atau MAPP yang

tetap (

2.0

php)

Rajah

6.16 Kesan

kandungan

agen

pengkupel

yang berbeza ke 168 atas kekuatan hentaman

bagi komposit

PP/SK

dengan pembebanan pengisi

yang

tetap (30 php)

Rajah

6.17 Kesan

kandungan

agen

pengkupel

yang berbeza ke 168 atas kekuatan fleksural

bagi komposit

PP/SK

dengan

pembebanan pengisi

yang

tetap (30 php)

Rajah

6.1.8

Hubungan lengkungan tipikal

kelakuan penyerapan air 170 melawan masa

pada pembebanan pengisi

yang

berbeza

bagi komposit

PP/SK

tanpa

agen

pengkupel

xx

(21)

Rajah

6.19

Hubungan lengkungan tipikal

kelakuan penyerapan air 170

melawan masa

pada pembebanan pengisi

yang berbeza

bagi komposit

PP/SK

dengan kandungan

EDD

yang

tetap

2.0

php

Rajah

6.20

Hubungan lengkungan tipikal

kelakuan penyerapan air 171 melawan masa

pada pembebanan pengisi

yang

berbeza

bagi komposit

PP/SK

dengan kandungan

MAPP yang

tetap

2.0

php

Rajah

6.21

Keseimbangan

penyerapan air melawan

pembebanan

171

pengisi bagi komposit

PP/SK

tanpa

agen

pengkupel

dan

dengan kandungan

EDD atau MAPP yang

tetap (2.0 php)

setelah 50 hari

Rajah

6.22

Hubungan lengkungan tipikal

kelakuan penyerapan air 172 melawan masa

pada kandungan

EDD yang berbeza

bagi komposit

PP/SK

dengan pembebanan pengisi

yang

tetap

30

php

172

Rajah

6.23

Hubungan lengkungan tipikal

kelakuan penyerapan air melawan masa

pada kandungan

MAPP yang berbeza

bagi komposit

PP/SK

dengan pembebanan pengisi

yang

tetap

30

php

173

Rajah

6.24

Keseimbangan

penyerapan air melawan

kandungan

agen

pengkupel bagi komposit

PP/SK

dengan pembebanan pengisi

yang

tetap (30 php)

setelah 50

hari

174

Rajah

6.25

Mikrograf

SEM

permukaan

rekahan

kegagalan

tensil

bagi komposit

PP/SK

(1 �O/3�) tanpa

agen

pengkupel pada pembesaran

200X

175

Rajah

6.26

Mikrograf

SEM

permukaan

rekahan

kegagalan

tensil

bagi komposit

PP/SK

(1 �O/3�) dengan kandungan

EDD 2.0

php pada pembesaran

200X

175

Rajah

6.27

Mikrograf

SEM

permukaan

rekahan

kegagalan

tensil

bagi komposit

PP/SK

(100/30) dengan kandungan

MAPP 2.0

php pada pembesaran

200X

176

Rajah

6.28

Mikrograf

SEM

permukaan

rekahan

kegagalan

tensil

bagi komposit

PP/SK

(100/30) dengan kandungan

EDD 3.0

php pada pembesaran

200X

176

Rajah

6.29

Mikrograf

SEM

permukaan

rekahan

kegagalan

tensil

bagi komposit

PP/SK

(100/30) dengan kandungan

MAPP 3.0

php pada pembesaran

200X

177

XXI

(22)

Rajah

6.30

Spektra

FTIR

bagi komposit

PP/SK

(100/30) tanpa menggunakan

agen

pengkupel

178

Rajah

6.31

Spektra

FTIR

bagi komposit

PP/SK

(100/30) dengan kandungan

EDD 2.0

php

178

Rajah

6.32

Spektra

FTIR

bagi komposit

PP/SK

(100/30) dengan kandungan

MAPP 2.0

php

179

Rajah

6.33

Cadangan

mekanisme tindak balas

bagi komposit

PP/SK

dengan

MAPP

180

Rajah

6.34

Cadangan

mekanisme tindak balas

bagi komposit

PP/SK

dengan

EDD

181

Rajah

6.35

Hubungan lengkungan kehilangan

berat melawan suhu

pada termogravimetri (TGA) bagi komposit

PP/SK

tanpa

agen

pengkupel (SK30).

