JMS 315/320 - Sejarah India Moden

Tekspenuh

(1)

UNIVERSITI SANS MALAYSIA Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademk 2002/2003

FebruariMac 2003

JMS 315/320 - Sejarah India Moden

:

Imperialisme

Masa: 3 jam

Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka swat ymg bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan inL

Jawab EMPAT soalan sahaja. Jika calon menjawab lebih daripada empat soalan hanya empat soalan pertama mengikut susunan dalam s h i p jawapan akan diberi

markah.

Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.

Setiap soalan diperuntukkan 100 markah.

...

21-

(2)

[JMS 315/3203 - 2 -

Jawab EMPAT soalan sahaja.

1.

2.

3.

4.

5 .

6.

Bincangkan usaha-usaha British untuk menguasai sektor perhutanan di India.

(100 markah) Jelaskan beberapa interpritasi yang diberikan terhadap peristiwa Dahagi 1857.

(1 00 markah) Bincangkan peranan Sayid h a d Khan dalam sejarah masyarakat Islam di India pada lewat abad ke-19.

(1 00 markah) Nyatakan peranan Kongress Kebangsaan India dalam perkembangan nasionalisme India.

(100 markah) Bincangkan perkembangan politik India antara 1937 hingga 1947.

(1 00 markah) Bincangkan tentang pembentukan kerajaan Mahratta dan peranan Sivaji dalam pentadbiran kerajaan itu.

(1 00 markah)

-

000 0 000 -

Figura

Updating...

Rujukan

Updating...

Tajuk-tajuk berkaitan :