JMG 212 - Geografi Fizikal

Tekspenuh

(1)

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik 2002/2003

Februarihlac 2003

JMG 212 - Geografi Fizikal

Masa: 3 J a m

Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan

ini

mengandungi TIGA muka swat yang bercetak sebelum

anda

memulakan peperiksaan ini.

Jawab EMPAT daripada enam soalan.

Sertakan ilustrasi, rajah atau jadual bagi setiap jawapan.

Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.

Setiap soalan rnenyumbangkan 100 m a r W .

... 2f-

(2)

- 2 -

[JMG 2121

1. Telitikan data suhu dalam Jadual 1.

Jadual 1 Suhu bandaraya terpilih pada Isnin, 16 Disember 2002.

Min

("C)

Mak

("C)

Min

("C)

Mak ("C) Kuala Lumpur

Amsterdam Auckland Bangkok Beijing Berlin

Buenos Aires Cairo

Cape Town Chicago Frankfurt Geneva Hanoi Hong Kong Istanbul Jakarta

Johannesburg London

24 -0 1

13 24 -04 -09 13 09 13 03 03 03

18 20 07 24 14 05

32 01 22 3 1 -02 -02 36 21 22 05 08 04 22 23 18 30 25 07

Los Angeles Manila Mecca Mexico City Montreal Moscow New Delhi New York Paris

Rio de Janeiro San Francisco Seoul

Singapore Tokyo Toronto Vancouver Washington

Sydney

11 25 24 03 -15 -20

04 -03 04 23 10 -06 20 18 02 -0 1 07 -0 1

20 29 33 21 -05 -12

23 03 08 30 14 04 30 30 14 04 07 07

(a) Bincangkan pola tabwan suhu dalam Jadual 1 dengan merujuk kepada kejadian musim (luruh, dingin, bunga dan panas).

(30 markah)

(b) Dengan merujuk kepada lima (5) bandaraya terpilih, nyatakan bagaimana kesan maritim dan kebenuaan mempengaruhi suhu tempatan.

(30 markah)

(c) Mengapakah suhu

di

kawasan Khatulistiwa

dan

Tropika mempunyai julat kecil berbanding dengan suhu di kawasan latitud tinggi?

(40 markah)

...

3l-

(3)

[JMG 2121 Kejadian musim yang dialami oleh permukaan bumi merupakan ketidakseragaman penerimaan sinaran suria pada bulan-bulan tertentu dalam setahun. Bincangkan.

(40 markah) - 3 -

Bincangkan bagaimana awan berfungsi sebagai pengawal daIam mempengaruhi jumlah sinaran suria yang diterima oleh bumi dan pelepasan sinaran terestrial (bumi) ke angkasa.

(60 markah) Kejadian pergerakan jisim (tanah runtuh, gelongsoran tanah, hesotan tanih) merupakan kombinasi faktor tanih, cerun, kerpasan dan vegetasi.

Bincangkan.

(50 markah) Jelaskan bagaimana aktiviti manusia boleh mempercepatkan kejadian tanah runtuh di kawasan sensitif (seperti lereng bukit dan kawasan tanah tinggi).

(50 markah) Bezakan kelainan ciri banjir bermusim dan banjirkilat. Mengapakah banjir kilat kerap berlaku kawasan

bandar

berbanding kawasan luar bandar?

(50 markah) Bagaimanakah sungai berfungsi sebagai ejen

hakisan

dan pemendapan?

Nyatakan bentuk lanskap yang dihasilkan oleh saliran sungai

.

(50 markah) Berpandukan sebuah rajah, jelaskan bagairnana kitaran batuan berlaku.

(50 markah) Mengapakah aktiviti gunung berapi dan gempa bumi lazimnya terdapat di kawasan pinggir plat benua ?

(50 markah) Huraikan bagaimana sirkulasi udara skala global dan sinoptik

mempengamhi iklim permukaan bumi terutama di kawasan latitud tengah dan tinggi.

(50 markah) Nyatakan perbezaan di antara keadaan stabil dan tidak stabil yang

mungkm dialami oleh suatu kompok udara di permukaan bumi.

(50 markah)

-

0000000

-

Figura

Updating...

Rujukan

Updating...

Tajuk-tajuk berkaitan :