• Tiada Hasil Ditemukan

KESAN CELUPAN WARNA ALAM PADA FABRIK

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "KESAN CELUPAN WARNA ALAM PADA FABRIK"

Copied!
144
0
0

Tekspenuh

(1)SUTERA DAN KAPAS (BATIK). NORFARAHNASIRAH BINTI ZAINAL ABIDIN. UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN. 2021. FYP FTKW. KESAN CELUPAN WARNA ALAM PADA FABRIK.

(2) FYP FTKW KESAN CELUPAN WARNA ALAM PADA FABRIK SUTERA DAN KAPAS (BATIK). Oleh:. NORFARAHNASIRAH BINTI ZAINAL ABIDIN. Tesis yang dikemukan untuk memenuhi sebahagian daripada syarat memperolehi Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Tekstil Fesyen) dengan kepujian.. FAKULTI TEKNOLOGI KREATIF DAN WARISAN UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN 2021.

(3) Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang setiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.. Tandatangan Nama Pelajar. : NORFARAHNASIRAH BINTI ZAINAL ABIDIN. No. Matrik. : C17A0186. Tarikh. : 17/07/2021. Disahkan oleh:. Nama Penyelia. : NAWWAL BINTI ABDUL KADIR. Cop. :. Tarikh. :. iii. FYP FTKW. PERAKAUAN.

(4) Syukur Alhamdulillah ke hadrat illahi diatas limpah dan kurniaNya saya NorFarahNasirah Binti Zainal Abidin (C17A0186) merupakan pelajar Universiti Malaysia Kelantan Kampus Bachok (UMK) dalam jurusan Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kreatif dan Warisan (Fesyen dan Tekstile) telah berjaya menyiapkan projek penyelidikan tahun akhir dengan jayanya.. maka dapat saya menyelesaikan latihan. industri ini dengan jayanya. Hasil usaha dan penat lelah saya dapat menghasilkan sebuah projek penyelidikan dengan sempurna. Dikesempatan ini, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada penyelia saya iaitu Cik Nawwal Binti Abdul Kadir yang banyak membantu saya memudahkan segala urusan saya dalam menghasilkan projek penyelidikan ini. Kerjasama yang diberikan beliau sangat saya hargai. Tidak dilupakan juga kepada ibu saya yang memberi sokongan dari pelbagai segi sepanjang saya menjalankan projek penyelidikan ini sama ada secara langsung atau tidak langsung. Saya turut berterima kasih kepada pihak yang terlibat dengan projek penyelidikan yang saya jalankan ini kerana memberi kerjasama yang baik. Akhir kata, semoga Allah memberkati segalanya.. iv. FYP FTKW. PENGHARGAAN.

(5) KANDUNGAN. HALAMAN. PERAKAUN. iii. PENGHARGAAN. iv. SENARAI KANDUNGAN. v -vii. SENARAI JADUAL. ix. SENARAI RAJAH. x. ABSTRAK. xi. ABSTACT. xii. BAB 1 : PENGENALAN 1.0 Pengenalan. 1-2. 1.1 Latarbelakang Kajian. 3-8. 1.2 Permasalah Kajian. 9-10. 1.3 Objektif Kajian. 11. 1.4 Persoalan Kajian. 11-12. 1.5 Kepentingan Kajian. 12. 1.6 Kaedah Kajian. 12-15. 1.7 Batasan Kajian. 15-16. 1.8 Organisasi Laporan. 16-17 v. FYP FTKW. SENARAI KANDUNGAN.

(6) 18. BAB 2 : KAJIAN LITERATUR 2.0 Pengenalan. 19. 2.1 Definisi. 20. 2.1.1 Warna Alam. 20. 2.1.2 Fabrik Sutera Dan Kapas. 20-24. 2.1.3 Batik. 24-25. 2.2 Kajian Terdahulu. 25-33. 2.3 Rumusan Bab. 33. BAB 3 : KAEDAH METODOLOGI 3.0 Pengenalan. 34-35. 3.1 Kajian Kepustakaan. 35. 3.1.1 Buku. 35-38. 3.1.2 Kajian Terdahulu. 39-42. 3.1.3 Jurnal. 42-53. 3.1.4 Akhbar Dan Laman Sesawang. 53-57. 3.2 Kajian Lapangan. 57. 3.2.1 Lawatan. 57-58. 3.2.2 Temubual. 58-59 vi. FYP FTKW. 1.9 Rumusan Bab.

(7) 59-60. 3.2.4 Design Department. 60. 3.2.5 Bengkel Batik. 61. 3.2.6 Bengkel Jahitan. 62. 3.3 Rumusan Bab. 62. BAB 4 : PROSES, ANALISIS DAN KEUSAHAWANAN 4.0 Pengenalan. 63. 4.1 Menentukan Konsep Rekaan. 64. 4.1.1 Penyataan Rekaan. 64. 4.2 Perkembangan Idea dan Proses Akhir. 64-73. 4.3 Proses Pemilihan Produk. 73-74. 4.4 Proses Penghasilan Produk. 75-95. 4.4.1 Produk Siap. 96-97. 4.5 Analisis dan Hasil Kajian. 98-99. 4.5.1 Analisis Data. 99-102. 4.5.2 Hasil Dan Dapatan Kajian. 102-106. 4.5.3 Keputusan Dan Justifikasi. 106-109. 4.6 Strategi Pemasaran (Keusahawanan) 4.6.1 Produk. 110 vii. FYP FTKW. 3.2.3 Pemerhatian.

(8) 111-112. 4.6.3 Lokasi. 113. 4.6.4 Promosi. 113-114. 4.7 Kesimpulan Bab. 114. BAB 5 : SASARAN, PERBINCANGAN DAN CADANGAN 5.0 Pengenalan. 116. 5.1 Sasaran. 116-117. 5.2 Perbincangan. 118. 5.3 Cadangan. 119-121. 5.4 Kesimpulan. 121-122. RUJUKAN. 123-128. LAMPIRAN. 128-132. viii. FYP FTKW. 4.6.2 Harga.

(9) HALAMAN 4.3.1 Kuantiti Bahan Yang Digunakan Untuk Direbus. 78. 4.3.2 Celupan Warna Alam Pada Fabrik Sutera. 81. 4.3.3 Celupan Warna Alam Pada Fabrik Kapas. 81. 4.3.4 Kuantiti Larutan Fiksasi Di Bancuh Ke Dalam Air. 87. 4.5.2.1 Hasil Dan Dapatan Kajian. 104. ix. FYP FTKW. SENARAI JADUAL.

(10) HALAMAN 4.2.1 Proses Pembangunan Idea. 73. 4.4.1 Proses Penghasilan Produk. 95. x. FYP FTKW. SENARAI RAJAH.

(11) Warna alam merupakan larutan warna semulajadi daripada bahan-bahan semulajadi seperti tumbuh-tumbuhan, haiwan dan mineral. Tajuk kajian ialah Kesan Celupan Warna Alam Pada Fabrik Sutera dan Kapas (Batik). Telah dilakukan penelitian ekstraksi pada kunyit, daun mangga dan senduduk pada fabrik sutera dan kapas. Penggunaan bahan fiksasi tawas, kapur dan ion sulfat memainkan peranan penting dalam perubahan warna pada fabrik sutera dan kapas. Kajian mencapai objektif dengan menghasilkan larutan warna alam, mengkaji kesan celupan warna alam pada fabrik sutera dan kapas serta menghasilkan produk daripada warna alam. Penghasilan lima busana moden daripada batik warna alam melalui kaedah celupan dan tie and dye. Penelitian mengekalkan sifat asal batik dengan menggunakan teknik canting atau batik lukis. Penelitian dilakukan secara pemerhatian dan eksperimentasi untuk melihat hasil daripada warna alam. Penelitian mengesan bahawa fabrik sutera banyak kelebihan berbanding fabrik kapas dalam penghasilan batik warna alam. Fabrik sutera sememangnya fabrik berkualiti dan mudah dikerjakan dalam penghasilan warna alam.Fabrik Dalam kajian ini, dapat mengenalpasti kepentingan warna alam yang mampu menjadi rujukan untuk generasi akan datang. Selain itu, pelbagai produk boleh dipelbagaikan daripada fabrik sutera dan kapas hasil celupan warna alam. Secara keseluruhannya, kajian ini melalui pelbagai proses yang panjang untuk mengesan perubahan pada fabrik sutera dan kapas yang menggunakan warna alam.. xi. FYP FTKW. ABSTRAK.

(12) Natural colours are natural colour solutions from natural materials such as plants, animals and minerals. The title of the study case is the Effect of Natural Colour Dyeing on Silk and Cotton Fabrics (Batik). Extraction research has been done on turmeric, mango leaves and senduduk leaves on silk and cotton fabrics. The use of alum fixation materials, lime and sulfate ion pslay an important role in the discoloration of silk and cotton fabrics. The study achieved the objective by producing natural colour solutions, studying the effect of natural colour dyeing on silk and cotton fabrics as well as producing products from natural colours. Production of five modern garments from natural colour batik through dyeing and tie and dye methods. Research maintains the original nature of batik by using canting or batik painting techniques. Research is done by observation and experimentation to see the results of natural colours. Research found that silk fabric has many advantages over cotton fabric in the production of natural colour batik. Silk fabric is a quality fabric and easy to work in the production of natural colours. Fabrics In this study, can identify the importance of natural colours that can be a reference for future generations. In addition, a variety of products can be diversified from silk and cotton fabrics from natural color dyeing. Overall, the study went through a long range of processes to detect changes in silk and cotton fabrics that use natural colours.. xii. FYP FTKW. ABSTRACT.

(13) FYP FTKW BAB 1 PENDAHULUAN. 1.0 PENGENALAN. Batik telah berkembang dengan meluas ke seluruh dunia, Permukaan fabrik batik dihiasi dengan kepelbagaian corak dan warna dengan penggunaan material yang berbeza-beza. Menurut Drs. Binarul Anas et.al, (1997): Batik telah dikenal sejak zaman Majapahit dan terus berkembang pada masa-masa berikutnya. Meluasnya batik bermula di Jawa kurang lebih pada akhir abad ke-18. Batik yang mula-mula dihasilkan adalah batik tulis. Sampai abad ke-20, kemudian batik cap yang sebenarnya dirintis sejak awal abad ke-19 namun meluas setelah Perang Dunia 1, sekitar tahun 1920-an.. Ini bermakna, permulaan batik ialah dengan menggunakan teknik batik lukis sebelum beralih kepada batik cap. Perubahan teknik ini telah menjadikan batik lebih mudah untuk dikeluarkan kerana masa penghasilan batik cap lebih singkat. Kedua-dua teknik ini kekal digunakan sehingga ke hari ini sebagai pemudah cara dalam penghasilan corak batik pada fabrik. 1.

(14) rekaan corak bagi menghiasi permukaan kain. Terdapat dua (2) jenis bahan pewarnaan yang digunakan dalam proses penghasilan batik iaitu warna alam (WA) dan warna sintetik (WS). WA diperolehi hasil daripada pemprosesan bahan semulajadi seperti tumbuh-tumbuhan, serangga, kayu kayan, tanah tanih, lumpur, karangan laun dan lain-lain. Terdapat pelbagai jenis tumbuhan yang boleh mengeluarkan warna seperti pokok indigo fera, manggis, sepang, jati, inai dan lain-lain. WS pula merupakan warna tiruan yang dihasilkan daripada sebastian bahan kimia. Yang telah dimodifikasikan menjadi warna primazin, remazol dan napthol dan lain-lain (S. K. Sewan Susanto, 2018). Reka corak yang terdapat pada sehelai kain batik dihasilkan dengan pelbagai teknik, dihiasi dengan rekaan corak corak bermotifkan flora, fauna atau abstrak dan dipadankan dengan variasi warna yang menarik. Hal ini demikian, batik dihasilkan dengan pelbagai tujuan sehingga ia berdaya saing dan masih relevan dalam industri pakaian dan tekstil di Malaysia (Shahrizan Salian, 2016). mempunyai banyak tujuan yang dapat menyebabkan peningkatan produk batik. Antara tujuan batik adalah sebagai perdagangan. Bukan hanya batik tetapi bahanbahan pembuatan batik juga turut diperdagangkan. Selain itu, batik dapat mengungkapkan nilai seni terhadap sesuatu produk itu, sekaligus menjadi satu kepuasan kepada pembuat batik. Produk batik tradisional ialah kain panjang, kain sarung dan salendang. Manakala produk moden seperti busana, pelengkap harian ataupun seni bina.. 2. FYP FTKW. Selain corak batik, pewarnaan batik juga penting untuk menyempurnakan.

