• Tiada Hasil Ditemukan

(1)FYP FTKW PENGLIBATAN KOMUNITI DALAM PEMELIHARAAN MAKANAN TRADISIONAL, NASI KEBULI DI KUALA LIPIS, PAHANG.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "(1)FYP FTKW PENGLIBATAN KOMUNITI DALAM PEMELIHARAAN MAKANAN TRADISIONAL, NASI KEBULI DI KUALA LIPIS, PAHANG."

Copied!
79
0
0

Tekspenuh

(1)FYP FTKW PENGLIBATAN KOMUNITI DALAM PEMELIHARAAN MAKANAN TRADISIONAL, NASI KEBULI DI KUALA LIPIS, PAHANG.. OLEH:. SITI NURFARHANAH BINTI CHE FAUZI. Projek penyelidikan ini disediakan untuk memenuhi keperluan bagi Ijazah Sarjana Muda Pengajian Warisan dengan Kepujian. FAKULTI TEKNOLOGI KREATIF DAN WARISAN UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN 2022.

(2) Saya dengan ini memperakukan bahawa kerja yang terkandung dalam tesis ini adalah hasil penyelidikan yang asli dan tidak pernah dikemukakan oleh ijazah tinggi kepada mana-mana Universiti atau institusi. /. TERBUKA Saya bersetuju bahawa tesis boleh didapati sebagai naskah. keras atau akses terbuka dalam talian (teks penuh). /. SULIT (Mengandungi maklumat sulit di bawah Akta Rahsia Rasmi. 1972)* /. TERHAD (Mengandungi maklumat terhad yang ditetapkan oleh. organisasi dimana penyelidikan dijalankan)* Saya mengakui bahawa Universiti Malaysia Kelantan mempunyai hak berikut: 1. Tesis adalah hak milik Universiti Malaysia Kelantan. 2. Perpustakaan Universiti Malaysia Kelantan mempunyai hal untuk membuat salinan tujuan pengajian sahaja. 3. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara institusi pengajian. Tandatangan. Tandatangan Penyelia Utama. farhanah 990330-03-5878. Daeng Haliza Binti Daeng Jamal. Tarikh:26/2/2022. Tarikh: 27022022. Nota* Sekiranya Tesis ini adalah SULIT atau TERHAD, sila kepilkan bersama surat daripada organisasi dengan menyatakan tempoh dan sebab-sebab organisasi dengan menyatakan tempoh dan sebab-sebab kerahsiaan dan sekatan. i. FYP FTKW. PERAKUAN TESIS.

(3) Syukur Alhamdulillah ke hadrat Allah Subhanahu Wata’ala, dengan izin limpah kurnia dan rahmat taufik serta hidayah daripadaNYA maka dapat saya laksanakan projek penyelidikan ini dengan tempoh masa yang ditetapkan. Di sini juga saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada penyelia projek penyelidikan saya iaitu Dr. Daeng Haliza Binti Daeng Jamal yang banyak membantu memberi didikan, sumbangan idea serta sokongan moral bagi memastikan saya dan rakan mahasiswa lain dalam menyiapkan projek penyelidikan ini. Terima kasih juga saya ajukan kepada respondenresponden komuniti setempat iaitu seramai 165 orang warga Kuala Lipis kerana sudi meluangkan masa dan memberi kerjasama baik dalam proses instrumen kajian yang dijalankan di Kuala Lipis, Pahang. Dalam kesempatan ini juga, saya merakamkan sekalung penghargaan kepada ibu dan keluarga saya yang telah memberikan sokongan dan dorongan semasa menjalani tempoh pengajian dan pengkajian ini. Pengorbanan mereka amat dihargai dan dikenang. Ucapan terima kasih juga diucapkan kepada sahabat-sahabat seperjuangan saya yang sentiasa membantu dan menjadi tempat rujukan dan perbincangan sepanjang menjalankan kajian ini. Kerjasama mereka amat dihargai. Akhir kalam, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak pentadbiran Universiti Malaysia Kelantan (UMK) khususnya Dr. Hanisa Binti Hassan selaku Dekan Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan yang telah membenarkan projek penyelidikan ini dilaksanakan. Dengan demikian adalah diharapkan penyelidikan ini dapat memberi manfaat dan rujukan di masa akan datang kepada mahasiswa dan masyarakat umum.. ii. FYP FTKW. PENGHARGAAN.

(4) BAB 1 ............................................................................................................................... 1 PENDAHULUAN ............................................................................................................ 1 1.1. PENGENALAN ................................................................................................. 1. 1.2. PERMASALAHAN KAJIAN ........................................................................... 2. 1.3. PERSOALAN KAJIAN ..................................................................................... 3. 1.4. OBJEKTIF KAJIAN .......................................................................................... 4. 1.5. SKOP KAJIAN .................................................................................................. 4. 1.6. DEFINISI OPERASIONAL .............................................................................. 5. 1.6.1. Warisan ....................................................................................................... 5. 1.6.2 Makanan Tradisional ........................................................................................ 6 1.6.3 Penglibatan Komuniti ....................................................................................... 6 1.6.4 Nasi Kebuli ....................................................................................................... 7 1.7. KEPENTINGAN KAJIAN ................................................................................ 7. 1.7.1 Melahirkan modal insan yang berjati diri kebangsaan dan patriotik. ............... 7 1.7.2 Dapat memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat majmuk di daerah Kuala Lipis. ............................................................................................................... 8 1.8. ORGANISASI PENULISAN ............................................................................ 8. BAB 2 ............................................................................................................................. 10 SOROTAN KAJIAN ...................................................................................................... 10 2.1 PENGENALAN .................................................................................................... 10 2.2 TEORI FUNGSIONALISME ............................................................................... 10 iii. FYP FTKW. ISI KANDUNGAN.

(5) 2.3.1 Penglibatan Komuniti ..................................................................................... 17 2.3.2 Pemeliharaan Makanan Tradisional ............................................................... 18 2.3.3 Nasi Kebuli ..................................................................................................... 19 2.4 KERANGKA TEORITIKAL................................................................................ 22 2.5 KESIMPULAN ..................................................................................................... 24 BAB 3 ............................................................................................................................. 25 METODOLOGI KAJIAN .............................................................................................. 25 3.1 PENGENALAN .................................................................................................... 25 3.2 PROSES PENGUMPULAN DATA ..................................................................... 25 3.2.1 Data Sekunder ................................................................................................ 26 3.2.2 Data Primer..................................................................................................... 28 3.2.3 Kuantitatif ....................................................................................................... 29 3.2.4 Kualitatif ......................................................................................................... 32 3.3 KAEDAH ANALISIS DATA............................................................................... 33 3.4 KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN ...................................................... 37 3.4.1 Kesahan Dalam Kajian Kuantitatif ................................................................. 37 3.4.2 Kebolehpercayaan Dalam Kajian Kuantitatif................................................. 38 3.4.3 Kesahan Dalam Kajian Kualitatif ................................................................... 38 3.4.4 Kebolehpercayaan Dalam Kajian Kualitatif ................................................... 39 3.5. KESIMPULAN ................................................................................................ 39. BAB IV ........................................................................................................................... 41 iv. FYP FTKW. 2.3 SOROTAN KAJIAN LEPAS ............................................................................... 17.

(6) 4.1 PENGENALAN .................................................................................................... 41 4.2 ANALISIS DAPATAN SOAL SELIDIK RESPONDEN .................................... 41 4.2.1 Analisis latar belakang responden .................................................................. 42 4.2.2 Pengetahuan tentang sejarah Nasi Kebuli ...................................................... 44 4.2.3 Penglibatan komuniti terhadap makanan tradisional Nasi Kebuli.................. 47 4.3 PENGLIBATAN KOMUNITI SETEMPAT DALAM PEMULIHARAAN MAKANAN WARISAN NASI KEBULI .................................................................. 52 4.4 FAKTOR PENGLIBATAN KOMUNITI............................................................. 52 4.5 Kesimpulan ........................................................................................................... 56 BAB V ............................................................................................................................ 58 RUMUSAN, CADANGAN DAN PENUTUP ............................................................... 58 5.1 RUMUSAN KAJIAN ........................................................................................... 58 5.2 CADANGAN ........................................................................................................ 59 5.2.1 Kesedaran komuniti tempatan ........................................................................ 59 5.2.2 Penglibatan komuniti tempatan ...................................................................... 60 5.3 PENUTUP ............................................................................................................. 60 RUJUKAN ...................................................................................................................... 62 LAMPIRAN A ................................................................................................................ 66 LAMPIRAN B ................................................................................................................ 67. v. FYP FTKW. DAPATAN KAJIAN ...................................................................................................... 41.

(7) NO. HALAMAN. 3.1. Jadual Penentuan Saiz Sampel Krejcie & Morgan. 34. 3.2. Proses Aliran Pembinaan Soal Selidik. 35. 4.1. Analisis Latar Belakang Responden. 46. 4.2. Analisis Pengetahuan Sejarah Nasi Kebuli. 48. 4.3. Analisis Penglibatan Komuniti Terhadap Nasi Kebuli. 51. SENARAI RAJAH NO. HALAMAN. 2.1. Kerangka AGIL. 13. 2.3. Kerangka Teoritikal. 26. 3.1. Proses Aliran Kajian. 29. 4.1. Kerangka Teori Dapatan Kajian. 58. SENARAI GAMBAR NO 4.1. HALAMAN Sejarah Nasi Kebuli. vi. 50. FYP FTKW. SENARAI JADUAL.

(8) TRADISIONAL NASI KEBULI DI KUALA LIPIS, PAHANG Abstrak Kajian ini bertujuan meneroka sejarah dan perkembangan makanan tradisional Nasi Kebuli serta menganalisis penglibatan komuniti Kuala Lipis, Pahang berkaitan kepentingan dan langkah pemuliharaan makanan tradisional Nasi Kebuli. Selain itu, objektif kajian ini adalah untuk mencadangkan langkah pemeliharaan makanan tradisional Nasi Kebuli dalam kalangan generasi kini. Kaedah kajian yang digunakan ialah kaedah kuantitatif iaitu soal selidik dan kaedah kualitatif iaitu kajian kepustakaan. Penglibatan komuniti Kuala Lipis dalam pemuliharaan makanan tradisional Nasi Kebuli dikaji dengan menggunakan Teori Fungsionalisme. Hasil dapatan kajian yang dianalisis menunjukkan responden kurang pengetahuan tentang makanan tradisional Nasi Kebuli dari segi sejarah dan kemahiran penyediaan Nasi Kebuli secara tradisional. Penerimaan responden terhadap makanan tradisional Nasi Kebuli adalah ditahap baik dan memuaskan. Namun begitu, faktor teknologi menyebabkan makanan tradisional Nasi Kebuli kurang mendapat sambutan dalam kalangan generasi kini. Oleh itu, langkah terbaik dan berkesan untuk memelihara makanan tradisional Nasi Kebuli adalah melalui sektor pelancongan bagi menggalakkan generasi kini untuk mengenali dan merasai makanan tradisional Nasi Kebuli dalam kehidupan seharian. Kata Kunci: Penglibatan, Komuniti, Pemeliharaan, Makanan Tradisional.. vii. FYP FTKW. PENGLIBATAN KOMUNITI DALAM PEMULIHARAAN MAKANAN.