dan

dengan kandungan

EDD atau MAPP

masing-masing pada

2.0

php

183

Rajah

6.36

Termogram

DSC

bagi komposit

PP/SK

tanpa

agen

pengkupel (SK30),

dan

dengan kandungan

EDD atau

MAPP

masing-masing

2

php Rajah

7.1

Rajah

7.2

Rajah

7.3

Rajah

7.4

Rajah

7.5

Rajah

7.6

Kesan

pembebanan pengisi

yang berbeza ke atas 187 kekuatan tensil

bagi komposit

PP/Sil

tanpa

agen

pengkupel (kawalan)

atau

dengan kandungan

EDD

atau MAPP yang

tetap (

2.0

php).

Kesan

pembebanan pengisi

yang berbeza ke atas 187 Modulus

Young bagi komposit

PP/Sil

tanpa

agen

pengkupel (kawalan)

atau

dengan kandungan

EDD

atau MAPP yang

tetap (

2.0

php).

Kesan

pembebanan pengisi

yang berbeza ke atas 188

pemanjangan pada

takat

putus (Eb) bagi komposit

PP/Sil

tanpa

agen

pengkupel (kawalan)

atau

dengan kandungan

EDD atau MAPP yang

tetap (2.0 php)

Kesan

kandungan

agen

pengkupel

yang berbeza ke 188 atas kekuatan tensil

bagi komposit

PP/Sil

dengan

pembebanan pengisi

yang

tetap (30 php).

Kesan

kandungan

agen

pengkupel

yang berbeza ke 189 atas modulus

Young bagi komposit

PP/Sil

dengan

pembebanan pengisi

yang

tetap (30 php).

Kesan

kandungan

agen

pengkupel

yang

berbeza

ke 189 atas

pemanjangan pada

takat

putus (Eb) bagi

komposit

PP/Sil

dengan pembebanan pengisi

yang

XXII

(23)

tetap (30 php)

Rajah

7.7 Kesan

pembebanan penqisl

yang berbeza ke atas 190

kekuatan hentaman

bagi komposit

PP/Sil

tanpa

bahan

pengkupel (kawalan)

atau

dengan kandungan

EDD

atau MAPP yang

tetap (

2.0

php)

Rajah

7.8 Kesan

pembebanan pengisi

yang berbeza ke atas 191

kekuatan fleksural

bagi komposit

PP/Sil

tanpa

bahan

pengkupel (kawalan)

atau

dengan kandungan

EDD

atau MAPP yang

tetap (

2.0

php)

Rajah

7.9 Kesan

kandungan

agen

pengkupel

yang berbeza ke 192 atas kekuatan hentaman

bagi komposit

PP/Sil

dengan pembebanan pengisi

yang

tetap (30 php)

Rajah

7.10 Kesan

kandungan

agen

pengkupel

yang berbeza ke 192 atas kekuatan fleksural

bagi komposit

PP/Sil

dengan

pembebanan pengisi

yang

tetap (30 php)

Rajah

7.11

Hubungan lengkungan tipikal

kelakuan penyerapan air 194 melawan masa

pada pembebanan pengisi

yang

berbeza

bagi komposit

PP/Sil

tanpa

agen

pengkupel

Rajah

7.12

Hubungan lengkungan tipikal

kelakuan penyerapan air 194 melawan masa

pada pembebanan pengisi

yang

berbeza

bagi komposit

PP/Sil

dengan kandungan

EDD

yang

tetap

2.0

php

Rajah

7.13

Hubungan lengkungan tipikal

kelakuan penyerapan air 195 melawan masa

pada pembebanan pengisi

yang

berbeza

bagi komposit

PP/Sil

dengan kandungan

MAPP yang

tetap

2.0

php

Rajah

7.14

Keseimbangan

penyerapan air melawan

pembebanan

195

pengisi bagi komposit

PP/Sil

tanpa

agen

pengkupel

dan

dengan kandungan

EDD atau MAPP yang

tetap (2.0 php)

