Ayman „Abd al-Hamid al-Badarayn, “Al-Mudarabah bi al-Athman al-Mu‘asarah

Tekspenuh

(1)

185

BIBLIOGRAFI

Rujukan Kepada Jurnal dan Kertas Kerja:

A. Chairul Hadi, “Problematika Pembiayaan Mudharabah di Perbankan syariah Indonesia,”

Maslahah, Vol. 2, no. 1 (Maret 2011).

Al-Tijani „Abd al-Qadir Ahmad, “Daman al-Mudarib li Ra’s al-Mal fi al-Wada’i‘ al- Masrafiyyah,” Majallah Jami‘ah al-Malik ‘Abd al-‘Aziz: Al-Iqtisad al-Islami, Jil.

16, Bil. 1, 61-72 (1424 H/2003 M).

Asmadi Mohamed Naim et al., “Laporan Awal Penyelidikan Isu-Isu Kecuaian (Taqsir) dan Pencerobohan (Ta‘ddi): Jaminan dan Pengurusan Etika Dalam Produk Mudarabah dan Musharakah” (kertas kerja, Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara 6, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, 16-17 Mei 2012).

Ayman „Abd al-Hamid al-Badarayn, “Al-Mudarabah bi al-Athman al-Mu‘asarah; Fulus:

Dirasah Fiqhiyyah Muqaranah,” Majallat al-Jami‘ah al-Islamiyyah: Silsilat al- Dirasat al-Insaniyyah, Vol. 2 Jil. 18, 337-361 (Jun 2010).

Annaria M Marpaung dan Siti Ita Rosita, “Analisis Perlakuan Akuntansi Pendanaan Mudharabah Dalam Kaitannya Dengan PSAK 105 Pada PT. Bank Jabar Banten Syariah,” Jurnal Ilmiah Ranggagading, Volume 12, no. 2, 110-118 (Oktober 2012).

Aznan Hassan dan Zaharuddin Abdul Rahman, “Musharakah dan Mudarabah: Isu Jaminan Perlindungan Modal dan Pengukuhan Kredit” (kertas kerja, Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara 5, Phuket, Thailand, 14-15 September 2011).

Chairuddin Syah Nasution, “Manajemen Kredit Syari‟ah Bank Muamalat,” Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol. 7, No.3, 84-99 (Sept. 2003).

Dwi Agung Nugroho Arianto, “Peranan Al-Mudharabah Sebagai Salah Satu Produk Perbankan Syariah Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia,” Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Volume 8 no. 2 (November 2011, 164-185).

Ika Wahyuningsih, “Perlakuan Akuntansi Tabungan Haji Pada Bank Mega Syariah Di Surabaya,” The Indonesian Accounting Review, Volume 2, No. 2 (Julai 2012, 243 – 256).

Ita Rosita dan Abdul Rahman “Evaluasi Penerapan Pembiayaan Mudharabah Dan Pengaruhnya Terhadap Laba Perusahaan Studi Kasus pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Bogor,” Jurnal Ilmiyah Ranggagading, Volume 11 no. 1, 57-64 (April 2011).

Risma Nur Arifah, “Akad Mudlarabah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah,” de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 3 No. 1, 11-23 (Juni 2011).

(2)

186

Siti Ita Rosita, “Studi Pembiayaan Mudharabah dan Laba Perusahaan Pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Bogor,” Jurnal Ilmiah Kesatuan, No. 1 Volume 14, 101-111 (April 2012).

S. M. Hasanuz Zaman, “Mudarabah in Non-Trade Operations,” JKAU: Islamic Econ., Vol.

2 (1410/1990, 69-87).

Zayd Muhammad al-Rummani, “‘Aqd al-Mudarabah fi al-Fiqh al-Islami wa Mada Tatbiq Ahkamih fi al-Masarif wa Buyut al-Islamiyyah,” Journal of Shari’a and Islamic Studies, Volume 12, no. 37 (Dhulhijjah 1419/ April 1999, 207-283).

