TENDER BAGI KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH BUMBUNG DAN KERJA - KERJA BERKAITAN DI FLAT TAMAN SRI INDAH, JALAN 4/1, TAMAN SRI

306  muat turun (0)

Tekspenuh

(1)

LEMBAGA PERUMAHAN DAN HARTANAH SELANGOR

DOKUMEN MEJA TENDER

UNTUK

TENDER BAGI KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH BUMBUNG DAN KERJA - KERJA BERKAITAN DI FLAT TAMAN SRI INDAH, JALAN 4/1, TAMAN SRI

INDAH, 43200 BATU 11 CHERAS, BALAKONG, SELANGOR

NO. TENDER: LPHS/T/K/20/10

SEPTEMBER 2020

No. Siri: LPHS/T/K/20/10 ( )

JANG AN DI CER AIK AN DOKUME N INI

DOKUMEN

MEJA

TERKAWAL

(2)

INSTRUCTIONS TO TENDERERS INTEGRITY PACT

SENARAI SEMAKAN MENGEMUKAKAN TENDER FORM OF TENDER AND CONDITIONS OF TENDERING J.K.R 203B (Pind. 5/2008)

SURAT SETUJUTERIMA TENDER

Pekeliling Perbendaharaan Malaysia (PK 4.2)

FORM OF CONTRACT AND CONDITION OF CONTRACT P.W.D FORM 203A (Rev. 1/2010)

SPECIAL PROVISION TO THE CONDITIONS OF CONTRACT I) ADVANCE PAYMENT ON 'WORKS' CONTRACT

II) RESTRICTION AND PROCEDURE ON USE OF IMPORTED GOODS RINGKASAN TENDER

BILL OF QUANTITIES

BIL NO. 1 PRELIMINARIES

BIL NO. 2 KERJA - KERJA MEMBAIKPULIH BUMBUNG

BORANG-BORANG MAKLUMAT YANG PERLU DILENGKAPI OLEH PETENDER BORANG A

BORANG B MAKLUMAT AM DAN LATAR BELAKANG PENTENDER BORANG C DATA-DATA KEWANGAN

BORANG CA

BORANG D REKOD PENGALAMAN KERJA BORANG E KAKITANGAN TEKNIKAL

BORANG F KEEMPUNYAAN LOJI DAN PERALATAN PEMBINAAN UTAMA BORANG G SENARAI KERJA KONTRAK SEMASA

BORANG GA

SCHEDULE OF DAYWORKS RATES

1 - 53 TABLE OF CONTENTS

1 - 2 1 - 9

PARTICULARS PAGE NO.

S E C T I O N 1

BRG C 6/12

LAPORAN PENYELIA PROJEK KEATAS PRESTASI KERJA (BUKAN PROJEK LPHS) SEMASA PENENDER

BRG GA 12/12 BRG CA 7/12

BRG E 9/12 BRG F 10/12

BRG D 8/12 SURAT PENGAKUAN KEBENARAN MAKLUMAT DAN KEESAHAN

DOKUMEN YANG DIKEMUKAKAN OLEH PETENDER

LAPORAN BANK/INSTITUSI KEWANGAN MENGENAI KEDUDUKAN KEWANGAN PETENDER

BRG A 2/12 - 3/12

BRG B 3/12 - 5/12

BRG G 11/12

DWR/1 - DWR/6 TENDER BAGI KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH BUMBUNG DAN KERJA - KERJA BERKAITAN DI FLAT TAMAN SRI INDAH, JALAN 4/1, TAMAN SRI INDAH, 43200 BATU 11 CHERAS, BALAKONG, SELANGOR

1 - 50 B2/1- B2/3

SUM/1 1 - 11 ITT/1 - ITT/15

IP/1 - IP/3 1 - 9 1 - 10

(3)

TABLE OF CONTENTS

PARTICULARS PAGE NO.

TAMAN SRI INDAH, JALAN 4/1, TAMAN SRI INDAH, 43200 BATU 11 CHERAS, BALAKONG, SELANGOR

PREAMBLES TO ALL TRADES

STANDARD SPECIFICATIONS FOR BUILDING WORKS 2014

BORANG JAMINAN BANK/JAMINAN SYARIKAT KEWANGAN/JAMINAN INSURANS UNTUK BON PELAKSANAAN (KONTRAK KERJA)

1 - 2

BORANG JAMINAN BANK/JAMINAN SYARIKAT KEWANGAN/JAMINAN INSURANS UNTUK BAYARAN PENDAHULUAN (KONTRAK BEKALAN /PERKHIDMATAN / KERJA)

1 - 2 S E C T I O N 2

LUKISAN -

1 - 46 A1 - G8

(4)

SECTION 1

(5)

INSTRUCTIONS TO TENDERERS

(6)

ITT/

1

ARAHAN KEPADA PENTENDER

Senarai kandungan

1.0 Am

2.0 Dokumen Tender

3.0 Tempoh Siap Kerja Maksima 4.0 Lawatan tapak

5.0 Dokumen Meja Tender 6.0 Senarai Kuantiti

7.0 Percanggahan Dokumen Tender 8.0 Addenda

9.0 Interpretasi Secara Lisan 10.0 Notis Kepada Petender 11.0 Bantahan Oleh Pentender 12.0 Pentender Usahasama 13.0 Tempoh Sah Tender

14.0 Maklumat Latar Belakang, Kewangan dan Prestasi Pentender 15.0 Kriteria Penilaian

16.0 Keputusan Tender Adalah Muktamad 17.0 Penerimaan Atau Penolakan Tender 18.0 Peringatan mengenai Kesalahan Rasuah 19.0 Perlarasan Harga dan Kadar Harga 20.0 Tarikh Memulakan Kerja

21.0 Cerucuk Gantian Setaraf Dengan Cerucuk JKR 22.0 Iklan

23.0 Perlaksanaan Rekabentuk IBS 24.0 Perfomance Bond And Insurances 25.0 Quality Control

26.0 Work Programme Using Critical Path Method 27.0 Environmental Management Plan (EMP) 28.0 Maintenance Of Traffic Flow

29.0 Clauses Relating To Work Or Materials Not Required In The Works 30.0 Alternative Design

31.0 Utilities And Services

32.0 Possesion On Site

(7)

ITT/

2 ARAHAN KEPADA PENTENDER

1.0 Am

Arahan Kepada Pentender ini, dalam mana mempengaruhi pelaksanaan Kontrak, hendaklah menjadi sebahagian daripada Kontrak.

2.0 Dokumen Tender

2.1 Setiap pentender akan menerima satu (1) set dokumen lengkap yang terdiri dari:-

I) Satu set dokumen tender lengkap:

a) SEKSYEN I - Kehendak-kehendak Kontrak - Senarai Kuantiti

b) SEKSYEN II - Spesifikasi dan Pengukuran dan Faktor Menghargakan Senarai Kuantiti

2.2 Pentender adalah bertanggungjawab sepenuhnya bagi memastikan setiap dokumen tender yang dibelinya adalah lengkap dan jika terdapat apa-apa ketidak-sempurnaan pada dokumen atau mukasurat di dalam dokumen tender berkenaan berdasarkan semakan oleh pentender dengan Senarai Semakan Kandungan Dokumen Tender, adalah menjadi tanggungjawab pentender untuk merujuk kepada pejabat yang menyediakan dokumen tender supaya pembetulan kepada ketidaksempurnaan tersebut dapat dibuat.

2.3 Pentender adalah dikehendaki mengisi sepenuhnya perkara-perkara berikut yang menjadi sebahagian daripada Tender iaitu:

a) Dokumen Tender Seksyen I

b) Borang Maklumat / Latarbelakang Pentender (Rujuk kepada Senarai Semakan Mengemukakan tender)

2.4 Kegagalan pihak Pentender untuk menyerahkan sebarang dokumen seperti yang dinyatakan di atas boleh menyebabkan Tendernya ditolak.

2.5 Jika tender dihantar dengan menggunakan perkhidmatan pos atau perkhidmatan `courier’, pentender hendaklah memastikan dokumen- dokumennya selamat tiba pada alamat yang telah ditetapkan sebelum waktu tutup tender. Sebarang kelewatan yang timbul dalam urusan tersebut tidak akan dilayan.

2.6 Kerajaan tidak akan dipertanggungjawabkan untuk atau membayar apa-apa

(8)

ITT/

3 kos atau perbelanjaan atau kerugian yang dialami oleh Pentender di dalam penyediaan atau penghantaran Tender beliau.