(15) Topik yang dibincangkan tentang kajian ini ialah kesan celupan warna alam pada fabrik sutera dan kapas. Tajuk ini dipilih sebagai kajian kerana warna alam merupakan salah satu pewarna batik yang selamat untuk digunakan dalam menghasilkan batik. Pengkaji mengkaji tentang kesan celupan warna alam bertujuan untuk mengetahui sejauhmana implikasi celupan warna pada fabrik sutera dan kapas. Pelbagai jenis fabrik boleh digunakan untuk menghasilkan batik daripada warna alam seperti kapas, satin, crepe dan sutera. Pengkaji memilih fabrik sutera dan kapas sebagai topik kajian dalam penghasilan batik kerana kualiti fabrik lebih bermutu dan menjadi pilihan orang ramai. Menurut petikan yang dinyatakan oleh Rodia Syamwil (2002) dalam kajian Niken Subositi iaitu “Filamen sutera berasal dari kepompong ulat lepidoptera yaitu (iaitu) larva kupu-kupu bombyx mori” (Niken subositi, 2016 p.26). Fabrik sutera mempunyai sifat tidak tahan alkali, tidak tahan panas, mudah kusut dan bersifat mulur. Namun begitu, fabrik sutera mempunyai kelebihan sama seperti fabrik kapas. Pada zaman permodenan, kebanyak pewarnaan batik difokuskan kepada warna sintetik kerana warna sintetik lebih mudah berbanding warna alam. Warna alam tidak mengandungi bahan kimia dan 100% semulajadi daripada tumbuhtumbuhan atau binatang. Penyediaan pewarna daripada tumbuh-tumbuhan sememangnya rumit untuk dilakukan kerana bahan semulajadi yang diperlukan hendaklah dalam kuantiti banyak. Tambahan pula, sumber bahan semulajadi semakin berkurang pada zaman sekarang. Ramai orang tidak mempunyai. 3. FYP FTKW. 1.1 LATARBELAKANG KAJIAN.

(16) sehinga menganggap tumbuhan ini tidak berguna. Tumbuh-tumbuhan yang boleh menghasilkan warna alam ialah kunyit, Ketapang, indigo dan manggis. Kehebatan warna alam ini mampu menghasilkan warna batik yang cantik sekiranya melalui proses-proses untuk menghasilkan batik ini dengan betul. Kebiasannya proses menghasilkan warna alam lebih kurang sama tetapi kuantiti bahan yang dicampur atau digunakan berbeza. Setiap tumbuhan akan menghasilkan warna yang berbeza-beza.. Gambar 1.1.1: Kunyit boleh menghasilkan pewarna yang berwarna kuning.. Kunyit merupakan zat warna alam yang akan menghasilkan warna kuning muda. “Nama ilmiah atau nama latin kunyit adalah Curcuma longa L atau Curcuma domestica Val” (Yovika Okvisia, 2020 p.20). Kunyit merupakan tanaman yang menjadi bahan utama yang akan digunakan dalam masakan. Oleh disebabkan itu, mendapatkan kunyit lebih mudah untuk menghasilkan warna alam.. 4. FYP FTKW. pengetahuan tentang tumbuh-tumbuhan yang dapat mengeluarkan warna.

(17) FYP FTKW Gambar 1.1.2: Daun Ketapang merupakan pewarna alami yang akan menghasilkan warna kuning.. Manakala Ketapang pula akan menghasilkan warna kuning kecoklatan. “Tanaman ini hampir tumbuh diseluruh bagian wilayah di Indonesia, biasanya tumbuh liar di pantai ataupun dipinggir jalan. Salah satu bagian pohon Ketapang yang belum dimanfaatkan secara maksimal salah satunya adalah daunya” (Winya Eriani, 2017 p.2). Daun Ketapang akan diproses sehingga menjadi larutan warna alam untuk proses pewarnaan batik. Indigo atau Indigofera pula akan menghasilkan warna biru nila, Warna indigo dihasilkan dari daun indigo atau nila. Penghasilan warna indigo dicampur dengan beberapa bahan seperti kapur, gula melaka dan air panas. Daun indigo telah diproses terlebih dahulu sebelum melalui proses penghasilan warna.. 5.

(18) FYP FTKW Gambar 1.1.3: Manggis mampu menghasilkan warna merah, ungu dan biru.. Manggis (Garcinia Mangostana L) adalah buah tempatan yang mampu menghasilkan warna alam. Menurut artikel yang dipetik dari Indra, 2009 menyatakan “Jika semua kandungan yang terdapat pada buah manggis tersebut diekstrak, maka akan didapati bahan pewarna alami berupa antosianin yang menghasilkan warna merah, ungu dan biru (Indra, 2009)” (Niken Dian Saraswati & Suci Epri Astutik, 2011 p.2).. Gambar 1.1.4: Daun Mangga.. 6.

(19) yang akan mengeluarkan warna kuning kecoklatan. Berdasarkan kajian yang lepas, pengkaji mengetahui bahawa zat warna kulit manggis dan daun mangga mempunyai kelebihan dalam pencelupan warna. “Zat warna kulit buah manggis dan daun mangga paling baik terhadap kelunturan warna sinar terang hari” (Titiek Pujilestari, 2014 p.36). Pewarnaan daun mangga yang akan diekstrak sesuai dengan penggunaan daun yang lebih tua kerana ia lebih banyak mengeluarkan warna berbanding daun yang muda.. Gambar 1.1.5: Daun Senduduk. Manakala, tumbuhan yang hidup secara liar mampu menghasilkan warna alam yang menarik iaitu Daun Senduduk (Melastoma Malabathricum L) yang juga dikenali sebagai Harendong bagi masyarakat Indonesia. Daun senduduk memudah dikenali kerana mempunyai struktur batang berbulu, daun hijau dan bunga berwarna ungu. Keunikan warna pada ekstrak daun senduduk dipengaruhi oleh jenis fiksasi yang akan digunakan untuk mematikan warna. Zat warna alam digunakan terdahulu sebelum kewujudan pewarna tiruan. Pewarna tiruan hanya sekadar mengikut teknologi agar ia memudahkan segala 7. FYP FTKW. Daun mangga (Mangifera Indica L) boleh diekstrak menjadi warna alam.

(20) Tumbuh-tumbuhan yang mengandungi zat warna alam dipengaruhi oleh iklim yang bagus untuk memberi peluang tumbuhan mengandungi zat pewarna. Zat celupan warna alam memberi kesan kepada fabrik sutera dan juga kapas. Celupan warna alam bergantung kepada lapisan celupan yang dilakukan semasa proses penghasilan batik. Warna pada fabrik akan lebih gelap sekiranya celupan fabrik dilakukan 10 kali. Namun begitu, semakin banyak lapisan celupan semakin gelap warna pada fabrik tersebut. Proses celupan dilakukan berulang kali sehingga mendapatkan warna yang diinginkan. Akan tetapi semakin gelap warna, maka semakin cantik batik pada kain sutera tersebut. Menurut Srie Sunaryati el. al, 2000 menyatakan bahawa: Hal ini kemungkinan disebabkan oleh zat warna yang terserap ke dalam serat kain sutera mengadakan ikatan komplek antar (antara) sesame zat warna membentuk molekul yang lebih besar di dalam pori serat, dan pada waktu penyabunan zat warna tersebut lebih sulit untuk keluar lagi dari serat sehingga warna yang timbul menjadi lebih tua” (p. 106). Kesan celupan warna alam yang kurang akan menjejaskan warna pada kain sutera dan kapas. Hal ini demikian kerana kurang ketahanan lunturan terhadap sinaran matahari. Fabrik yang menggunakan warna alam tidak tahan kepada sinaran matahari. Oleh disebabkan itu, fabrik hendaklah dijemur dikawasan yang teduh untuk mengelakkan warna daripada luntur. Semakin berkurang lapisan, tahap kelunturan warna lebih tinggi apabila kering. “Zat warna alam pada umumnya mempunyai ketahan luntur warna yang sangat sangat jelek terhadap sinar matahari, oleh disebabkan itu dianjurkan untuk menjemurnya pada tempat teduh” (Titiek Pujilestari, 2014).. 8. FYP FTKW. proses penghasilan batik. Namun, warna tiruan tidak sebagus warna alam..

(21) Permasalahan dalam kajian merupakan masalah kepada. topik yang. dibincangkan. Mengikut topik kajian iaitu kesan celupan warna alam pada fabrik sutera dan kapas mempunyai beberapa masalah yang dapat dikenal pasti.. 1.2.1 Variasi pewarna alam yang terbatas berbanding dengan pewarna sintetik Warna alam hanya bergnatung pada warna yang dikeluarkan oleh tumbuh-tumbuhan atau binatang. Kekurangan warna alam adalah tidak boleh dicampur dengan warna yang lain. Menurut Niken Subositi menyatakan bahawa “Kelebihan sintetis apabila di bandingkan dengan pewarna alam adalah komposisi warna tetap, pemilihan warna lebih bervariasi, penggunaan lebih mudah, hasil pewarnaan lebih cerah, tersedia untuk semua jenis serat dan umumnya lebih tahan luntur” (Niken Subositi, 2016 p.10). Penggunaan warna alam lebih terbatas daripada sintetis kerana tidak mempunyai kelebihan seperti warna sintetis.. 1.2.2 Proses penghasilan batik warna alam memerlukan waktu yang lama. “Proses. membatik. dengan. menggunakan. pewarna. alami. membutuhkan waktu yang lama apabila di bandingkan dengan proses membatik dengan pewarna sintetis” (Niken Subositi, 2016 p. 24). Hal ini demikian kerana proses menghasilkan larutan warna 9. FYP FTKW. 1.2 PERMASALAHAN KAJIAN.

(22) alam perlu dibiarkan. semalaman sebelum. melalui. proses. pencelupan. Proses ini turut dikatakan lama kerana untuk menghasilkan pewarna alam rumit untuk dilakukan. “Bahan pewarna mestilah bebas daripada kulat / fungus dan kekotoran. Ini bertujuan untuk memastikan hasil larutan itu dapat disimpan lama” (Faridah Hj Salehan, 2009 p. 64). Bahan mestilah dipastikan bersih dan tidak rosak sebelum memulakan proses bancuhan warna alam. Hal ini menyebabkan proses penghasilan menjadi lebih lama.. 1.2.3 Batik pewarna alam memerlukan penjagaan yang khusus. Penyataan masalah yang terakhir ialah pewarna alam perlu penjagaan yang rapi untuk memastikan warna pada fabrik tidak mudah rosak. “Produk yang siap prosesnya masih boleh berada pada kualiti yang rendah terutama dari segi warna jika dijangkiti (terkena) bahan / cecair yang mengandungi unsur pemati warna (alkali / asid). Ini mengakibatkan kecacatan pada rekacorak atau pun warna latar fabrik” (Faridah Hj Salehan et.al, 2009 p.67). Sekiranya berlaku kecuai semasa penghasilan batik, maka kemungkinan fabrik akan rosak. Hal ini demikian akan menyebabkan kerugian. Oleh disebabkan itu, setiap produk yang terhasil daripada warna alam perlu diberi penelitian untuk mengelakkan kerosakan pada produk.. 10. FYP FTKW. alam memakan masa yang agak lama. Sesetengah larutan warna.