Rujukan Kepada Buku:

„Abd Allah Bin Hamd al-„Uthman al-Khuwaytir. Al-Mudarabah fi al-Shariah al- Islamiyyah: Dirasah Muqaranah Bayna al-Madhahib al-‘Arba‘ah, ed. Tariq Bin Muhammad al-Khuwaytir. Riyadh: Dar Kunuz Ishbiliya, 2006.

„Abd al-Sattar Abu Ghuddah. Buhuth fi al-Mu‘amalat wa al-Asalib al-Masrafiyyah al- Islamiyyah, al-Juz’ al-Thalith. Jeddah: Majmu„ah Dallah al-Barakah (Shirkat al- Tawfiq), 2002.

Abdul Ghofur Anshori. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Analisis Konsep dan UU No. 21 Tahun 2008. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

Abu „Isa Muhammad Bin „Isa Bin Sawrah. Sunan al-Tirmidhi, ed. Muhammad Fu‟ad „Abd al-Baqi. Jilid ke-3. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladuh, cet. ke-2, 1968.

Adiwarman Karim. Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, ed. ke-2. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

A. Djazuli dan Yadi Janwari. Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat: Sebuah Pengenalan. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

Ahmad Gozali. Halal, Berkah, Bertambah: Mengenal dan Memilih Produk Investasi Syariah. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, cet. ke-2, 2004.

Al-„Ayni, Muhammad Mahmud Bin Ahmad. Al-Binayah fi Syarh al-Hidayah, ed. ke-2.

Jilid ke-9. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.

Al-Baghawi, Al-Imam Abu Muhammad al-Husayn Bin Mas„ud Bin Muhammad Bin al- Farra‟. Al-Tahdhib fi Fiqh al-Imam al-Shafi‘i, ed. „Adil Ahmad „Abd al-Mawjud dan „Ali Muhammad Mu„awwad. Jilid ke-4. Beirut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah, 1997.

Al-Bannani, Muhammad Bin al-Hasan Bin Mas„ud. Al-Fath al-Rabbani Fima Dhahala

‘Anhu al-Zarqani, dicetak bersama „Abd al-Baqi Bin Yusuf Bin Ahmad Bin

(3)

187

Muhammad al-Zarqani al-Masri, Sharh al-Zarqani ‘Ala Mukhtasar Sayyidi Khalil, ed. „Abd al-Salam Muhammad Amin. Beirut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah, 2002.

Al-Baji, Al-Qadi Abu al-Walid Sulayman Bin Khalaf Bin Sa„d Bin Ayyub. Al-Muntaqa Sharh Muwatta’ Malik, ed. Muhammad „Abd al-Qadir Ahmad „Ata. Jilid ke-6.

Beirut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah, 1999.

Al-Bahuti, Mansur Bin Yunus Bin Idris. Kashshaf al-Qina‘ ‘an Matn al-Iqna‘. Jilid ke-5.

Riyadh: Dar „Alam al-Kutub, 2003.

______________. Sharh Muntaha al-Iradat Daqaiq Uli al-Nuha li Sharh al-Muntaha, ed.

„Abd Allah Bin „Abd al-Muhsin al-Turki. Jilid ke-3. Muassasat al-Risalah, 2000.

Al-Bayhaqi, Abu Bakr Ahmad Bin al-Husayn Bin „Ali. Al-Sunan al-Kubra, ed. Muhammad

„Abd al-Qadir „Ata, ed. ke-3. Jilid ke-6. Beirut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah, 2003.

Accounting and Auditing organisation for Islamic Financial Institutions. Shari’a Standards for Islamic Financial Institutions1432H-2010. Bahrain: Accounting and Auditing organization for Islamic Financial Institutions, 2010.

Al-Dardir, Abu al-Barakat Sayyidi Ahmad al-„Adawi. Al-Sharh al-Kabir, dicetak bersama Muhammad Bin Ahmad „Arafah al-Dusuqi al-Maliki, Hashiyyat al-Dusuqi. Jilid ke- 5. Beirut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah, 1996.