3.0 Tempoh Siap Ditetapkan

3.1 Pentender hendaklah menawarkan Tempoh Siap Kerja ditetapkan 16 minggu.

3.2 Pentender yang menawarkan tempoh siap kerja melebihi tempoh di atas tidak akan dipertimbangkan.

4.0 Lawatan Tapak

4.1 Lawatan tapak adalah sebagaimana yang dinyatakan di dalam iklan tender.

4.2 Jika dinyatakan lawatan tapak sebagai Wajib, pentender adalah diwajibkan untuk menghadiri lawatan tapak tersebut pada masa dan tempat yang telah ditetapkan. Kegagalan pentender untuk menghadiri lawatan tapak akan menyebabkan pentender gagal untuk memasukki tender tersebut.

4.3 Jika dinyatakan lawatan tapak sebagai Digalakkan, pentender hanyalah dinasihatkan supaya melawat tapak projek sebelum mengemukakan tendernya bagi mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan tapak bina yang akan dihadapi. Sebarang tuntutan akibat kesilapan dalam menentukan kaedah pembinaan atau menghargakan tender disebabkan kekurangan pengetahuan mengenai keadaan tapak bina tidak akan dilayan.

6.0 Senarai Kuantiti

6.1 Senarai Kuantiti hendaklah dihargakan dengan DAKWAT yang tidak mudah luntur. Jumlah amaun yang dihargakan dalam Senarai Kuantiti oleh Pentender hendaklah sama dengan amaun yang dinyatakan di dalam Ringkasan Tender dan Borang Tender.

6.2 Sekiranya Pentender tidak menghargakan sebarang item di dalam Senarai Kerja Permulaan atau meletakkan tanda (-) terhadap mana-mana item-item di dalam Senarai Kuantiti, nilai tersebut adalah dianggap telah termasuk di dalam kadar-kadar harga bagi item-item lain di dalam dokumen tersebut.

6.3 Pentender yang berjaya hendaklah, dalam masa 7 hari apabila diminta oleh

Pegawai Penguasa atau Juruukur Bahan bagi pihaknya mengemukakan

pecahan terperinci unit harga untuk sebarang item, kumpulan item atau

semua item yang terkandung di dalam Senarai Kuantiti. Pecahan harga

tersebut hendaklah mengandungi harga untuk buruh, bahan, loji, peralatan

dan sebagainya.

(9)

ITT/

4 6.4 Tiada sebarang perubahan, tambahan atau nota yang tidak dibenarkan, boleh dibuat kepada Dokumen Tender dan/atau Senarai Kuantiti ini yang mengubah teks yang tercetak.

8.0 Addenda

Sebelum tarikh akhir bagi penyerahan Tender, Juruukur Bahan (Unit Penilaian Projek), boleh mengeluarkan Addenda untuk menerangkan atau membetulkan sebahagian atau keseluruhan Dokumen Tender. Setiap Addenda yang dikeluarkan akan diedarkan kepada Pentender dan menjadi sebahagian daripada Dokumen Tender. Penerimaan setiap Addenda mestilah diberitahu melalui Borang Bukti Penerimaan yang disertakan bersama-sama Addenda. Kegagalan berbuat demikian boleh menyebabkan Tender berkenaan ditolak.

9.0 Interpretasi Secara Lisan

Interpretasi secara lisan kepada mana-mana bahagian Dokumen Tender atas permintaan dan/atau diterima Pentender hendaklah tidak diambil kira sebagai membetulkan sebarang peruntukan dan syarat-syarat yang terkandung di dalam Dokumen Tender. Sebarang pemberitahuan atau pembetulan kepada mana-mana bahagian di dalam Dokumen Tender akan dibuat secara bertulis oleh Juruukur Bahan (Unit Penilaian Projek) di dalam bentuk Addenda seperti yang dinyatakan di para 7 dan 8 di atas.

10.0 Notis Kepada Petender

Setiap Notis yang hendak diberi kepada Pentender akan diposkan ke alamat yang dinyatakan dalam Sijil Pendaftaran PKK dan pengeposan itu hendaklah disifatkan sebagai penyampaian Notis yang sempurna.

11.0 Bantahan oleh Pentender

Bantahan rasmi secara bertulis yang disertai dengan butir-butir lengkap berkaitan dengan Dokumen Tender, Spesifikasi, Lukisan dan/atau Senarai Kuantiti yang menjurus kepada sesuatu jenama (jenis) tertentu boleh dibuat oleh pentender dalam tempoh empat belas (14) hari daripada tarikh dokumen tender mula dijual. Bantahan yang diterima selepas tempoh tersebut tidak akan dipertimbangkan.

Bantahan hendaklah dialamatkan kepada;

* Pengarah Eksekutif,

Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor, Tingkat 5, Podium Utara,

Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, 40503 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan

(u.p: Juruukur Bahan, Unit Penilaian Projek)

(10)

ITT/

5 12.0 Pentender Usahasama

Pentender usahasama hendaklah mengemukakan Perjanjian Usahasama semasa mengemukakan dokumen tender. Perjanjian tersebut hendaklah mengandungi pegangan equity setiap rakan usahasama dan bertanggungjawab secara 'jointly &

severally' dan ditandatangani oleh kesemua rakan usahasama dan disetemkan.

13.0 Tempoh Sah Tender

Tender-tender hendaklah terus sah selama tempoh sembilan puluh (90) hari dari tarikh akhir bagi penyerahan Tender dan Pentender tidak dibenarkan sama sekali menarik diri dalam tempoh tersebut. Pentender adalah diingatkan bahawa Deposit Tender tidak diperlukan untuk Tender ini. Seandainya Pentender menarik diri di dalam Tempoh Sah Tender atau sebarang tempoh yang dilanjutkan atau enggan menerima sesuatu tender setelah ditawarkan kepadanya, tindakan disiplin akan diambil terhadapnya di mana pendaftaran

Pentender sebagai Kontraktor dengan pihak Kerajaan:

(a) akan digantung selama dua (2) tahun bagi kesalahan yang pertama, (b) akan digantung selama lima (5) tahun bagi kesalahan kedua, dan (c) akan dibatalkan bagi kesalahan berikutnya.

14.0 Maklumat Latar Belakang Kewangan dan Prestasi Pentender

14.1 Pentender-pentender hendaklah mengambil maklum bahawa penilaian Tender ini akan mengambilkira dan mementingkan keupayaan pentender untuk melaksanakan projek yang ditender, disamping kemunasabahan harga tender. Justeru itu keupayaan pentender-pentender akan dinilai semasa penilaian Tender. Penilaian ini akan dibuat berasaskan kedudukan kewangan, pengalaman kerja, kakitangan teknikal, keempunyaan loji dan peralatan pembinaan utama, dan prestasi kerja semasa pentender.

14.2 Untuk membolehkan Penilaian ini dibuat, Pentender-pentender dikehendaki mengemukakan dokumen-dokumen berikut bersama-sama tendernya.

i. Salinan Akaun Syarikat yang telah disahkan dan diaudit oleh Juru Audit yang bertauliah, bagi dua (2) tahun kewangan terakhir, dan/atau

ii. Salinan Penyata Bulanan Akaun Bank mengenai Wang Dalam Tangan pentender bagi tiga (3) bulan terakhir sebelum tarikh tutup Tender.

iii. Laporan bank/institusi kewangan mengenai kedudukan kewangan pentender, atas format seperti di BORANG CA.

iv. Salinan Perakuan / Pengesahan Siap Kerja bagi setiap kerja yang

(11)

ITT/

6 telah disiap dan disenaraikan seperti di BORANG D.

v. Salinan Borang KWSP 'A' bagi bulan caruman terakhir bagi setiap kakitangan teknikal atau salinan perjanjian perkhidmatan professional yang diambil khidmat secara kontrak yang disenaraikan di BORANG E.

vi. Salinan sijil kelulusan/kelayakan setiap kakitangan teknikal kategori A dan B yang disenaraikan di BORANG E.

vii. Salinan Kad Pendaftaran atau dokumen-dokumen lain yang membuktikan kepunyaan pentender atau salinan perjanjian sewabeli/sewapajak atas loji dan peralatan yang disenaraikan di BORANG F.

viii. Salinan Perakuan bayaran interim terakhir bagi setiap kerja semasa yang disenaraikan di BORANG G.

ix. Laporan Penyelia Projek mengenai prestasi semasa Pentender, bagi setiap kerja semasa yang bukan projek JKR yang disenaraikan di BORANG G, atas format seperti BORANG GA, dalam satu sampul berlakri.

14.3 Dokumen-dokumen ini sangatlah penting untuk membolehkan penilaian keupayaan yang sewajarnya dibuat ke atas pentender. Dokumen-dokumen (i), (ii), (iii), (iv) dan (v) adalah merupakan dokumen wajib. Pentender hendaklah mengemukakan dokumen-dokumen wajib ini di dalam satu sampul berasingan yang berlabel sebagai ‘DOKUMEN WAJIB’ dan berlakri.