(9) TRADITIONAL KEBULI RICE FOOD IN KUALA LIPIS, PAHANG. Abstract. This study aims to explore the history and development of Nasi Kebuli traditional food as well as analyze the involvement of the Kuala Lipis, Pahang community related to the importance and conservation measures of Nasi Kebuli traditional food. In addition, the objective of this study is to suggest measures to preserve the traditional food of Nasi Kebuli among the current generation. The research method used is a quantitative method that is a questionnaire and a qualitative method that is a library study. The involvement of the Kuala Lipis community in the conservation of Nasi Kebuli traditional food was studied using Functionalism Theory. The results of the study analyzed showed that the respondents lacked knowledge about Nasi Kebuli traditional food in terms of history and traditional Nasi Kebuli preparation skills. Respondents' acceptance of Nasi Kebuli traditional food is at a good and satisfactory level. However, technological factors cause the traditional food of Nasi Kebuli to be less popular among the current generation. Therefore, the best and effective way to preserve the traditional food of Nasi Kebuli is through the tourism sector to encourage the current generation to recognize and taste the traditional food of Nasi Kebuli in daily life. Keywords: Involvement, Community, Maintenance, Traditional Food.. viii. FYP FTKW. COMMUNITY INVOLVEMENT IN THE CONSERVATION OF.

(10) PENDAHULUAN 1.1 PENGENALAN Terdapat pelbagai jenis makanan tradisional yang masih dikekalkan dari segi sejarah dan sambutannya oleh komuniti tempatan. Salah satu makanan tradisional yang tersohor di Malaysia serta menjadi tumpuan oleh komuniti tempatan dan pelancong adalah seperti Nasi Lemak, Laksa, Satey, rendang, kuih-muih tradisional dan pelbagai lagi. Nasi sememangnya merupakan makanan harian yang utama bagi rakyat Malaysia (Hasbullah Md Som, 2015). Hal ini kerana, nasi putih mempunyai karbohidrat kompleks yang berperanan penting dalam memberikan tenaga kepada tubuh badan untuk melakukan aktiviti harian (Marianti, 2019). Pelbagai nasi yang boleh dijumpai di negara Malaysia antaranya ialah Nasi Kerabu, Nasi Ayam, Nasi Tumpang dan sebagainya. Tidak ketinggalan, Nasi Kebuli juga merupakan salah satu makanan tradisional yang istimewa bagi komuniti tempatan di Kuala Lipis, Pahang. Makanan tradisional tempatan dapat menarik minat ramai pelancong untuk berkunjung, sekali gus mereka dapat menghayati kepelbagaian citarasa Malaysia dan mampu membantu memajukan industri pelancongan negara. Seterusnya, penyebaran ke pelbagai bahagian etnik Melayu di Asia Tenggara termasuk Malaysia memberikan pengaruh sejarah dan budaya yang kuat, salah satunya adalah budaya makanan. Dengan adanya penyebaran ini, terdapat beberapa jenis makanan tradisional terutamanya Nasi Kebuli yang hampir sama tetapi berlainan sejarah diantara Sumatra dan Malaysia (Rahman, 2017). Dari segi sejarah di Malaysia, pada tahun 1944 Nasi Kebuli mula diperkenalkan oleh Hussin iaitu salah seorang penduduk dari Kampung 1. FYP FTKW. BAB 1.

(11) Baginda Almarhum Sultan Mahmud Shah dan 60 orang pengikutnya pergi ke bandar Kuala Lipis dan berhenti berehat di Kuala Kenong. Baginda berjumpa dengan Hussin dan meluahkan hasratnya untuk makan nasi dengan berlaukan ayam kampung. Hussin mengambil tindakan untuk memasak nasi tersebut dan kemudian menghidangkannya kepada Sultan serta pengikut-pengikutnya. Berdasarkan situasi itu, ia diberi nama Nasi Kebuli bersempena dengan nama Ke Bawah Duli. Sehingga kini, ia telah dijadikan sebagai salah satu santapan popular Diraja Pahang dan hanya disajikan pada majlis-majlis tertentu sahaja (Malaysia Aktif, 2019). Oleh itu, Nasi Kebuli ini menyimpan sejarahnya yang tersendiri. Keenakan Nasi Kebuli yang dinikmati dengan ayam kampung pastinya menjadi makanan kegemaran penduduk Pahang. Nasi Kebuli ini adalah makanan warisan Negeri Pahang khususnya bagi Daerah Kuala Lipis seperti yang dicatatkan pada Muzium Warisan Kuala Lipis (Uswa Hazizah, 2015). Selain dari menggunakan beras dan daging kambing atau ayam sebagai bahan utama, Nasi Kebuli juga menggunakan pelbagai rempah-ratus seperti bunga cengkih, bunga pelaga, bunga pekak, kayu manis, biji pala, jintan, ketumbar, adas manis, serai, bawang putih, bawang merah dan daun tutur. Selain itu, bahan masakan Nasi Kebuli boleh dicampurkan dengan kismis, yogurt dan minyak samin. Jelaslah, Nasi Kebuli ini mengandungi pelbagai khasiat yang bermanfaat untuk kesihatan tubuh badan.. 1.2 PERMASALAHAN KAJIAN Pada masa kini, makanan tradisional adalah sesuatu yang sangat penting untuk menjaga istiadat tradisional yang telah wujud sejak beberapa generasi. Kemahiran masakan tempatan adalah sesuatu yang penting dan menarik dalam bidang pelancongan. 2. FYP FTKW. Kuala Kenong, Kuala Lipis, Pahang. Nasi Kebuli ini mula wujud ketika Seri Paduka.

(12) beberapa makanan warisan di Malaysia yang didapati ada yang hampir diancam kepupusan (Buku Makanan Warisan Hampir Pupus, 2016). Penyediaan makanan, jenis makanan dan menu penyediaan adalah warisan yang dikekalkan dari satu generasi ke generasi yang lain yang terdiri daripada berbagai-bagai bangsa di Malaysia. Walaupun ia masih bertahan sehingga ke hari ini, tetapi ia masih menjadi persoalan. Pendedahan untuk memulakan budaya moden melalui corak pemakanan segera adalah masalah yang cukup bermakna dan perlu diambil berat. Nasi Kebuli semakin lama semakin dilupakan oleh penduduk tempatan malahan ada juga segelintir orang yang sama sekali tidak tahu tentang kewujudan Nasi Kebuli. Kemerosotan populariti makanan tradisional ini dilihat menjadi faktor yang menyebabkan masyarakat lebih cenderung ke arah makanan barat yang lebih mudah untuk dimiliki.. 1.3 PERSOALAN KAJIAN Bagi menentukan objektif kajian, maka terhasil beberapa persoalan kajian yang akan dikemukakan oleh responden semasa menjalankan kajian ini seperti berikut: i.. Bagaimanakah perkembangan sejarah makanan tradisional Nasi Kebuli di Kuala Lipis, Pahang?. ii.. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan Nasi Kebuli di Kuala Lipis, Pahang kurang diusahakan dan kurang mendapat sambutan dalam kalangan masyarakat?. iii.. Sejauhmanakah penglibatan komuniti dalam usaha memelihara makanan tradisional Nasi Kebuli di Kuala Lipis, Pahang?. 3. FYP FTKW. yang sangat diminati (Lopez dan Martin, 2006). Perkara yang sama turut berlaku pada.

(13) Makanan tradisional Nasi Kebuli ini dapat menyumbang ke arah penambahan sektor pelancongan warisan sekiranya usaha pengekalan dan transmisi dilakukan dengan lebih banyak. Keunikan penyediaan makanan dengan pelbagai pengaruh mampu menguatkan lagi sejarah warisan di Kuala Lipis. Oleh itu, objektif kajian ini dilakukan adalah untuk: i.. Meneroka sejarah dan perkembangan Nasi Kebuli di Pahang.. ii.. Menghuraikan faktor-faktor kemerosotan permintaan dan penyediaan Nasi Kebuli di Pahang khususnya di daerah Kuala Lipis.. iii.. Menganalisis penglibatan komuniti setempat di Kuala Lipis, Pahang dalam usaha memulihara dan memelihara Nasi Kebuli menerusi Teori Fungsionalisme (1995).. 1.5 SKOP KAJIAN Kajian ini menfokuskan kepada golongan komuniti di Negeri Pahang terutamanya di daerah Kuala Lipis. Konsep komuniti adalah kumpulan kecil manusia yang berada di kawasan tertentu. Secara umumnya, sesebuah komuniti merujuk kepada perkongsian nilai yang sama daripada satu unit kecil seperti kampung kepada satu unit besar seperti negara. Kajian ini menfokuskan kepada golongan komuniti kecil-kecilan iaitu yang menetap di sekitar daerah Negeri Pahang. Seterusnya, lokasi tumpuan kajian adalah secara meluas di kawasan Negeri Pahang terutamanya di daerah Kuala Lipis. Lokasi utama yang akan diberi tumpuan lebih adalah tempat jualan atau kawasan yang mempunyai Nasi Kebuli. Walau bagaimanapun, kawasan-kawasan lain yang mempunyai makanan tradisional juga turut menjadi pilihan untuk lokasi kajian ini.. 4. FYP FTKW. 1.4 OBJEKTIF KAJIAN.

(14) Definisi operasional bertujuan untuk menerangkan keseluruhan penulisan. Dalam kajian ini, istilah dan konsep yang akan dihuraikan ialah konsep warisan, makanan tradisional, penglibatan komuniti dan Nasi Kebuli. 1.6.1. Warisan Warisan secara mudahnya difahami sebagai perlakuan yang diturunkan dari. generasi ke generasi dan akhirnya menjadi budaya hidup. Warisan adalah kegiatankegiatan budaya atau tindakan yang dilakukan oleh manusia dalam meneruskan kehidupan secara turun temurun (Yuszaidy Mohd Yusoff 2011). Menurut Adi Taha (2001), warisan adalah tinggalan yang berkaitan dengan perasaan bangga dan akhirnya menjadi pengenalan atau tanda kepada sebuah bangsa. Warisan wujud setelah melalui satu proses sejarah yang panjang sehingga mampu mewujudkan rasa kesepunyaan untuk diteruskan dari generasi ke generasi. Begitu juga dengan Malaysia, warisan budayanya yang bersifat rencam dan unik wujud sejak zaman berzaman. Semua pihak perlu sentiasa berusaha untuk memelihara warisan budaya masing-masing termasuk penglibatan serius kerajaan melalui beberapa garis panduan dan akta berkaitan warisan. Jabatan Warisan Negara yang diletakkan dibawah Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia memainkan peranan penting dalam memelihara warisan Malaysia. Oleh itu, Akta Warisan Kebangsaan 2005 telah diwujudkan bagi melindungi dan memulihara Warisan Negara. Secara umumnya, warisan terbahagi kepada dua, warisan ketara (tangible) dan warisan tidak ketara (intangible). Manakala menurut Akta Warisan Kebangsaan 2005 pula memecahkan warisan kepada 4 kategori iaitu warisan kebudayaan meliputi warisan ketara dan warisan tidak ketara, warisan alam semula jadi, warisan budaya bawah air dan warisan orang hidup atau tokoh. Makanan tradisional dikategorikan sebagai warisan tidak ketara. 5. FYP FTKW. 1.6 DEFINISI OPERASIONAL.