(23) Objektif kajian adalah salah satu tujuan kajian. Antara objektif yang dikaji dalam kajian ini ialah:. 1.3.1 Menghasilkan larutan warna alam untuk proses penghasilan batik.. 1.3.2 Mengenal pasti kesan celupan warna alam pada fabrik sutera dan kapas.. 1.3.3 Menghasilkan produk batik dari kain sutera dan kapas yang berasaskan warna alam.. 1.4 PERSOALAN KAJIAN. 1.4.1 Mengapakah fabrik sutera dan kapas sesuai digunakan dalam penghasilan batik warna alam.. 1.4.2 Apakah perbezaan yang terjadi pada fabrik sutera dan kapas apabila menggunakan warna alam.. 1.4.3 Adakah warna alam akan luntur ketika proses merebus dan mencuci.. 11. FYP FTKW. 1.3 OBJEKTIF KAJIAN.

(24) fabrik sutera dan kapas.. 1.5 KEPENTINGAN KAJIAN. Setiap kajian mempunyai kepentingan untuk menentukan sejauhmana manfaat kajian ini. Terdapat beberapa kepentingan kesan celupan warna alam pada fabrik sutera dan kapas yang telah dikaji. 1.5.1 Memanfaatkan pengetahuan yang diperolehi daripada penghasilan warna alam untuk diaplikasikan pada masa akan datang.. 1.5.2 Mempelbagaikan produk berasaskan batik sutera dan kapas daripada warna alam.. 1.5.3 Kajian dijadikan sebagai rujukan kepustakaan untuk generasi akan datang.. 1.6 KAEDAH KAJIAN. Kaedah kajian merupakan kaedah metodologi yang digunakan untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan topik iaitu kesan celupan warna alam pada fabrik sutera dan kapas. Kaedah dilakukan dengan mengumpul maklumat,. 12. FYP FTKW. 1.4.4 Bagaimanakah bahan fiksasai bertindakbalas terhadap larutan warna pada.

(25) dari bahan yang lain. i) Kajian Kepustakaan Pengkaji telah menggunakan beberapa kaedah kepustakaan untuk menghasilkan kajian ini. Antaranya kaedah yang digunakan oleh pengkaji ialah rujukan buku, jurnal, artikel dan internet. Buku yang digunakan merupakan salah satu rujukan berkesan kerana ia ditulis oleh orang yang berkemahiran dan berilmu dalam bidang tersebut. Manakala jurnal dan artikel lebih menfokuskan kajian terdahulu tentang batik warna alam dengan pelbagai pengujian. Internet sebagai sumber rujukan samping bagi menambah lebih banyak pengetahuan. Kaedah. kepustakaan. membantu. pengkaji. untuk. mendapatkan. maklumat dengan lebih cepat dan mudah.. ii) Kajian Lapangan Kajian lapangan merupakan kaedah yang sesuai untuk mendapatkan maklumat kajian. Kajian lapangan adalah sumber terpenting untuk mendapatkan maklumat baru dengan lebih jelas. Kajian lapangan mempunyai beberapa kaedah yang biasa digunakan dalam kajian. Antara kaedah kajian lapangan ialah:. a) Lawatan Lawatan merupakan salah satu aktiviti untuk mendapatkan informasi tentang kajian dengan sendiri secara langsung. Lawatan dilakukan. 13. FYP FTKW. menganalis, merekod sebagai bukti-bukti kajian mendapat sokongan maklumat.

(26) dilihat dapat dicatat sebagai proses pengumpulan data.. b) Temubual Temubual adalah salah satu keadah untuk mendapatkan maklumat terperinci. secara. lisan. dengan. seseorang. yang. mempunyai. pengetahuan tentang topik yang dibincangkan. Pengkaji telah menemu bual beberapa orang secara bersemuka. Pengkaji menemu bual orang yang mempunyai kepakaran dalam bidang batik terutama yang berkaitan dengan topik kajian. Hal ini kerana setiap butiran temubual dapat mengukuhkan kajian.. c) Pemerhatian Pemerhatian telah dilakukan untuk menambah pengetahuan tentang batik terutama pada proses penghasilan batik. Pemerhatian dilakukan sekitar kawasan kajian lapangan. Pengkaji memerhati cara dan proses penghasilan batik untuk mendapatkan idea serta menggunakan pengetahuan ini untuk melaksanakan produk daripada kajian ini. pemerhatian juga penting untuk memastikan kepekaan terhadap kajian.. d) Design department Design department adalah kaedah penghasilan corak pada batik. Design deparment akan membantu pengkaji mempelajari kaedah penghasilan design. Pengkaji akan menghasilkan rekaan corak untuk. 14. FYP FTKW. dibeberapa tempat yang berkait dengan kajian. Setiap maklumat yang.

(27) untuk mendapatkan hasil rekaan corak menarik. Oleh disebabkan itu, pengkaji perlu memainkan peranan dalam design department ini. e) Bengkel batik Bengkel batik adalah lokasi untuk menghasilkan beberapa proses penghasilan batik. Pengkaji dapat mempelajari lebih banyak kaedah penghasilan batik. Pengkaji turut serta menghasilkan batik daripada warna alam untuk dijadikan produk. Pengkaji akan mengunakan kepakaran yang diperolehi daripada lawatan dan pemerhatian untuk menghasilkan sebuah batik yang menarik daripada kajian ini.. f) Bengkel Jahitan Bengkel jahitan merupakan lokasi untuk menghasilkan produk. Pengkaji akan menyiapkan produk berasaskan batik di bengkel batik. Pengkaji akan menghantar batik yang telah selesai di proses ke bengkel Jahitan. Batik tersebut akan melalui proses jahitan untuk menghasilkan sebuah produk fesyen yang menarik. Produk akan dijahit mengikut kesesuain design yang telah direka sebelumnya.. 1.7 BATASAN KAJIAN. Batasan kajian yang dikenalpasti oleh pengkaji dalam kajian ini ialah kajian menfokuskan kepada warna alam. Warna alam lebih diterangkan secara. 15. FYP FTKW. sebuah produk daripada hasil kajian. Pelbagai proses perlu dilakukan.

(28) menekankan warna sintetik kerana ia merupakan warna tiruan. Kajian ini juga hanya mengkaji tentang kesan celupan warna alam pada fabrik sutera dan kapas. Kajian ini lebih menerangkan tentang fabrik sutera dan kapas berbanding fabrik yang lain kerana topik kajian hanya mengkaji tentang fabrik sutera dan kapas. Kajian hanya sekadar mengkaji tentang batik. Batik merupakan asas kepada penghasilan corak, warna iaitu warna alam sehingga terjadinya produk daripada batik. Oleh disebabkan itu, batik turut ditekankan kerana ia adalah topik tersembunyi.. 1.8 ORGANISASI LAPORAN. 1.8.1 Bab Satu. : Pendahuluan. Di dalam bab satu ini pengkaji menghuraikan perkara utama yang berkaitan dengan topik kajian. Pengkaji menerangkan tentang warna alam kerana pengkaji melakukan kajian terhadap warna alam dan sutera dan kapas. Pengkaji turut menjelaskan pengenalan, kajian literatur, objektif kajian, kepentingan kajian dan Batasan kajian yang merupakan asas kepada topik kajian.. 1.8.2 Bab Dua. : Kajian Literatur. Bab dua menjelaskan secara terperinci tentang topik yang dikaji oleh pengkaji. Pengkaji menerangkan pengenalan topik kajian, mendefinsikan maksud yang. 16. FYP FTKW. terperinci kerana topik asal berkait dengan warna alam. Kajian ini kurang.

(29) terperinci.. 1.8.3 Bab Tiga. : Kaedah Kajian. Bab tiga merupakan bab yang menerangkan tentang kaedah kajian metodologi. Pengkaji menerangkan pengenalan serta kaedah metodolgi yang digunakan iaitu kaedah kepustakaan dan kajian lapangan. Kaedah kepustakaan diterangkan secara terperinci seperti buku, jurnal, akhbar dan laman sesawang serta kaedah kajian lapangan iaitu lawatan, pemerhatian, temu bual, design department, bengkel batik dan bengkel jahitan .. 1.8.4 Bab Empat. : Proses/Analisis Kajian/Keusahawanan. Bab empat merupakan bab yang menjelaskan tentang proses penghasilan batik warna alam yang menggunakan fabrik sutera dan kapas. Bab ini menerangkan dari awal proses sehingga akhir proses. Pengkaji juga menganalisis data yang diperolehi daripada kaedah temubual, pemerhatian dan eksperimentasi untuk mendapatkan hasil dan dapatan kajian. Seterusnya menjustifikasikan data tersebut secara terperinci. Pengkaji juga menerangkan tantang keusahawanan yang melibatkan pemasaran pada produk yang dihasilkan.. 1.8.5 Bab Lima. :Sasaran dan Penutup. Bab lima menerangkan tentang sasaran kepada produk yang terhasil. Sekaligus membincangkan tentang kajian yang dijalankan dengan memberi cadangan. Pengkaji juga merumuskan secara keseluruhan kesimpulan daripada kajian yang dijalankan.. 17. FYP FTKW. berkaitan kajian, kajian terdahulu yang digunakan pengkaji secara lebih.

(30) Secara keseluruhan, bab ini menerangkan berkaitan latar belakang kajian dimana merangkumi permasalahan kajian, objektif kajian, kepentingan kajian dan Batasan kajian bagi topik yang dikaji pengkaji. Pengkaji telah memahami setiap perkara perlu terkandung di dalam kajian, Oleh disebab itu, bab ini merupakan bab asas untuk memastikan pengkaji peka terhadap kajian yang dilakukan. Tambahan pula, bab ini sangat membantu pengkaji untuk mendapatkan pelbagai maklumat, pengetahuan dan ilmu tentang yang berkait dengan topik kajian.. 18. FYP FTKW. 1.9 RUMUSAN BAB.

(31) KAJIAN LITERATUR. 2.0 PENGENALAN. Pada bahagian kajian ini menyatakan tentang kajian terdahulu yang berkaitan topik kajian iaitu kesan celupan warna alam pada fabrik sutera dan kapas. Bahagian ini adalah hasil daripada mengumpul maklumat dari pada kajian lepas untuk dijadikan kajian terbaru. Kajian terdahulu merupakan satu cara untuk pengkaji mengenalpasti masalah yang berlaku dengan topik kajian dan mempelajari lebih banyak ilmu untuk memenuhi kajian terbaru. Pengkaji perlu mengetahui kajian terdahulu yang mempunyai kaitan dengan topik kajian. Maklumat diperolehi daripada beberapa bahan ilmiah seperti buku, jurnal, artikel dan juga melalui laman sesawang (internet). Selain itu kajian terdahulu adalah satu proses yang sistematik dengan cara pembacaan dan pemerhatian pada bahan ilmiah. Justeru itu, kajian terdahulu memberi panduan kepada pengkaji untuk mengumpul, membaca dan merumuskan bahan bacaan daripada kajian terdahulu. Pengkaji telah menganalisis data maklumat dan ia diterangkan pada bahagian ini.. 19. FYP FTKW. BAB DUA.

(32) 2.1.1 Warna Alam. Asal usul warna alam berasal daripada nenek moyang terdahulu. Tiada bahan pewarna pada ketika itu sehingga berlaku penemuan terhadap tumbuh-tumbuhan yang dapat mengeluarkan warna. Oleh disebabkan itu, masyarakat pada ketika itu mula memanfaatkan tumbuh-tumbuhan untuk menghasilkan warna kepada batik. Menurut Emy Budiastuti & Kapti Asiantun (2007) menyatakan bahawa: Zat warna alam adalah zat warna yang berasal dari bahan alam yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan, hewan dan mineral. Zat warna dari tumbuh-tumbuhan dapat diambil dari akar, batang, kayu, bunga, daun, biji dan buah dengan kadar dan jenis coloring matter yang bervariasi. (p. 257) Menurut petikan dari Dekranas (1994) menyatakan “Sejarah awal penggunaan pewarna adalah sejak tahun 2500 SM. yang dikenal di negeri China, India, dan Mesir (Dekranas 1994).” (Niken Subositi, 2016 p .9). Namun kini, penggunaan warna telah digunakan serata dunia dengan kepelbagai penghasilan produk. Terdapat dua jenis warna yang digunakan dalam penghasilan batik. Antara warna yang digunakan dalam penghasilan batik ialah WA dan WS.. 2.1.2 Fabrik Sutera dan Kapas. Fabrik sutera menjadi salah satu pilihan fabrik kepada produk kraftangan batik. Menurut Balai Penelitian dan Batik (1992) dinyatakan. 20. FYP FTKW. 2.1 DEFINISI.