Sekiranya pentender tidak atau gagal untuk mengemukakan dokumen- dokumen ini, tender pentender kemungkinan akan ditolak dan tidak akan dipertimbangkan.

14.4 Sekiranya pentender gagal untuk mengemukakan salah satu atau sebahagian daripada dokumen-dokumen (iii), (iv), (v), (vi), (vii) dan (viii) maklumat dan data-data yang tidak dapat disemak kerana ketiadaan atau ketidak-cukupan dokumen-dokumen tersebut adalah tidak sah dan tidak boleh diambil kira dalam penilaian keupayaan pentender yang berkenaan melainkan maklumat atau data-data tersebut membawa kesan negatif terhadap nilai keupayaannya. Ini bermakna kriteria-kriteria yang mana penilaiannya memerlukan maklumat atau data-data ini, akan diberi markah nilaian kosong atau negatif.

14.5 Disamping mengemukakan dokumen-dokumen yang tersebut di atas

pentender-pentender dikehendaki melengkapkan borang-borang berikut yang

disertakan bersama Dokumen Tender ini, dengan sempurna dan

mengembalikannya bersama-sama dengan tender masing-masing.

(12)

ITT/

7 (a) BORANG A - SURAT PENGAKUAN KEBENARAN MAKLUMAT

DAN KEESAHAN DOKUMEN-DOKUMEN YANG DIKEMUKAKAN OLEH PENTENDER.

(b) BORANG B - MAKLUMAT AM DAN LATAR BELAKANG PENTENDER

(c) BORANG C - DATA-DATA KEWANGAN PENTENDER (d) BORANG D - REKOD PENGALAMAN KERJA

(e) BORANG E - KAKITANGAN TEKNIKAL

(f) BORANG F - KEEMPUNYAAN LOJI DAN PERALATAN PEMBINAAN

UTAMA

(g) BORANG G - SENARAI KERJA KONTRAK SEMASA

Borang-borang ini hendaklah diisi dengan maklumat-maklumat yang benar dan data-data yang tepat. Semua butiran perlu diisi dan jawapan yang jelas hendaklah diberikan terhadap semua pertanyaan di dalam borang-borang di atas. Jika perlu helaian tambahan boleh dilampirkan. BORANG A dan setiap helaian tambahan yang dilampirkan kepada borang-borang lain hendaklah ditandatangani oleh pentender.

14.6 Bagi pentender usahasama atau gabungan (seperti yang dibenarkan oleh PKK) antara dua atau lebih kontraktor setiap ahli gabungan hendaklah masing-masing melengkapkan borang-borang dan menyertakan dokumen- dokumen yang tersebut di atas yang berasingan.

14.7 Semua maklumat dan dokumen-dokumen yang tersebut di atas hendaklah dikemukakan oleh pentender bersama-sama tendernya sebelum tarikh tutup Tender dan Pentender tidak akan berpeluang lagi untuk mengemukakannya selepas itu. Sebarang maklumat atau mana-mana dokumen tersebut yang diterima selepas Tender ditutup tidak akan diambil kira dalam penilaian keupayaan pentender.

14.8 Sekiranya pentender didapati memberikan maklumat palsu atau sengaja menyorok (withhold) atau tidak memberikan mana-mana maklumat yang memberikan kesan negatif terhadap keupayaannya, tendernya akan ditolak dan tindakan tatatertib akan diperakukan terhadapnya.

14.9 Pentender juga dikehendaki untuk mengisi Senarai Semakan Mengemukakan

(13)

ITT/

8 Dokumen Wajib - Lampiran C . Dokumen ini akan menjadi panduan semakan semula dan bukti penerimaan dokumen-dokumen wajib

15.0 Kriteria Penilaian

15.1 Penilaian akan dibuat dalam tiga peringkat berdasarkan pra-syarat dan kriteria-kriteria penilaian yang ditetapkan.

15.2 Penilaian Peringkat Pertama

15.2.1 Tender-tender yang diterima mestilah mematuhi beberapa pra syarat sebelum boleh dinilai di peringkat kedua. Pra-pra syarat yang telah ditetapkan ialah:-

i. Tender mestilah sempurna di mana pentender telah mematuhi syarat-syarat tender.

ii. Tender telah disertai dengan dokumen-dokumen wajib yang telah ditetapkan di perenggan 14.2 di atas.

iii. Pentender mempunyai aset mudah cair tidak kurang daripada 3% dari anggaran Jabatan (kerja pembina).

iv. Pentender mestilah tidak mempunyai projek-projek yang mana prestasi semasanya tidak memuaskan iaitu peratus kemajuan sebenar melebihi 30% terkebelakang dari jadual atau sedang menghadapi tindakan penamatan pengambilan kerja.

v. Pentender mestilah memenuhi syarat kriteria istimewa sekiranya berada di bawah paras `cutt-off’ selaras dengan surat (5) JKR.UB.123/SPKP/014 bertarikh 20.4.2010

15.2.2 Hanya tender-tender yang memenuhi pra-syarat di atas sahaja yang akan dinilai diperingkat kedua.

15.3 Penilaian Peringkat Kedua

15.3.1 Kriteria penilaian yang digunakan di peringkat kedua ialah pentender mestilah mempunyai Keupayaan Biayawan dan Keupayaan Teknikal melebihi nilai minimum yang ditetapkan.

15.3.2 Keupayaan Biayawan pentender dikira berasaskan faktor berikut:

(i) Bagi pentender Syarikat Sdn. Bhd. atau mana-mana pentender yang mengemukakan Lembaran Imbangan

KB = [(I 0 x MP) + 1(5 x (NW-MP) @ (9 x KK)} ] - (0. 5 x NTBK)

(14)

ITT/

9 Atau

(ii) Bagi pentender bukan Syarikat Sdn. Bhd. dan tidak mengemukakan Lembaran Imbangan

KB = [(l 0 x WDTS) + (9 x KK)] - (0. 5 x NTBK) di mana @ = yang mana lebih tinggi

MP = Modal Pusingan, iaitu perbezaan antara Asset Semasa dan liabiliti Semasa pentender seperti yang dinyatakan di dalam Lembaran Imbangan dan dicampur nilai positif perbezaan antara Wang Dalam Tangan Semasa dengan Wang Dalarn Tangan Dalam Lembaran Imbangan.

NW = 'Net worth' iaitu perbezaan antara Jumlah Asset dan Jumlah Liabiliti pentender seperti yang dinyatakan dalam Lembaran Imbangan.

WDTS = Wang Dalam Tangan Semasa iaitu nilai positif purata baki akhir bulan dalam Penyata Bulanan Bank bagi tiga bulan terakhir.

KK = Nilai Baki Kemudahan Kredit yang diperolehi atau layak diperolehi seperti yang dinyatakan dalam Laporan Bank atau Institusi Kewangan lain atas Borang CA,

dan/atau

jumlah kasar nilai kemudahan kredit seperti yang dinyatakan oleh Bank/Institusi Kewangan (dalam borang selain dari Borang CA) tolak nilai negatif baki purata akhir bulan dalam Penyata Bulanan Bank bagi tiga bulan terakhir syarikat Sdn. Bhd.

NTBK= Jumlah Nilai Tahunan Baki Kerja Dalam Tangan, iaitu jumlah baki nilai kerja dalam tangan (termasuk kontrak baru yang diketahui akan diawardkan kepadanya) tidak termasuk Wang Kos Prima dan jumlah Peruntukan Sementara, yang perlu disiapkan oleh pentender dalam tempoh satu tahun dari tarikh tutup Tender.

15.3.3 Keupayaan Teknikal diasaskan kepada kriteria berikut:

(15)

ITT/

10 i. Pengalaman Kerja

Projek-projek yang disiapkan oleh pentender sebagai Kontraktor Utama ataupun Sub-kontraktor Dina makan akan dikira berdasarkan jumlah nilai projek-projek yang telah disiapkan (termasuk bahagian kerja semasa yang telah siap) dan nilai terbesar projek yang disiapkan.

ii. Kakitangan Teknikal

Markah yang akan dikira berdasarkan bilangan dan pengalaman kakitangan teknikal pentender.

iii. Keempunyaan Loji dan Peralatan Asas

Markah yang akan dikira sebagai kriteria bonus berdasarkan bilangan loji dan peralatan asas pentender yang sesuai untuk pembinaan projek.

