• Tiada Hasil Ditemukan

HGT 111- Teknik-Teknik Dalam Geografi Februari 2000

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "HGT 111- Teknik-Teknik Dalam Geografi Februari 2000"

Copied!
6
0
0

Tekspenuh

(1)

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Kedua

Sidang Akademik 199912000 Februari 2000

HGT 111-Teknik-Teknik Dalam Geografi [Masa: 3 jam]

.. }(ERTAS

PEPERIKSAAN INil\:IENGAN DUNGI EMPAT [4] SOALAN DI DALAM EMPAT [4] HALAMAN.

Jawab SEMUA soalan. Setiap soalan mengandungi 25 markah.

Soalan ini adalah berdasarkan kepada Peta Topografi Malaysia Siri L 7030, Alor Setar

(Lembar

3268). Semua jawapan hendaklah berdasarkan bukti-bukti daripada peta sahaja.

[a] Kirakan keluasan semua kawasan padi yang terletak eli bahagian selatan Sg Sala (PG650612). Berikan jawapan dalam kilometer persegi.

[ 5 markah]

[b] Apakah jarak (dalam kilometer) di antara mahkamah (PG640773) dan jeti (PG562763) melalui Sg Kedah?

[ 5 markah]

[ c] Ji.ka purata kelajuan air Sg Kedsh mengalir 0. 5 meter/saat, kirakan masa yang eliperlukan

untuk air mengalir dari mahkamah (PG640773) ke jeti (PG562763).

[ 5 markah]

[d] Apakah

bearing

grid, bearing magnet dan bearing benar jeti (PG562763) dari Kg Tepi Laut (PG564745)?

J

[ 5 markah]

[ e] Secara ringkas, huraikan bagaimana topografi telah mempengaruhi pola-pola guna tanah

eli dalam peta topo tersebut.

[ 5 markah]

.. ./2

9

(2)

2. Dengan merujuk kepada Rajah 1:

-2- [HGT lll

[a] Berdasarkan peralatan kerja ukur kompas,

tunjukkan

stesen-stesen ukur dan garis­

ukur yang anda

cadangkan

untuk memetakan kawasan tersebut. Tentukan butir -butir anda perlu petakan dan kenalpastikan garis-garis ukur yang berbeza di dalam

petunjuk.

[10 [b] Jelaskan bagaimana jarak XY di Rajah 1 dapat ditentukan dengan berdasarkan alat

ran.tai sahaja.

[3

[c] Jelaskan bagaimana jarak PQ di Rajah 1 dapat diukm dengan berdasarkan alat

rantai sahaja.

[ d] Senara.ikan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan apabila memilih stesen ukur.

[ e] Apakah sebab-sebab utama y� menyebabkan bearing-bearing sesuatu keija kompas tidak. tepat dan tidak dapat menghasilkan satu �abas tertutup?

(3)

- 3-

Nombor Angka Giliran: . ... ... .

Rajah 1: [Untuk Soalan 2]

X

Sungai Buaya

Jalan urus

p

+

Payalndah

+

+ +

P, Q, X dan Y ialah stesen ukm

1 1

[HGT

111]

Nombor Tempat Duduk: ... .

Q

. . . /4

(4)

(5)

3.

4.

[a]

- 4 - [HGT 111)

Jelaskan bagaimana saiz bulatan, segi tiga sama dan segi. empat sama dapat ditentukan bagi. menghasilkan peta simbol berkadar.

[

3

markah]

[b] Nyatakan perkara-perkara yang perlu diberikan pertimbangan. dalam pemetaan simbol berkadar bagi. menghasilkan mutu persembahan yang baik.

[ 7markah]

[ c] Nyatakan beberapa contoh peta isarithmik dan jelaskan kegunaan-kegunaannya.

[ 5 markah]

[ d] Dengan menggunakan rajah-rajah yang sesuai, huraikan elemen-elernen bagi pemetaan isarithmik.

[lOmarkah]

[a] Jelaskan DUA (2) format pendekatan asas untuk. mengkodkan data peta berkomputer.

[IO markah]

[b] Bincangkan kelebihan dan kelemahan kedua-dua format pendekatan asas tersebut.

[15 markah]

--ooOOOoo-

13

(6)

Rujukan

DOKUMEN BERKAITAN

Gunakan butir-butir yang diberi dalam Jadual 1 dan rangkaian dalam Rajah 1, lakarkan rangkaian rajah rentetan dan isikan dalam kotak-kotak tersebut dengan nilai-nilai yang

Berdasarkan contoh-contoh, bezakan mana-mana tiga pandang dant ftzlkal berikut berdasarkan aspek ketinggian, sifat-sifat khusus dan ciri-ciri umumnya. -7

Berdasarkan analisis kajian yang dijalankan, penulis akan dapat mengetahui teknik manakah di antara dua teknik yang dikaji mampu memberi impak yang terbaik dalam usaha

Pada masa ini, KOPSEWA menyimpan semua butir yang disebut di atas beserta butir-butir kereta seperti nombor pendaftaran kereta, nama pemandu, model dan warna dalam satu jadual

Pada masa ini, KOPSEWA menyimpan semua butir yang disebut di atas beserta butir-butir kereta seperti nombor pendaftaran kereta, nama pemandu, model dan warna dalam satu jadual

Dengan menwjukkan cara pengiraan, bentangkan maklumat yang terdapat dalam Jadual 1 dengan menggunakan kaedah Peta Simbol Berkadar dalam Peta 1 yang disediakan.. (a)

Dalam garis panduan REAM yang menggantikan Arahan Teknik (Jalan) 8/86, nilai laju reka bentuk di atas lebuh raya berhierarki R6 ialah 110 km/j yang bersamaan dengan had

Jelaskan perbezaan yang boleh ditemui dalam profil agihan pendop bagi teknik- teknik yang dibincangkan di atas..