Al-Dimyati al-Bakri, Abu Bakr „Uthman Bin Muhammad Shatta. Hashiyyah I‘anat al- Talibin ‘ala Halli Alfaz Fath al-Mu‘in li Sharh Qurrat al-‘Ayni bi Muhimmat al- Din, ed. Muhammad Salim Hashim. Jilid ke-3. Beirut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah, 1995.

Al-Dusuqi, Muhammad Bin Ahmad „Arafah al-Maliki, Hashiyyat al-Dusuqi ‘ala al-Sharh al-Kabir, dicetak bersama Al-Shaykh Abu al-Barakat Sayyidi Ahmad al-Dardir al-

„Adawi, Al-Sharh al-Kabir. Jilid ke-5. Beirut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah, 1996.

Al-Hattab, Abu „Abd Allah Muhammad Bin Muhammad. Mawahib al-Jalil li Sharh Mukhtasar Khalil, ed. al-Shaykh Zakariyya „Umayrat. Jilid ke-7. Riyadh: Dar

„Alam al-Kutub, tt.

______________. Tahrir al-Kalam fi Masa’il al-Iltizam, ed. „Abd al-Salam Muhammad al- Sharif. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1984.

Al-Imam Malik Bin Anas al-Asbahi. Al-Mudawwanah al-Kubra: Riwayat al-Imam Sahnun Bin Sa‘id al-Tanukhi ‘an al-Imam ‘Abd al-Rahman Bin Qasim, dicetak bersama Abu al-Walid Muhammad Bin Ahmad Bin Rushd, Muqaddimat Ibn Rushd li Bayan ma Iqtadathu al-Mudawwanah min al-Ahkam. Jilid ke-3. Beirut: Dar al-Kutub al-

„Ilmiyyah, 1994.

(4)

188

Al-Kasani, Al-Imam „Ala‟u al-Din Abi Bakr Bin Mas„ud al-Hanafi. Bada’i‘ al-Sana’i‘ fi Tartib al-Shara’i‘ , ed. „Ali Muhammad Mu„awwad dan „Adil Ahmad „Abd al- Maujud, ed. ke-2. Jilid ke-8. Beirut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah, 2003.

Al-Marghinani, Burhan al-Din Abu Bakr „Ali Bin Abi Bakr Bin „Abd al-Jalil al-Rushdani.

Al-Hidayah Sharh Bidayat al-Mubtadi, ed. 2, dicetak bersama Abu Muhammad Mahmud Bin Ahmad al-„Ayni, Al-Binayah fi Sharh al-Hidayah. Jilid ke-9. Beirut:

Dar al-Fikr, 1990).

Al-Mawardi, Al-Imam Abu al-Hasan „Ali Bin Muhammad Bin Habib. Al-Mudarabah, ed.

‘Abd al-Wahhab Hawas. Mansurah: Dar al-Wafa‟, 1989.

______________. Al-Hawi al-Kabir, ed. „Ali Muhammad Mu„awwad dan „Adil Ahmad

„Abd al-Maujud. Jilid ke-7. Beirut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah, 1994.

Al-Nasfi, Al-Imam Abu al-Barakat Hafiz al-Din. Kanz al-Daqa’iq, dicetak bersama Ibn Nujaym al-Masri al-Hanafi, Al-Bahr al-Ra’iq Sharh Kanz al-Daqa’iq, ed. al- Shaykh Zakariyya „Umayrat. Jilid ke-7. Beirut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah, 1997.

Al-Nawawi, Al-Imam Abu Zakariyya Yahya Bin Sharaf al-Dimashqi. Rawdat al-Talibin, ed. „Adil Ahmad „Abd al-Maujud dan „Ali Muhammad Mu„awwad. Jilid ke-4.

Riyadh: Dar „Alam al-Kutub, 2003.

Al-Qarafi, Shihab al-Din Ahmad Bin Idris. Al-Dhakhirah, ed. Sa„id A„rab. Jilid ke-6.