15.4 Penilaian Peringkat Ketiga

15.4.1 Bagi menentukan tender yang paling menguntungkan untuk dipertimbangkan, kriteria tersebut akan diambilkira:

(a) Kesan Rendahan Harga Tender

Kesan Rendahan Harga Tender akan ditentukan ke atas semua yang lulus penilaian peringkat kedua sekiranya harga tender asalnya Rendah atau sangat Rendah berbanding dengan Anggaran Jabatan.

16.0 Keputusan Tender Adalah Muktamad

Kerajaan tidak terikat untuk menerima mana-mana tawaran dari pentender- pentender. Keputusan mengenai tender yang dikeluarkan adalah muktamad.

Sebarang surat menyurat mengenai keputusan tender ini tidak akan dilayan.

17.0 Penerimaan atau Penolakan Tender

17.1 Kerajaan berhak untuk menolak mana-mana atau keseluruhan Tender.

Mana-mana Tender yang tidak lengkap, tidak jelas atau tidak mematuhi arahan, tidak akan dipertimbangkan.

17.2 Pihak Kerajaan adalah tidak terikat untuk menyetujuterima Tender terendah

atau sebarang Tender, dan juga tidak perlu memberikan sebarang alasan

(16)

ITT/

11 terhadap mana-mana Tender yang ditolak.

18.0 Peringatan Mengenai Kesalahan Rasuah

Semua Pentender diingatkan untuk tidak terlibat dalam aktiviti jenayah rasuah berkaitan dengan perolehan kerja. Sehubungan dengan itu, para pentender diberi peringatan seperti berikut :

(i) Sebarang perbuatan atau percubaan rasuah untuk menawar atau memberi, meminta atau menerima apa-apa suapan secara rasuah kepada dan daripada mana-mana orang berkaitan perolehan ini merupakan satu kesalahan jenayah di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694).

(ii) Sekiranya mana-mana pihak ada menawar atau memberi apa-apa suapan kepada mana-mana anggota pentadbiran awam, maka pihak yang ditawar atau diberi suapan dikehendaki membuat aduan dengan segera ke pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah atau balai polis yang berhampiran.

Kegagalan berbuat demikian adalah merupakan suatu kesalahan di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009 (Akta 694).

(iii) Tanpa prejudis kepada tindakan-tindakan lain, tindakan tatatertib terhadap anggota perkhidmatan awam dan menyenaraihitamkan kontraktor atau pembekal boleh diambil sekiranya pihak-pihak terlibat dengan kesalahan rasuah di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694).

(iv) Mana-mana kontraktor atau pembekal yang membuat tuntutan bayaran berkaitan perolehan ini walaupun tiada kerja dibuat atau tiada barangan dibekal mengikut spesifikasi yang ditetapkan atau tiada perkhidmatan diberi dan mana-mana anggota perkhidmatan awam yang mengesahkan tuntutan berkenaan adalah melakukan kesalahan di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009 (Akta 694).

18.1 Surat akuan pembida merupakan dokumen wajib yang mesti disertakan bersama dokumen tender

19.0 Pelarasan Harga dan Kadar Harga

Ringkasan tender dan/atau Jadual Kadar Harga atau Senarai Kuantiti akan diteliti dan diselaraskan oleh Kerajaan untuk memastikan kemunasabahannya, sebelum tender disetujuterima sebagaimana yang diperuntukan di bawah Fasal 26 Syarat- syarat Kontrak JKR 203A. Harga dan kadar harga yang diselaraskan hendaklah tidak mengubah jumlah harga di Ringkasan Tender Senarai Kuantiti.

20.0 Tarikh Memulakan Kerja

(17)

ITT/

12 Pentender hendaklah mengambil perhatian bahawa kerja-kerja hendaklah dimulakan dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh milik tapak yang ditetapkan dalam Surat Setujuterima Tender. Maksud memulakan kerja ialah memulakan kerja- kerja awalan tapak seperti membekal peralatan dan bahan-bahan binaan, meratakan tanah, membina pejabat tapak serta mendapat kemudahan asas seperti bekalan elektrik dan air dan kerja-kerja awalan lain yang dijelaskan dalam dokumen tender. Sekiranya pentender gagal berbuat demikian, kontrak akan ditamatkan sejajar dengan Fasal 51.1(a)(i) Syarat-syarat Kontrak.

21.0 Cerucuk Gantian Setaraf Dengan Cerucuk JKR**

33.1 Pentender boleh menender bagi kerja cerucuk berdasarkan cerucuk gantian setaraf dengan cerucuk JKR yang didapati dari pembuat mengikut Spesifikasi Addenda untuk Cerucuk Konkrit Bertetulang Tuang Dulu (Cerucuk Gantian)

33.2 Pentender tidak perlu menyerahkan Senarai Kuantiti yang berasingan untuk cerucuk gantian. Senarai Kuantiti untuk cerucuk di dalam dokumen tender akan digunakan samada tender berdasarkan cerucuk gantian setaraf dengan cerucuk JKR dengan konkrit bertetulang tuang dulu yang didapati dari pembuat yang diluluskan.

22.0 Iklan

Pentender tidak dibenarkan menyiarkan sebarang maklumat mengenai tender di dalam sebarang akhbar, majalah atau alat pengiklanan yang terkini melainkan jika pengiklanan itu telahpun dihantar kepada dan diluluskan oleh Kerajaan terlebih dahulu.

23.0 PERLAKSANAN REKABENTUK IBS

Sejajar dengan pematuhan kepada Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 7 Tahun 2008 bertarikh 31 Oktober, 2008., rekabentuk projek hendaklah berdasarkan rekabentuk komponen IBS. Pentender yang berjaya tidak akan dibenarkan menukarnya kepada rekabentuk konvensional dalam apa keadaan sekalipun.

Pentender dikehendaki untuk menyemak dan memeriksa lukisan komponen IBS untuk memastikan kecukupan rekabentuk/perincian yang diperlukan bagi tujuan pembinaan/pemasangan di tapak bina. Sekiranya Pentender perlu mengesyorkan sebarang rekabentuk, beliau hendaklah mengemukakan semua lukisan, spesifikasi, pengiraan dan maklumat yang berkaitan kepada P.P. untuk kelulusan.

Pentender juga diingatkan untuk mendapatkan komponen-komponen IBS tersebut

dari beberapa pengeluar/pembekal yang berdaftar dengan CIDB. Pentender

dikehendakki untuk mengemukakan senarai pengeluar/pembekal yang terlibat

bersama-sama dengan tendernya.

(18)

ITT/

13 24.0 Performance Bond And Insurances

24.1 The successful Tenderer will be required to submit the Performance Bond, Insurance Policies and SOCSO Code Nos. before the commencement of any work in the Contract.

24.2 As mentioned in the Special Provision to the Condition of Contract, the Tenderer may option for a Performance Bond as follows :

a) Bank/Islamic Bank/Bank Pembangunan & Infrastruktur Malaysia Berhad Guarantee, or

b) Finance Company Guarantee, or c) Insurance/Takaful Guarantee, or

d) Performance Guarantee Sum whereby ten percent (10%) of each interim payment shall be deducted until the total amount deducted aggregate to a sum equivalent to five percent (5%) of the Contract Sum.

25.0 Quality Control

25.1 All quality control tests specified and directed by the S.O. shall be witnessed and certified by a Professional Engineer (P.Eng.) registered with the Board of Engineers Malaysia.

25.2 The Tenderer is to note that all inspection and testing of roadworks must be in accordance to JKR Guidelines For Inspection and Testing of Roadworks.

26.0 Works Programme Using Critical Path Method

26.1 The Tenderer must provide and submit for implementing the project using the Critical Path Method (CPM) indicating all the critical milestones for the successful implementation and completion of the project.

26.2 Fourteen (14) days after receiving the Letter of Acceptance the successful Tenderer must submit the detailed work programme using the CPM inclusive of copies of all data on computer medium and printed hard copies together with the software and manuals.

26.3 The programme shall be presented in Gantt chart form and network diagrams indicating the critical activities and non-critical activities complete with all interface dates critical to complete the work on time.

26.4 The successful tenderer would be required to update all information and

maintain the planned programme using the CPM periodically or as when

instructed by the S.O. by a full-time trained and qualified planner with

minimum three (3) years relevant working experience.

(19)

ITT/

14

26.5 The above requirements shall be taken into account in the evaluation and the acceptance of Tender.

27.0 Environmental Management Plan (EMP)

27.1 Tenderers are required to comply with all legal duties and obligation regarding the protection of the environment as laid in the Environmental Quality Act 1974 (Act 127).

