• Tiada Hasil Ditemukan

that this

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "that this "

Copied!
7
0
0
Tunjuk Lagi ( halaman)

Tekspenuh

(1)

RAK

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination

Academic Session 200812009 April/May 2009

344 - History and Theory of Architecture [Sejarah dan Teori Senibina]

Duration: 3 hours [Masa: 3 jam]

Please check

that this

examination paper consists

of

SEVEN printed pages before you begin the examination.

Students are allowed

to

answer

all

questions either

in

English OR

in

Bahasa Malaysia only.

Pelajar dibenarkan menjawab

semua

soalan dalam Bahasa lnggeris ATAU Bahasa Malaysia sahaja.

Instruction:

Section

A:

Answer TWO questions Section

B:

Answer FOUR questions Section

C:

COMPULSORY

Section

D:

Answer THREE questions

Arahan:

Bahagian

A:

Jawab DUA soalan Bahagian

B:

Jawab EMPAT soalan Bahagian

C:

WAJIB

Bahagian

D:

Jawab TIGA soalan

Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi yang tercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.

TUJUH muka surat

61"

...21-

(2)

SECTION

A:

Answer TWO questions only BAHAGIAN

A:

Jawab DUA soalan sahaia

1.

You need

to

sketch

a

'half section' of

a

side section

of

Gothic Cathedral.

Using arrow pointers to show the following:- Anda dikehendaki membuat satu lakaran

sisi bangunan Gereia

Gothik.

Namakan

panah) dalam lukisan anda:-

'separuh keratan' untuk keratan (menggunakan garisan beranak

Nave;

Pinnacle;

Inner Aisle;

Outer Aisle;

Triforium

(a)

Pointed Rib Arch;

(b)

Inner Buttress;

(c)

lnner Flying Buttress;

(d)

Outer Buttress;

(e)

Outer Flying Buttress;

(0 (g) (h) (i) 0)

(15 markslmarkah)

2. Japanese traditional

architecture

is one of the great

architectural masterpieces, forgotten due to the domination of modern architectural style and construction. Japanese architecture

is

very unique because

it is

an architectural design construction applying the 'bracket system'. You need to sketch

a

section of this traditional building. This building has two columns (based

on the

building section), and

the

bracket system

is

used for the construction

of its roof.

Please

use arrow

leaders

to

illustrate

its

10

architectu ral elements.

Rekabentuk senibina tradisional Jepun merupakan salah satu rekabentuk stait senibina yang telah dilupai kerana dominasi stail dan sr'sfem binaan senibina

moden.

Senibina Jepun mempunyai rekabentuk senibina yang unik kerana

ia

adalah binaan yang menggunakan 'sistem balak' (bracket sysfem). Anda dikehendaki melukis satu lakaran keratan bangunan ini.

Bangunan

ini

mempunyai dua tiang (berasaskan keratan bangunan) dan sfsfem batak digunakan untuk mereka bentuk bumbungnya. Sila guna anak panah menuniukkan 10 elemen senibinanya'

(15 markslmarkah)

(3)

IRAK 3441

-3-

3.

Photo 1 (Gamharaiah 1l

The above Figure/Photo 1 is a mosque built in Malaysia. You need to do an analysis (written answer) to support your argument based on 5 factors

of its

architectural elements adopted

in the

design

of this

mosque (No sketches needed).

Gambarajah

1 (foto) di

atas merupakan sebuah masjid yang dibina di Malaysia. Anda dikehendaki membuat analisis (jawapan bertulis) mengenai masjid

ini

berasaskan 5 faktor elemen senibinanva yang digunakan dalam rekabentuk masjid

ini

(Lakaran

tidak diperlukan

dalam

jawapan

ini)

untuk menyokong hujah dalam jawapan anda.

(15 marks/markah)

63

...4t-

(4)

You need to produce sketches based on the definition of their architectural design in architectural history and theory as follows:-

Anda perlu melakarkan lukisan berasaskan definisi rekabentuk senibina datam teori dan sejarah senibina seperti berikut:-

4.

Sketch out a plan of Early Christian 'Basilica'. Please indicate (using arrow leaders):-

Safu lakaran pelan

'Basilika'

pada Zaman Awal Kristian.

Namakan (gunakan garisan beranak panah):-

(a)

Nave;

(b)

lnner Aisle;

(c)

Transept;

(d)

Narthex;

(e)

Apse.