Beirut: Dar al-Gharbi al-Islami, 1994.

Al-Sharaksi, Shams al-Din al-Hanafi. Kitab al-Mabsut. Jilid ke-22. Beirut: Dar al-Ma„rifah, 1989.

Al-Sharbini, Shams al-Din Muhammad Bin al-Khatib. Mughni al-Muhtaj ila Ma‘rifah Ma‘ani Alfaz al-Minhaj, dicetak bersama al-Imam Abu Zakariyya Yahya Bin Sharaf al-Nawawi al-Shafi‟i, Matn Minhaj al-Talibin. Jilid ke-2. Beirut: Dar al-Ma„rifah, 1997.

Al-Shawkani, Al-Imam al-Shaykh Muhammad Bin „Ali. Al-Sayl al-Jarrar al-Mutadaffiq

‘Ala Hada’iq al-Azhar. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004.

Al-Shirazi, Abu Ishaq Ibrahim Bin „Ali Bin Yusuf al-Fayruzabadhi. Al-Muhadhdhab fi Fiqh al-Imam al-Shafi‘i, dicetak bersama Muhammad Bin Ahmad Bin Batal al- Rukbi, Al-Nuzum al-Musta‘dhib fi Sharh Gharib al-Muhadhdhab. Jilid ke-1. Mesir:

Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladuhu, 1976, cet. ke-2.

Al-Tamartashi, Muhammad Bin „Abd Allah Bin Ahmad al-Ghazzi al-Hanafi. Tanwir al- Absar wa Jami‘ al-Bihar, dicetak bersama Muhammad Bin „Ali Bin Muhammad Bin „Ali Bin „Abd al-Rahman al-Hanafi al-Haskafi, al-Durr al-Mukhtar: Sharh Tanwir al-Absar, ed. „Abd al-Mun„im Khalil Ibrahim. Beirut: Dar al-Kutub al-

„Ilmiyyah, 2002.

(5)

189

Al-Tawudi, Al-Imam Abu „Abd Allah Muhammad Bin Muhammad. Hula al-Mu‘asim li Fikr Ibn ‘Asim: Sharh Arjuzah Tuhfat al-Hukkam, dicetak bersama Abu al-Hasan

„Ali Bin „Abd al-Salam al-Tusuli, Al-Bahjah fi Sharh al-Tuhfah, ed. Muhammad

„Abd al-Qadir Shahin. Jilid ke-2. Beirut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah, 1998.

Al-Tusuli, Abu al-Hasan „Ali Bin „Abd al-Salam. Al-Bahjah fi Sharh al-Tuhfah, dicetak bersama al-Imam Abu „Abd Allah Muhammad Bin Muhammad al-Tawudi, Hula al- Mu‘asim li Fikr Ibn ‘Asim: Sharh Arjuzah Tuhfat al-Hukkam, ed. Muhammad „Abd al-Qadir Shahin. Jilid ke-2. Beirut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah, 1998.

Al-Wansharisi, Abu al-„Abbas Ahmad Bin Yahya. Al-Mi‘yar al-Mu’rib. Jilid ke-8.

Maghribi: Wizarah al-Awqaf wa al-Shu‟un al-Islamiyyah bi al-Mamlakah al- Maghribiyyah, 1981.

Andri Soemitra. Bank & Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana, 2009.

Bank Indonesia. Outlook Perbankan Syariah 2013. Jakarta: Bank Indonesia, Disember 2012.

Bank Muamalat. Laporan Tahunan (Annual Report) 2010. Indonesia: Bank muamalat, 2010.

______________. Statistik Perbankan Syariah (Islamic Banking Statistics) September 2012. Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, September 2012.

Dewan Standar Akuntansi, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105: Akuntansi Mudharabah (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, Graha Akuntan, Juni 2007).

Dewan Syari‟ah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional MUI, ed. Ichwan Sam et al., ed. ke-3 rev. Ciputat-Jakarta: Dewan Syari‟ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2006.