27.2 Within thirty (30) days from the Letter of Acceptance, the successful Tenderer shall submit for the S.O.’s approval a detailed Environmental Management Plan (EMP) based on the General Guidelines for the Preparation of the Environmental Management Plan (EMP) as given in Appendix B to these Instructions. The EMP shall include the Tenderer’s proposed arrangements of structural organisation, work program chart related to environment, abatement and mitigation measures for environmental protection, environmental monitoring programme and reporting. The cost of preparing the EMP including the cost involved in obtaining the services of Environmental Consultant shall be deemed to be borne by the Tenderer.

27.3 The Environmental Impact Assessment (EIA) report and the Conditions of Approval given by the Department of Environment (DOE), where applicable, will be made available by the Government to assist the Tenderer in preparing the EMP.

27.4 The Tenderer is to make provision and take necessary steps to prevent damage to the natural environment. Prevention and control of the soil erosion by way of silt fence, silt trap and silt pond as shown on Drawings in Section III to the Tender Documents should be adopted where necessary.

28.0 Maintenance Of Traffic Flow

The Tenderer’s attention is drawn to the requirement to maintain the high density of traffic flow on the main road during the course of the works.

29.0 Clauses Relating To Work Or Materials Not Required In The Works

Any section or provision in the Specifications, Preambles to Bill of Quantities and Method of Measurements which relate to work or materials not required in the Works shall be deemed not applicable.

30.0 Alternative Design

The Tenderer is not allowed to submit alternative designs for this project.

(20)

ITT/

15 31.0 Utilities And Services

The Tenderer shall take note of utilities and services such as water pipes and cables and other utilities and services along the existing roads and shall sequence his Works accordingly to take into account the diversion and or relocation of the said utilities and services. He shall also note that such Works shall only be carried out by Contractors registered with the relevant Authorities and Pusat Khidmat Kontraktor.

32.0 Possesion Of Site

Tenderers are to note that all land has been acquired and the successful Tenderer

will be given all areas and required to commence work as directed by the S.O.

(21)

INTEGRITY PACT

(22)

ARAHAN KEPADA PETENDER

(Syarat tambahan kepada Arahan sedia ada)

‘INTEGRITY PACT’

1. Pretender wajib mengemukakan Surat Akuan Pembida seperti di Lampiran 1A bersama-sama Dokumen Tawaran di mana ia berwaad untuk tidak akan menawar atau memberi rasuah kepada mana-mana individu lain sebagai sogokan untuk dipilih dalam tawaran tersebut. Wakil Syarikat yang menandatangani Surat Akuan Pembida hendaklah juga melampirkan Surat Perwakilan Kuasa menandatangani bagi pihak Syarikat.

2. Surat Akuan Pembida tersebut adalah menjadi salah satu dokumen wajib dalam penilaian tender peringkat pertama. Sekiranya pembida gagal mengemukakan Surat Akuan tersebut yang telah ditandatangani oleh pegawai syarikat yang bertauliah, pembida tersebut akan dinilai sebagai gagal dalam penilaian peringkat pertama (gagal mengemukakan dokumen wajib) dan penilaian seterusnya tidak akan dilaksanakan.

3. Kontraktor yang berjaya wajib mengemukakan Surat Akuan Pembida Berjaya

seperti di Lampiran 1B beserta dengan Surat Setuju Terima yang telah

ditandatangani dimana ia berwaad tidak akan memberi rasuah sebagai ganjaran

kerana mendapatkan kontrak. Wakil Syarikat yang menandatangani Surat Akuan

Pembida Berjaya hendaklah juga melampirkan Surat Perwakilan Kuasa

menandatangani bagi pihak syarikat. Surat Akuan ini akan menjadi sebahagian

daripada Dokumen Kontrak.

(23)

IP/2

LAMPIRAN A1 (SAP bertarikh 1 April, 2010)

SURAT AKUAN PEMBIDA Bagi

TENDER BAGI KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH BUMBUNG DAN KERJA - KERJA BERKAITAN DI FLAT TAMAN SRI INDAH, JALAN 4/1, TAMAN SRI INDAH, 43200 BATU

11 CHERAS, BALAKONG, SELANGOR

NO. TENDER : LPHS/T/K/20/10

Saya _______________________________ nombor K.P _____________________ yang mewakili Syarikat __________________________________________________________

Nombor Pendaftaran ________________________ dengan ini mengisytiharkan bahawa saya atau mana-mana individu yang mewakili syarikat ini tidak akan menawar atau memberi rasuah kepada mana-mana individu dalam Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor (LPHS) atau mana-mana individu lain, sebagai sogokan untuk dipilih dalam tender/sebut harga* seperti di atas. Bersama-sama ini dilampirkan Surat Perwakilan Kuasa bagi saya mewakili syarikat seperti tercatat di atas untuk membuat pengisytiharan ini.

2. Sekiranya saya atau mana-mana individu yang mewakili syarikat ini didapati bersalah menawar atau member rasuah kepada mana-mana individu dalam Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor (LPHS) atau mana-mana individu lain sebagai sogokan untuk dipilih dalam tender/sebut harga* seperti di atas, maka saya sebagai wakil syarikat bersetuju tindakan-tindakan berikut diambil:

2.1 penarikan balik tawaran kontrak bagi tender/sebut harga* diatas; atau 2.2 penamatan kontrak bagi tender/sebut harga* di atas; dan

2.3 lain-lain tindakan tatatertib mengikut peraturan perolehan Kerajaan.

3. Sekiranya terdapat mana-mana individu cuba meminta rasuah daripada saya atau mana-mana individu berkaitan dengan syarikat ini sebagai sogokan untuk dipilih dalam tender/sebut harga* seperti di atas, maka saya berjanji akan dengan segera melaporkan perbuatan tersebut kepada pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) atau balai polis yang berhampiran.

Yang Benar,

______________________________

(Nama dan No. K/P)

Cop Syarikat :

(24)

LAMPIRAN A2 (SAP bertarikh 1 April, 2010) SURAT AKUAN PEMBIDA BERJAYA

Bagi

TENDER BAGI KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH BUMBUNG DAN KERJA - KERJA BERKAITAN DI FLAT TAMAN SRI INDAH, JALAN 4/1, TAMAN SRI INDAH, 43200 BATU

11 CHERAS, BALAKONG, SELANGOR

NO. TENDER : LPHS/T/K/20/10

Saya _______________________________ nombor K.P _____________________ yang mewakili Syarikat __________________________________________________________

Nombor Pendaftaran ________________________ dengan ini mengisytiharkan bahawa saya atau mana-mana individu yang mewakili syarikat ini tidak akan menawar atau memberi rasuah kepada mana-mana individu dalam Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor (LPHS) atau mana-mana individu lain, sebagai sogokan untuk dipilih dalam tender/sebut harga* seperti di atas. Bersama-sama ini dilampirkan Surat Perwakilan Kuasa bagi saya mewakili syarikat seperti tercatat di atas untuk membuat pengisytiharan ini.

4. Sekiranya saya atau mana-mana individu yang mewakili syarikat ini didapati bersalah menawar atau member rasuah kepada mana-mana individu dalam Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor (LPHS) atau mana-mana individu lain sebagai sogokan untuk dipilih dalam tender/sebut harga* seperti di atas, maka saya sebagai wakil syarikat bersetuju tindakan-tindakan berikut diambil:

4.1 penarikan balik tawaran kontrak bagi tender/sebut harga* diatas; atau 4.2 penamatan kontrak bagi tender/sebut harga* di atas; dan

4.3 lain-lain tindakan tatatertib mengikut peraturan perolehan Kerajaan.

5. Sekiranya terdapat mana-mana individu cuba meminta rasuah daripada saya atau mana-mana individu berkaitan dengan syarikat ini sebagai sogokan untuk dipilih dalam tender/sebut harga* seperti di atas, maka saya berjanji akan dengan segera melaporkan perbuatan tersebut kepada pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) atau balai polis yang berhampiran.