setelah 50 hari

Rajah

7.15

Hubungan lengkungan tipikal

kelakukan penyerapan 196 air melawan masa

pada kandungan

EDD yang berbeza

bagi komposit

PP/Sil

dengan pembebanan pengisi

yang

tetap

30

php

Rajah

7.16

Hubungan lengkungan tipikal

kelakuan penyerapan air 196 melawan masa

pada kandungan

MAPP yang berbeza

bagi komposit

PP/Sil

dengan pembebanan pengisi

yang

tetap

30

php

Rajah

7.17

Keseimbangan

penyerapan air melawan

kandungan

197

XXlll

(24)

agen

pengkupel bagi komposit

PP/Sil

dengan pembebanan pengisi

yang

tetap (30 php)

setelah 50

hari

Rajah

7.18

Mikrograf

SEM

permukaan

rekahan

kegagalan

tensil 198

bagi komposit

PP/Sil

(1 �O/3�) tanpa

agen

pengkupel

pada pembesaran

200X

Rajah

7.19

Mikrograf

SEM

permukaan

rekahan

kegagalan

tensil 198

bagi komposit

PP/Sil

(100/30) dengan kandungan

EDD 2.0

php pada pembesaran

200X

Rajah

7.20

Mikrograf

SEM

permukaan

rekahan

kegagalan

tensil 199

bagi komposit

PP/Sil

(100/30) dengan kandungan

MAPP 2.0

php pada pembesaran

200X

Rajah

7.21

Spektra

FTIR

bagi komposit

PP/Sil

(100/30) tanpa

200

menggunakan

agen

pengkupel

Rajah

7.22

Spektra

FTIR

bagi komposit

PP/Sil

(100/30) dengan

201

kandungan

EDD 2.0

php

Rajah

7.23

Spektra

FTIR

bagi komposit

PP/Sil

(100/30) dengan

201

kandungan

MAPP 2.0

php

Rajah

7.24

Cadangan

mekanisme tindak balas

bagi komposit

202

PP/Sil

dengan

MAPP

Rajah

7.25

Cadangan

mekanisme tindak balas

bagi komposit

203

PP/Sil

dengan

EDD

Rajah

7..26

Hubungan lengkungan kehilangan

berat melawan suhu 204

pada termogravimetri (TGA) bagi komposit

PP/Sil

tanpa

agen

pengkupel (Sil 30),

dan

dengan kandungan

EDD atau MAPP

masing-masing pada

2.0

php

Rajah

7.27

Termogram

DSC

bagi komposit

PP/Sil

tanpa

agen 205

pengkupel (SiI30),

dan

dengan kandungan

EDD atau

MAPP

masing-masing pada

2

php.

XXIV

(25)

SENARAI SIMBOL

cr

Tegasan

e Terikan

't

Tegasan

ricih

ya

Kadar ricih

" Kelikatan ketara

Eb

Pemanjangan pada

takat

putus MI

Peratus penyerapan air

WN

Berat

selepas

direndam

Wd

Berat sebelum direndam

Xkom Penghabluran komposit

.6.Hf Haba

perlakuran komposit

.6.Hfo Haba

perlakuran daripada penghabluran polipropilena Xpp Penghabluran polipropilena (PP)

di dalam

komposit

W,pp Nisbah berat

polipropilena

S Kekuatan fleksural

p Pembebanan

L

Panjang

span b Lebar

spesimen

d Ketebalan

spesimen

E Modulus

Young

Co

Pemalar yang

dipengaruhi

oleh

geometri peralatan

b Pemalar ciri

daripada

leburan

polimer

S

Kelajuan

rotor

M Tork

n Indek hukum kuasa

xxv

(26)

.6Ea R T

A

Ysv

YLV

YSL

Vph

F

x

Vo

Ao

t90

ee

Tenaga pengaktifan

Pemalar universal gas Suhu

Pemalar Arrhenius

Ikatan fizikal yang disebabkan

daya penyerakan

antara molekul setempat yang boleh tersebar dan fasa

pengukuhan.