(15) Makanan tradisional amat popular dalam kalangan rakyat Malaysia. Makanan tradisional ini bukan sahaja diminati oleh masyarakat kita tetapi juga oleh golongan antarabangsa. Makanan tradisional ini semakin popular walaupun Malaysia kini telah mencapai status negara maju. Makanan tradisional ini boleh diibaratkan seperti ‘tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas’. Makanan tradisional adalah makanan yang biasa diamalkan sejak beberapa generasi, yang mana terdiri daripada hidangan yang sesuai dengan selera, tidak bertentangan dengan agama dan kepercayaan masyarakat setempat. Bahan yang digunakan untuk proses penyediaan makanan tradisional hanya berasaskan bahan tempatan yang sedia ada (Sastroamidjojo, 1995). Kuhnlein dan Receveur (Kwik,2008) mentakrifkan makanan tradisional sebagai kesan bagi sesebuah proses sosial kebudayaan. Budaya pemakanan tradisional masyarakat Melayu dapat ditakrifkan sebagai barangan yang diperoleh daripada persekitaran semula jadi tempatan yang dapat diterima sebagai makanan harian. Ini juga merangkumi maksud sosiobudaya, teknik pemerolehan, pemprosesan, komposisi, penggunaan dan akibat pemakanan bagi orang yang memakan makanan tersebut (Kuhnlein dan Receveur, 1996). 1.6.3 Penglibatan Komuniti Perbincangan mengenai definisi penglibatan komuniti dimulai dengan pemahaman istilah komuniti. Komuniti dapat ditakrifkan sebagai kumpulan individu yang mendiami satu kawasan geografi, berinteraksi sesama mereka dalam satu jangka masa yang lama sehingga membentuk satu ikatan atau perhubungan bersama (Paul Spicker dan George Hillary, 1995). Berdasarkan definisi yang dikemukakan, dapat. 6. FYP FTKW. 1.6.2 Makanan Tradisional.

(16) individu mahupun kumpulan, lokasi di mana mereka tinggal, interaksi di antara sesama mereka dalam jangka masa tertentu sehingga melahirkan amalan dan cara hidup dalam pelbagai aspek kehidupan seperti sosio ekonomi, budaya atau tradisi serta bahasa yang terhasil daripada interaksi tersebut. 1.6.4 Nasi Kebuli Nasi Kebuli adalah hidangan nasi yang kaya dengan rempah dan aroma khas bercita rasa gurih. Nasi ini dimasak bersama pati daging kambing, susu kambing dan minyak samin, kemudian disajikan dengan daging kambing goreng dan ditaburi dengan hirisan kismis atau kurma. Hidangan ini sangat popular di kalangan warga Betawi begitu juga dalam masyarakat berketurunan Arab di Indonesia. Nasi Kebuli ini menunjukkan pengaruh budaya Arab Timur Tengah, khususnya tradisi Arab Yaman. Dalam budaya Betawi, Nasi Kebuli biasanya dihidangkan dalam perayaan keagamaan Islam seperti hari raya, korban atau maulid. (Kompas.com, 2009).. 1.7 KEPENTINGAN KAJIAN Nasi Kebuli mempunyai kepentingan tersendiri yang dapat menyumbang kepada pembangunan bangsa dan negara. Antaranya ialah: 1.7.1 Melahirkan modal insan yang beridentiti nasional dan patriotik. Dalam industri makanan, Nasi Kebuli dapat melahirkan modal insan yang beridentiti nasional dan patriotik. Ini kerana Nasi Kebuli penting dalam meneruskan adat dan warisan budaya yang diwarisi secara turun-temurun. Dalam konteks masyarakat Malaysia, makanan tradisi adalah elemen penting untuk menggambarkan keunikan dan identiti sesuatu bangsa dan budaya (Phong, 2015). Justeru itu, anak muda di Kuala Lipis. 7. FYP FTKW. dirumuskan bahawa sebuah komuniti mengandungi unsur-unsur manusia sama ada.

(17) mengelakkan daripada berlakunya kepupusan dan kehilangan budaya serta adat tradisi masyarakat di Kuala Lipis bak kata peribahasa Melayu “biar mati anak, jangan mati adat”. 1.7.2 Dapat memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat majmuk di daerah Kuala Lipis. Dari perspektif lain, Nasi Kebuli juga mampu memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat majmuk di negara kita terutamanya di Kuala Lipis yang terdiri daripada masyarakat berbilang kaum, agama dan etnik. Sebagai contoh, Kebuli Padi bukan sahaja disukai oleh orang Melayu tetapi juga diminati oleh bangsa lain di Kuala Lipis. Perkara seperti ini dapat membuka jalan bagi usaha mulia pemerintah untuk mengeratkan hubungan antara masyarakat atau komuniti dari pelbagai kaum dan agama di Malaysia.. 1.8 ORGANISASI PENULISAN Secara keseluruhannya, kajian ini mempunyai lima bab. Bab 1 ini menghuraikan mengenai pengenalan, permasalahan kajian, persoalan kajian, objektif kajian, skop kajian, definisi operasional, kepentingan kajian dan organisasi penulisan. Pengenalan kajian ini menerangkan secara terperinci mengenai sejarah dan perkembangan Nasi Kebuli dan permasalahan kajian diterangkan dalam bab ini bagi memastikan kajian dapat dijalankan. Seterusnya, Bab 2 membincangkan mengenai sorotan literatur dan kerangka teori bagi kajian ini. Sorotan kajian adalah kajian-kajian yang mempunyai kaitan dengan tajuk kajian yang dilakukan oleh pengkaji lepas untuk mendapatkan maklumat tambahan. Kerangka teori yang digunakan juga diterangkan secara ringkas dalam bab ini.. 8. FYP FTKW. seharusnya sedar akan keistimewaan serta keunikan budaya di Kuala Lipis. Hal ini dapat.

(18) kajian dan kaedah analisis yang digunakan dalam kajian secara menyeluruh. Perbincangan bab ini merangkumi rekabentuk kajian, pengumpulan data, persempelan kajian dan kaedah analisis yang akan dianalisis bagi mendapatkan maklumat yang tepat. Bab berikutnya adalah Bab 4 yang membincangkan dapatan hasil kajian. Segala maklumat yang diperolehi dianalisis di dalam menggunakan kaedah deskriptif statistik dalam bentuk peratusan untuk memastikan objektif tercapai. Bab yang terakhir ialah Bab 5 yang menghuraikan dan membincangkan mengenai perbincangan dan cadangan kajian dalam rumusan. Rumusan dilakukan mengenai keseluruhan kajian.. 9. FYP FTKW. Disamping itu, bagi Bab 3 dalam kajian ini membincangkan tentang metodologi.

(19) SOROTAN KAJIAN 2.1 PENGENALAN Bab ini menghuraikan sejarah ringkas makanan tradisional Nasi Kebuli, penerangan mengenai konsep, kerangka teori dan kajian masa lalu. Konsep yang dibincangkan adalah penglibatan masyarakat, pengawetan makanan tradisional dan Nasi Kebuli. Kerangka Teori membincangkan Teori Fungsionalisme yang dijadikan panduan dalam menganalisis data kajian ini. Selain itu, bab ini turut menghuraikan kajian-kajian yang telah dilakukan sarjana lepas berkaitan kajian. Kajian lepas perlu dibuat sebelum memulakan sesuatu kajian bagi mengelak berlakunya pengulangan hasil penyelidikan orang lain (Zulkarnain 2001). Dengan adanya sorotan karya atau tinjauan literatur ini, pengkaji dapat mempelajari pengalaman dan menjadikan karya yang dirujuk sebagai sumber dalam penulisan (Rohana Yusuf, 2004). Hal ini juga secara tidak langsung dapat mengenalpasti kelompongan dan memperbaiki kelemahan pengkaji.. 2.2 TEORI FUNGSIONALISME Teori Fungsionalisme yang diperkenalkan oleh Talcott Parsons (1995) adalah teori dalam paradigma fakta sosial dan pengaruhnya yang paling besar dalam sains sosial pada abad ini, sehingga dapat disinonimkan dengan sosiologi (Ritzer, 2005). Dalam kajian ini, asal usul Teori Fungsionalisme yang digunakan adalah dari Talcott Parson (1995). Asumsi asas Teori Fungsionalisme adalah salah satu idea atau perspektif dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai sistem yang terdiri daripada bahagianbahagian yang saling berkaitan antara satu sama lain dan satu bahagian yang tidak dapat 10. FYP FTKW. BAB 2.

(20) pada satu bahagian akan menyebabkan ketidakseimbangan dan seterusnya akan menyebabkan perubahan pada bahagian yang lain. Perkembangan Fungsionalisme didasarkan pada model pengembangan sistem organisasi yang terdapat dalam biologi, asumsi asas teori ini adalah bahawa semua elemen mesti berfungsi sehingga masyarakat dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Fungsi Teori Fungsionalisme dikaitkan sebagai semua aktiviti yang diarahkan untuk memenuhi keperluan atau keperluan sistem. Terdapat empat syarat mutlak dalam Teori Fungsionalisme (1995) yang mesti ada agar masyarakat dapat berfungsi. Empat syarat yang dimaksudkan adalah “AGIL”. “AGIL” bermaksud Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latent Pattern. Demi kelangsungan hidup, masyarakat mesti menjalankan fungsi-fungsi ini, iaitu: i.. Adaptation (adaptasi) iaitu sistem mesti menghadapi situasi luaran yang mendesak. Sistem mesti menyesuaikan diri dengan persekitaran dan menyesuaikan persekitaran dengan keperluannya.. ii.. Goal Attainment (pencapaian matlamat) iaitu sistem mesti menentukan dan mencapai tujuan utamanya.. iii.. Integration (Integrasi) iaitu sistem mesti mengatur hubungan antara bahagianbahagian yang menjadi komponennya. Sistem ini juga mesti menguruskan hubungan antara tiga fungsi penting yang lain.. iv.. Latent Pattern (pemeliharaan corak) iaitu sistem mesti melengkapkan, mengekalkan dan memperbaiki, baik motivasi individu dan corak budaya yang mencipta dan mengekalkan motivasi.. 11. FYP FTKW. berfungsi tanpa bersentuhan dengan bahagian lain. Kemudian perubahan yang berlaku.

(21) penyesuaian iaitu menyesuaikan diri dengan persekitaran dan mengubah persekitaran sesuai dengan keperluan. Sistem keperibadian melaksanakan fungsi mencapai tujuan dengan merumuskan tujuan dan menggerakkan semua sumber untuk mencapai tujuan tersebut. Kerangka AGIL iaitu Adaptation, Goal Attainment, Integration dan Latent Pattern menurut Talcott Parsons (1995) adalah kerangka kerja untuk menganalisis keperluan fungsional dalam semua sistem sosial (Doyle Paul Johnson, 1986). Adaptation adalah keperluan fungsional yang berkaitan dengan penyesuaian dengan keadaan persekitaran, penyesuaian sistem dengan ‘tuntutan realiti’ dan proses transformasi aktif keadaan. Goal Attainment pula adalah keperluan fungsional yang berkaitan dengan tindakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan kumpulan, pemilihan keutamaan tujuan penting untuk kumpulan dengan beberapa objektif. Integration adalah keperluan fungsional yang berkaitan dengan hubungan antara anggota dalam sistem, usaha membina perpaduan dalaman. Latent Pattern Maintenance adalah keperluan fungsionalime yang berkaitan dengan usaha menjaga sistem agar tetap seimbang, usaha untuk mengikat individu dalam sistem dan usaha untuk dipersiapkan setiap kali anggota bertindak di luar sistem (Doyle Paul Johnson, 1986 & Peter Hamilton, 1990). Keempat prinsip fungsional ini saling berkaitan dengan menganalisis tindakan sosial dalam sistem sosial, atau dikenal sebagai terjadinya transaksi dalaman, pola yang dapat dijelaskan sebagai berikut:. Pencapaian Matlamat. Adaptasi. 12. FYP FTKW. Sistem organisasi biologi dalam sistem tindakan berkaitan dengan fungsi.