(33) mempunyai sifat yang sangat baik, kekuatannya tinggi, daya serap besar, peganganya lembut, tahan kusut, berkilau dan mempunyai sifat menggantung yang baik (Balai Penelitian Kerajinan dan Batik,1992).” (Emy Budiastuti & Kapti Asiantun, 2007 p. 257). Fabrik sutera mengandungi serat alam kerana ia terhasil daripada sarang kepompong ulat sutera. Pelbagai proses akan dilakukan untuk menghasilkan sehelai fabrik sutera. Ulat sutera diternak secara tradisional berdasarkan pengalaman dan ilmu daripada turun temurun. Ulat sutera yang diternak sesuai dalam keadaan suhu sederhana untuk menghasilkan ulat sutera yang bagus.. Gambar 2.1.2.1: Ulat sutera yang akan menghasilkan kepompong yang dijadikan sutera.. Ulat sutera akan menghasilkan kepompong yang akan dipintal sehingga menjadi benang. Proses menghasilkan fabrik sutera memerlukan kesabaran terutama dalam proses menghurai kepompong ulat sutera.. 21. FYP FTKW. dalam petikan “Sutera merupakan serat alam hewani (haiwan) yang.

(34) terlatih untuk memastikan kualiti benang sutera tidak rosak. Kepompong akan dibahagikan kepada tiga bahagian berdasarkan kualiti. “Kokon (kepompong) yang berbentuk lonjong, sempurna tanpa lengkukan dengan pupa atau ulat sutera tunggal adalah yang terbaik.” (Shasha Bramuda, 2020). Hal ini kerana kepompong yang sempurna mampu menghasilkan fabrik yang kuat, berkilat dan tebal. Kepompong. akan. dipintal. menggunakan. mesin. untuk. menghasilkan benang sutera mentah yang belum siap. Kebiasaan mesin yang digunakan adalah mesin tradisional dan mesin moden untuk memudahkan proses penghasilan benang. “Mesin moderan (moden) ciptaan sendiri akan memintal serat-serat sutera tiga kali lebih cepat dari mesin tradisional.” (Shasha Bramuda, 2020). Benang dijemur pada suhu panas terik kerana ia baik untuk menjadikan benang lebih berkilat. Benang akan dipintal menjadi gulungan setelah selesai dijemur dan siap menjadi kain sutera setelah ditenun. Tenunan kain sutera secara polos tidak mendatangkan masalah kecuali bersetakan motif pada fabrik sutera. Oleh disebabkan itu, fabrik sutera polos boleh dikeluarkan dengan kuantiti yang banyak. Fabrik sutera menjadi pilihan kepada pembatik kerana serat pada kain sutera yang semula jadi menjadikan batik tersebut mahal. Tambahan pula, batik yang dihasilkan oleh fabrik sutera digunakan dengan warna alam akan menjadikan batik tersebut lebih tinggi nilainyaa. Sesetengah pengguna lebih suka menggunakan batik daripada fabrik sutera kerana ia lebih selesa dengan kualiti fabrik sutera yang bagus.. 22. FYP FTKW. Pekerjaan ini hanya boleh dilakukan oleh pekerja yang profesional dan.

(35) kualiti yang bagus. Fabrik kapas juga merupakan fabrik yang bermutu yang menjadi bahan utama dalam penghasilan batik berbanding fabrik lain. Tambahan pula, harga fabrik kapas lebih murah berbanding fabrik sutera tetapi masih mengekalkan kualiti pada kain tersebut. Fabrik kapas merupakan fabrik yang menjadi pilihan utama dalam penghasilan pakaian. Fabrik kapas mempunyai kualiti yang cukup bagus untuk dijadikan pakaian kerana fabrik kapas bersifat menyerap haba, meresap peluh, mudah dicuci dan selesa untuk dipakai setiap masa. Kebanyakan pembatik juga memilih fabrik kapas untuk menghasilkan batik kerana fabrik ini berkualiti tinggi. “Kain katun (kain kapas) merupakan jenis kain yang terbuat dari serat kapas, mempunyai sifat mudah menyerap bahan alami maupun kimia dan banyak digunakan untuk bahan media batik.” (Pujilestari Titiek, 2014 p.31). Pujilestari menjelaskan bahawa kain daripada material kapas terhasil daripada serat kapas daripada pokok kapas. Fabrik ini boleh digunakan dengan warna alam atau dengan warna sintetik kerana keduadua bahan pewarna sesuai dengan kain kapas.. Gambar 2.1.2.2: Cotton Viscose 23. FYP FTKW. Namun begitu, bukan sutera sahaja memiliki kelebihan dengan.

(36) membezakan kualitinya. Pengkaji mengetahui bahawa fabrik kapas yang terbaik adalah fabrik kapas Viscose atau dikenali sebagai Cotton Viscose yang mempunyai garisan kuning pada bahagian hujung tepi kain. Cotton Viscose mempunyai tekstur yang lembut, tebal dan tahan lasak.. 2.1.3 Batik. Batik salah satu produk kraftangan yang menjadi kebanggaan oleh seluruh Malaysia. Ia diperluas dengan pelbagai kaedah pemprosesan batik. Batik yang terdapat dalam pelbagai bentuk menjadikan kepelbagaian kepada produk batik. Antara batik yang dihasilkan oleh pembuat batik ialah batik tulis atau canting, batik cap, batik terap dan juga batik celup. Batik sangat popular di Malaysia terutamanya di sebelah Pantai Timur seperti Kelantan dan Terengganu. Menurut Kheng (2002) dalam petikan Zamrudin Abdullah et. al, (2019) menyatakan bahawa: Batik merupakan salah satu teknik yang diaplikasikan di atas kain dengan olahan kreatif reka corak yang menggunakan lilin sebagai penahan bagi menghalang warna menembusi bahagian-bahagian yang lain di atas permukaan kain yang telah dicorakkan. (p. 246) Sejarah kedatangan batik tidak dapat dikenalpasti sehingga ke hari ini. Hal ini kerana ahli-ahli penyelidik masih mempertikaikan asal usul batik. Ada pendapat yang menyatakan batik daripada India. Manakala ada juga teori menyatakan bahawa daripada sebelah Timur. Namun begitu, Indonesia menyatakan bahawa batik berasal dari Indonesia. Nama batik juga dikatakan berasal daripada jawa.. 24. FYP FTKW. Namun begitu, terdapat beberapa fabrik kapas yang akan.

(37) produk tempatan di Malaysia. Walau bagaimanapun, batik telah mengalami perkembangan mengikut arus permodenan termasuklah peralatan, corak serta warna batik. Namun begitu, masih ada yang mengekalkan batik tradisional yang mejadi keunggulan pada ketika dahulu.. 2.2 KAJIAN TERDAHULU. Kajian ini berkait dengan warna alam (WA) pada batik yang menggunakan material fabrik sutera. Pengkaji telah mengumpul maklumat tentang warna alam, batik dan sutera. Malah pengkaji turut mengkaji topik yang berkaitan dengan kajian seperti warna sintetik (WS), kaedah batik dan topik berkait yang lain-lain. Berdasarkan buku kajian iaitu Indonesia Indah “Batik” menyatakan tentang asal usul perkataan batik. Perkataan batik berasal dari perkataan ‘tik’ iaitu bahasa Jawa. “Batik mempunyai pengertian berhubungan dengan suatu pekerjaan halus, lembut dan kecil yang mengandung unsur indah” (Biranul Anas et.al, 1997). Menurut kajian lepas sebuah jurnal yang telah dikaji menyatakan bahawa batik berkembang di Kepulauan Melayu. “Konsep asal dalam penghasilan batik adalah berasal dari tamadun besar dunia seperti Mesir. Bagaimanapun, beberapa penulis menyatakan bahawa istilah batik itu asalnya dari negeri-negeri di kepulauan Melayu seperti Indonesia dan Malaysia.” (Erren Jossie Baeren & Humin Jusilin, 2019 p. 72). Kini batik lebih dikenal di kenali di Malaysia di dan Indonesia.. 25. FYP FTKW. Batik sehingga kini masih digunakan dan dihasilkan sebagai.

(38) mahupun warna sintetik. Warna merupakan sifat cahaya dan radiasinya tersebar secara merata. Menurut kajian terdahulu daripada Meylinda Mulyati, 2009 mendefinisikan warna sebagai “Radiasi yang tersebar secara merata antara 4000Å – 8000 Å akan tampak sebagai cahaya putih, yang akan terurai dalam warna-warna spektrum bias dengan adanya penyaringan prisma.” (Meylinda Mulyati, 2009 p.18). Warna adalah bahan yang penting dalam penghasilan batik. Pewarna alam digunakan sebagai bahan pewarna pada batik sejak pertama kali batik diperkenalkan. WA menjadi pilihan para pembatik kerana ia mempunyai kelebihan tersendiri. WA juga lebih mahal berbanding WS kerana “Kain batik yang menggunakan pewarna alam memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan pewarna kimia.” (Yusak Anshori & Adi Kusrianto, 2011) Menurut buku yang dikaji oleh pengkaji iaitu Keesotisan Batik Jawa Timur menyatakan bahawa WA juga dikatakan memberi kelebihan kerana WA merupakan warna yang memiliki sifat. “Dari segi hasil pewarnaan. Warna yang diperolehi memiliki sifat-sifat yang lembut, harmonis (tidak kontras bila dipadu satu warna dengan warna yang lainnya), monochromatic atau memiliki sifat yang senada, di bagian warna dapat disebut pastel atau merupakan warna antara.” (Yusak Anshori & Adi Kusrianto, 2011). Sifat-sifat ini dapat dilihat pada warna batik yang sentiasa lembut dan menggambarkan sifat semulajadi tumbuh-tumbuhan. Selain WA, buku Keeksotisan Batik Jawa Timur yang ditulis oleh Yusak Anshori dan Adi Kusrianto turut menyatakan tentang pewarna sintetik. WS dicipta dan digunakan setelah kehadiran WA untuk memudahkan proses. 26. FYP FTKW. Penghasilan batik memerlukan proses pewarnaan sama ada warna alam.

(39) batik mulai dikenal sesudah perang dunia kesatu yang dijual oleh pedagangpedagang Tionghoa yang masuk ke Puala Jawa. Sehingga saat ini zat pewarna tekstil yang paling dikenal adalah Naphtol, Indigosol, Reaktif maupun Rapid” (Yusak Anshori & Adi Kusrianto, 2011). Setiap warna WS mempunyai sifat tersendiri yang memberi kelebihan dan kekurangan pada warna tersebut. Menurut buku Seni Batik Indonesia turut menjelaskan tentang susunan motif batik dan menjelaskan maksudnya. “Motif batik adalah kerangka gambar yang mewujudkan batik secara keseluruhan. Motif batik disebut juga corak batik atau pola batik.” (Sewan Susanto, 2018). Motif dapat dilakarkan dahulu sebelum proses pembangunan design pada fabrik. Motif dapat dilakar menggunakan canting untuk menghasilkan batik lukis. Manakala, motif untuk batik cap perlu menghasilkan cap dari tembaga. Manakala, artikel yang ditulis oleh Isnaini Fajrin bertajuk Batik Bidang Segitiga Pada Busana Kasual Dengan Teknik Applique menjelaskan tentang batik lukis. “Menurut terminologinya, batik adalah gambaran yang dihasilkan dengan menggunakan canting atau sejenisnya dengan bahan lilin dan sebagainya penahan masuknya warna.” (Isnaini Fajrin, 2018 p.6) Berdasarkan Batik Sejarah dan Keistimewaan Tekniknya menyatakan bahawa teknik canting adalah teknik terawal dalam penghasilan batik sebelum teknik-teknik lain seperti teknik blok, dan teknik stencil. “Teknik canting adalah teknik yang paling awal digunakan berbanding dengan teknik-teknik yang lain. Penggunaan canting bagi menerapkan lilin untuk tujuan menghasilkan motifmotif adalah merupakan teknik tradisional yang digunakan oleh orang-orang. 27. FYP FTKW. penghasilan batik dengan kuantiti yang banyak. “Zat-zat pewarna kimia pada.