Yang Benar,

______________________________

(Nama dan No. K/P)

Cop Syarikat :

(25)

SENARAI SEMAKAN

MENGEMUKAKAN TENDER

(26)

SENARAI SEMAKAN MENGEMUKAKAN TENDER PANDUAN KEPADA PETENDER

PROJEK : TENDER BAGI KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH BUMBUNG DAN KERJA - KERJA BERKAITAN DI FLAT TAMAN SRI INDAH, JALAN 4/1, TAMAN SRI INDAH, 43200 BATU 11 CHERAS, BALAKONG, SELANGOR

NOTA

a. Senarai semakan ini adalah bertujuan bagi menolong petender mengemukakan satu tender yang lengkap dan tanpa sebarang kesilapan. Semua petender adalah dinasihatkan supaya menggunakan senarai semakan ini bagi menyemak tender mereka sebelum menyerahkan tender masing-masing.

b. Segala usaha telah diambil untuk menyenaraikan perkara-perkara yang lazimnya perlu diambil tindakan oleh seseorang petender dalam mengemukakan tendernya. Walaupun begitu, adalah menjadi tanggungjawab Petender sepenuhnya bagi menentukan lengkapnya sesuatu tender yang dikemukakannya itu.

c. Petender adalah digalakkan menggunakan senarai semakan ini sebagai panduan bahawa sesuatu tindakan perlu diambil atau peringatan bahawa tindakan telah diambil untuk mempastikan kesempurnaan tender yang dikemukakan.

d. Petender adalah bertanggungjawab sepenuhnya bagi mempastikan setiap

dokumen tender yang dibelinya adalah lengkap dan jika terdapat apa-apa

ketidaksempurnaan pada dokumen atau muka surat di dalam dokumen

tender berkenaan berdasarkan semakan oleh petender dengan Senarai

Semakan Kandungan Dokumen Tender, adalah menjadi tanggungjawab

petender untuk merujuk kepada pejabat ini supaya pembetulan kepada

ketidaksempurnaan tersebut dapat dibuat.

(27)

BIL PERKARA TANDAKAN/JIKA TINDAKAN TELAH DIAMBIL 1. PENGISIAN DOKUMEN

1.1 JANGAN gunakan dakwat mudah luntur, pemadam getah atau kimia cecair dan betulkan kesilapan dengan memotong kesilapan tersebut dengan satu garisan bersih melintang dan ditandatangani ringkas oleh petender dan saksinya.

1.2 JANGAN buat apa-apa perubahan atau tambahan kepada Borang Tender/ mana-mana dokumen lain dalam Dokumen Tender yang boleh dianggap mengenakan had, syarat atau perjanjian tambahan kepada syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Kerajaan dalam Dokumen Tender.

2. Borang Tender (JKR 203B - Pind. 5/2008) 2.1 Muka surat No. 3

i) Perenggan 3 :

Isi tempoh menyiapkan kerja mengikut unit ‘minggu’.

ii) Perenggan 4 :

Isi dengan perkataan dan juga angka, amaun tender (hendaklah sama dengan jumlah di Ringkasan Tender dalam Senarai Kuantiti).

iii) Perenggan 5 :

Nyatakan bidang kerja Wang Kos Prima atau Wang Peruntukan Sementara yang petender berniat mengambil bahagian mentender dan juga berkelayakkan menjalankannya (mestilah berdaftar dengan PKK dan CIDB untuk menjalankan kerja tersebut).

Jika tidak, nyatakan tiada.

(28)

BIL PERKARA TANDAKAN/JIKA TINDAKAN TELAH DIAMBIL 2. Borang Tender (JKR 203B - Pind. 5/2008)

2.2 Muka Surat No. 6 Perenggan 10 i) Isi tarikh.

ii) Turunkan tandatangan (hendaklah seorang yang dibenarkan menandatangani kontrak bagi pihak Syarikat petender menurut pendaftaran CIDB).

iii) Turunkan Cop Syarikat.

iv) Turunkan tandatangan saksi dan isi maklumat saksi.

3. Senarai Kuantiti

3.1 a) Kerja Awalan (Preliminaries).

Pejabat Tapak untuk Pegawai Penguasa

Tawarkan hanya satu di antara dua pilihan. (Jenis rekabentuk JKR atau jenis mudahalih (relocatable). Pilihan yang tidak ditawarkan hendaklah dipotong.

b) Menghargakan Senarai Kuantiti i) Hargakan semua item yang

disenaraikan di dalam senarai kuantiti.

ii) Jangan mengumpul / menyatukan

(bracketing) harga untuk beberapa

item yang berlainan.

(29)

BIL PERKARA TANDAKAN/JIKA TINDAKAN TELAH DIAMBIL 3. Senarai Kuantiti (Samb.)

c) Mengira harga, menjumlah dan memindahkan jumlah

i) Semak pengiraan harga bagi setiap item.

ii) Semak jumlah setiap muka surat.

iii) Pastikan bahawa jumlah setiap muka surat dipindahkan ke muka surat ‘Collection’ dengan betul.

d) Ringkasan Tender

i) Pastikan bahawa jumlah di Ringkasan Tender dipindah ke Borang Tender.

ii) Isi jumlah amaun tender dalam angka dan perkataan di ruang yang diperuntukkan.

iii) Isi tarikh tandatangan dan Cop Syarikat.

iv) Isi maklumat dan tandatangan

saksi.

(30)

BIL PERKARA TANDAKAN/JIKA TINDAKAN TELAH DIAMBIL 4. Lampiran-Lampiran di Dokumen Tender

4.1 Lampiran A kepada Preliminaries

Daywork rates & Schedule of Basic Plant Charges For Use in connection with Dayworks.

Isi kadar harga buruh dan loji (plant).

4.2 Lampiran B

List of Materials together with quantities and basic unit cost for purpose of tender evaluation

Isi ‘total estimated quantity’ and

‘Contractor’s unit cost’

Isi tarikh, tandatangan dan cop syarikat petender di ruang yang diperuntukkan.

5. Borang-borang maklumat yang perlu dilengkapi oleh petender.

Isi semua butir di borang-borang ini (11 muka surat kesemuanya) dengan betul dan lengkap. Kegagalan mengisi maklumat atau memberi maklumat palsu, jika dapat dikesan akan mengakibatkan tender ditolak atau/dan tindakan tatatertib diambil terhadap petender berkenaan.

a. Borang A

Surat pengakuan kebenaran maklumat dan keesahan dokumen yang dikemukakan oleh petender.

b. Borang B

Maklumat am dan latar belakang

petender.

(31)

BIL PERKARA TANDAKAN/JIKA TINDAKAN TELAH DIAMBIL 5. Borang-borang maklumat yang perlu

dilengkapi oleh pentender.(Samb)

Isi semua butir di borang-borang ini (11 muka surat kesemuanya) dengan betul dan lengkap. Kegagalan mengisi maklumat atau memberi maklumat palsu, jika dapat dikesan akan mengakibatkan tender ditolak atau/dan tindakan tatatertib diambil terhadap petender berkenaan.

c. Borang C

Data-data kewangan.

d. Borang CA

Laporan bank/institusi kewangan mengenai kedudukan kewangan petender.

e. Borang D

Rekod pengalaman kerja.

f. Borang E

Kakitangan Teknikal.

g. Borang F

Keempunyaan Loji dan Peralatan Pembinaan Asas.

h. Borang G

Senarai kerja kontrak semasa.

i. Borang GA

Laporan Jurutera Projek Atas

Pretasi Kerja (bukan projek LPHS)

semasa petender.

(32)

BIL PERKARA TANDAKAN/JIKA TINDAKAN TELAH DIAMBIL 6. GERENTI BANK/SYARIKAT INSURAN

6.1 Bon Perlaksanaan

a. Borang Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/Jaminan Insurans Untuk Bon Perlaksanaan (Kontrak Kerja)

6.2 Bayaran Pendahuluan

a. Borang Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/Jaminan Insurans Untuk Bayaran

Pendahuluan (Kontrak

Bekalan/Kerja)

Borang-borang di 6.1 dan 6.2 adalah untuk makluman sahaja.

Borang-borang ini tidak perlu diambil tindakan atau diisi pada peringkat tender.

6.3 Bon Perlaksanaan

Sebagaimana yang dinyatakan dalam Peruntukan Khas kepada Syarat-Syarat Kontrak, Petender boleh memilih untuk mengambil Bon Perlaksanaan dalam bentuk berikut :

i. Jaminan Bank/Jaminan Insurans (bagi kontrak kerja yang bernilai RM 1 Juta ke bawah sahaja) atau

ii. Wang Jaminan Perlaksanaan yang dikenakan potongan sebanyak sepuluh peratus (10%) daripada setiap bayaran interim sehingga mencapai jumlah lima peratus (5%) daripada Harga Kontrak.

Pentender adalah dikehendaki

menyatakan pilihan bentuk Bon

Perlaksanaan yang akan diambilnya

dalam Borang Tender iaitu samaada

bentuk Jaminan Bank/Insurans atau

Wang Jaminan Perlaksanaan.

(33)

BIL PERKARA TANDAKAN/JIKA TINDAKAN TELAH DIAMBIL 7. KEMUKA TENDER

7.1 Dokumen-dokumen ini sangatlah penting untuk membolehkan penilaian keupayaan yang sewajarnya dibuat ke atas petender.

Dokumen-dokumen (i), (ii), (iii) dan (iv) adalah merupakan dokumen wajib.

Petender hendaklah mengemukakan semua dokumen wajib ini di dalam satu sampul berasingan yang berlabel sebagai

‘DOKUMEN WAJIB’ dan berlakri.