Gemala Dewi. Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan & Perasuransian Syariah di Indonesia. Jakarta: Kencana: 2004.

Hafiz al-Din al-Nasfi, Al-Imam Abu al-Barakat „Abd Allah Bin Ahmad Bin Mahmud.

Kanz al-Daqa’iq, dicetak bersama Ibn Nujaym al-Masri al-Hanafi, Al-Bahr al-Ra’iq Sharh Kanz al-Daqa’iq, ed. al-Shaykh Zakariyya „Umayrat. Jilid ke-7. Beirut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah, 1997.

Hay‟ah al-Muhasabah wa al-Muraja„ah li al-Mu‟assasah al-Maliyyah al-Islamiyyah. al- Ma‘ayir al-Shar‘iyyah 2010M-1431H. Bahrain: Al-Hay‟ah al-Muhasabah wa al- Muraja„ah li al-Mu‟assasah al-Maliyyah al-Islamiyyah, 2010.

Heri Sudarsono. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi, ed. ke-3, cet. ke-2. Yogyakarta: Penerbit EKONISIA, 2012.

(6)

190

Hailani Muji Tahir dan Sanep Ahmad. Aplikasi Fiqh Muamalat Dalam Sistem Kewangan Islam. Shah Alam: Pusat Penerbitan Universiti, UiTM, 2011, cet. ke-2.

Ibn al-Jallab, Abu al-Qasim „Ubayd Allah Bin al-Husayn Bin al-Hasan al-Basri, Al-Tafri‘, ed. Husayn Bin Salim al-Dahmani. Jilid ke-2. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1987.

Ibn Majah, Al-Hafiz Abu „Abd Allah Muhammad Bin Yazid al-Qazwini. Sunan Ibn Majah, ed. Bashshar „Awwad Ma„ ruf. Jilid ke-3. Beirut: Dar al-Jil, 1998.

Ibn Mandhur. Lisan al-‘Arab. ed. ke-6. Jilid ke-12. Beirut: Dar Sadir, 2008.

______________. Lisan al-‘Arab. ed. ke-6. Jilid ke-9. Beirut: Dar Sadir, 2008.

Ibn Nujaym al-Masri al-Hanafi. Al-Bahr al-Ra’iq Sharh Kanz al-Daqa’iq, ed. al-Shaykh Zakariyya „Umayrat. Jilid ke-7. Beirut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah, 1997.

Ibn Qudamah, Muwaffaq al-Din Abu „Abd Allah Bin Ahmad Bin Muhammad al-Maqdisi al-Hanbali. Al-Kafi, ed. Abdullah Bin „Abd al-Muhsin al-Turki. Jilid ke-3, Kaherah:

Dar Hijr, 1997.

______________. Al-Mughni, ed. „Abd Allah Bin „Abd al-Muhsin al-Turki dan „Abd al- Fattah al-Hulw, ed. ke-3. Jilid ke-7. Riyadh: Dar „Alam al-Kutub, 1997.

Ibn Rushd, Al-Imam al-Qadi Abu Al-Walid Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Ahmad. Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid, ed. „Abd Allah Al-„Abadi, dicetak bersama „Abd Allah al-„Abadi, Sharh Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al- Muqtasid. Jilid ke-4. Kaherah: Dar al-Salam, 1995.

______________. Muqaddimat Ibn Rushd li Bayan ma Iqtadathu al-Mudawwanah min al- Ahkam, dicetak bersama al-Imam Malik Bin Anas al-Asbahi, Al-Mudawwanah al- Kubra: Riwayat al-Imam Sahnun Bin Sa‘id al-Tanukhi ‘an al-Imam ‘Abd al- Rahman Bin Qasim. Jilid ke-3Beirut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah, 1994.

Ibn Taymiyyah, Shaykh al-Islam. Al-Qawa‘id al-Nuraniyyah al-Fiqhiyyah, ed. Ahmad Bin Muhammad al-Khalil. Jeddah: Dar Ibn al-Jawzi, 1422 H.