(22) Maintenance. Rajah 2.1: Kerangka AGIL Keempat keperluan fungsional ini sering disebut sebagai prinsip paksaan (Robert H. Lauer, 1993). Keempat prinsip paksaan ini dikaitkan dengan setiap fungsi dalam kumpulan dapat dijelaskan sebagai berikut: i.. Penyesuaian adalah fungsi asas peranan individu dalam satu kumpulan.. ii.. Pencapaian Matlamat adalah fungsi dan peranan kolektif iaitu kesepakatan untuk mencapai sesuatu tujuan).. iii.. Integrasi adalah fungsi nilai dan norma yang membimbing kumpulan.. iv.. Latent Pattern Maintenance adalah fungsi pemeliharaan corak, alat untuk memotivasi untuk terus berintegrasi (Robert H. Lauer, 1993). Sekiranya kerangka AGIL digunakan untuk menganalisis hubungan antara corak. institusi dalam sistem sosial dengan lebih banyak untuk masyarakat meluas, ia dapat dijelaskan sebagai berikut: i.. Penyesuaian berkaitan dengan struktur institusi ekonomi.. ii.. Pencapaian matlamat. berkaitan dengan struktur institusi. politik atau. pemerintahan. iii.. Integrasi yang berkaitan dengan struktur institusi ialah sistem perundangan, kawalan sosial, agama dan tabiat atau norma interpersonal.. iv.. Latent Pattern Maintence yang berkaitan dengan struktur institusi keluarga, agama, pendidikan (Doyle Paul Johnson, 1986).. 13. FYP FTKW. Integrasi. Corak Laten.

(23) sistem. Proses ini boleh menjadi statik dan boleh dinamik. Perubahan struktur adalah perubahan dalam budaya normatif sosial yang dimaksudkan, atau perubahan dalam "sistem nilai yang paling penting" dalam kehidupan sosial. Pembezaan struktur dalam proses ini akan menyebabkan perubahan dalam subsistem tetapi tidak mengubah struktur sistem sosial secara keseluruhan. Evolusi masyarakat, arah evolusi sosial adalah ke arah peningkatan kemampuan dan penyesuaian terhadap keseimbangan hidup (Robert H. Lauer, 1993). Talcott Parsons (1995) mempunyai idea yang jelas mengenai tahap analisis sosial dan juga hubungan antara pelbagai peringkat. Hierarki dan tahap integrasi mengikut sistem Orang berlaku dalam dua cara. Setiap tahap yang lebih rendah memberikan syarat atau kekuatan yang diperlukan untuk mencapai tahap yang lebih tinggi dan tahap yang lebih tinggi mengawal tahap di bawahnya. Talcott Parsons (1995) idea pemikiran terdapat dalam empat sistem tindakan ciptaannya yang merangkumi sistem sosial, sistem budaya, sistem keperibadian dan organisma tingkah laku. i.. Sistem Sosial Talcott Parsons (1995) mendefinisikan sistem sosial sebagai sistem sosial yang. terdiri daripada sejumlah pelaku yang berinteraksi antara satu sama lain dalam situasi yang tidak mempunyai aspek persekitaran atau fizikal, pelaku yang termotivasi dalam erti memiliki kecenderungan untuk mengoptimumkan kepuasan. Hubungan dengan keadaan mereka ditakrifkan dan dimediasi dari segi sistem simbol umum yang tersusun secara budaya. Definisi di atas cuba mendefinisikan sistem sosial mengikut konsep utama dalam karya Talcott Parsons (1995), iaitu pelakon, interaksi, persekitaran, optimisme, kepuasan dan budaya.. 14. FYP FTKW. Proses keseimbangan merujuk kepada proses yang membantu mengekalkan batas.

(24) Sistem Budaya Talcott Parsons (1995) membayangkan sistem budaya sebagai kekuatan utama. yang mengikat pelbagai elemen dunia sosial. Budaya memediasi interaksi antara pelakon, berinteraksi dengan keperibadian, dan menyatukan sistem sosial. Budaya mempunyai kemampuan untuk menjadi komponen sistem lain. Jadi, dalam sistem sosial, sistem itu dimanifestasikan dalam norma dan nilai, dan dalam sistem keperibadian itu diinternalisasi oleh pelaku. Namun, sistem budaya bukan hanya merupakan bagian dari sistem lain, tetapi juga mempunyai keberadaan yang terpisah dalam bentuk pengetahuan, simbol dan idea. Aspek sistem budaya ini tersedia untuk sistem sosial dan sistem peribadi, tetapi tidak menjadi sebahagian daripada sistem tersebut. Seperti yang berlaku dengan sistem lain. Menurut Goerge Ritzer dalam Talcott Parsons (1990), mendefinisikan budaya dari segi hubungannya dengan sistem tindakan yang lain. Oleh itu, budaya dilihat sebagai sistem simbol berpola, teratur, yang menargetkan orientasi pelakon, aspek keperibadian batin, dan pola yang sudah dilambangkan dalam sistem sosial. Kerana kebiasaannya bersifat subjektif dan simbolik, budaya dapat disebarkan dengan mudah dari satu sistem ke sistem yang lain. Budaya dapat dipindahkan dari satu sistem sosial ke sistem sosial yang lain melalui penyebaran dan pemindahan dari satu sistem keperibadian ke sistem keperibadian yang lain melalui proses pembelajaran dan sosialisasi. Walau bagaimanapun, simbolik iaitu watak subjektif budaya juga menyampaikan ciri lain, iaitu kemampuan untuk mengawal sistem tindakan lain. Ini adalah salah satu sebab mengapa Talcott Parsons melihat dirinya sebagai penentu budaya. iii.. Sistem Keperibadian. 15. FYP FTKW. ii..

(25) sistem sosial. Ini tidak bermaksud bahawa Orang tidak bersetuju dengan kebebasan sistem keperibadian. Orang menyatakan: “Pada pendapat saya, walaupun kandungan utama struktur keperibadian berasal dari sistem sosial dan budaya melalui proses sosialisasi, keperibadian menjadi sistem yang bebas melalui hubungannya dengan organisma itu sendiri dan melalui keunikan pengalaman hidupnya sendiri. Keperibadian didefinisikan sebagai sistem orientasi dan motivasi yang teratur untuk tindakan seseorang pelakon. Komponen asasnya adalah "keperluan pelupusan". Menurut Goeorge Ritzer dalam Parsons and Shils (1951) mendefinisikan pelupusan keperluan sebagai unit motivasi terpenting untuk bertindak. Mereka membezakan disposisi dari jantung penggerak yang merupakan kecenderungan dalaman iaitu tenaga fisiologi yang memungkinkan tindakan mungkin dilakukan. Dengan kata lain, pemanduan yang lebih baik dilihat sebagai sebahagian daripada organisma biologi. Manusia membezakan antara tiga jenis keperluan pelupusan. Jenis pertama, memaksa pelakon menunjukkan cinta, persetujuan, dan sebagainya. Jenis kedua melibatkan internalisasi nilai yang menyebabkan pelaku mematuhi pelbagai standard budaya. Jenis ketiga, ada peranan yang diharapkan menyebabkan pelakon memberi dan menerima respons yang sesuai. iv.. Organisma Tingkah Laku Walaupun Parsons memasukkan organisme tingkah laku sebagai salah satu. daripada empat sistem tindakan, Parsons membincangkannya secara meluas. Walaupun tingkah laku organisma didasarkan pada perlembagaan genetik, organisasinya dipengaruhi oleh proses pengkondisian dan pembelajaran yang berlaku semasa kehidupan. 16. FYP FTKW. Sistem keperibadian tidak hanya dikendalikan oleh sistem budaya, tetapi juga oleh.

(26) beliau dipuji kerana memasukkannya sebagai kajian sosiologinya.. 2.3 SOROTAN KAJIAN LEPAS Menurut Silistyo Basuki (1991), sorotan kajian adalah pernyataan atau fakta yang menyokong objektif. Ini membuktikan bahawa teori yang digunakan bukan sekadar rekaan. Tinjauan literatur melibatkan proses membaca dan mengambil catatan dari penyelidikan masa lalu yang berkaitan dengan kajian yang dijalankan. Sebenarnya, sorotan sastera menjadi panduan asas yang menunjukkan jalan kepada pengkaji mengenai apa yang hendak dikaji (Rosmawati, 2014). Sumber sorotan penyelidikan masa lalu diambil melalui artikel, buku ilmiah, jurnal, tesis atau pernyataan daripada tokoh atau pakar di lapangan. Tujuan utama sorotan kajian sebelumnya adalah untuk mengelakkan penyelidik membuat salinan kajian sebelumnya yang sama tanpa membetulkan atau memperbaiki kelemahan atau mengulangi kesilapan yang dilakukan oleh kajian sebelumnya. Semasa menulis sorotan kajian lepas, penyelidik perlu membincangkan kekuatan dan kelemahan kajian secara kritis (Chua Yan Piaw, 2011). Kajian ini meneliti kajian lepas dari penyelidik terdahulu. 2.3.1 Penglibatan Komuniti Penglibatan komuniti adalah pembangunan pelancongan yang menjadi isu utama dalam konteks pembangunan luar bandar. Sejajar dengan rancangan pembangunan pelancongan luar bandar, usaha untuk mengembangkan sektor pelancongan didasarkan pada. penglibatan masyarakat. setempat.. 17. Kejayaan. pembangunan. pelancongan. FYP FTKW. individu. Organisma biologi jelas merupakan sistem sisa dalam karya Parsons, tetapi.

(27) keputusan dan juga faedah yang dibawa oleh pelancongan (Jaafar et al., 2015). Perbezaannya disebabkan oleh kepelbagaian sasaran para sarjana seperti aspek pentadbiran, statistik, pembangunan kawasan, pertanian, fungsi wilayah dan juga kepadatan penduduk (Aytug & Mikaeli, 2017). Beberapa penyelidik menunjukkan bahawa sokongan penduduk untuk pelancongan adalah asas bagi kejayaan pembangunan pelancongan luar bandar. Oleh itu, adalah perlu bagi pemerintah untuk menggerakkan tenaga dan usaha untuk menyediakan platform bagi mereka untuk memperoleh pengetahuan dan kemahiran yang mencukupi dalam pembangunan pelancongan (Butler & Hinch, 2007). Masyarakat setempat perlu memiliki usaha dan kerjasama yang tinggi dalam memberikan sokongan penuh terhadap pengembangan produk pelancongan desa. Penglibatan masyarakat tempatan penting untuk memanfaatkan peluang yang ada seperti mengembangkan produk pelancongan yang berpotensi untuk dikembangkan. Kejayaan merancang memerlukan penglibatan masyarakat setempat secara keseluruhan dalam pembangunan pelancongan. 2.3.2 Pemeliharaan Makanan Tradisional Makanan tradisional adalah ungkapan budaya, sejarah dan gaya hidup penduduk tempatan. Makanan tradisional juga sering dikaitkan dengan makanan tempatan yang merujuk kepada penggunaan bahan-bahan tempatan yang khusus dalam pengeluaran tempatan yang sangat melibatkan pengetahuan dan kepakaran orang tempatan (Trichopoulou et al., 2007). Di negara Malaysia, masyarakat majmuk telah menyumbang kepada pengeluaran pelbagai jenis masakan warisan yang menunjukkan kreativiti dan seni seperti teknik pembuatan, pembungkusan dan penyediaan makanan. Perkara seperti. 18. FYP FTKW. memerlukan penglibatan anggota masyarakat tempatan baik dalam proses membuat.