(5 marks/markah)

5.

Sketch out a plan of an Arab Mosque. (Please indicate using arrow leaders its FIVE (5) architectural elements).

Lakarkan safu Pelan Masjid Arab. (Namakan LIMA (5)

eremen senibinanya).

(5 marks/markah)

6.

Sketch out one column of a building/mosque with its 'muqarnas capital'.

Lakarkan satu tiang bangunan/masjid yang mempunyai 'kapital muqamas' (5 marks/markah\

7.

One sketch of a pisthaq 'lranian Mosque'.

Satu lakaran'pisthaq' Masjid lran.

(5 marks/markah)

L

One sketch of an exterior perspective of a Hindu Temple with Nagara style.

Safu lakaran

lukisan perspektif (pandangan

luar) Kuil Hindu

berstail Nagara.

(5 marks/markah)

(5)

IRAK 3441

-5-

sEcTroN

c (coMPULsoRY)

BAHAGIAN C (WAJTB)

10. (a)

Using the Production Chart, explain the production in Figure 2.

Menggunakan Carta Penghasilan, jelaskan tentang penghasilan di dalam Gamharajah 2.

AKTOR ACTOR

NIAT INTEI$TION

,trURAtl

RULE

LAKU ACT

liAfiAK SITE

HASIL PRCDUCT

Figure

2:The

Production of Historical Explanation Gambarajah 2: Penghasilan Keterangan Sejarah.

(b)

How do we determine that a product is

a

DISINFORMATION?

Bagaimanakah dapat

kita

menentukan bahawa sesuafu hasil itu adalah D/S/NFORMASI?

(c)

How can we avoid disinforming and being disinformed.

Bagaimanakah dapat kita elakkan MENdisinformasi

dan Dldisinformasi?

(20 markslmatuah)

65

...6t-

(6)

BA,HAGIAN D : Jawab TIGA soalan sahaja

11. (a)

di afas

dengan (b)

Figure 3: The Shifting Civilizations Gambarajah 3: Peredaran Tamadun

What is the relationship between European and

Egyptian Civilizations in Figure 3?

Apakah kaitan di antara tamadun-tamadun Eropah dan Mesir dalam Gambarajah 3?

What is the

relationship between

the

above civilizations and the production of architecture today?

Apakah kaitan di antara

tamadun-tamadun penghasilan arkitektur

hai

ini?

(7)

IRAK 3441

-7-

12. (a)

What

is the

relationship between

the

civilization

of

The People of The Book and the other civilizations in Figure 3?

Apakah

kaitan

tamadun Ahli Kitab dengan tamadun-tamadun lain

'

dalam Gamharajah 3?

(b)

How can it be determined that the production of architecture is from one civilization or the other?

Bagaimanakah dapat ditentukan bahawa penghasilan arkitektur itu dari satu tamadun atau yang lainnya?

(10 markslmarkah)

13. (a)

With reference to Figure 3, explain the production of the rise and fall of ONE of the civilizations.

Merujuk

kepada

Gambarajah

3,

terangkan

tentang

penghasilan berdiri runtuhnya mana-mana SATU tamadun.

(b)

Which position is architecture in, in a collapsing civilization?

Di

posisi manakah kita arkitektur hari ini dalam tamadun yang akan runtuh.

(10 markslmarkah)

14. (a)

Trace the efforts of the production of the architecture of paradise.

Galurkan usaha-usaha penjanaan arkitektur syurga hingga kini.

(b)

What is the role of the architect in the production of paradise above.

Apakah peranan arkitek di dalam penghasilan syurga di atas.

(10 markslmarkah)

15. (a)

Show

how

architecture

can

enhance USM's status

as an

APEX University?

Tunjukkan bagaimanakah sesuatu penghasilan arkitektur itu dapat menambah-nilai USM sebagai Universiti APEX?

(b)

What is at the core of this architecture?

Apakah inti arkitektur ini?