Imam Wahyudi et al. Manajemen Risiko Bank Islam. Jakarta: Salemba Empat, 2013.

Isfandayani, “Ekspektasi Masyarakat Bekasi terhadap Keberadaan Bank Syariah, Potensi dan Pengembangan,” Maslahah, Vol. 2, no. 2 (Ogos 2011), 29.

Muhammad „Abdul Mun„im Abu Zayd. Nahwa Tatwiru Nizam al-Mudarabah fi al-Masarif al-Islamiyyah. Kaherah: al-Ma‘had al-‘Alami li al-Fikr al-Islami, 2000.

M. Nur Rianto Al Arif. Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis.

Bandung: Pustaka Setia, 2012.

(7)

191

Muhammad Sakhal al-Majaji. Ahkam ‘Aqd al-Bay‘ fi al-Fiqh al-Islami al-Maliki. Beirut:

Dar Ibn Hazm, 2001.

Muhammad Syafi‟i Antonio. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Nazih Hammad. Qadaya Fiqhiyyah Mu‘asarah fi al-Mal wa al-Iqtisad. Damsyik: Dar al- Qalam, 2001.

Shabita Marican. Kaedah Penyelidikan Sains Sosial. Selangor: Pearson Malaysia, 2005, 135.

Salah al-Sawi. Al-Mudarabah wa Tatbiqatuha fi al-Istithmarat al-Jama‘iyyah, Majma„

Fuqaha‟ al-Shari„ah bi Amrika; Daurat al-Istithmar fi al-Islam, Mei 2005.

Syukri Iska. Sistem Perbankan Syariah di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi.

Yogyakarta: Fajar media Press, 2012.

Taqi al-Din al-Nabhani. Al-Shakhsiyyah al-Islamiyyah. Jilid ke-2. Beirut: Dar al-Ummah, 2003, cet. ke-6.

Wahbah al-Zuhayli. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Jilid ke-5. Damsyik: Dar al-Fikr, 2004, cet. ke-4.

Warkum Sumitro. Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-Lembaga Terkait BAMUI, TAKAFUL dan Pasar Modal Syariah di Indonesia, ed. revisi, cet. ke-4. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.

Yusof Ramli. Mudarabah Dalam Institusi Kewangan Islam. Shah Alam: Pusat Penerbitan Universiti (UPENA) Universiti Teknologi MARA, 2008.

______________. Mudarabah Dalam Fiqh Islam. Shah Alam: Pusat Penerbitan Universiti (UPENA) Universiti Teknologi MARA, 2008.

Zainulbahar Noor. Bank Muamalat: Sebuah Mimpi, Harapan dan Kenyataan: Fenomena Kebangkitan Ekonomi Islam. Jakarta: Bening Publishing, 2006.

Zayd Bin Muhammad al-Rummani. ‘Aqd al-Mudarabah fi al-Fiqh al-Islami wa Atharuhu

‘ala al-Masarif wa Buyut al-Tamwil al-Islamiyyah. Riyadh: Dar al-Sami„i, 2000.

Rujukan Disertasi dan Tesis:

Andy Fathur Rahman, “Analisis Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Moral Hazard Nasabah Pembiayaan Mudharabah: Studi Penelitian di BTN Syariah Cabang Solo”

(Tesis Master Studi Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010).

(8)

192

Ayu Nurhasanah, “Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil (Al- Mudharabah) Pada Bank Syari‟ah Mandiri Cabang Pontianak”, (Tesis Sarjana, Program Studi Master Kenotariatan, Universiti Diponegoro, Semarang, 2005).

Dewi Hartini, “Peranan Bank Pengkeriditan Rakyat Syariah (BPRS) Dalam Pembangunan Ekonomi Umat Islam di Sumatera Utara, Indonesia” (Disertasi Sarjana Pengajian Islam, Program Pengajian Islam, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2007).