(40) (Abdullah Jumain Abu Samah p. 86) Sememangnya untuk menghasilkan batik lukis memerlukan kepakaran dan kemahiran kerana batik lukis agak rumit dilakukan berbanding batik lain. Batik lukis memerlukan fokus agar tidak berlaku kesilapan keatas motif yang diterapkan pada kain. “Pembatik yang menghasilkan sesehalai batik tulis adalah juga wajar dogolongan sebagai seseorang pelukis yang mahir dan bersifat kreatif.” (Abdullah Jumain Abu Samah p. 86). Gambar 2.2.1: Canting Jarum. Menurut buku Seni Batik Indonesia menjelaskan tentang batik lukis iaitu kaedah batik yang mengunakan canting. Canting digunakan untuk membatik secara tulis tangan yang diperbuat daripada tembaga berbentuk kepala burung. Bentuk canting seperti cerek bertujuan untuk mengisi lilin apabila mencanting. Ia juga sering disebut sebagai nyamplungan. Manakala cucur iaitu saluran yang melengkung berfungsi untuk mengeluarkan lilin. Canting mempunyai pelbagai saiz bergantung kepada saiz lubang saluran. Akhbar Metro Ahad turut menyatakan bahawa batik Lukis atau canting merupakan teknik yang unik. “Berdasarkan respon dari pengunjung, rata-rata 28. FYP FTKW. Jawa bagi menghasilkan batik-batik yang ‘halus’ dan tinggi mutunya.”.

(41) proses mencanting menggunakan lilin panas” (Aniza Zainudin, 2018). Batik lukis sememangnya memeberi kelainan kepada motif kerana ia boleh diubah mengikut kreativiti pembuatnya. Berdasarkan buku Keesotisan Batik Jawa Timur turut menulis tentang sutera. Selain kapas, material sutera turut menjadi pilihan untuk digunakan dalam penghasilan batik. Kain sutera diperbuat daripada benang yang dihasilkan daripada ulat sutera. Menurut Yusak Anshari & Adi Kusrianto, 2011 menyatakan bahawa “Serat sutra mentah terdiri dari lebih kurang 75% fibroin dan 25% serisin yaitu sejenis perekat yang melapisi fibroin, berfungsi untuk melindungi fibroin dari gaya mekanik.” (Yusak Anshari & Adi Kusrianto, 2011). Serisin dalam sutera perlu dihilangkan untuk memberi kelancaran kepada pewarnaan. Menurut kajian lepas oleh Dina Wahyu Trisnawati dan Ihsan Nurkomar yang telah mengkaji tentang penghasilan ulat sutera untuk mengekalkan habitat tersebut. Kajian ini untuk memastikan pengeluaran ulat sutera tidak terputus untuk menghasilkan fabrik sutera. Salah satu serengga yang memiliki nilai adalah ulat sutera kerana kepompong ulat sutera boleh dipintal menjadi benang dan kain dengan harga jualan yang mahal. Fabrik sutera sememangnya mahal kerana sifat semula jadi fabrik yang ditenun itu. “Kehadiran ulat sutera Samia dinilai mampu memberikan keuntungan bagi manusia, cangkang kepompong ulat ini mampu dipintal menjadi benang sebagai bahan kain sutera bernilai ekonomi tinggi.” (Dina Wahyu Trisnawati & Ihsan Nurkomar, 2020 p. 636). Ulat sutera telah memberi perkembang secara tidak langsung kepada ekonomi melalui penghasilan batik sutera.. 29. FYP FTKW. terkejut dan menghargai kelainan batik Malaysia kerana ia dilukis tangan diikuti.

(42) tentang keunggulan dan keistimewaan batik daripada sutera. Kain sutera sangat berkualiti kerana memiliki sifat-sifat semula jadi, Kelebihan kain sutera yang dinyatakan oleh Sewan Susanto dalam penulisannya ialah kain sutera lembut apabila dipakai. Ini disebabkan asam amino dalam serat sutera yang menjadikan fabrik sutera itu terasa lembut dan selesa dipakai.. Gambar 2.2.2: Kain sutera memiliki ciri yang berkilau.. Sutera juga mampu menyerap kelembapan dan turut mampu melindungi kulit daripada sinaran ultraviolet. “Memiliki ciri khas yaitu berkilau seperti mutiara. Hal ini disebabkan karena lapisan-lapisan fibroin, yaitu protein yang dihasilkan ulat sutra, membentuk struktur mikro yang berbentuk prisma.” (Sewan Susanto, 2018). Kelebihan pada serat sutera telah menjadikan fabrik sutera sebagai pilihan kepada pemakai. Menurut jurnal yang ditulis Manurung iaitu Aplikasi Kulit Buah Manggis (Garcinia mangostana L.) Sebagai Pewarna Alami Pada Kain Katun Secara Premordanting menjelaskan tentang kain kapas. “Kain kapas mempunyai persamaaan dengan serat kayu kerana kandungan utama yang terdapat pada kapas adalah selulosa.” (Manurung, 2014 p.1) 30. FYP FTKW. Buku Seni Batik Indonesia yang ditulis oleh Sewan Susanto menjelaskan.

(43) Fabrik kapas sangat meluas dan mempunyai gred kualiti yang tersendiri. Pengkaji menggunakan Cotton Viscose sebagai bahan kajian yang kedua selain daripada fabrik sutera. Menurut media sosial iaitu akaun facebook milik Cotton Moden turut menjelaskan kelebihan Cotton Viscose. “Cotton Viscose adalah fabrik yang mempunyai benang rapat-rapat, tahan lasak, permukaan licin tetapi senang digosok dan tidak berkedut dengan ketara seperti fabrik kapas yang lain. Selain itu, fabrik Cotton Viscose juga tidak berbulu walaupun dicuci berulang kali” (Cotton Moden, 2020) Berdasarkan kajian yang dijalankan oleh Titiek Pujilestari yang bertajuk Pengaruh Ekstraksi Zat Warna Alam dan Fiksasi Terhadap Ketahanan Luntur Warna Pada Kain Batik Katun. “Kekuatan serat kapas dipengaruhi oleh kadar selulosa dalam serat kain katun yang mampu menyerap zat warna alam, sehingga pada kain katun tanpa perlakuan fiksasi mampu mengikat warna dengan baik sehingga tahan dalam pencucian dan sinar terang hari.” (Titiek Puljilestari, 2014 p.34) Berdasarkan topik kajian iaitu kesan celupan warna alam pada fabrik sutera dan kapas, pengkaji telah meneliti beberapa kajian yang berkaitan dengan topik. Kajian terdahulu yang dikaji dilakukan oleh Niken Subositi yang bertajuk Potensi Rumput Liar (Gulma) Sebagai Pewarna Alam Batik Sutera. Kajian menfokuskan tentang tahap kelunturan warna alam pada fabrik sutera dengan menggunakan bahan celupan yang berbeza seperti tawas, tunjung dan kapur. Kajian ini telah menjelaskan bahawa setiap bahan akan mengeluarkan warna yang berbeza pada fabrik sutera dan kapas. Sebagai contohnya, tawas akan mengeluarkan warna kuning, tunjung akan mengeluarkan warna colat tua.. 31. FYP FTKW. Terdapat pelbagai jenis cotton yang digunakan dalam penghasilan batik..

(44) sutera dan kapas. Menurut Niken Subositi menyatakan bahawa: Pemanfaatan gulma sebagai pewarna alam merupakan terobosan baru dengan mengolah ekstrak gulma sebagai pewarna batik sutera. Pewarna dari gulma merupakan pewarna yang mempunyai ketahanan luntur yang kurang bagus. Untuk memperoleh warna yang maksimal serta mempunyai daya luntur yang baik, pada proses pencelupan diperlukan pembangkit yang berguna memperkuat daya lekat warna menjadi lebih merata. (p. 33) Menurut Sofyan dan Failisnur dalam kajiannya tentang Gambir (Uncaria gambir Roxb) Sebagai Pewarna Alam Kain Batik Sutera, Katun dan Rayon. Kajian ini turut menguji tahap ketahanan lunturan warna pada fabrik dengan menggunakan tawas, tunjung dan kapur. Hasil analisis mendapati bahawa tahap kelunturan kain sutera lebih baik berbanding kain kapas dan rayon. “Bila ditinjau dari jenis kain yang digunakan, maka kain sutera memiliki ketahanan luntur warna terhadap pencucian lebih baik dibandingkan kain rayon dan katun.” (Sofyan dan Failisnur, 2016 p. 94). Kajian ini juga menganalisis kelunturan warna apabila terdedah pada sinaran, gosokan dan juga peluh serta mendapati bahawa kain sutera paling baik daripada kain rayon dan kapas. Kajian terdahulu yang dikaji tentang Pewarnaan Tumbuhan Alami Kain Sutera Dengan Menggunakan Fiksator Tawas, Tunjung dan Kapur Tohor. Kajian terdahulu ini melakukan penelitian dan eksperimen yang bertujuan mengenalpasti warna yang dikeluarkan oleh pelbagai jenis tumbuhan. Antara contohnya, rambutan, mangga, avakado, mengkudu, dan ketapang. Setiap tumbuhan di ambil daripada batang dan daun dan diuji menggunakan tiga bahan pembangkit. WA ini diaplikasi pada fabrik sutera untuk “bertujuan agar penyerapan zat warna alam terhadap bahan sutera meningkat, serta. 32. FYP FTKW. Manakala, kapur pula akan mengeluarkan warna putih kekuningan pada fabrik.

(45) p. 86). 2.3 RUMUSAN BAB. Kesimpulannya ialah kajian terdahulu penting untuk menjadi bahan rujukan untuk pengkaji. Kajian lepas yang telah diperolehi oleh pengkaji merupakan penelitian untuk mengukuhkan kajian ini lagi. Bab ini lebih menerangkan secara ringkas tentang batik, warna alam dan sutera daripada hasil pengumpulan maklumat. Bab ini telah diperolehi daripada beberapa sumber yang benar seperti buku, jurnal, buku, internet dan keratan akhbar. Kajian terdahulu mampu menjadi maklumat untuk menguatkan lagi fakta pada kajian akan datang. Selain itu, Kajian terdahulu adalah tempat pengumpulan data sekali gus menjadi penyelesaian masalah kepada pengkaji yang lain. Kelebihan kajian terdahulu dengan kaedah sistematik melalui pembaca, pemerhatian sehingga menganalisis data sebagai bahan rujukan.. 33. FYP FTKW. menghasilkan kerataan dan ketajaman warna yang baik.” (Asiani Abu et.al, 2016.

(46) KAEDAH METODOLOGI. Di dalam bab ini pengkaji mengumpulkan maklumat kajian dengan menggunakan beberapa kaedah yang tertentu. Kaedah yang digunakan adalah kaedah metodologi penyelidikan. Kaedah ini membantu pengkaji mendapatkan maklumat yang lebih tepat dengan mudah.. 3.0 PENGENALAN METODOLOGI. Metodologi kajian merupakan kaedah untuk mendapatkan maklumat dengan cara pengumpulan data dan menganalisis data tersebut. Data yang diperolehi akan menjadi bukti yang dapat mengukuhkan lagi kajian. Kaedah metodologi boleh dilakukan dengan beberapa kaedah yang biasa digunakan oleh pengkaji. “Metodologi menerangkan cara sesuatu masalah yang dikaji dan sebab sesuatu kaedah dan teknik tertentu digunakan. Tujuan metodologi ialah untuk membantu memahami dengan lebih luas atau lebih terperinci lagi tentang pengaplikasian kaedah dengan membuat huraian tentang proses kajian.” (Siti Sarah, 2015).. 34. FYP FTKW. BAB 3.

