JKP 418 - Ekonomi Politik Malaysia

Tekspenuh

(1)

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Kursus Semasa Cuti Panjang

Sidang Akademik 2002/2003 April/Mei 2003

JKP 418 - Ekonomi Politik Malaysia

Masa: 3 jam

Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan.

Jawab mana-mana TIGA soalan.

Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.

Setiap soalan diperuntukkan 100 markah.

(2)

Jawab TIGA soalan.

-2

- 0000000 -

[JKP 418)

1 . Metodologi ekonomi politik menganalisa lima respons kapitalis periphery Malaysia kepada peningkatan globalisasi kapitalis centre. Apakah tambahan pemahaman anda atas persoalan pembentukan dan perubahan pemerintahan Malaysia yang diperolehi melalui metodologi ini?

(100 markah)

2. Pilih mana-mana satu respons kapitalis periphery Malaysia dan dengan contoh- contoh bentangkan sejauh mana ia berkesan dalam mengurangkan kedudukan periphery Malaysia ini.

(100 markah)

3 . Hubungan kuasa antara tiga entiti; kapitalis-buruh-pemerintah dapat disukat melalui tesis `Regulasasi Awam Mendominasi' . Rujuk kepada lima respons tadi dan ulas sejauh mana benamya tesis tersebut.

(100 markah)

4. Hubungan kuasa antara tiga entiti; kapitalis-buruh-pemerintah dapat disukat melalui tesis `Kapitalis Mendominasi'. Rujuk kepada lima respons tadi dan ulas sejauh mana benamya tesis tadi.

(100 markah)

5. Hubungan kuasa antara tiga entiti; kapitalis-buruh-pemerintah dapat disukat melalui tesis 'Buruh Mendominasi'. Rujuk kepada lima respons tadi dan ulas sejauh mana benamya tesis tadi.

(100 markah)

Figura

Updating...

Rujukan

Updating...

Tajuk-tajuk berkaitan :