Helmi Ismail Sani, “Implementasi Pembiayaan Mudharabah Untuk Modal Kerja (Studi Kasus di Bank BPD DIY Cabang Syariah)”, (Tesis Master Studi Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

Ibrahim Jasim Jabbar al-Yasiri, “Ishkaliyyat Tatbiq ‘Aqd al- Mudarabah fi al-Masarif al- Islamiyyah” (Tesis Master Ilmu EKonomi, Fakulti Manajemen dan Ekonomi Universiti Kuffah, 2009).

Junaidi, “Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Penyaluran Dana Mudhorobah Pada Bank Syariah Mandiri: Study di Bank Syariah Mandiri Kudus” (Tesis Master Kenotariatan, Universiti Diponegoro, Semarang, 2006).

Marhadi, “Kajian Aplikasi Akad Mudarabah di PT. Asuransi Takaful Umum Jakarta, Indonesia” (Disertasi Sarjana Pengajian Islam, Jabatan Syariah dan Ekonomi, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2010).

Sarwedi Hasibuan, “Aplikasi Al-Mudarabah dan Al-Musyarakah Dalam Produk-Produk Perbankan Islam: Kajian di Bank Muamalat Indonesia, Jakarta” (Disertasi Sarjana Pengajian Islam, Jabatan Syariah Dan Ekonomi, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2010).

Sugiarto, “Kepailitan Bank Dalam Likuidasi: Studi Kasus Bank Global” (Tesis Master Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Kekhususan Hukum Ekonomi Fakulti Hukum Universiti Indonesia, Jakarta, Jun 2012).

Upia Rosmalinda, “Prinsip Kehati-Kehatian Dalam Persepektif Pencegahan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di BPRS Bumi Rinjani Malang” (Tesis Master Studi Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011).

Yusof Bin Ramli, “Mudarabah: Konsep dan Pemakaiannya Dalam Institusi Kewangan Islam di Malaysia” (Tesis Doktor Falsafah Syariah, Jabatan Syariah dan Ekonomi Bahagian Pengajian Syariah, Akademi Islam Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2003).

Zaenal Arifin, “Realisasi Akad Mudharabah Dalam Rangka Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil di Bank Muamalat” (Tesis Master Kenotariatan Universiti Diponegoro Semarang, 2007).

(9)

193

Rujukan Kepada Laman Sesawang:

Bank Bukopin Syariah, “Tabungan iB Haji”, dicapai pada 11 Mei 2013, http://www.syariahbukopin.co.id/page/productgroup/0.

Bank DKI Syariah, “Tabungan iB Taharoh”, dicapai pada 11 Mei 2013, http://bankdkisyariah.co.id/?page=toharoh.

Bank Indonesia, “Kamus”, dicapai pada 20 Februari 2014, http://www.bi.go.id/id/Kamus.aspx?id=I.

http://www.bi.go.id/id/Kamus.aspx?id=K.

______________. Bank Indonesia, “Edukasi Sistem Pembayaran (Outlook Cek/BG)”, dicapai 22 Februari 2014, http://www.bi.go.id/id/sistem-

pembayaran/edukasi/Pages/OutlookCekBG.aspx.

Bank Muamalat, “Tabungan Haji Arafah” , dicapai pada 11 Mei 2013, http://www.muamalatbank.com/home/produk/tabungan_arafah.

______________. “Tabungan Haji Arafah Plus”, dicapai pada 11 Mei 2013, http://www.muamalatbank.com/home/produk/tabungan_arafahplus.

Bank Syariah Mandiri, “BSM Tabungan Mabrur “, Bank Syariah Mandiri, dicapai pada 11 Mei 2013, http://www.syariahmandiri.co.id/category/consumer-

banking/produkdana-consumer/syariah-mandiri tabungan/tabungan-mabrur-bsm/.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Bekasi (BPRS-HIK Bekasi- Indonesia), “Sejarah dan Profil”, dicapai pada 19 Mei 2013,

http://www.bprshikbekasi.com/tentang-kami/sejarah-profil/.