(28) kepelbagaian jenis masakan warisan menjadikan negara ini berbeza dengan negara lain. Omar, et al (2011) juga menyatakan bahawa kepentingan makanan tradisional dijaga hingga sekarang untuk generasi akan datang. Sebab utama belia tidak berminat untuk belajar dan memperdalam pengetahuan mereka mengenai penyediaan makanan tradisional adalah kerana kekurangan masa kerana mereka terlalu sibuk, sukar untuk mencari bahan mentah dan mengambil masa yang lama dalam proses. Di samping itu, belia masa kini juga lebih fokus pada prestasi akademik dan kerjaya daripada memperoleh pengetahuan teori dari praktikal (Mohd Shazali Md. Sharif, et al. 2015). 2.3.3 Nasi Kebuli Makanan atau masakan Arab ini dipengaruhi oleh masakan dari negara-negara di Timur Tengah seperti Yaman, Mesir, Turki, Parsi, Tunisia dan Arab Saudi. Pengaruh lain berasal dari Somalia, Afrika Utara, Afghanistan, India, Pakistan dan Malaysia. Sebagai contoh, Nasi Kebuli mempunyai pelbagai rempah yang biasa digunakan untuk membuat makanan khas Arab di Timur Tengah yang terutamanya jintan, pala, cengkeh, ketumbar, kayu manis, lada hitam, garam masala, keju feta, safron dan fenugreek. Di samping itu, faktor peneguhan bagi budaya Arab adalah sikap toleransi dan simpati terhadap masyarakat lain. Kejadian saling memahami antara budaya mendorong mereka untuk saling mengenali, termasuk dalam budaya. Dalam budaya kuliner, misalnya, Nasi Lemak atau Nasi Samin adalah penyesuaian dari masakan atau Nasi Mandhi khas untuk masyarakat Arab Hadramaut. Seterusnya, ketika orang-orang Arab ini berinteraksi dengan orang India, sebuah hidangan bernama Nasi Kebuli muncul. Dalam perkembangan selanjutnya, orang-orang Arab Hadramaut ini membawa kuliner Nasi Kebuli ke Indonesia. Interaksi budaya kuliner antara kedua kelompok ini saling berkait sehingga menimbulkan hidangan untuk orang Palembang yang disebut sebagai Nasi 19. FYP FTKW. ini dapat menarik lebih ramai pelancong untuk datang ke negara ini kerana dengan.

(29) disebabkan oleh perjalanan masa yang panjang dan keadaan geografi yang berbeza (Fadly Rahman, 2018). Sebuah kajian mengenai pemanfaatan Ikan Tuna Albakora pada pembuatan Nasi Kebuli untuk generasi Millenia telah dijalankan pada Februari 2020 hingga April 2020. Objek kajian ini adalah Nasi Kebuli yang dibuat dari campuran Ikan Tuna Albakora dengan peratusan 75%, 100% dan 125%. Setakat ini, pemprosesan tuna terhad untuk diproses menjadi makanan buatan sendiri seperti goreng atau dibakar. Oleh itu, pengkaji perlu mengembangkan produk makanan dari ikan tuna iaitu Nasi Kebuli Ikan Tuna (Kebulna). Dalam Kamus Besar Indonesia (2019), Nasi Kebuli adalah nasi yang dimasak dan dicampurkan dengan lauk. Alasan utama pemilihan produk Nasi Kebuli adalah kerana kaedah pemprosesannya mudah dan senang diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Produk ini mempunyai keunikan dan keunggulannya iaitu dalam prosesnya, lauk yang dicampurkan dalam Nasi Kebuli diganti dengan ikan tuna, kemudian dimakan oleh orang ramai dan mempunyai kandungan nutrisi yang sihat. Kajian ini bertujuan untuk mencari resepi produk Kebulna yang tepat dan mengetahui tahap penerimaan masyarakat. Bahan utama yang digunakan dalam kajian ini adalah beras putih dan Ikan Tuna Albakora (Thunnus Alalunga) yang diperolehi dari pasar Bantuk di Yogyakarta. Cecair yang digunakan untuk memasak nasi adalah susu UHT. Rempah yang digunakan adalah bawang putih, bawang merah, cengkeh, kayu manis, kapulaga, pala, lada, ketumbar dan halia. Bahan acar yang digunakan sebagai pendampingan adalah lobak dan timun. Alat yang digunakan dalam kajian ini adalah periuk, spatula kayu, pengisar, pisau dan papan pemotong. Ciri-ciri produk pengembangan Kebulna setelah mengalami penambahbaikan iaitu berwarna coklat muda kekuningan, mempunyai aroma rempah yang khas dan tekstur yang agak lembut dan ringan serta mempunyai rasa yang enak. 20. FYP FTKW. Lemak atau Nasi Samin. Kejadian perubahan dan pengaruh terhadap makanan juga.

(30) dalam Nasi Kebuli dapat menggantikan 100% daging kambing dengan penilaian yang hampir sama dan dapat diterima oleh masyarakat. Produk Kebulna termasuk dalam makanan yang sesuai untuk dimakan. Selain itu, produk Kebulna adalah produk inovatif ikan olahan yang dapat dipasarkan secara komersial dan dapat digunakan sebagai makanan harian, tetapi perlu dilengkapi dengan maklumat mengenai kandungan nutrisi untuk memenuhi keperluan nutrisi tubuh dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualiti nilai produk Kebulna (Lutfi Cahyaningsih, 2017). Di India, Nasi Kebuli pertama kali dibuat oleh orang India, kemudian dibawa oleh pedagang dari Gujarat, India. Oleh itu, mereka berniaga dan memperkenalkan agama dan tradisi mereka. Orang Gujarat dikenali sebagai orang Koja. Akhirnya orang Koja merasa sedih dengan kedatangan peniaga dari Yaman yang juga mempunyai resepi Nasi Kebuli. Sebenarnya, orang Betawi sudah mengenal Nasi Kebuli dari orang Koja, tetapi para cendekiawan telah mencampurkan rempah khas dari Timur Tengah dan India yang berjaya mencipta aroma khas mereka yang ditambahkan ke dalam bahan utama iaitu daging kambing. Hasil perpaduan ini diakui sebagai makanan istimewa masyarakat Betawi. Semuanya dilihat dari sudut sejarah dan Geografi Batavia yang merupakan pusat perdagangan pada zaman dahulu. Dari sudut budaya, Nasi Kebuli diperkenalkan sebagai penyebaran Islam, jadi dalam budaya Betawi, Nasi Kebuli disajikan dalam perayaan Islam seperti pada bulan Ramadan, Maulid Nabi, Hari Raya Aidilfitri dan sebagainya (Antonius Rizki, 2018).. 21. FYP FTKW. Berdasarkan hasil akhir kajian ini, dapat disimpulkan bahawa penggunaan 75% ikan tuna.

(31) Kerangka teori ini bermula dengan tajuk “Penglibatan Komuniti dalam Pemeliharaan Makanan Tradisional Nasi Kebuli di Kuala Lipis, Pahang”. Penggunaan Teori Fungsionalisme yang diperkenalkan oleh Talcott Parsons (1995) adalah teori dalam paradigma fakta sosial dan pengaruhnya yang paling besar dalam sains sosial pada abad ini, sehingga dapat disinonimkan dengan sosiologi (Ritzer, 2005). Teori ini mempunyai empat fungsi yang diketengahkan oleh Talcott Parsons. Melalui teori fungsional yang diperkenalkan oleh Talcott Parson maka pengkaji akan mengaitkan dengan kajian yang bertajuk penglibatan komuniti dalam pemuliharaan makanan tradisional Nasi Kebuli di Kuala Lipis, Pahang. Melalui teori fungsional ini pengkaji dapat mengaitkan dengan objektif kajian kami yang ketiga iaitu menganalisis penglibatan komuniti setempat di Kuala Lipis, Pahang dalam usaha memulihara dan memelihara Nasi Kebuli menerusi Teori Fungsionalisme (1995). Penyelidik akan melihat bagaimana komuniti yang tinggal di kawasan Kuala Lipis saling memainkan peranan dalam usaha memelihara makanan tradisional iaitu Nasi Kebuli di kawasan tersebut. Penyelidik akan melihat sama ada komuniti masyarakat di kawasan tersebut juga terlibat dalam aktiviti penyertaan sambutan Nasi Kebuli di Kuala Lipis, Pahang. Teori fungsional bermaksud saling berkerjasama atau memainkan peranan penting dalam kumpulan masyarakat tersebut untuk mencapai objektif atau matlamat yang ingin dicapai oleh mereka. Melalui teori ini penyelidik akan melihat bagaimana komuniti yang tinggal di Kuala Lipis saling membantu dan memainkan peranan dalam usaha memulihara dan memelihara Nasi Kebuli sebagai makanan tempatan. Penyelidik juga akan melihat bagaimana pekerja dan pengarah di kawasan pelancongan tersebut saling memainkan peranan antara satu sama lain dalam memajukan kawasan tersebut. Oleh itu, teori fungsional boleh dikaitkan dengan kajian kerana penyelidik ingin melihat peranan 22. FYP FTKW. 2.4 KERANGKA TEORITIKAL.

(32) Pahang. Teori Fungsionalisme (1995) merupakan satu teori yang sangat kuat berkaitan komuniti. Hal ini kerana pencipta teori ini telah menghasilkan satu teori yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Oleh itu, penggunaan teori ini sangat penting dalam melibatkan komuniti setempat kerana responden yang akan memberi maklumat akan merujuk kepada sistem sosial yang berlaku di sekitar kawasan Kuala Lipis, Pahang seperti rajah berikut: Penglibatan Komuniti dalam Pemeliharaan Makanan Tradisional Nasi Kebuli di Kuala Lipis, Pahang.. Teori Fungsionalisme Talcott Parsons (1997) Teori ini menyatakan empat prinsip yang melibatkan komuniti setempat i. ii. iii. iv.. Adaptasi (Adaptation) Pencapaian Matlamat (Goal Attainment) Integrasi (Integration) Pemeliharaan Corak (Latent Pattern). Pihak Berkepentingan. Masyarakat Awam. Soal Selidik. Positif. Negetif. (Menerima). (Menolak). 23. FYP FTKW. komuniti dalam usaha memelihara makanan tempatan Nasi Kebuli di Kuala Lipis,.