(10 markslmarkah) -oooOooo-

6'7

Rujukan

DOKUMEN BERKAITAN

Kajian ini dijalankan terhadap masjid ini adalah untuk menilai tahap penglibatan komuniti dalam pemuliharaan dan pemeliharaan Masjid Pangkalan Kakap, Merbok, Kedah dengan

Hal ini kerana, Masjid Kampung Laut merupakan masjid tertua yang ada di negeri Kelantan dimana dapat dilihat mempunyai kesenian warisan yang diterapkan oleh masyarakat terdahulu

Oleh yang demikian, MTMZA sangat mengambil berat dan memfokuskan perkara ini dalam menjadikan masjid ini sebagai pusat khidmat masyarakat dengan pelbagai program

Oleh itu, kajian awalan ini diteruskan untuk mengesahkan simbol seperti motif greek corinthian, kaligrafi dan geometri yang terdapat dalam rekabentuk Masjid Muhammadi

/Peraturan Fatwa mengenai merombak Masjid Lama dan mendirikan Masjid Baru di atas tapak yang sama di

Hasil kajian menemui tiga jenis ragam hias iaitu kaligrafi, motif flora dan geometri yang digunakan dalam reka bentuk Masjid Muhammadi.. Ragam hias ini terletak

kajian lepas mendapati terdapat tujuh faktor yang mendorong kepada kehadiran yang sedikit ini ialah fungsi masjid yang terhad, masalah individu, kemudahan asas tidak sempurna,

Warna merupakan elemen yang sangat penting dalam komposisi sebuah reka bentuk. Dalam dimensi ini analisis semiotik akan digunakan untuk mengetahui.. makna di

Perkembangan sejarah di Kelantan juga memperlihatkan keutamaan diberikan dalam pembangunan institusi masjid seperti masjid Muhammadi yang dibina di tengah-tengah Kota Bharu dan

Oleh itu dalam kajian ini, soal selidik digunakan untuk mendapatkan maklumat mengenai tahap amalan dan penghayatan ibadah pelajar, faktor-faktor yang mempengaruhi amalan

Dalam kajian ini, institusi-institusi yang terpilih ialah Masjid Putra, Masjid Negara, Masjid Wilayah yang mewakili institusi peribadatan; Universiti Islam Antarabangsa Malaysia

Kajian ini juga mengkaji medium promosi yang digunakan masyarakat untuk mendapatkan fatwa berkaitan zakat pendapatan dan juga mengkaji keberkesanan institusi masjid

epakah elemen-elemen senl visual dan Oalam membuat kajlan Sejarah Sani prlnsip-prinsip rekabentuk yang digunakan dan kritikan seni kit.a harus mengambil oleh

Oleh yang demikian, tesis ini merupakan satu kajian dan analisis semula terhadap data arkeologi dan sumber bertulis mengenai Kedah Tua dengan lebih

Anda dikehendaki menerangkan LIMA elemen rekabentuk stail senibina (dengan berbantukan lakaran) yang digunakan oleh beliau dalam merekabentuk sesebuah bangunan

Kementerian Belia dan Sukan bukan sahaja ingin melahirkan atlit yang benar- benar berkemampuan untuk bersaing pada peringkat antarabangsa malah ia bertujuan membentuk

Secara ringkasnya, tujuh faktor yang dianalisis dalam Analisis Faktor Penerokaan ini dengan mengesahkan kesemua 44 item dalam soal selidik ini adalah dipercayai dan sah

Pengalaman golongan professional dalam mentadbir masjid akan meningkatkan kualiti pengurusan masjid di mana golongan ini menyalurkan pengalaman dan kepakaran mereka dalam

Keputusan ini selari dengan pendapat Mazhab Hanbali dalam satu riwayat yang rajih iaitu harus istibdal tapak masjid kerana sebab-sebab tertentu seperti tidak boleh

Dapatan kajian menunjukkan bahawa tiada kesepakatan di antara fuqaha bahawa masjid itu mesti didirikan di atas tanah yang diwakafkan, yang mana ini menjadikan masjid di Singapura

Daripada definisi di atas, maka bolehlah disimpulkan bahawa pengurusan ekonomi dan kewangan masjid merujuk kepada kaedah-kaedah yang digunakan oleh pihak pengurusan

Pengekalan binaan masjid-masjid lama yang dapat disaksikan sehingga ke hari ini adalah disebabkan oleh keperihatinan beberapa pihak di dalam mengambil inisiatif

Berdasarkan dapatan analisis dokumen yang telah dijalankan, penyelidik dapat mengenalpasti lima elemen utama keberkesanan program pengimarahan masjid masa kini yang perlu diperkasakan