(47) Kajian kepustakaan merupakan kaedah metodologi berdasarkan teks dan melibatkan pembacaan. Kajian kepustakaan adalah sumber yang jelas dan sahih seperti buku, jurnal, artikel, kain lepas, akhbar dan juga laman sesawang. Kajian perpustakaan tidak terhad di perpustakaan sahaja malah boleh dilakukan dimana sahaja menggunakan sumber yang diperolehi untuk melengkapkan kajian ini. Pengkaji telah menggunakan beberapa sumber sebagai bahan rujukan dalam kajian ini. Antaranya ialah:. 3.1.1 Buku. Buku merupakan satu sumber yang tepat yang dapat diperolehi diperpustakaan. Kandungan dalam buku dapat membantu menambah maklumat kajian dengan mudah melalui pembacaan sahaja. Buku secara atas talian juga merupakan satu sumber yang boleh digunakan dalam kajian sebagai bahan rujukan.. Gambar 3.1.1: Buku Seni Batik Indonesia adalah bahan rujukan sahih yang digunakan dalam kajian. 35. FYP FTKW. 3.1 KAJIAN KEPUSTAKAAN.

(48) Tajuk buku ialah Seni Batik Indonesia yang ditulis oleh Sewan Susanto yang diterbitkan pada tahun 2018. Buku ini diterbitkan oleh Andi Yogyakarta di bawah Balai Besar Kerajinan dan Batik. Buku ini telah menerangkan tentang unsur-unsur motif, susunan motif, bahan-bahan pembuatan batik, teknik penghasilan batik seni pembuatan batik di pelbagai daerah di Indonesia, teori pewarnaan, zat warna untuk batik, sejarah dan perkembangan batik di Indonesia. Buku dapat menarik minat masyarakat mengetahui tentang batik.. Gambar 3.1.2: Buku Indonesia Indah “Batik” menjadi rujukan dalam kajian.. 2. Indonesia Indah “Batik”. Tajuk buku ialah Indonesia Indah “Batik” ditulis oleh Biranus Anas, Hasanudin, Ratna Panggabean dan Yanyan Sunarya. Buku ini diterbitkan oleh Yayasan Harapan Kita pada tahun 1997 di Jakarta.. 36. FYP FTKW. 1. Seni Batik Indonesia.

(49) batik dan perkembangan batik di Indonesia. Buku dapat menyampaikan maklumat tepat tentang kewujudan asal batik.. Gambar 3.1.3: Buku Keeksotisan Batik Jawa Timur merupakan bahan rujukan pengkaji.. 3. Keeksotisan Batik Jawa Timur. Buku bertajuk Keeksotisan Batik Jawa Timur ditulis oleh Yusak Anshari & Adi Kusrianto pada tahun 2011. Keeksotisan Batik Jawa Timur ini diterbitkan di Jakarta oleh Kelompok Gramedia. Buku keeksotisan ini menceritakan tentang keeksotisan batik khas di Jawa Timur yang belum dikenali oleh orang ramai. Buku ini bertujuan untuk memberi maklumat kepada pembaca supaya melihat, mengenali serta memahami batik yang terdapat di Jawa Timur.. 37. FYP FTKW. Buku Indonesia Indah ini menjelaskan tentang asal usul.

(50) FYP FTKW Gambar 3.1.4: Buku Seni Kraf Pewarna Asli menjadi rujukan dalam kaedah kepustakaan.. 4. Seni Kraf Batik Pewarna Asli.. Buku bertajuk Seni Kraf Batik Pewarna Asli ditulis oleh Faridah Haji Salehan, Fauziah Mohamed, Shaifaul Hassan, Zalaini Kassim, Rozi Muhamad Nor dan Shamsheila Mazura Samsudin. Buku ini diterbitkan pada 2009 oleh Institut Kraf Negara. Buku ini menfokuskan tentang pewarnaan alam yang terhasil daripada pelbagai sumber semulajadi. Asal usul warna alam (WA) diterangkan sebelum terciptanya warna sintetik (WS). Buku dibermanfaat untuk menambah pengetahuan seseorang tentang pewarnaan asli.. 38.

(51) Kajian terdahulu merupakan kajian yang diambil daripada kajian lepas seperti tesis atau kertas kerja. Kajian terdahulu bermanfaat untuk menjadi salah satu maklumat kepustakaan yang tepat. Maklumat dapat digunakan sebagai bahan rujukan pada masa yang akan datang oleh pengkaji yang lain.. 1. Potensi Rumput Liar (Gulma) Sebagai Pewarna Alam Batik Sutera.. Tesis/ Latihan Ilmiah ditulis oleh Niken Subositi pada 2016 yang bertajuk Potensi Rumput Liar (Gulma) Sebagai Pewarna Alam Batik Sutera. Kajian diterbit dibawah Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas (Fakulti) Teknik Universitas (Universiti) Negeri Semarang. Kajian tentang rumput liar iaitu Gulma yang dikeluarkan zat WA kemudian digunakan pada kain sutera. Tujuan kajian dilakukan untuk mengetahui hasil daripada pewarnaan batik dengan pewarna alam daripada gulma menggunakan tunjung, tawas dan kapur tohor. Dalam kajian ini menerangkan penegasan istilah tentang gulma, pewarna alam dan kain sutera.. 39. FYP FTKW. 3.1.2 Kajian Terdahulu.

(52) Pembuatan Warna Alami Daun Ketapang (Terminalia catappa Linn). Kajian ini ditulis oleh Winya Eriani dan diterbitkan pada 2017. Diterbitkan. oleh. Doctoral. dissertation. dari. Universitas. Muhammadiyah Surakarta. “Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan memanfaatkan daun Ketapang sebagai penghasil warna dan mengetahui pengaruh variabel penelitian yaitu (iaitu) waktu meserasi, perlakuan bahan dan jenis zat fiksasi” (Winya Eriani, 2017 p. 1) Pengujian dilakukan untuk menguji ketahanan lunturan terhadap cucian, penodaan, gosokan basah dan kering. Bahan pengujian menggunakan daun Ketapang dan bahan pemati seperti tawas, tunjung dan kapur. Penyelidikan ini menfokuskan zat warna alam dari pada daun Ketapang.. 3. Kualitas Hasil Pencelupan Zat Warna Alam Dari Kunyit (Curcuma domestica Val) Pada Benang Tenun Sebagai Bahan Baku Pembuatan Kain Tenun. Kajian Kualitas Hasil Pencelupan Zat Warna Alam Dari Kunyit (Curcuma domestica Val) Pada Benang Tenun Sebagai Bahan Baku Pembuatan Kain Tenun ditulis oleh Yovika Okvisia. Diterbitkan dengan Kerjasama Doctoral dissertation dari Universitas Negeri Semarang pada 2020.. 40. FYP FTKW. 2. Pengaruh Waktu Maserasi, Perlakuan Bahan dan Zat Fiksasi Pada.

(53) beracun. Penelitian dilakukan melalui eksperimen yang menggunakan bahan pemati warna seperti tawas, tunjung dan kapur. Kajian ini menfokuskan kepada bahan utama iaitu kunyit yang dikenali sebagai Curcuma Domestica Val. Pengujian dilakukan terhadap kain sutera dengan larutan zat warna kunyit. Pengkaji turut mendefinisikan tentang Zat warna tekstil, zat WS dan Zat WA. Kajian ini menerangkan tentang proses-proses penghasilan dan pengujian terhadap kelunturan kain sutera.. 4. Ekstraksi Zat Warna Alami Dari Kulit Manggis Serta Uji Stabilitasnya.. Kajian Ekstraksi Zat Warna Alami Dari Kulit Manggis Serta Uji Stabilitasnya ditulis oleh Niken Dian Saraswati dan Suci Epri Astutik pada 2011. Kajian ini menfokuskan zat warna alam daripada kulit buah manggis. Pengujian dilakukan dengan mengambil kira ujian terhadap pengaruh suhu, pengaruh pemanasan yang lama, pengaruh nilai PH dan pengaruh keadaan penyimpanan. Tujuan pengujian ini untuk mengetahui perubahan warna kulit buah manggis secara ketara menggunakan bahan etanol pada keadaan tersebut. Hasil pengujian turut diperbandingan untuk mengenalpasti perubahan warna.. 41. FYP FTKW. Kajian ini menerangkan tentang zat WA iaitu pewarna yang tidak.

(54) Aria Sudarte menulis kajian tentang Statistik Ekonomi II “Distribusi Sampling Analisis Data Kuantitatif” pada 2005 diterbitka oleh Universitas Hindu Indonesia. Kajian ini menjelaskan tentang metodologi yang berkait dengan analisis dan kuantitatif.. 3.1.3 Jurnal. Jurnal adalah satu bahan rujukan yang digunakan sebagai rujukan kepustakaan. Jurnal merupakan sumber tepat yang telah dikaji oleh sendiri oleh pengkaji. Maklumat yang dikehendaki pada jurnal dapat diaplikasikan pada kajian.. 1. Pewarnaan Tumbuhan Alami Kain Sutera Dengan Menggunakan Fiksator Tawas, Tunjung Dan Kapur Tohor.. Jurnal Pewarnaan Tumbuhan Alami Kain Sutera Dengan Menggunakan Fiksator Tawas, Tunjung Dan Kapur Tohor diterbitkan pada Oktober 2016. Jurnal ini ditulis oleh Asiani Abu, Kurniati dan Aisyah Hading daripada Fakulti Teknik Negeri Makassar. Organisasi yang terlibat dalam penerbitan ialah Scientific Pinis. Jurnal diambil daripada volume 2, nombor 2 dan pada halaman muka surat 86 sehingga 91. Jurnal ini menjelaskan tentang eksperimen penghasilan warna yang terjadi daripada zat warna alam seperti rambutan, alvakado,. 42. FYP FTKW. 5. Statistik Ekonomi II “Distribusi Sampling Analisis Data Kuantitatif”..

(55) pengunci tawas, tunjung dan kapur tohor. Tujuan eksperimen ini untuk mengetahui warna yang dihasilkan daripada celupan kain sutera dengan zat WA.. 2. Perlatihan Pembuatan Pakan Buatan Untuk Ulat Samia Cynthia Riccini. Tajuk Jurnal ini ialah Perlatihan Pembuatan Pakan Buatan Untuk Ulat Samian Cynthia Riccini yang ditulis oleh Dina Wahyu Trisnawati dan Ihsan Nurkomar. Jurnal ini telah diterbitkan pada 2020. Penerbitan oleh BERNAS dengan kerjasama Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Jilid ini diambil dari volume 1, nombor 2 dan pada halaman muka surat 633 sehingga 639. Penyelidikan yang dilakukan oleh pengkaji jurnal Ini untuk meningkatkan pengetahuan cara untuk menambah bilangan serangga yang menghasilkan ulat sutera. Selain itu jurnal ini mengkaji cara untuk melatih peternek ulat agar mendapatkan hasil sutera yang bagus. Kajian ini juga menjelaskan asal usul kain sutera yang berasal daripada Ulat Bombyx Mori dan proses metamorphosis ulat sutera Samia. Kajian ini lebih menfokuskan pemeliharaan ulat sutera dengan cara yang tepat agar pengeluaran kain sutera berkualiti.. 43. FYP FTKW. mangga, daun mengkudu dan daun ketapang dengan menggunakan.