Sekiranya petender tidak atau gagal untuk mengemukakan dokumen-dokumen wajib, tender petender akan ditolak dan tidak akan dipertimbangkan.

Kemukakan dokumen-dokumen wajib seperti berikut :

(i) Salinan Akuan Syarikat yang telah disahkan dan diaudit oleh Juru Audit yang bertauliah; dan/ atau (ii) Salinan Penyata Bulanan Akaun

Bank bagi tiga (3) bulan yang terakhir sebelum tarikh tutup tender dan salinan bahagian buku simpanan yang berkenaan.

(iii) Laporan Bank/institusi kewangan mengenai kedudukan kewangan petender.

(iv) Laporan Penyelia Projek

mengenai prestasi semasa

petender.

(34)

BIL PERKARA TANDAKAN/JIKA TINDAKAN TELAH DIAMBIL 7. KEMUKA TENDER (Samb.)

7.2 Kemukakan dokumen-dokumen sokongan seperti berikut :

i) Salinan Perakuan / Pengesahan Siap Kerja.

ii) Salinan Penyata Caruman KWSP.

iii) Salinan sijil kelulusan/ kelayakan setiap kakitangan teknikal.

iv) Salinan Kad Pendaftaran Keempunyaan Loji dan Peralatan Pembinaan Asas.

v) Petender adalah dikehendaki mengisi borang Lampiran ‘B’

(Senarai Semakan Kandungan Dokumen Tender) & ‘C’ (Senarai

Semakan Mengemukakan

Dokumen Wajib).

7.3 Cara Mengemukakan Tender

i) Masukkan dokumen-dokumen wajib seperti 7.1(i) hingga 7.1 (iv) dalam sampul yang berlabel sebagai ‘DOKUMEN WAJIB’ dan berlakri.

ii) Masukkan Borang Tender, Senarai Kuantiti dan Lampiran-lampiran yang telah diisi berserta dengan dokumen-dokumen sokongan ke dalam sampul lain dan dilakri.

Masukkan kedua-dua sampul ini dalam satu sampul besar dan dilakri. Nama projek yang ditender hendaklah ditulis dengan terang pada sampul surat ini.

7.4 Masukkan sampul surat ini di tempat dan

tarikh seperti yang ditetapkan dalam iklan.

(35)

FORM OF TENDER AND CONDITIONS OF TENDERING

J.K.R 203B (Pind.5/2008)

(36)

(J.K.R. 203B – Pind. 5/2008)

BORANG INI HENDAKLAH DIGUNAKAN JIKA KUANTITI MENJADI SEBAHAGIAN DARIPADA KONTRAK (THIS FORM IS TO BE USED WHERE QUANTITIES FORM

PART OF THE CONTRACT)

Kontrak No

...

tahun 20

...

Contract No

...

of 20

...

bagi Kerja-Kerja tersebut di bawah ini yang dibuat pada ...……... haribulan...20... oleh pihak-pihak yang bertandatangan di bawah ini, adalah berhubung dengan Borang Tender ini yang menjadi sebahagian daripada Kontrak tersebut dan yang hendaklah dibaca dan diertikan sedemikian.

for the under-mentioned Works entered into on the day of ...……...by the undersigned parties, refers to this Form of Tender which is and shall be read and construed as part of the said Contract.

………. . ………..………

Tandatangan Kontraktor Signature of Contractor

Tandatangan Pegawai Signature of Officer Nama Penuh: ...

Name in Full:

Nama Penuh: ...

Name in Full:

Atas Sifat: ...

In the capacity of

Jawatan: ...

Designation

Yang diberikuasa dengan sempurnanya untuk menandatangani untuk dan bagi pihak:

Duly authorised to sign for and on behalf of

Untuk dan bagi pihak MPPG For and on behalf of MPPG

…….………

Meterai atau Cop Kontraktor Contractor’s Seal or Chop

Saksi: …...

Witness

Saksi: ...

Witness Nama Penuh: ...

Name in Full

Nama Penuh: ...

Name in Full Pekerjaan: ...

Occupation

Jawatan: ...

Designation

Alamat: ...

Address

LPHS/T/K/14/07 14

(37)

JKR 203B Pin.5/2008

- 2 -

(J.K.R. 203B – Pind. 5/2008)

LEMBAGA PERUMAHAN DAN HARTANAH SELANGOR

BORANG TENDER (FORM OF TENDER)

TENDER BAGI ...

TENDER FOR ……...

...

mengikut Pelan-Pelan No ...

in accordance with Drawings No.

...

...

dan lain-lain pelan terperinci yang diberi untuk menerangkannya.

and any other detail drawings supplied in amplification thereof.

Salinan-salinan Dokumen Meja Tender yang merangkumi Perjanjian Kontrak, Pelan-Pelan tersebut di atas, Senarai Kuantiti dan/atau Spesifikasi dan Dokumen Tender yang lain boleh dilihat di tempat yang dinyatakan dalam Notis Tender dalam masa waktu pejabat pada mana-mana hari bekerja hingga tarikh akhir yang ditetapkan bagi penyerahan tender.

Copies of the Tender Table Documents comprising the Contract Agreement, the above-mentioned Drawings, Bills of Quantities and/or Specification and other Tender Documents may be seen at the place specified in the Tender Notice during office hours on any working day until the final date fixed for the submission of tenders.

Kepada:

To

(Pihak menerima tender) Party receiving tender TUAN,

Di bawah dan tertakluk kepada Syarat-Syarat Membuat Tender yang dilampirkan bersama ini, yang bertandatangan di bawah ini adalah dengan ini membuat tender dan menawar untuk melaksana dan menjalankan Kerja-Kerja dan peruntukan-peruntukan dan membekalkan semua buruh, bahan dan loji dan segala benda dari tiap-tiap jenis yang masing-masing disebut, ditunjuk, diperihal dan dimaksudkan dalam, atau yang hendaklah ditakrifkan daripada Dokumen Tender, yang hendaklah dilaksana dan dibekalkan olch pihak Kontraktor, bagi Kerja-Kerja yang diperihalkan di atas, dengan menepati Dokumen Tender tersebut bagi jumlah wang pukal yang disebutkan di bawah ini.

Under and subject to the Conditions of Tendering annexed hereto, the undersigned does hereby tender and offer to execute and perform the Works and provisions and supply all labour, materials and plants and everything of every kind respectively named, shown, described and alluded to in, or to be inferred from the Tender Documents, to be executed and supplied on the part of the Contractor, for the Works above described, in conformity with the said Tender Documents for the lump sum named herein below.

Pengarah Eksekutif,

Lembaga perumahan dan hartanah Selangor Tingkat 5, Podium Utara,

Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah 40503 Shah Alam, Selangor

KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH BUMBUNG DAN KERJA-KERJA BERKAITAN ERJA-KERJA PEMBAIKAN BUMBUNG DI KAWASAN PEMAJUAN

DI FLAT TAMAN SRI INDAH, JALAN 4/1, TAMAN SRI INDAH, 43200 BATU 11

Tidak Berkaitan

CHERAS, BALAKONG, SELANGOR, SELANGOR

(38)

2. Yang bertandatangan di bawah ini bersetuju menjadi terikat oleh dan tunduk kepada Syarat-Syarat Kontrak dan Senarai Kuantiti yang terletak harganya dan/atau Spesifikasi tersebut dan bersetuju bahawa sebelum kontrak ditandatangani, harga atau kadarharga dalam Senarai Kuantiti hendaklah diselaraskan agar harga bagi setiap elemen/komponen atau butiran bagi setiap Bahagian Kerja di Ringkasan Harga menyamai peratusan yang ditetapkan oleh Kerajaan dan dipersetujui di peringkat tender.

Senarai Kuantiti yang terletak harganya tersebut, selepas diperbetulkan atau diselaraskan sebagaimana yang diperuntukkan dalam Syarat-Syarat Kontrak, hendaklah menjadi asas bagi menilaikan bayaran interim dan apa-apa perubahan yang mungkin diarahkan oleh Pegawai Penguasa dari semasa ke semasa.

The undersigned agrees to be bound by and submit to the Conditions of Contract and priced Bills of Quantities and/or Specification and agrees that before the signing of contract, prices or rates in the Bills of Quantities shall be adjusted such that the prices of elements/components or item for each category of work in the Schedule of Prices, conform to the percentage set by the Government and agreed to during the tender stage.

The said priced Bills of Quantities after rectification or adjustment as by the Conditions of Contract provide, shall form the basis of valuation for interim payment and any variation which may from time to time be ordered by the Superintending Officer.