______________. “Visi dan Misi”, dicapai pada 19 Mei 2013, http://www.bprshikbekasi.com/tentang-kami/visi-misi/.

______________. “Deposito”, dicapai pada 19 Mei 2013, http://www.bprshikbekasi.com/produk/deposito/.

______________. “TabunganKu”, dicapai pada 19 Mei 2013, http://www.bprshikbekasi.com/produk/tabunganku/.

______________. “Taharoh (Tabungan Haji & Umroh)”, dicapai pada 11 Mei 2013, http://www.bprshikbekasi.com/produk/taharoh-tabungan-haji-umroh/.

______________. “Taharoh (Tabungan Haji & Umroh)”, dicapai pada 19 Mei 2013, http://www.bprshikbekasi.com/produk/taharoh-tabungan-haji-umroh/.

______________. “Taqorub (Tabungan Qurban)”, dicapai pada 19 Mei 2013, http://www.bprshikbekasi.com/produk/taqorub/.

(10)

194

______________. “Pembiayaan”, dicapai pada 19 Mei 2013, http://www.bprshikbekasi.com/produk/pembiayaan/.

Majma‘ al-Fiqh al-Islami, “Al-Dawrah al-Rabi‘ah, Jeddah 6-11 Februari 1988, Qarar Raqm 30 (3/4): Qarar bi Sha’ni Sanadat al-Muqaradah wa Sanadat al-Istithmar”, dicapai pada 15 Julai 2013, http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/4-5.htm.

Rujukan Kepada Temubual:

DR. A. Ilyas Ismail, MA, Ahli Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Bekasi, Indonesia, temubual di Universiti Islam As- Syafi‟iyyah, pada tarikh 03 Jun 2013.

DR. H. Hasanudin, M.Ag, Timbalan Setiausaha Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), temubual di Institute Ilmu al- Qur‟an (IIQ), pada tarikh 30 Mei 2013.

H. Kanny Hidaya, SE, MA, Timbalan Setiausaha Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), temubual di pejabat DSN-MUI, pada tarikh 29 Mei 2013.

Ir. H. O.P. Yepri, Direktur Utama Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Bekasi, Indonesia, temubual di pejabat BPRS HIK Bekasi, pada tarikh 13 Ogos 2013.

Nendi Mulyadi, Human Resource Development Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Bekasi, Indonesia, temubual di pejabat BPRS HIK Bekasi, pada tarikh 04, 07 Jun dan 26 Ogos 2013.

Nida Khairany, Pelanggan Produk TAHAROH Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Bekasi, temubual di rumah pelanggan, pada tarikh 23 Ogos 2013.

Risna Muvida, Pelanggan Produk TAHAROH Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Bekasi, temubual di rumah pelanggan, pada tarikh 22 Ogos 2013.

Windari Riyastutik, Pelanggan Produk TAHAROH Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Bekasi, temubual melalui hand phone, pada tarikh 23 Ogos 2013.

Indah Fitriati, Pelanggan Produk TAHAROH Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Bekasi, temubual melalui hand phone, pada tarikh 23 Ogos 2013.

Neni Wuryandari, Pelanggan Produk TAHAROH Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Bekasi, temubual melalui hand phone, pada tarikh 23 Ogos 2013.

(11)

195

Rujukan Lainnya:

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Bekasi, Deposito (Brosur).

______________. TabunganKu (Brosur).

______________. Taqorub (Brosur).

______________. Pembiayaan (Brosur).

______________. Taharoh (Brosur).

______________. Company Profile Harta Insan Karimah: BPR Syariah HIK Bekasi (Brosur).

Kamus Besar Bahasa Indonesia. ed. ke-3, cet. ke-3. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Kamus Inggeris Melayu Dewan, cet. ke-3 (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2002), 251-252, entri “clearing” dan “clearance”.

Peraturan Bank Indonesia Nombor 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat berasaskan prinsip syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nombor 11/ 3 /PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/ 26 /PBI/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 Tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah.

Figura

Updating...

Tajuk-tajuk berkaitan :