(33) -Menilai tahap penglibatan komuniti terhadap pemeliharaan dan pemuliharaan Nasi Kebuli. Rajah 2.2: Kerangka Teoritikal. 2.5 KESIMPULAN Secara keseluruhan, bab ini menghuraikan kajian lepas yang telah dilakukan secara menyeluruh oleh penyelidik terdahulu. Sorotan kajian berkaitan dengan topik kajian. Keseluruhan kajian yang dilakukan oleh pengkaji sebelumnya tidak terlalu tertumpu pada makanan tradisional Nasi Kebuli, sebenarnya pengkaji sebelumnya hanya membincangkan secara ringkas mengenai kajian yang berkaitan dengan Nasi Kebuli. Perbezaan pendapat dari penyelidik terdahulu membolehkan penyelidik memahami sudut kajian dengan lebih komprehensif. Pandangan ini juga dapat dijadikan panduan supaya penyelidik dapat memfokuskan kajian dengan lebih khusus. Oleh itu, pengkaji menggunakan Teori Fungsionalisme bagi kajian ini kerana bersesuaian dengan tajuk kajian iaitu Penglibatan Komuniti dalam Pemeliharaan Makanan Tradisional Nasi Kebuli di Kuala Lipis, Pahang. Hal ini bertujuan untuk melihat sejauhmana pengetahuan dan penerimaan komuniti tempatan serta langkah kearah melestarikan makanan tradisional Nasi Kebuli sebagai warisan Melayu.. 24. FYP FTKW. Pencapaian/Objektif.

(34) METODOLOGI KAJIAN. 3.1 PENGENALAN F. Salleh (2003) menyatakan bahawa metodologi ini berasal dari kata dari bahasa Yunani (Latin) yang terdiri daripada "meta" dan "odos". Maksud dua perkataan ini "meta" bermaksud dengan dan "odos" bermaksud jalan. Di samping itu, perkataan "logo" adalah pengetahuan atau aliran, ia boleh diterjemahkan sebagai "pengetahuan dengan cara". Oleh itu, kata metodologi merujuk kepada pencarian sesuatu dengan lebih tepat dan mendalam. Hasil dari kajian yang dilakukan oleh penyelidik dalam menambahkan pengetahuan. Sidek Mohd Noah (2000) menyatakan bahawa penyelidik adalah usaha sistemik untuk mendapatkan jawapan terhadap sesuatu masalah. Metodologi kajian adalah perkara yang sangat penting dalam kajian untuk menentukan ketepatan maklumat dan data yang diperoleh. Dalam bab ini juga, terangkan mengenai proses pengumpulan data, kaedah analisis data serta kesahan dan kebolehpercayaan data. Konsep kajian juga akan dihuraikan dalam bab ini dan ditunjukkan dalam proses pengumpulan data kajian seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.1.. 3.2 PROSES PENGUMPULAN DATA Menurut Mc.Milan dan Schumacher (1977), menjelaskan bahawa penyelidikan adalah satu proses sistematik dalam menganalisis dan mengumpul data atau maklumat untuk tujuan-tujuan tertentu. Bagi memberi gambaran mudah kajian yang dijalankan,. 25. FYP FTKW. BAB 3.

(35) dirumuskan secara ringkas melalui rajah proses aliran kajian 3.1 seperti berikut:. PERMASALAHAN KAJIAN. PERINGKAT PERTAMA. MEMBINA OBJEKTIF KAJIAN. KAJIAN LEPAS PERINGKAT KEDUA KAEDAH ANALISIS KAJIAN. KAEDAH KUALITATIF (KAJIAN KEPUSTAKAAN). KAEDAH KUANTITATIF. BUKU, TESIS, JURNAL, KUMPUL KERTAS KERJA, ARTIKEL. KAEDAH SOAL SELIDIK. PERINGKAT KETIGA. KESIMPULAN PERINGKAT KEEMPAT ANALISIS DATA Rajah 3.1: Proses Aliran Kajian 3.2.1 Data Sekunder Sugiono (2008), menyatakan bahawa data sekunder merupakan data sokongan dalam sesuatu kajian seperti buku-buku mahupun kajian-kajian literatur. Data sekunder menyumbang kepada perolehan maklumat kajian dari sumber yang telah ada (Uma 26. FYP FTKW. penjelasan mengenai kaedah kajian yang dilaksanakan dalam penyelidikan ini.

(36) tidak mampu dijawab oleh responden dalam kajian. Oleh itu, kaedah pengumpulan data digunakan dengan perolehan data sekunder ialah melalui kajian kepustakaan. Dalam kajian yang dilakukan oleh pengkaji merujuk banyak sumber sekunder dalam mencari maklumat yang sahih dan tepat. Kajian yang dilakukan oleh pengkaji berkaitan dengan tajuk Penglibatan Komuniti dalam Pemeliharaan Makanan Tradisional Nasi Kebuli di Kuala Lipis, Pahang. Mengikut kesesuaian tajuk yang digunakan, pengumpulan data banyak diperolehi dari data sekunder. Oleh itu, sumber sekunder ini merupakan perkara yang penting terhadap pengkaji dalam memperolehi maklumat yang diingini. Antara sumber sekunder yang digunakan dalam kajian ini ialah sumber internet, jurnal, akhbar dan artikel. i.. Sumber internet: Kajian ini dilakukan dengan melayari laman web untuk mendapatkan maklumat. yang relevan. Laman web dapat membantu mendapatkan maklumat untuk melakukan tinjauan literatur seperti mendapatkan maklumat mengenai laporan. Maklumat yang diperoleh melalui laman web terkini dan tepat. Oleh itu, semua data sekunder yang diperoleh akan menjadi asas bagi kajian ini. Maklumat yang diperoleh akan dimuat turun dan dikumpulkan untuk dianalisis. ii.. Akhbar Penggunaan sumber surat khabar juga dikategorikan sebagai sumber sekunder.. Antara keratan akhbar yang digunakan adalah surat khabar dari Harian Metro, Sinar dan Berita Harian adalah surat khabar yang menjadi rujukan oleh penyelidik. Menurut S. Muttappan (2011) menyatakan bahawa sejarah kewartawanan dan perkembangan media massa berkait rapat dengan usaha manusia untuk mencari kebebasan diri, iaitu, kerana 27. FYP FTKW. Sekaran, 2011). Kaedah data sekunder membantu dalam mendapatkan maklumat yang.

(37) teknologi percetakan, manusia mulai dapat menyalurkan idea dan pandangan mereka kepada orang ramai. Salah satu komponen media massa yang berpengaruh dalam membantu masyarakat menjana dan menyalurkan idea adalah akhbar. Oleh itu, penggunaan sumber sekunder adalah bahan bacaan tambahan yang mempunyai pelbagai maklumat yang tepat dan luas melalui sesuatu yang disampaikan kepada pelbagai medium. iii.. Artikel Sumber sekunder dari artikel juga turut digunakan dalam menggumpulkan. maklumat. Artikel ini merujuk kepada penulisan para pengkaji yang melakukan sesuatu kajian. Setiap pengkaji mempunyai objektif yang tertentu dalam melakukan sesuatu kajian. Menurut Faozan Tri (2021) menyatakan artikel adalah satu karya yang mempunyai pendapat seseorang yang mengetahui tentang sesuatu masalah atau mempunyai sifat dalam memberitahu atau menyampaikan maklumat, menyakinkan pembaca atau mempengaruhinya. Oleh itu, penggunaan artikel ini membantu pengkaji dalam mencari maklumat yang berkaitan, justeru untuk mengetahui bahawa kajian yang dilakukan itu tidak dikaji lagi oleh para sarjana yang dahulu. Hal ini untuk mengelakkan berlakunya persamaan dalam kajian yang dilakukan oleh pengkaji. 3.2.2 Data Primer Menurut Yusof (2003), data primer adalah data yang berasal dari sumber semula jadi yang dikumpulkan untuk menjawab persoalan kajian. Data-data ini dikumpulkan oleh penyelidik melalui proses eksperimen atau kajian lapangan seperti soal selidik, pemerhatian, temu bual dan sebagainya. Data utama merujuk kepada sumber data yang tidak terdapat dalam fail atau laporan. Dalam bidang penyelidikan sains sosial, data ini. 28. FYP FTKW. mereka berpeluang untuk berbicara dan menulis. Lima abad yang lalu, setelah munculnya.

(38) Pengumpulan data primer dapat dilakukan secara pasif dan aktif. Untuk mengetahui penglibatan masyarakat dalam pengawetan makanan tradisional Nasi Kebuli, kaedah pengumpulan data digunakan dengan pemerolehan data primer melalui kajian soal selidik. Bagi kaedah pengumpulan data primer aktif, ia boleh dibahagikan kepada dua kaedah, pertama, temu ramah langsung. Kedua, bertemu mesra secara tidak langsung. Kaedah temu ramah langsung dilakukan secara bersemuka antara responden dan kajian untuk mendapatkan maklumat yang lengkap. Pengkaji akan membuat persiapan awal dengan menyiapkan soalan sebelum menemu ramah responden untuk mendapatkan maklumat kajian. i.. Borang Soal Selidik Sumber primer merupakan sumber utama pengkaji dalam memperolehi. maklumat. Sumber primer seperti kaedah soal selidik yang digunakan pengkaji dalam mengumpul maklumat dari responden. Ia merupakan sumber primer yang dimiliki dalam kajian ini. Responden ini diwakili oleh komuniti setempat di Kuala Lipis, Pahang. Shuhairy Norhisham (2020) mengatakan soal selidik merupakan satu set soalan atau item dalam bentuk tulisan. Ia merupakan satu alat yang dibentuk secara khusus untuk mengumpul maklumat bagi tujuan analisis yang dapat menjawab persoalan kajian. 3.2.3 Kuantitatif Menurut Fraenkel (2007), pendekatan kaedah kuantitatif adalah penyelidikan yang menekankan objektif kajian dan dikendalikan melalui pengumpulan dan analisis data. Menurutnya, penggunaan ujian statistik pada suatu kajian adalah kaedah untuk menerangkan, menjelaskan atau mencari hubungan antara pemboleh ubah dalam kajian.. 29. FYP FTKW. dapat dikumpulkan dari individu, kumpulan fokus atau melalui panel pakar..

(39) menggunakan maklumat dan data yang ada sebagai sumber maklumat utama. Oleh itu, kaedah kuantitatif dalam kajian ini menggunakan satu set ujian soal selidik yang bertujuan untuk mendapatkan data mengenai tahap peratusan pemahaman dan penerimaan di kalangan masyarakat Nasi Kebuli sebagai makanan warisan Negeri Pahang. i.. Soal Selidik Menurut Jones dan Clarke (1994), mereka berpendapat bahawa kaedah soal. selidik sangat sesuai digunakan untuk mendapatkan data yang relevan dengan kajian yang dilakukan. Ghazali (2003), menjelaskan bahawa kaedah soal selidik adalah kaedah yang berkesan untuk mendapatkan maklumat mengenai kajian dan soal selidik juga merupakan satu set soalan untuk mendapatkan maklumat untuk kajian. Untuk kaedah ini, kajian menyediakan borang soal selidik untuk mendapatkan jawapan daripada responden mengenai penglibatan, kepentingan dan cadangan masyarakat untuk pemeliharaan dan pemuliharaan Nasi Kebuli di kalangan masyarakat hari ini. Soal selidik diedarkan kepada responden kajian untuk mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan kajian. Populasi kajian adalah seramai 280 penduduk di Kecamatan Hulu Jelai. Soal selidik diedarkan kepada 162 responden yang terdiri daripada perempuan dan lelaki. Pemilihan responden berdasarkan jadual Krejcie & Morgan (1970), seperti di Lampiran A yang dipilih secara rawak. Jadual Penentuan Ukuran Sampel Krejcie & Morgan (1970) yang diubah suai oleh Chua Yian Paw (2011) adalah seperti jadual 3.1 di bawah. Jadual 3.1: Jadual Penentuan Saiz Sampel Krejcie & Morgan (1970). 30. FYP FTKW. Wimmer (1987) dan Dominick (1997) menyatakan bahawa kaedah ini akan.