3. Dan selanjutnya, yang bertandatangan di bawah ini bersetuju menyiapkan Kerja-Kerja itu dalam masa... hari/minggu/bulan * dari tarikh pemilikan tapakbina atau dalam apa-apa tempoh lanjutan yang diperuntukkan dalam Syarat-Syarat Kontrak

And further, the undersigned agrees to complete the Work within ………. days/

weeks/months * from the date of possession of site or within such extended time as by the Conditions of Contract provided.

4. Jumlah amaun Tender ini ialah jumlah wang pukal sebanyak Ringgit Malaysia ……….……….…

………. ……. iaitu, RM………

The total amount of the Tender is the lump sum of Ringgit Malaysia ………..

………i.e. RM……….

5. Yang bertandatangan di bawah ini berharap dibenarkan membuat tender, dalam sedikit masa lagi bagi kerja berikut yang mana dijalankan secara langsung oleh yang bertandatangan di bawah ini dalam perjalanan biasa perniagaannya dan yang baginya Wang Kos Prima atau Wang Peruntukan Sementara telah dimasukkan dalam amaun Tender ini:

The undersigned desires to be permitted to tender in due course, for the following work which the undersigned in the ordinary course of business directly carries out and for which Prime Cost or Provisional Sums have been included in the amount of this Tender:

...

...

...

* Pentender dikehendaki memotong yang tidak berkenaan.

The tenderer to delete whichever is not applicable

dua belas

Lima Ratus Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Sahaja 560,775.00

Five Hundred Sixty Thousand Seven Hundred Seventy-Five Only 560,775.00

twelve

(39)

JKR 203B Pin.5/2008

- 4 -

6. Bahawasanya adalah diketahui bahawa Kerajaan sentiasa berhak menyetujuterima atau menolak Tender ini, sama ada ianya lebih rendah atau lebih tinggi daripada tender-tender yang lain, atau sama amaunnya. Yang bertandatangan di bawah ini bersetuju yang Tender ini akan berterusan sah dan tidak akan ditarik balik dalam tempoh sembilan puluh (90) hari dari tarikh akhir yang ditetapkan bagi penyerahan tender dan bersetuju bahawa tiada apa-apa had, syarat atau janjian lain akan dikenakan oleh kami selepas tarikh tersebut.

Whereas it is understood that the Government reserves the right to accept or to refuse this Tender, whether it be lower or higher than any other tender, or of the same amount. The undersigned agrees that this Tender shall remain valid and shall not be withdrawn within ninety (90) days from the final date fixed for the submission of tenders and agrees that no other term, condition or stipulation shall be imposed by us after the said date.

7. Yang bertandatangan di bawah ini berniat, jika Tender ini disetujuterima, memilih salah satu daripada bentuk Bon Pelaksanaan seperti berikut:

The undersigned intends, in the event of acceptance of this Tender, to choose one of the following form of Performance Bond:

* (i) Jaminan Bank/Bank Islam/Bank Pembangunan & Infrastruktur Malaysia Berhad (BPIMB) atau

Bank/Islamic Bank/Bank Pembangunan & Infrastruktur Malaysia Berhad Guarantee or

* (ii) Jaminan Syarikat Kewangan atau Finance Company Guarantee or

*(iii) Jaminan Insurans/Takaful atau Insurance/Takaful Guarantee or

*(iv) Wang Jaminan Pelaksanaan yang dikenakan potongan sebanyak sepuluh peratus (10%) daripada setiap bayaran interim sehingga mencapai jumlah lima peratus (5%) daripada Jumlah Harga Kontrak.

Performance Guarantee Sum whereby ten percent (10%) of each interim payment shall be deducted until the total amount deducted aggregate to a sum equivalent to five percent (5%) of the Contract Sum.

8. Yang bertandatangan di bawah ini bersetuju, jika Tender ini disetujuterima, mendeposit dengan seberapa segera yang praktik selepas penerimaan Surat Setujuterima Tender tetapi sebelum bermulanya Kerja-Kerja, perkara-perkara berikut:

The undersigned agrees, in the event of acceptance of this Tender, to deposit as soon as is practicable after the receipt of the Letter of Acceptance of Tender but before the commencement of the Works, the following:

(a) Bon Pelaksanaan (jika pentender memilih kaedah Jaminan Bank/ Bank Islam/BPIMB/Insurans/

Takaful atau Syarikat Kewangan sahaja) dan jikalau gagal dikemukakan pada tarikh milik tapak, Kerajaan berhak untuk melaksanakan kaedah Wang Jaminan Pelaksanaan;

Performance Bond (if the tenderer opts for Bank/Islamic Bank/BPIMB/Insurance/Takaful or Finance Company Guarantee) and failure to submit the said bond by the date of possession of site shall entitle the Government to implement the Performance Guarantee Sum option;

(b) Polisi Insurans Tanggungan Awam (iaitu insurans terhadap bencana kepada orang-orang dan kerosakan kepada harta) atau Nota Liputan berserta dengan resit bagi premium yang telah dibayar;

Insurance Policy for Public Liability (ie. insurance against injury to persons and damage to property) or the Cover Note together with receipt of premium paid in respect thereof;

* Pentender dikehendaki memotong yang tidak berkenaan.

The tenderer to delete whichever is not applicable

(40)

(c) Polisi Insurans Kerja atau Nota Liputan berserta dengan resit bagi premium yang telah dibayar;

Insurance Policy for Works or the Cover Note together with receipt of premium paid inrespect thereof;

(d) Nombor pendaftaran di bawah Skim Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO);

Registration number under Employee's Social Security (SOCSO) Scheme;

Yang bertandatangan di bawah ini selanjutnya bersetuju mendeposit Polisi-polisi Insurans yang berkenaan dalam tempoh tidak lewat daripada tiga puluh (30) hari selepas Nota Liputan diserahkan.

The undersigned further agrees to deposit the relevant Insurance Policies within a period of not later than thirty (30) days after the Cover Notes has been submitted.

9. Yang bertandatangan di bawah ini bersetuju jika kerja-kerja gagal dimulakan dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh milik tapak, pengambilan kerja di bawah kontrak akan ditamatkan sejajar dengan Fasal 51.1(a)(i) Syarat-Syarat Kontrak.

The undersigned agrees that if the undersigned fails to commence works within two (2) weeks from the date of possession, his employment under the Contract shall be determined in accordance with Clause 51.(a)(i) of the Conditions of Contract.

10. Yang bertandatangan di bawah ini dengan ini juga bersetuju bahawa Borang Tender ini berserta Surat Setujuterima Tender (jika ada) hendaklah menjadi kontrak yang mengikat antara kita.

The undersigned hereby also agrees that this Form of Tender together with the Letter of Acceptance of Tender (if any) shall constitute a binding contract between us.

11. Yang bertandatangan di bawah ini mengesahkan, selepas menyemak sendiri, bahawa dokumen- dokumen dan pelan-pelan yang digunakan oleh yang bertandatangan di bawah ini untuk menyusun Tender ini adalah salinan-salinan yang sebenarnya bagi dokumen-dokumen dan pelan-pelan yang dimasukkan dalam Dokumen Meja Tender.

The undersigned confirms, after a personal scrutiny, that the documents and drawings used by the undersigned in compiling this Tender are true copies of the documents and drawings included in the Tender Table Documents.

12. Yang bertandatangan di bawah ini bersetuju bahawa:

The undersigned agrees that:

(a) jika Tender ini ditarik balik sebelum tamatnya Tempoh Sah Tender atau apa-apa tempoh lanjutan, atau

if this Tender is withdrawn before the expiry of the Tender Validity Period or any extended period thereof, or

(b) jika yang bertandatangan di bawah ini mengenakan apa-apa had, syarat atau janjian tambahan kepada Tender ini selepas tarikh akhir yang ditetapkan bagi penyerahan tender atau

if the undersigned imposes any additional term, condition or stipulation to the Tender after the final date fixed for the submission of tenders or,

(c) jika sekiranya Tender telah disetujuterima, yang bertandatangan di bawah ini enggan dan

tidak melaksanakan Perjanjian Kontrak yang formal atau mendeposit Bon Pelaksanaan

(jika pentender memilih kaedah Jaminan Bank/Bank Islam/BPIMB/Insurans/Takaful atau

Syarikat Kewangan sahaja) sebagaimana dikehendaki oleh Syarat-Syarat Kontrak atau

tidak meneruskan Kerja-Kerja, maka, dalam mana-mana hal itu, tanpa menyentuh apa-apa

hak lain yang ada padanya, Kerajaan sentiasa berhak mengambil tindakan tatatertib

terhadap

Figura

Updating...

Rujukan

Tajuk-tajuk berkaitan :