Tenaga

bebas

permukaan bagi

antara muka

pepejal-wap Tenaga

bebas

permukaan bagi

antara muka

pepejal-cecair Tenaga

bebas

permukaan bagi

antara muka

cecair-wap

Nilai

ketumpatan sambung-silang

fizik

daya

yang dikenakan

terhadap sampel

Pemalar

saling

tindakan antara

getah

dan toluena

(0.39) Ketumpatan sambung-silang getah

= 0.932

pada

35

oe Isipadu

molar toluena = 108.05

pada

35

oe

Nilai

pecahan isipadu terbengkak pada keseimbangan

Luas keratan rentas sebelum canggaan Pekali elastik

Nisbah

pemanjangan

Tork maksimum

Tork minimum

Pembebanan berkesan

pengisi

Masa

skorj

Masa

pematangan

Suhu awal

perosotan

Suhu akhir

perosotan

Set

mampatan

Ketebalan

spesimen

sebelum

dipanaskan

di dalam ketuhar panas

XXVI

(27)

t1 Ketebalan

spesimen

setelah

dipanaskan

di dalam ketuhar panas tn Ketebalan cetakan

-

9.3 mm

XXVll

(28)

3-APE ASS

ASPP

ASTM BR

bsg

CAPS

CBS

CR CTAB CV DBP DCP DCPD

DHD DSC DTG E EDD ENB EPDM EPM EPR ETO

ETP

SENARAI SINGKATAN

3-aminipropiltrietoksilana

Akrilonitril butadiena stirena

Abu sekam padi

putih

American standard of

testing

method

Polibutadiena

Bahagian

per seratus

getah Agen pengkupel

sistem

pelet

N-sikloheksil-2-benzol tiazolsulfenamida

Getah

polikloroprena

Setiltrimethilammonium bromida

Pemvulkanan lazim

Dibutilfthalat

Dikumil

peroksida

Disiklopentana diena

Heksadiena

Kalorimeter imbasan perbezaan

Terbitan termogravimetri

Kecekapan sambung-silang

Etilena diamina dilaurat

Etilena norbonena

Etilena propilena diena monomer

Etilena

propilena

monomer

Getah elilena

propilena

.

Elastomer termoplastik olefin

Elastomer

termoplaslik

XXV11I

(29)

EV FT-IR

HDPE HIPS HK IR LOPE LlCA LLOPE MAPP MBTS

MFA NBR NR OH

PE

php phr

PiB PMPPIC

POFA PP

PPG PS SBR

SEM

semi-EV

Pemvulkanan cekap

Sinaran infra merah Fourier

Polietilena

ketumpatan tinggi

Polistirena hentaman tinggi

Hitam karbon

Polistirena

Polietilena

ketumpatan

rendah

Agen pengkupel

cecair

(Organotitanat)

Polietilena linear

ketumpatan

rendah

Maleik anhidrida

pollpropllena

Dibenzotiazil disulfida

Multifunctional additive

Getah akrilonitril butadiena

Natural rubber

(Getah asli)

Kumpulan hidroksil

Polietilena

Part per hundred polymer

(bahagian

per seratus

polimer)

Part per hudred rubber Polibutadiena

Polimetil

polifenil

isosianat

Asid lemak kelapa sawit

(Palm

Oil Fatty

Acid) Polipropilena

Polipropilena

glikol Polistirena

Getah stirena butadiena

Mikroskop penskanan

elektron

Pemvulkanan separa

cekap

XXIX

(30)

Si-69

Agen pengkupel

sllana

Sil Silika

SK

Sludge

kertas

SMR Standard

Malaysian

Rubber

TGA Analisis

termogravimetri

TMTD Tetrametil tiuram disulfida

TSR Teknikal Getah

terperinci

xxx

(31)

Potensi Etilena Diamina Dilaurat

Sebagai Agen Pengkupel

Baru Di Dalam

Komposit

Getah Asli Dan

Polipropilena

ABSTRAK

Potensi etilena diamina dilaurat

(EOO) sebagai

agen

pengkupel

baru di

dalam

komposit getah

asli maupun

komposit polipropilena

telah

dikaji.

Di dalam

komposit getah asli,

yang

menggunakan pengisi silika,

agen

pengkupel

silana

(Si-69)

telah

digunakan sebagai

agen

pembanding,

manakala untuk

pengisi

hitam karbon

(HK) hanya

EDD

digunakan sebagai

agen

pengkupel.

Untuk

komposit polipropilena, kajian

yang

dijalankan menggunakan pengisi sludge

kertas

(SK)

dan

silika,

manakala maleik anhidrida

polipropilena (MAPP) digunakan sebagai

agen

pengkupel

komersial.