(40) Sampel. Populasi. Sampel. Populasi. Sampel. 350. 246. 365. 256. 380. 266. 355. 250. 370. 260. 385. 270. 360. 253. 375. 263. 390. 273. Sumber: Chua Yian Paw (2011) Borang soal selidik dibina dan dibahagikan kepada 5 bahagian iaitu bahagian A, B, C, D dan E bagi memudahkan komuniti memahami secara jelas mengenai kajian yang dilakukan. Pada bahagian A, soalan lebih tertumpu kepada soalan demografi iaitu mengenai latar belakang responden. Manakala bagi bahagian B pula soalan mengenai pengetahuan tentang sejarah Nasi Kebuli. Seterusnya, bahagian C pula soalan mengenai penguasaan dan kepentingan Nasi Kebuli. Manakala, bahagian D ialah berkaitan soalan penerimaan komuniti terhadap Nasi Kebuli. Bahagian terakhir iaitu bahagian E, merangkumi langkah pembudayaan Nasi Kebuli. Jadual pembahagian soalan soal selidik dan proses aliran pembinaan soalan soal selidik ini dapat dirujuk seperti jadual 3.2 di bawah: Bahagian A. Bahagian B. Bahagian C. Bahagian D. Bahagian E. Soalan. Soalan. Soalan. Soalan. Soalan. demografi. mengenai. mengenai. mengenai. merangkumi. responden. pengetahuan. penguasaan. penerimaan. langkah. -Jantina. tentang sejarah. dan. komuniti. pembudayaan. -Umur. Nasi Kebuli. kepentingan. terhadap Nasi. Nasi Kebuli.. Nasi Kebuli.. Kebuli.. -Bangsa -Negeri Kelahiran. Jadual 3.2: Proses Aliran Pembinaan Soal Selidik 31. FYP FTKW. Populasi.

(41) Denzin dan Lincoln (1994) berpendapat bahawa penyelidikan kualitatif melibatkan pelbagai kaedah yang difokuskan termasuk menggunakan pendekatan naturalistik (semula jadi) untuk meneliti sesuatu subjek. Cresswell (1994) mendefinisikan bahawa penyelidikan kualitatif adalah proses pemahaman berdasarkan kaedah pengumpulan data yang biasanya digunakan ketika meninjau masalah sosial. Menurut Lexy (2007) menjelaskan bahawa pendekatan kaedah kualitatif adalah kaedah dalam penyelidikan untuk menghasilkan data gambar yang dapat diperhatikan. Dalam kajian ini, kajian kes digunakan untuk mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan penguasaan, kepentingan dan pemeliharaan dan pemuliharaan Nasi Kebuli di kalangan masyarakat hari ini. i.. Pemerhatian Pemerhatian adalah salah satu sumber penting untuk data kaedah kualitatif, ia. dilakukan dalam bidang kajian tertentu untuk mendapatkan data secara langsung. Pemerhatian adalah penting kerana perkara-perkara yang dianggap rutin oleh peserta kajian dapat dijumpai oleh pengkaji dan data dari sumbernya. Ini dapat memberikan pemahaman dan penjelasan mengenai suatu fenomena. Pemerhatian juga dapat merakam tingkah laku peserta kajian semasa berada di bidang pengajian dan memperoleh data yang tidak dapat diberitahu oleh peserta semasa temu ramah dijalankan (Merriam, 1998). ii.. Kajian Kepustakaan Menurut Siti Sarah (2015), penyelidikan perpustakaan sangat penting bagi. penyelidik untuk mendapatkan maklumat yang akan dilakukan. Bahkan dari tinjauan literatur membantu penyelidik dalam mencari bahan atau idea mengenai aspek yang dapat dikaji sambil mengembangkan pengetahuan yang berkaitan dengan topik kajian. Untuk. 32. FYP FTKW. 3.2.4 Kualitatif.

(42) melalui bahan ilmiah, terutama buku ilmiah, tesis, artikel dan surat khabar yang berkaitan dengan objektif kajian yang dilakukan sehingga data yang diperoleh dapat dibuktikan. Berdasarkan tinjauan literatur ini, sumbangan data penyelidikan bersifat muktamad.. 3.3 KAEDAH ANALISIS DATA Menurut Arghana (dalam Lexy J. Moleong, 2002) menjelaskan bahawa analisis data adalah proses mengatur urutan data, menyusunnya dalam satu pola, kategori dan unit deskriptif asas. Taylor (1975) mendefinisikan analisis data sebagai proses terperinci untuk merumuskan hipotesis. Analisis data mentah memerlukan kajian terperinci untuk memastikan bahawa hasil kajian dapat dibuktikan valid. Oleh itu, dalam kajian ini terdapat dua kaedah yang digunakan untuk menganalisis data, iaitu kaedah kuantitatif dan kualitatif. Kaedah ini melengkapkan dan memperkukuhkan kajian dan memudahkan proses analisis data. i.. Analisis Skala Likert (Kuantitatif) Kemudahan menyusun skala Likert sebagai ukuran tingkah laku individu harus. diperhatikan dengan teliti untuk mengelakkan kesilapan dalam analisis data. Sebilangan penyelidik mengklasifikasikan skala Likert menjadi dua skala yang berbeza, iaitu beberapa mengklasifikasikan menjadi skala ordinal dan yang lain mengklasifikasikan menjadi skala selang. Penyelidikan mengenai tingkah laku peribadi yang mengukur sifat individu selalu menggunakan alat ukur yang dirancang oleh penyelidik, baik melalui ujian pra atau menarik (tanya pakar) kerana tidak ada alat ukur yang pasti. Alat pengukuran yang digunakan adalah item soalan yang dianggap sebagai petunjuk tingkah laku tertentu seperti pengetahuan atau sikap. Soalan-soalan ini akan dijawab oleh individu.. 33. FYP FTKW. mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan kajian, kaedah perpustakaan dilakukan.

(43) Terdapat beberapa skala pengukuran yang digunakan. Terdapat beberapa skala pengukuran yang dapat digunakan dalam merancang skala pengukuran dalam penyelidikan tingkah laku seperti skala karang, guttman dan likert. Skala yang paling mudah digunakan ialah skala likert. Penggunaan skala Likert pelbagai soalan untuk mengukur tingkah laku individu dengan memberi respons 5 titik pilihan pada setiap item terlebih dahulu, sangat setuju, setuju, tidak setuju memutuskan, tidak setuju, dan sangat tidak setuju (Likert 1932). Kemudahan penggunaan skala Likert menjadikan skala ini lebih banyak digunakan oleh penyelidik. Kelly dan Tincani (2013), misalnya, menggunakan skala Likert untuk mengukur tingkah laku kolaboratif individu dengan mengukur pemboleh ubah ideologi, perspektif, latihan peribadi dan latihan orang lain. Kemudahan yang ada dalam menyusun skala Likert mesti dipertimbangkan dengan teliti agar analisis item respons. lebih. tepat.. Masalah. yang. biasa. berlaku. ialah. kekeliruan. dalam. mengklasifikasikan skala Likert menjadi dua skala pengukuran yang berbeza iaitu antara ordinal dan selang. Perbahasan antara pengkelasan skala Likert menjadi dua kumpulan skala yang berbeza telah berlangsung sejak sekian lama kerana klasifikasi skala pengukuran yang berbeza akan mempengaruhi analisis yang dapat diterapkan pada skala Likert. Sebaliknya, sebilangan penyelidik menganggap bahawa Likert adalah skala pengukuran selang. Carrafio dan Rocco (2007) menyatakan bahawa skala Likert dapat menghasilkan skala pengukuran selang. Perkara yang sama dinyatakan oleh Boone dan Boone (2012) yang menjelaskan bahawa skala Likert dapat dianalisis menggunakan statistik parametrik seperti ANOSA (analisis varians) atau ujian t. Carrafio dan Rocco. 34. FYP FTKW. Penggunaan item soalan mengikuti garis panduan skala pengukuran yang digunakan..

(44) perbezaan yang cukup mendasar antara skala Likert dan data Likert (jenis / format data Likert). Data dianalisiskan bagi memperolehi maklumat tentang penerimaan kalangan masyarakat kini terhadap penerimaan Nasi Kebuli. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, data yang dianalisis dapat menyokong maklumat sedia ada dengan lebih kukuh. Selain itu, pendekatan kualitatif merupakan salah satu cara analisis data yang memberi penjelasan yang lebih bermakna dan disusuli oleh fakta atau bukti yang diperolehi daripada kajian. Analisis data dipermudahkan lagi dengan berpandukan kepada persoalan kajian dan objektif kajian, maka analisis data dilaksanakan mengikut dasar objektif yang telah dirangka dalam kajian. ii.. Analisis Kajian Tematik (Kualitatif) Penyelidikan kualitatif adalah penyelidikan yang melibatkan proses yang agak. kompleks. Ini kerana kajian yang telah dipilih untuk dijalankan secara kualitatif mempunyai ciri-ciri kajian yang bertujuan untuk meneroka dan menceritakan pengalaman seseorang yang terlibat dalam kejadian. Oleh itu, teknik diperlukan untuk menganalisis data kualitatif yang telah dikumpulkan oleh penyelidik untuk mendapatkan jawapan sesuai dengan penyelesaian masalah yang ada. Kaedah ini adalah kaedah yang sangat berkesan jika penyelidik berhasrat untuk menganalisis secara terperinci data kualitatif yang mereka miliki untuk mencari perkaitan corak dalam suatu fenomena dan menjelaskan sejauh mana fenomena itu berlaku melalui lensa penyelidik (Fereday & Muir- Cochrane, 2006). Malah Holoway & Todres (2003) mengatakan bahawa analisis tematik ini adalah asas atau asas bagi kepentingan menganalisis dalam penyelidikan kualitatif.. 35. FYP FTKW. (2007) dan Boone dan Boone (2012) mempunyai pendapat yang sama kerana terdapat.

(45) dan analisis tematik ini sangat penting untuk dipelajari kerana dianggap sebagai kemahiran teras atau pengetahuan asas untuk melakukan analisis dalam penyelidikan kualitatif. Lebih jauh lagi dapat dikatakan bahawa pengenalpastian tema yang menjadi ciri analisis tematik ini adalah salah satu kemahiran generik untuk kebanyakan kaedah analisis kualitatif (Holloway & Todres, 2003). Dalam analisis tematik, pembinaan tema boleh dilakukan secara manual atau dengan bantuan komputer. Kedua-dua kaedah mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Analisis tematik adalah salah satu kaedah analisis data kualitatif yang popular. Kaedah ini telah banyak digunakan dalam pelbagai bidang penyelidikan, salah satunya adalah pendidikan. Kaedah ini sering digunakan oleh penyelidik kerana kemudahan dan kelenturannya. Kaedah ini mudah digunakan kerana memerlukan kemahiran asas penyelidikan. Lebih-lebih lagi, analisis tematik adalah kaedah yang fleksibel kerana kaedah ini tidak bergantung pada teori dan epistemologi sehingga dapat diterapkan pada berbagai pendekatan teori dan epistemologi. Oleh itu, kaedah tersebut dapat digunakan untuk menjawab pelbagai jenis persoalan kajian. Salah satu tujuan utama analisis tematik adalah untuk membina beberapa tema dari satu set data. Kata kerja ‘konstruk’ di sini perlu digarisbawahi kerana pembinaan tema-tema ini memerlukan peranan aktif penyelidik. Tema belum ada dengan jelas dalam data, tetapi tema perlu dibina oleh penyelidik dari data tersebut. Pembinaan tema ini biasanya didahului dengan membaca data berulang kali dan kemudian meneruskan pengkodean data. Tema dapat dibentuk dengan mengumpulkan, membandingkan dan menyusun kod yang berkaitan. Banyak strategi boleh digunakan untuk membina tema-tema ini. Penyelidik dapat menggunakan peta minda, manual kod, templat, jadual, rangkaian tematik atau gambar rajah. Strategi-strategi ini memberi kelonggaran kepada penyelidik untuk terus 36. FYP FTKW. Terdapat beberapa kaedah yang boleh digunakan dalam penyelidikan kualitatif.

