JMS 415- Sejarah Amerika Syarikat

Tekspenuh

(1)

Setiap soalan diperuntukkan 25 markah.

UNIVERSITI SAWS MALAYSIA Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik 2002/2003

Februari/Mac 2003

JMS 415- Sejarah Amerika Syarikat

Masa: 3 jam

Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.

Jawab EMPAT soalan sahaja. Jika calon menjawab lebih daripada empat soalan hanya empat soalan pertama mengikut susunan dalam skrip jawapan akan diberi markah.

Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.

(2)

Jawab EMPAT soalan sahaja.

-2

1 . Jelaskan cara puak Indian Amerika Syarikat membantu puak imigran Eropah untuk mempelajari cara-cara hidup (survival) di benua Amerika yang sangat asing bagi mereka. Adakah puak Indian juga mempelajari sesuatu daripada mereka?

2. Berikan pandangan anda mengenai dua perkara berikut dan bagaimanakah is meninggalkan kesan dalam pembentukan dasar luar Amerika Syarikat?

(a) Takdir Ketara (Manifest Destiny) (b) Doktrin Monroe

3 . Sejauh manakah Dasar Penyelesaian Baru merupakan satu dasar yang dianggap revolusiner? Nyatakan perubahan-perubahan penting yang dibawa oleh Dasar Penyelesaian Baru.

4. Huraikan peristiwa-peristiwa yang membawa kepada pengeboman Jepun oleh Amerika Syarikat dalam Perang Dunia Kedua dan nyatakan pandangan anda berhubung dengan hal ini.

5. Jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan Perang Dingin dan peranan yang dimainkan oleh Amerika Syarikat dalam membenteras pengaruh Komunis di Asia dan Asia Tenggara.

6. Jelaskan bagaimana tamadun Amerika Syarikat masa ini sedang dan telah mempengaruhi kehidupan manusia di seluruh dunia?

-0000000-

[JMS 415]

(25 markah)

(25 markah)

(25 markah)

(25 markah)

(25 markah)

(25 markah)

Figura

Updating...

Rujukan

Updating...

Tajuk-tajuk berkaitan :