(56) Jurnal bertajuk Kualitas Acasia Nilotica L (Daun Oncit) Sebagai Pewarna Kain Sutera ditulis oleh Emy Budiastuti dan Kapti Asiatun. Jurnal ini diterbitkan pada tahun Oktober 2007. Penerbitan oleh JTPK. Jurnal ini diambil dari volume 16, nombor 2. Penelitian kajian ini terhadap kualiti Acisia Nilitica L atau dikenali dengan daun Oncit dengan kain sutera. Cara penelitian melalui pengujian terhadap kelunturan kain sutera berdasarkan perubahan warna. Bahan pengujian menggunakan tiga bahan pemati warna iaitu tawas, tunjung dan kapur. Cara penelitian lain juga terhadap gosokan dan cucian. Kajian ini juga menerangkan tentang zat warna, zat warna alam dan warna sintetik.. 4. Eksplorasi Zat Warna Alami Batik Dalam Konteks Warna Tradisi Etnik Di Sabah.. Eksplorasi Zat Warna Alami Batik Dalam Konteks Warna Tradisi Etnik Di Sabah diterbitkan pada November 2019 oleh Jurnal Kinabalu. Mankala jurnal ini ditulis oleh Erren Jassie Baeren dan Humin Jusilin. Jurnal diambil dari Bilangan 25 pada halaman muka surat 71 sehingga 87. Kajian ini menfokuskan penghasilan warna dalam batik di Sabah dengan menjelaskan penggunaan warna tradisi etnik di Sabah. Kaum Sabah mementingkan pewarnaan kerana warna akan membawa maksud. 44. FYP FTKW. 3. Kualitas Acasia Nilotica L (Daun Oncit) Sebagai Pewarna Kain Sutera.

(57) penghasilan batik berasal dari tamadun dunia besar iaitu Mesir. Kajian ini melakukan penghasilan warna dengan pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan seperti buah rambutan, buah kesumba dan pokok sepang. Kajian ini turut menjelaskan teknik mematikan warna dengan menggunakan tunjung, tawas dan kapur.. 5. Analisis Pewarna Alami Pada Industri Tenun Songket di KHM Husin Rahman Songket Palembang. Analisis Pewarna Alami Pada Industri Tenun Songket di KHM Husin Rahman Songket Palembang yang ditulis oleh Meylinda Mulyati. Jurnal ini diterbitkan oleh Teknik Industri pada Disember 2009. Jurnal diambil daripada volume 9 nombor 2. Jurnal ini mendefinisikan tentang warna alam dan teori-teori warna, zat-zat WA. Kajian menjelaskan proses penghasilan yang terbahagi kepada tiga iaitu proses mordating (proses awal), proses mewarna (celupan) dan proses fiksasi (Mematikan warna). Pengkaji turut mengkaji tentang WS seperti napthol, indigosol, warna rapid dan warna reaktif. Eksperimen kajian dijalankan menggunakan kain sutera dan zat WA seperti daun jati, daun betik, kulit buah manggis, alvakado dan daun jambu batu. Bahan pemati yang digunakan adalah tawas, tunjung, karbona soda ash dan kapur tohor. Pengkaji membandingkan WS. 45. FYP FTKW. yang tetentu bagi mereka. Pengkaji menyertakan konsep asal.

(58) menggunakan WA.. 6. Gambir (Uncaria gambir Roxb) sebagai pewarna alam kain batik sutera, katun, dan rayon.. Jurnal ini bertajuk Gambir (Uncaria Gambir Roxb) Sebagai Pewarna Alam Kain Batik Sutera, Katun Dan Rayon ditulis oleh Sofyan dan Failisnur. Diterbitkan oleh Litbang Industri. Diambil daripada volume 6, nombor 2 dan halaman muka surat 89 sehingga 98. Tujuan penelitian kajian ini untuk melihat kualiti kain batik yang telah dicelup dengan zat WA gambir. Pengujian dilakukan untuk memastikan tahap kualiti pada kain sutera setelah melalui proses pewarnaan. Pengujian yang dilakukan untuk mengenalpasti kelunturan WA terhadap pencucian, sinaran, gosokan dan juga peluh. Penggunaan tiga pengunci warna iaitu tawas, tunjung dan kapur.. 7. Ciri-Ciri Keindahan Dalam Penghasilan Rekaan Batik Kontemporari Berinspirasikan Motif Abstrak. Ciri-Ciri Keindahan Dalam Penghasilan Rekaan Batik Kontemporari Berinspirasikan Motif Abstrak ditulis oleh Zamrudin Abdullah, Sabzali Musa Khan, Siti Rohaya Yahaya dan Mohammad Radzi Manap. Diterbitkan pada 2019 oleh Jurnal Pengajian. Jurnal diambil daripada volume 30, nombor 1dan halaman muka surat 236 sehingga 269.. 46. FYP FTKW. dengan WA dan mendapati bahawa songket lebih cantik dengan.

(59) merupakan kesinambungan warisan tradisi Melayu. Pengkaji turut menjelaskan asal usul kewujudan batik. Pengkaji juga menyatakn bagaimana proses penghasilan batik dan pengeluaran batik dengan teknk yang betul.. 8. Pengaruh Ekstraksi Zat Warna Alam dan Fiksasi Terhadap Ketahanan Luntur Warna Pada Kain Batik Katun. Titiek Pujilestari telah menulis jurnal bertajuk Pengaruh Ekstraksi Zat Warna Alam dan Fiksasi Terhadap Ketahanan Luntur Warna Pada Kain Batik Katun. Diterbitkan dengan Kerjasama Organisasi Dinamika Kerajinan dan Batik pada 2014. Diambil daripada volume 31 No 1dan halaman muka surat 31 sehingga 40. Pengkaji. menfokuskan. tentang. zat. warna. alam. dengan. menggunakan fiksasi atau pemati warna iaitu tunjung, tawas dan kapur. Tujuan penyelidikan dilakukan untuk mengetahui perbandingan ekstrak zat WA dengan menggunakan beberapa bahan fiksasi. Penelitian menggunakan bahan WA seperti daun indigo, kulit kayu nangka, daun mangga, biji buah kesumba dan kulit buah manggis sebagai pengujian. Pengujian dilakukan dengan meneliti tahap kelunturan warna terhadap cucian dan sinaran matahari. Penelitian juga difokuskan keatas fabrik kapas.. 47. FYP FTKW. Kajian menerangkan tentang konsep rekaan seni batik yang.

(60) Pewarna Alami untuk Kain Katun.. Jurnal. bertajuk. Pemanfaatan. Daun. Harendong. (Melastoma. malabathricum) Sebagai Pewarna Alami untuk Kain Katun ditulis oleh Enur Azizah & Alex Hartana yang diterbitkan pada tahun 2018 oleh Dinamika Kerajinan dan Batik. Jurnal diambil daripada volume 35 nombor dari halaman muka surat 1 hingga 8. Jurnal ini menjelaskan bahawa penelitian dilakukan bertujuan mencari kelebihan daripada daun senduduk atau dikenali sebagai Daun Harendong dalam penghasilan pewarna alam untuk kain kapas. Pengkaji menfokuskan zat warna daripada daun senduduk dan hasil yang diperolehi keatas fabrik kapas. Hal ini demikian kerana pengkaji menggunakan bahan alam daripada daun senduduk untuk dijadikan eksperimen terhadap kain kapas.. 10. Aplikasi Kulit Buah Manggis (Garcinia Mangostana L.) Sebagai Pewarna Alami Pada Kain Katun Secara Pre-Mordanting.. Manuntun Manurung menulis jurnal bertajuk Aplikasi kulit buah manggis (Garcinia mangostana L.) sebagai pewarna alami pada kain katun secara pre-mordanting yang diterbitkan pada 2012. Jurnal diterbitkan oleh Jurnal Kimia yang diambil daripada volume 6 bernombor 2 pada halaman muka surat 183 sehingga 190.. 48. FYP FTKW. 9. Pemanfaatan Daun Harendong (Melastoma malabathricum) Sebagai.

(61) menggunakan bahan fiksasi iaitu kapur pada fabrik kapas.Penelitian menfokuskan kesan yang berlaku pada fabrik kapas apabila menggunakan zat warna alam daripada kulit manggis yang difiksasikan dengan kapur. Pengkaji menggunakan jurnal ini sebagai rujukan untuk mengetahui maklumat tentang aplikasi zat warna alam pada fabrik kapas.. 11. Keragaan dan Konsep Perbaikan Pengembangan Kapas Di Indonesia.. Jurnal Keragaan dan Konsep Perbaikan Pengembangan Kapas Di Indonesia ditulis oleh Moch. Sahid dan S.A. Wahyuni dan diterbitkan pada tahun 2001 oleh Balai Penelitian Tanaman Tembakau Dan Serat: Monograf Balittas yang diambil dari Nombor 7 halaman muka surat 2 sehingga 10. Jurnal ini melakukan penelitian terhadap penanaman tanaman kapas dan perkembangan pokok kapas yang menjadi kepentingan kepada ekonomi di Indonesia. Pengkaji menggunakan jurnal ini untuk mengetahui lebih mendalam tentang penghasilan fabrik kapas yang terhasil daripada pokok kapas.. 12. Batik: Sejarah dan Keistimewaan Tekniknya.. Batik: Sejarah dan Keistimewaan Tekniknya ditulis oleh Abdullah Jumain Abu Samah pada tahun 1990 diterbitkan oleh Akademika 37. 49. FYP FTKW. Jurnal ini meneliti tentang aplikasi pada kulit buah manggis yang.

(62) tentang teori, asal usul batik. Teknik batik, motif batik, warna celupan pada batik dan corak-corak batik. Pengkaji menjadikan jurnal ini sebagai rujukan untuk mengetahui teknik canting secara lebih terperinci yang diterangkan oleh Abdullah Jumain Abu Samah.. 13. Roses Mallee Recovery Plan.. Penulis A.E. Kelly & D.J Coatex menulis jurnal yang bertajuk Roses Mallee Recovery Plan. Australia yang diteerbitkan oleh Western Australian Wildlife Management Program Nombor 4. Pengkaji menggunakan jurnal ini untuk mendpatkan mklumat tentang Roses Mallee yang akan dijadikan sebagai inspirasi motif pada rekaan corak.. 14. Bubidaya Tanaman Kunyit. Jurnal bertajuk Bubidaya Tanaman Kunyit ditulis oleh Mono Rahardjo & Otih Rostiana yang diterbitkan pada 2005 oleh Badan Penelitian dan Perkembangan Pertanian Nombor 11. Jurnal ini meneliti tentang tanaman kunyit. Jurnal ini turut menerangkan secara terperinci unyit yang mampu digunakan dalam pelbagai bidang.. 50. FYP FTKW. nombor 1 halaman muka surat 73 sehingga 90. Jurnal ini menerangkan.

(63) Industri Batik di Indonesia.. Penulis iaitu Paryanto, Purwanto, Kwartiningsih dan Mastuti menerbitkan jurnal pada 2012 iaitu Pembuatan Zat Warna Alami Dalam Bentuk Serbuk Untuk Mendukung Industri Batik di Indonesia. Jurnal diterbit oleh Jurnal Rekayasa Proses Volume 6 nombor dan halaman muka surat 26 hingga 29. Jurnal ini menerangkan tentang zat warna alami yang dijadikan serbuk bertujuan memudahkan proses pemakaian zat warna alam.. 16. Uji Coba Pewarna Campuran Secang dan Daun Mangga Pada Kain Katun Prima. Penulis Zuina Nilamsari dan Nunuk Giara menulis jurnal bertajuk Uji Coba Pewarna Alami Campuran Secang dan Daun Mangga Pada Kain Katun Prima pada 2018 volume 6 Nombor 1 pada halaman muka surat 839 sehingga 847. Penulis mengkaji dengan melakukan eksperimen untuk memperolehi inovasi dari warna alam yang dihasilkan daripada Secang dan Daun Mangga. Pengkaji mengumpul maklumat tentang larutan warna Daun Mangga daripada jurnal ini.. 51. FYP FTKW. 15. Pembuatan Zat Warna Alami Dalam Bentuk Serbut Mendukung.