(46) Konteks data penting bagi pengkaji agar penyelidik dapat mencari tema yang benar-benar mewakili data yang dianalisis. Walaupun strategi ini mempunyai kelebihan di satu pihak, di sisi lain strategi ini juga mendapat kritikan. Analisis tematik set data dapat dilakukan dengan cepat dan automatik dengan bantuan komputer. Perisian berasaskan pemetaan konsep, seperti Leximancer dapat membantu penyelidik mencari tema dari kumpulan data menggunakan analisis statistik. Oleh itu, subjektiviti dan bias penyelidik dapat dielakkan. Di samping itu, perisian dapat meningkatkan keikhlasan proses analisis data sehingga penyelidik lain dapat mereplikasi proses analisis dengan mudah.. 3.4 KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN Kesahan dan kebolehpercayaan instrumen sangat penting untuk menjaga ketepatan instrumen daripada terdedah kepada kecacatan. Semakin tinggi nilai dan tahap kesahan dan kebolehpercayaan instrumen, semakin tepat data yang akan diperoleh untuk menghasilkan kajian yang baik dan berkualiti. Kesahan didefinisikan sebagai ketepatan, kebenaran, makna dan kebolehgunaan instrumen yang memungkinkan data disimpulkan. Kesahan juga bermaksud kesepakatan antara dua percubaan untuk mengukur ciri yang sama secara maksimum dengan kaedah yang berbeza (Campbell & Fiske, 1959). 3.4.1 Kesahan Dalam Kajian Kuantitatif Joppe (2020) dengan harapan pandangannya mengenai kesahan dalam kajian kuantitatif menyatakan bahawa kesahan menentukan sama ada penyelidikan benar-benar mengukur apa yang ingin diukur atau sejauh mana hasil penyelidikan itu benar. Dengan. 37. FYP FTKW. berinteraksi dengan data agar penyelidik tidak kehilangan konteks data yang dianalisis..

(47) kepada sasaran yang disasarkan. Wainer dan Braun (1998) seterusnya menentukan kesahan dalam kajian kuantitatif sebagai kesahan konstruk atau konstruk. Pembinaannya adalah konsep awal, idea, persoalan atau hipotesis yang menentukan data mana yang harus dikumpulkan dan bagaimana ia akan dikumpulkan. Dalam konteks ini, setiap penglibatan penyelidik dalam proses penyelidikan akan mengurangkan kesahihan sesuatu kajian. 3.4.2 Kebolehpercayaan Dalam Kajian Kuantitatif Semasa membincangkan konsep kebolehpercayaan dalam kajian kuantitatif, tentunya terdapat pelbagai pandangan dalam menentukan definisi kebolehpercayaan dari paradigma yang berbeza. Kirk & Miller (1986) mendefinisikan kebolehpercayaan dalam kajian kuantitatif sebagai sesuatu yang merujuk kepada sejauh mana pengukuran, walaupun diuji berulang kali, tetap sama kestabilan pengukuran dari masa ke masa dan pengukuran yang sama dalam jangka masa yang berbeza. Chua Yan Piaw (2014) telah memperincikan tiga kategori metodologi dalam menentukan kebolehpercayaan dalam kajian kuantitatif, iaitu Kaedah Ujian Pra-Pos, Kaedah Pemisahan Separa dan Kaedah Konsistensi Dalaman. 3.4.3 Kesahan Dalam Kajian Kualitatif Melihat kepada isu kesahan dalam kajian kuanlitatif, sesetengah penyelidik berpendapat bahawa istilah kesahan adalah tidak terpakai untuk penyelidikan kualitatif, tetapi pada masa yang sama, mereka sebenarnya menyedari adanya keperluan untuk mewujudkan pengkaedahan yang sesuai bagi mengkualifikasikan sesebuah kajian berbentuk kualitatif. Sebagai contoh, Creswell & Miller (2000) mencadangkan bahawa kesahan dipengaruhi oleh persepsi penyelidik tentang kesahihan dalam kajian dan. 38. FYP FTKW. kata lain, sejauh mana instrumen kajian yang digunakan dalam kajian dapat membawa.

(48) kesahan mereka sendiri dan telah mencipta beberapa pengistlahan yang dirasakan sesuai untuk digunapakai bagi menerangkan konsep kesahan itu seperti kualiti, kepatuhan dan kepercayaan termasuklah pengkaji seperti Davies & Dodd (2002). Lincoln & Guba (1985), Mishler (2000) Seale (1999) dan Stenbacka (2001). 3.4.4 Kebolehpercayaan Dalam Kajian Kualitatif Menurut Merriam (1998), kebolehpercayaan adalah bahawa hasil kajian mempunyai ulangan apabila penyelidikan dilakukan dalam situasi yang sama. Chua Yan Piaw (2014) juga menjelaskan kebolehpercayaan dalam sebuah penyelidikan merujuk kepada kemampuan kajian untuk mendapatkan nilai yang serupa apabila pengukuran yang sama diulang. Namun, kebolehpercayaan sukar ditentukan dengan tepat dalam penyelidikan kualitatif kerana tingkah laku manusia tidak statik walaupun dalam keadaan yang sama ketika membuat ulangan atau pengulangan kajian. Oleh itu, dapat difahami bahawa dalam konteks penyelidikan kualitatif, konsep kebolehpercayaan berkaitan dengan persoalan kebolehpercayaan dan konsistensi data yang dikumpulkan di mana persoalan utama bukan penemuan yang sama akan ditemui semula tetapi hasil atau penemuan kajian bersifat kekal dengan data yang dikumpulkan (Othman Lebar, 2009).. 3.5 KESIMPULAN Secara keseluruhan, bab ini menerangkan tentang kajian dan kaedah analisis yang digunakan dalam kajian secara keseluruhan. Perbincangan bab ini merangkumi proses pengumpulan data, kaedah analisis data serta kesahan dan kebolehpercayaan data. Metodologi kajian adalah kaedah penyelidikan yang dapat digunakan untuk memperoleh maklumat dengan lebih terperinci dan sahih berdasarkan aspek kajian yang dikaji. Oleh. 39. FYP FTKW. andaian paradigma pilihannya. Hasilnya, ramai penyelidik telah membangunkan konsep.

Rujukan

DOKUMEN BERKAITAN

Tindakan para ulama meletakkan golongan pembesar pada kedudukan teratas dalam hierarki golongan sasar dakwah dan memberi keutamaan berdailog dengan para agamawan

Keadaaan ini dibuktikan dengan hasil kajian yang menunjukkan terdapat 92.8% responden menyatakan PDRM telah memainkan peranan yang penting dalam menangani masalah

Komuniti setempat dan masyarakat tempatan Lenggong, terutamanya golongan wanita dalam program CBTE ini di dapati amat berbangga dengan makanan ini dan sedang berusaha

Kepentingan kajian ini akan merujuk kepada institusi zakat, negeri-negeri yang dibuat penyelidikan dan kepada penyelidik akan memberi tambahan maklumat berhubungkait

Justeru itu, kajian ini akan melihat bagaimana kesan persepsi sosial, ekonomi, persekitaran (SEP) mempengaruhi kualiti hidup (QoL) komuniti yang memberi sokongan

Prinsip yang terakhir iaitu keempat ialah kejayaan, analisis yang dapat disimpulkan dalam pengumpulan data soal selidik ini dapat dilihat penglibatan komuniti setempat di Taman

Prinsip yang terakhir iaitu keempat ialah kejayaan, analisis yang dapat disimpulkan dalam pengumpulan data soal selidik ini dapat dilihat penglibatan komuniti setempat di Taman

Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti bentuk pembangunan pelancongan warisan yang berlaku terhadap komuniti setempat, mengenal pasti perubahan yang berlaku melalui aspek sosial

Kajian ini dijangkakan dapat mengumpul maklumat penting mengenai beberapa aspek kesejahteraan sosial seperti masalah sosial yang berlaku dalam komuniti pesisir,

Oleh hal yang demikian, penguasaaan pengetahuan kandungan guru cemerlang Pendidikan Moral adalah sangat penting kerana ia akan mempengaruhi pembelajaran murid di dalam kelas

Melalui impak sosial dapat dilihat bahawa pengawalan sosial kepada komuniti setempat adalah sesuatu yang sangat baik, walaubagaimanapun sekiranya masalah penagihan

Dalam hal ini, interaksi sosial pada peringkat komuniti setempat merupakan wadah yang boleh digunakan untuk mengetahui sama ada interaksi sosial dalam komuniti menghasilkan

Hasil kajian ini menunjukkan bahawa penglibatan komuniti etnik tempatan dalam pasaran tumbuhan ubatan memberi impak yang besar kepada keberterusan penggunaan tumbuhan ubatan

Oleh itu, kajian dilakukan untuk meninjau tahap penyertaan komuniti setempat dalam program pemulihan pelancongan pasca bencana gempa bumi yang dilaksanakan oleh ahli

Penyertaan digital dalam kajian ini diukur dengan tiga dimensi iaitu (1) sumber maklumat yang merujuk kepada jenis maklumat yang dicari oleh responden melalui internet,

maklumat yang berlaku dalam komuniti ini pula menjurus kepada pandangan Mattessich (2009) yang membincangkan tentang bagaimana modal sosial yang wujud dalam

Penglibatan komuniti Batek dalam ekonomi pelancongan di Taman Negara, Pahang boleh dibahagi kepada dua kategori iaitu sebagai pekerja (pemandu pelancong dan pemandu

Kecekapan sivik bermaksud kebolehan mengambil bahagian di dalam aktiviti yang melibatkan komuniti setempat sehinggalah kepada seluruh bangsa (Center for Civic

Biasanya tuntutan tanpa faedah (NCD) dikekalkan sekiranya tuntutan yang dibuat tidak membabitkan kemalangan. ii) Konvulsi Alam – apa-apa kemalangan, kerugian atau

Setelah meneliti kitab-kitab hadith yang muktabar dan pencarian melalui perisian komputer serta melalui laman sesawang yang berautoriti, sebarang maklumat berkaitan

Kajian tentang persepsi komuniti serta sokongan terhadap sektor pelancongan banyak dijalankan di negara-negara maju (Nepal, 2008;.. Oleh itu, kajian ini akan memberi penekanan

Di samping itu penggunaan buku ini juga akan membantu dalam meningkatkan keupayaan menvisualisasi ruang seseorang iaitu satu keupayaan yang amat penting dalam menentukan

Oleh itu, peranan guru di dalam memilih dan menggunakan kaedah yang sesuai dalam memperbaiki kesalahan penulisan pelajar adalah sangat penting kerana ianya akan