Penyebatian

etilena diamina dilaurat

(EDD)

di dalam

komposit getah

asli

terisi silika

ataupun

hitam karbon memberikan kesan yang

positif dengan meningkatnya

kadar

pematangan,

tork maksimum,

perbezaan tork,

kekuatan

tensil, modulus, kekerasan,

set

mampatan

dan ketahanan

pembengkakan

yang

baik, tetapi

menurunkan

pemanjangan pada

takat

putus.

Jika

dibandingkan dengan

agen

pengkupel

silana

(Si-69), keputusan menunjukkan

bahawa

komposit getah

asli terisi silika

dengan

EDD adalah lebih baik dari

segi

kadar

pematangan,

tork

maksimum, perbezaan tork, pemanjangan pada

takat

putus

dan kekerasan.

Mikrograf permukaan

rekahan

kegagalan

tensil

bagi komposit getah

asli terisi silika atau HK

dengan

kedua-dua agen

pengkupel menunjukkan permukaan

yang lebih kasar

berbanding komposit getah

asli yang sama

tetapi tanpa

agen

pengkupel (kawalan)

. Penambahan EDD

bagi komposit getah

asli

xxxi

(32)

terisi silika atau hitam karbon telah

meningkatkan

kestabilan terma

komposit getah

asli.

Kehadiran etilena diamina dilaurat

(EDD)

di dalam

komposit polipropilena

terisi

sludge

kertas

(SK) ataupun

silika

(Sil)

memberikan kesan

positif dengan meningkatnya kebolehprosesan,

kekuatan

tensil, pemanjangan pada

takat

putus (Eb),

modulus

Young,

kekuatan hentaman dan

fleksural, tetapi

ketahanan

terhadap

penyerapan air menurun. Jika di

bandingkan dengan

agen

pengkupel MAPP, keputusan menunjukkan

bahawa

komposit polipropilena dengan

EDD

mempunyai

sifat-sifat yang lebih baik dari

segi kebolehprosesan, Eb,

kekuatan hentaman dan fleksural

berbanding komposit polipropilena dengan

MAPP.

Mikrograf permukaan

rekahan

kegagalan

tensil

bagi komposit polipropilena

terisi SK atau Sil

dengan

EDD atau MAPP

menunjukkan sludge

kertas atau silika di dalam

komposit

PP/SK

ataupun

PP/SiI telah disaluti dan melekat

dengan

sempurna

kepada

matrik

PP,

yang

menunjukkan pembasahan

dan interaksi antara muka

pengisi-matrik

yang lebih

baik

berbanding komposit polipropilena

yang sama

tetapi tanpa

agen

pengkupel.

Analisis TGA

menunjukkan penambahan

EDD atau MAPP

dapat meningkatkan

sedikit kestabilan terma

bagi komposit

PP/SK

ataupun PP/Sil,

dan

termogram

DSC

menunjukkan peningkatan

keserasian

komposit

PP/SK

ataupun

PP/Sil.

XXXll

(33)

The Potential of

Ethylene

Diamine Dilaurate As A New

Coupling Agent

In

Natural Rubber and

Polypropylene Composites

ABSTRACT

The

potential

of

ethylene

diamine dilaurate

(EDD)

as a new

coupling agent

in natural rubber

(NR)

and

polypropylene (PP) composites

was studied.

In this

study,

silica and carbon black were used as fillers in NR

composites

and

silane

coupling agent (Si-69)

was used as a commercial

coupling agent

in silica filled NR

composites.

For carbon black filled NR

composites,

EDD was used as

a

coupling agent.

For paper

sludge

and silica filled

polypropylene composites,

maleic anhidride

polypropylene (MAPP)

was used as a commercial

coupling agent.

Compounding ethylene

diamine dilaurate

(EDD)

into silica or carbon

black filled NR

composites give

a better effect

by increasing

the cure rate,

maximum and different

torque,

tensile

strength, modulus, hardness, compression

set and

swelling

resistant, but

reducing elongation

at break.

Compare

with silane

coupling agent (Si-69),

results show that NR

composites

with EDD exhibit better the cure rate, maximum and different

torque, elongation

at break and hardness.