(64) Pewarna Alami Untuk Kain Katun.. Penulis Enur Azizah dan Alex Hartana menulis jurnal bertajuk Pemanfaatan Daun Harendong (Melastoma Malabathricum) Sebagai Pewarna Alami untuk Kain Katun yang diterbitkan oleh Dinamika Kerajinan dan Batik pada tahun 2018. Jurnal volume 35 nombor 1 halaman muka surat 1 hingga 8 menfokuskan tentang daun harendang yang dikenali sebagai daun senduduk. Pengkaji menngunakan jurnal ini untuk mendapat maklumat tentang kesan warna alam menggunakan daun senduduk pada fabrik kapas.. 18. Keragaan dan Konsep Perbaikan Pengembangan Kapas di Indonesia. Jurnal Keragaan dan konsep perbaikan pengembangan kapas di Indonesia diterbitkan oleh Monograf Kapas yang ditulis oleh Sahid, M., & Wahyuni, S. A. pada 2001. Jurnal nombor 7 halaman muka sirat 2 hingga 10 mrnfokuskan tentang perkembangan kapas. Pengkaji mendapatkan maklumat tentang kapas daripada jurnal ini.. 52. FYP FTKW. 17. Pemanfaatan Daun Harendong (Melastoma Malabathrium) Sebagai.

(65) Alami Pada Kain Katun Secara Pre-mordating. Manuntun Manurung pada 2012 menulis jurnal Aplikasi Kulit Buah Manggis (Garcinia Mangostana L.) Sebagai Pewarna Alami Pada Kain Katun Secara Pre-mordanting yang diterbitkan oleh Jurnal Kimia. Jurnal volukme 6 nombor 2, ha;aman muka surat 183 hingga 190 meneliti tentang Warna alam dari kulit manggis yang akan menggunakan bahan fiksasi yang akan diaplikasikan pada kain kapas. Pengaji menjadikan kajian ini sebagai rujukan untuk menamabah pengetahuan tentang ekstraktasi warna alam yang akan diaplikasi pada kain kapas.. 3.1.4 Akhbar dan laman sesawang. Akhbar merupakan maklumat yang diperoleh oleh wartawan dan ditulis sebagai maklumat. Akhbar adalah sumber kepustakaan yang boleh digunakan dalam kajian sebagai penambah maklumat. Manakala laman sesawang iaitu sumber rujukan yang perlu dikenalpasti ke sahihnya agar tidak mendatangkan maklumat yang tidak tepat dalam kajian. Laman sesawang yang memiliki kesahih yang tepat boleh digunakan sebagai rujukan untuk menguatkan kajian.. 1. Macam Mana Material Cotton Viscose. 53. FYP FTKW. 19. Aplikasi Kulit Buah Manggis (Garcinia Mogostana L) Sebagai Pewarna.

(66) menerangakan tentang sifat Cotton Viscose pada 16 Oktober 2020. Cotton Moden menyatakan kelebihan Cotton Viscose berbanding Cotton yang lain. Pengkaji menggunakan Cotton Viscose sebagai bahan utama dalam penghasilan produk batik dari warna alam. Oleh disebabkan itu, pengkaji menggunakan maklumat melalui carian pada 10 Julai 2021 untuk mengetahu sejauhmana kelebihan Cotto Viscose.. 2. MATRADE Sasar 40 Syarikat Bumiputera ke Pasaran Global. Penulis akhbar Berita Harian ini ialah Shahrizan Salian. Akhbar bertajuk MATRADE Sasar 40 Syarikat Bumiputera ke Pasaran Global ditulis pada 11 Februari 2016. Akhbar ini menerangkan tentang sebuah perbadanan iaitu Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE) yang telah menyasarkan syarikat bumiputera agar menembusi pasaran eksport dengan satu program Generasi Pengeksport Baharu (GenEX). Program ini dikatakan bagus untuk syarikat bumiputera untuk meperluaskan pasaran perniagaan sekaligus membantu negara dalam meningkatkan pendapatan eksport negara. Akhbar ini menegaskan bahawa program ini bagus dengan mengeluas serta memberi cadangan agar usahawan muda tertarik dengan program ini.. 54. FYP FTKW. Menerusi laman sesawang aplikasi facebook milik Cotton Moden.

(67) kain sutera daripada ulat sutera.. 3. Jelajah/ Kain Sutera. Satu siaran milik akaun Trans Tv Official telah memuat naik satu video Jelajah/ Kain Sutera. Penglibatan dalam video diwawancarakan oleh Shasha Bramuda. Video yang berdurasi selama 6 minit 34 saat ini dikeluarkan pada 22 April 2020. Pengkaji melayari laman sesawang ini di aplikasi Youtube pada 25 November 2020. Shasha Bramuda turut menemu bual pakar kerajinan kain sutera iaitu Nandang. Video yang ditontan ini memberi banyak maklumat tentang kain sutera daripada proses awal sehingga terhasilnya sehalai kain sutera polos. Video ini juga menyatakan kualiti benang untuk menghasilkan kain sutera yang terbaik. ShaSha Bramuda turut menyatakan bahawa teknologi moden sangat membantu menghasilkan dengan lebih cepat benang sutera mentah.. 55. FYP FTKW. Gambar 3.1.4.1: Jelajah/Kain sutera menerangkan tentang penghasilan.

(68) Halaman yang ditulis oleh Siti Sarah dalam blognya mengenai metodolgi kajian ditulis pada 2015. Pada bab 3 ia menerangkan tentang maksud serba sedikit atau definisi bagi metodologi kajian. Pengkaji dapat menambah pengetahuan dengan melakukan pembacaan pada blog ini. Blog ini menjelaskan tentang bagaimana kajian dijalankan dengan menggunakan metodologi kajian. Jenis metodologi kaijian yang lain turut dinyatakan seperti kualitatif dan kuantitatif.. 5. Senduduk. Blog milik Dato’ Mohd Anim Hosna yang ditulis pada 7 Ogos 2010 mengenai Senduduk. Petikan diambil oleh pengkaji pada 30 Jun 2021 tentang daun senduduk kerana pengkaji menggunakan daun senduduk sebagai bahan utama bagi larutan warna alam.. Gambar 3.4.2: Halaman Akhbar Harian Metro tentang batik lukis. 56. FYP FTKW. 4. Metodologi Kajian..

(69) Akhbar Harian Metro dalam halaman Metro Ahad yang ditulis pada 18 November 2018 oleh Aniza Zainudin yang bertajuk Motif Unik Lukis Tangan menfokuskan tentang batik lukis atau dikenali sebagai batik canting. Beliau menemu bual Wan Jafnan Wan Ariffin untuk mendapatkan informasi tentang batik lukis. Wan Jafnan Wan Ariffin menjelaskan tentang keunikan batik lukis dan proses menghasilkan batik lukis.. 3.2 KAJIAN LAPANGAN. Kajian lapangan merupakan satu kaedah metodologi yang diguna pakai oleh pengkaji dalam kajian ini. Pengkaji menglibatkan diri secara langsung dalam kajian lapangan ini. Pengkaji melibatkan diri dalam kajian lapangan ini untuk mengumpul maklumat dengan lebih terperinci dengan beberapa cara. Antaranya ialah lawatan, temu bual dan pemerhatian. Namun begitu, pengkaji juga melibatkan diri di kajian lapangan seperti bengkel. Kajian lapangan ini penting bagi melengkapi kajian pengkaji dengan maklumat yang dikumpul.. 3.2.1 Lawatan. Lawatan merupakan kaedah yang digunakan untuk meneliti dan mengenalpasti kajian yang dijalankan dengan tepat. Lawatan dilakukan sendiri di kawasan penghasilan batik untuk mengetahui beberapa. 57. FYP FTKW. 6. Motif Unik Lukis Tangan.

Rujukan

DOKUMEN BERKAITAN

Untuk mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan amalan mahar dan hantaran perkahwinan dalam kalangan masyarakat Islam daerah Pulau Bangka, maka pengkaji menggunakan kaedah

Kaedah yang digunakan dalam kajian adalah melalui kaedah kuantitatif yang dijalankan secara tinjauan bagi mendapatkan data dan maklumat berkenaan persepsi para pensyarah

Objektif kajian ini adalah untuk memahami kaedah penjagaan hutan adat, mengkaji kepentingan dan kesan yang dihadapi oleh Orang Asal yang terlibat serta mendapatkan persepsi penduduk

Kajian ini juga mengkaji kesan kaedah PBM dalam talian berbantukan persembahan masalah berbentuk grafik (PBM-G) dan kesan kaedah PBM dalam talian berbantukan

H o4 : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar yang mengikuti PBM alam sekitar dalam fizik dengan pelajar yang mengikuti pengajaran fizik

Rajah 4.10 Perbandingan kesan kaedah penglitupan kuratif dan kaedah pencelupan pra-tervulkan ke atas ketumpatan sambung silang bagi filem yang direndam pada suhu 15 minit dan

Kaedah temubual pun digunakan untuk mendapatkan data dan maklumat tentang diskriminasi harga yang dilakukan di Kafetaria Kelab FRIM.. Penulis pun menggunakan kaedah analisis

Kawasan kajian merupakan kawasan yang kaya dengan sumber alam semulajadi yang menarik, unik dan berpotensi yang perlu dipelihara dan dilindungi dari sebarang

Tujuan utama kajian ini adalah untuk melihat kesan kaedah penyelesaian masalah secara kolaboratif dengan pemikiran kritis berdasarkan langkah penyelesaian tetap (KPMs1),

Tujuan kajian ini adalah untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan perbezaan kesan penggunaan kaedah kaunsehng brief dan kumpulan kaunsehng yang menggunakan pende

Kaedah kajian yang digunakan untuk adalah kaedah diskriptif analisis secara kualitatif iaitu kajian analisis secara struktural iaitu kajian dari segi penggunaan bahasa dan

Kaedah yang digunakan adalah bertujuan untuk mengkaji dari segi teknik dan juga bahan dalam menghasilkan kesan jalinan pada karya seni catan.. Oleh kerana itu, untuk mencapai

Kajian ini memberikan manfaat kepada pihak industry batik khususnya dan juga kepada pihak yang menggemari pewarnaan alam kerana di dalam kesuluruhan kajian ini pengkaji

Melalui kaedah temubual pengkaji telah menemubual dua orang responden iaitu pemilik Pakatan Jurukir dan staf yang bekerja disana untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan tajuk

Bab ini juga akan menyentuh berkaitan kaedah yang akan digunakan oleh pengkaji berkaitan cara memperoleh maklumat yang diperlukan dalam kajian ini iaitu Pengurusan Koleksi Tekstil

Kajian yang dilakukan pada kajian ini adalah, aplikasi motif terumbu karang dalam reka corak pada hijab wanita menggunakan kaedah batik blok.. Kaedah yang digunakan dalam kajian

Bagi memastikan kajian ini dapat dijalankan dengan baik, metodologi kajian telah dirangka untuk mendapatkan kaedah yang paling sesuai dalam mengukur pengaruh

Fenomena ini menerangkan peningkatan ketebalan lapisan antara logam yang berlaku dengan peningkatan suhu dan tempoh celupan adalah disebabkan oleh pembentukan antara logam Fe-Al

Sejumlah 46 pembolehubah perkhidmatan dan alam sekitar yang berkaitan telah dinilai dengan menggunakan kaedah analisis faktor dengan model Service Quality

Kajian ini telah menggunakan dua kaedah metodologi iaitu kaedah ekonometrik untuk menganalisis data siri masa dan kaedah temu bual untuk menganalisis data

Kaedah tinjauan dengan menggunakan instrumen soal selidik digunakan untuk mendapatkan maklumat tentang masalah dan keperluan guru, tahap pengetahuan, tahap kemahiran dan sikap

Tujuan utama projek inovasi adalah untuk membangunkan strategi pengurusan dan kaedah amalan terbaik serta kaedah mengatasi kesan-kesan negatif dari pembangunan bandar

Ini kerana penggunaan kain sutera selesa untuk dipakai oleh ibu-ibu mengandung samada untuk ke pejabat dan majlis - majlis tertentu .Fabrik yang digunakan adalah lembut,