Micrographs

of tensile fracture surfaces of silica or

carbon black filled NR

composites

with both

coupling agents

exhibit

rough

surfaces

compared

to the same NR

composites

but without

coupling agent.

The addition of EDD was found to

improve

the thermal

stability

of silica or carbon

black filled natural rubber

composites.

The

incorporation

of

ethylene

diamine dilaurate

(EDD)

in paper

sludge

or

silica

(Sil)

filled

polypropylene (PP) composites give positive

effects

by

XXXlll

(34)

improved processability,

tensile

strength, Young's modulus, elongation

at break,

impact

and flexural

strengths

but reduced the water

absorption

resistance.

Compare

with maleic

anhydride polypropylene (MAPP),

results

show that

polypropylene composites

with EDD exhibit better

processability, higher elongation

at break

(Eb), impact

and flexural

strengths

but lower tensile

strength, Young's

modulus and water

absorption

resistance.

Micrographs

of

tensile fracture surfaces of paper

sludge

or silica filled PP

composites

exhibit

that paper

sludge

or silica was covered

by

PP matrix as a result of better

adhesion due to the presence of EDD or MAPP

compared

to the similar PP

composites

butwithout

coupling agent. Thermogravimetry analysis (TGA)

show

that the addition of EDD or MAPP

slightly improved

the thermal

stability

of

paper

sludge

or silica filled PP

composites.

Differential

scanning calorimetry (OSC) thermograph

also indicates that the

compatibility

of paper

sludge

or silica

with

polypropylene

increased with the addition of EDD or MAPP.

XXXIV

(35)

BABI PENGENALAN

1.1 Potensi

Pengunaan Agen Pengkupel Bagi Komposit

Getah Asli

Ketidakserasian antara

pengisi dengan getah selalunya

diatasi

dengan mengolah permukaan pengisi dengan

suriaktan.

Pengolahan

ini akan

menyebabkan kumpulan

berkutub di dalam molekul surfaktan terarah

kepada permukaan pengisi

dan

kumpulan

tidak berkutub terarah

kepada getah sehingga

kesan interaksi antara

pengisi dengan getah dapat ditingkatkan.

Bahan-bahan yang

sering digunakan sebagai

suriaktan ialah asid

lemak, amina, glikol

dan ester yang

mempunyai

berat molekul yang

tinggi.

Penggunaan

surfaktan ini

menyebabkan penyerakan pelbagai pengisi seperti ZnO, Ti02, CaC03

dan kaolin

ditingkatkan.

Rujukan

DOKUMEN BERKAITAN

Sebatian-sebatian getah asli dan getah polikloroprena tak berpengisi, getah asli berpengisi silika dan berpengisi hitam karbon, dan juga getah asli terepoksida (ENR-25) dan

Kehadiran suatu aditif yang boleh mempamerkan kepelbagaian fungsi akan meningkatkan keefisienan percampuran getah serta mengurangkan kos pengeluaran. Dalam kajian ini satu

3.4 Purata taburan saiz partikel serbuk getah (% jisim) pada julat saiz serbuk getah tertentu. 3.5 Kesan ke atas ketumpatam ketara serbuk getah dengan

Kajian ini mengkaji kesan sifat asas iaitu ketumpatan, peratus kandungan bahan ekstraktif yang diekstrak dengan Metanol dan Petroleum eter serta kandungan abu dan unsur-unsur

Rajah 5.25 Kesan pembebanan pengisi ke atas log kelikatan ketara melawan suhu (1/T 10 -3 ) bagi komposit PP/EPDM/SK tanpa rawatan dan dengan rawatan MAPP atau

Resin digunakan dalam formulasi perekat peka tekanan berasaskan getah asli untuk meningkatkan sifat lekatan, kebasahan, rintangan terhadap haba, kekuatan ikatan dan

Skop penyelidikan ini ialah mengkaji pre stasi kekuatan dan ketahanan dalam kesan kaedah pengawetan yang berbeza ke atas ciri - ciri kejuruteraan, mekanik dan struktur

Bincangkan TIGA teknik yang digunakan untuk mengurangkan protein terekstrak dalam sarung tangan lateks getah asli-.. (40